42.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

08 Ekim 2012 tarihinde yayinlandi

  

 

42. SINAV (A GRUBU)

 

 

1) X-Ray cihazlarının kullanım amacı nedir?
a) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek
b) Aranan şahısları tespit etmek
c) Kapalı koli, valiz gibi eşyaların içeriğini incelemek ve uygun olmayan malzemeleri tespit etmek
d) Şahısların üzerinde bıçak, silah gibi tehlikeli ve taşınması yasak olan alet olup olmadığını kontrol etmek
e) Metalleri tespit etmek

2) Kartlı geçiş sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenlik zafiyeti oluşturan bir özelliktir?
a) Geçerli bir karta sahip olan herhangi bir kimsenin sistemden geçebilmesi
b) Geçerli bir kart olmadan içeriye girilememesi
c) İstenilen kartların gerektiğinde geçersiz yapılabilmesi
d) Her karta farklı seviyede giriş yetkisi tanınabilmesi
e) Giriş-çıkış yapılan gün ve saatlere ilişkin raporlama yapabilmesi

3) El tipi metal detektörler ve bunların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Vücuda belli bir mesafede tutularak kullanılır.
b) Batarya ile çalışırlar.
c) Sesli alarm verirler.
d) Alarmın, vücudun hangi bölgesinden kaynaklandığı anlaşılamaz.
e) Başa dokundurulmadan kullanılmalıdır.

4) Kapı tipi metal detektörlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bina girişlerinde kullanılırlar.
b) Metal cisimlere alarm verirler.
c) Hangi malzemeden yapılırsa yapılsın tehlike arz eden her türlü kesici, delici cisme alarm verirler.
d) Şehir elektriğinden beslenerek çalışırlar.
e) Bazı modellerde, alarmın vücudun hangi bölgesinden kaynaklandığına dair ışıklı göstergeler bulunur.

5) Üzerinde uyuşturucu madde saklayan bir şahsın, üzerindeki uyuşturucu maddeyi tespit etmek amacıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinin kullanılması uygun olur?
a) El tipi metal detektörü
b) Kapı tipi metal detektörü
c) X-Ray cihazı
d) Kamera sistemi
e) Hiçbiri

6) Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabilir.
b) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alabilir.
c) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırılabilir.
d) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir.
e) Kurum ve kuruluşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kurabilir.

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri değildir?
a) Rekabet duygusu
b) Mevzuat eksikliği
c) Haberleşme eksikliği
d) Karşılıklı sevgi ve saygının gelişememesi
e) İletişim eksikliği

8) Genel kolluğun olaylar karşısında yetkileri geniştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkilerden değildir?
a) Silah kullanma
b) Suçları araştırma
c) Tutuklama
d) İfade alma
e) Yakalama

9) Genel kolluk ile özel güvenlik arasında ilişki ve işbirliği oluşturulmasında şirketlerin ve eğitim kurumlarının yanında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin olumlu etkisi bulunmaktadır?
a) Bankalar
b) Fabrikalar
c) Belediyeler
d) Havalimanları
e) Sektör sivil toplum kuruluşları

10) Bir kişiye karşı hissedilen negatif duyguya ne denir?
a) Empati
b) Sempati
c) Entropi
d) Sosyopati
e) Antipati

11) Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip eden, fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyerek onlarda saygı uyandıran kimselere ne denir?
a) Kanaat önderi
b) Muhtar
c) Âlim
d) Komutan
e) Üstat

12) Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim, aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmiştir?
a) Ajitasyon
b) Bilgilendirme
c) Eğitim
d) Motivasyon
e) Propaganda

13) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden biridir?
a) Manipülasyon
b) Ayrıştırma
c) Eğitim
d) Kışkırtma
e) Yanıltma

14) Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri hangisi ile ifade edilir?
a) Cemiyet
b) Kitle
c) Kamuoyu
d) Cemaat
e) Grup

15) “Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık” tanımı, aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?
a) Empati
b) Sempati
c) Duyumsama
d) Duygusallık
e) Antipati

16) İletişimde anlatımın şifrelenmesine ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı

17) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimdir?
a) Makale
b) Konferans
c) Kitap
d) E-mektup
e) Mektup

18) Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K ifadesindeki 5N’den biri değildir? (5 N : ne, nerede, niçin, ne zaman, nasıl)
a) Ne
b) Nerede
c) Nasıl
d) Neden
e) Ne ile

19) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Takım elbise
b) Boyalı ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Beyaz diş
e) Ütülü pantolon, gömlek

20) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Abartılı makyaj
b) Taranmış saç
c) Fazla dekolte
d) Gösterişli takılar
e) Resimli tişört

21) Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri, olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlar hangisi ile ifade edilir?
a) Mitler
b) Gelenekler
c) Ayinler
d) Kahramanlıklar
e) Semboller

22) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
b) Silah ve tahsis edilen diğer teçhizat bir zor kullanma aracıdır.
c) Saldırı varsa sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılmalıdır.
d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.
e) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.

23) Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi doğrudan doğruya hangi mevzuata dayanmaktadır?
a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Emniyet Teşkilat Kanunu
e) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu

24) Zor kullanmada kademeli olarak artan nispette zor kullanılması kanunun aradığı bir koşuldur. Bu bakımdan “kademelilik” ilkesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?
a) Maddi güç araçlarından önce bedeni güç kullanılmalıdır.
b) Maddi güç araçları; ağırlık ve etki derecesine göre, daha az zarar verici olandan, daha çok zarar verici olana doğru aşamaları içerecek şekilde kullanılmalıdır.
c) Silah ve benzeri, ölüme sebebiyet verebilecek araçların kullanımı en son çare olarak tercih edilmelidir.
d) Kullanılan aracın yetersiz kaldığının ya da kalacağının anlaşılması halinde daha ağır nitelikli araçlar kullanılmalıdır.
e) Meşru savunma kapsamında dahi olsa saldırının niteliği dikkate alınmaksızın bedeni güç-maddi güç ve silah kullanma sıralamasına uyulmalıdır. 

25) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun suç önleme görevleri kapsamında yer alan bir görevi değildir?
a) Suçları önlemek amacıyla devriye gezmek
b) Suç işleyen kişiler hakkında iddianame hazırlamak ve mahkemeye sevk etmek
c) Koruma ve kontrol amaçlı nokta görevi yapmak
d) Genel arama ve kimlik kontrolü uygulaması yapmak
e) Korunan bina ve tesislere gelenleri kontrol etmek ve kimlik bilgilerini incelemek

26) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
b) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
c) Suç işlerken rastlanılan kişiler
d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
e) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

27) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
b) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
d) Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama

28) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek
e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak

29) Aşağıdakilerden hangisi suçüstü halinde kolluk kuvvetleri dahil, herkes tarafından yerine getirilebilecek bir tedbirdir?
a) Yakalama
b) Muhafaza altına alma
c) Gözaltına alma
d) Tutuklama
e) İdari yaptırım uygulama

30) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilebilmesi
c) Yakalamanın sadece mahkeme kararına istinaden gerçekleştirilebilmesi
d) Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Geçici bir tedbir olarak uygulanması

31) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
b) Nokta görevi, belirlenen bir mekanda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.
c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
d) Nokta görevi süresince personel, yerine personel görevlendirilmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

32) I Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
II Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
III Şüpheli pakete ilişkin genel kolluk birimlerine derhal bilgi verilmelidir.
IV Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV
b) II-I-III-IV
c) I-III-IV-II
d) IV-I-II-III
e) III-II-IV-I

33) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma
c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
d) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme

34) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir ifadedir?
a) Nokta görevi belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta mahallinde görevli personel, kendisinden bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

35) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

36) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirme değildir?
a) Önleme araması – Hakim kararı
b) Önleme araması – Mülki amirin kararı (gecikmesince sakınca bulunan hallerde)
c) Adli arama – Yetkili merciin yazılı emri
d) Önleme araması – Yerleşim yerinde ve konutta yapılabilir
e) Adli arama – Her yerde yapılabilir

37) Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?
a) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak
b) Suçların işlenmeden önce önünü almak
c) İşlenen bir suçun failini ele geçirmek
d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek
e) Topluma ve kişilere yönelik muhtemel saldırıları önlemek

38) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin ve konut dokunulmazlığının sınırlandırılması
b) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
c) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kişilerin teşhisi amacıyla yapılması

39) “Olay yeri en geniş şekilde (1) ve ilgili (2) derhal bilgi verilmelidir. Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır. Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde (3) yapılmalıdır.” İfadesinde (1), (2) ve (3) nolu yerlere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) (1) koruma altına alınmalı – (2) genel kolluğa – (3) ilkyardım
b) (1) kontrol altına alınmalı – (2) jandarmaya – (3) ön yardım
c) (1) kontrol altına alınmalı – (2) genel kolluğa – (3) ön yardım
d) (1) koruma altına alınmalı – (2) genel kolluğa – (3) destekleyici yardım
e) (1) belirlenmeli (2) polis birimine – (3) ilkyardım

40) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, ifade alma işlemlerine başlanmalıdır.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

41) I Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler olmalıdır.
II Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler bulunmalıdır.
III Olayın taraflarının kimlik bilgilerini içermelidir.
IV Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler ve imzaları yer almalıdır.
V Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.
VI Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.

Yukarıda tutanakla ilgili yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
a) I ve III
b) I ve VI
c) II ve VI
d) III ve IV
e) I ve V

42) Aşağıdakilerden hangisi “grup” olan topluluk için söylenemez?
a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşan insanlardan oluşur.
b) Liderleri olmaz.
c) Ortak amaca yönelik eylem içinde olan insanlardan oluşur.
d) Birbirlerini tanıyan insanlardan oluşur.
e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.

43) Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş; duygu, heyecan ve eylem birliği içerisinde olan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Formel grup
b) İnformel grup
c) Hedefli-amaçlı grup
d) Zararlı-terör grup
e) Referans grup

44) Her topluluğu yönlendiren, yönlendirmeye çalışan kişiler bulunur. Bu kişiler bazen önceden belli iken bazen o anda ortaya çıkabilir. Etkili konuşma, fiziki yapı, bilgi ve cesaretli olma özellikleri ile ön plana çıkan bu kişiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Atılganlar
b) Psikopatlar
c) Liderler (önderler)
d) İhtiyatlılar
e) Kışkırtıcılar (provokatörler)

45) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazası seyretmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Grup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat

46) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık ve olgunlaşma safhalarındandır?
a) Kabarma (horozlanma) safhası
b) Fikri hazırlık safhası
c) Topluluğun/kalabalığın büyümesi
d) Kontrolden çıkmış zorbalık safhası
e) Hepsi

47) “İnsanların gözlenebilen, ölçülebilen hareketlerine davranış denir. İnsan zihni davranışlarda rol oynuyorsa …………….., zihin davranışlarda rol oynamıyorsa ……………. davranıştan söz edilir.” Boş olan kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bilinçli – bilinçsiz
b) Bilinçsiz – bilinçli
c) Huy – karakter
d) Norm – değer
e) Hiçbiri

48) Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşı eylemciler
b) Atılganlar
c) Tesir altında kalanlar
d) Psikopatlar
e) Hiçbiri

49) Kişinin topluluk içerisinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışları değişmekte, bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

50) Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Grup içerisinde duygusallık hakimdir.
b) Grup içerisinde bilinçsiz davranışlar görülebilir.
c) Grup içerisinde kişiler temkinli ve tedbirli davranırlar.
d) Grup içerisinde kişiler birbirlerini taklit ederler.
e) Grup içerisinde kişiler saldırganlık yapabilir.

51) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
a) Grubun amacına uygun pankart açılması
b) Çeşitli ülke bayraklarının yakılması
c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürümesi
d) Grup içerisindeki göstericilerin avazları çıktığı kadar bağırması
e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

52) Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden değildir?
a) Yakın koruma
b) Konut koruma
c) İşyeri koruma
d) Gizli koruma
e) Çağrı üzerine koruma

53) Koruma görevi sırasında meşru müdafaa ve zorunluluk hali olması durumunda zor kullanma bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Koruma personelinin kendisine bir saldırı olmalıdır.
b) Korunan kişiye saldırı olmalıdır.
c) Saldırı ile orantılı olarak karşı tarafı men etmek gerekir.
d) Başka suretle korunma olanağı bulunmamalıdır.
e) Haksız her saldırı için her zaman silah kullanılabilir.

54) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?
a) Sistemsiz olmak
b) Uyanık olmak
c) Şüpheci olmak
d) Rutin işlerden kaçınmak
e) Gizliliğe riayet etmek

55) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin gülünç durumdan korunmasıyla ilgili olaylardan değildir?
a) Önemli kişiye yumurta atılması
b) Önemli kişiye domates atılması
c) Önemli kişinin ayağının takılarak yere düşmesi
d) Önemli kişiye taş atılması
e) Önemli kişinin giysisinin berbat olması

56) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin hayatını tehlikeye sokacak durumlardan değildir?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurtalı saldırı
c) Kaçırma eylemi
d) Bıçaklı saldırı
e) Darp edilmek istenmesi

57) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Belirli bir eğitim ve kültür seviyesinde olmalıdır.
b) Koruduğu kişiye uygun giyinmelidir.
c) İkili ilişkileri sınırlı olmalıdır.
d) Görev bilincine sahip olmalıdır.
e) Pratik zekalı olmalıdır.

58) Aşağıdakilerden hangisi temel öncü güvenlik kontrol listesinde yer almaz?
a) Önemli kişinin program yerine giden yolların tespiti
b) Boğma noktalarının tespiti
c) Konvoy araçlarının duracağı yerler
d) Sığınak odasının belirlenmesi
e) Basın odasının belirlenmesi

59) Öncü istihbarat ekibinin uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Önemli kişinin kullanacağı en güvenli yol tercih edilir.
b) Seçilen güzergâha alternatif bir ya da iki güzergâh belirlenir.
c) Güzergâhta bulunan trafik lambalarına fazla dikkat edilmez.
d) Güzergâhta bulunan boğma noktaları planda işaretlenir.
e) Güzergâhta bulunan güvenli noktalar planda işaretlenir.

60) Birli koruma sırasında önemli kişiye olası bir saldırı sırasında koruma görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Önemli kişiye siper olmalıdır.
b) Önemli kişiye hedef küçülttürmelidir.
c) Önemli kişi ile beraber saldırgana müdahale etmelidir.
d) Önemli kişi sütre arkasına götürülmelidir.
e) Önemli kişi güvenli bir yere kaçırılmalıdır.

61) Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ne ad verilir?
a) Tıbbi destek
b) Tıbbi müdahale
c) Teşhis ve tedavi
d) İlkyardım
e) Dahili ve cerrahi yaklaşım

62) Çıkıklardan en az tehlikeli olması beklenen hangisidir?
a) Omuz çıkığı
b) Dirsek çıkığı
c) Kalça çıkığı
d) Parmak çıkığı
e) Çene çıkığı

63) Kırık, çıkık ve burkulmalarda öncelikle zarar gören vücut bölümü hangisinde doğru verilmiştir?
a) Böbrek – İdrar kesesi
b) Kemik – Kas – Eklem
c) Mide – Karaciğer
d) Beyin – Sinirler
e) Kalp – Damar

64) Soba zehirlenmelerinde ölümcül etkisi olan gaz hangisidir?
a) LPG
b) Metan
c) Etilen
d) Karbonmonoksit
e) Oksijen

65) Kaynar su dökülen cilt üzerine ilk anda hangisi uygulanmalıdır?
a) Salça sürme
b) Diş macunu sürme
c) Bol soğuk su ile yıkama
d) Yara merhemi sürme
e) Hiçbiri

66) Uzun süre devriye gezen bir güvenlik görevlisinde; aşırı baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı, ateşlenme, kızarma, kol-bacak ve karında kramplar varsa hangi durumdan şüphelenilir?
a) Besin zehirlenmesi
b) Kalp krizi
c) Şeker hastalığı
d) Depresyon
e) Sıcak çarpması

67) Bıçak yaralanmasında, bıçağın yaralıya saplanmış olarak kaldığı durumlarda ilkyardım öncesi ve sonrası yapılması uygun olmayan hangisidir?
a) Polise haber verilmesi
b) Yaralının yaşam bulgularının kontrol edilmesi
c) Yaralanmaya yol açan aletin saplandığı yerden çekilerek çıkarılması
d) Hastanın uygun şekilde sağlık kuruluşuna taşınmasının sağlanması
e) 112 aranarak tıbbi yardım istenmesi

68) Yaralıya kalp masajı ve suni solunum uygulaması gerektiğinde ilkyardım yapılabilmesi için en az kaç ilkyardımcıya gereksinim vardır?
a) Zor durumda sıra ile kalp masajı ve suni solunum tek başına yapılabilir, en az bir kişi gereklidir.
b) Biri suni solunum yaparken aynı anda diğeri kalp masajı yapar, en az iki kişi gereklidir.
c) İlkyardım sırasında yorulma olacağından en az üç kişinin olması gereklidir.
d) Bu işlemler en az dört kişi ile yapılmalıdır.
e) Hiçbiri

69) Çok sayıda kırığı olan bir yaralı uygun olmayan bir şekilde taşındığında yaralıda felç gibi kalıcı hasara yol açan en tehlikeli durum hangisidir?
a) Kırığa bağlı iltihaplar
b) Aşırı derecede ağrı oluşması
c) Yaralının moralinin bozulması
d) İç kanama olması
e) Kırık uçlarının sinirlerin kopmasına neden olması

70) Aşağıdakilerden hangisi bir kişiyi ısıran bekçi köpeği ile ilgili yapılması gerekenlerden değildir?
a) Köpeğin derhal vurularak öldürülmesi
b) Köpeğin uygun şekilde yakalanıp gözlem altına alınması
c) Köpeğin sahibinin kim olduğu ve aşı olup olmadığına dair bilginin sağlık personeline bildirilmesi
d) Köpeğin başka birini ısırma olasılığına karşı önlem alınması
e) Köpek öldürülmüşse inceleme yapılması için beyninin zedelenmemesi

71) Aşağıdakilerden hangisi polisin durdurma yetkisini kullanması sonrası yapması gereken işlemlerden biri değildir?
a) Durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirmek
b) Durdurduğu kişiye durdurma sebebine ilişkin sorular sormak
c) Durdurduğu kişiden kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini istemek
d) Durdurduğu kişiye haklarını bildirmek
e) Durdurduğu kişiyi aramak

72) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre, polisin kişileri ve araçları durdurma amaçlarından biri değildir?
a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek
b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak
c) İşlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek
d) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek
e) Hakkında yurt dışına çıkma yasağı olan kişileri tespit etmek

73) Polis, PVSK’ya göre hangi görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi göstermek zorundadır?
a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Arama
d) El koyma
e) Yakalama

74) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre polisin parmak izini alabileceği kişilerden değildir?
a) Gönüllü kişiler
b) Her çeşit silah ruhsatı başvurusunda bulunan kişiler
c) Genel kolluk görevlisi olarak istihdam edilen kişiler
d) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan kişiler
e) Tutuklu kişiler

75) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.5’e göre polisin fotoğrafını alabileceği kişilerden değildir?
a) Her çeşit pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişiler
b) Özel kolluk görevlisi olarak istihdam edilen kişiler
c) Yakalanan kişiler
d) Sığınma talebinde bulunan yabancılar
e) Gözaltına alınan kişiler

76) PVSK’ya göre önleme araması kararı vermeye yetkili merci hangisidir?
a) Sulh ceza hakimi
b) Kolluk amiri
c) Mülki amir
d) Asliye ceza hakimi
e) Cumhuriyet savcısı

77) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapılabilir?
a) Konutta
b) Yerleşim yerinde
c) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
d) Kamuya açık olmayan işyerlerinin eklentilerinde
e) Umuma açık yerlerde

78) Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde önleme araması kararı kimden alınır?
a) Sulh ceza hakimi
b) Asliye ceza hakimi
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Cumhuriyet savcısı

79) Aşağıdaki bilgilerden hangisi önleme araması kararında veya emrinde bulunmaz?
a) Aramanın sebebi
b) Aramanın konusu
c) Aramanın yapılacağı süre
d) Aramayı yapacak kolluk görevlilerinin ad ve soyadları
e) Aramanın kapsamı

80) PVSK’ya göre aşağıdaki gruplardan hangisi polisin yakalama yapamayacağı kişilerdendir?
a) Suç şüphelileri
b) Alkol kullanan kişiler
c) Islah edilmesi gereken küçükler
d) Akıl hastaları
e) Hastalık bulaştırabilecek kişiler

81) PVSK m.16 kapsamında polisin zor kullanması için aranan öncelikli şartlar nelerdir?
a) Görevini yaparken polise aktif veya pasif olarak direnme
b) Görevini yaparken polise saldırma
c) Görevini yaparken polise mukavemette bulunma
d) Görevini yaparken polise aktif olarak direnme
e) Görevini yaparken polise pasif olarak direnme

82) Aşağıdaki hallerden hangisi polisin üniversiteye girebilmesinin şartlarından biri değildir?
a) Kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali
b) Rektör veya dekanın kolluktan yardım istemesi
c) Bir suç kovuşturması bulunması
d) Bir suçlu kovuşturması bulunması
e) Kurum içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmiş olması

83) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içerisinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişiler hakkında işlemler sonuçlanıncaya kadar hangi yetkisini kullanır?
a) Yakalama
b) Men etme
c) Gözaltına alma
d) Tutma
e) Tutuklama

84) Olaydaki failin gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, cumhuriyet savcısının talimatıyla polisin hangi tedbire başvurması gerekir?
a) Yüzleştirme
b) Teşhis
c) Yer gösterme
d) Keşif
e) Gözaltına alma

85) Bir şüphelinin aranması sırasında tehlikede olan temel hak ve özgürlük hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
c) Konut dokunulmazlığı
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Seyahat özgürlüğü

86) Yakalama, tutuklama ve mahkumiyet işlemleri kişilerin hangi temel anayasal hak ve özgürlüğünün istisnalarıdır?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Yaşama hakkı
c) Seyahat özgürlüğü
d) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
e) Hareket özgürlüğü

87) Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin işleyebileceği kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlardan değildir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi yaptırmamak için direnme
e) İftira

88) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Kamu görevlisinin ticareti
b) Görevi kötüye kullanma
c) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
d) Rüşvet
e) Denetim görevinin ihmali

89) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

90) Polis, PVSK’ya göre yakaladığı bir kişiyi en fazla kaç saat gözaltında tutabilir?
a) 6 saat
b) 12 saat
c) 18 saat
d) 24 saat
e) 32 saat

91) Günlük yaşantıda ve argoda tabir edilen söylemlerde; “altın tozu, gök tozu, beyaz kız, neşe pudrası, şans tozu” gibi adlandırılan uyuşturucu madde türü hangisidir?
a) Amfetamin
b) Meskalin
c) Kokain
d) LSD
e) Captagon

92) I Kokain, eroin ve esrar birer uyuşturucu maddedir.
II Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçtur.
III Bir maddenin uyuşturucu olup olmadığı, tatmak suretiyle anlaşılabilir.
IV Uyuşturucu maddelerin kullanılmasını kolaylaştırmak da suçtur.

V Uyuşturucu madde kullanan kişiler hakkında tedavi tedbirine karar verilemez.
VI Uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın almak, bulundurmak ve kabul etmek suç değildir.

Uyuşturucu maddeler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
a) I, II ve IV
b) III, IV ve VI
c) I, II ve IV
d) III, V ve VI
e) II, V ve VI 

93) Doğalgaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Havadan hafiftir.
b) Patlama limiti % 5 – 15’tir.
c) Bileşiminde önemli miktarda metan gazı vardır.
d) Aslında kokusuzdur, tanınması için kokulandırılır.
e) Hepsi

94) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
a) İtfaiyeye haber vermemek
b) Yanıcı maddeler, oksijenler
c) Su, KKT, CO2
d) İhmal, kazalar, bilgisizlik
e) Hidratlar

95) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Kimyasal tehlike
b) Yıldırım çarpması
c) Yangının yayılma tehlikesi
d) Göçük altında kalma tehlikesi
e) Patlama tehlikesi

96) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Rüzgarı önüne alarak kullanmak
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Cihazı evvela alevin dibine tutarak söndürme
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileriye tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

97) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gaz, elektrik, orman, baca
b) Katı, sıvı, gaz, metal
c) Sıvı, metal, benzin, hidrojen
d) Akaryakıt, ahşap, sıvı, gaz
e) Doğalgaz, LPG, köpük, CO2

98) Katı, sıvı ve gaz yanıcılar aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Yanıcı etkenleri
b) Yangın sebeplerini
c) Parlama noktasını
d) Kendi kendine yanmayı
e) Yanıcı maddenin cinsini

99) Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?
a) Yangın merdiveni
b) Genel merdiven
c) Asansör
d) Yangın kapıları
e) Hepsi

100) Dumanın bileşiminde bulunan zehirli gazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karbon monoksit
b) Kükürtdioksit
c) Siyanid
d) Amonyak
e) Hepsi

 

SİLAH SORULARI

1) Yarı otomatik tabancalarda “fişek yatağı” hangi parça ile bitişiktir?
a) Şarjör
b) Çerçeve
c) Namlu
d) Hazne
e) Kabza

2) Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda “tırnak ve çıkarıcı” hangi gruba girer?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Hiçbiri
e) Kabza tertibatı

3) Fişeklerin çaplarının belirlenmesinde kullanılan “ 9 X 19” ifadesindeki “19 mm” neyi ifade eder?
a) Çap
b) Boy
c) Fişek boyu
d) Namlu boyu
e) Kovan boyu

4) Tek hareketli (Single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliğidir.

5) Atış anında “gez ve arpacık ile hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef net
b) Gez ve arpacık net, hedef flu (sisli)
c) Gez ve arpacık net, hedef net
d) Görüntü önemli değildir
e) Gez ve arpacık flu (sisli), hedef flu (sisli)

6) Silah kurulu vaziyette değilken horozu hem kurup hem de düşürme özelliğine sahip silahlara ………………. silahlar denir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa uygun ifadedir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Tek hareketli
c) Çift hareketli
d) Makineli silahlar
e) Hiçbiri

7) Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Rayyür
e) Hatve

8) Ateşleme sonrasında çekirdeğe yön ve istikamet veren parçaya ne denir?
a) Namlu
b) Rampa
c) Sürgü
d) Gaz kanalı
e) Gez

9) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçişi sırasında tırmandığı meyilli parçaya ne ad verilir?
a) İcra mili
b) Sürgü
c) Gerdel
d) Rayyür
e) Rampa

10) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı elemanlarındandır?
a) Tetik
b) Horoz
c) İğne
d) İğne yayı
e) Hepsi

11) MP5 makineli tabancada aşağıdaki hangi çap ve uzunluktaki fişekler kullanılır?
a) 9-22 mm
b) 9-19 mm
c) 7,62-51 mm
d) 38 mm
e) 45 mm

12) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımının parçalarındandır?
a) Tırnak
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Hepsi

13) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra kovanın sürgü ile beraber geri gelerek çıkarıcı ile birlikte kovanın dışarı atılmasını sağlayan parçaya ne denir?
a) Tırnak
b) Arpacık
c) Emniyet mandalı
d) Gez
e) Horoz

14) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tetik
d) Hedef
e) Göz

15) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel teşkil edebilecek nedenlerden değildir?
a) Silahta fişek olamayabilir.
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
c) Şarjörde hatalı fişek olabilir.
d) İğne ucu aşınmış veya kırık olabilir.
e) Şarjör yayı kırık olabilir.

16) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi

17) Aşağıdakilerin hangisi silahların özelliklerindendir?
a) Canlıları öldürür.
b) Canlı organizmaları hasta eder.
c) Canlıları yaralar.
d) Cansızları parçalar.
e) Hepsi

18) Ateşli silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ne ad verilir?
a) Rayyür
b) Rampa
c) Kabza
d) Kapsül
e) Hazne

19) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Alev kanalı
b) Gerdel yayı
c) Kapsül
d) Kovan
e) Çekirdek

20) Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Harp silahları
c) Ateşsiz silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Biyolojik silahlar

21) Göz, gezin üst kenar orta noktası ve arpacığın silme üst tepesinden hedefe uzanan hatta ………… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Nişan tertibatı
b) Nişan hattı
c) Nişan fark hattı
d) Atış gözü tayini
e) Nişan mesafesi

22) Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahrip yapmak maksadı ile kullanılan çekirdek, barut, kapsül ve kovandan oluşan parçaların tümüne ……………. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Saçma
b) Ateşli silah
c) Bomba
d) Fişek
e) Gerdel

23) I Kapak takımını çıkart (sürgü)
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Fişek yatağı kontrolü

Yukarıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) III-II-I-V-IV
d) II-V-I-III-IV
e) IV-I-V-III-II

24) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
c) Merminin gideceği azami mesafesini artırır.
d) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar.
e) Merminin delme gücünü artırır.

25) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………… atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………… denir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan ifadeler gelmelidir?
a) Fişek yatağı – Namlu
b) Namlu – Hazne
c) Fişek yatağı – Hazne
d) Hazne – Şarjör
e) Şarjör – Namlu

 

 

 

Bu yazı bugün : 16, toplamda : 113471 kişi tarafından okundu.

 1. bornovalı
  27 Kasım 2012 - 08:38 | #1

  ya bizim şu türk milletini anlayamıyorım!pes doğrusu…neyine zor sınav soruları…kafa basmıyorsa o ayrı mesele.biraz mantık yürüterek de yapabilirsiniz soruları.facebook,twittera,instagrama harcadığnız vaktin yarısını test çözmeye ayırsanız ilk sınavda geçersiniz!

 2. ayşe
  27 Kasım 2012 - 15:32 | #2

  öncelikle herkeze merhaba ben çok çalıştım ama sınavı gecemedim sorular çok uzun ve şıkları okurken soruyu unutuyoruz lütfen sorular kısa olsun 2 aralıkta sınavımız var inş.hepmiz başarılı oluruz .

 3. 30 Kasım 2012 - 18:19 | #3

  serpil :

  silahlı olarak sınava gircem kaç puan almam gerekiyor

  Temel kısım ve silah yazılı+atış toplamı ayrı ayrı değerlendirilir. Her birinden 50′den az almamak kaydıyla 120′yi bulan her toplam geçmenizi sağlar. Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda detayları görebilirsiniz. İyi günler.

 4. 01 Aralık 2012 - 07:04 | #4

  MURAT :

  2 aralıktaki sınava gircek arkadaşlara başarılar… ama 8. sorunun cevabı tutuklama değil de yakalama olması lazım bence aklım da kaldı paylaşıyım istdim…

  Soruda genel kolluğun yetkilerinden olmayanın sorulması, tutuklamaya karar verme yetkisinin hakimde olması nedeniyle cevap doğru. Yakalama ise suçüstü halinde vatandaşın bile yapabileceği bir şey. İyi günler.

 5. 01 Aralık 2012 - 07:07 | #5

  mıkaıl :

  ben yenıleme egıtımı aldım sınav 2 gun sonra kac puan almam lazım

  Yenileme sınavlarında başarı aranmıyor, baraj puan yok. Sadece bilgi seviyesinin tespitine yönelik değerlendiriliyor. Ancak aldığınız puan sertifikaya yazılacağı için her ne kadar kalma-geçme yoksa da sonuçta bu bir sınav ve sınava girenler yüksek puan almak ister. Yenilemeden sınava gireceğinize göre bugün, son temel sınava ağırlık vererek geriye doğru üç-dört sınava çalışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 6. 01 Aralık 2012 - 11:49 | #6

  ugur :

  kolay gelsın 8 soruda hepsı dogru degıl mı ? tutuklama gene kollugun yapacagı ısler degıl mı ? yardımcı olurmusnuz ?

  Tutuklamaya karar verme yetkisi hakimindir. Genel kolluk tutuklama yaptığında hakimin bu kararını yerine getirir. Dolayısıyla 8.sorunun cevabı tereddütsüz doğru. Başarılar.

 7. aslan
  01 Aralık 2012 - 11:50 | #7

  pardon yanlış oldu özür dilerim 8 sorunun sıkkı doğru tutuklama ben yanılmışım

 8. aslan
  01 Aralık 2012 - 11:54 | #8

  Yetkililerden rica ediyorum gecen sınav çok kafa karıştırıcı polis pvsk soruları vardı bunlara ne gerek var biz sonuçta polis olmucaz arkası önü bekçiyiz ne gerek var bunlara ögg nin ismi üstünde özel güvenlik lütfen biraz kazık olmaya sorular yöneltelim…

 9. zafer
  01 Aralık 2012 - 16:55 | #9

  şu an hamur durumundayız yarın sınav var ya fırından ekmeğimizi cıkaracaz yada fırına odun olucaz o yüzden kolay ekmek yok dıkat edelım yoksa bızı cok yakarlar
  herkese başarılar

 10. aslı
  01 Aralık 2012 - 21:15 | #10

  dediginiz kadar zormuş ya offf offf allah hepmizn yardımcısı olsun ben cok korkttum ama sizi bilmem arkadaslar basarılar

 11. alp
  03 Aralık 2012 - 18:31 | #11

  hocam sınavlar ne zaman acıklanır 2 aralıktaki sınav

 12. 04 Aralık 2012 - 07:49 | #12

  mehmet :

  ya bu 43.sınavın soruları neden yayınlanmıyor iki gündür sınav bitmiş cevapları merak ediyorz daha fazla saklamamnın bi anlamı yok bence

  Sınav soruları henüz açıklanmadı, biz de merakla bekliyoruz aslında. EGM genelde sınavdan sonraki hafta içerisinde verirdi ama geçen sınavda ertesi hafta açıkladı. Dolayısıyla sağlıklı bir tahmin yapmak da mümkün değil şimdilik. İyi günler.

 13. 04 Aralık 2012 - 07:53 | #13

  neriman :

  bir tutanakta olaya karışan kişinin ailesi ile ilgili bilgiye yer verilirmii

  Tutanakta, sözkonusu ailenin tutanağa konu olayla ilgisi yoksa bilgi verilmez. İyi günler.

 14. 04 Aralık 2012 - 09:05 | #14

  mert :

  arkadaşlar ben yedi yıldır güvenlik görevlisiyim cağlayan adalet sarayında çaılıyorum merak ettiğiniz soruları bana sorabilirsiniz

  İyi niyetiniz için teşekkür ederiz, ama prensip olarak sitede mail adresi ve telefon yayınlamıyoruz. Hoşçakalın.

 15. 10 Aralık 2012 - 13:29 | #15

  AHMET BATUR :

  BEN BU SON SINAVDA YAZILI GENEL SORULARDAN CVVB LARA BAKTIM INTERNET DEN TAHMINENN 50 VEYA 60 GELIR SILAH SORUSUNDA 27 DOGRU VAR SILAH ATISINDAN HEDEFTE 5_4 YAPTIM SIZCE BU SEFER GECEBILIRMIYIMMM
  pardon az once kı yorumumda sılah sorusunda 27 dıye yalnıslıkla yazmısımm 17 net cvb olması gerejkıyor.teşekkurler

  Silah yazılı 34, atış 40 ise silah toplam notunuz 74 eder. Bu durumda temelden en az 50 almanız halinde silahlı geçersiniz. İyi günler.

 16. musa
  21 Aralık 2012 - 21:09 | #16

  polisler bıle bukadar soru cözmuyo arkadaş albaymı olcaz subaymı bune

 17. musa
  21 Aralık 2012 - 21:12 | #17

  tutklama yapamıyon sorgu yapamıyon adamla kavga edemıyon ah eskı guvenlık ler ah bu kımlık çıktı iş bozuldu arkadaş suçluya hiç bişey demıce polıs beklıcen eee ne anladım ben ozaman buişten

 18. 07 Ocak 2013 - 09:03 | #18

  deniz :

  ben sınava urfada katılcam ankara güvenlik soru ve cevaplarına mı bakmam gerekiyo sorular her yerde aynı mı çıkıyo lütfen beni aydınlatırmısınız tşkrlr

  Sınavlar merkezi sistemle yapıldığı için tüm yurtta aynı tarih ve saatler arasında, aynı sorularla yapılır. Bu sitedeki sorular da geçmiş sınavlarda çıkanlar. Çalışma dokümanları hakkında kursunuza danışmanızı tavsiye ederim. İyi günler.

 19. 11 Ocak 2013 - 18:04 | #19

  derya :

  ben bu sınava girdim ve 62 aldım geçtim fakaat kursta yaptığımız deneme sınavlarında 90dan aşağı almıyordum 62gürünce şok oldum

  Kurslardaki deneme sınavları genelde kolay ve öğrencileri motive etmeye yönelik oluyor sanırım. Orada aldığınız sonuçlar, gerçek sınav için gösterge olmaz maalesef. İyi günler.

 20. 11 Ocak 2013 - 18:06 | #20

  Bayram :

  Merhaba ben silahlı güvenlik kursuna kayıt oldum. Ama kurslara gidemedim sadece atışlara gittim. Şimdi ocağın sonunda sınavım var. Neye çalışmam lazım yardımcı olurmusunuz ? Bu yenileme falan nedir bilmiyorum hiç bir şey. Yazıldığım kurstan bir şey anlamadım zaten doğru düzgün bilgi vermiyolar. Hangi sorulara neye calısmam lazım.

  İlk defa özel güvenlik eğitimi alanlar “temel” olarak nitelenir. Sizin durumunuz da temel eğitim, dolayısıyla gireceğiniz sınavda puan barajı var. Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda açıklanan şekilde toplam puanı alamazsanız sınavda başarısızlık sözkonusu olur. 2012 yılı Türkiye geneli başarı ortalamasının sadece % 48 olduğunu göz önüne alarak sıkı çalışmanızı tavsiye ederim. Yenileme, özel güvenlikte beş yılı dolanların durumunu ifade eder. Onların sınavları, başvuruları farklıdır. İyi günler.

 21. 12 Ocak 2013 - 08:43 | #21

  Bayram :

  Teşekkür ederim. Kurstan ücretli test kitabını alıp çalışmaktan başka çağrem yok anladığım kadarıyla :) İyi günler.

  Bugüne kadar yapılan özel güvenlik sorularının tamamı sitemizde var. Ayrıca bol miktarda online sınav var. Bu nedenle internet imkanınız varsa sorulara internetten çalışabilirsiniz. Ancak ders konu anlatımlı bir kitap almanız yararlı olur bence. Soru çözebilmek için önce konuları en az bir kaç kez okumanız gerekir. Aksi halde konuları anlamadan sadece cevapları ezberlemiş olursunuz ki sınavda bu sizi kurtarmaz. İyi günler.

 22. 20 Ocak 2013 - 15:36 | #22

  mahmut :

  oncelıkle herkese mrb arkadaslar ben bursada oturuyorum bende özel guvenlık sınavları gırmek ıcın ne gerekmektedır .tesekurler saygılarımla

  Silahlı için 22′den gün almış ve en az lise mezunu, silahsız için 19′dan gün almış ve en az ortaokul mezunu olmak gerekir. Kategoriler/Kimlik Maliyeti bölümünde masraflarla ilgili genel bilgi var. İyi günler.

 23. fatma güleş
  31 Ocak 2013 - 12:57 | #23

  arkdaslar 2 gün sonra sınavım var çok korkuyorum kalmaktan daha önce giren varmı sınava nasıl kolaymı

 24. fetullah
  31 Ocak 2013 - 16:45 | #24

  arkadaşlar sınavı kazandım … 100 sorudan 97 silahtan da 25 de 24 net bıraktım …. Sınav çok zor ama eşek gibi çalışmaniz gerekiyo iyi günler …. Kimlik kartlarımızı ne zaman alacaz bilen varmı …

 25. necdet
  31 Ocak 2013 - 19:55 | #25

  81 nci soru ne kadar saçma , a şıkkı doğru kabul edilmiş fakat, d ve e şıkları da aynı. Bu soruları hazırlayanlar soru hazırlama tekniğinden bihaber. !7 tane polis PVSK’ndan soru sorulmuş . Bari polis koleji sorularını olduğu gibi sorsalardı.

 26. mavi_couk
  01 Şubat 2013 - 11:37 | #26

  bizlerin cogu bu sınavdan kac alabilecegimiz denemek isteriz puanlama sistemi gibi bir vlışma yapsanız bence cok hoş olur

 27. nurullah usta
  02 Şubat 2013 - 08:34 | #27

  sınav cok kolay stres yapmayın gecersınız ben ilk sınavımda gectım 43.donemden o yuzden ozellıkle soruları dogru okuyun bıde sınav soru ve cavaplarını ezber yapın ben oyle yaptım 1 saatte cozdum vede cıktım salondan

 28. fatih mirkelam
  02 Şubat 2013 - 16:18 | #28

  @nurullah usta
  42.sınavda hiç okumadan 43 puan,43.sınavda hiç okumadan 48 puan aldım.yarın 3 şubat sınavım var.300 soru okudum.inşaallah bu sınavı geçerim.100 soruya 2 saat çok az,en az 3 saat vermeleri lazım.sorular çok uzun,kısa ve öz sorular ve 4 şık sorulursa iyi olur.sonuçta polis olmuyacaz,asgari ücretle vatana millete hizmet edicez.herkese başarılar dilerim.

 29. abdullah
  02 Şubat 2013 - 19:46 | #29

  sorular çok kolay da,umarım ters köşe olmayız….

 30. ibrahim:)
  02 Şubat 2013 - 21:05 | #30

  yarın sınaf var ve umarım herkes icin hayırlı olur sorular uzun ve vakit çok az demeyimde bi 25 dakikadaha verseler anlayarak okuruz ama kavada bidünya daşkala sınafa konsandire ol diyene kadar zaman geciyooooooooooooantalyadan ibo saygılar

 31. ebru
  08 Şubat 2013 - 11:06 | #31

  ben geçicem gibi görünüyor aklımda kalan cavaplarıma göre 44 ünvü sınava girdim

 32. erdoğan
  17 Şubat 2013 - 14:38 | #32

  yaww arkadaslar calışan kazanır bu sınavı sorular çok basit sürede iyi size bi kardeş tavsiyesi calışmadan kazanırsanız çok sanslı birisi olursunuz bence calışırsanız çok rahat cözersinizz

 33. simge öztan
  23 Şubat 2013 - 18:05 | #33

  Arkadas zor ya.Acaba polis mi olsam?Ne is yapcaz bilmiyorum issizlikten biktik.

 34. nergiz
  25 Şubat 2013 - 10:22 | #34

  42 sınavı gözdüm çok kolaydı 44isınava girdim ne biçim sorularya yapamadım

 35. nihal
  06 Mart 2013 - 12:39 | #35

  ya budönemın soruları nekadarbasıtmıs bide 44 cü dönemın sorulara bakın gitikcezorlasıyo kps le alın barede rahat edın su soruşarısorsanız ölurmusunuz gözu kapalı yapışırbu soruşar :S daha zorlaşdırmanın anlamı ne anlamıyorum yanı

 36. 11 Mart 2013 - 17:16 | #36

  SELİM a :

  7 NİSAN SINAVIM VAR İNŞALLAH İLK GECERİM AMA BİR SORUM OLACAK BU SINAV SORULARI KİM NERREDE HAZIRLANIYOR TEŞEKKÜ

  Sorular Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca hazırlanıyor veya hazırlatılıyor. İyi günler.

 37. 25 Mart 2013 - 16:57 | #37

  ozan :

  benim7 nisanda sınavım var ilk defa girecem sınavda arama falan varmıdır yani cep telefonu gibi esayaları alıyorlarmı bide sorular gerçekten saçma şaşırtmalar sorular var allah hepimize yardım etsin bana bilgi verin lütfen

  Özel güvenlik sınavına; cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, fotoğraf makinesi vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlar, özel güvenlik eğitimiyle ilgili doküman vb. alınmaz. Sınav merkezlerinin kantinlerinde sınav süresince cep telefonlarını ücret karşılığı muhafaza etme imkanı oluyor genelde. Başarılar.

 38. 04 Nisan 2013 - 16:49 | #38

  inci :

  7 nisanda sınavım var ben kursa gıtmedım sadece testleri çozdum çogu sorular mantıga dayalı sadece korkdugum sılahlı sorular hekeze basarılar inş geceriz

  Kursa gidenlerin bile işi zorken, siz hiç gitmediyseniz mutlaka daha çok çalışmanız lazım. Bu iki günü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Başarılar.

 39. GAMZE
  10 Haziran 2013 - 19:43 | #39

  SON SINAVLAR NEDEN BUKADAR ZOR HAZIRLAYANLARDAN BİRAZ VİCDAN İSTİYORUM HEM KENDİ ADIMA HEMDE ARKADAŞLAR ADINA POLİSMİ OLUCAZ YOKSA GÜVENLİKMİ ANLAMADIM SAYGILAR

 40. 28 Haziran 2013 - 11:56 | #40

  kenan belen :

  hocam 58. sorunun cevabı sığınak olması gerekmiyor en azından basın odasından daha mantıklı değilmi

  Özel güvenlik sorularında bazan mantık devre dışı kalıyor maalesef. Bu soru, kişi koruma konusunda özel eğitim görmüş ve konunun uzmanı ders hocası tarafından bu şekilde cevaplandı. Dolayısıyla doğru kabul etmek durumundayız. Başarılar.

 41. ıspartalı
  07 Ekim 2013 - 10:59 | #41

  sorular gercekten sor kıtabı nerdeyse ezberledım ama ıstedıgım gıbı yapamadım arkadaslarımızın dedıgı ne olcaz polıs sınavımı yapıyosunuz altı ustu bır guvenlık belgesı verceksınız yanı olmıcak sey kıtabta cıkan soruları ıncedım toplam 10 veya 15 soru var cıkan anlamadım gıttı

 42. 08 Ekim 2013 - 16:21 | #42

  ıspartalı :

  5 ekım 2013 sınav soruları ne zaman ınternete duser bılgınız varmı;?

  Bugün itibariyle internete verilmedi, normalde sınavdan 24 saat sonra verileceği söyleniyor ama maalesef henüz yok. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorum Sayfaları: Önceki « 1 2 Hepsini Göster