43. Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

08 Aralık 2012 tarihinde yayinlandi

 

43 SINAV (A GRUBU)

 

1) Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. İlçede ise bu görev ve yetki hangi makamdadır?
a) Vali
b) İlçe emniyet müdürü
c) İlçe jandarma komutanı
d) Kaymakam
e) Vali yardımcısı

2) Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel güvenliği birbirinden ayıran özelliklerden biridir?
a) Huzuru sağlama
b) Bilgi paylaşımı
c) Olayları kontrol etme
d) Trafik kontrolü
e) Eğitim

3) Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin hizmet vereceği görevlerden değildir?
a) Mağaza güvenliği
b) Hastane güvenliği
c) Terörle mücadele
d) Konut güvenliği
e) Banka güvenliği

4) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içerisinde 24 saat süreyle
c) Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
d) Görevli olduğu alan içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
e) Belediye sınırları içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

5) Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki açısından bakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her iki kurum da kamu düzeninin sağlanmasında görev alır.
b) Her iki kurum da suç soruşturmasında görev alır.
c) Her iki kurum da kişilerin korunmasında görev alır.
d) Her iki kurum da büyük organizasyonlarda görev alır.
e) Her iki kurum da havalimanı güvenliğinde görev alır.

6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyen durumlardan değildir?
a) Karşılıklı saygı olmaması
b) Haberleşme eksikliği
c) İşbirliği
d) Rekabet
e) Koordinasyon eksikliği

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin görevlerinden değildir?
a) Genel ve diğer özel güvenlik birimleri ile iletişim ve işbirliği yapmak
b) İlgili polis yetkilileri ile bilgi ve koordinasyon amaçlı toplantılara katılmak
c) Güvenlik sistemlerinin kullanımı, çalışma ve muhafazasının idaresini yapmak
d) Özel güvenlik eğitim kurumları için gerekli izinleri vermek ve programları hazırlamak
e) Özel güvenlik personeli ve hizmetlerinin organizasyonu, yönetimi ve denetimini yapmak

8. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri tarafından, güvenlik hizmeti sağlanan tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneği kaç gün içerisinde valiliğe verilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 40 gün
e) 50 gün

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden değildir?
a) Toplantı, konser ve spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak
b) Duyarlı kapıdan geçirmek
c) Kişilerin üstlerini detektörle aramak
d) Kişileri sorguya çekmek
e) Eşyaları X-ray cihazından geçirmek

10) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

11) Kartlı geçiş sistemleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişiye özel kart okutularak giriş-çıkış yapılır.
b) Başkasına ait kart kullanılarak giriş yapmak teknik açıdan mümkün değildir.
c) Kaybolan kartların giriş-çıkış yapma izinleri sistemde iptal edilmelidir.
d) Personelin giriş-çıkış saatleri bu sistem üzerinden takip edilebilir.
e) Bu sistemlerde genellikle döner turnikeler kullanılır.

12) “Biyometrik giriş kontrol sistemi” ne demektir?
a) Kişiye özel biyolojik özelliklere göre giriş izni veren sistemlerdir.
b) Parmak iziyle çalışan tüm elektronik sistemlerdir.
c) Göz retinasına göre yetki veren bilgisayar sistemlerdir.
d) Kartlı geçiş sisteminin diğer bir adıdır.
e) İçerisinde elektronik hiçbir bileşen bulunmayan giriş kontrol sistemidir.

13) Kamera sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Binaya giriş-çıkışları gözetlemek
b) Çevre güvenliği sağlamak
c) İzinsiz girişleri tespit etmek
d) Metal cisimlere alarm üretmek
e) Bir olay olduğunda geriye dönük araştırma yapılmasını sağlamak

14) Yeterli ışığın olmadığı ortamlarda görüntü alabilmek için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılabilir?
I Halojen lambalarla ortam aydınlatılabilir.
II İnfrared aydınlatıcılar kullanılabilir.
III Termal kamera kullanılabilir.
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) Hepsi
e) Hiçbiri

15) Kapalı devre kamera sistemleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kameralar öncelikli olarak kritik noktaları görecek şekilde yerleştirilmelidir.
b) Gözetlenemeyen alan minimum düzeyde olacak şekilde kameralar yerleştirilmelidir.
c) Görüntüler kayıt edilmelidir.
d) Gece sağlıklı görüntü alabilmek için aydınlatma olmalıdır.
e) Görüntülerin operatörler tarafından izlenmesine gerek yoktur.

16) X-ray cihazı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İzinsiz giriş-çıkış yapılmasını tespit etmek amacıyla kullanılır.
b) Kapalı nesnelerin içeriğinin analiz edilmesinde faydalanılır.
c) İnsanlar üzerinde kullanılmaz.
d) Radyasyon tehlikesinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır.
e) Radyasyona maruz kalınıp kalınmadığını ölçmek amacıyla dozimetre cihazları kullanılır.

17) El tipi metal detektörlerinin kullanım amacı nedir?
a) İnsanların üzerindeki metalik cisimleri tespit etmek
b) Kapalı nesnelerin içeriğini analiz etmek
c) Uyuşturucu maddeleri algılamak
d) İzinsiz girişleri engellemek
e) Alkol ölçümü yapmak

18) X-ray cihazının temel kullanım amacı nedir?
a) İnsanlar üzerindeki gizli nesneleri tespit etmek
b) Kapalı koli, valiz gibi eşyaların içeriğini analiz etmek
c) Metalleri tespit etmek
d) Bomba imha etmek
e) Uyuşturucu imhası

19) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel çevre güvenlik ekipmanı değildir?
a) Duvar
b) Kapan
c) Tel örgü
d) Çit
e) Hareket sensörü

20) Aşağıdaki haberleşme cihazlarından hangisi çok sayıdaki güvenlik personeliyle aynı anda ve hızlı olarak muhabere yapmaya en uygundur?
a) Telsiz
b) Cep telefonu
c) SMS kısa mesaj
d) E-mail (elektronik posta)
e) Uydu telefonu

21) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir tanımlama değildir?
a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkanı varsa silah kullanılmamalıdır.
b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın kolluk her zaman silah kullanmaya yetkilidir.
c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır.
d) Silah, kişiyi öldürmek değil, etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır.
e) Suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanılmalıdır.

22) Zor kullanmada aranan “orantılılık” ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelmektedir?
a) İnsan haklarının korunması
b) Temel hak ve hürriyetlerin korunması
c) Ölçülülük ilkesi
d) Hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabilmesi
e) Kişi haklarının anayasal güvence altında olması ilkesi

23) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması
d) Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilmesi

24) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
b) Hakkında icra takibi bulunan kişiler
c) Suç işlerken rastlanılan kişiler
d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
e) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

25) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme ve konuya ilişkin bilgi verme
b) Yakalanan kişinin yakalama anında açık kimliğini tespit etme
c) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
d) Yakalanan kişinin detaylı üst aramasını yapma
e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama

26) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
a) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
b) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma
c) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma ve gerektiğinde el koyma
d) Kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

27) İşlediği yağma suçu nedeniyle yakalanan kişinin suçta kullandığı silahı ele geçirmek amacıyla hakim kararı ile evinde yapılacak olan arama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evde yapılan adli arama
b) Önleme araması
c) Evde yapılan önleme araması
d) Üst araması
e) Konutta suç araması

28) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma
c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme

29) I Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
II Şüpheli paket hakkında bilgi sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
III Şüpheli pakete ilişkin genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
IV Edinilen bütün bilgiler not edilmeli ve kayda alınmalıdır.
V Paketin şüphe teşkil edecek bir nitelikte olup olmadığı belirlenmelidir.
VI Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı veya kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
Şüpheli bir paket olayına müdahale esnasında özel güvenlik görevlisince yukarıda sıralanan tedbirlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V-VI
b) I-III-V-II-VI-IV
c) V-I-III-VI-IV-II
d) V-I-III-II-VI-IV
e) V-I-II-IV-VI-III

30) “Tutanak, bir olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren ve (1) düzenlenip imzalanan bir belgedir. Olaya konu kişilerin (2) tutanakta yer almaz. Olayın taraflarının kimlik bilgilerine yer verilmeli ve tutanağı tanzim edenler tutanaktan belirlenebilmelidir. Tutanak düzenlenme tarih ve saatini de içermelidir. Esas olarak tutanakta kişilerin vergi numarası ile sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgiler (3). Ancak işlenen suçun niteliğine ve düzenlenme amacına göre gerektiğinde bu bilgilere de yer verilebilir.” İfadesinde (1), (2) ve (3) nolu yerlere en uygun ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) (1) olayın tarafları tarafından – (2) mesleki yaşamına ilişkin bilgiler – (3) yer alır.
b) (1) olayın tarafları tarafından – (2) aile yaşamına ilişkin bilgiler – (3) yer almaz.
c) (1) olaya dahil olmayanlar tarafından – (2) aile yaşamına ilişkin bilgiler – (3) yer almaz.
d) (1) olayı belirleyenler tarafından – (2) mesleki yaşamına ilişkin bilgiler – (3) yer almaz.
e) (1) mahkeme tarafından – (2) mesleki yaşamına ilişkin bilgiler – (3) yer alır.

31) Eroinin hammaddesi olan haşhaş bitkisinin yasadışı ekimi, Güneybatı Asya’da bulunan ve “Altın Hilâl” olarak adlandırılan ülkeler hangi şıkta verilmiştir?
a) Afganistan-Pakistan-İran
b) Bulgaristan-Yunanistan-Romanya
c) Irak-Suriye-Ermenistan
d) Belçika-Makedonya-Slovenya
e) Arabistan-Nijerya-Mısır

32) Haşhaş bitkisinin resmi olarak ekimi, işlenmesi ve satımı ile görevlendirilen devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mal müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Devlet Malzeme ofisi
d) Ziraat odası başkanlığı
e) Tarım Kooperatifleri Birliği

33) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu tedavi merkezi olarak adlandırılan kuruluştur?
a) KETEM
b) SABATEM
c) KARATEM
d) BARATEM
e) AMATEM

34) Esrar, aşağıdaki bitkilerin hangisinden elde edilir?
a) Dişi Hint keneviri
b) Koka yaprağı
c) Haşhaş
d) Afyon
e) Meskalin

35) Günlük yaşantıda ve argoda; “altın tozu, gök tozu, beyaz kız, neşe pudrası, şans tozu” gibi adlandırılan uyuşturucu madde türü hangisidir?
a) Amfetamin
b) Meskalin
c) Kokain
d) LSD
e) Captagon

36) Türkiye’de en çok kullanımı görülen uyuşturucu madde hangisidir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Exctasy
e) Captagon

37) Tabiî kaynaklı uyuşturucu maddelerin insanın sinir sistemi üzerinde yaptığı etkiye göre sınıflandırmasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
I Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar (Afyon ve türevleri)
II Kimyasal madde ve türevleri
III Hayal gösterenler (Kenevir ve türevleri)
IV Sentetik uyuşturucular ve türevleri
V Merkezi sinir sistemini uyaranlar (Kokain ve türevleri)
a) III-IV-V
b) II-III-IV
c) I-II-III
d) I-III-V
e) I-III-IV

38) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

39) Aşağıdakilerden hangisi “Koka” bitkisinin yetiştirildiği ülkelerdendir?
a) Türkiye
b) Afganistan
c) Kolombiya
d) Pakistan
e) İran

40) Posta pullarına ve çeşitli ilaçların üzerine emdirilerek ağız yoluyla alınan, kokmayan ve uçmayan sentetik uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) LSD
b) Esrar
c) Kokain
d) Eroin
e) Crack

41) Aile üyeleri, yakın akrabalar ve dostların girdiği, 50 cm’e (?) kadar olan alana ne denir?
a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Mahrem (özel) alan
d) Sosyal alan
e) Ortak alan

Not: Ders kaynaklarında mahrem alan mesafesi en fazla 45 cm olarak belirtiliyor. Soruda 50 cm’e “kadar” ifadesi olduğu için bu şekilde cevaplandı.

42) Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmanın kişisel yollarından değildir?
a) Bedensel hareket (egzersiz) yapma
b) Olumlu hayal kurma
c) Stres kaynağını bulma
d) Gülümseme
e) Her şeye “evet” deme

43) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
a) Anlatılanların karıştırılması
b) Mesajı algılayamama
c) İlgi duymama
d) Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlık
e) İlgiyle dinleme

44) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dinleme ve algılamadan kaynaklanan engellerden değildir?
a) Atlama
b) Savsama
c) Çarpıtma
d) Aşırı anlam yükleme
e) Farklı frekansta olma

45) Aşağıdakilerden hangisi stresle örgütsel başa çıkma yollarından değildir?
a) Rol belirsizliğini en aza indirmek
b) Aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak
c) Çalışanları devamlı motive etmek ve ödüllendirmek
d) Örgütte sürekli değişim yapmak
e) Çalışanların kararlara katılımını sağlamak

46) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kültürel farklılıklardan kaynaklanan yönlerinden değildir?
a) Geleneksel toplumlarda erkeklerin beden dilini kullanmasına daha fazla müsaade edilir.
b) Kadınlar birbirleriyle göz temaslarını erkeklerden daha fazla sürdürürler.
c) İnsanlar daha yüksek statüde olanlara dokunmada bir ayrıcalık görürler.
d) Geleneksel toplumlarda kadınlarla erkekler arasında görüşme engelleri daha fazladır.
e) Kız ve erkek çocuklar tüm kültürlerde aynı ortamda yetiştirilir ve aynı iletişime maruz kalır.

47) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Dil, iletişimin temel unsurudur.
b) Jargon ve argo kullanmak mesajın anlaşılmasını kolaylaştırır. (Jargon: Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil)
c) Dil karmaşık bir şekilde kullanılırsa iletişim engeline yol açar.
d) Bir iletişimde kaynağın kullandığı kelimeler ve genel anlamda kullandığı dil, iletişimin kalitesini belirler.
e) Muhatabın kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak iletişimde etkililiği artırır.

48) Aşağıdaki deyimlerden hangisi iletişimle doğrudan ilişkili değildir?
a) Gözü gibi bakmak
b) Gözlerindeki pırıltıdan etkilenmek
c) Göz göze gelmek
d) Gözlerini kaçırmak
e) Gözlerinin içine bakmak

49) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimde çocuk merkezci anne-baba tarafından büyütülmüş çocukların genel özelliklerinden değildir?
a) Hep merkezde olmaları sebebiyle bencil ve kişilere saygısız bireyler olurlar.
b) Sosyal çevre ve aile ortamlarına uymada başarılı olurlar.
c) İstediği şeyi elde etmeye alıştığı için doyumsuz bireyler olurlar.
d) Kurallara alışık olmadığı için kurallarla karşılaştığında hayal kırıklığına uğrarlar.
e) Sosyal çevre tarafından karşılanmayan isteklerini elde etmek için aşırı tepki verirler ki bu da toplumdan dışlanmalarına sebep olur.

50) “Soru sorma, açıkça ifade etme, destekleme, yorumlama ve yapıcı eleştiri verme” gibi özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?
a) Empatik dinleme
b) Motivasyon
c) Şeytanın avukatlığı
d) İletişimin aşamaları
e) Sorun çözme teknikleri

51) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir?
a) Yürüyüş yapıp eğlenmek
b) Sağlık için yürüyüş yapmak
c) Kamuoyu oluşturmak
d) Olay çıkarmak
e) Gündemi meşgul etmek

52) Aşağıdakilerden hangisi “grup” için söylenemez?
a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşan insanlardan oluşur.
b) Birbirlerini tanımazlar.
c) Liderleri olur.
d) Ortak amaca yönelik eylem içerisinde olan insanlardan oluşur.
e) Örgütlenmiş olan insanlardan oluşur.

53) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazası seyretmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Grup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat

54) Olaylar içerisinde ani karar veren, çoğu zaman grubun önünde yer alan, grup içerisinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren, olayın sonucunu düşünmeyen, planlı bir amaçları bulunmayan kişi tipleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşı eylemciler
b) Atılganlar
c) Tesir altında kalanlar
d) Psikopatlar
e) Hiçbiri

55) Topluluk içerisinde bulunan kişinin psikolojisi ve davranışları değişmekte, gruba mensup olmak kişinin yeni özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

56) Aşağıdaki hangi hallerde cop kullanılmaz?
a) Kişi yakalanmışsa
b) Kişi ellerini kaldırıp söylenenleri yapmışsa
c) Kişi yaralanmışsa
d) Kişi kurallara uymuşsa
e) Hepsi

57) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi bakımından yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir?
a) Tepkisel bölge
b) Tehlike bölgesi
c) Olay bölgesi
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

58) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
a) Grubun amacına uygun pankart açılması
b) Çevre esnafın eşyalarının yağmalaması
c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürümesi
d) Grup içerisindeki göstericilerin avazları çıktığı kadar bağırması
e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

59) Toplumsal eylemlerde gruba karşı uygulanan metotlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcılık
d) Profesyonel olma
e) Hepsi

60) Spor karşılaşmalarında hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Kademeli düzen
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

61) Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları, vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. İllerde, valilere koruma ile ilgili görev veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
b) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
c) 5188 Sayılı Özel Güvelik Hizmetlerine Dair Kanun
d) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 5276 Sayılı tanık Koruma Kanunu

62) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin amaçlarından değildir?
a) Önemli kişiyi bedensel bir zarardan korumak
b) Önemli kişiyi silahlı bir saldırıdan korumak
c) Önemli kişiyi vatandaştan korumak
d) Önemli kişiyi gülünç durumdan korumak
e) Önemli kişiyi tıbbi rahatsızlıktan korumak

63) Koruma görevi ………….. olmalı, önemli kişinin resmi görevini ve özel işlerini yerine getirmesine …………..  olmamalıdır. Boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri işaretleyiniz.
a) sabit – esnek
b) esnek – esnek
c) standart – engel
d) esnek – engel
e) esnek – önemli

64) Korunan kişinin programı dahilinde veya ani gelişmeler üzerine gideceği güzergâh ve mevkide bir güvenlik alanı oluşturmak için yapılan bütün koruma planlarının, faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin tümünü oluşturan organizasyonlara ne ad verilir?
a) Yakın koruma organizasyonları
b) Suikast önleme çalışması
c) Yaya koruma organizasyonları
d) Araçlı koruma organizasyonları
e) Öncü istihbarat çalışması

65) Korunan kişinin, merdivende yürüyüşü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Merdiven dönüşleri çok iyi kontrol edilmelidir.
b) Merdivende bir koruma önden çıkacak şekilde kontrol yapılmalıdır.
c) Önemli kişi güvenliği için merdiven boşluğuna yakın yürütülmelidir.
d) Bir koruma, devamlı önemli kişinin önünde yürüyerek basamaklara takılıp düşmesini önlemelidir.
e) Merdivende halkın önemli kişi ile aynı paralelde yürümesi engellenmelidir.

66) 1973 yılında ülkemizin ABD Los Angeles konsolosu ve yardımcısının öldürülmesiyle başlayan terör saldırıları, dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan misyon temsilcilerimize suikast yapılmak suretiyle devam etmiştir. Söz konusu suikastları aşağıdaki örgütlerden hangisi düzenlemiştir?
a) DHKP/C
b) ASALA
c) PKK
d) İBDA/C
e) TİKKO

67) Birli koruma düzeninde sağ eliyle silah kullanan koruma personeli, korunun kişinin standart olarak neresinde yürümelidir?
a) Sağında
b) Sağ arkasında
c) Solunda
d) Sol arkasında
e) Önünde

68) Yüksek seviyede tehdit durumlarında kullanılan beşli koruma sisteminde, koruma amiri dikkatini önemli kişiye yöneltirken diğer koruma personeli ise dikkatini dışarıdan gelebilecek saldırılara vermektedir. Buna göre koruma görevlileri sorumluluk alanlarına göre ortalama kaçar derece koruma yapmaktadır?
a) 60
b) 75
c) 90
d) 105
e) 120

69) Önemli kişiye saldırı durumlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Saldırıyı fark eden koruma personeli saldırı yönünü bağırarak diğerlerini uyarır.
b) Saldırıya yakın olan en az iki koruma, saldırının mahiyetine göre kapama yapar.
c) Kapama yapan koruma personeli gerekiyorsa ateşle karşılık verir.
d) Kapama yapılabiliyorsa önemli kişiyi olay yerinden kaçırmak gerekmez.
e) Yanıltma ve ikinci bir saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır.

70) Birli koruma sisteminde önemli kişinin araçtan indirilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Koruma amiri önemli kişinin ineceği kapıyı, dış alanı kontrol ederek açmalıdır.
b) Sürücü, önemli kişi araçtan indikten sonra aracından inerek kapama yapar.
c) Önemli kişi araçtan inerken koruma amiri sütre görevi yapmalıdır.
d) Koruma elini kullanarak önemli kişinin kafasını araca çarpmasını engellemelidir.
e) Önemli kişi araçtan indikten sonra aracın kapısı kapatılmaz.

71) “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” Kuralı Türk Ceza Kanununun hangi ilkesini açıklar?
a) Cezaların şahsiliği ilkesi
b) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
c) Araştırma mecburiyeti ilkesi
d) Dava açma mecburiyet ilkesi
e) Ülkesellik ilkesi

72) Türkiye’de suç işleyen bir Alman vatandaşına hangi ülkenin ceza kanunları uygulanır?
a) Almanya
b) Türkiye
c) Alman ve Türk kanunlarından en az ceza içereni
d) Alman ve Türk kanunlarından en ağır ceza içereni
e) Almanya ve Türkiye

73) Türk Ceza Kanununa göre görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan bir özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
e) Kamu görevlisinin ticareti

74) Türk Ceza Kanununa göre zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Netice sebebiyle ağır yaralama
c) Taksirle yaralama
d) Eziyet
e) İşkence

75) Türk Ceza Kanununa göre yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Suç üstlenme
b) Suç uydurma
c) İftira
d) Yalan tanıklık
e) Yalan yere yemin

76) PVSK m.4’e göre kolluğun durdurma yetkisini kullanabilmesi için aranan temel şart nedir?
a) Kuvvetli şüphe
b) Yeterli şüphe
c) Makul şüphe
d) Makul sebep
e) Basit şüphe

77) Kolluk, durduğu bir kişiyi üzerinde arama yapmak için ne kadar süre ile tutabilir?
a) 15 dakika
b) 45 dakika
c) 30 dakika
d) 60 dakika
e) Üst araması için gerekli olan zorunlu süre kadar

78) Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Kızılay meydanında yapılacak bir önleme aramasına tâbi değildir?
a) Hakim ve savcılar
b) Avukatlar
c) Öğretim üyeleri
d) Milletvekilleri
e) Güvenliği sağlamakla görevlendirilen kolluk görevlileri

Not : Soruya göre (c) şıkkı haricindekilerin önleme aramasına tâbi olmadığı değerlendirildiği için muhtemelen yazım hatası var.

79) Kolluğun güç kullanması sırasında bağlı kalması gereken iki temel ilke nedir?
a) Kademelilik ve ölçülülük
b) Minimum güç kullanma ve ölçülülük
c) Gecikmeme ve kademelilik
d) Makullük ve orantılılık
e) Ölçülülük ve orantılılık

80) Kolluğun yakalama yetkisinin alternatifi nedir?
a) Davet etme
b) Tutuklama
c) Gözaltına alma
d) Tutma
e) İfade alma

81) İlkyardımcının öncelikli amaçlarından olmayan hangisidir?
a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak
b) Oluşan yaraların tedavisini yapmak
c) Hasta/yaralının genel durumunun daha da bozulmasına engel olmak
d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
e) İlkyardım sonrasında iyileşmenin kolaylaşmasını sağlayıcı davranmak

82) Hastaya ait hangi özellik yaşam bulgularının kontrolünde dikkate alınmaz?
a) Bilinç
b) Nabız
c) Kan basıncı
d) Dikkatini toplayamama
e) Vücut ısısı

83) Hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
a) Saldırgan davranışlar
b) Susama hissi
c) Huzursuzluk, endişe
d) Hızlı ve zayıf nabız
e) Hızlı, yüzeysel solunum

84) Aşağıdakilerden hangisi kırık kol tespiti sırasında ilkyardımcı tarafından yapılan yanlış bir uygulamadır?
a) Kırık kol önce yumuşak malzemeyle kaplanmalıdır.
b) Ağrılı bölge sabit tutulmalıdır.
c) Tespit edilmeden önce kırık uçları karşı karşıya getirilmeye çalışılmalıdır.
d) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

85) Dış kalp masajı hakkında hangisi doğru değildir?
a) Hastanın kalbinin durduğundan emin olunmalıdır.
b) Kalp masajı yapan kimsenin dirsek ve omuzları düz konumda olmalıdır.
c) Hastanın göğüs kafesini 4-5 cm esnetecek kadar baskı uygulanmalıdır.
d) Kısa aralar ile nabız kontrolleri yapılarak kalp çalışması değerlendirilmelidir.
e) Masajı yaparken hastanın sırtının fazla hasar görmemesi için altına yumuşak şeyler koymalıdır.

86) Hangi bölge nabız almak için kullanılmaz?
a) Kasık
b) Ayak sırtı
c) Boyun ön-yan bölgesi
d) Alın ortası
e) Diz arkası çukuru

87) İlkyardımın ABC’si hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a) Solunum-dolaşım-hava yolu
b) Dolaşım-hava yolu-solunum
c) Hava yolu-solunum-dolaşım
d) Dolaşım-solunum-hava yolu
e) Solunum-hava yolu-dolaşım

88) Hangisi ilkyardımcının özelliklerinden değildir?
a) Çevrenin örgütlenmesini sağlamak
b) Olay anında kullanılacak ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
c) Soğukkanlı ve güven verici olmak
d) Vücudun işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak
e) Pratik buluşları olmak

89) Kafasına darbe alan yaralılarda ortaya çıkan hangi durumlar olayın ciddi olduğuna işaret eder?
a) Uyku hali
b) Denge kaybı
c) Konuşma bozukluğu
d) Bulantı-kusma
e) Hepsi

90) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımda yaralıya yapılması doğru olmayan uygulamadır?  BU SORUNUN İPTAL EDİLDİĞİ, TÜM ADAYLARA (1) PUAN EKLENDİĞİ, 43.SINAV İTİRAZ SONUÇLARIYLA AÇIKLANDI.
a) Yaralıyı yatırarak müdahale etmek (Doğru)
b) Yaralıya ağızdan yiyecek ya da içecek vermek (Yanlış)
c) Yaralının vücut ısısını korumak (ve sıcak tutmak – Doğru)
d) Yaralıyı hareket ettirmek (Yanlış)
e) Yaralının yarasını görmesine izin vermek (Yanlış)

Not : Muhtemelen yazım hatası var.

91) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gaz, elektrik, orman, baca
b) Katı, sıvı, gaz, metal
c) Sıvı, metal, benzin, hidrojen
d) Akaryakıt, ahşap, sıvı, gaz
e) Doğalgaz, LPG, köpük, CO2

92) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranış hangisidir?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

93) I Rüzgârı arkanıza alın
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

94) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre, itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

95) Bir yanmanın olabilmesi çin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? 
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir.
b) Oksijen ile ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
c) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir.
d) Yanıcı maddenin, ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
e) Hiçbiri 

96) Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Söndürme ekibi
b) İlk yardım ekibi
c) Koruma ekibi
d) Kurtarma ekibi
e) Hepsi

97) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Açık arazide çömelmek
b) Deniz kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Gaz hatlarından uzaklaşmak
e) Duvar dibine çömelmek

98) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su – toprak
b) Kum – kuru toz
c) Karbonmonoksit
d) Köpük
e) Hepsi

99) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
a) Çevre güvenliğini almak
b) Güvenlik şeridi oluşturmak
c) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
d) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
e) Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

100) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

 

43 SINAV SİLAH SORULARI

 

1) Silahların sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – büyük silahlar
c) Ateşli silahlar – yarı otomatik silahlar – kimyasal silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
d) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – tam otomatik silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar
e) Ateşli silahlar – ateşsiz silahlar – makineli silahlar – nükleer silahlar – biyolojik silahlar

2) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer almaz?
a) Kovan
b) Barut
c) Hatve
d) Kapsül
e) Çekirdek

3) Yarı otomatik tabanca nedir?
a) Şarjör takıldığında direkt ateş eden tabancalardır.
b) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır.
c) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır.
d) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır.
e) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır.

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Tetik korkuluğu
c) Çıkarıcı
d) Boş kovan
e) Horoz

5) Yerine getiren yayın (icra yayının) görevi nedir?
a) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar.
b) Düzgün nişan alınmasını sağlar.
c) Namluyu kilitleyerek emniyete alır.
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller.
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar.

6) Mermi çekirdeğinin hedefe gitmesini silahın hangi parçası sağlar?
a) Tetik
b) Şarjör
c) Çıkarıcı
d) Namlu
e) Horoz

7) Fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartan parça hangisidir?
a) Sürgü tutucu pim
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Kilitleme dişleri
e) Yerine getiren yay

8) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
a) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar.
b) Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır.
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar.
d) Çekirdeğin deliş gücünü artırır.
e) Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar.

9) Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Şarjör tüpü – şarjör yayı – gerdel – şarjör kapağı – şarjör kilidi
b) Şarjör tüpü – şarjör yayı – hatve – şarjör kapağı – şarjör kilidi
c) Şarjör tüpü – şarjör yayı – gerdel – şarjör kapağı – hatve
d) Şarjör tüpü – şarjör yayı – rayyür – şarjör kapağı – şarjör kilidi
e) Şarjör tüpü – şarjör yayı – rayyür – şarjör kapağı – hatve

10) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Horoz

11) Aşağıdakilerden hangisi boş kovanın dışarı atılamamasının sebeplerinden değildir?
a) Tırnak kırılmış olabilir.
b) Fişek yatağı hasar görmüş olabilir.
c) Fişek yatağında pislik olabilir.
d) Emniyet mandalı kırılmış olabilir.
e) Fişek kirli veya paslı olabilir.

12) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?
a) Harbi
b) Namlu
c) Horoz
d) Sürgü
e) Şarjör

13) Fişeği ya da boş kovanı fişek yatağından çıkarmaya yarayan tertibata ……………………. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İcra mili
b) Kilitleme tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Sürgü takımı
e) Kovan atma tertibatı

14) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Parmak emniyeti
e) Kabza emniyeti

15) Gez, arpacık, kovan atma boşluğu aşağıdaki grupların hangisinde bulunur?
a) Sürgü (kapak takımı) grubu
b) Kabza grubu
c) Nişan grubu
d) Tetik grubu
e) Emniyet grubu

16) Ateşleme tertibatının genel görevi nedir?
a) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler.
b) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar.
c) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller.
d) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar.
e) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar.

17) Tabancada sürgünün geride takılı kalmasını sağlayan parça hangisidir?
a) Tırnak
b) Sürgü tutucu pimi
c) Yerine getiren yay
d) Yerine getiren yay pimi
e) Rampa

18) Kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

19) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Düğün ve eğlencede kontrollü olarak havaya doğru ateş edilir.
b) Silahla şaka yapılmaz.
c) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur.
d) Alkollü iken atış yapılmaz.
e) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.

20) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kapsül
b) Çekirdek
c) Barut
d) Kovan
e) Hiçbiri

21) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Kabza
e) Arpacık

22) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) III-II-I-V-IV
d) II-V-I-III-IV
e) IV-I-V-III-II

23) Ateşli silahlarda hazne neye denir?
a) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere
b) Fişek patladıktan sonra çekirdeğin namlu içerisindeki yerine
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere
d) Fişeklerin içerisine konulduğu kutulara
e) Hiçbiri

24) Hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Silah sökülürken mümkün olduğunca boş bir alan seçilmelidir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Silah kirli ve paslı ise sökülmez.

25) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden değildir?
a) Fişek hatalı olabilir.
b) Yiv ve setler özelliğini kaybetmiş olabilir.
c) İğne yayı kırık olabilir.
d) İğne kırık olabilir.
e) İğne ucu kırık olabilir.

 

Bu yazı bugün : 9, toplamda : 88924 kişi tarafından okundu.

 1. 10 Ocak 2013 - 09:11 | #1

  ercan :

  merhablar sayın hocam bende 5o i gecemıyorum silahlı soruları ıyı yapıyorum ama tmelden bi türlü gecemıyorum. cıkmış sorulada calsıyorum ınternetten ındırıyorum kitabamı calısamk daha iyi yoksa netten cıkaralımı cıkmıs soruları yardımcı olursanız sevınırım bi akıl verin tşk

  Daha önceden çıkmış sorulara çalışmak, aynı konudaki soruları kolay çözmenizi sağlar. Ancak birebir aynısını beklemek hata olur sanıyorum. Çünkü eski soru oranı gözle görülür şekilde düştü. Bir yıl öncesine kadar 100 soruda yaklaşık 80-85 iken yeni dönemde 100 soruda 15-25 arası denilebilir. Bu nedenle öncelikle ders konuları bir kaç kez tekrar etmek, sonra ilgili soruları çözmek faydalı olacaktır. Eski soruları, cevabı ezberlemeden anlayarak çözmeniz de mutlaka yararlı olur. İyi günler.

 2. Murat Düz
  10 Ocak 2013 - 16:08 | #2

  selam arkadaslar ben 43. sınava gırdım kursa hıç gitmedim ama evde calıstım özellikle çıkmıs sorulara ve de Allah a sükür kazandım herkese başarılar SEFAKÖYDEN MURAT DÜZ :)

 3. kara
  13 Ocak 2013 - 13:11 | #3

  ya bu sertifikalar ne zaman gelıcek ben anlamadım aradan birbuçuk ay geçtı ve hala beklıyoruz bukadar zaman bı sertıfıka vermek bukadar mı zor ben anlamıyorum..

 4. 14 Ocak 2013 - 10:27 | #4

  ece :

  mrb acaba bundan sonraki sınavlarda sadece 43. sınavdan mı soru çıkabilir yoksa 42. sınavdan da çıkabilirmi tşkrlr

  Soruların nereden çıkacağını önceden bilmek doğal olarak mümkün değil. İlk 43 sınavdan da çıkabilir, hiç eski soru çıkmayabilir. Sadece bir sınava çalışarak geçilecek bir sınav değil bu gireceğiniz sınav. Önce derslere tekrar edip sonra bol bol soru çözmeniz gerekir. İyi günler.

 5. 14 Ocak 2013 - 10:27 | #5

  cengiz :

  slm arkadaşlar!ben hem kitaba çalışıyorum,hem internet’ten ama kitabtaki doğru olan cevapla internetteki dogru cevaplar birbirini tutmuyo sadece 5-10 tanesi örn uzaktan ve yakından en güzel görünen renk kitap da (kırmızı yeşil)internette ise sarı kırmızı

  Belirttiğiniz sorunun özel güvenlik eğitimiyle ne ilgisi var bilemiyorum ama doğru cevabı “kırmızı-mavi” olan şık. İyi günler.

 6. okan
  17 Ocak 2013 - 17:53 | #6

  ankara güvenliğe sonsuz teşekkür ediyorum çok güzel bir sayfanız var yayında ve yapımda emeği geçen herkezten allah razı olsun başarılarınızın devamını diliyorum…

 7. hazal
  28 Ocak 2013 - 09:33 | #7

  sayfanız çok güzel bu bilgilerle inş.kazanırım sınavımı bu üçüncü girişimm artık sizden dua bekliyorummmmmmmmmmmmm:) AYDIN/NAZİLLİ

 8. 31 Ocak 2013 - 07:53 | #8

  kenan :

  slm arkadaşlar ben 43 sınavdan yazılı 69 silah 44 aldım silah kaldı yazıyo bu nasıl oluyo ben anlamadım biri beni aydınlatsa iyi olur tşk

  Temel bölümden aldığınız nota göre silahlı geçmeniz için silah not toplamınızın en az 51 olması gerekir. Silahtan 44 aldığınız için kalmışsınız. Bir sonraki sınava sadece silahtan girmeniz ve en az 51 almanız gerekir. İyi günler.

 9. KENAN CANLI
  31 Ocak 2013 - 09:46 | #9

  ben yenı daha sınava gırecegim imnsalllah gecerim sınavı ama gecerım bunu biliyorum………herkese basarılar

 10. BU BENM İKİNCİ GİRİŞİM İNŞ GEÇERİM HER KEZE BASARILAR :d
  31 Ocak 2013 - 20:24 | #10

  BU BNM İKİNCİ GİRİŞİM İNŞ KAZANIRIM ARKADASLAR HER KEZE BASARILAR DILERIM :d

 11. kickbox ermann
  31 Ocak 2013 - 20:26 | #11

  inşallah hepimiz geçeriz arkadaslar:D

 12. ayşegül
  31 Ocak 2013 - 22:05 | #12

  bende temeli cok ıyı calısdım ama sılah zor calsmadmmda pek anamadmda acıkcası okudgmda hayrslısı sınava grcem bakalım ne yapcaz hayrlısı ardık

 13. 01 Şubat 2013 - 16:52 | #13

  hasan :

  slm arkadaşlar henüz sınava girmedim bikaç gün kaldı sınava. temelden kaç net silahtan kaç net sınavı geçerliligini saglar teşekkürler

  Silahsız (temel) bölümden en az 60 doğru cevabın karşılığı 60 puan alanlar başarılı olurlar. Silahsız bölümdeki 100 sorunun her biri 1 puan değerindedir. İyi günler.

 14. 02 Şubat 2013 - 08:33 | #14

  ali :

  kopyalayamıyoruum

  Kopyalama engellendi. Kursunuzdan talep etmeniz yararlı olur. Başarılar.

 15. 02 Şubat 2013 - 15:01 | #15

  özgür :

  25. soru hatalı herkesin gözünden kacmıs

  Belirttiğiniz soru doğru, başarılar.

 16. veysi
  02 Şubat 2013 - 18:24 | #16

  bu benım ıkıncı gırısım bırıncı de o kadarcalıstım kıtaptan ama kıtaptan nerdeyse hıc soru cıkmamıs sılah harıc hepsı saglık uyusturucu hakkında soru cıkms ısallla busefer alırız herkeese basarılar

 17. 09 Şubat 2013 - 07:52 | #17

  Huri Nur :

  ya tamam iyi hoş sınav ve soruları yayınlıyosnuz da kopyalama hakkını neden kapatıyosunuz evinde interneti olmayanlar napsın internet köşelerinde oyalansın Allah Allah

  Bu site özel bir eğitim kurumuna ait olup kamu hizmeti vermemektedir. Dolayısı ile siteden yararlanma şartlarını belirleme hakkına sahiptir. Sizler mutlaka bir kursa gidip eğitim alıyorsunuz ki bu dokümanlara bakıyorsunuz. Dolayısı ile bu tür talepleri de para verip hizmet aldığınız kurslara yöneltmelisiniz. Başarılar.

 18. 09 Şubat 2013 - 07:57 | #18

  alper :

  huri nur kardeşim haklı, ayıptır ya uğraştırmaya ne kadar meraklısınız insanları

  Bu sitede verilen dokümanların tamamı tarafımızdan hazırlanmıştır. Sınav soruları dahi EGM’den aynen alınmayıp yeniden yazılmaktadır. Dolayısı ile kendi emeğimizin kötü kullanımına karşı kopyalamayı engellemek de hakkımız sanırım. Bu sayfada yasal olmayan kopyalama ile uğraşacağınıza kursunuzdan doküman talep etmeniz daha kestirme olur. Sitenin bir çok sayfasında belirtildiği gibi burada verilen bilgiler, kurslarda alınan eğitimin yerine geçmez. Sadece sınav öncesi zorunlu beklenen bir aylık sürede unutulan bilgileri hatırlatmak amaçlı hazırlanmış dokümanlardır. Ayıplanacak, insanları uğraştırmakla suçlanacak ne var bu sayfalarda anlayamadım. Bu tür ciddi suçlamaları yöneltmeden önce sadece bir dakika vicdanlı düşünmek yeterli sanırım. İyi günler.

 19. 09 Şubat 2013 - 08:00 | #19

  hatıce :

  kursa yenı baslıycam ve cok bılgım yok sılhlı alcam ınsallah sınav dan kac atıs dan kac almam gereklı almam ıcın ve kımlık kartını alma suresı kac ay dır cvp

  Silahlı sınav not hesabını Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda görebilirsiniz. Temel bölüm ve silah toplamı (silah yazılı+atış) ayrı ayrı değerlendirilir. Silahlılarda bu bölümlerin birinden yüksek almak ikincisinde barajı 50′ye düşürür. Kimlik alma süreci illere göre değiştiği için kursunuza danışmalısınız. İyi günler.

 20. Rauf
  27 Şubat 2013 - 20:20 | #20

  slm arkadaşlar benim bu son hakkım her sınavı o kadar cok calışmama ragmen hep bi puandan kayıp ediyormuşum valla anlamadım bişi bide hiç duymadıgımız bilmedigimiz sorular cıkıyor sınazdaa örneyin pvsk gibi sorular biz nerden bilelim sanki gercekten biz polis gibi olacagızda baen o kadarda zor sorularla karşılıyoruz neyse herkese başarılar diliyommm

 21. 06 Mart 2013 - 17:43 | #21

  yunus :

  slm arkadaşlar puan durumu nasıl yapılıyo 120 sorudan kactane dogru yapmam lazım tabı atışlarım ıyıyse cevap gelırse sevınırım teşekurler

  Silahlılar 100′ü temel, 25′i silah olmak üzere toplam 125 soruluk sınava girerler. Temelde her soru 1 puan, silah yazılısında her soru 2 puan, isabetli atışların her biri 10 puan üzerinden değerlendirilir. Yanlış doğruyu götürmez. Silahlıların puan hesabını Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda görebilirsiniz. İyi günler.

 22. hamza düzgün
  08 Mart 2013 - 17:35 | #22

  arkadaşlar 40dönemden 44de kadar çalışalım45dönemde kazanırız

 23. alican beldek
  11 Mart 2013 - 11:59 | #23

  @cemil sarı

  amaclaı para koparmak degıl sadeceee sertıfıkanı yenıLıyorsun cemıl sarı. Burası turkıye unutmaa Tuvalet bıLe para ıLe :)) BasarıLar.

 24. 11 Mart 2013 - 16:51 | #24

  cemil sarı :

  merhaba.. ben silahlı sertifikamı yenileyeceğim.ama tekrar silah atışı yapacakmışız.burdaki mantık ne anlayamadım?para koparmak mı yoksa ne?cevap verir misiniz ? teşekkürler..

  Silahlı eğitim alanların yenileme de olsa eğitimleri sonunda en az 25 mermi ile atış yapmaları zorunlu bir durum. Bu atışa katılmayanların eğitimlerinin silahlı bölümü geçersiz sayılır. Yenilemenin avantajı; sınavlara katılmak kaydıyla sınavlarda kalma olmaması, vergi-rapor istenmemesidir. İyi günler.

 25. 11 Mart 2013 - 17:32 | #25

  ercan :

  mrb ben sılahsız egıtımıne katıldım ve sertıfıka aldım fakat yaka kartı cıkarttırmadım 2012de 5yılını doldurdu ben sımdı sılahlı egıtımine gıtmek ıstıyorum sılahlı kartı cıkarttırabılırmıyım..

  Sertifika süreniz dolduğu için önce silahsız yenileme eğitimi almanız gerekir. Daha sonraki sınavda sadece silah eğitimi alabilirsiniz. Silahsız (eski), silahsız yenileme ve silah sertifikası, rapor, vergi dekontu ve istenen diğer belgelerle kimlik başvurusu yapmanız gerekir. İyi günler.

 26. 12 Mart 2013 - 10:26 | #26

  muhammet :

  25 gun kaldı sınava yenıleme ıcın yetısebılırmıyım

  Özel güvenlik sınavlarında sınav tarihinden bir ay önce eğitimin tamamlanması gerekir. Dolayısıyla 07 Nisan sınavına girmeniz mümkün değil, 08 Mart itibariyle eğitimler tamamlandı. Ancak 29 Haziran sınavına girecek şekilde eğitim almanız mümkün olabilir. İyi günler.

 27. 12 Mart 2013 - 10:27 | #27

  muhammet halıl :

  sınava gırmek ıcın kayyıtmı yaptırmam gerek

  Yenileme eğitimi alabilmek için özel güvenlik eğitimi veren kurslardan birine başvurmanız gerekir. Sonraki aşamalar hakkında kursunuz bilgi verecektir. İyi günler.

 28. 28 Mart 2013 - 07:27 | #28

  ebru :

  hocam bende 25. soruda takıldım kimliği tespit eden genel kolluktur. ögg nin yakalama yaptığında üst araması yapmaya yetkisi vardır yanlış mı biliyorum. lütfen bu konuda aydınltırmısınız. iyi günler.

  Soruda geçen kimliği tespit etme ifadesinden muhtemelen kimliği belirleme kastedilmiş. Şıklarda verilen özel güvenliğin detaylı üst araması en yanlışı olduğundan doğru cevabın da o olması gerekir. Özel güvenlik sınavlarında maalesef bazı sorularda bu tür yorumlar yapılmadan olmuyor. Başarılar.

 29. 28 Mart 2013 - 07:31 | #29

  ümit :

  hocam merabalar güvenlik kimliğim 5. ayın 9 zunda 5.yılı dolduruyor bende 7 nisanda sanava gireceğim Allah nasip ederse sertifikam 5, ayın 9 una yetişmez ise ne olur şu anda çalışıyorum işten atılırmıyım yoksa çalışabilirmiyim bu konuda yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

  Gireceğiniz yenileme sınav sonucu 26.04.2013′de açıklanacak. Birkaç gün de sertifika onayı için geçer, 01 Mayıs da resmi tatil. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi süreniz bitmeden başvursanız dahi soruşturmanın sonuçlanması yetişmez. Buna göre öncelikle soruşturmanın çabuk olması için evrakınızı teslim ederken durumu belirtmenizi tavsiye ederim. Aradaki sürede işyeriniz biraz risk alırsa veya o tarihe kadar ücretsiz izinle sorunu çözebilir sanıyorum. Başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor. İyi günler.

 30. 11 Nisan 2013 - 17:56 | #30

  burak :

  hocam ıyı gunler ben 45 donem sınavına girdim 2 soru iptal olmuşta hepimize puan verilecekmi cevaplarsanız iyi günler hocam

  Sınava (A) grubundan girenlerin silah bölümündeki iki soru iptal edilmiş. Buna göre A grubu ve silahlı iseniz bundan yararlanmanız mümkün olur. İyi günler.

 31. 11 Nisan 2013 - 17:56 | #31

  ertuğrul :

  hocam 45 özel güvenlik sınav soruları ne zaman internete düşer

  12 Nisan Cuma günü bir aksilik olmazsa cevaplarıyla beraber yayınlayacağız. Hoşçakalın.

 32. 11 Nisan 2013 - 17:59 | #32

  muharrem :

  Merhaba Hocam.Ben 5 yıl önce sınavı kazanmıştım.Şimdi yenilemek için gireceğim inşaallah.Tekrar kursa gitmeyi düşünmüyorum.Eski kurs notlarımdan çalışacağım.Acaba beş yılda konularda değişiklik oldu mu?Sertifikamın süresi 6 mayısta doluyor.Sanırım 29 hazirandaki sınava gireceğim.Ne zaman nereye başvuru yapmam gerektiğini yaza bilirseniz sevinirim.Teşekkürler…

  29 Haziran sınavına girebilmeniz için Mayıs ayı içerisinde kayıt olmanız gerekir. 31 Mayıs itibariyle eğitiminiz tamamlandığı takdirde bu sınava girebilirsiniz. Kursa devam mecburiyeti var, bu konu adayların isteğine bağlı değil. Yenileme kursları zaten kısa süreli, kimlik sürenizin dolması nedeniyle devamsızlık yapıp hakkınızı yakmamanızı tavsiye ederim. Başvuruyu bulunduğunuz ildeki kurslardan birine zamanında yapmalısınız. Beş yıl önceki eğitimin içeriğinde değişiklikler var. Sizin gördüğünüz iki ders kaldırıldı, yerine bir ders eklendi. Mevcut derslerin süreleri değişti. Yenileme sınav sorularına bakarak yeni konuları görebilirsiniz. İyi günler.

 33. 11 Nisan 2013 - 18:00 | #33

  nurcan :

  bn nurcan hocam gvenlik sınsvna hc grmedm bna bnn hakknda blgi verrmsnz

  Özel güvenlik kursları tıpkı ehliyet alma gibi bir süreçte tamamlanıyor. Bir kursa kayıt olup eğitim almanız, sınavda başarılı olmak şartıyla sertifika almanız ve vergiyi yatırdıktan sonra kimlik almanız sözkonusu. Kimlik giderlerini Kategoriler/Kimlik Maliyeti başlıklı yazıda görebilirsiniz. İyi günler.

 34. 12 Nisan 2013 - 14:36 | #34

  burak :

  slm hocam iyi günler ben burak mavuzer hocam mesela temelden 50 aldık silah sorularınla beraber 60 mı oluyormu cevaplarmısınız yoksa ayrı ayrı hesaplanıyor

  Temelden 50 alıp silahlı geçebilmeniz için silah not toplamınızın en az 70 olması gerekir. Temel ve silah toplamı ayrı ayrı değerlendirilir. Bu bölümlerin her birinden 50′den az olmamak kaydıyla toplamda 120 geçer nottur. Sıkça Sorulan Sorular 12.soruda örnekleri görebilirsiniz. Temelden 50, silah toplamından 60 alırsanız 110 eder ve sınavın tamamından kalmış sayılırsınız. İyi günler.

 35. kemal
  15 Nisan 2013 - 16:53 | #35

  Sorular harbiden Çok Zor Sorular Birde Uzun olmuyormu Okuması Yoruyor adamı Bunlara Çalışcama Hukuk Okusaydım Daha Iyıdi :DDD

 36. Fatih
  29 Nisan 2013 - 13:08 | #36

  Merhaba;
  29. sorunun cevabında bir yanlışlık olabilir mi acaba,doğru cevap olarak verilen -C şıkkında son sıralamada ” bütün bigiler not edilmeli,kayıt altına alınmalı + paket sahibi araştırılmalı” deniyo,not edilme,kayıt altına alma kısmı en son olması gerekmez mi,yanlış mı değerlendiriyorum soruyu…

 37. guney
  24 Mayıs 2013 - 16:17 | #37

  kazanmak ızın 40 ıncı donemden 45 ıncı doneme çalışın çıkan soruların hepsı buradan çıkıyor 500 soru altı ustu gecersınız

 38. bkksm.
  03 Haziran 2013 - 22:22 | #38

  sorular güzel işllah bende gecerim :)

 39. hale
  27 Haziran 2013 - 23:44 | #39

  sorular uzun cümlelerden kurulunca ugraştırıyor

 40. 30 Eylül 2013 - 16:50 | #40

  Melda :

  Ben bir soru soracaktim bu 43.sinavda 78.soru c secenegi dimi ben sizin sitenizden sinava calisiyorum ama bazi sinavlarinizda online sinav yok bunun iicin uye olmammi gerek ? Anlayamadim siteniz cok guzel her konuda keskeburaya kydimi yaptirsaydim diye dusunmedim degil :d

  Belirttiğiniz soru hatalı, cevabı da muhtemelen (e) şıkkı, ancak net bilmiyoruz. Sitemizin hiç bir bölümünde üyelik şartı yok, maksadımız insanları buraya mecbur etmek değil çünkü. Diğer işlerin yoğunluğundan epeydir online sınavlarla ilgilenemedim. Başarılar.

 41. 09 Ocak 2014 - 18:25 | #41

  oguzhan :

  Hocam ben sertifika çıkaramadım tam olarak ne yapmam gerekiyor ve ne kadar bi ücrete mal olur söyleyebilir misiniz Teşekkürler

  Kategoriler/Kimlik Maliyeti başlıklı bölümde giderlerle ilgili genel bilgi var. Kurs-rapor ücretleri illere göre değiştiği için bulunduğunuz ilden araştırmanız gerekir. Ayrıca silahlı-silahsız tercihe göre de giderler değişir. İyi günler.

 1. Henüz geri izleme yok.
Yorum Sayfaları: Önceki « 1 2 3 Hepsini Göster