Ankara Güvenlik 37.Online Özel Güvenlik Sınavı


1. Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?

a) El tipi metal detektör
b) Kapı tipi metal detektör
c) X-ray cihazı
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Yangın algılama ve söndürme sistemi
2. Aşağıdakilerden hangisi bir fiziki güvenlik çözümü değildir?

a) Duvar
b) Tel örgü
c) Lazer çit
d) Taşıt kapanı
e) Mekanik kapı kilitleri
3. Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?

a) Duman
b) Isı
c) Koku
d) Alev
e) Ses
4. Aşağıdaki sistem ve cihazlardan hangisi aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda düzgün çalışmaz ve beklenen neticeyi vermez?

a) X-ray cihazı
b) Kapı tipi metal detektör
c) El tipi metal detektör
d) Kamera sistemi
e) Kartlı geçiş sistemi
5. I Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar.
II İstenmeyen kişilerin giriş-çıkış yapmasını engeller.
III Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
6. Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?

a) Gözlem altına alma
b) Koruma altına alma
c) Yakalama
d) Adli kontrol
e) Tutuklama
7. (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)'ya vermiştir. (A), görevi sırasında yaptğı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)'nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)'yi yakalayamaz, ancak durumu gecikmeksizin polise bildirir.
b) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)'yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)'ye söyler.
c) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)'yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)'ye söyler.
d) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)'yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.
e) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)'yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle cumhuriyet başsavcısına başvurması gerektiğini (C)'ye söyler.
8. I Terk edilmiş ve bulunmuş eşya
II Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
III Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
IV Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?

a) I ve IV
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III
9. (A) isimli güvenlik görevlisi, (B) ili metrosunda görev yapmaktadır. (A), görevi esnasında, metroya binmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirmiş, bir kişiyle ilgili duyarlı kapı ikaz vermiştir. Bu ikaz üzerine, (A), kişinin üzerini detektörle aramış ve kişinin üzerinde silah olduğunu tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu silahın ruhsatsız olduğunu belirlemiştir. (A)'nın söz konusu silahla ilgili yapması gereken işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) (A), silahı iş bitimine kadar yanında muhfaza eder, iş bitimi veya ertesi gün ilgili genel kolluğa (polise) teslim eder.
b) (A), söz konusu silahı emanete veya muhafaza altına alır ve durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
c) (A), silahı kişiye verir, kişiye silah için ruhsat alması gerektiğini hatırlatır ve bunun için ilgili genel kolluğa başvurmasını söyler.
d) (A), silahı kişiye verir, durumunu bir raporla ilgili genel kolluğa bildirir.
e) (A), silahı kişiye verir, durumu bir raporla çalıştığı kuruma veya şirkete bildirir.
10. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

a) Radyo
b) Televizyon
c) Gazete
d) Mektup
e) İnternet
11. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
e) Alıcının geribildirim vermemesi
12. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?

a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi
13. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

a) Konuşurken ses tonunu yükseltmek, el-kol hareketleri yapmak
b) Geçmişi getirmek
c) Etkili dinleme yapmak
d) Kendini hep haklı görmek
e) İşi yokuşa sürmek
14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?

a) Tehdit etme
b) Emrederek konuşma
c) Muğlak ifadeler kullanma
d) Bilgileri gizleme
e) Hepsi
15. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?

a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi
16. I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.

Yukarıdakilerden hangisi iletişimin "kanal" ögesi için uygundur?

a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri
17. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?

a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?

a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme
19. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesinin engelleyicilerinden değildir?

a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık
20. "Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir." Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
21. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından (ögelerinden) değildir?

a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Empati
e) Alıcı
22. Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddi delillerin tespit edilebileceği dinamik alana ne denir?

a) Soruşturma yeri
b) Olay yeri
c) Özel güvenlik görev yeri
d) Mahkeme yeri
e) Polis görev yeri
23. Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinde bulunması gereken özelliklerdendir?

a) Hedef, iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zekâsı verilenleri anlayacak kapasitede olmalıdır.
e) Hepsi
24. (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Görevli olduğu bir günde, terminal içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğu bilgisi kendisine ulaşmış, seri şekilde paketin bulunduğu yere ulaşmış ve bilgiyi doğrulamıştır. Bu olayla ilgili (A),

I Şüpheli paketin bulunduğu yerdeki kişileri süratle uzaklaştırmalıdır.
II Boşaltma sırasında kişiler, mümkünse şüpheli paketin yanından ve yakınından geçirilmemelidir.
III En kısa zamanda ve en seri haberleşme araçlarıyla ilgili genel kolluğa bilgi vermeli veya bilgi verilmesini sağlamalıdır.
IV Şüpheli pakete dokunmamalı ve hareket ettirmemelidir.

Özel güvenlik görevlisi yukarıda sayılan önlem veya önlemlerin hangilerini almalıdır?

a) I, II, III ve IV
b) III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III
25. Aşağıdakilerden hangisi, devriye görevi ifa eden personelin devriye görevine çıkmadan önce ve devriye görevi sırasında yapmaması gereken davranışlardan biridir?

a) Devriye görevini yerine getireceği bölgeyi çok iyi tanımalıdır.
b) Göreve tam teçhizatlı çıkmalıdır.
c) Güzergâh değişikliği yapılmamalı ve devriye görevi, sürekli aynı hat veya güzergâh üzerinde yerine getirilmelidir.
d) Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır.
e) Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır.
26. Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?

a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Şüphelinin eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine
27. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?

a) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
b) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
c) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
d) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakilere bilgi vermek
e) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak
28. Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi
29. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir?

a) Hazırlayanların görüşleri yer alır.
b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmektedir.
c) En az iki imzalı olmalıdır.
d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır.
e) Hiçbiri
30. I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?

a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri
31. Devletin ekonomisini sekteye uğratmaki çin kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?

a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon
32. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi
33. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.
34. İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?

a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutulunca
e) Hepsi
35. Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?

a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük
36. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

a) Aşağılama
b) Yazılı ve sözlü tahrik
c) Ateşli silah kullanılması
d) El silahları kullanma
e) Hepsi
37. Şüpheli bir paket ve çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.
38. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri - fail - mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale .............. denir.

a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil
39. Açık alan ve saha aramalarında nelere dikkat edilir?

a) Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabarmış yerlere
b) Suni bitki örtüsü, yeni kazılmış yerlere
c) Su kanalları, havuzlara
d) Çukur ve tümseklere
e) Hepsi
40. Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?

a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı
41. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) Fiziki görünümü düzgün olmalıdır.
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) İyi iletişim kurmalıdır.
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
42. Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?

a) Gözlem
b) Plan
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem
43. Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?

a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre
44. Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?

a) Taklit
b) Telkin
c) Özenti
d) Yayılma
e) Hiçbiri
45. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler
46. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeni uygulamasının amaçları arasında yer almaz?

a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) Topluluk veya kalabalığı daire içine almak
d) İki grubu birbirinden ayırmak
e) Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak
47. Cop kullanmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Kol ve bacaklara
d) Yüze
e) Karın bölgesine
48. Aşağıdakilerden hangisi dağıtılan topluluğun küçük parçalara bölünmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?

a) Topluluğun gücünü azaltır.
b) Kanun dışı davranışların yaygınlaşmasını önler.
c) Topluluğu psikolojik olarak etkiler.
d) Kanun dışı olayın genelleştiği fikrini ortadan kaldırır.
e) Topluluğun mevcut heyecanını artırır.
49. "Kitle psikolojisini bilmek" güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

a) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi
50. "Tahrik olmuş kalabalıklar, zekâca en aşağı durumdadır." Sözü, kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisi ile tanımlanmaktadır?

a) Telkin
b) Taklit
c) Tanınmama
d) Sirayet
e) İrade zayıflığı
51. Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri
52. Aşağıdakilerden hangisi "koruma görevinde dört önemli" aşama için söylenemez?

a) Daima bir tehlike vardır.
b) Program yerlerine gidiş ve geliş güzergâhını daima korunan kişi belirler.
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak, tehlikeyi araştırmak şarttır.
d) Uygun usul ile saldırıyı ve tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
e) Muhtemel tehlikeyi önlemek için korunan kişinin gideceği güzergâhları belirlemek gerekir.
53. Aşağıdakilerden hangisi "temel koruma prensipleri"nden değildir?

a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Yüzde yüz koruma mümkün değildir.
54. Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?

a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Koruma konusunda eğitimli olup Kişi Koruma dersi ve VIP Çok Önemli Şahısları Koruma Kursu görmüş olmalıdır.
c) Hareketli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.
55. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması
56. Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.
57. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?

a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumalıdır.
58. Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre, VIP'in sağ veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derece güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP'e göre 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.
59. İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?

a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi
60. Korunan kişi kürsüde bir konuşma yapacaksa aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin yapması gerekenlerden değildir?

a) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılabilir.
b) Korunan kişinin önüne bir çok mikrofon yerleştirilebilir ve ışıklar seyircilere tevcih edilebilir.
c) Kürsüde veya masada açılmış bir şişe su ve bardak bulundurulur.
d) Korunan kişiye hediye verilecekse bu hediyeyi verecek kişiler, korunan kişiye yaklaşmadan önce kontrol etmelidir.
e) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.
61. Korunan kişiye yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Koruma görevlileri korunan kişiyi kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler.
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi, saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır.
c) Saldırgana yakın olan iki koruma, saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir.
d) Yanıltma ve ikinci saldırı ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır.
e) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
62. İlkyardımın en önemli amacı nedir?

a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması
63. Kanamanın üzerine bir cisimle yapılan tampon uygulaması, hangi tür kanamada kesinlikle kullanılmaz?

a) El bileği kesiği
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Parmak kopması
e) Burun kanaması
64. Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbir neden alınır?

a) Yaralıya bilerek zarar verebilirler.
b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler.
c) Enfeksiyon bulaştırabilirler.
d) Yaralının moralini bozabilirler.
e) Hepsi
65. Vücutta kullanılan oksijenin kaynağı nedir?

a) Solunum fonksiyonu
b) Kan dolaşımı
c) Solunan hava
d) Alınan besinler
e) Hormonal denge
66. Üzerinde bomba bulunan intihar eylemcisi şüphesi olan kişi yaralandığında ilk yapılacak olan nedir?

a) Solunum ve kalp atımları kontrol edilir.
b) Rahat bir pozisyona getirilerek yatırılır, sağlık personeli çağrılır.
c) Güvenlik önlemleri alınır.
d) Hemen hareket ettirilmez, ancak yanına gidilerek psikolojik olarak ikna edilir.
e) İlk müdahale yapılır, ancak olay yerinden uzaklaştırılmaz.
67. Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?

a) Kırılan dişlere
b) Gıdalara
c) Kravatın sıkı olmasına
d) Dile
e) Ağza alınan oyuncak vs. gibi küçük cisimlere
68. İlkyardım yapılan yere toplanmış meraklılar öncelikle nasıl uzaklaştırılır?

a) Yalvarırcasına uzaklaşmaları istenir.
b) Sert bir şekilde uzaklaştırılır, uzaklaşmayanların cezalandırılacağı belirtilir.
c) Kararlı bir ses tonu ile "Sağlıklı bir şekilde çalışmamıza engel oluyorsunuz, lütfen uzaklaşın" denilir.
d) Kaba kuvvet uygulanarak uzaklaşmaları sağlanır.
e) Yaralı, meraklılardan uzaklaştırılıp sakin bir yere götürülür.
69. İlkyardım, hangi aşama ile sonuçlanmış olur?

a) Hastanın tedavisinin tamamlanması ve hastaneden taburcu olması
b) Hastanın olay yerinde yaşam bulgularının normal hale getirilmesi
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
d) Sağlık kuruluşunda cerrahi ya da ilaçlı tedavinin başlaması
e) Yaralının bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir hale gelmesi
70. Düşme sonucu şuuru yerinde ancak idranını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?

a) Böbreklerde oluşan hasar
b) Kalın bağırsak hastalığı
c) Psikolojik sorunlar
d) Omurilik zedelenmesi
e) Zehirlenme
71. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilere ait eşyaları X-ray cihazından geçirme
d) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
e) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma
72. 5188 Sayılı Kanun ile özel güvenlik görevlisine verilen yakalama yetkisinin verildiği durum, en genel olarak nasıl ifade edilebilir?

a) Önleme yakalaması
b) Kimlik yakalaması
c) Şüphe üzerine yakalama
d) Suçüstü yakalaması
e) Tutuklama yakalaması
73. Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaada aranan saldırının şartlarından değildir?

a) Saldırı halen mevcut olmalıdır.
b) Saldırı gerçekleşmekte olmalıdır.
c) Saldırı tamamlanmış olmalıdır.
d) Saldırının gerçekleşmesi muhakkak olmalıdır.
e) Saldırının tekrarı muhakkak olmalıdır.
74. 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun madde 981'in konusu nedir?

a) Zilyedin savunma hakkı
b) Zilyetlik kavramı
c) Zilyetliğin türleri
d) Mülkiyetin korunması
e) Zilyedin tasarruf hakkı
75. 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 24'ün konusu nedir?

a) Meşru müdafaa
b) Amirin emrini ifa
c) Zorunluluk hali
d) Haksız tahrik
e) Hata
76. 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 25'in konusu nedir?

a) Kanunun emrini yerine getirme
b) Meşru müdafaa
c) Zorunluluk hali
d) Suça teşebbüs
e) Gönüllü vazgeçme
77. Meşru müdafaa ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil, dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır.
b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.
c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluk gerektirmez.
d) Meşru müdafaada saldırıya maruz kalan kişi, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.
e) Meşru müdafaa, bir hukuka uygunluk nedeni değildir.
78. Aşağıdakilerden hangisi CMK 90.maddede kastedilen suçüstü halini ifade etmez?

a) Suçun işlenmekte olduğu an
b) Suçun henüz işlenmiş olduğu an
c) Fiilin işlenmesinden hemen sonra takip edilerek şüphelinin yakalandığı an
d) Fiilin pek az önce işlenmediğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç
e) Fiilin işlenmesinden hemen sonra suçtan zarar gören tarafından takip edilerek şüphelinin yakalandığı an
79. 5188 Sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı olabilirler.
c) Özel güvenlik görevlileri, kişileri korurken silahlı olabilirler.
d) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı olabilirler.
e) Özel güvenlik görevlileri, üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.
80. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görev alanlarına giren herhangi bir kişi hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunduğunu nasıl anlayacaklardır?

a) Durdurup kapı detektöründen geçirerek
b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak
c) Durdurup arayarak
d) GBT'sine bakarak
e) Bilgi ve tecrübelerine dayanarak
81. 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?

a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.
82. Hukuka aykırı olarak silah kullanılması sonucu bir terör zanlısının ölmesi halinde hangi hakkı öncelikle ihlâl edilmiş olur?

a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Adil yargılanma hakkı
c) Ayrımcılık yasağı
d) Yaşam hakkı
e) Düşünce özgürlüğü
83. Anayasada korunan yaşam hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mutlak bir haktır.
b) Olağanüstü dönemlerde askıya alınamaz.
c) Bu hakkın ihlâli için kişinin hayatını kaybetmiş olması gerekir.
d) Yaşam hakkına müdahaleyi haklı kılan sınırlama sebepleri yorum yoluyla genişletilemez.
e) Kuvvet kullanma noktasında kesin zorunluluk bulunması gerekir.
84. Aşağıdakilerden hangisi yakalama sırasında kuvvet kullanmanın şartlarından biri değildir?

a) Amacın, yakalanması gereken kişiyi etkisiz hale getirmek olması
b) Yakalama işlemine karşı aktif bir direnme olması
c) Yakalama işlemine karşı bir saldırının olması
d) Yakalama işlemine karşı pasif bir direnme olması
e) Amacın, yakalanması gereken kişiyi cezalandırmak olması
85. Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü
86. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

a) Özel güvenlik şirketleri
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi
87. Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır.
b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir.
c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemini yapabilirler.
d) Özel güvenlik amiri, mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar.
e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir.
88. Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik izni, komisyon tarafından verilir.
b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi, müracaat sırasında valiliğe verilir.
c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır.
d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.
e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.
89. Özel güvenlik izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler.
b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir.
c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar, en geç on iş günü içerisinde neticelendirilir.
d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
e) Personelin listesi, göreve başlanmasından itibaren on beş gün içerisinde valiliğe verilir.
90. Özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.
b) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır.
c) Kimlik kartları, her beş yılda bir yenilenir.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.
91. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "uyuşturucu madde" tanımı arasında sayılmaz?

a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
92. Hangisi, esrar maddesinin bağımlılar tarafından kullanım şekillerindendir?

a) Damardan enjekte
b) Burundan çekme
c) Sigara şeklinde
d) Çiğneme
e) Yemeğe katma
93. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddedir?

a) Duman
b) Alev
c) Gaz
d) Isı
e) CO2
94. Yangın söndürmede aşağıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
I Rüzgar arkaya alınır.
II Söndürücü, yangının merkezine tutulur (akaryakıt yangını hariç).
III Mümkün olduğunca fazla söndürücü kullanılır.
IV Yangın tamamen söndürülmeden alan terk edilmez.

a) I ve II
b) I ve III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) Hepsi
95. Yanıcı madde ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Ateş
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Yanma
96. LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sulu köpük
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi toz
97. LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
98. Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi yanlıştır?

a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.
99. Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar, aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?

a) Yangında koruyucu malzemeler
b) Yangın söndürme cihazları
c) Yangın önleyici tedbirler
d) Yangın söndürme maddeleri
e) Yangın söndürme prensipleri
100. Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?

a) Boya
b) Fuel-oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...