Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları - Online Test


1. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin "el koyma ve zapt etme yetkisi" ne olarak tanımlanmıştır?

a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Adli arama
d) Gözetim altına alma
e) Zorla alma
2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin yetkisi değildir?

a) Detektörle üst arama
b) Duyarlı kapıdan geçirme
c) Eşyaları elle arama
d) Yakalanan kişiyi rızasız elle orantılı arama
e) Kimlik sorma
3. Aşağıdaki yasaklardan hangisi özel güvenlik görevlileri için düşünülemez?

a) Grev yapma yasağı
b) Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma yasağı
c) Yabancı bir eşle evlenme yasağı
d) ÖGG kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
e) Silahını amaç dışı kullanma veya başkasına kullandırma yasağı
4. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılamaz?

a) Teknik takip yapma
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Olay yerini muhafaza etme
5. Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangisi doğrudur?
I) 5188 Sayılı Yasada açıkça yazılmıştır.
II) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır.
III) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda bulunmaktadır.
IV) Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünde bulunmaktadır.
V) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunda bulunmaktadır.

a) III, IV
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) I, II
e) I, II, III, IV, V
6. Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?

a) 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi
7. Özel güvenlik görevlisinin, üst aramasını kimin denetiminde yapacağı ile ilgili olarak en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
8. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur?

a) Genel kolluk olaya el koyup ilgili kişiyi teslim aldığında
b) Konser ve tiyatro girişlerinde
c) Spor karşılaşmalarının girişlerinde
d) Liman, otogar vb. yerlere girişlerde
e) Görev mahallinde suç işleyen kişiyi yakaladığı anda
9. Özel güvenlik hizmet şirketlerinin kullanacağı üniforma ve üniformayı tamamlayıcı unsurlarla ilgili hususların, hangi makam tarafından onaylanması gerekir?

a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Adalet Bakanlığı
e) Özel güvenlik komisyonu
10. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;

a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.
11. Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sendika üyesi olamazlar.
b) Siyasi partilere üye olamazlar.
c) Sendika üyesi olarak greve katılabilirler.
d) Dernek üyesi olamazlar.
e) Sendika üyesi olabilir, fakat greve katılamazlar.
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresince kullanabilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
c) Özel güvenlik personeli greve katılamaz.
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler.
e) Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte çalıştırılamaz.
13. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir.
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir.
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir.
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir.
e) Para cezası ve ihtar verilir.
14. Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adli görev
b) İdari görev
c) Önleyici görev
d) Yargılama görevi
e) Hepsi
15. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?

a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlendiğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiç bir zaman
16. Özel sektörde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

a) İş mahkemesinde dava açabilir.
b) İşveren derneğinden yardım ister.
c) İl özel güvenlik komisyonuna başvurur.
d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açar.
e) İçişleri Bakanlığına başvurur.
17. Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?

a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zapt etme
18. "Hukuka aykırı arama ......... ve ele geçirilenler ........................ "Cümledeki boşluklara hangisi gelmelidir?

a) geçerlidir - delil olur
b) tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
c) suçtur - muhakemede kullanılamaz
d) hakim onayına sunulur - delil olur
e) adli aramadır - delildir
19. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından hangisine bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
20. Aşağıdaki şıklardan hangisinde, arama hukuka aykırı yapılmış sayılır?

a) Makul bir suç şüphesi yokken yapılan arama
b) Şüphelenilen suça ait delilin bulunması imkansız yerin aranması
c) Önleme aramasına tâbi olmak istemeyen kişinin aranması
d) Görev alanında bulunmayan kişinin ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında aranması
e) Hepsi
21. Aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz?

a) Konutta
b) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
c) Öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde
d) Umuma açık yerlerde
e) Halkın topluca bulunduğu yerlerde
22. El koyma (zapt) yetkisi, aşağıda sayılan haklardan hangisi ile daha sıkı ilişkilendirilebilir?

a) Kişi dokunulmazlığı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği
c) Mülkiyet hakkı
d) Adil yargılanma hakkı
e) Cezaların kanuniliği
23. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde, üniformanın üzerine "ÖZEL GÜVENLİK" ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?

a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde
24. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
25. 5188 Sayılı Kanunun 7.maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG'nin; "Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama" yetkisi bulunmaktadır. ÖGG'nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?

a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri
26. Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?

a) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması
b) Hükümlünün yakalanması için yapılan arama
c) Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması
d) Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması
e) Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama
27. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

a) Hakim
b) C.Savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri
28. Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri boşaltmak için
29. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
c) Hak arama hürriyetini
d) Mülkiyet hakkını
e) Özel hayatın gizliliğini
30. Kamu kolluğu, suç şühesi üzerine şartları da varsa ÖGG'ni arayabilir mi?

a) Arayamaz.
b) Arayabilir.
c) ÖGG amirlerinden izin alır.
d) İşverenin iznine tâbidir.
e) Yazılı izni olsa bile arayamaz.
31. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen, geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

a) Zapt etme
b) Nezarete alma
c) Yakalama
d) Gözetim altına alma
e) El koyma
32. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanılması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini bedenen ve aklen idare edemeyen aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi
33. Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir?

a) Keyfi yakalama
b) Adli yakalama
c) Önleyici yakalama
d) Kişi hürriyetini kısıtlama
e) Hukuka aykırı yakalama
34. Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.
b) Delillerin yok edilmesi ihtimali olmalıdır.
c) Delillerin değiştirilme ihtimali olmalıdır.
d) Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır.
e) Sanığın kaçma ihtimali olmalıdır.
35. ÖGG, yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?

a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Bir odada veya araçta tutar.
c) Savcıya teslim eder.
d) Derhal serbest bırakır.
e) Mahkemeye çıkarır.
36. Özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini kullanırken hangi hakka müdahale eder?

a) Yaşam hakkına
b) Kişi özgürlüğüne
c) Özel hayatın gizliliğine
d) Çalışma hakkına
e) Hak arama özgürlüğüne
37. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin suç ehliyeti yoktur ve yakalanamaz?

a) 18 yaşını henüz doldurmuş olanlar
b) 15-18 yaş arasında bulunan çocuklar
c) Yabancı uyruklu şahıslar
d) 15 yaşından gün almamış sağır ve dilsiz çocuklar
e) Hiçbiri
38. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olmakla birlikte, çocuklara karşı işlenen suçüstü hallerinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

a) Mağdur şikayetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikayetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikayete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Hiçbiri
39. Aşağıdakilerden hangi durum için, özel güvenlik izni alınmasına gerek yoktur?

a) Özel güvenlik şirketlerine gördürülecek tüm güvenlik hizmetleri için
b) Toplantı, konser ve sahne gösterilerinde
c) Özel güvenlik birimlerince yürütülecek tüm güvenlik hizmetleri için
d) Değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi geçici hallerde
e) Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakillerinde
40. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl idare kurulu
c) Hakim
d) Kolluk amiri
e) Belediye meclisi
41. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde, ÖGG'nin sivil kıyafetle görev yapmasına aşağıdakilerden hangisi tarafından izin verilebilir?

a) Vali
b) İl emniyet müdürü
c) İşveren
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Özel güvenlik amiri
42. Özel güvenlik komisyonunda kararlar nasıl alınır?

a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Tavsiye usulü ile
d) Gizli oy, açık sayımla
e) Hiçbiri
43. 5188 Sayılı Yasaya göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda görev almaz?

a) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
c) İl ticaret odası temsilcisi
d) İl sanayi odası temsilcisi
e) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
44. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine hangisi karar verir?

a) Emniyet müdürünün kararı, valinin izni
b) Valinin kararı, İçişleri Bakanının izni
c) Özel güvenlik şirketinin kararı, valinin onayı
d) Özel güvenlik komisyonu kararı, valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı, İçişleri Bakanının onayı
45. Özel güvenlik birimi ................................. ile kurulurken özel güvenlik şirketi ..................... kararı ile faaliyete geçer.

a) İl koruma komisyonu - Özel güvenlik komisyonu
b) Özel güvenlik komisyonu - İçişleri Bakanlığı
c) Özel güvenlik komisyonu - İl koruma komisyonu
d) İl koruma komisyonu - İçişleri Bakanlığı
e) Hiçbiri
46. Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce ............................ görüşü alınır.

a) Milli Savunma Bakanlığının
b) Emniyet Genel Müdürlüğünün
c) Genelkurmay Başkanlığının
d) Jandarma Genel Komutanlığının
e) İçişleri Bakanlığının
47. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

a) Valilik
b) İlgili komisyon
c) İl emniyet müdürlüğü
d) İl jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı
48. Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan ........................ tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

a) Cumhuriyet savcısı
b) Vali
c) Hakim
d) Emniyet müdürü
e) Jandarma komutanı
49. İl özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi gecici ve acil hallede özel güvenlik izni verilmez?

a) Toplantı
b) Konser
c) Kişi koruma
d) Sahne gösterisi
e) Para ve değerli eşya nakli
50. "Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın korunması ve geliştirilmesine imkan veren haklardır." tanımı hangisine aittir?

a) Kamu hakları
b) Toplum hakları
c) Topluluk hakları
d) Kişi hakları
e) Hiçbiri
51. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?

a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri
52. Aşağıda üç başlık altında toplanan ilkeler, hangi yetki kullanımının unsurlarıdır?
I Zorunluluk unsuru
II Denge unsuru
III Kanunilik unsuru


a) Güvenlik kontrolü
b) Kimlik sorma
c) İdari arama
d) Zor kullanma
e) El koyma
53. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.
b) Zor kullanma yasal olmalıdır.
c) Zor kullanmanın derecesi, görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır.
d) Zor kullanmak için zorunluluk hali olmalıdır.
e) Zor kullanmanın derecesi riskle doğru orantılı olmalıdır.
54. Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan ÖGG ne yapar?

a) Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur.
b) Durumu savcıya bildirir.
c) Durumu hakime bildirir.
d) Zor kullanmaya devam eder.
e) Durumu genel kolluğa bildirir.
55. 5188 Sayılı Yasa ile ÖGG'ye verilmiş olan zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz.

a) Özel güvenlik görevlileri, görevlerini yerine getirirken zor kullanırlarsa sorumlu olmazlar.
b) Özel güvenlik görevlileri görevlerini yaparken orantısız zor kullanırlarsa sorumlu olurlar.
c) Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkileri yoktur.
d) Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkilerinin sınırı yoktur.
e) Hepsi
56. Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça ne ad verilir?

a) Cürüm
b) Kabahat
c) Kusur
d) Meşhut suç
e) Taksir
57. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

a) Özel güvenlik görevlisinin
b) Mağdurun
c) Jandarmanın
d) Polisin
e) Herkesin
58. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ............................... mahiyettedir.

a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri
59. Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?

a) Saldırının haksız olması
b) Saldırının devam ediyor olması
c) Savunmanın zorunlu olması
d) Savunma ile saldırı arasında denge bulunması
e) Hepsi
60. Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir?

a) Görev alanı içerisinde meydana gelmiş ise
b) Kendisine karşı işlenen suç var ise
c) Üçüncü kişiler lehine ise
d) Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise
e) Hiçbir halde kabul edilemez.
61. I Ceza Kanununda yazılı bir fiil olması gerekir.
II Fiilin serbest iradeyle işlenmesi gerekir.
III Fiilin eylem halinde yapılması gerekir.
Yukarıdaki şartlar, aşağıdakilerin hangisinin oluşması için gereklidir?

a) Kriminalistik
b) Kriminoloji
c) Ceza
d) Suç
e) Hüküm
62. Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maddi - Manevi - İlliyet
b) Maddi - Manevi - Kanunilik
c) Manevi - Kanunilik - İlliyet
d) Manevilik - Kanunilik - Kasıt
e) Hiçbiri
63. "Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ve kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyasının aranamayacağı ve bunlara el konulamayacağı" aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır?

a) Türk Ceza Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
d) Medeni Kanun
e) Anayasa
64. Anayasamız madde 17/3'te "kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz" diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini
65. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik
b) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik
c) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik
d) Yönetmelik - Tüzük - Kanun - Anayasa
e) Tüzük - Anayasa - Kanun - Yönetmelik
66. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevilerine ve ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya ödenecek tazminatı belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2003
b) 2330
c) 2559
d) 3201
e) 4857
67. 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı, Bazı Kurum ve kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası hangisidir?

a) 2330
b) 2559
c) 2495
d) 4857
e) 5442
68. Bir özel güvenlik görevlisi, İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168
69. Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Anayasa hükümleri, yasama organını bağlar.
b) Anayasa hükümleri, yargı organını bağlar.
c) Anayasa hükümleri, idare makamlarını bağlar.
d) Anayasa hükümleri, kanuna aykırı olamaz.
e) Anayasa hükümleri, kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
70. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

a) Kanunda sayılan yetkileri, sadece ÖGG görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.
71. Özel güvenlik görevlisi, Türk ceza kanunu uygulamasına göre nasıl değerlendirilir?

a) İşçi
b) Kamu görevlisi
c) Sözleşmeli personel
d) İşveren
e) Genel kolluk
72. Bir eşyanın resmi makamlarca muhafaza altına alınarak sahibinin veya sahibi sayılan kimsenin geçici olarak zilyedine ve tasarruf emniyetine son veren işleme ne denir?

a) Mülkiye son verme
b) Zapt etme
c) Zor kullanma
d) El koyma
e) Hepsi
73. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Valiliğe
74. Yapılması istenilen hizmetin söz veya yazı ile ifadesine ............................... denir.

a) Hizmet
b) Meşru savunma
c) Zaruret hali
d) İstek, rica
e) Emir
75. Özel güvenlik şirketlerinde yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Kamu haklarından yasaklı olmamak
b) T.C. vatandaşı olmak
c) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
d) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
e) Hepsi
76. Havalimanı ve deniz limanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte hangi dersi almak zorundadırlar?

a) Uyuşturucu Madde Bilgileri dersi
b) Silah Bilgisi ve Atış dersi
c) Temel İlkyardım dersi
d) Güvenlik Tedbirleri dersi
e) Güvenlik Sistem ve Cihazları dersi
77. Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı
78. 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren veya özel güvenlik eğitimi veren kuruluşlar, hangi makam tarafından denetlenir?

a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler
b) Milli Eğitim Bakanlığı
c) Emniyet müdürlüğü
d) Jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
79. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?

a) 80
b) 90
c) 100
d) 110
e) 120
80. 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimi kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel hocalar

a) I, V
b) I, II, III
c) IV, V
d) III, IV
e) II, IV
81. Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içerisinde, birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda, başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hepsi
82. 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adli mahkemeler
b) İdari mahkemeler
c) Mahalli mülki amir
d) İçişleri Bakanı
e) Yetkili kolluk amiri
83. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

a) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
b) Grev yasağına uymama
c) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
d) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
e) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama
84. İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anasayal haklar
b) İnsan hakları
c) Kişisel haklar
d) Sosyal haklar
e) Siyasal haklar
85. Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?

a) İşkence
b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Hiçbiri
86. Temel hak ve hürriyetler;

a) ancak kanunla sınırlandırılabilir.
b) hiç bir şartla sınırlandırılamaz.
c) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
d) Valinin takdirindedir.
e) Cumhuriyet Başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir.
87. Aşağıdaki şıklardan hangisi, şüpheli - sanık haklarındandır?

a) Yakalama nedeni
b) Susma hakkı
c) Yakınlarına haber verme hakkı
d) Müdafi talep etme hakkı
e) Hepsi
88. Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.
b) Sanayi Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının onayı ile mümkündür.
c) Mümkün değildir.
d) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur.
e) Mütekabiliyetin mevcudiyetine İçişleri Bakanlığı karar verir.
89. "Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır." Hükmünde geçen "mütekabiliyet" sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini
90. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyamaz?

a) İşlenmiş bir suçun sanığını takibi sırasında
b) Para ve değerli eşya nakli sırasında
c) Alış veriş merkezlerinde
d) İçkili yerlerde
e) Kişi koruma esnasında
91. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Sahne gösterilerinde
b) Spor müsabakalarında
c) Sağlık tesislerinde
d) Üniversitelerde
e) Kişi korumalarında
92. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
93. Silahlı özel güvenlik görevlisinin, silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı
94. "Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar ........................................... imza karşılığı devir-teslim edilir." cümlesinde boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Devir teslim ve rapor defterine
b) Silah bulundurma kayıt defterine
c) Silah demirbaş defterine
d) Devir-teslim defterine
e) Görev defterine
95. Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?

a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı
96. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?

a) Vali
b) Emniyet müdürü
c) Jandarma komutanı
d) Cumhuriyet savcısı
e) Belediye başkanı
97. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe emniyet amiri
d) İlçe emniyet müdürü
e) İçişleri Bakanı
98. 5188 Sayılı Kanuna göre, valilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) Süresiz
99. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama, kaç gün içerisinde bildirilir?

a) Emniyet müdürlüğüne - 10 gün
b) Emniyet müdürlüğüne - 16 gün
c) Valiliğe - 10 gün
d) Valiliğe -15 gün
e) Özel güvenlik komisyonuna - 15 gün
100. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?

a) Devlet Memurları Kanunu
b) İş Kanunu
c) Toplu iş sözleşmesi
d) Hizmet akdi
e) Görev talimatı
This is more feedback!
This is the feedback!Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...