Hatırlatma Notları (Güv.Tedbirleri-Temel İlk Yardım)

30 Mayıs 2010 tarihinde yayinlandi

 

Güvenlik Tedbirleri Dersi  

Temel İlk Yardım Dersi  

Bu bölümde;  müfredat değişikliğine göre güncellenmiş, yurakıdaki derslere ait,  kısa notlar bulunmaktadır. Adayların derslerde gördüğü konulardan, özellikle  soru çıkan bölümleri,  hatırlatmak amacıyla hazırlanmış olup sınava girmeden önce birkaç kez okunmasında yarar vardır.     

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERSİ 

 

ARANMASI ÖZEL HÜKME BAĞLI KİŞİLER
 Cumhurbaşkanı,
 Milletvekilleri
 Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar
 Hakim ve savcılar
 Avukat büroları
 Noterler 
  
SİLAH İLE GİRİLEMEYECEK YERLER 
  

  Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir suretle ateşli silahla girilemez. 

 Duruşmalara, mahkeme salonlarına
 Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine,
 Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,
 Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara,
 Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,
 İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine,
 Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,
 Her türlü spor karşılaşmaları ve yarışmalara,
 Kanuna uygun ve kanuna aykırı olarak grev yapmakta olan işyerlerine,
 TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere girilemez.
 

DEVRİYE : Görev alanı içinde genel emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suçları ve faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde belirlenen bir güzergâhta yaya veya araçlı gezerek yapılan, üniformalı ve tam teçhizatlı, iki özel güvenlik elemanından oluşan bir güvenlik hizmetidir. 

 DEVRİYE ÇEŞİTLERİ  

 Yaya devriye
 Araçlı devriye
 Kombine devriye
 
 
 

DEVRİYE YÖNTEMLERİ  

 Olağan devriye
 Dairesel devriye
 Geri dönüşlü devriye
 Planlı devriye
 
 

Düdük İşaretleri  

1. Tek düdük : Yoklama içindir. İşiten aynı şekilde karşılık verir.  

2. İki düdük : Birbirini takip eden iki düdük, davete işarettir. İşiten aynı şekilde karşılık vererek derhal çağrıya uyar.  

3. Birbiri ardınca ve sürekli düdük : İmdat istenildiğine işaret eder. İmdada koşanlar da “geliyorum” anlamında kesik ve kısa aralı, üç düdük sesiyle karşılık verirler.  

KELEPÇE  

 Kendisine zarar vermesini önlemek için el ve bileklerini bağlamaya yarayan her türlü araç, kelepçedir.  

 Etkisiz hale getirmek ve kontrol altında tutmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından kullanılan bir zor kullanma aletidir.  

 Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklara kelepçe takılmasına izin verilmez.  

MALZEME TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER  

 Plastik kelepçeler
 Metal kelepçeler
 
 

UYGULAMA TÜRÜNE GÖRE KELEPÇELER  

 Masonet kelepçe
 Parmak kelepçe
 Plastik kelepçe
 Zincir kelepçe
 Sevk zinciri
 
 

NOT ALMA : Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızada algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine denir.  

RAPOR : Rapor herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi-belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesidir  

TUTANAK : Tutanaklar, usulüne uygun olarak yer, tarih ve saat belirtmek suretiyle ilgili şahısların tanıklığı ve yeterli maddi delillerle desteklenmek suretiyle düzenlendiği taktirde, aksi ispat edilinceye kadar geçerli hukuki, yazılı belgelerdir.  

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ
 Başlık
 Giriş
 Gelişme
 Sonuç
 Tarih ve saat
 İmza
 
 

TUTANAK ÇEŞİTLERİ
 Olay tespit tutanağı
 Yakalama tutanağı
 Arama tutanağı
 Emanete alma tutanağı
 Teslim-tesellüm tutanağı
 Yangın tutanağı
 Salıverme tutanağı
 Tebliğ-tebellüğ tutanağı
 Buluntu eşya tutanağı
 İhbar tutanağı
 
 

İLK EKİBİN GÖREVLERİ VE OLAY YERİNİN ÖNEMİ  

TEMEL KAVRAMLAR  

1. Olay : Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesidir.  

2. Olay Yeri : Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye denir. Bununla birlikte olay yeri; işlenen bir suç sonrasında maddi suç delillerinin en geniş sınırları ile bulunabileceği mekandır. Olayın türüne göre olay yeri; birkaç metrekarelik bir alan olabileceği gibi, yüzlerce metrekarelik bir alan da olabilir.  

3. Olay Yeri İncelemesi : Suçun aydınlatılması amacıyla olay yerlerinde; her türlü iz, eser, emare ve delil özelliği taşıyabilecek bulguların çeşitli bilimsel, teknik yöntemlerle araştırılması, elde edilen bulguların tespit edilmesi ve belgelenmesi, toplanması, muhafazası ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderilmesi işlemidir.  

4. Olay Yeri İncelemesinin Amacı : Olay yeri, fail, mağdur arasındaki ilişkiyi saptayacak, kovuşturma esnasında olayın tekrar canlandırılmasını sağlayacak iz ve delilleri bulmaktır. Olay yeri incelemesinin temel amacı beş başlıkta toparlanabilir.  

5. Olay Yerinin Korunmasının Önemi : Olay yeri incelemesi, suç soruşturmasının ilk ve en önemli aşamasıdır. Olay yerinde yapılacak en basit bir hata dahi soruşturmanın seyrini etkileyerek yanlış bir sonuca ulaştırabilir. Olay yerindeki delillerin herhangi bir şekilde değişmeleri, bozulmaları, kaybolmaları ya da kirlenmeleri telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir.  

İLK EKİP VE GÖREVLERİ  

CMK’nın 90. maddesine göre; işlenmekte olan bir suçun, yani suçüstünün (meşhut suçun) söz konusu olduğu hallerde, vatandaşların da geçici olarak müdahale edebilme ve suçluyu yakalama yetkileri vardır. Bu durumda ilk ekip; olay yerine ilk ulaşan ve olaya ilk müdahale eden, genel kolluğa dahil; karakol, terör, çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekibi gibi tüm birimlerden olabileceği gibi, olayın meydana geldiği yerde görev yapan özel güvenlik personeli de olabilir. İlk ekibin olay yerinde alacağı koruma tedbirleri, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi açısından son derece önemlidir.  

1. İlk Ekibin Olay Yerinde Yapması Gerekenler :  

* Olay yerine ulaşıldığında, olay devam ediyorsa müdahale edilir ve kontrol altına alınır.
* Olay yerinde bulunanların can güvenliği sağlanır, yaralı varsa ambulans istenir.
* Olay yeri “Olay Yeri Girilmez” yazılı güvenlik şeridi ile koruma altına alınır.
* Olay yerine girilmez, girilmesi gerekirse giriş-çıkışlarda aynı hat kullanılır.
* Delillerin hava şartları nedeniyle bozulmaması için tedbir alınır.
* Genel kolluk kuvvetlerine teslim edene kadar, maddi suç delillerinin korunması olay yeri güvenliğinin en önemli aşamasıdır.
* Olay yerine toplanan meraklı kalabalık varsa uzaklaştırılır.
* Olay yerindeki hiçbir eşyaya, çıplak elle dokunulmaz, dokunulması zorunlu ise eldiven ve şapka takılır.
* Şüpheli ile mağdurun, aynı mekanda bulunmaları ve birbirleriyle konuşmaları engellenir.
* Olay yerinde tabanca, kovan, mermi çekirdeği, fişek veya olayda kullanıldığı düşünülen eşyalar varsa yerleri değiştirilmez. Basın mensuplarına ve meraklı kalabalığa olayla ilgili bilgi verilmez.
* Olay yerinde tanınmayan herhangi bir madde veya şüpheli bir paket ile karşılaşıldığında, kesinlikle el sürülmemeli, madde veya paketin yeri değiştirilmemelidir.
 
 

2. Olay Yerinin Korunması Esnasında Yapılan Hatalar :  

* Olay yerinin yakın ve geniş çevresinin tam olarak belirlenememesi,
* Olay yerine giren kişiler ve davranışlarının kayıt altına alınamaması,
* Olay yerinde her şeyin delil olabileceğinin göz ardı edilmesi,
* Olay yerine girildiği halde bunun ilgili ekiplere bildirilmemesi,
* Olay ile ilgili gözlem altına alınan şüpheliler hakkında inceleme ekibine bilgi verilmemesi,
* Tanık ve sanıkların birbirleri ve çevre ile temaslarının önlenmemesi,
* Olay yerinden sevk edilen yaralıların sevk edildikleri hastaneler ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesi,
 
 

3. Olay Yerinin Korunma Süresi : Olay yerinin korunması, suç sayılan olayın meydana gelmesiyle başlar ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erene kadar sürer.  

ŞÜPHELİ ŞAHIS, PAKET VE POŞETLERDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER  

1. Şüpheli paket olaylarında;  

* Kolluk görevlerine haber verilerek, paketin bulunduğu yerdeki insanların paniğe yol açmadan tahliyesi sağlanmalıdır.
* Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa, yol; araç ve yaya trafiğine kapatılmalı en az 100 metrelik emniyet hattı oluşturulmalıdır.
* Şüpheli pakete dokunulmamalı, hareket ettirilmemeli, etrafında; ses, ısı ve titreşime engel olunmalı, haberleşme cihazları kullanılmamalıdır.
* Paketi ilk görenler tespit edilerek, ifadelerinin alınması için olay yerinden ayrılmamaları sağlanmalıdır.
* Bomba imha uzmanı gelinceye kadar etraftan bilgi toplanmalı, kolluk kuvvetinin direktiflerine göre hareket edilmelidir.
 
 

2. Patlama olaylarında;  

* Herhangi bir patlama olayından sonra, olay yerine ilk ulaşan ÖGG tarafından kolluk kuvvetleri aranarak; olay yerinin adresi, yaralı sayısı, ihtiyaç varsa ambulans ve itfaiye aracı miktarı bildirilmelidir.
* Olay yerinde bulunan insanların can güvenliği sağlanmalı, ikinci patlayıcı madde bulunma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
* Olaya tanıklık edebilecek kişiler tespit edilmeli, olay yerine yetkisiz kişilerin girmesine ve delillerin kaybolmasına engel olunmalıdır.
* Başka patlayıcıların da bulunma ihtimali göz önüne alınarak hareket edilir.
 
 

3. Şüpheli bomba ihbarlarında : Yeri tespit edilen şüpheli paket ve bombaların durumunu inceleyip gerekli tedbirleri alarak müdahalede etmek bomba uzmanlarının görevidir. Bomba ihbarını alan personel, ihbarı kendi amirine ve 155 haber merkezine bildirmelidir.  

  

TEMEL İLK YARDIM DERSİ 

   

İLK YARDIM : Olay yerinde tıbbi araç- gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.  

ACİL TEDAVİ : Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.  

 
İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI
 
 

 Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması,
 Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 Hasta/yaralının durumun kötüleşmesini önlemek,
 İyileştirmeyi kolaylaştırmak.
 
 

İlk Yardımcı : Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız ilk yardım yapan, eğitim almış kişidir.  

İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ  

 Sakin, kendine güvenli, pratik ve kararlı olmalı,
 İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
 Önce kendi can güvenliğini korumalı,
 Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
 Olayı zamanında ve doğru olarak 112’ye haber vermeli,
 Çevredeki kişileri organize edebilmelidir.
 
 

İLK YARDIMDA  A – B – C’NİN ANLAMI  

A : Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (Airway),
B : Solunumun değerlendirilmesi (Bak – Dinle – Hisset) (Breathing) ,
C : Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınır) (Circulation).
 
 

İlk Yardımın Temel Uygulamaları : Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.  

Hayat Kurtarma Zinciri : Dört halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir.

1. Halka – Sağlık kuruluşuna haber verme
2.Halka –
Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği (TYD)
3.Halka - 
Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
4.Halka –
Hastane acil servisleridir.

Hava Yolu Tıkanıklığı : Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.  

TAM TIKANMA BELİRTİLERİ  

 Nefes alamaz.
 Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
 Konuşamaz.
 Rengi morarır. Bu durumda Heimlich manevrası (karına bası uygulama) yapılır.
 
 

KISMİ TIKANMA BELİRTİLERİ  

 Öksürür.
 Nefes alabilir.
 Konuşabilir.
 
 

TRİYAJ RENK KODLARININ DERECELERİ VE ANLAMLARI  

BİRİNCİ DERECE – KIRMIZI (İvedi-Acil) : Yaşamını yada uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye ihtiyacı var  

İKİNCİ DERECE – SARI (Geciktirilebilir) : Hastanın acil bakıma ihtiyacı var ama hayati tehlike yok  

ÜÇÜNCÜ DERECE – YEŞİL (Bekleyebilir) : Kişilerin yaralanmaları çok hafif, kendileri gidebilirler  

DÖRDÜNCÜ DERECE – SİYAH (ÖLMÜŞ VEYA KAYIP VAKA) : Hastalar yapılacak her türlü müdahaleye rağmen hayatını kaybedecek ya da yaşamsal bulguları alınamıyordur (ÖLÜDÜR).

HATIRLATMA 

* Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa kazazedenin kan akan bölgesi, altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez  

* Suni solunum ; solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir  

* Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son ; hayatını kaybetmiş olanlar taşınır.  

* Şok pozisyonunda ; hasta yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek sıcak tutulur.  

* Küçük dolaşım; kanın kalpten akciğerlere ulaşmasıdır.  

* Nabız; Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara denir.  

* Burun kanamasında; kişi oturur pozisyona getirilerek başı öne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır  

* Kanamayı geçici ve doğru durdurma yöntemi; kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulanmalıdır.  

* Sara (epilepsi) krizi geçiren kişinin; kendine zarar vermesi engellenir, kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.  

  

 

 

Bu yazı bugün : 12, toplamda : 29543 kişi tarafından okundu.

 1. ozan
  03 Mart 2012 - 23:35 | #1

  teşekkür ederim.emeğe saqygı

 2. ezgi
  22 Mart 2012 - 11:56 | #2

  hocam cok tesekkur ederız merak ettıgım her konu burda detaylı verılmıs her an bu konular sınavda cıkabılır…39.sınava gırıcek arkdaslarıma burdan buyuk basarılar dılıyorum ınsallah gecerız

 3. yusuf
  26 Mart 2012 - 08:44 | #3

  39 sınavı bazı soruları şaşırtmalıydı eski sınavlara benzemiyodu ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

 4. günay
  15 Ekim 2012 - 18:07 | #4

  sınava hazırlanıyorum burda herseyın kısa detayları var ve insanın aklını karıştırmadan bılgı verıyo geç olmadan keşfettim herkese teşekkürlerrrr…

 5. dicle
  23 Kasım 2012 - 19:14 | #5

  bu sınavı kaybetmekten korkmayın kazanmak içinçalışmanız yeterli olacaktır.kaybettiğiniz her neyse vazgeçmiş olduğunuziçindir.yani demek istediğim kaybetmekten korkma kazanmak için mücadelet:? şimdiden sınava girecek olan herkese başarılar….ayrıca emeği geçen bütün hocalara teşekkürler….

 6. 14 Şubat 2013 - 11:22 | #6

  özlem :

  mrb ben bugün yazıldım kursa ama çok stresliyim okuyorum okuyorum hiçbişi anlamıyorum ne yapmam gerekli 1 hafta sonra kursum başlıcak :(

  Eğitiminiz başlamadan okuduklarınızı anlamamanız gayet normal. Önce dersleri dinleyip sonra çalışmanız gerekir. Ders konuları bitince de soru çözmeye geçersiniz. Şimdiden soru çözmek, dersleri anlamanızı zorlaştırır, hatta karıştırmanıza da neden olur. İyi günler.

 7. 11 Mart 2013 - 17:24 | #7

  recep :

  ya ben bu 2. girisim sınava ilkinde kazanamadım cok stresliyim kurs ders göstermiyor ne yapacaımı bilmiyorum anlamıyorum da bir seyden okuyorum okuyorum aklıma bir sey girmiyor yardım edin lütfen :( (

  Ders notlarını birkaç kez tekrar ettikten sonra soru çözmenizi, yanlış cevapladığınız sorulara ilişkin konuları tekrar ders notlarından çalışmanızı tavsiye ederim. Sınava yakın zamanda bol bol soru çözmek yararlı olur. Ayrıca sınava uykusuz, yorgun, aç girmemenizi, sınav esnasında tüm dikkatinizi sorulara ve şıklarına vermenizi tavsiye ederim. Sonuçta bir sınav, dünyanın sonu değil, ayrıca son sınav başarı ortalaması % 38 olduğunu hatırlamanız da sizi rahatlatabilir. Bol şanslar.

 8. 11 Mart 2013 - 17:26 | #8

  Ali :

  merhaba hocam ben bı konuda yardım almak ıstıyorumda ben nisanın 7 sınde sınav a grcem suan calısdıgım ıcınde kurslaa hıc gıdemedım ve kurslar bıttı sadece bu sıtede calısyorum ve hıc bısey anlayamıyorm bana bı yardımcı olurmusnuz acaba?

  Dersleri dinleyenlerin bile başarısız olduğu bir sınav sistemi var. Dolayısıyla kendi kendinize ne kadar olabilir bilemiyorum ama kursunuzdan kitap temin edip ders konularını 3-4 kez tekrar etmenizi, soruları dikkatle okuyup cevaplamanızı tavsiye ederim. Ders konularını çalıştıktan sonra sitemizdeki online sınavlar yararlı olabilir. Başarılar.

 9. 19 Mart 2013 - 17:36 | #9

  KaRaCa :

  Hocam sizce bu yasa tasarısı geçermi. yani büyük şehirlerde calisan güvenlikler için. şimdiden tşk.

  Mecliste görüşülen yasa tasarılarının geçip geçmeme durumunu maalesef önceden bilme imkanımız yok. İnanın sizin basından duyduğunuzun dışında bizlerin ekstra bilgiye ulaşma imkanı da yok. Dolayısıyla biz de sizler gibi olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini diliyoruz. İyi günler.

 10. 22 Mart 2013 - 17:29 | #10

  hasret :

  Merhaba hocam bu benim ilk sinavm nisanin 7 snava grecm online testleri cozyrm 80 90en az 70 alyrm konulari tekrar.yapyrm snvda basarili olmak icin ortalamamin kac olmasi gerkir tsk ederm iyi gunler

  Online ve kendi kendinize uyguladığınız 100 soruluk testte ortalama 90 olursa sınavda 60 alma ihtimaliniz yüksek. Ancak çok soru çözenlerin, sınavda soruları iyi okumadan cevaplamak gibi bir hatası olabiliyor. Bundan sakınmak için iyi bildiğiniz sorular da olsa mutlaka dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Başarılar.

 11. 05 Nisan 2013 - 10:18 | #11

  şaban :

  KOcaelinde bulunan TMG gÜVENLİK KURSU ÇALIŞANLARI ÇOK SERT,TERS CEVAP VERİYOLAR HEP NE YAPABİLİRİM?

  Sizler kurslardan ücreti karşılığında hizmet satın alıyorsunuz. Eğitim söz konusu olduğunda şık bir ifade olmasa da ticari olarak müşterisiniz. Dolayısı ile normalde de kabalığa hakları yokken müşteriye kaba davranmak oldukça yanlış bir tutum. Size bu şekilde davranan kişilerin üstünde mutlaka şef, müdür, yönetici vb. ünvanlı birileri vardır. Onlara ulaşıp personelin yanlış tutumunun kendilerine de zarar verdiğini dile getirebilirsiniz. İyi günler.

 12. 12 Nisan 2013 - 09:23 | #12

  ümit :

  merhaba,bugün özel eskişehir güvenlik kursuna kayıt olmak için gittim.Kart verdi üzerinde gerekli belgeler resim sağlık raporu vs şeyler istediler.özel hastaneden sağlık raporu çıkardım 60 tlye gittim kontejyan doldu dediler.Kayıt olamadım ne yapmam lazım?

  Kursların kontenjanları sınıf mevcudu ile sınırlı olduğu için muhtemelen yeni kayıt alamamışlardır. Başka bir kursa veya aynı kursun 29 Haziran 2013′e yetişecek şekilde açabileceği diğer kursa kayıt olabilirsiniz. 29 Haziran sınavına girebilmek için eğitimlerin 31 Mayıs’a kadar tamamlanması zorunlu. Aldığınız raporun bir yıl geçerli olduğunu, 29 Haziran sınavına bir şekilde yetişemezseniz 25 Ağustos 2013′de yapılacak sınava da katılabileceğinizi belirtmek gerek. İyi günler.

 13. 13 Mayıs 2013 - 16:41 | #13

  ceylan :

  iki kestır sınava gırmeme rahmen başarılı olamadım okuyorum okuyorum anlayamyorum ne kadar çalışmama rahmen yapamiyorum ne yapmamm gerek çok sitresliyım yardımci olun

  Önce ders konularını bir kaç kez tekrar okuyun. Daha sonra test çözerken yanlış cevaplarla ilgili konuları dönüp tekrar gözden geçirin. Ayrıca stres yapmadan, heyecanınızı kontrol ederek sınava girmeniz gerekir. Aksi halde bildiklerinizi de şaşırabilirsiniz. Altı üstü bir sınav deyip elinizden geleni yapmaya çalışmanız yararlı olur. Sizin gibi iki kez başarısız olan bir öğrencimiz de çok iyi bir notla geçmesinin sırrını, soruları iki kere okuduktan sonra cevaplamak şeklinde ifade etti. Başarılar.

 14. 14 Mayıs 2013 - 17:15 | #14

  onur :

  sıkıştrılmış bir program oolduğundan hocalarımız konuları hızlı hızlı geçiyor.çekendiğim için de drs içinde soramıyorum birde burdaki anlatlanlarla hocamızın anlatıkları arasında fark var birde hocam açık öretim sınavım vardı uyuşturucu ve temel ilk yardım dersisine igiremdim 1 gün kafama çok takıyorum nasıl telefi edibilirim bunu* teşekkür ederirm

  Giremediğiniz dersleri telafi konusunu kursunuzla çözmeniz gerekir. Özellikle ilkyardımdan en az 10 soru çıktığını göz önüne almakta yarar var. Eğer tekrar derse girme imkanı bulamazsanız kitabınızda o konulara ağırlık verip bol test çözmeniz yararlı olur. Dersle ilgili soruları da çekinmeden sormanız gerekir. Sonuçta dersle ilgili olduğu için hocanız mutlaka açıklayıcı bilgi verir. İyi günler.

 15. 18 Mayıs 2013 - 15:36 | #15

  görkem :

  2012 de aldım kimiliğimi hala iş bulamıyorum neden ?

  Nedenini bilemiyorum, ilgili yerlere başvuru yapmanız gerekir. İnternet ortamında da web sayfası olan şirketlere başvurabilirsiniz. İyi günler.

 16. 05 Haziran 2013 - 17:47 | #16

  onur :

  merhaba Ankara güvenlik bi sorum olacaktı online testlerinde başarılı sayılabilirim ama bize verilen kitapta verdiğim tüm şıklar yanlış çıkıyor yangın dersinde hocamız bize, yangın alarıma ses etkili değildir diyor ama bize verilen kitapta kokuya alarm çalmaz diyor hangisi doğrdur ?

  Yangın hocanızın dediği doğru, kitaplarda baskı hatası olabilir. 37.sınav 3.soruya sitemizden de bakabilirsiniz. İyi günler.

 17. 08 Haziran 2013 - 12:08 | #17

  meryem :

  merhaba ben kursa gittim dersleri dinledim ama bişey anlamadım kurs bitti sınava az kaldı çalışıyorum konuları okuyorum önce sonra soru çözüyorum ama yiinede konulardan anladığım çok yerler var sizce nasıl calışayımda sınava hazırlaanayım

  Önce bütün dersleri bir kaç kez okumanızı, sonra genel (100 soruluk) sınav testlerini çözmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kendi kendinize yaptığınız testlerde yanlış cevaplara ilişkin konulara tekrar göz atarak çalıştığınız takdirde bilgileri pekiştirmiş olursunuz. Bol şanslar.

 18. 15 Haziran 2013 - 17:26 | #18

  ali :

  iyide bu konular sınavda çıkımıyorki konuları tekrar edin diyorsunuz nerden takip edicez konular çok uzun han birni okuycaz

  Bu bölümdeki hatırlatma notları, gerçek ders notlarının çok çok kısa bir özetidir. Size bunlar bile uzun geliyorsa sınavda zorlanırsınız. Soruların nerelerden çıkacağını kestirmek zor. Onun için tüm notların çalışılmasını, bol bol test çözülmesini tavsiye ediyoruz. Başarılı olmak için maalesef bu şekilde çalışmak şart. İyi günler.

 19. hasan
  22 Eylül 2013 - 14:26 | #19

  emege saygı süper olmuş kursa gitmeye gerek bile yok

 20. 25 Eylül 2013 - 11:04 | #20

  zeynep :

  ben okuyrm okuyrm bısey anlmıyrm ve geçememekten cok korkuyrm cok ıstıyrm ve elımden geldıgı kaddr okuduklarımı tekrarlıyrm acaba heycanmı yapıyrm bılgılerınızı beklıyrm hocam

  Okuyup anlamıyorsanız sınavda işiniz zor demektir. Kursunuzla görüşmenizi, mümkünse sınava kadarki zamanda tekrar derse girmenizi tavsiye ederim. İyi günler.

 21. 25 Eylül 2013 - 11:06 | #21

  serpil :

  bende yni yazıldım ama gecememkten korkuyorum napmam gerekiyo yardımcı olun

  Kursunuzu iyi takip etmenizi, ders esnasında not almanızı, sınava yakın zamanda da o notları tekrar okuyup bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Başarılar.

 22. f.aksu
  02 Ekim 2013 - 14:49 | #22

  cumartesi 48. sınava giricem insaallah simdiden heyacanlıyım dualarınzı beklıyoruzzz…

 23. 27 Kasım 2013 - 09:22 | #23

  seyhan :

  kayıt yaptırdım ama anlamıyorum hıç bırsey kurstakı hocaların anlatması vasat zaten sınavıda tek seferde vermem gerekıyo ne yapmalıyım şimiden teşekkurler hocam…

  Sınavlar hayli zor olduğu için vasat ders anlatımı sıkıntılı olabilir. Bu durumda iş sizin daha çok çalışmanıza kalıyor sanırım. Sınavdan önce ders konusu okuyup sonra ilgili soruları çözmek, hatalı cevapladığınız konuları dönüp tekrar okumak önemli. Ayrıca sınav merkezine erken gidip kodlama işlerini sınav süresini kullanmadan yapmanız, sınav esnasında soruları çok dikkatli okuyup cevaplamanız, uzun soruların cevapları genelde kolay olduğu için özellikle okumanız, tüm soruları boş bırakmadan cevaplamanız (yanlış doğruyu götürmüyor) yararlı olabilir. başarılar.

 24. 16 Ocak 2014 - 09:59 | #24

  zeynep :

  ankarada güvenlik kursunu gidiyorum ama izmire taşıncam orda herhangibi bi güvenlik şirketine muracat etmemmi gerekiyor çalışabilmem içinn

  Ankara’da kursa gidiyorsanız sertifikayı alana kadar tüm işlemleri sadece Ankara’dan yapabileceğinizi sanırım biliyorsunuz. İkamet kaydınızı da İzmir’e aldıracaksanız kimlik başvurusunu İzmir’den yapmanız mümkün olur. İş konusunda ise istediğiniz ilde iş başvurusu yapabilir, özel güvenlik olarak çalışabilirsiniz. İyi günler.

 25. Cansu
  31 Ocak 2014 - 18:42 | #25

  herkes zor çözdüğün testlerle alakası yok soruların diyorlar sınava sonn 2 gün kaldı ama ben korkmaya başladım ya yapamazsaam ?? :(

 26. 19 Mart 2014 - 17:47 | #26

  AHMET :

  12nisanda 51.dönem sınavına giricem.daha önceden sınava giripte şuan güvenlik görevlisi arkadaşlarım var onlar bana son 5 dönemin çıkmış sorularını çözmemin yeterli olacağını söylüyorlar şuan çalışıyorum hafta da birgün izinliyim kursa gitmeme imkanım yok nasıl bir strateji ile sınava hazırlanmamı tavsiye edersiniz….
  bide önceki dönemdeki sorularla 50.dönem soruları arasında benzerlik varmı

  Özel güvenlik sınavlarında eski soru oranı oldukça düşük. Bu nedenle eski sorulara çalışmak önemli ama aynen çıkmasını beklememek gerekir. Ancak konulara ilişkin bilgi verdiği için ihmal etmemekte yarar var. Sınav esnasında da soruyu dikkatle okumak, ne istendiğini anlayıp cevaplamak gerçekten önemli. Başarılar.

 1. Henüz geri izleme yok.