11.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları (A Grubu)

20 Ağustos 2011 tarihinde yayinlandi

 

11.YENİLEME SINAVI (A GRUBU )

(B GRUBU SORULAR AÇIKLANMIYOR)

 

1) Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne denir?
a) Ekran
b) Switch
c) Kontrol paneli
d) Transmitor
e) Multiplexer

2) El metal detektörleri; arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.
a) 1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

3) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için;
1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.
2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi sağlanmalıdır.
4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde veya arkasında beklemelidir.
Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır?
a) 1-2-4
b) 1-4
c) 1-2-3
d) 1-3
e) Hepsi

4) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar, güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

5) İtfaiye – Polis – Hızır Acil – Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110

6) En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Ses tonu
b) Olumlu kelimeler
c) Olumsuz kelimeler
d) Beden dili
e) Öğüt verme

7)) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

8) I Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II Empatik iletişimde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir.
IV Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.
Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar, hangi şıkta bir arada verilmiştir?
a) I, II ve III
b) I, II ve IV
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV

9) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

10) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder.
b) Başka şeylerle ilgilenir.
c) Sürekli telefonla konuşur.
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar.
e) Hiçbiri

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel faktörlerdendir?
a) Güvensizlik
b) Yabancılaşma
c) İlgisizlik
d) Duyarsızlık
e) Hepsi

12) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun…………
a) İnisiyatif kullanmasıdır.
b) Cesaretidir.
c) Gösterişidir.
d) Tecrübesidir.
e) Profesyonelliğidir.

13) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir ?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Empati

14) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

15) Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

16) Özellikli kişiler bakımından yapılacak kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı olunmalı
b) Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı
c) Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole tabi tutulmalı
d) Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı
e) Hepsi

17) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

18) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?
a) Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görülmemelidir.
b) Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir.
c) Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır olmalıdır.
d) Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, koşarak ve hızlı adımlarla hareket etmemelidir.
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?
a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri-fail-mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi

20) Yakalama işleminden sonra tanzim edilecek tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir.
c) Elde edilen delillerden bahsedilir.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir.
e) Hepsi

21) I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma
Yukarıda sayılan ifadelerden hangileri, zor kullanmanın unsurlarıdır?
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

22) Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi-belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak bildirilmesine…………………………. denir.
a) Özet çıkarma
b) Rapor yazma
c) İfade alma
d) Not alma
e) Hiçbiri

23) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

24) Toplumsal olaylarda topluluğu bölmek ve dağıtmak, grup liderlerini tahliye etmek için uygulanan düzen hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Kıskaç düzeni
e) Karmaşık düzen

25) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcı olma

26) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

27) Aşağıdakilerden hangisi ikamette alınacak özel güvenlik önlemlerinden değildir?
a) İhtiyaca uygun koruma odası oluşturmak
b) İkamette sığınak tanzim etmek
c) İkamete girenlere refakat etmek
d) Tüm kapıları ve garajı devamlı kilitli tutmak
e) Önemli kişiye ulaşan tüm yolları emniyete almak

28) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır.
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır.
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır.
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış ve alışkanlıklardan kaçınılmalıdır.

29) “Koruma şekilleri korunan kişinin …………… göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

30) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir ?
a) Mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır.
b) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır.
c) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir.
d) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmemelidir.
e) Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır.

31) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir ?
a) Medyatik olmalı
b) Pratik zekalı olmalı
c) Fiziki kondisyonu yüksek olmalı
d) Soğukkanlı olmalı
e) İyi bir gözlemci olmalı

32) Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?
a) Hastanın kendisini yaralamamasına dikkat edilir.
b) Hastanın üzerine su dökülür.
c) Hasta bağlanmaya çalışılmaz.
d) Hastaya tokat atılmaz.
e) Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır.

33) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

34) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilkyardım olarak yapılmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yara içi kurcalanmamalıdır.
c) Yarada kanama varsa durdurulur.
d) İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp seviyesine kaldırılır.
e) Yara temiz nemli bir bezle örtülür.

35) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür.
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür.

36) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dakikada bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.

37) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Cumhuriyet savcılığına
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

38) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

39) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

40) Özel güvenlik görevlisi yetkili ve görevli olduğu alan içerisinde meydana gelen; çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

41) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

42) Zapt etme tutanağında el konulan eşyanın ……………….. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ………………. el konulan eşya …………………. şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek tam olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

43) Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Derhal genel kolluğu haber verilir.
b) Sağlık kuruluşuna haber verilir.
c) Şahıs gözetim altına alınır.
d) Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır.
e) Hepsi

44) Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
a) Haksız bir saldırı
b) Defetme zorunluluğu
c) Tekrarlaması kesin
d) Orantılılık
e) Hepsi

45) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
d) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
e) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.

46) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

47) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sabotaj
c) Sıçrama
d) Kaza
e) Bilgisizlik

48) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit

49) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmamalıdır.
b) Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c) Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d) Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı
bulunmamalıdır.
e) LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

50) Yangın söndürme usullerinden olan “boğma” yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

51) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine yarayan ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

52) Daha ziyade kritik alan korumasında kullanılan ve belirli bir alanda kızılötesi ışın yayarak izinsiz giriş olduğunda algılayan, alarm veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fens üzerine sensor kablo algılama sistemleri
b) İnfrared bariyer sistemi
c) Toprak altı algılama sistemleri
d) Vibrasyon algılama sistemleri
e) Mikrodalga sistemler

53) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

54) Genel kolluk ile özel güvenliğin arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

55) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar …………….ve………………çatışmalardır.
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

56) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Duyarsızlık
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Anlayışlı olmak

57) Raporlar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi

58) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

59) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiçbir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.

60) Güzergâhın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergâhta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı, takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hiçbiri

61) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

62) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır.
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır.
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir.
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır.
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir.

63) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

64) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi

65) Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20

66) Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hepsi

67) Kontrol noktasında üstünün ve eşyasının kontrol edilmesini istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Sadece eşyaları aranır.
d) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
e) Hiçbiri

68) Hamile bayan süsü verilmiş canlı bomba eylemcisinde ne tür özellikler vardır?
a) Omuzları öne eğik vaziyettedir.
b) Eli yüzü şişkince değildir.
c) Üzerinde panik, korku, stres ve tedirginlik vardır.
d) Gözleriyle güvenlik güçlerini ve hedefini takip eder.
e) Hepsi

69) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

70) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

71) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

72) Zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen içerisinde hareket etmelidir.

73) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır.
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır.
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır.
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir.
e) Hepsi

74) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yada sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

75) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

76) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

77) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

78) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

79) Öncü istihbarat çalışmasının amacı, VIP’in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik ………….. ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

80) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmiş ise
c) Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d) Hiçbiri
e) Hepsi

81) Havale geçiren kişiye hangisi yapılır?
a) Ağzı açılmaya çalışılır.
b) İçecek verilmeye çalışılır.
c) Kendisine zarar vermesi engellenir.
d) Suni solunum yaptırılmalıdır.
e) Kolonya koklatılmalıdır.

82) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır.
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
e) Hepsi

83) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır.

84) İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
a) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek (ABC)
b) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek
c) Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale etmek
d) Hasta/yaralının en uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak
e) Hepsi

85) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Konser ve sahne gösterilerinde
c) Özel toplantılarda
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

86) Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?
a) Tutanak verilmez.
b) Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez.
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir.
d) İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye verilmez.
e) Hiçbiri

87) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Zor kullanma, zorunlu olmalıdır.
b) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.
c) Zor kullanma, tehlikenin önlenmesi için yetecek derecede olmalıdır.
d) Zor kullanma çok kısa süreli olmalıdır.
e) Zor kullanma, saldırının giderilmesine yönelik olmalıdır.

88) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

89) 5188 sayılı yasa ile öngörülen özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye
b) Koruma ve güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖG görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin koruma planını onaylamaya

90) Temel hak ve hürriyetler;
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet başsavcının emriyle sınırlandırılabilir.

92 Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler.
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar.
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler.
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
e) Hepsi

92) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir.
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir.
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir.
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir.
e) Para cezası ve ihtar verilir.

93) Özel güvenlik komisyonu kararlarını nasıl alır?
a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri

94) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” Hükmünde geçen “mütekabiliyet” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

95) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

96) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına …………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

97) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı karşımıza alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

98) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

99) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir.
b) Rüzgar arkaya alınmalıdır.
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir.
d) Su ile söndürülmelidir.
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.

100) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

 

SİLAH SORULARI

1) Kırıkkale tabancanın diğer birçok tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Emniyet mandalının bulunması
b) Şarjörlü bir silah olması
c) Silah emniyet mandalı, emniyette iken dolduruş yapılabilmesi
d) Silah emniyet mandalı, emniyette değilken dolduruş yapılabilmesi
e) Silah emniyet mandalının silahın çerçevesinde bulunması

2) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

3) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

4) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

5) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi, fişeği tam ifade eder?
a) Kovan – Kapsül – Çekirdek
b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül
c) Saçma – Kovan dip tablası – Kovan
d) Çekirdek – Barut – Kovan
e) Hiçbiri

6) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

7) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

8) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

9) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

10) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

11) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

12) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri

13) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

14) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

15) Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir?
a) Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı
b) Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı
c) Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek nişan hedefini bozan atıcı
d) Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak alan atıcı
e) Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan atıcı

16) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?
a) Hedefin üstünde
b) Hedefin altında
c) Hedefin sol kısmında
d) Hedefin ortasında
e) Hedefin sağında

17) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

18) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

19) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi

20) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

22) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

23) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

24) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

25) I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt

Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 15403 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.