12.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)

25 Ekim 2011 tarihinde yayinlandi

 

12.YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU )

(B GRUBU SORULARI AÇIKLANMADI)

1) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

2) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

3) 1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalı
3) Kapalı devre görüntüleme sistemi kurulmalı
Yukarıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırının en az zararla atlatılmasını sağlar?
a) 1-2
b) 1-3
c) 2
d) Hiçbiri
e) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X-Ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

5) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?
a) Haberleşmede uzun, kesintisiz ve detaylı anlatım kullanılmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşme kısa olmalı
e) Hepsi

6) Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

7) İtfaiye-Polis-Hızır Acil-Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177 -156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

8) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememeyi
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi
e) Kendini başkasının yerine koymayı

9) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi etkin iletişim önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Benmerkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

11) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir.
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

12) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

13) Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?
a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) PIR detektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü

14) El metal detektörleri, arama yapılacak bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan …… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.
a)1-2
b) 2,5-7.5
c) 10-15
d) 15-20
e) 20-30

15) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

16) Göz bebeklerinin büyümesi ………, küçülmesi ise …………gösterir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara gelecek uygun kelimelerdir?
a) hastalığı / sağlığı
b) büyüklüğü / küçüklüğü
c) ilgiyi / ilgisizliği
d) heyecanı / karamsarlığı
e) heyecanı / ilgiyi

17) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

18) Örgüt içinde en fazla rastlanılan çatışmalar ……………. ve ……………… çatışmalarıdır.
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) İnsan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama

19) I. Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II. Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV. Eşkâl mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder ?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

20) Suçla veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

21) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

22) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

23) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

24) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek
e) Hepsi

25) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

26) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır.
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır.
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir.
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır.
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir.

27) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan ögelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

28) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak hangi dinleme şeklidir?
a) Nezaketen dinleme
b) Yaltaklanmacı dinleme
c) Savunmada dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme

29) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

30) Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

31) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FERDİ” isminin doğru telaffuzu bulunmaktadır?
a) Fatsa, Edirne, Rize, Denizli, İstanbul
b) Fatsa, İstanbul, Rize, Edirne, Denizli
c) Fatsa, Rize, Edirne, Denizli, İstanbul
d) Fatsa, Edirne, Denizli, İstanbul, Rize
e) Fatsa, Denizli,Rize, Edirne, İstanbul

32)Özel güvenlik görevlisi arama neticesinde suç unsuru eşyaya rastlarsa ne yapması gerekir?
a)Eşyayı bir müddet bekletir.
b)Eşyayı sahibine geri verir.
c)Eşyayı emanete alarak kolluk kuvvetlerine bildirir.
d)Eşyayı imha eder.
e)Eşyayı görmemezlikten gelir.

33) I. Sebepsiz olma
II. Dengeli olma
III. Zorunlu olma
IV. Yasaya uygun olma
V.Kuvvetli olma
Yukarıdaki sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

34) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmeli
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) En az 2 kişi ile yapılmalı
d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı
e) Hepsi

35) Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır.Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a)12
b)15
c)18
d)19
e)20

36) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

37) Bir grubu herhangi bir yöne sağa ya da sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

38) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden biri değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

39) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

40) Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

41) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır.
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır.
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır.
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir.
e) Hepsi

42) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi

43) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

44) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

45) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

46) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

47)Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

48) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

49) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

50) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler.” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

51) Maçlarda hakem koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Sağa destekli hat düzeni
d) Sola destekli hat düzeni
e) Çember düzeni

52) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

53)Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir, ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır.

54) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

55)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

56) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

57) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a) Karbondioksit
b) Hidrojen
c) Azot
d) Oksijen
e) Karbonmonoksit

58) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde, korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır.
c) Herhangi bir yön önemli değildir.
d) Saldırının tam ters istikametinde hızla uzaklaştırılır.
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır.

59) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür.
b) Hasta / yaralı, hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür.
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır.
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz.
e) Hepsi

60) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atma
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı

61) Kenarları birleşmeyen, kas veya kemiğin göründüğü veya yabancı cisim saplanmış ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yarada kanama varsa durdurulur.
c) Yara içi kurcalanmamalıdır.
d) Yara temiz nemli bir bezle örtülür.
e) Yara üzerine bandaj uygulanır.

62) Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

63) İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

64) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dakikada bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.

65) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık, açık alanlarda daha seyrektir.
b) 360 derecelik bir korumayı kapsar.
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir.
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır.
e) Her zaman tek bir koruma şablonu vardır.

66) Herhangi bir olay yerinin ilk yardım bakımından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalıdır.
b) Olay yeri olası bir kaza tehlikesini önlemek için yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir.
c) Hasta/yaralı daha rahat ve güvenli bir yere taşınmalıdır.
d) Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.
e) Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

67) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personeli, korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

68)Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.
b)Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememelidir.
c)Koruma görevi devamlılık arz etmelidir.
d)Koruma elemanı ceketini iliklemeli, önemli kişinin çantasını taşımalı, saygıda kusur etmemelidir.
e)Silah kullanmayı son çare olarak görmelidir.

69) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Ekip amiri
b) Öncü eleman
c) Koruma amiri
d) Araç sürücüsü
e) Özel kalem müdürü

70) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık, riskli noktalara “boğma noktaları” denir.” Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
a) Yol çalışmalarının olduğu yerler
b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar
c) Hemzemin geçitler
d) Kavşaklar
e) İniş-biniş noktaları

71) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a)Yaralının bilinci açıksa
b)Gazyağı içmiş ise
c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d)Hiçbiri
e)Hepsi

72) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytinyağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür.
d) Hemen yumuşak akan, temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür.

73) Tutanakların önemli olduğunu ifade eden seçenek hangisidir ?
a) Güvenlik görevlisinin yetkilerini belirleyen belgelerdir.
b) Aksi ispat edilinceye kadar geçerli olabilecek hukuki belgedir.
c) X-ray, duyarlı kapı ve el detektörü faturalarının belgeleridir.
d) Günlük kazancı gösteren her türlü resmi belgelerdir.
e) Demirbaş eşya fiyatlarını gösteren belgelerdir.

74) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.

75) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a)İşveren
b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c)Emniyet müdürü
d)Mahalli mülkî amir
e)Hiçbiri

76) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

77) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

78) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur.
b) Tuzlu su içirilir.
c) Yoğurt yedirilir.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.

79) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

80) Özel güvenlik görevlisinin sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Kimliği emanete alır.
b) Görev alanından uzaklaştırır.
c) Karışmaz.
d) Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder.
e) Gözaltına alır.

81) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir.
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir.
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir.
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir.
e) Para cezası ve ihtar verilir.

82) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır.

83) Aşağıdakilerden yanlış olan hangisidir?
a) Özel güvenlik görevlisinin kimlik belgesi beş yıl süreyle geçerlidir.
b) Özel güvenlik görevlisi yasada belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
c) Özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
d) Özel güvenlik görevlisinin greve katılması yasaktır.
e) İşveren, özel güvenlik görevlisini lokavt nedeniyle işten uzaklaştıramaz.

84) Özel güvenlik komisyonu kararlarını nasıl alır?
a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri

85)Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri

86) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime …………………….. denir.
a) Özel güvenlik şirketi
b) Özel eğitim kurumu
c) Alarm merkezi
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Özel güvenlik birimi

87) Hırsızlık şüphesiyle yakaladığı kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet

88)Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız?
a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız.
c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız.
d) Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz.
e) Konu ile ilgili olarak derhal uzman birinden yardım istemeliyiz.

89) Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?
a) Fiziksel bağımlılık
b) Maddesel bağımlılık
c) Psikolojik bağımlılık
d) Kimyasal bağımlılık
e) Hiçbiri

90) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

91)Özel güvenlik görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

92) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

93) Zapt etme-el koyma tutanağında el konulan eşyanın ………………. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri ………………., el konulan eşya ………………… şekilde muhafaza edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi seçenek doğru tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

94)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a)X-RAY cihazından geçirilmesi
b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının elle aranması
c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e)Hepsi

95) Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?
a) Haksız bir saldırı
b)Defetme zorunluluğu
c)Tekrarlaması kesin
d) Orantılılık
e) Hepsi

96)Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c)30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

97) Temel hak ve hürriyetler,
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir.

98) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

99) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

100) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

 

SİLAH SORULARI

1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Hazne-şarjör
b) Namlu –hazne
c) Fişek yatağı-namlu
d) Fişek yatağı- hazne
e) Rampa-fişek yatağı

2) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır.
b) Tetik arızalıdır.
c) Haznede fişek olmayabilir.
d) Fişek arızalı olabilir.
e) Hepsi

3) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….” Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

8) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Tetiği çekmek gerekir.

9) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.

11) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

12) I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt
Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

13) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

14) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

15) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiği basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Hiçbiri

16)Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

17) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e)Şarjör emniyeti

18) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

20) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

21) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

22) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

23) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

24) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

25) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 22984 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.