14.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları (A Grubu)

21 Şubat 2012 tarihinde yayinlandi

 

14 YENİLEME SINAVI (A GRUBU )

1) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
a) El tipi metal  detektör
b) Kapı tipi metal  detektör
c) X-ray  cihazı
d) Kapalı  devre kamera sistemi
e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

2) Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Duman
b) Isı
c) Kokuı
d) Alev
e) Ses

3) I Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar.
II İstenmeyen kişilerin giriş-çıkış yapmasını engeller.
III Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

4) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?
a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa, sola – aşağı yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme

5) Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Mativasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

6) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis ve jandarma
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafazaa
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis (d ile aynı)
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza-
e) Jandarma-Belediye Zabıtası-Sahil Güvenlik

7) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)’ya vermiştir. (A), görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir.
b) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye söyler.
c) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.
d) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.
e) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle cumhuriyet başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.

8) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

9) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Ancak acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Emri alan ÖGG yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak emri yerine getirir.
e) Hepsi

10) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Radyo
b) Televizyon
c) Gazete
d) Mektup
e) İnternet

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
e) Alıcının geribildirim vermemesi

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesinin engelleyicilerinden değildir?
a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık

14) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

15) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
d) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
e) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.

16) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25cm.
b) 25-100cm.
c) 100-250cm.
d) 250-300cm.
e) 300 ve üzeri

17) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri

18) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

19) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

20) Göz bebeklerinin büyümesi ………, küçülmesi ise …………. gösterir. Boşluklara en uygun kelimeleri bulunuz.
a) hastalığı / sağlığı
b) büyüklüğü / küçüklüğü
c) ilgiyi / ilgisizliği
d) heyecanı / karamsarlığı
e) heyecanı / ilgiyi

21) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ……………… denir.
a) Enformasyon
b) Bildirge
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

22) Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddi delillerin tespit edilebileceği dinamik alana ne denir?
a) Soruşturma yeri
b) Olay yeri
c) Özel güvenlik görev yeri
d) Mahkeme yeri
e) Polis görev yeri

23) Suç ve suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suçun iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

24) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi

25) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

26) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

27) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

28) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ………………. denir.
a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

29) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünümü düzgün olmalıdır.
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) İyi iletişim kurmalıdır.
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.

30) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

31) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir.
c) Elde edilen delillerden bahsedilir.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir.
e) Hepsi

32) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi konuda önemli rol oynar?
a) Faillerin yakalanması
b) Olayların büyümemesi
c) Delillerin tespitinde
d) Delillerin kaybolmaması
e) Hepsi

33) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır.
c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır.
e) Rapor okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır.

34) Kelepçe kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kaçması muhtemel suç şüphelisi şahıslar için kullanılır.
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır.
c) Güvenlik personeli için zor kullanma aletidir.
d) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır.
e) Saldırgan sanıklar için kullanılır.

35) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan kaçındığı (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

36) I Terk edilmiş ve bulunmuş eşya
II Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
III Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
IV Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?
a) I ve IV
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

37) Aşağıdakilerden hangileri zor kullanmanın unsurlarıdır?
I Sebepsiz olma
II Dengeli olma
III Zorunlu olma
IV Yasaya uygun olma
V Kuvvetli olma
a) Yalnız IV
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) III-IV-V
e) Hepsi

38) Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

39) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi

40) Cop kullanmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

41) Nokta nerelerde kurulur?
a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve civarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi

42) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre

43) “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
a) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

44) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

45) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

46) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

47) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

48) Bir grubu herhangi bir yöne sağa ya da sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

49) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

50) Grubun ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

51) Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
b) Destekleyiciler
b) Provokatörler
c) Atılganlar
d) Seyirciler
e) Tesir altında kalanlar

52) Aşağıdakilerden hangisi “temel koruma prensipleri”nden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Yüzde yüz koruma mümkün değildir.

53) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.

54) Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre, VIP’in sağ veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derece güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP’e göre 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.

55) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi, olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

56) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

57) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

58) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

59) Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180

60) Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır.

61) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması

62) Kanamanın üzerine bir cisimle yapılan tampon uygulaması, hangi tür kanamada kesinlikle kullanılmaz?
a) El bileği kesiği
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Parmak kopması
e) Burun kanaması

63) Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbir neden alınır?
a) Yaralıya bilerek zarar verebilirler.
b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler.
c) Enfeksiyon bulaştırabilirler.
d) Yaralının moralini bozabilirler.
e) Hepsi

64) İlkyardım yapılan yere toplanmış meraklılar öncelikle nasıl uzaklaştırılır?
a) Yalvarırcasına uzaklaşmaları istenir.
b) Sert bir şekilde uzaklaştırılır, uzaklaşmayanların cezalandırılacağı belirtilir.
c) Kararlı bir ses tonu ile “Sağlıklı bir şekilde çalışmamıza engel oluyorsunuz, lütfen uzaklaşın” denilir.
d) Kaba kuvvet uygulanarak uzaklaşmaları sağlanır.
e) Yaralı, meraklılardan uzaklaştırılıp sakin bir yere götürülür.

65) Kırık bir uzva tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.
b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.
c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.
d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.
e) Hepsi

66) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?
a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

67) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?
a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır.

68) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

69) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

70) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur.
b) Tuzlu su içirilir.
c) Yoğurt yedirilir.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.

71) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun madde 981’in konusu nedir?
a) Zilyedin savunma hakkı
b) Zilyetlik kavramı
c) Zilyetliğin türleri
d) Mülkiyetin korunması
e) Zilyedin tasarruf hakkı

72) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 24’ün konusu nedir?
a) Meşru müdafaa
b) Amirin emrini ifa
c) Zorunluluk hali
d) Haksız tahrik
e) Hata

73) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 25’in konusu nedir?
a) Kanunun emrini yerine getirme
b) Meşru müdafaa
c) Zorunluluk hali
d) Suça teşebbüs
e) Gönüllü vazgeçme

74) Meşru müdafaa ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil, dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır.
b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.
c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluk gerektirmez.
d) Meşru müdafaada saldırıya maruz kalan kişi, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.
e) Meşru müdafaa, bir hukuka uygunluk nedeni değildir.

75) Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

76) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
a) Özel güvenlik şirketleri
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi

77) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri
b) Güvenlik müdürü/amiri
c) İl jandarma komutanlığı
d) İl emniyet müdürlüğü
e) İl özel güvenlik komisyonu

78) Özel güvenlik eğitiminde başarılı olarak bitirmek ve özel güvenlik temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?
a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek
b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın her dersin en az % 90’ına girmek
c) Sınav ortalamasında en az 60 puan almak
d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az 50 puan almak
e) Hepsi

79) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.
e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

80) Özel güvenlik görevlisi yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

81) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

82) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

83) 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

84) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumları
e) Talih oyunları işletmelerinde

85) Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik komisyonu kararı alınarak özel güvenlik izni verilir?
a) Kişi koruma
b) Cenaze töreni
c) Konser
d) Toplantı
e) Para ve değerli eşya nakli

86) Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?
a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri

87) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
a) Emniyet müdürünün kararı, valinin izni
b) Valinin kararı, İçişleri Bakanının izni
c) Özel güvenlik şirketinin kararı, valinin onayı
d) Özel güvenlik komisyonu kararı, valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı, İçişleri Bakanının onayı

88) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması
b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak
c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak
d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

89) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b) Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkes
e) Mağdur

90) Aşağıdakilerden hangi ifade, 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

91) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

92) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına …………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

93) Yangın söndürmede aşağıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
I Rüzgâr arkaya alınır.
II Söndürücü, yangının merkezine tutulur (akaryakıt yangını hariç).
III Mümkün olduğunca fazla söndürücü kullanılır.
IV Yangın tamamen söndürülmeden alan terk edilmez.
a) I ve II
b) I ve III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) Hepsi

94) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

95) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Boya
b) Fuel-oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ

96) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir.
b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır.
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir.
d) Su ile söndürülmelidir.
e) Önce gaz akışı kesilmelidir.

97) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşverenin geleceği saati bilmek
b) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanmasını bilmek
c) Yangın çıktığında derhal dışarı kaçmak
d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
e) Hiçbiri

98) Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a) Zehirli olması
b) Boğucu olması
c) Kokusuz olması
d) Havadan hafif olması
e) Hiçbiri

99) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sabotaj
c) Sıçrama
d) Kaza
e) Bilgisizlik

100) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

SİLAH SORULARI

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

2) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

3) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

4) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

5) Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Tırnak
c) Arpacık
d) Kabza
e) Kovan atma boşluğu

6) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

7) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet kurallarından değildir?
a) Eline aldığın silah, her zaman dolu bilinmeli, senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalı
c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı, her zaman doğru kabul etmeliyiz.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.

9) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin “SİLAH AL, ŞARJÖR TAK” komutuyla şarjör takılır.
d) “NİŞAN AL VE ATIŞ SERBEST” komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri

10) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

11) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere … derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade, aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

12) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

13) “Tetik emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla silah kendiliğinden ateş etmez.
e) Hiçbiri

14) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

15) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar sayılmıştır. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – I
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

16) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

17) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

18) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.
c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir.
e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

19) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta en doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

20) Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibata, ateşleme tertibatı denir. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının elemanlarından değildir?
a) Tetik
b) Fişek yatağı
c) Horoz
d) İğne ve yayı
e) Fişek

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

22) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şeklinegetirilir.
b) Kabza “V” içerisine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

23) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

24) Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik işaret parmağının ucu ile düşürülmelidir.
b) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir.
d) Tetik işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
e) Tetik işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.

25) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

İzinsiz kopyalanlara özel not : Önce renklendiriniz.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 16850 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.