16.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

15 Haziran 2012 tarihinde yayinlandi

 

16.YENİLEME SINAVI (A GRUBU )

1) Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Metal detektörü
c) Biyometrik okuyuculu giriş sistemleri
d) X-ray cihazı
e) Termal kamera

2) Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan biri değildir?
a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur.
b) Mesajlar mümkün olduğu kadar; kısa, açık, anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime ya da harfler kodlanır.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla “tamam” diye bilgi verir.

3) Alarm sistemlerinin çalışma prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi etkin değildir?
a) Bir elektrik devresinin kesilmesi
b) Sesin algılanması
c) Bir ışığın kesilmesi
d) Haberleşme sisteminin arızalanması
e) Titreşim yada hareketin algılanması

4) Kamera sistemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Pan/tilt özelliği olan kameraların bakış yönü sağa/sola ve aşağı /yukarı hareket ettirilebilir.
b) Görüntü alınmak istenen ortamın aydınlık seviyesi, görüntü kalitesinde önemli bir faktördür.
c) Kamera görüntüleri sadece kablo ile aktarılabilir, kablosuz iletişim teknolojileri üzerinden aktarılamaz.
d) Karanlık ortamlarda görüntü almak için infrared aydınlatıcılar kullanılabilir.
e) Kamerada yakınlaştırma (zoom) yapıldığında bakış açısı daralır.

5) X-ray operatörlerinin kullandığı ve maruz kalınan radyasyon miktarını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Termometre
b) Dozimetre
c) Osiloskop
d) Barometre
e) Avometre

6) Özel güvenlik; yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Siyasi
e) Trafik

7) Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik, birbirlerinin …………….. değil, birbirine ……………… olan unsurlardır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifadeyi işaretleyiniz?
a) arkadaşı/kardeş
b) rakibi/yardımcı
c) yardımcısı/hasım
d) halefi/selef
e) dostu/düşman

8) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine,
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

9) Özel güvenlik görevlisi; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. ve ………………….. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
a) genel koruma / güvenlik
b) özel koruma / sağlık
c) özel koruma / eğitimi
d) genel koruma / özel koruma
e) özel koruma / güvenlik

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesinin engelleyicilerinden değildir?
a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık

11) İletişimde kaynaktan gelen iletiye karşı alıcının verdiği tepkiye ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Empati

12) Empati nedir?
a) Kişinin karşıdaki kişiden nefret etmesidir.
b) Kişinin karşıdaki kişiye onu çok sevdiğini söylemesidir.
c) Kişinin karşıdaki kişi gibi hissetmesidir.
d) Kişinin karşıdaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır.
e) Hiçbiri

13) İletişimde “resmi mesafe” olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?
a) Arkadaşlık mesafesi
b) Samimi mesafe
c) Sosyal mesafe
d) Kişisel mesafe
e) Mahrem mesafe

14) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Kendini hep haklı görmek
b) İşi yokuşa sürmek
c) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
d) Karşıdakine söz hakkı vermek
e) Hataları vakit geçirmeden yüzüne söylemek

15) İletişimde “sen” dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Kişiyi onore eder.
d) Kişiyi incitir, kırar.
e) Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur.

16) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?
a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi

17) I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.
Yukarıdakilerden hangisi iletişimin “kanal” ögesi için uygundur?
a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri

18) Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinde bulunması gereken özelliklerdendir?
a) Hedef, iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zekâ seviyesi verilenleri anlayacak düzeyde olmalıdır.
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?
a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi

20) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Tehdit etme
b) Emrederek konuşma
c) Muğlak ifadeler kullanma (Muğlak: Asıl anlamı “kapalı, kilitli” demek olup dilimizde mecaz anlamı olan “anlaşılması güç, çapraşık” yerine kullanılır.)
d) Bilgileri gizleme
e) Hepsi

22) I Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez.
II Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.
III Nokta görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası içerisine alabilir.
IV Nokta personeli görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür.
V Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir.
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
a) I ve II
b) III ve V
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) I ve III

23) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?
a) Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez.
b) Bireysel güvenlik önlemleri alınır, tehlikenin önemine göre derhal genel kolluk haberdar edilir.
c) Çevreden gerekli araştırmalar yapılır ve pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup bulunmadığı belirlenir.
d) Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır.
e) Paket üzerinde detay inceleme yapılır, gerektiğinde içi açılarak sahibinin tespiti için kontrol edilmesi sağlanır.

24) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Görevli olduğu bir günde, terminal içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğu bilgisi kendisine ulaşmış, seri şekilde paketin bulunduğu yere ulaşmış ve bilgiyi doğrulamıştır. Bu olayla ilgili (A),
I Şüpheli paketin bulunduğu yerdeki kişileri süratle uzaklaştırmalıdır.
II Boşaltma sırasında kişiler, mümkünse şüpheli paketin yanından ve yakınından geçirilmemelidir.
III En kısa zamanda ve en seri haberleşme araçlarıyla ilgili genel kolluğa bilgi vermeli veya bilgi verilmesini sağlamalıdır.
IV Şüpheli pakete dokunmamalı ve hareket ettirmemelidir.
Özel güvenlik görevlisi yukarıda sayılan önlem veya önlemlerin hangilerini almalıdır?
a) I, II, III ve IV
b) III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

25) Aşağıdakilerden hangisi bir tesiste görevli özel güvenli tarafından yapılan “kontrol işlemleri”ne dair doğru bir ifade değildir?
a) Kontrol, arama öncesi yerine getirilen bir ön tedbirdir.
b) Kontrol bir arama işlemidir.
c) Kontrol, bulunulan yerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bir işlemdir.
d) Kişilerin üst ve eşya kontrolü, teknik araçlar ve detektörler kullanılmak suretiyle yerine getirilir.
e) Kontrol, güvenliği tehlikeye sokabilecek unsurların var olup olmadığını tespite ilişkindir.

26) Özel güvenlik personelince yerine getirilen kontrol ve izleme hizmetleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi düzenlenebilecek tutanaklar arasında yer almaz?
a) Olay tespit tutanağı
b) Koruma altına alma tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Genel kolluğa teslim tesellüm tutanağı
e) Teşhis tutanağı

27) “Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette (1), (2) ve kanuni şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan 1, 2 ve 3 numaralı yerlere sırayla gelmesi gereken doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) (1) bedeni kuvvet – (2) ağır güç – (3) ateşli silah
b) (1) bedeni kuvvet – (2) maddi güç – (3) otomatik silah
c) (1) bedeni kuvvet – (2) maddi güç – (3) silah
d) (1) yasal kuvvet – (2) maddi güç – (3) silah
e) (1) yasal kuvvet – (2) toplu güç – (3) ateşli silah

28) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevini açıklayan doğru bir ifade değildir?
a) Nokta görevi sorumluluk alanı terk edilmeksizin icra edilir.
b) Nokta görevi ifa eden personel görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder ve gerekli tedbirleri alır.
c) Nokta personeli, görev yerini amirini bilgilendirmek suretiyle terk edebilir ve işini tamamladıktan sonra görev yerine döner.
d) Nokta personeli, görev yaptığı yere gelenler ile görüş alış verişinde bulunur.
e) Nokta personeli, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür.

29) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “aramanın genel kuralları” bakımından doğru bir tanımlama değildir?
a) Üst araması kural olarak aynı cinsiyetten görevlilerce yerine getirilir.
b) Kanunda açıkça gösterilen haller hariç, önleme aramasının icra edilmesinde arama kararı aranmaz.
c) Rıza bulunması, aramayı hukuka uygun hale getirmez.
d) Denetim yapılacak haller ile durdurma ve kimlik sorma, arama kabul edilemez.
e) Önleme araması; kişinin görevi, unvanı ve sıfatına bakılmaksızın herkes hakkında uygulanabilir.

30) Aşağıdakilerden hangisi kontrol sırasında özel güvenlik tarafından yapılabilecek işlemlerden değildir?
a) Suç unsuru tespit ettiğinde kolluğa bildirim yapma
b) Güvenliğini sağladığı yere gelenlere kimlik sorma
c) Güvenliğini sağladığı yerde şüphelendiği kişileri izleme ve tedbir alma
d) Yapılan işlem hakkında gelen kişiyi bilgilendirme
e) Şüphelendiği kişiyi durdurma ve üst araması yapma

31) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ile bağdaşmayan bir tanımlamadır?
a) Devriye, genel güvenliği sağlamanın önemli yöntemlerindendir.
b) Devriye sadece suçlu sevki için görevlendirilen personeli ifade eder.
c) Kamu düzenini sağlamayı ve suçu önlemeyi amaçlar.
d) Devriye görevi değişik vasıtalar ve yöntemler kullanılarak icra edilir.
e) Devriye görevlisi, güvenlik açısından aynı zamanda bir başvuru ve yönlendirme merciidir.

32) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında Anayasamızda “ölçülülük” ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke doğrultusunda “zor kullanma” bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli değildir?
a) Saldırı mevcut olmalı ve gerçekleşmelidir.
b) Direnişi kırmak amacıyla kullanılmalıdır.
c) Direnişi kıracak ölçüde kullanılmalıdır.
d) Orantılı olmalıdır.
e) Direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır.

33) Olay yerinde yapılması gerekenlerin önem ve önceliği bakımından aşağıdakilerden hangisi önem taşımaz?
a) Delillerin tespiti ve incelenmesi
b) Suç faillerinin belirlenmesi
c) Kişinin cezasının infazı
d) Tanıkların tespiti
e) Olayın meydana geliş şeklinin belirlenmesi

34) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yakalanabilecek kişiler arasında yer almaz?
a) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişi
b) Hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında tedavi veya ıslah tedbiri alınması gereken kişi
e) Olay yerinde alınan tedbirlere aykırı davranan kişi

35) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında yerine getirilecek tedbirlerden değildir?
a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) El koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma

37) Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Şüphelinin eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

38) Aşağıdakilerden hangisi bir şahsın “şüpheli” olarak değerlendirilmesine olanak veren bir bilgi olarak değerlendirilemez?
a) Kişinin kimliğinin belirlenememiş olması
b) Kişinin daha önce birkaç kez kabahat fiili işlemiş olması
c) Kişinin eşkâlinin, genel kolluk tarafından bildirilen şüpheli tanımına uygun olması
d) Kişinin sorulan sorulara cevap vermek istememesi
e) Durdurma sırasında şüphe ve dikkat çeken hareketlerde bulunması

39) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma araçlarına ve kullanımına ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Zor kullanma araçları, zor kullanma yetkisi bulunan ilgili personele tahsis edilmiş olmalıdır.
b) Kelepçe, bir zor kullanma aracıdır.
c) Zor kullanma araçları, görevlinin genel teçhizatı arasında kabul edilmez.
d) Kelepçe takmak, kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla sevki veya nakli süresince uygulanan bir güvenlik tedbiridir.
e) Zor kullanma araçları, direnişin mahiyetine göre kullanılır ve hangi aracın kullanılacağını, kullanan personel kendisi tayin eder.

40) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

41) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenen bir tutanakta bulunması gereken esas bilgilerden biri değildir?
a) Tutanağa konu olan olayın meydana gelme şekli
b) Tutanağa konu kişilerin mal beyanı bilgileri
c) Olayın taraflarına ilişkin bilgiler ve bu kişilerin imzaları
d) Olayın tarihi ve saati ile tutanağın düzenlenme zamanı
e) Olayın ortaya çıkış şekli ile görevlilerce yapılan müdahalenin kapsamı

42) Bir topluluğun etrafını çevirerek tecrit edilmesinde kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Ekip düzeni
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

43) Toplumsal olaylarda kalabalığın liderleriyle veya toplantıya katılanlarla kurulacak olan etkili bir irtibat, güvenlik görevlisine aşağıdaki faydalardan hangisini sağlar?
a) Zorlayıcı yöntem kullanmadan grubu kontrol imkânı verir.
b) Zor kullanmayı kolaylaştırır.
c) Zor kullanıldığında grubun hangi yönlerden dağıtılacağı bilgisi elde edilmiş olur.
d) Hangi zor kullanma metodunun kullanılacağı konusunda kolaylık sağlar.
e) Dağıtılacak grupların yönünün belirlenmesi sağlanır.

44) “Tahrik olmuş kalabalıklar, zekâca en aşağı durumdadır.” Sözü, kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Telkin
b) Taklit
c) Tanınmama
d) Sirayet
e) İrade zayıflığı

45) Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?
a) Kültürel normların kuralları işlemez.
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
c) Sosyal ilişkilerin kuralları işlemez.
d) Grup bağımlılığı geçicidir.
e) Hepsi

46) Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerinin kaynağı olan birlikte düşünme ve harekete geçme ruhuna ne ad verilir?
a) Sorumluluk
b) Bütünleşme
c) Kolektif şuur
d) Ferdi hareket
e) Kişisellik

47) İrade zayıflığı, duygusallık, özenti ve taklit gibi davranışlar aşağıdaki hangi kavram içerisinde yer almaktadır?
a) Grup düzenleri
b) Zor kullanma
c) Kitle psikolojisi
d) Müdahale teknikleri
e) Provokasyon

48) Aşağıdakilerden hangisi gaza maruz kalınan kapalı alanlarda yapılacak temizliklerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Camlar açılır.
b) Zemin suyla temizlenir.
c) Havalandırma varsa açılır.
d) Temizlik süresince maske ve eldiven kullanılır.
e) Zemin el süpürgesiyle süpürülür.

49) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre

50) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda grupların kontrol altına alınmasında etkili olan hususlardan biridir?
a) Olayın yoğunluk derecesi
b) Kamuoyu
c) Hava durumu
d) Mekân ve zaman
e) Hepsi

51) Aşağıdaki durumların hangisinde güvenlik görevlisi olayların büyümesinin sebebi olabilir?
a) Şartlar oluşmadan zor kullanıldığında
b) Yeterince personel olmadan müdahale edildiğinde
c) Seyirci grubun ayrılmasına müsaade edilmeden zor kullanıldığında
d) Grubun liderine hakaret edildiğinde
e) Hepsi

52) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırganı yakalamak ve gözaltına almak
e) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

53) Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde koruma düzenleri sırasında uygulanacak kurallardan değildir?
a) Merdiven ve yürüyen merdivende bir koruma önden çıkacak şekilde kontrol yapılmalıdır.
b) Korunan önemli kişi her zaman merdiven boşluğuna yakın yürütülür.
c) Önde ilerleyen görevli, korunan önemli kişinin basamaklara takılıp düşmesini engeller.
d) Merdivenlerde korunan önemli kişiyle halkın yan yana yürümesi engellenir.
e) Hiçbiri

54) Koruma hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Koruma, can ve mal emniyetini bozmaya yönelik mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı alınan tedbirler bütünüdür.
b) Kişi koruma görevi, korunan kişinin programlarında ve ikametgâhında 24 saat esasına göre yapılır.
c) Koruma görevlisi korunan kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir.
d) Koruma görevlisi, görevi esnasında fiziki ve teknolojik cihazlar yardımı ile önlem almalıdır.
e) Koruma görevlisinin fizik kondisyonu her zaman üst seviyede olmalıdır.

55) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

56) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumalıdır.

57) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi, olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

58) “VIP çok önemli kişi koruma hizmeti”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziki tehditlerden korumak
b) Utandırıcı durumlardan korumak
c) Küçük düşürücü hareketlerden korumak
d) Ölüm riskinden korumak
e) Hepsi

59) Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
a) Çevre güvenliği
b) Özel güvenlik
c) Kişisel koruyucu güvenlik
d) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
e) Temel koruma prensipleri

60) Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi …………. dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir. Yukarıdaki boşluğa hangisi uygun düşmektedir?
a) hızlı olarak
b) kademeli olarak
c) acele olarak
d) kontrollü olarak
e) yapay olarak

61) Bıçak yaralanması sonrası, bıçak saplı şekilde yara üzerinde duruyorsa ne yapılmalıdır?
a) Bıçak çıkarılır ve sevk edilir.
b) Önce tentürdiyot sürülür, sonra bıçak çıkarılır.
c) Bıçak çıkartılmaz, olduğu gibi hastaneye sevk edilir.
d) Bıçağın görünen kısmı kesilerek sevk edilir.
e) Pansuman yapılır.

62) Omurga yaralanmasında sevk edilecek hastanın pozisyonu ne olmalıdır?
a) Oturur durumda
b) Yüzükoyun durumda
c) Sırtüstü yatar durumda
d) Yan yatar durumda
e) Ayakta dik durarak

63) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan, hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytinyağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür.
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür.

64) İlkyardım sırasında hangisi yapılır?
a) Hava yolunun açık tutulması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Hepsi

65) Yaralı olan bir ortamda, meraklı kalabalık çoğu zaman müdahaleyi zorlaştırır. İlkyardım yapmaya başlayan güvenlik görevlisi, bu kalabalıktan nasıl yardım alabilir?
a) Kalabalık arasında doktor-hemşire ya da ilkyardım bilgisi olan var mı diye sorarak bu kimselerden istifade edebilir.
b) Yaralının hareketsiz bir halde tutulması için bu kimselerden yardım alabilir.
c) Yaralının taşınması ya da yer değiştirmesi için bu kimselerden yardım alabilir.
d) Ambulans çağrılması için bu kimselerden yardım alabilir.
e) Hepsi

66) İlkyardım sırasında yapılması uygun olmayan hangisidir?
a) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
b) Hastaya su içirmek
c) Soluk alıp verdiğini kontrol etmek
d) Solunum yolunu kontrol etmek
e) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek

67) Bacakta diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır?
a) Ayak sırtı
b) Diz arkası
c) Topuk arkası
d) Kasık iç kısmı
e) Diz kapağı

68) Kırık bir uzva tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.
b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.
c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.
d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.
e) Hepsi

69) Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbir neden alınır?
a) Yaralıya bilerek zarar verebilirler.
b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler.
c) Enfeksiyon bulaştırabilirler.
d) Yaralının moralini bozabilirler.
e) Hepsi

70) İlkyardım sırasında kanamanın üzerine bir bezle yapılan tampon uygulaması hangi tür kanamada en etkili olur?
a) Beyin kanaması
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Kol ya da bacak kopması
e) Göz içi kanamaları

71) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Taksirle yaralama
c) Eziyet
d) İşkence
e) İnsanlık dışı muamele

72) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin olay yerinde başvurması gereken bir tedbir olamaz?
a) Delilleri muhafaza altına almak
b) Olay yerinde çevre güvenliğini sağlamak
c) Genel kolluk gelene kadar tanıkların olay yerinden ayrılmasına engel olmak
d) Olay yerinde aldığı tedbirlere uymayanları yakalamak
e) Olayın faili ile ilgili bilgi toplama

73) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahlı olarak çalıştırılabileceği yerlerden biridir?
a) Üniversite kampusu
b) Hastane binası
c) Şans oyunlarının da oynandığı bir kumarhane
d) İçkili restoran
e) Özel güvenlik şirketi

74) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?
a) Zilyetliğin gaspı
b) Zilyetliğe saldırı
c) Meşru müdafaa
d) Zorunluluk hali
e) Hepsi

75) Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Kolluğa mukavemet
b) Görevi yaptırmamak için direnme
c) Cebir
d) Tehdit
e) Şantaj

76) Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır.
b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir.
c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemi yapabilirler.
d) Özel güvenlik amiri, mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar.
e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir.

77) Olay yerinden elde edilen delille ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Delilin hukuka uygun elde edilmiş olması
b) Delilin olayla bir şekilde ilgisi olması gerekir.
c) Türk hukukunda her şey delil olabilir.
d) Hangi delile ne kadar değer vereceğini hakim vicdani kanaatine göre takdir eder.
e) Hiçbiri

78) 5188 Sayılı Kanuna göre, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması için aranan temel şart/şartlar nedir?
a) Özel güvenlik komisyonu kararı ve vali izni
b) Özel güvenlik biriminin talebi ve özel güvenlik komisyonu onayı
c) Kolluk incelemesi ve vali izni
d) Valilik izni ve onayı
e) Özel güvenlik şirketinin talebi ve vali izni

79) Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?
a) Gerek kendisine, gerek başkasına ait bir hakka yönelik tehlike olacak
b) Tehlikeye bilerek neden olunmuş olmayacak
c) Bu tehlikeden başka suretle korunmak olanağı bulunmayacak
d) Tehlike basit bir tehlike olacak
e) Başkasını kurtarmak zorunluluğu, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunacak

80) Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı içerisinde mütalâa edilemez?
a) İşlenmekte olan suç
b) İcra hareketleri henüz başlamamış olan suç
c) Henüz işlenmiş olan suç
d) Fiilin işlenmesinden hemen sonra başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç
e) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya ve delille yakalanan kimsenin işlediği suç

81) Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı, kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikap
d) Görevi kötüye kullanma
e) Hırsızlık

82) Hukuka aykırı olarak silah kullanılması sonucu bir terör zanlısının ölmesi halinde hangi hakkı öncelikle ihlâl edilmiş olur?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Adil yargılanma hakkı
c) Ayrımcılık yasağı
d) Yaşam hakkı
e) Düşünce özgürlüğü

83) Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartlarından değildir?
a) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş bir saldırı olmalı
b) Bu saldırı haklı olmalı
c) Saldırı, savunma sırasında devam ediyor olmalı
d) Savunma, saldırı ile orantılı olmalı
e) Savunma, saldırıyı yapana yöneltilmiş olmalı

84) Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
a) Mülkilik
b) Şahsilik
c) Mütekabiliyet
d) Evrensellik
e) Koruma

85) Keyfi olarak bir kimsenin üstünün veya eşyasının aranmasında tehlikede olan hak/özgürlük hangisidir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını isteme hakkı
d) Seyahat özgürlüğü
e) Adil yargılanma hakkı

86) Aşağıdaki durumlardan hangisi, her hâlükârda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?
a) İmdat istenmesi
b) Yangın olması
c) Deprem olması
d) Gaz kaçağı olması
e) Çığlık sesi gelmesi

87) Meşru savunma hakkının doğabilmesi için saldırının hangi hakka yönelmiş olması gerekir?
a) Yaşama hakkı
b) Mülkiyet hakkı
c) Yaşama hakkı veya mülkiyet hakkı
d) Herhangi bir hakka
e) Temel bir hakka

88) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görev alanlarına giren herhangi bir kişi hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunduğunu nasıl anlayacaklardır?
a) Durdurup kapı detektöründen geçirerek
b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak
c) Durdurup arayarak
d) GBT’sine bakarak
e) Bilgi ve tecrübelerine dayanarak

89) 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş ilişkisinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırımı yapılamaması hangi ilkeyi/yasağı ifade eder?
a) Eşit davranma ilkesi
b) Sosyal devlet ilkesi
c) Halkçılık ilkesi
d) Kötü muamele yasağı
e) Hukuk devleti ilkesi

90) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

91 Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?
a) Fiziksel bağımlılık
b) Maddesel bağımlılık
c) Psikolojik bağımlılık
d) Kimyasal bağımlılık
e) Hiçbiri

92) Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

93) Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?
a) Yangın ihbar sistemi
b) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
c) Parlama-patlama sistemi
d) Yangın sebepleri
e) Yanıcı maddenin cinsi

94) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi toz

95) Yangın halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir davranıştır?
a) İtfaiye 110 aranmalıdır.
b) İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında yangın yerinde dolaşılmalıdır.
c) Yangın adresi doğru olarak verilmelidir.
d) Panik yapılmamalıdır.
e) Yangın, yakın çevremizdekilere duyurulmalıdır.

96) Özel güvenlik görevlisi görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre, itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

97) Deprem anında bina dışında iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Açık arazide çömelmek
b) Duvar dibine çömelmek
c) Deniz kıyısından uzaklaşmak
d) Enerji hatlarından uzaklaşmak
e) Gaz hatlarından uzaklaşmak

98) Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar, aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
a) Yangında koruyucu malzemeler
b) Yangın söndürme cihazları
c) Yangın önleyici tedbirler
d) Yangın söndürme maddeleri
e) Yangın söndürme prensipleri

99) I Rüzgârı arkanıza alın
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

100) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerinde oluşabilecek tehlikelerdendir?
a) Yangının yayılma tehlikesi
b) Patlama tehlikesi
c) Göçük altında kalma tehlikesi
d) Yanma ve zehirlenme tehlikesi
e) Hepsi

SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi haznede (şarjörde) meydana gelebilecek bir arızadır?
a) Gerdelin yıpranması, kırılması
b) Tırnak ucunun kirlenmesi
c) Fişek yatağının kirlenmesi veya paslanması
d) Namluda şişme, çatlak ve içerisinin deforme olması
e) Silahın arpacık ve gezinin boyasının silinmesi

2) Dolduruş ve ateşleme esnasında tabancanın hareketli parçası olup gövdenin üzerini kapatan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çerçeve
b) Sürgü
c) Namlu
d) Hazne
e) Hiçbiri

3) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Kilitleme dişlileri
b) Tetik manivelası
c) İrca yayı mili
d) Gerdel yayı
e) Sürgü tutucu pimi

4) Atıcı, atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider?
a) Hedef Kontrol
b) Atış Kes
c) Atış Serbest
d) Şarjör Tak
e) Dolduruş Yap

5) Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet kurallarından değildir?
a) Atış amirinin izni ve denetiminde atışlar yapılır.
b) Atışla ilgili bütün hazırlıklar, hazırlık hattında yapılır.
c) Silah ve fişek ayrı yerlerde, kilitli bir çekmecede veya ilk bakışta görülmeyen bir yerde saklanmalıdır.
d) Atış yapıp hedefini kontrol eden atıcılar, temizlik hattına geçerek silahlarını temizlerler.
e) Atış hattında tehlikeyi gören herkes “Atış Kes” komutunu vermeye yetkilidir.

6) Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?
a) İnce çivi
b) Bakır telli fırça
c) Kıl fırça
d) İnce uçlu ahşap
e) Harbi

7) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi yasaya göre yapılmaktadır?
a) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
e) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

8) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir?
a) Nefes tutulduktan itibaren 1-2 saniye içerisinde atış yapılmalıdır.
b) Atıştan önce 2-3 kez derin nefes alıp verme insanı rahatlatır, heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolanmasını sağlar.
c) Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir.
d) Nefes tutulur ve 8-10 saniye içerisinde atış gerçekleştirilir.
e) Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme, kolların salınımını daha aza indirmektedir.

9) Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir?
a) Arpacığı gezin içerisinde solda görmüştür.
b) Arpacığı gezin içerisinde üstte görmüştür.
c) Arpacığı gezin içerisinde altta görmüştür.
d) Arpacığı gezin içerisinde sağda görmüştür.
e) Arpacığı gezin içerisinde sol altta görmüştür.

10) Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?
a) Kabzayı çok çıkma
b) Sol el işaret parmağının tetik korkuluğunun altına konulması
c) Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
d) Sol elin, sağ elin altına konulması
e) Silah kabzasının gerisinin ele tam oturtulmaması

11) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş _______________ tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek, __________________ yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle _____________ iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, ___________ geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ____________ içinde ileriye doğru __________ sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanallarından – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

12) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

13) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
b) Tırnak – Çıkarıcı
c) Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
d) Namlu – İğne – Horoz
e) Şarjör – Horoz – Namlu

14) Tam otomatik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İlk dolduruş yapıldıktan sonra, tetiğin her çekilişinde bir fişek atan ateşli silahlardır.
b) Tetik her çekilişinde silindir dönerek atış sırasını bekleyen fişeği namlunun karşısına getiren silahlardır.
c) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den az ve tüm uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen silahlardır.
d) İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetiğin çekilmesi ve basılı tutulmasıyla haznedeki tüm fişekleri ateşleyebilen ateşli silahlardır.
e) Birkaç kişinin veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılan, tahrip gücü yüksek ve uzun menzilli silahlardır.

15) Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır?
a) Atıcı, silahını rakibin kolayca ulaşıp alamayacağı, kendisinin de silahın varlığını hissedebileceği bir şekilde taşımalıdır.
b) Atıcı silahını lâzım olduğu anda hızla çekebileceği bir şekilde taşımalıdır.
c) Koltukaltı kılıfta silah taşıyan atıcı silahını, silah kullanan kolun ters tarafındaki koltukaltında taşımalıdır.
d) Silah mümkün olduğunca kılıfsız taşınmalıdır.
e) Mümkün olduğunca bond çanta, naylon torba vb. türü şeyler içerisinde taşınmamalıdır.

16) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

17) Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir?
a) Namlu temizleyici yağ
b) Pas sökücü yağ (solvent)
c) Koruyucu yağ
d) Yağ temizleme spreyi
e) Silah vazelini

18) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

19) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik üzerindeki parmağın uyguladığı kuvvet sabit değil, değişken olmalıdır.
c) Nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
d) Tetik ezilirken kabzayı sıkmamızda değişiklik olmamalıdır.
e) Tetiğe baskı uygulanırken yoğunlaşma tetikte değil, arpacık üzerinde olmalıdır.

20) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

21) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

22) Tetik çekilmediğinde kurma parçası mandalı aşağıda kalır ve çıkıntılı bölgesi, horozun girintili bölgesinin alt tarafına ve horozun düz sathına dayanarak horozun ileriye gitmesini engeller. Böylelikle horoz iğneye temas etmediğinden ateşleme gerçekleşmez.
Yukarıda tanımı yapılan emniyet hangisidir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

23) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği çok yavaş çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İstinat boşluğunu almayı unutma
e) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme

24) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
d) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.
e) Hepsi

25) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17395 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.