17.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

14 Ağustos 2012 tarihinde yayinlandi

 

17.YENİLEME SINAVI (A GRUBU) 

1) X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
a) İnsan üzerinde saklanmış kesici aletler
b) Valiz içerisine yerleştirilmiş silah
c) Çantaya saklanmış uyuşturucu
d) Kutuya konulmuş patlayıcı maddeler
e) Plastik malzemeyle sarılmış bıçak

2) Aşağıdakilerden hangisi kişileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?
a) Parmak izi
b) Göz retinası
c) Boy-kilo endeksi
d) İnsan sesi
e) Yüz

3) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
a) El tipi metal detektör
b) Kapı tipi metal detektör
c) X-Ray cihazı
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

4) Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Duman
b) Isı
c) Koku
d) Alev
e) Ses

5) Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?
a) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
b) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metal eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında, her türlü metalik nesneye alarm üretir.

6) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri, kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
d) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
e) İl genel meclisinin

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği, genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
a) Suçu önleme
b) Suçla mücadele
c) Güvenlik maliyeti
d) Yaptırım gücü
e) İş güvenliği

8) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvvetidir. Başka bir deyimle polis ………………. ve ……………… sağlayan, kamu düzeni bozulduktan sonra da tekrar yerine getirebilmek için gerekli önlemleri alan silahlı bir kuvvettir. Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimelerin aşağıda hangi seçenekte olduğunu işaretleyiniz.
a) kamu sektörünü / harcamalarını
b) kamu sistemini / sağlığını
c) kamu hiyerarşisini / disiplinini
d) kamu siyasetini / siyaset bilimini
e) kamu düzeni / güvenliğini

9) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hepsi

10) Psikolojik korunma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25 cm
b) 25-100 cm
c) 100-250 cm
d) 250-300 cm
e) 300 cm ve üzeri

11) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a) Cümle kuramama
b) Bazı harfleri çıkaramama
c) Yanlış cümle-kavram kullanma
d) Gürültülü ortam
e) Giyim-kuşam, görünüş

14) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

15) Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?
a) Soğukkanlı olup öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır.
b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul edip onların olumlu davranışlarını onaylamak gerekir.
c) İnsanlara değer verdiğimizi, onlara göstermeliyiz.
d) Problemi değil, insanları karşımıza almalıyız.
e) Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğru, her yerde söylenmemelidir.

16) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açmaz?
a) Konunun etrafında dolaşma
b) Muhataptan bilgileri gizleme
c) Muhatabı alaycı bir şekilde övme
d) Müphem ifadeler kullanma
e) Muğlâk ifadeleri açıklama

17) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) Zekâ kapasitesi verilenleri anlayacak seviyede olmak
b) Açık sade anlatmak
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmak
d) Dikkatlice bakmak, dinlemek
e) İletişime açık olmak

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “ben” dilinin olumlu yönlerinden değildir?
a) Karşıdakini savunmaya itmez.
b) Karşıdakine suçluluk hissettirmez.
c) Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
d) Anlaşmazlıkları azaltır.
e) Sürekli “ben” denmesi karşı tarafta gurur olarak algılanır.

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
a) Dinlememe
b) Ders veren öğretmenin ses tonu
c) Yorgunluk
d) Utanma
e) Önyargılar

20) Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak – Yazılı olarak
b) Beden dilimizi kullanarak – Sözlü olarak
c) Otoritemizi kullanarak – Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak – Yazılı olarak
e) Hiçbiri

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Yazılı iletişim
b) Sözlü iletişim
c) Görsel iletişim
d) Kitlesel iletişim
e) Şiddetli iletişim

22) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yapabileceği durumlardan değildir?
a) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması halinde yakalama
d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin görev mahalli dışında yakalanması
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

23) Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.
c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
d) Nokta görevi süresince personel, yerine personel görevlendirmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

25) Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?
a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler
b) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler
e) Tutanağın düzenlenme tarih ve saati

26) Yakalama; hukukumuzda “önleme yakalaması ve “adli yakalama” olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir önleme yakalamasıdır?
a) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması
b) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin yakalanması
c) Cezaevinden firar etmiş bir hükümlünün yakalanması
d) Üstünde yasa dışı silah ele geçirilen bir kişinin yakalanması
e) Bulaşıcı bir hastalık taşıdığı belirlenen bir kişinin yakalanması

27) Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
a) Konutta
b) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
c) Otel odasında
d) İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta
e) Umumi veya umuma açık yerlerde

28) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında sadece genel kolluk tarafından yerine getirilecek bir tedbirdir?
a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) Cumhuriyet savcısı talimatı ile el koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma

29) Zor kullanma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı da kapsar.
b) Görevin ifası sırasında direnişle karşılaşılması halinde direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Personel, kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın bir parçası değildir.
e) Personel, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir.

30) Aramanın uygulandığı yer, niteliği ve konusu bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arama şekli olarak kabul edilemez?
a) Adli arama
b) İşyerinde arama
c) Üst araması
d) Araçta arama
e) Valizi X-ray cihazından geçirme

31) Aşağıdakilerden hangisi “devriye hizmeti”ni tanımlayan bir ifade değildir?
a) Suçu önlemeyi, can ve mal emniyetini korumayı amaçlar.
b) Yaya veya araçla dolaşarak güvenliği sağlamaktır.
c) Devriye görevinin sabit bir noktada durmak suretiyle yerine getirilmesine sabit devriye hizmeti denir.
d) Devriyeler, yürütülme şekli itibariyle genel olarak yaya ve motorize olarak ikiye ayrılır.
e) Yaya devriye ekibi, iki görevliden oluşur ve kıdemli personel ekibin sağında yürür.

32) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

33) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iyi bir devriye hizmetinin ve personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
a) Görev süresince belirli yerlerde uzun süre sabit durmak suretiyle de icra edilebilir.
b) Çevresine duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır.
c) Genel emniyet ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ifa edilen bir güvenliği sağlama yöntemidir.
d) Üniformalı olarak özel güvenlik hizmetinin görünür en iyi temsilcileridir.
e) İyi bir izleyici ve gözlemleyici, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır.

34) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “aramanın genel kuralları” bakımından doğru bir tanımlama değildir?
a) Üst araması, kural olarak aynı cinsiyette görevlilerce yerine getirilir.
b) Önleme araması, kanunda açık bir yetki verilmediği sürece önleme araması kararına bağlı olarak icra edilmelidir.
c) Rıza bulunması aramayı hukuka uygun hale getirmez.
d) Denetim yapılacak haller ile durdurma ve kimlik sorma arama değildir.
e) Adli arama; kişinin görevi, unvanı ve sıfatına bakılmaksızın herkes hakkında uygulanabilir.

35) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir şahsı” tanımlayıcı bir bilgi olarak değerlendirilemez?
a) Kimlik belgesinin üzerinde oynanmış olması
b) Kişinin eşkâli ile kimlik belgesindeki fotoğrafın uyumsuzluğu
c) Kişinin sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve açıklama yapmaktan kaçınması
d) Kişinin hakkında düzenlenen tutanağı imzalamaktan kaçınması
e) Tavır ve davranışları ile hayatın olağan akışına aykırı davranışlarda bulunması

36) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

37) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi

38) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

39) Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Şüphelinin eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

40 ) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Kimlik kontrolü ve tespiti yapılmalıdır.
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir.
c) Tanıtma kartı verilmelidir.
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir.
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir.

41) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır.
c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır.
e) Rapor okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır.

42) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

43) Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?
a) Taklit
b) Telkin
c) Özenti
d) Sirayet
e) Hiçbiri

44) Aşağıdakilerden hangisi dağıtılan topluluğun küçük parçalara bölünmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a) Topluluğun gücünü azaltır.
b) Kanun dışı davranışların yaygınlaşmasını önler.
c) Topluluğu psikolojik olarak etkiler.
d) Kanun dışı olayın genelleştiği fikrini ortadan kaldırır.
e) Topluluğun mevcut heyecanını artırır.

45) Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi

46) Copla aşağıda sayılan hangi bölgeye vurulmaz?
a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Karın bölgesine
d) Yüze
e) Hepsine

47) “Kalabalık” kavramını bilmek özel güvenlik görevlisine ne kazandırır?
a) İçerisinde her türlü kişi tipi olduğunu bilir.
b) Davranışlarının kestirilemeyeceğini ve her an provoke olabileceklerini bilir.
c) Geçici olarak bir araya geldikleri için uyarılarının dikkate alınacağını bilir.
d) Kontrol altında tutulmalarının kolay olduğunu bilir.
e) Hepsi

48) “Grup” kavramını ve özelliklerini bilmek güvenlik personeline ne kazandırır?
a) Gruplarda “biz” duygusunun olduğunu bilerek ferdi hareketlerde bulunabileceğini
b) Grup içerisinde heyecanın ve etkileşimin yüksek olduğunu bilerek tahrik edici davranışlardan kaçınmayı
c) Grubun provokasyona gelmeyeceğini bilerek kontrol altında tutulmalarına gerek olmadığını
d) Grubun isteklerine karşı saygı duyulmasına gerek olmadığını
e) Grubu oluşturan bireylerin sorumluluk duygusu ile hareket edeceğini bilerek tedbir almaya gerek olmadığını

49) Özel güvenlik görevlisinin toplumsal eylemlerde/etkinliklerde aşağıdaki kişi tiplerinden hangisine karşı dikkatli olması ve özel tedbir alması gerekir?
a) Destekleyiciler
b) Seyirciler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

50) “Göz yaşartıcılar ve bu amaçla kullanılan araçların” özelliklerini bilen özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?
a) Göz yaşartıcıların etkisinin geçici olduğunu bilir, panik yapmaz.
b) Kendisi maruz kaldığında, gözlerini ovuşturarak etkisini geçirir.
c) Gaz maskesi süzgecini yenilemeden, birden fazla kullanabilir.
d) Direnişe ve saldırılara son veren kişilere de göz yaşartıcı kullanır.
e) Göz yaşartıcı spreyi ağız, burun ve kulak içine sıkabilir.

51) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanmada uygulaması gereken taktikler arasında yer almaz?
a) Dağıtılması gereken topluluğa karşı zor kullanmaya, son çare olarak başvurulmalıdır.
b) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suç işleyeni yakalama olmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen ve disiplin içerisinde hareket etmelidir.

52) Koruma görevinin dört önemli aşamasından biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için “tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak”tır. Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir?
a) Tehlike nedir?
b) Tehlike kimden gelir?
c) Tehlike nereden gelir?
d) Tehlike, nasıl saldırıya dönüşür?
e) Tehlike nereden gelmez?

53) Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma

54) Koruma görevine ilişkin her türlü ……………… ve …………….. önceden hazırlanmalıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düşer?
a) telefon / plan
b) araç-gereç / alternatif plan
c) araç – gereç / kroki
d) plan / proje
e) araç – gereç / şemsiye

55) Önemli kişinin programı öncesinde güzergâhın analiz edilmesi ile taktiksel değerlendirme yapılarak hangi yolun alternatif olduğuna karar verilir. Burada amaç, gidilecek mevkide veya bölgede korunan kişi için …………………… oluşturmaktır. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) kısa bir yol
b) güzel bir yer
c) konforlu bir yer
d) güvenli bir yer
e) hızlı bir yol

56) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

57) Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi ………………….. dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir. Yukarıdaki boşluğa hangisi uygun düşmektedir?
a) hızlı olarak
b) kademeli olarak
c) acele olarak
d) kontrollü olarak
e) yapay olarak

58) Koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a) Güvenliği sağlayan kişi veya kurum amiri
b) Güvenlik müdürü/amiri
c) İl jandarma komutanlığı
d) İl emniyet müdürlüğü
e) İl özel güvenlik komisyonu

59) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi, olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

60) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

61) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında yapılmaz?
a) Hava yolunun açık tutulması
b) Ateş düşürücü tedavi
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Kalp masajı

62) Hangisi yaralının solunumuna katkı sağlayan temel yaşam desteğidir?
a) Yüzükoyun yatırılıp baş yana çevrilerek soluk yolunun açık tutulması
b) Geriye kaçan dilin çekilerek solunum yolunun açılması
c) Ağız içerisindeki kan, kusmuk gibi maddelerin çıkarılması
d) Nefes borusunun girişini tıkayan takma diş protezlerinin alınması
e) Hepsi

63) Fazla miktarda alkol almış bir kimsede hangi belirtiler beklenmez?
a) Halsizlik ve uyku hali
b) Neşelenme ve hareketlilik
c) Sağlıklı bir şekilde karar verme ve konsantrasyon artışı
d) Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık
e) Sıkıntı hali ve ağlama

64) İlkyardım yapmak için yaralının mutlak surette ortamdan uzaklaştırılması gereken durum hangisidir?
a) Can güvenliğini tehlikeye sokan yoğun zehirleyici ve boğucu duman bulunan kapalı ortam
b) Hareket halindeki taşıt
c) Hastane acil servisi
d) Yağmur altında ıslanılan açık alan
e) Yaralı yakınında meraklıların bulunması

65) Kendiliğinden burnu kanayan birine ne yapılır?
a) Başı geriye yaslanır.
b) Başı öne eğilir.
c) Burnuna pamuk veya gazlı bez tıkılır.
d) Burun kanatları sıkılır, soğuk su ile yüzü yıkanır.
e) Kanama durdurucu tedavi başlanır.

66) Güvenlik görevlisi ne zaman ilkyardım yapar?
a) Görev yaptığı yerde ilkyardıma ihtiyacı olan bir kimse olduğu zaman
b) Olay yerinde yaralının yaşam bulguları kaybolduğunda
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sırasında
d) Yanında doktor ya da hemşire olduğu zaman
e) Yaralı, bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir olduğu durumlarda

67) Yüksekten düşme sonrası yaralı kontrol edilir. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Bu şahsa yaklaşım nasıl olmalıdır?
a) Bu durumda hiçbir şey yapmaya gerek yoktur.
b) Ayağa kendi başına kalkabiliyorsa bir hastaneye başvurması önerilir.
c) Hareket ettirilmez, ambulans çağrılır, olumsuz gelişmelere karşı hastanın yanında durulur.
d) Her ihtimale karşı suni solunum yapılır.
e) Su içirilerek hastanın rahatlaması sağlanır.

68) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması

69) İlkyardım, hangi aşama ile sonuçlanmış olur?
a) Hastanın tedavisinin tamamlanması ve hastaneden taburcu olması
b) Hastanın olay yerinde yaşam bulgularının normal hale getirilmesi
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
d) Sağlık kuruluşunda cerrahi ya da ilaçlı tedavinin başlaması
e) Yaralının bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir hale gelmesi

70) Düşme sonucu şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?
a) Böbreklerde oluşan hasar
b) Kalın bağırsak hastalığı
c) Psikolojik sorunlar
d) Omurilik zedelenmesi
e) Zehirlenme

71) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıştır?
a) Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.
b) Bin Türk lirası idari para cezası verilir.
c) Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.
d) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
e) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

72) 5188 Sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı olabilirler.
c) Özel güvenlik görevlileri, kişileri korurken silahlı olabilirler.
d) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı olabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.

73) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaada aranan saldırının şartlarından değildir?
a) Saldırı halen mevcut olmalıdır.
b) Saldırı gerçekleşmekte olmalıdır.
c) Saldırı tamamlanmış olmalıdır.
d) Saldırının gerçekleşmesi muhakkak olmalıdır.
e) Saldırının tekrarı muhakkak olmalıdır.

74) Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren bir suçu işleyerek kaçan bir kişiyi yakalamak için silah kullanması halinde, hukuka uygunluk sebeplerinin hangisinden söz edilir?
a) Amirin emrini ifa
b) Kanunun emrini ifa
c) Meşru müdafaa
d) İlgilinin rızası
e) Haksız tahrik

75) Bir özel güvenlik görevlisi ile bir genel kolluk görevlisinin birlikte görev yapmaları durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru seçenektir?
a) Özel güvenlik görevlisi polis memurunun emrine girer.
b) Özel güvenlik görevlisi jandarma erinin emrine girer.
c) Özel güvenlik görevlisi yetkili kolluk amirinin emrine girer.
d) Özel güvenlik görevlisi polis amirinin emrine girer.
e) Özel güvenlik görevlisi jandarma komutanının emrine girer.

76) Aşağıdaki şartlardan hangisi, kural olarak bir özel güvenlik şirketinin yöneticisinde aranan şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik suçlarından mahkûm olmamak
c) Lise mezunu olmak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak

77) Arama ile ilgili olarak aşağıda söylenen cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Aramada amaç gizli ve saklı olanı ortaya çıkarmaktır.
b) Kişinin saklı tutmadığı ve kendi isteği ile alenileştirdiği şeyler için aramadan söz edilemez.
c) Terk edilen eşya üzerinde yapılan inceleme arama değildir.
d) Aramada özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı tehlikededir.
e) Hiçbiri

78) Güvenlik görevlisinin orantısız, ölümcül güç kullanması halinde tehlikede olan temel hak/özgürlük hangisidir?
a) Vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı hakkı
b) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
c) İfade özgürlüğü
d) Mülkiyet hakkı
e) Yaşam hakkı

79) Emanete alma sırasında tehlikede olan temel kişi hakkı hangisidir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Kullanma hakkı
c) Yararlanma hakkı
d) Faydalanma hakkı
e) Hiçbiri

80) Emanete alınmak istenen bir eşyanın verilmemesi halinde özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanabilir?
a) Yakalama
b) Zor kullanma
c) El koyma
d) Silah kullanma
e) Hiçbiri

81) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suçu işlemiş olur?
a) Görevi ihmal
b) Görevi kötüye kullanma
c) Zimmet
d) Rüşvet
e) İrtikap

82) Türk Ceza Kanununa göre kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Görevini yaptırmamak için direnme
b) Kamu görevini engelleme
c) Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
d) Orantısız güç kullanma
e) Görevli memura hakaret

83) 4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması için sözleşme süresinin en az ne kadar olması gerekir?
a) 6 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay
e) 30 ay

84) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi veya kuruluş yöneticilerinin karşılaşacağı yaptırım/yaptırımlar nelerdir?
a) Sadece idari para cezası
b) Hapis veya adli para cezası
c) Sadece hapis cezası
d) Sadece adli para cezası
e) Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamama

85) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki kanunlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermez?
a) Türk Medeni Kanununun 981.maddesi
b) Borçlar Kanununun 52.maddesi
c) Türk Ceza Kanununun 24.maddesi
d) Türk Ceza Kanununun 25.maddesi
e) Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16.maddesi

86) Türk Ceza Kanununa göre zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) İşkence
b) Eziyet
c) Kasten yaralama
d) Taksirle yaralama
e) İnsanlık dışı muamele

87) 4857 Sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde iş mahkemesinde dava açabilir?
a) 8 gün
b) 15 gün
c) 1 ay
d) 45 gün
e) 2 ay

88) Türk Ceza Kanununa göre bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Cebir
b) Tehdit
c) Şantaj
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
e) Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma

89) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi görev süresince üzerinde kimlik kartı taşımamanın müeyyidesidir?
a) Çalışma izninin iptali
b) Çalışma iznini yenilememe
c) Kimlik kartının iptali
d) Göreve son verme
e) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama

90) Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yakalama emri düzenleyemez?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Sulh ceza hakimi
c) Mahkeme
d) Adli kolluk
e) Özel güvenlik

91) Uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişiler arasındaki konuşmalarda “çalı”, “ot”, “mal”, “kıkırdama dumanı” ve “fişek” gibi isimlerle adlandırılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metamfetamin
b) Asetik anhidrit
c) Esrar
d) Morfin
e) Kokain

92) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

93) Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoneri ifade eder?
a) Yangın ihbar sistemi
b) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
c) Parlama-patlama sistemi
d) Yangın sebepleri
e) Yanıcı maddenin cinsi

94) Doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Köpük
c) Su
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı

95) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

96) Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, laboratuar, kimyasal madde depoları
b) Boya, vernik depo ve atölyeleri
c) Hava alanları, hangarlar
d) Trafolar
e) Akaryakıt depoları

97) I Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

98) Evlerde, acil durumlar için hangi hazırlıkların yapılması gerekir?
a) Konut ve işyerlerinde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı
b) Sigorta yaptırılmalı
c) Su, elektrik ve gaz vanalarının yerleri bilinmeli
d) Afet ve ilkyardım çantası hazırlanmalı
e) Hepsi

99) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangına müdahale etmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Bahçe-park işlemlerini düzenlemek
d) Şehirdeki bacaları temizleme işlerini yapmak
e) Trafik kazalarında can ve mal kurtarmak

100) Aşağıdakilerden hangisi bina içi yangın tedbirlerinden değildir?
a) Bölüm kapıları ve yangın bölmelerinin oluşturulması
b) Isı yalıtımının sağlanması
c) Uygun yangın, gaz, ısı algılama detektörlerinin tasarlanması
d) Elektrik panosu ve tesisatının ısı merkezinin ve yakıt depolarının içerisinde yapılması
e) Yangın kontrol panellerinin yapılması

SİLAH SORULARI

1) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

2) Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

3) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin “SİLAH AL, ŞARJÖR TAK” komutuyla şarjör takılır.
d) “NİŞAN AL VE ATIŞ SERBEST” komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri

5) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………………….
a) boştur.
b) hazırdır.
c) kuruludur.
d) doludur.
e) emniyettedir.

6) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

7) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

8) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

9) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

10) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.
c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir.
e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

11) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

12) İçi barutla dolu özel çekirdeksiz bir fişek türüdür. Daha çok tüfek bombalarının atılması için kullanılır. Fişek, kovanın ağzına bir tampon konarak büzülmüştür. Bu sayede barutun dökülmesi önlenmiştir. Bu fişek türü hangisidir?
a) Manevra fişeği
b) Sevk fişeği
c) Av fişeği
d) Eğitim fişeği
e) İşaret fişeği

13) Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağa-sola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir?
a) Açısal hata
b) Paralel hata
c) Tetik hatası
d) Nefes hatası
e) Kabza kavrama hatası

14) Aşağıdakilerden hangisi silahın hem dolduruş yapmamasına hem de boş kovanı atmamasına neden olan arızadır?
a) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Fişek yatağı aşırı kirlenmiş olabilir.
d) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

15) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik üzerindeki parmağın uyguladığı kuvvet sabit değil, değişken olmalıdır.
c) Nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
d) Tetik ezilirken kabzayı sıkmamızda değişiklik olmamalıdır.
e) Tetiğe baskı uygulanırken yoğunlaşma tetikte değil, arpacık üzerinde olmalıdır.

16) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

17) Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası, atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir?
a) Kuru tetik çalışması
b) İkili çalışma
c) Parayla tetik ezme çalışması
d) Ayna çalışması
e) Sürpriz atış çalışması

18) Aşağıdakilerden hangi seçenek çift elle klasik poligon duruşu için yanlıştır?
a) Uygulaması en kolay ve kısa vadede başarı sağlayan bir atıştır.
b) Sağ ayak geride, vücut ağırlığı sol ayak üzerinde olmalıdır.
c) Atıcının silahla hareketini sınırlayan bir atış şeklidir. Silahla yürüme, silahlı dönüşler çok zor uygulanır.
d) Vücut ağırlığı iki ayak üzerine eşit olarak dengeli dağıtılır.
e) Ağırlık, ne topuklarda ne de çok fazla parmak uçlarında olmalıdır.

19) Aşağıdakilerden hangisi silahın bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlardan değildir?
a) Silah bakımı ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir. Güvenlik önlemlerine uyulmalı, silah bakımı yapılan ortam, insanlardan uzak olmalıdır.
b) Temizlik yapıldıktan sonra silahtaki temizleyici yağ iyice temizlenmelidir.
c) Silahın namlusu içerisinde yağ veya sıvı hiç olmamalı, varsa mutlaka kurutulmalıdır.
d) Paslanma varsa zımpara kullanılmalıdır.
e) Koruyucu yağ silaha fazla miktarda uygulanmaz, çünkü fazla yağ, toz toplar.

20) “Emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır.” Bu bağlamda, genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik korkuluğunun içerisine, tetiği çekmek istemedikçe parmağınızı asla koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye karşı asla silah doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Yatarken silah, yastık altında rahat ulaşacağınız bir yerde olmalıdır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

21) “Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir.” Bu ifade hangi parçanın görevidir?
a) Mekanizma başı taşıyıcısı
b) Kilitleme parçası
c) Ateşleme iğnesi ve yayı
d) Yerine getiren yay
e) Hiçbiri

22) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
b) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
c) Namlu – iğne – çıkarıcı
d) Tırnak – namlu – çıkarıcı
e) Şarjör – tırnak – çıkarıcı

23) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa …………………. Boşluğu tamamlayıcı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
b) Bir önceki kovan atılmamış olabilir.
c) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
d) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
e) Hepsi

24) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
b) Ateşleme gerçekleşmez.
c) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
d) Kovanın kenarından kolaylıkla kurtulur ve fişek yatağından kovanı çekemez.
e) Hiçbiri

25) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Horoz
b) Namlu
c) Gez
d) İrca yayı
e) Tetik

 
NOT : Yenileme sınavlarına gireceklerin çalışmalarında dikkate almaları için önceki sınavlara göre soru dağılımı bilgi için aşağıya çıkarılmıştır.

17.YENİLEME SINAVI SORU DAĞILIMI

Temel 37. Sınav :  15  / 3 (Silah)
Temel 38. Sınav :  14  / 3 (Silah)
Temel 39. Sınav :  22  / 3 (Silah)
Temel 40. Sınav :  38  / 7 (Silah)
Genel (Eskiler)    : 11  / 9 (Silah)

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 25320 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.