18.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

08 Ekim 2012 tarihinde yayinlandi

 

 

18.YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) I Sistemi harekete duyarlı yaparak kameraların görüş alanında hareket olması durumunda operatörü uyarmasını sağlamak
II Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek
III İzleme odasındaki operatör sayısını artırmak ve belli periyotlarda değişim yaptırmak
Kamera sistemlerini daha etkili hale getirmek için yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılabilir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve III
d) Hepsi
e) Hiçbiri

2) Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir ve muhabere yapılır.
b) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişi konuşabilir.
c) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanalda bulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenir.
d) Kanalda muhabere varken başka bir telsiz çağrı yapmak için kanala giremez.
e) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibi alıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonuna basmadığı müddetçe muhabere başlamaz.

3) Jeneratör nedir?
a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır.
b) Elektrik üreten bir cihazdır.
c) Yangın söndürme amacıyla kullanılan bir cihazdır.
d) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır.
e) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havaya yayan cihazdır.

4) Termal kamera hangi amaçla kullanılır?
a) Vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak için kullanılır.
b) Mesafe ölçümü yapmak için kullanılır.
c) Yüz tanıma sistemlerinde kullanılır.
d) Plaka okuma sistemlerinde kullanılır.
e) Silah, bıçak gibi malzemeleri tespit için kullanılır.

5) Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?
a) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
b) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metal eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında, her türlü metalik nesneye alarm üretir.

6) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır?
a) Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz.
b) Genel kolluk önleyici görevini bırakır.
c) Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir.
d) Genel kolluk önleyici görevlerini artırır.
e) Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önem vermez.

7) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanmasında, genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler, birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirlerinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

8) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik şirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) İşletme müdürüne

9) Kamu hukukunda ………………… esas olduğundan özel güvenlik görevlileri, kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz.
a) Kuralsızlık
b) Yetkisizlik
c) Ayrımcılık
d) Bilimsellik
e) Adillik

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Açık bir dil kullanma
b) Kavramları açıklama
c) Muhatabı tehdit etme
d) Muhatabın fikirlerini de sorma
e) Muhataba karşı açık olma

11) Özel güvenlik görevlisinin söylediklerinin karşıt grup tarafından reddedilmesi, iletişimde hangi direnme türüne örnektir?
a) İletişimin içeriğini karşı bir görüşle çürütmek
b) İletişimi reddetmek
c) Mantığa bürünme ve diğer savunma mekanizmalarına başvurma
d) İletişimde verilen bilgiyi esas amacından saptırmak, bozmak, yozlaştırmak
e) İletişimi aynen kabul etmek

12) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi, etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
a) Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
b) Dinleyicileri kahkahaya boğmak
c) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
d) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
e) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Sürekli yüksek perdeden konuşmak
b) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
c) Muhatabın dediklerini onaylamamak
d) Sen diliyle konuşmak
e) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

14) Aşağıdakilerden hangisi 5N1K şeklinde kullanılan gazetecilik terimindeki 1K’yı ifade eder?
a) Kaynak
b) Kodlama
c) Kod açma
d) Kim
e) Kitle

15) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Toplantı
b) Konferans
c) Seminer
d) e-mektup
e) Telefon

21) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Açık gömlek yakası
b) Boyasız ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Bakımsız diş, tırnak
e) Ütülü pantolon, gömlek

17) İletişimde, iletişimi başlatan kişi ya da gruba ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı

18) Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?
a) Kırmızı-yeşil
b) Yeşil-mavi
c) Portakal-yeşil
d) Kırmızı-mavi
e) Sarı-kırmızı

19) İletişimde, iletişimin aktarıldığı kişi ya da gruba ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) İletici

20) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Karşıdakine akıl vermek
b) Seçim hakkı tanımak
c) Muhatabını utandırmak
d) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
e) Hataları yüzüne söylemek

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından (ögelerinden) değildir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Empati
e) Alıcı

22) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?
a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde derhal ilkyardım yapılmalıdır.

23) “Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde (1) bedeni kuvvet, (2) ve kanuni şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan (1), (2) ve (3) nolu boşluklara sırayla gelmesi gereken doğru ifade hangisidir?
a) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) maddi güç – (3) silah
b) (1) kademeli olarak azalan nispette – (2) maddi güç – (3) silah
c) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) somut güç – (3) silah
d) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) maddi güç – (3) ateşli silah
e) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte – (2) maddi güç – (3) silah

24) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?
a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkanı varsa silah kullanılmamalıdır.
b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silah kullanmaya yetkilidir.
c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır.
d) Silah kişiyi öldürmek değil, etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır.
e) Silah, suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kullanılmalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden ve amirini bilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz.
c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir.
e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreve ilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir.

26) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi olarak kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek
b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak
c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek
e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek

27) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
b) Silah bir zor kullanma aracıdır.
c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır.
d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

28) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç soruşturmasını yürütmek
c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak
d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

29) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

30) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama şeklinde inceleme yapma
c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
d) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

31) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?   (36 ile aynı)
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

32) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir.
b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.
c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir.
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir.
e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

33) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma
b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma
e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

34) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması
c) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkarılması
e) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması

35) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek
e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak

36) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?   (31 ile aynı)
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

37) Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddi delillerin tespit edilebileceği dinamik alana ne denir?
a) Soruşturma yeri
b) Olay yeri
c) Özel güvenlik görev yeri
d) Mahkeme yeri
e) Polis görev yeri

38) Kontrol sırasında ruhsatsız bir tabancanın bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yerine getirilmelidir?
a) Tabanca koruma altına alınarak mülki amire tutulan tutanak ile birlikte gönderilir.
b) Tabanca sahibine teslim edilir ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
c) Ruhsatsız tabanca emanete alınarak ve silah sahibi tutularak Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler yapılmak üzere, genel kolluğa tutanakla teslim edilir.
d) Genel kolluk gelene kadar hiçbir işlem yapılmaz ve kişi bekletilir.
e) Adli arama kararı ile birlikte genel kolluğun olay yerine gelmesi beklenir.

39) Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olaya ilişkin düzenlenen tutanağın ayırıcı özelliklerinden biri değildir?
a) Hakkında düzenlendiği konunun özellilerini içermesi
b) Hakkında düzenlendiği konunun zaman bilgisini içermesi
c) Kişinin vergi numarasını içermesi
d) Düzenlenme zamanını içermesi
e) Konunun taraflarına ilişkin bilgiler içermesi

40) Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin görevi sırasında meydana gelen şüpheli bir paket olayında, özel güvenlik tarafından yapılması gerekenler arasında yer almaz?
a) Çevre güvenliğini alma
b) Olay sonrası olaya ilişkin şüphelileri ve kimlik bilgilerini belirleme
c) Kişileri olay mahallinden uzaklaştırma
d) Genel kolluğu haberdar etme
e) Olaya ilişkin ön araştırmaları yapma ve bilgi toplama

41) Aşağıdakilerden hangisi, devriye görevi ifa eden personelin devriye görevine çıkmadan önce ve devriye görevi sırasında yapmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Devriye görevini yerine getireceği bölgeyi çok iyi tanımalıdır.
b) Göreve tam teçhizatlı çıkmalıdır.
c) Güzergâh değişikliği yapılmamalı ve devriye görevi, sürekli aynı hat veya güzergâh üzerinde yerine getirilmelidir.
d) Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır.
e) Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır.

42) Özel güvenlik görevlisi, bir kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdaki hangi taktikten kaçınmalıdır?
a) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
b) Topluluk özelliklerini kazanmalarından önce dağıtmak
c) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
d) Kalabalığa önderlik edebileceklerin uzaklaştırılmalarını sağlamak
e) Küçük birimlere bölerek dağıtmak

43) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Etkiye tepki verme
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

44) Kitle psikolojisinin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan özel güvenlik görevlisi ………….. Boşluğa uygun seçenek hangisidir?
a) Bireylerin topluluk içerisinde iken iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirme ve ifadelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

45) Bir eylem/etkinlikte aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
a) Toplantı alanında çevre güvenliği sağlamak
b) Kortej oluşturmak
c) Tampon bölge oluşturmak
d) Toplantı alanında arama yapmak
e) Hepsi

46) Aşağıdaki kriterlerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Kapalı alan – yoğunluğu düşük mühimmat
b) Sprey – 1 metreden yakın mesafeden sıkmak
c) Kapalı alan – dozaj hesaplamak
d) Açık alan – rüzgar yönü hesaplamak
e) Hepsi

47) Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların, güvenlik görevlilerinin müdahale ederek zor kullanmasını sağlamak amacıyla yapmış oldukları taktiğe ne ad verilir?
a) Takdir
b) Tepki
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem

48) Aşağıdakilerden hangisi “kalabalık” tanımına uymaz?
a) Konferanstaki katılımcılar
b) Düğün törenindekiler
c) Ekmek sırası bekleyenler
d) Hayvan Severler Derneği üyeleri
e) Sokak defilesi izleyenler

49) Toplumsal bir olayda, bir özel güvenlik görevlisinin en çok dikkat etmesi gereken kişi tipi hangisidir?
a) Destekleyiciler
b) Seyirciler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hiçbiri

50) Cop kullanmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Kol ve bacaklara
d) Yüze
e) Karın bölgesine

51) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan herkesi savcılığa sevk etmek

52) Koruma görevi, her türlü ani ve acil hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdır.
b) Saldırı öncesinde önemli kişiyi olay yerinden kaçırma planı olmalıdır.
c) Saldırı öncesinde güvenli noktalar belirlenmelidir.
d) Ani rahatsızlıklarda gidilecek hastaneler belirlenmelidir.
e) Haftalık hava ve yol durumları alınmalıdır.

53) Önemli kişi bir program yerinde konuşma yapacağı zaman aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmez?
a) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış kürsü kullanılır.
b) Önemli kişinin önünde açılmamış şişe su bulundurulur.
c) Koruma amiri, kürsüye uzak bir yerde durur.
d) Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın koruma ekibince tutulmalıdır.
e) Platforma çıkış noktaları yakın koruma ekibince tutulmalıdır.

54) Yaya koruma düzenlerinde yapılan yürüyüşler sırasında önemli kişinin önü saat ….., sağı …., solu ….., arkası ise ….. istikametini göstermektedir. Korumalar ilerlerken hep bu şekilde algılamak zorundadırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun gelecek seçeneği işaretleyiniz.
a) 12, 6, 3, 9
b) 12, 3, 9, 6
c) 12, 9, 3, 6
d) 12, 3, 6, 9
e) 6, 9, 3, 12

55) Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında, saldırganları yakalamak maksadıyla yapılan işlerden hangisi yanlıştır?
a) Korunan kişi yalnız bırakılmaz.
b) Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır.
c) Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir.
d) Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır.
e) Meydana gelen saldırıya, diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar.

56) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Önemli kişi her ortamda korunmamalıdır.
b) İkametgâhlardan çıkışlar rutin olmamalıdır.
c) İşyerinden çıkışlar rutin olmamalıdır.
d) Önemli kişinin programı yalnızca bilmesi gerekenlere iletilir.
e) Önemli kişi her ortamda korunmalıdır.

57) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara …………………. denir.
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Kavşak noktaları

58) Kişi korumada, öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) mekân / yol / riski / maksimuma
d) gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
e) ofisi / güzergâh / güvenliği / minimuma

59) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevindeki dört önemli aşama için söylenemez?
a) Daima bir tehlike vardır.
b) Program yerlerine gidiş ve geliş güzergâhını daima korunan kişi belirler.
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak, tehlikeyi araştırmak şarttır.
d) Uygun usul ile saldırıyı veya tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
e) Muhtemel tehlikeyi önlemek için korunan kişinin gideceği güzergâhları belirlemek gerekir.

60) Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?
a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Çok önemli şahısları koruma VIP kursu görmüş olmalıdır.
c) Harekeli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.

61) Trafik kazası olan bir ortamda aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ile ilgilidir?
a) Yaralıların yaşam bulgularının kontrol edilmesi
b) Dağılan eşyaların toplanması
c) Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması
d) Araçtaki hasarın tespit edilmesi
e) Olay alanında varsa suç delillerinin toplanması

62) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında ilk yapılması gerekendir?
a) Kalp masajı
b) Antibiyotik tedavisi
c) Suni solunum
d) Solunum yolunun açık tutulması
e) Psikolojik destek

63) Hangisi kalp krizi geçirmekte olan kimse için zararlıdır?
a) Kravatını ve kemerini gevşetmek
b) Sürekli konuşturarak uyanık tutmaya çalışmak
c) Pencere açarak ortamı havalandırmak
d) Moral bozucu konuşmalar yapan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak
e) Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığı ilaçları belirlemek

64) Zehirlenme sonrası oluşan ishale bağlı sıvı kaybı durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a) Su içirmeyerek ishalin azalması beklenir.
b) Hastanın şuuru açıksa ve su içebiliyorsa ağızdan sıvı verilir.
c) Hastanın şuuru açık olmasa bile ağızdan zorla sıvı verilebilir.
d) Patates yedirilerek ishal engellenir.
e) Hiçbiri

65) Bir yaralıda kalp atışı tespit ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?
a) Solunum yolunu kapatan bir cisim var mı diye kontrol edilmesi
b) Suni teneffüs
c) Hastanın rahat nefes alacağı pozisyona getirilmesi
d) Kalp masajı
e) Yaralının öldüğünün kabul edilmesi

66) Solunum ile alınan ve yaşam için şart olan gaz hangisidir?
a) Etil klorür
b) Karbondioksit
c) Etilen
d) Azot protoksit
e) Oksijen

67) Trafik kazası olan ortamda, karayolu üzerinde yatmakta olan bir yaralıya ilkyardım öncesinde atılması gereken ön önemli adım nedir?
a) Tutanak tutmak
b) Ambulansa haber vermek
c) Yeni oluşabilecek kazalara karşı güvenlik önlemi almak
d) Yaralıya moral vermek
e) Kazaya sebep olanı bulmak

68) İntihar eylemcisi şüphesi olan kişi gözlemlendiğinde hangi durum beklenmez?
a) Düşünceli, kaygılı bir duruş
b) Donuk bakışları olması
c) Normalden fazla terleme
d) Belirgin şekilde titreme
e) Sakin ve doğal iletişim kurar vaziyette olması

69) Üzerinde bomba bulunan intihar eylemcisi şüphesi olan kişi yaralandığında ilk yapılacak olan nedir?
a) Solunum ve kalp atımları kontrol edilir.
b) Rahat bir pozisyona getirilerek yatırılır, sağlık personeli çağrılır.
c) Güvenlik önlemleri alınır.
d) Hemen hareket ettirilmez, ancak yanına gidilerek psikolojik olarak ikna edilir.
e) İlk müdahale yapılır, ancak olay yerinden uzaklaştırılmaz.

70) Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir?
a) Bilinci
b) Solunumu
c) Vücut ısısı
d) Kan basıncı
e) Hepsi

71) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun madde 981’in konusu nedir?
a) Zilyedin savunma hakkı
b) Zilyetlik kavramı
c) Zilyetliğin türleri
d) Mülkiyetin korunması
e) Zilyedin tasarruf hakkı

72) 5188 Sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisi “kişileri, vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla” hangi tedbire başvurmalıdır?
a) Durdurma
b) Emanete alma
c) İfade alma
d) Yakalama
e) Men etme

73) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel kriter nedir?
a) Görevli olunan yer – görev alanı
b) Görevli olunan süre – görev alanı
c) Görevli olunan süre – görevli olunan iş
d) Görevli olunan süre – görevli olma
e) Görevli olunan süre – görev emri

74) Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk görevlilerine zor kullanma yetkisi veren kanunlardır?
a) Medeni Kanun – Borçlar Kanunu – Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) Borçlar Kanunu – Türk Ceza Kanunu – Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
c) Medeni Kanun – Türk Ticaret Kanunu – Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
d) Medeni Kanun – Borçlar Kanunu – Türk Ceza Kanunu
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun – Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

75) Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?
a) El koyma
b) Emanete alma
c) Zor kullanma
d) Müsadere
e) Yakalama

76) Aşağıdaki cümlelerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanunun amacını en iyi şekilde ifade eder?
a) İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek
b) İşçilerin işverene karşı hak ve sorumluluklarını belirlemek
c) İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler ile ilgili temel kuralları oraya koymak
d) İş uyuşmazlıklarında işçi ve işveren arasındaki problemlere çözüm getirmek
e) İşyerlerinin ve işçilerin faaliyet konularını belirlemek

77) Aşağıdaki fiillerden hangisi Türk Ceza Kanunu bakımından işkence suçu oluşturur?
a) Şüpheliye hakaret etme
b) Şüphelinin vücudunda kemik kırılmasına yol açma
c) Şüpheliye küfür etme
d) Şüpheliyi uzun süre ayakta tutma
e) Şüpheliyi uykusuz bırakma

78) Özel güvenlik görevlilerinin, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya hakkında uyguladığı işlem, hangi anayasal hakkın kullanılmasını sınırlamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Haberleşme özgürlüğü
c) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Zilyetlik hakkı

79) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabileceği veya taşıyabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye hangisi yetkilidir?
a) Vali
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) İl özel idaresi
d) İl genel meclisi
e) İl daimi encümeni

80) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle arama
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
e) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve üstlerini arama

81) Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” İlkesinin genel adı nedir?
a) Susma hakkı
b) İşkence yasağı
c) Masumiyet karinesi
d) Kanunilik ilkesi
e) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi

82) Zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suç hükümleri uygulanır?
a) Kasten öldürme
b) Kasten yaralama
c) Görevini yaptırmamak için direnme
d) Eziyet
e) İşkence

83) Türk Ceza Kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Kolluğa mukavemet
b) Cebir
c) Tehdit
d) Görevini yaptırmamak için direnme
e) Adam yaralama

84) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılırlar?
a) İşçi
b) Memur
c) Kamu görevlisi
d) İşveren
e) Kamu hizmetlisi

85) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartıdır?
a) Makul şüphe
b) Makul sebep
c) Cumhuriyet savcısının onayı
d) Kolluk amirinin onayı
e) Sulh ceza hakiminin kararı

86) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran bir özel güvenlik görevlisinin karşılaşacağı yaptırın hangisinde tam olarak sayılmıştır?
a) İdari para cezası – çalışma izninin iptali
b) İdari para cezası – çalışma izninin iptali – bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
c) İdari para cezası – bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
d) Adli para cezası – çalışma izninin iptali – bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
e) Adli para cezası – çalışma izninin iptali

87) Türk Ceza Kanununa göre “gece vakti” deyiminden hangi zaman dilimi anlaşılır?
a) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
b) Güneşin batmasından iki saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
c) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından iki saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
d) Güneşin batmasından bir saat evvel başlayan ve doğmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimi
e) Güneşin batmasından yarım saat sonra başlayan ve doğmasından yarım saat evvele kadar devam eden zaman dilimi

88) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki yerlerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılabileceği yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Sağlık tesisleri
c) Talih oyunları işletmeleri
d) İçkili yerler
e) Bankalar

89) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Güveni kötüye kullanma suçundan mahkum olmamak
e) Askerliğini yapmış olmak

90) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre üzerinde kimlik kartı olmadan çalışan özel güvenlik görevlisinin karşılaşacağı yaptırım nedir?
a) İşten atılma
b) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama
c) Disiplin cezası alma
d) Görevlendirilmemiş sayılma
e) Yapılan işlemi geçersiz sayma

91 Ülkemizde aşağıdaki maddelerden hangisi, uyuşturucu olarak kabul edilmiş yasak maddelerden sayılmamıştır?
a) Eroin
b) Esrar
c) Rezene çayı
d) Kokain
e) Afyon sakızı

92) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
c) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
e) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

93) Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, kimyasal madde depoları
b) Trafolar
c) Hava alanları, hangarlar
d) Boya, vernik depo ve atölyeleri
e) Akaryakıt depoları

94) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
a) Su – karbondioksit
b) Halon gazı – karbondioksit
c) Köpük – kuru kimyevi toz
d) Su – kimyevi madde
e) Sulu köpük

95) “Seylâp” kavram olarak aşağıdaki hangi doğal afetle ilgilidir?
a) Deprem
b) Sel
c) Toprak kayması
d) Çığ
e) Hiçbiri

96) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranış hangisidir?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

97) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

98) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerinde oluşabilecek tehlikelerdendir?
a) Yangının yayılma tehlikesi
b) Patlama tehlikesi
c) Göçük altında kalma tehlikesi
d) Yanma ve zehirlenme tehlikesi
e) Hepsi

99) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Tayfun
b) Sel
c) Kasırga
d) Tsunami
e) Hortum

100) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

SİLAH SORULARI

1) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

2) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?
a) Tırnak izi
b) İrca mili izi
c) Tetik izi
d) Emniyet mandalı izi
e) Kabza izi

3) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?
a) Şarjörde fişeğin bitmesi
b) Şarjörün tabancadan çıkması
c) Tabancanın iğnesinin kırılması
d) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
e) Namlunun ısınması

4) Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır – Tetiğe basılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır
c) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tetiğe basılır
d) Tetiğe basılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır
e) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır

5) Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptığı halde patlama oluşmamışsa aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
a) Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir.
b) Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır.
c) Namlunun ucundan içeri bakılarak kontrol edilmelidir.
d) Şarjör çıkarılarak fişek yatağındaki fişek çıkarılmalıdır.
e) Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı düşünülerek hareket edilmelidir.

6) İrca yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
b) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar.
c) Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar.
d) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.
e) Gez ve arpacığın sürgünün üzerinde sabit kalmasını sağlar.

7) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …………. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek, ……………….. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ………………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …………… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve …………… içinde ileriye doğru ……………. sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanalından – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

8) Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.
b) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir.
c) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur.
d) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur.
e) Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır.

9) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetik korkuluğunun kırık olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) İğne yayının kırık olması
e) Tetiğin arızalı olması

10) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Atış tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

11) Silahın kendiliğinden ya da başkaları tarafından kazara da olsa ateş almasına engel olan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Hiçbiri

12) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah daima dolu olarak taşınır.
b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.
c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir.
d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.
e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır.

13) Silahıyla bahçedeki ağaca ateş ederken ağaçların arkasından hiç beklemediği bir ses duyan atıcı, hangi emniyet kuralını ihlal etmiştir?
a) Fişek ateş almadığında 15-30 saniye beklenerek daha sonra müdahale edilmelidir.
b) Aksi ispatlanana kadar bütün silahlar doludur.
c) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
d) Hedef ve hedef gerisinden emin olmadan atış yapılmamalıdır.
e) Tetik parmağı atış haricinde tetik korkuluğunun dışında bulunmalıdır.

14) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

15) Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi

16) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu hem kuruyor hem de düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

17) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

18) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabza “V” içine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

19) “Tetik emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Tetik çekilmedikçe düşme veya çarpmayla kendiliğinden silah ateş etmez.
e) Hiçbiri

20) Rampa, kilitleme dişlileri, dirsekli kurs hangi ana parça üzerinde bulunmaktadır?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Gövde
d) Şarjör
e) Tetik korluğu

21) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

22) Hazne neye denir?
a) Devletin hazinesidir.
b) Atıcının cebindeki fişeklerdir.
c) Fişekteki baruttur.
d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir.
e) Hiçbiri

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?
a) Gerdel
b) Yiv
c) İğne
d) Gez
e) Kapsül

24) Şarjörde fişek kalmadığı durumlarda sürgüyü geride bırakan parça hangisidir?
a) Gerdel – enine kesen pim
b) Sürgü tutucusu – enine kesen pim
c) Emniyet mandalı – gerdel
d) Sürgü tutucusu – tırnak
e) Gerdel – sürgü tutucusu

25) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 27599 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.