20.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları

07 Mart 2013 tarihinde yayinlandi

 

20.YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Vali
c) Belediye başkanı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) İçişleri Bakanı

2) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabileceği veya taşıyabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye hangisi yetkilidir?
a) Vali
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) İl özel idaresi
d) İl genel meclisi
e) İl daimi encümeni

3) Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini arama yetkisini kullanması sırasında tehlikede olan öncelikli hak, Anayasamıza göre hangisidir?
a) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Seyahat özgürlüğü
d) Adil yargılanma hakkı
e) Masumiyet karinesi

4) Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yakalama emri düzenleyemez?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Sulh ceza hakimi
c) Mahkeme
d) Adli kolluk
e) Özel kolluk

5) Aşağıdaki fiillerden hangisi Türk Ceza Kanunu bakımından işkence suçu oluşturur?
a) Şüpheliye hakaret etme
b) Şüphelinin vücudunda kemik kırılmasına yol açma
c) Şüpheliye küfür etme
d) Şüpheliyi uzun süre ayakta tutma
e) Şüpheliyi uykusuz bırakma

6) Meşru müdafaayı açıklayan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Saldırıyı gerçekleştiren mutlaka bir insan olmalıdır.
b) Saldırıyı gerçekleştiren kişinin akıl hastası olmaması gerekir.
c) Saldırı, kişinin sahip olduğu herhangi bir değere yönelik olabilir.
d) Saldırı, üçüncü bir kişiye de yönelmiş olabilir.
e) Saldırıyı defetmek başka türlü mümkün olmamalıdır.

7) Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler.
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar.
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler.
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
e) Hepsi

8) Kimlik sorma işlemi sırasında kişilerin öncelikli olarak hangi temel anayasal hakkı tehlike altındadır?
a) Seyahat hakkı
b) Özel hayatına saygı duyulmasını isteme hakkı
c) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
d) Keyfi muamele yasağı
e) Kötü muamele yasağı

9) Anayasaya göre bir temel hak ve hürriyetin sınırlanmasının öncelikli şartı nedir?
a) Sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması
b) Yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanma getirilebilmesi
c) Sınırlama ile ilgili kanuni düzenleme bulunması
d) Sınırlamanın Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması
e) Sınırlamanın demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması

10) Yakalama işlemi sırasında kişilerin hangi anayasal hakkı tehlike altındadır?
a) Seyahat hakkı
b) Özel hayatına saygı duyulmasını isteme hakkı
c) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
d) Keyfi muamele yasağı
e) Kötü muamele yasağı

11) Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartlarından değildir?
a) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş bir saldırı olmalı
b) Bu saldırı haklı olmalı
c) Saldırı, savunma sırasında devam ediyor olmalı
d) Savunma, saldırı ile orantılı olmalı
e) Savunma, saldırıyı yapana yöneltilmiş olmalı

12) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?
a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

13) Özel güvenlik izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler.
b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir.
c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar, en geç on iş günü içerisinde neticelendirilir.
d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
e) Personelin listesi, göreve başlanmasından itibaren on beş gün içerisinde valiliğe verilir.

14) Özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.
b) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır.
c) Kimlik kartları, her beş yılda bir yenilenir.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.

15) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

16) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

17) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
e) Hepsi

18) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

19) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 15 gün
e) 25 gün

20) Yasal olarak özel güvenlik görevlileri kimi arayabilir?
a) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
b) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
c) Kişilerin üstlerini detektörle
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi

21) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması
d) Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilmesi

22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Nokta görevi yapan personel, yerine bakacak personel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
c) Nokta görevi, belirli bir mekân ve sınırlı bir alanda yürütülür.
d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

23) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

25) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
b) Silah bir zor kullanma aracıdır.
c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır.
d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

26) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç soruşturmasını yürütmek
c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak
d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

27) Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?
a) Suçların işlenmeden önce önünü almak
b) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek
c) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek
d) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak
e) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak

28 ) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?
a) Kimlik kontrolü ve tespiti yapılmalıdır.
b) Eşyaları kontrol edilmemelidir.
c) Tanıtma kartı verilmelidir.
d) Gerektiğinde refakatçi verilmelidir.
e) Ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir.

29) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

30) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır
d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

31) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

32) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı

33) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iyi bir devriye hizmetinin ve personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
a) İyi bir devriye hizmeti, görev süresince belirli yerlerde uzun süre sabit durmak suretiyle de icra edilebilir.
b) Devriye personeli çevresine duyarlı olmalı, şüphe çeken tavır ve davranışlara karşı tedbirli olmalıdır.
c) Devriye hizmeti, genel emniyet ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ifa edilen bir güvenliği sağlama yöntemidir.
d) Belirlenmiş bir alanda görev yapan üniformalı devriye memurları, devletin en iyi görünür temsilcileridir.
e) Devriye personeli, iyi bir izleyici ve gözlemleyici, aynı zamanda aktif bir dinleyici olmalıdır.

34) Anayasamızın temel esaslarına göre kişilerin özgürlüğü ancak kanunla sınırlanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir özgürlük kısıtlaması işlemidir?
a) Durdurma ve kimlik sorma
b) Polisin kişiyi ilgili polis birimine davet etmesi
c) Trafik düzeni nedeniyle araçların bekletilmesi
d) Yakalama ve gözaltına alma
e) Kişinin, ifadesi alınmak üzere cumhuriyet savcılığına çağrılması

35) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yakalanabilecek kişiler arasında yer almaz?
a) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişi
b) Hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında tedavi veya ıslah tedbiri alınması gereken kişi
e) Olay yerinde alınan tedbirlere aykırı davranan kişi

36) Önleme araması sırasında genel güvenlik açısından suç unsuru olan bir eşyanın, örneğin bir ruhsatsız tabancanın bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yerine getirilmelidir?
a) Tabanca koruma altına alınarak mülki amire tutulan tutanak ile birlikte gönderilir.
b) Tabanca sahibine teslim edilir ve kişi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
c) Ruhsatsız tabanca koruma altına alınır ve silah sahibi tutularak gerekli işlemler yapılmak üzere, genel kolluğa tutanakla teslim edilir.
d) Genel kolluk gelene kadar hiçbir işlem yapılmaz ve kişi bekletilir.
e) Adli arama kararı ile birlikte genel kolluğun olay yerine gelmesi beklenir.

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yapılan yakalama işlemi sonrasında eşya hakkında yerine getirilecek tedbirlerden değildir?
a) Suç teşkil eden eşyayı belirleme
b) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma
c) Delilleri belirleme ve emanete alma
d) El koyma
e) Suç teşkil eden eşyayı koruma altına alma

38) Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?
a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler
b) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler
e) Tutanağın düzenlenme tarih ve saati

39) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personeli tarafından “olay yerini koruma önlemleri” arasında yapılabilecek iş ve işlemlerden biri olarak kabul edilemez?
a) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınır.
b) Meydana gelen olaya ilişkin iz, eser, emare ve diğer bulgular derhal koruma altına alınır, şüpheli ve tanıkların belirlenmesine çalışılır.
c) Kolluk personeli gelinceye kadar, olay yerine kimsenin girmesine izin verilmez, girenler varsa gerektiğinde bunlar kayıt altına alınır.
d) Olay yeri belirlendikten sonra, delillerin bozulma ve kaybolma riskine bağlı olarak delillerin toplanmasına başlanabilir.
e) Olay yerinde can güvenliği bakımından derhal müdahalesi gereken bir durum varsa ilgili sağlık kuruluşuna haber verilir.

40) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir şahsı” tanımlayıcı bir bilgi olarak değerlendirilemez?
a) Kimlik belgesinin üzerinde oynanmış olması
b) Kişinin eşkâli ile kimlik belgesindeki fotoğrafın uyumsuzluğu
c) Kişinin sorulan sorulara çelişkili cevaplar vermesi ve açıklama yapmaktan kaçınması
d) Kişinin hakkında düzenlenen tutanağı imzalamaktan kaçınması
e) Tavır ve davranışları ile hayatın olağan akışına aykırı davranışlarda bulunması

41) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Dostlar
b) Arkadaşlar
c) Grup
d) Atılgan
e) Kalabalık

42) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık özelliklerindendir?
a) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.
b) Kültürel normların, sosyal ilişkilerin kuralları kesinlikle işlemez.
c) Grup bağımlılığı geçici ama çok fazladır.
d) Şuursuzca yapılan çok tehlikeli hareketler çıkar ve kontrol edilemez hale gelir.
e) Hepsi

43) Olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden önemli faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Önderlik
b) Hepsi
c) Kabarma devresi
d) Fikri hazırlık devresi
e) Horozlanma devresi

Not : Yukarıdaki  sorunun tüm şıkları doğru olduğu için muhtemelen “hangisidir” yerine “değildir” şeklinde sorulmak suretiyle yazım hatası yapılmış. Bu ihtimal doğru ise cevap (b) şıkkıdır.

44) Toplu düzen şeklinde grubun hat düzeninin amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) Topluluk veya kalabalığı belirli bir bölgeden çıkarmak
d) Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak
e) Hepsi

45) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerindendir?
a) Tesadüfî kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Kızgın kalabalık
d) Planlanmış kalabalık
e) Hepsi

46) Gösterici veya saldırganı etkisiz hale getirmede güç kullanmayı gerektirmeyen etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalkan
b) Cop
c) Patlayıcı maddeler
d) Göz yaşartıcı maddeler
e) Silah

47) Yasal olmayan toplumsal olaylarda grubun, güvenlik kuvvetlerine karşı kullanılan taktikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekmek
b) Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
c) Topluluğun etrafına yaşlı, kadın, çocuk dizilmesi
d) Topluluğun güvenlik görevlilerini kuşatması
e) Hepsi

48) Cop kullanılması gerektiğinde vücudun hangi bölgesine vuruş yapılabilir?
a) Baş
b) Boyun
c) Baldır
d) Boğaz
e) Göğüs

49) Bir çatışma esnasında görevli memurun zanlıyı etkisiz duruma getirdiğinde nelere dikkat edilmelidir?
a) Zanlıya kontrol teknikleri uygulanır ve zararsız hale getirilir.
b) Zanlı kelepçelenip güvenlik altına alınır.
c) Silah araması yapılır.
d) Tıbbi müdahale temin edilir.
e) Hepsi

50) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi kalabalık türüdür?
a) Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık
b) Sanatsal etkinliklere katılan kalabalık
c) Konsere giden kalabalık
d) Mitinge katılan topluluk
e) Toplantı yapan ekip

51) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Alev
b) Duman
c) Isı
d) Yanma
e) Yangın

52) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yangın çeşitleri doğru olarak verilmiştir?
a) Katı, sıvı, gaz, metal
b) Elektrik, gaz, sıvı, duman
c) Ahşap, elektrik, sıvı, orman
d) Orman, duman, sıvı, gaz
e) Duman, alev, gaz, elektrik

53) Yangın söndürme prensipleri nelerdir?
a) Dağıtma, boğma, soğutma
b) Örtme, dağıtma, parçalama
c) Soğutarak söndürme, havayı keserek söndürme, yanıcı maddeleri ortadan kaldırma
d) Dağıtma, sulama, kapatma
e) Parçalama, boğma, havayı kesme

54) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yangın önleyici tedbirler doğru olarak verilmiştir?
a) İnşa bakımından, tesisat bakımından, kullanma bakımından
b) Kalorifer tesisatı, su tesisatı, elektrik tesisatı
c) Baca tesisatı, asansör, merdiven
d) Merdiven, yangın musluğu, elektrik tesisatı
e) Asansör, yangın musluğu, yangın merdiveni

55) Yangın oluşum safhaları sırası ile hangileridir?
a) Duman, başlangıç, alev
b) Başlangıç safhası, yayılma safhası, korlaşma safhası
c) Duman, alev, korlaşma
d) Alev, duman koku,
e) Yayılma, koku, korlaşma safhası

56) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda
e) Hiçbiri

57) Yanıcı madde sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Sıvı, katı, elektrik, metal
b) Metal, gaz, ahşap, sıvı
c) Katı, sıvı, gaz, metal
d) Ahşap, elektrik, metal, sıvı
e) Katı, gaz, metal, ahşap

58) Akaryakıt yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?
a) Köpük
b) KKT
c) Halokarbon
d) Su
e) CO2

Açıklama : Su, pulvarize (sprey) yani sis haline getirildiğinde soğutucu özelliği nedeniyle akaryakıt yangınlarında söndürücü olarak kullanılır.

59) Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel güvenlik arasındaki ortak özelliklerden değildir?
a) Bilgi paylaşımı
b) Asayişi sağlama
c) Yakalama
d) Mağaza güvenliği
e) Zor kullanma

60) Özel Güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabilir.
b) Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alabilir.
c) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırılabilir.
d) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir.
e) Kurum ve kuruluşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kurabilir.

61) Güvenliğin temini, devletin birinci vazifesi olmakla birlikte bu hizmeti her kesime sunabilmenin imkansızlığı, eğitim ve sağlık alanlarında olduğu gibi ………. hizmetlerinin de özelleştirilmesi toplumun ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Yukarıda boş bırakılan gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Polis
b) Jandarma
c) Kolluk
d) Güvenlik
e) Trafik

62) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, görevlerinden biri değildir?
a) Kişi koruması
b) Görev alanında meydana gelen suçları soruşturma
c) Bina ve tesislerin korunması
d) Toplantı ve konser salonları güvenliği
e) Görevli olduğu tesiste kişileri duyarlı kapıdan geçirme

63) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğe verilmesi gereken alan eğitimlerinden biri değildir?
a) Turizm ve otel güvenliği
b) Hava meydanları güvenliği
c) Uçak güvenliği
d) Deniz limanları güvenliği
e) Değerli eşya ve para nakli güvenliği

64) Kazazedenin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap vermediği derin bilinç kaybına ne ad verilir?
a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Halsizlik
e) Ölüm

65) Kazazedenin çevre ile bağlantısının normal olduğu, uyaranlara cevap verebildiği duruma ne ad verilir?
a) Koma
b) Şok
c) Bayılma
d) Halsizlik
e) Ölüm

66) Bel kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
a) Yan yatış
b) Yüzüstü yatış
c) Oturuş veya yarı oturuş
d) Sırtüstü yatış
e) Yüzükoyun yatış

67) Kaza sonucu vücudun hangi kısmında çıkık görülebilir?
a) Kafatası eklemlerinde
b) Hareketli eklem yerlerinde
c) Düz eklem yerlerinde
d) Uzun kesimlerin ortasında
e) Kısa kemiklerin ortalarında

68) Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
a) Kolunda yara veya kırık olan
b) Omurda kırığı olan
c) Kaburga kırığı olan
d) Birinci derecede yanığı olan
e) Toplardamar kanaması olan

69) Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
a) Yaralının ayakları önde olacak şekilde taşınır.
b) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde taşınır.
c) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir.
d) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir.
e) Gelişigüzel taşınır.

70) Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
a) Boşaltım yolu
b) Dolaşım yolu
c) Sindirim yolu
d) Solunum yolu
e) Sinir yolu

71) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerindendir?
a) Aşırı terleme
b) Aşırı heyecan
c) Vücut sıcaklığının düşmesi
d) Hareketliliğinin artması
e) Solunumun durması

72) Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
b) Tuzlu ayran içmek
c) Hastanın sırtına vurmak
d) Hastanın karnına basınç uygulamak
e) Hiçbiri

73) Yanıklarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Birinci derece yanıklar, güneş yanığı gibi hafif yanıklardır.
b) Üçüncü derece yanıklar ağrısızdır.
c) İkinci derece yanıklarda ağrı, hassasiyet, kızarıklık olur.
d) Yanık üzerine yoğurt, diş macunu vs. sürülmez.
e) Yanıkta oluşan büller patlatılarak oksijenli suyla temizlenir.

74) Kapsülünden afyon sakızı elde edilen bitki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kenevir
b) Koka
c) Haşhaş
d) Meskalin
e) Marihuana

75) Eroinin hammaddesi olan haşhaş bitkisinin yasadışı ekimi, Güneybatı Asya’da bulunan ve “Altın Hilâl” olarak adlandırılan ülkeler hangi şıkta verilmiştir?
a) Afganistan-Pakistan-İran
b) Bulgaristan-Yunanistan-Romanya
c) Irak-Suriye-Ermenistan
d) Belçika-Makedonya-Slovenya
e) Arabistan-Nijerya-Mısır

76) Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derecelik güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP’e 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında, elinde herhangi bir şey taşımaz

77) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Hiçbiri

78) Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi (halkayı) ifade etmez?
a) Yakın koruma timinin VIP çevresinde oluşturduğu halkadır.
b) Bu çemberde yerel güvenlik görevlileri de bulunur.
c) Çemberlerden en kısıtlanmış olanıdır.
d) İç çembere VIP’e ulaşması gereken kişiler alınır.
e) Hiçbiri

79) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.

80) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Fizik ve kondisyonu yüksek olmalıdır.
b) Sağlık problemi olmamalıdır.
c) Ani tehlikelere karşı refleksleri iyi olmalıdır.
d) Savunma sporları ve atış eğitimi almış olmalıdır.
e) Koruma personeli liderlik ve yöneticilik vasfına sahip olmalıdır.

81) Aşağıdakilerden hangisi il sınırları içerisindeki genel ve özel, bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir?
a) İl emniyet müdürü
b) Kaymakam
c) Vali
d) Cumhuriyet savcısı
e) İl jandarma komutanı

82) Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin özelliklerinden değildir?
a) Liderlik ve yöneticilik vasfına sahip olmalıdır.
b) Koruma konusunda uzman olmalıdır.
c) Koruma kursu görmüş olmalıdır.
d) Koruma ekibinin planlanması, idare edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
e) Planlı ama sistemsiz çalışmalıdır.

83) Yakın koruma timinin önemli kişi çevresinde oluşturduğu en kısıtlanmış halka hangisidir?
a) İç çember
b) Orta çember
c) Dış çember
d) Yakın çember
e) Uzak çember

84) Kontrol noktalarında posta, paket, kargo, çanta ve bagaj tarama için hangi cihaz kullanılır?
a) El detektörü
b) Metal kapı detektörü
c) X-ray cihazı
d) Posta kontrol cihazı
e) Patlayıcı koklama detektörü

85) Önemli kişinin kürsüde bir konuşması sırasında alınan tedbirlerden hangisi yanlıştır?
a) Platform mümkün olduğu kadar izleyicilerden uzak olmalıdır.
b) Kurşungeçirmez materyalden yapılmış kürsü kullanılmalıdır.
c) Işıklandırma varsa seyircilere doğru tevcih edilmelidir.
d) Açılmamış bir şişe su ve bardak bulundurulmalıdır.
e) Koruma amiri kürsüye uzak bir yerde bulunmalıdır.

86) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a) Ses tonu
b) Anlaşılmaz bir konu
c) Beden dili
d) Statü farklılığı
e) Önyargılar

87) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Anlaşılmaz bir konu
b) Albenisiz mesaj
c) Soyut kavram ve olgular
d) Fazla bilgi yükleme
e) Stres

88) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Sürekli yüksek perdeden konuşmak
b) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
c) Muhatabın dediklerini onaylamamak
d) Sen diliyle konuşmak
e) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

89) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Açık bir dil kullanma
b) Kavramları açıklama
c) Muhatabı tehdit etme
d) Muhatabın fikirlerini de sorma
e) Muhataba karşı açık olma

90) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

91) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Açık gömlek yakası
b) Boyasız ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Bakımsız diş, tırnak
e) Ütülü pantolon, gömlek

92) Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip eden, fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyerek onlarda saygı uyandıran kimselere ne denir?
a) Kanaat önderi
b) Muhtar
c) Âlim
d) Komutan
e) Üstat

93) Toplumdaki bireyleri bir hedefe yöneltmek, onları isteklendirmek için yapılan iletişim, aşağıdaki kitle iletişim fonksiyonlarından hangisinde ifade edilmiştir?
a) Motivasyon
b) Bilgilendirme
c) Eğitim
d) Ajitasyon
e) Propaganda

94) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden biridir?
a) Manipülasyon
b) Ayrıştırma
c) Eğitim
d) Kışkırtma
e) Yanıltma

95) Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri hangisi ile ifade edilir?
a) Cemiyet
b) Kitle
c) Kamuoyu
d) Cemaat
e) Grup

96) Kartlı geçiş sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenlik zafiyeti oluşturan bir özelliktir?
a) Hızlı ve seri giriş-çıkış yapılmasına olanak sunar.
b) Personelin giriş-çıkış zamanlarının takibinde faydalanılır.
c) Aynı kartı kullanarak birden fazla kişi giriş-çıkış yapabilir.
d) İzinsiz girişleri engeller.
e) Belli bir zaman diliminde içeride bulunan personelin tanımlanmasına olanak tanır.

97) Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre güvenlik elemanıdır?
a) Araç kapanı
b) Kamera
c) Titreşim algılayıcı sensor
d) Kızılötesi çit
e) Hareket algılayıcı sensor

98) Aşağıdakilerden hangisi yangın erken algılama ve uyarı sistemleri içerisinde yer almaz?
a) İyonizasyon duman detektörü
b) Metal detektörler
c) Optik duman detektörü
d) Sabit sıcaklık detektörü
e) Doğalgaz kaçağı algılama detektörü

99) X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
b) Deri ile kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

100) Aşağıdakilerden hangisi kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerini kullanma nedenlerinden biri olamaz?
a) Hırsızlık olaylarını izlemek ve önlemek
b) İnsan tasarrufu sağlamak
c) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
d) Satış çalışmalarını artırmak
e) Kurumun güvenliğini sağlamak

SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi atış çalışması yapılırken kullanılan koruyucu malzemelerdendir?
a) Tabanca kılıfı
b) Yedek şarjör
c) Şapka
d) Kask
e) Kemer

2) Aşağıdakilerden hangisi atış çalışması sırasında fişeğin ateş almadığı durumda yapılması gereken bir davranıştır?
a) Horozu el ile düşürmek
b) Silahı 45 derece havaya (?) tutmak ve sol eli havaya kaldırmak
c) Silah hemen kılıfına koymak
d) Namlu ağzından içeri bakmak
e) Silahı kurcalamak

3) Aşağıdakilerden hangisi silahı evde saklarken yapılan yanlışlardan biridir?
a) Silahı herkesin ulaşamayacağı yerlerde saklamak
b) Silahı dolu olarak saklamak
c) Silahı kilitli ve havadar (?) yerlerde saklamak
d) Silahı boş olarak ve fişekleri özel kutularda saklamak
e) Silahı tabanca gresi ile yağlayarak saklamak

4) Aşağıdaki ateşsiz silahlardan hangisi, bereleyici tip silaha örnek verilebilir?
a) Kama
b) Bomba teli
c) Sustalı çakı
d) Topuz
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi bulundurulması yasak olan ateşsiz silahlardan biri değildir?
a) Sustalı çakı
b) Boğma teli
c) Şişli baston
d) Meyve bıçağı
e) Topuzlu kamçı

6) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tetik korkuluğu
d) Kilitleme dişleri
e) İcra yayı ve mili

7) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Fişeğin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Fişeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Fişeğin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının parçalarından biridir?
a) Gez
b) Tırnak
c) Şarjör mandalı
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör gövdesi

9) Hazne nedir?
a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir.
d) Fişek yatağıdır.
e) Şarjör yuvasıdır.

10) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Kovan
b) Çıkarıcı
c) Tırnak
d) Horoz
e) Fişek

11) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silah değildir?
a) Kalaşnikof
b) G-3 otomatik piyade tüfeği
c) Browning (14’lü)
d) G-1 otomatik piyade tüfeği
e) M-16 tüfeği

12) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?
a) Dipçik
b) El kundağı
c) Alev gizleyen
d) Harbi
e) Kurma kolu

13) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz fişeklere örnek olarak gösterilebilir?
a) İşaret fişekleri
b) Normal fişekler
c) İzli fişekler
d) Gömleksiz fişekler
e) Gömlekli fişekler

14) Aşağıdakilerden hangisi Browning ve Parabellum tipi fişek tiplerini ayırmada kullanılır?
a) Kovan kenarlarına bakmak
b) Çekirdek uçlarına bakmak
c) Kapsül yapısına bakmak
d) Barut miktarlarına bakmak
e) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından biri değildir?
a) Harbi
b) Çekirdek
c) Barut
d) Kapsül
e) Kovan

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovan atmamasına, dolduruş yapmamasına ve fişeğin ateşleme yapmamasına neden olan ortak sebeplerden biridir?
a) Tırnağın aşınmış ve arızalı olması
b) Fişekteki barutun yetersiz oluşu
c) İğne ucunun arızalı veya aşınmış olması
d) Şarjörün içinin kirli olması
e) Horoz mesnedi veya yayının kırık oluşu

Not : Soruda istenen üç durumun ortak noktası, ders notlarında yok maalesef. Cevabın doğruluğu konusunda tereddüt var.

17) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateşleme yapmamasının nedenlerinden biridir?
a) Şarjörün içinin kirli, paslı ve yağlı olması
b) Fişek yatağının kirli olması
c) Yerine getiren yayın kırık olması
d) İğne yayının çok yağlı olması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini yitirmiş olması

18) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Şarjörde fişek olmayabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek hatalı olabilir.

19) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım malzemelerinden biri değildir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizlik bezi
d) Harbi
e) Zımpara

20) Aşağıdakilerden hangisi bakım periyotlarından biridir?
a) Atış sonrası bakım
b) Mevsimlik bakım
c) Aylık bakım
d) 15 günlük bakım
e) 3 günlük bakım

21) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken yapılan hatalardan biridir?
a) Tetiği ani olarak çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlayacağını düşünerek korkmak
d) Düzensiz tetik çekmek
e) Hepsi

22) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangâh sistemi
b) Kabza sistemi
c) Nişan yatağı sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjör değiştirirken uyulması gereken kurallardan biridir?
a) Şarjör yardımcı el tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda olmalı
b) Şarjör değiştirilirken silah bırakılması
c) Şarjördeki fişek sayısının bilinmesi
d) Yedek şarjörün kılıfsız taşınması
e) Şarjörün yerleştiğinden emin olması

24) Aşağıdakilerden hangisi ileri atış teknikleri içerisinde yer almaz?
a) Ayakta
b) Kalçadan atış
c) Belden atış
d) Diz çökerek atış
e) Sütre gerisinden atış

25) Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan biridir?
a) Koruma sağlaması ve hedefi küçültmesi
b) İyi bir atış yapabilecek bir yer olması
c) Rahat hareket edilebilecek bir yer olması
d) Etrafı rahat görebilecek bir yer olması
e) Hepsi

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 19937 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.