21.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

15 Nisan 2013 tarihinde yayinlandi

07 Nisan 2013 tarihinde yapılan yenileme sınav sorularına ilişkin;
8-46-55, 9-47, 10-45. Soruların aynı,
81 ve 85. Soruların doğru cevabının şıklarda verilmediği,
96.Soru (e) şıkkının yarım kaldığı,
100.Soruda iki soru cümlesi verilip ilkine göre ikincisinin cevaplanmasının istendiği,

Aşağıdaki sorular üzerinde kolay anlaşılması amacıyla bazı değişikler yapılmış olup orijinal metin değildir.

 

21.YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz” hükmü hangi temel ceza hukuku ilkesini ifade eder?
a) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
b) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
c) Suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi
d) Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
e) Orantılılık ilkesimi

2) Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda kaçtan fazla işleyen kişi Türk Ceza Kanunu açısından “itiyadi suçlu” sayılır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

3) PVSK’ya göre kolluğun durdurma yetkisi ile aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir.
b) Süreklilik arz edecek fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
c) Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir. Durdurulan kişi, sorulan sorulara doğru olarak cevap vermek zorundadır.
d) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.
e) Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

4) PVSK’ya göre, polisin kimlik gösterme zorunluluğu ile ilgili belirtilen aşağıda belirtilen hususlardan hangisi doğrudur?
a) Polis, görevini yerine getirirken kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir.
b) Polis kişileri durdurduktan ve kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir.
c) Polis, ev araması öncesi kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir.
d) Polis, yakalama sonrası yakaladığı kişiye kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir.
e) Polis, üst araması öncesi kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili bir mevzuat değildir?
a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) Türk Medeni Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Borçlar Kanunu
e) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)

6) Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilebilecek adli veya idari nitelikli bir tedbir değildir?
a) Yakalama
b) Muhafaza altına alma
c) Gözaltına alma
d) Tutuklama
e) İdari yaptırım uygulama

7) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yapabileceği durumlardan değildir?
a) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
b) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
c) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişinin görev mahalli dışında yakalanması
d) Suçüstü bir suç nedeniyle yakalama
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

8) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

9) Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir.
c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.
e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

10) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

11) Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapılabilir?
a) Konutta
b) Yerleşim yerinde
c) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
d) Kamuya açık olmayan işyerlerinin eklentilerinde
e) Umuma açık yerlerde

12) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

13) Polis, PVSK’ya göre yakaladığı bir kişiyi en fazla kaç saat gözaltında tutabilir?
a) 6 saat
b) 12 saat
c) 18 saat
d) 24 saat
e) 32 saat

14) PVSK’ya göre önleme araması kararı vermeye yetkili merci hangisidir?
a) Sulh ceza hakimi
b) Kolluk amiri
c) Mülki amir
d) Asliye ceza hakimi
e) Cumhuriyet savcısı

15) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanundur?
a) İş Kanunu
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
d) Ceza Muhakemesi Kanunu
e) Türk Ceza Kanunu

16) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılırlar?
a) İşçi
b) Memur
c) Kamu görevlisi
d) İşveren
e) Kamu hizmetlisi

17) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle arama
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
e) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve üstlerini arama

18) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?
a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

19) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silahını görev alanı dışına çıkarabileceği durumlardan değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması
c) Para ve değerli eşya nakli
d) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesi
e) Cenaze töreni güvenliği

20) Bir özel güvenlik görevlisinin işyeri ve konuta girme yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlâl edilen öncelikli temel anayasal hak hangisidir?
a) Özel hayatın gizliliği
b) Konut dokunulmazlığı
c) Haberleşme hürriyeti
d) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

21) X-ray cihazları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır.
b) Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır.
c) Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir.
d) Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir.
e) Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir.

22) Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre güvenlik elemanıdır?
a) Tel örgü
b) Kamera sistemi
c) X-ray cihazı
d) Metal detektörü
e) Alarm sistemi

23) Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı, bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek değildir?
a) Fiziksel çevre güvenlik ekipmanları
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Biyometrik geçiş sistemi
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Kapı tipi metal detektörü

24) Aşağıdakilerden hangisi biyometrik bir unsurdur?
a) Boy
b) Kilo
c) Saç rengi
d) Parmak izi
e) Göz rengi

25) Havaalanı gibi yerlerde ziyaretçi veya yolcular kapı tipi metal detektörlerden geçirilirken kemer, madeni para, anahtarlık gibi eşyalarını çıkarmaları istenmektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Detektörün hatalı alarm üretmesine engel olmakma
b) Ziyaretçilere tekrar tekrar detektörden geçiş yaptırmamak
c) Kontrolleri seri ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek
d) Detektörün hassasiyet ayarının bozuk olması
e) Bu tür eşyaların detektörün gereksiz yere alarm üretmesine sebep olması

26) Elektrik çarpması durumunda aşağıdaki ilkyardım müdahalelerinden hangisi yapılmaz?
a) Yalıtkanlarla elektriğin kazazede ile olan teması kesilir.
b) Elektrik çarpmalarında gözle görülmeyen iç organ hasarı olabileceği dikkate alınır.
c) Elektrik akımını kesmeden kazazedeye dokunulmaz.
d) Elektriğin vücuda giriş-çıkış delikleri tespit edilir.
e) Kazazedenin durumu iye ise işine veya evine dönmesine izin verilir.

27) Uzun süre güneş altında devriye gezen bir güvenlik görevlisinde; aşırı baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı, ateşlenme, kızarma, kol-bacak ve karında kramplar varsa hangi durumdan şüphelenilir?
a) Sıcak çarpması
b) Kalp krizi
c) Şeker hastalığı
d) Depresyon
e) Besin zehirlenmesi

28) İki ilkyardımcı ile ellerin üzerinde hasta taşıma (altın beşik yöntemi) aşağıdaki hastalardan hangisi için uygundur?
a) Bilinci açık, omurga kırığı şüphesi olanlar
b) Bilinci kapalılar
c) Bilinci açık, kalça kemiği kırık olanlar
d) Bilinci açık, omurga kırığı olanlar
e) Bilinci açık, omurga kırığı şüphesi olmayanlar

29) İlkyardım sırasında kırıkta hareketsiz hale getirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık kırığın kapalı kırığa dönüşmesini engellemek
b) Kırık uçlarını birleştirmek
c) Ağrıyı artırmak yolu ile iyileşmeyi hızlandırmak
d) Hareketi engelleyerek çevre yapıların zarar görmesini önlemek
e) Kanama kontrolü yapmak

30) Kalp durmasının ilk belirtileri nedir?
a) Nabız alınmaz, bilinç kaybı olur.
b) Gözbebekleri küçülür.
c) Aşırı terleme meydana gelir.
d) Hastanın rengi kırmızı olur.
e) Heyecandan sesi titrer.

31) İlkyardımın ABC’si içerisinde olmayan hangisidir?
a) Hava yolunun açılması
b) Solunumun sağlanması
c) Dolaşımın sağlanması
d) Kanamanın durdurulması
e) Hepsi

32) Omurga yaralanması olan yaralı hangi pozisyonda taşınmalıdır?
a) Yüzüstü yatış pozisyonunda
b) Oturuş pozisyonunda
c) Yan yatış pozisyonunda
d) Sert ve düz bir zemin üzerinde sırtüstü
e) Koma pozisyonunda

33) Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir?
a) Düşük tansiyon
b) Yüzde kül rengi deri
c) Hızlı ve yüzeyel solunum
d) Nemli ve soğuk cilt
e) Gözde sarılık

34) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?
a) Isırılan yere dikiş atılır.
b) Kuduz aşısı yapılmalıdır.
c) Kuduz serumu yapılır.
d) Isırık yeri sabunlu su ile yıkanmalıdır.
e) Kızgın bir metal ile o bölge yakılır.

35) Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavi başlayana kadar, olay yerinde çevredeki imkanlardan yararlanarak yapılan geçici müdahale aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Hasta bakımı
b) Hastalık
c) Tedavi
d) İlkyardım
e) Koruyucu tedavi

36) Özel güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate alındığında kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen aşağıdaki tutanaklardan hangisi, özel güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?
a) Yakalama tutanağı
b) Teşhis tutanağı
c) Yüzleştirme tutanağı
d) Yer gösterme tutanağı
e) İfade tutanağı

37) I Görev bölgesi tanınmalı ve bilinmelidir.
II Göreve, görevin gerektirdiği teçhizatla çıkılmalıdır.
III Görev, görev belgesini kontrol altında tutacak şekilde yerine getirilmelidir.
IV İrtibat kurulacak kişilerle ilgili telefon ve diğer haberleşme bilgileri yanında bulundurulmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri devriye görevi ifa eden veya edecek personelin dikkat etmesi ve yerine getirmesi gereken hususlardandır?
a) I ve II
b) II, III ve IV
c) I, II, III ve IV
d) Yalnız I
e) Yalnız II

38) Olay yerine varan ilk ekibin görevlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Olay yerinde şüpheli bir paket veya maddenin varlığı halinde el sürülmeksizin ve yeri değiştirilmeksizin uzman müdahalesi sağlanmalı veya beklenmelidir.
b) Olay yerine varan ilk ekip, güvenlik şeridi oluşturarak olay yerine koruma altına almalıdır.
c) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmemelidir.
d) Olay yerinde alınacak önlemler belirlenirken olay yerinde bulunan her şeyin delil niteliği taşıyabileceği düşüncesinden hareket edilmelidir.
e) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, genel kolluk kuvvetleri gelinceye ve olay yerinde çalışmaya başlayıncaya kadar, yaralı bu kişilerin sağlık kuruluşlarına gönderilmesine veya gitmelerine müsaade edilmemelidir.

39) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin, görev yaptığı alış-veriş merkezinin katlarında bulunan koruma ve güvenlik demirlerine, akıl zayıflığı bulunan bir şahsın tırmandığını ve düşme tehlikesi geçirecek şekilde tehlikeli hareketler yaptığının tespit etmesi halinde, bu kişiyi yakalayıp yakalayamayacağına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Hiçbir şekilde yakalayamaz ve muhafaza altına alamaz.
b) (A)’ya, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisi tanındığından söz konusu kişiyi, (A) yakalayıp muhafaza altına alabilir.
c) (A), söz konusu şahsın yakınlarına bilgi verir, başkaca bir işlem yapamaz.
d) (A), durumdan ilgili genel kolluğu haberdar eder, başkaca bir işlem yapamaz.
e) (A), durumdan en yakın sağlık kuruluşunu haberdar eder, başkaca bir işlem yapamaz.

40) (A) isimli güvenlik görevlisinin, görevli olduğu yerde meydana gelen bir olay hakkında tutanak düzenleyecek olması halinde, tutanakta yer alması gereken hususlara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tutanakta, olayın meydana geldiği yer yazılmalıdır.
b) Tutanakta, olayın meydana geldiği zaman yazılmalıdır.
c) Olayla ilgili elde edilen, tespit edilen veya öğrenilen delillere ve bilgilere anlaşılır cümlelerle yer verilmeli, hayali bilgilere veya yorumlara yer verilmemeli, tutanak imzalanmalıdır.
d) Olayla ilgili bilgisine başvurulan kişiler var ise bu kişiler tutanakta belirtilmelidir.
e) Görev istirahatlı olsa veya olay yerinde bulunmasa veya olayı hiç görmese ve bilgisi olmasa dahi, terminalde görevli bir başka arkadaşının isim ve irtibat bilgilerine tutanakta yer vermeli ve bu arkadaşın imzası da bulunmalıdır.

41) 5188 Sayılı Kanunda belirtilen kişiler bakımından özel güvenlik görevlileri, koşulları oluşup yakalama yetkisine başvurduğunda yakalanan kişilerin direnmesi halinde bu kişilere karşı zor kullanmaları söz konusu olabilecektir. Zor kullanma tedbirine başvurmak gerektiğinde aşağıdaki hususlardan hangileri gözetilmelidir?
I Zor kullanma direnene karşı yapılmalıdır.
II Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanılmalıdır.
III Durumun haklı göstermediği derecede zor kullanmaktan kaçınılmalıdır.
IV Direniş kırıldıktan ve böylece kişi kontrol altına alındıktan sonra, zor kullanımına hemen son verilmelidir.
a) I, II, III ve IV
b) I ve III
c) II, III ve IV
d) Yalnız IV
e) I ve II

42) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zor kullanma için söylenemez?
a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır.
b) Amaca ulaşmak için gerekli olandan daha fazla olmamalıdır.
c) Kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır.
d) Zor kullanmada orantılılık aranmaz ve zorun derecesi, kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır.
e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

43) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması
d Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi

44) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi olarak kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek
b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak
c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek
e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek

45) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin ve konut dokunulmazlığının sınırlandırılması
b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

46) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

47) Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir.
c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.
e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

48) Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi
b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altına alınması
c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlâli nedeniyle durdurması
d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi
e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması

49) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç soruşturmasını yürütmek
c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak
d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

50) Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?
a) Suçların işlenmeden önce önünü almak
b) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamakk
c) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek
d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek
e) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak

51) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir.
b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.
c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir.
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir.
e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

52) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?
a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde derhal ilkyardım yapılmalıdır.

53) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma
b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma
e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

54) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

55) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

56) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

57) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme
d) Isı transferi yaparak söndürme
e) Hepsi

58) Yüksek katlı binalarda sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri

59) Kontrolden çıkmış yanma olayına nedir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Ateş
d) Duman
e) Isı

60) Yangın söndürücü maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kum, halon gazı, CO2, toprak, paspas
b) Su, toprak, kum, paspas, köpük
c) Su, köpük, kuru kimyevi toz, halon gazı, CO2
d) Toprak, kuru kimyevi toz, su, köpük, yangın dolabı
e) Paspas, toprak, su, CO2, köpük

61) Ham petrolün damıtılmasından elde edilen bütan, propan ve izobütan gazlarının karışımından meydana gelen gaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Asetilen
b) LPG (tüp gaz)
c) Havagazı
d) Hidrojen gazı
e) Doğalgaz

62) Metan-Etan-Bütan-Propan-Pentan-Azot-Karbondioksit gazlarının bileşenlerinden oluşan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğalgaz
b) Havagazı
c) LPG (tüp gaz)
d) Asetilen gazı
e) Hidrojen gazı

63) Yanıcı madde sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Sıvı, katı, elektrik, metal
b) Metal, gaz, ahşap, sıvı
c) Katı, sıvı, gaz, metal
d) Ahşap, elektrik, metal, sıvı
e) Katı, gaz, metal, ahşap

64) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

65) Dünya dertlerinden kurtulmak, sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı hangi türdendir?
a) Fiziksel bağımlılık
b) Maddesel bağımlılık
c) Psikolojik bağımlılık
d) Kimyasal bağımlılık
e) Hiçbiri

66) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?
a) Ortamın gürültülü olması
b) Anlatanın konuyu iyi bilmemesi
c) Mesajın alıcıya ulaşamaması
d) Kodu açamama
e) Anlaşılmaz bir konu

67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Karşısındakinin hatasını uygun bir zaman ve şekilde söylemek
b) Dinleyenin seviyesine göre konuşmak
c) Karşıdakinin söylediklerini onaylamak
d) Karşıdakinin düşüncelerine de müracaat etme
e) Anlatana devamlı soru sormak

68) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Muhatabı dinlediğini belli etme
b) Muhataba değer verme
c) Açık ve sade bir dil kullanma
d) Sürekli geçmişi hatırlatma
e) Muhatabın anlayacağı kelimeler kullanma

69) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biridir?
a) Not alma
b) Konuyu anlamasa bile soru sormama
c) Gözlerini anlatandan kaçırma
d) Anlatım anında başka şeylerle uğraşma
e) Hemen sonuç çıkarma

70) Bilgi, duygu ve düşüncenin karşı tarafa ya da karşılıklı aktarılması işine ne denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) İletişim
e) Terfi

71) Aşağıdakilerden hangisi sadece elektronik versiyonu olan iletişim aracıdır?
a) Kitap
b) Gazete
c) e-posta
d) Mektup
e) Dergi

72) Bir özel güvenlik görevlisinin, bir olayı şartlara ve kanuna göre değerlendirerek müdahale edip etmeme kararı vermesine ne denir?
a) Korkaklık
b) Cesaret
c) Gösteriş
d) Tecrübe
e) İnisiyatif kullanmak

73) İletişim sürecinde insanların mesajları değişik sembollere dönüştürmesine ne ad verilir?
a) Kod açma
b) Kodlama
c) Geri besleme
d) Alıcı
e) Kaynak

74) Aşağıdakilerden hangisi iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Yazılı iletişim
b) Sözlü iletişim
c) Görsel iletişim
d) Kitlesel iletişim
e) Şiddetli iletişim

75) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?
a) Yorum
b) Kaynak
c) Hedefim
d) Mesaj
e) Kanal

76) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?
a) Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi
b) Sosyo-kültürel çevre
c) Fabrikadaki makinelerin sesi
d) Televizyonun cızırtılı olması
e) Telefon parazitleri

77) İletişimde “sen” dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Kişiyi onore eder.
d) Kişiyi incitir, kırar.
e) Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur.

78) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içerisinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Dostlar
b) Arkadaşlar
c) Atılganlar
d) Grup
e) Takım

79) Olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önderlik
b) Kabarma devresi
c) Fikri hazırlık safhası
d) Horozlanma devresi
e) Hepsi

80) Yapılan bir mitinge katılanların kendi konularıyla, hedefleriyle uzaktan-yakından ilgili olmayan özel veya resmi mülklere, dükkanlara yönelip tahrip etmeleri hangi safhada oluşur?
a) Kontrolden çıkmış zorbalık safhası
b) Zorbalık hareketlerinin yayılması
c) Çabuklaştırıcı olay
d) Kabarma, horozlanma devresi
e) Fikri hazırlık devresi

81) İnsanların bir şeyi ifade etmeleri, duyguları açığa çıkartmaya yönelik davranışların açıklanması amacı ile spor etkinlikleri gibi yerlerde toplanmış kalabalık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seyirci kalabalık
b) Tesadüfi kalabalık
c) İlgiye dayanan kalabalık
d) Anlamlı kalabalık
e) Planlanmış kalabalık

Not: Soruda verilen tanım, şıklarda olmayan “irade kalabalığı”na ait, (c) şıkkı yakın gibi görünse de ders notlarında “anlamlı grup” var, “anlamlı kalabalık” yok.

82) Toplumsal olaylarda aşağıdaki hangi müdahale yapılmalıdır?
a) Topluluk veya kalabalığı bölmek
b) Kalabalık içerisindeki lider suçluları yakalamak
c) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak
d) Topluluk veya kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
e) Hepsi

83) Gösterici veya saldırganı etkisiz hale getirmede güç kullanmayı gerektirmeyen etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalkan
b) Cop
c) Patlayıcı maddeler
d) Göz yaşartıcı maddeler
e) Silah

84) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma eylem biçimidir?
a) Hakaret
b) Madde atılması
c) Yazılı ve sözlü tahrik
d) El silahları kullanma
e) Hepsi

85) Toplantı ve gösterilerde topluluk içerisinde bulunan kişi tipleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Atılganlar
b) Seyirciler
c) İhtiyatlılar
d) Provokatörler
e) Hepsi

Not : Soru “hangisidir” diye sorulsaydı cevap (e) şıkkı olurdu.

86) Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında, gerekli tedbirler alınmadan kullanılmamalıdır.
b) Topluluk, göz yaşartıcı gaz kullanılacağı ve dağılmaları gerektiği yönünde ikaz edilmelidir.
c) Göz yaşartıcı maddeler, yetkili kılınmış ve eğitim görmüş personel tarafından kullanılmalıdır.
d) Göz yaşartıcı maddelerin etkilerinden istifade edebilmek için rüzgarın yönü ve hızı gibi meteorolojik faktörler hesap edilmelidir.
e) Hepsi

87) Bir görevlinin tavır ve davranışlarını oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zindelik
b) Tetikte olma
c) Otoriter
d) Kontrolü almaya hazır olma
e) Hepsi

88) Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?
a) En az iki kapılı geniş araç olmalıdır.
b) Motoru güçlü olmalıdır.
c) Mümkünse 4×4 olmalıdır.
d) Ön tampon takviyeli olmalıdır.
e) Personel rahatça inip binebilmelidir.

89) Aşağıdakilerden hangisi “temel koruma prensipleri”nden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Yüzde yüz koruma mümkün değildir.

90) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelin görevleri arasında yer almaz?
a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Koruma konusunda eğitimli olup Kişi Koruma dersi ve VIP Çok Önemli Şahısları Koruma Kursu görmüş olmalıdır.
c) Hareketli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Uyanık ve şüpheci olmalıdır.

91) Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
a) Devrimci ve siyası nedenler
b) Psikolojik nedenler
c) Ekonomik nedenler
d) Ekolojik nedenler
e) İdeolojik nedenler

92) Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
a) Buluşma
b) Kaçış
c) Hedef seçimi
d) Saldırının planlanması
e) Hedef istihbaratı

93) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur.
c) Öncü çalışması yapılarak muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.

94) Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi (halkayı) ifade etmez?
a) Yakın koruma timinin VIP çevresinde oluşturduğu halkadır.
b) Bu çemberde yerel güvenlik görevlileri de bulunur.
c) Çemberlerden en kısıtlanmış olanıdır.
d) İç çembere VIP’e ulaşması gereken kişiler alınır.
e) Hiçbiri

95) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Hiçbiri

96) Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre, VIP’in sağ veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derece güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP’e göre 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma personeli, koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz (Orijinal metinde son kelime “taşım” şeklinde yarım kalmış).

97) Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel güvenliğin ortak paydalarından değildir?
a) Huzuru sağlama
b) Bilgi paylaşımı
c) Asayiş ve düzen
d) Eğitim
e) Uyuşturucu ile mücadele

98) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu güvenliğinde görev yapan genel kollukla ilgili değildir?
a) Kamu güvenliğinde ödemeler kamu bütçesinden karşılanır.
b) Yapılan hizmetler karşılıksızdır.
c) Suç önleme görevi bulunur.
d) Belirli bir alanda faaliyet gösterir.
e) Suç soruşturma görevi bulunur.

99) Özel güvenlik şirketlerinde, özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimde sorumlu olan kişiler tanımı aşağıda sayılanlardan hangisini ifade etmektedir?
a) Özel güvenlik görevlisi
b) Kolluk personeli
c) Özel güvenlik yöneticisi
d) Mülki amir
e) Özel güvenlik eğitim müdürü

100) Özel güvenlik görevlileri, silahları ne zaman görev alanı dışına çıkarabilirler? Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İşlenmiş bir suçun sanığını yakalamak için çıkarabilir.
b) Dışarıdan yapılan silahlı saldırılarda tedbir almak için çıkarabilir.
c) Para ve değerli eşya nakli sırasında çıkarabilir.
d) Kişi koruma sırasında çıkarabilir.
e) Özel güvenlik personelim silahını görev alanı dışına çıkaramaz.

Not : Soru “buna göre” diye devam ettiği için ilk cümlenin soru değil, yargı belirten bir ifade olması gerekirdi.

SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi şarjör değiştirirken uyulması gereken kurallardan biridir?
a) Şarjör yardımcı el tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda olmalı
b) Şarjör değiştirilirken silah bırakılması
c) Şarjördeki fişek sayısının bilinmesi
d) Yedek şarjörün kılıfsız taşınması
e) Şarjörün yerleştiğinden emin olması

2) Aşağıdakilerden hangisi ileri atış teknikleri içerisinde yer almaz?
a) Ayakta
b) Kalçadan atış
c) Belden atış
d) Diz çökerek atış
e) Sütre gerisinden atış

3) Aşağıdakilerden hangisi çatışma sırasında pozisyon alırken dikkat edilecek hususlardan biridir?
a) Koruma sağlaması ve hedefi küçültmesi
b) İyi bir atış yapabilecek bir yer olması
c) Rahat hareket edilebilecek bir yer olması
d) Etrafı rahat görebilecek bir yer olması
e) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi nöbet teslimi sırasında dikkat edilecek hususlardan biridir?
a) Nöbeti devreden kişinin, nöbet sırasında oluşan durumları geç rapor etmesi
b) Nöbet devir-teslimi sırasında personelin daha dikkatli olması
c) Nöbet değişiminde silahı kontrol etmeden nöbeti devralacak kişiye vermesi
d) Nöbeti devralacak kişiye silahı dolu olarak vermesi
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarından biri değildir?
a) Dipçik
b) El kundağı
c) Alev gizleyen
d) Harbi
e) Kurma kolu

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz fişeklere örnek olarak gösterilebilir?
a) İşaret fişekleri
b) Normal fişekler
c) İzli fişekler
d) Gömleksiz fişekler
e) Gömlekli fişekler

7) Aşağıdakilerden hangisi Browning ve Parabellum tipi fişek tiplerini ayırmada kullanılır?
a) Kovan kenarlarına bakmak
b) Çekirdek uçlarına bakmak
c) Kapsül yapısına bakmak
d) Barut miktarlarına bakmak
e) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovan atmamasına, dolduruş yapmamasına ve fişeğin ateşleme yapmamasına neden olan ortak sebeplerden biridir?
a) Tırnağın aşınmış ve arızalı olması
b) Fişekteki barutun yetersiz oluşu
c) İğne ucunun arızalı veya aşınmış olması
d) Şarjörün içinin kirli olması
e) Horoz mesnedi veya yayının kırık oluşu

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateşleme yapmamasının nedenlerinden biridir?
a) Şarjörün içinin kirli, paslı ve yağlı olması
b) Fişek yatağının kirli olması
c) Yerine getiren yayın kırık olması
d) İğne yayının çok yağlı olması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini yitirmiş olması

10) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasına neden olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Şarjörde fişek olmayabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek hatalı olabilir.

11) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım malzemelerinden biri değildir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizlik bezi
d) Harbi
e) Zımpara

12) Aşağıdakilerden hangisi bakım periyotlarından biridir?
a) Atış sonrası bakım
b) Mevsimlik bakım
c) Aylık bakım
d) 15 günlük bakım
e) 3 günlük bakım

13) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken yapılan hatalardan biridir?
a) Tetiği ani olarak çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Silahın patlayacağını düşünerek korkmak
d) Düzensiz tetik çekmek
e) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangâh sistemi
b) Kabza sistemi
c) Nişan yatağı sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği

15) Aşağıdakilerden hangisi atış çalışması yapılırken kullanılan koruyucu malzemelerdendir?
a) Tabanca kılıfı
b) Yedek şarjör
c) Şapka
d) Kask
e) Kemer

16) Aşağıdakilerden hangisi atış çalışması sırasında fişeğin ateş almadığı durumda yapılması gereken bir davranıştır?
a) Horozu el ile düşürmek
b) Silahı 45 derece havaya (?) tutmak ve sol eli havaya kaldırmak
c) Silah hemen kılıfına koymak
d) Namlu ağzından içeri bakmak
e) Silahı kurcalamak

17) Aşağıdakilerden hangisi silahı evde saklarken yapılan yanlışlardan biridir?
a) Silahı herkesin ulaşamayacağı yerlerde saklamak
b) Silahı dolu olarak saklamak
c) Silahı kilitli ve havadar (?) yerlerde saklamak
d) Silahı boş olarak ve fişekleri özel kutularda saklamak
e) Silahı tabanca gresi ile yağlayarak saklamak

18) Aşağıdaki ateşsiz silahlardan hangisi, bereleyici tip silaha örnek verilebilir?
a) Kama
b) Bomba teli
c) Sustalı çakı
d) Topuz
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi bulundurulması yasak olan ateşsiz silahlardan biri değildir?
a) Sustalı çakı
b) Boğma teli
c) Şişli baston
d) Meyve bıçağı
e) Topuzlu kamçı

20) Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan parçalardan biri değildir?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tetik korkuluğu
d) Kilitleme dişleri
e) İcra yayı ve mili

21) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden değildir?
a) Fişeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Fişeğin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Fişeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Fişeğin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

22) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının parçalarından biridir?
a) Gez
b) Tırnak
c) Şarjör mandalı
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör gövdesi

23) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının parçalarından biri değildir?
a) Tetik
b) Tetik korkuluğu
c) Kabza
d) Emniyet mandalı
e) Arpacık

24) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
a) Kovan
b) Çıkarıcı
c) Tırnak
d) Horoz
e) Fişek

25) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun ateşlenmesini sağlar.
d) Barutun nemlenmesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 29343 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.