22.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

06 Ağustos 2013 tarihinde yayinlandi

 

22. YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Alıcı

2) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Karşıdakine akıl vermek
b) Seçim hakkı tanımak
c) Muhatabını utandırmak
d) Karşıdakini gözleriyle sürekli süzmek
e) Hataları yüzüne söylemek

3) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden “alınganlık” ile en yakın anlama sahiptir?
a) Bencillik
b) Duyarlılık
c) Duygusallık
d) Kişiselleştirme
e) Umursamazlık

4) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “etkin iletişimin” önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Benmerkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

6) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme

7) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden değildir?
a) Kaynak
b) Televizyon
c) Hedef
d) Ortam
e) Mesaj

8) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca yazılı iletişim aracıdır?
a) Mektup
b) Televizyon
c) İnternet
d) Gazete
e) Cep telefonu

9) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Beden dili kullanmak bir çeşit iletişimdir.
b) Argo kullanmak iletişimde başarıyı artırır.
c) Başarılı bir iletişim için açık ve sade bir dil kullanmak gerekir.
d) Bir iletişimde kullanılan dilin içeriği, iletişimin kalitesini belirler.
e) İletişimin etkililiği için hedefin kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak gerekir.

10) “…….. yılanı deliğinden çıkarır” atasözündeki boşluk aşağıdaki hangi şıkla doldurulabilir?
a) Ölmüş eşek
b) Azimli avcı
c) Kurnaz tilki
d) Tatlı söz
e) Zemherinin soğuğu

11) Bir kişiden hoşlanmama anlamına gelen kelimeye ne denir?
a) Antipati
b) Empati
c) Sempati
d) Entropi
e) Sosyopati

12) İletişimde mesajın şifrelerinin çözülmesine ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Kodlama
d) Hedef
e) Kod açma

13) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

14) Yangın halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir davranıştır?
a) İtfaiye 110 aramalıdır.
b) İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında yangın yerinde dolaşılmalıdır.
c) Yangın adresini doğru olarak vermelidir.
d) Panik yapılmamalıdır.
e) Yangını yakın çevremizdekilere duyurmalıdır.

15) Doğalgaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Havadan hafiftir.
b) Patlama limiti % 5 – 15’tir.
c) Bileşiminde önemli miktarda metan gazı vardır.
d) Aslen kokusuzdur, tanınması için kokulandırılır.
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerindendir?
a) Amonyak
b) Baca
c) Siyanid
d) Karbon monoksit
e) Hiçbiri

17) Yanmanın ön koşulları nelerdir?
a) Oksijen – hava –yanıcı madde
b) Oksijen – ısı – yanıcı madde
c) Ateş – hava – yanıcı madde
d) Ateş – ısı – yanıcı madde
e) Ateş – oksijen – yanıcı madde

18) Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Afet
e) Çığ

19) Aşağıdakilerden hangisi bir yangın anında itfaiye gelene kadar yapılacak işlerden değildir?
a) İtfaiyeye yangın ihbarında bulunmak
b) Yangını bulunduğu çevreye duyurmak
c) İtfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etmek
d) İtfaiyenin geçeceği yolun açık olmasının sağlamak
e) Yangın yerini emniyet şeridi içerisine almak

20) Elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında ideal söndürme maddesi hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Köpük
c) CO2
d) Halojenli söndürücü
e) Su

21) Bir toplumsal olaya sevk edilecek personele yetkili amir tarafından aşağıdaki açıklamalardan hangisini yapması beklenmez?
a) Olayın nedenleri
b) Olayın mahiyeti
c) Topluluğun ekonomik durumları
d) Olaya katılacak grupların psikolojisi
e) Olayın gelişme durumu ve sonuçları

22) Zor kullanma araçlarından birisi olan “su kullanmalarda” aşağıdaki hususlardan hangisi göz önüne alınmaz?
a) Su basınçlı olarak kullanılır.
b) Özellikle sıcak havalarda kullanılır.
c) İnsanların bel hizasının altına doğru uygulanır.
d) İnsanlara kaçış yolu bırakılmasına dikkat edilir.
e) Çocuklar üzerinde kullanmamaya özen gösterilir.

23) Toplumsal olaylarda kalabalığın bulunduğu yerde durdurularak daha fazla saldırgan davranışlarda bulunmasının önlenmesine ne ad verilir?
a) Kuşatma
b) Takip etme
c) Dağıtma
d) Kalabalığı izleme
e) Bölme

24) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) İnisiyatif kullanma
c) Profesyonel olma
d) Saldırganlık
e) Caydırıcılık

25) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik
e) Hepsi

26) Grubun ve üyelerinin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

27) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Grup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat

28) Kişinin, bulunduğu topluluğa göre psikolojisi ve davranışları değişmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

29) Toplumsal olaylarda hat düzeni aşağıdakilerden hangi amaçla kullanılmalıdır?
a) Dar bir yolu veya tesis girişini kapatmak
b) Kalabalık içerisinde yol veya koridor açmak
c) Bir şahsı korumak
d) Topluluğu bölmek
e) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak

30) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi ve yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir?
a) Olay bölgesi
b) Tehlike bölgesi
c) Tepkisel bölge
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

31) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır
d) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

32) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

33) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Huzur ve güven ortamı sağlama hizmetidir.
b) Toplumu sindirmek suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir.
c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir.
d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir.
e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir.

34) Aşağıdakilerden hangisi araştırma ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket etmemek

35) Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir.
c) Elde edilen delillerden bahsedilir.
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir.
e) Hepsi

36) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) ÖGG’nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

37) ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takmalıdır.
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır.
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde gösterebilecek şekilde taşımalıdır.
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir.
e) Hepsi

38) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır.
b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır.
c) Güvenlik kuvvetleri için zor kullanma güvenlik aletidir.
d) Saldırgan sanıklar için kullanılır.
e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır.

39) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi

40) Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa nelere dikkat edilmelidir?
a) Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek
b) Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak
c) Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü
d) Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak
e) Hepsi

41) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilen delillerin yararlarından biri değildir?
a) Fail, mağdur ve olay yeri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.
b) Olaya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini sağlar.
c) Suça karışanların kusur durumlarının belirlenmesine imkân sağlar.
d) Şüpheli veya sanıkların yargılama yapılmaksızın cezalandırılmalarını sağlar.
e) Olaya ilişkin beyanda bulunan kişilerin bu beyanlarının doğruluğunun değerlendirilmesine imkan sağlar.

42) Yakalama anı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişinin yakalanacak kişilerden olduğunun anlaşıldığı an
b) Kişinin fiilen denetim altına alındığı an
c) Kişinin nezarethaneye konulduğu an
d) Yakalanacak kişinin görüldüğü an
e) Kişinin durdurulduğu an

43) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlere karşı alınması gereken tedbirlerden değildir?
a) Personel ve ziyaretçi araçlarına ait otopark yerlerinin ayrı ayrı olması sağlanmalıdır.
b) Giriş ve çıkışlarda, personel daimi giriş kartı ve ziyaretçi giriş kartı uygulaması yapılması ve bu durum titizlikle sürdürülmelidir.
c) Personel ve ziyaretçilere tek tip elbise giydirilmelidir.
d) Ziyaretçi giriş kapılarında güvenlik kontrolleri teknik cihazlarla yapılmalıdır.
e) Personel servis araçlarının güvenliği sağlanmalıdır.

44) Aşağıdakilerden hangisi yaya devriye görevlilerinin görev teçhizatı arasında yer almaz?
a) El feneri
b) Kelepçe
c) Ceset torbası
d) Telsiz, cep telefonu gibi haberleşme cihazları
e) Cep defteri ve kalem

45) I Boyu
II Yüz görünümü ve yapısı
III Saç görünümü ve özelliği
IV Cinsiyeti
Şüpheli şahıslar yukarıdaki fiziki özelliklerden hangilerine göre tanımlanıp kayıt altına alınmalıdır?
a) I ve II
b) II, III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız I
e) I, II, III, ve IV

46) Plansız devriyenin yerine getirilme şekillerinden; “herhangi bir plan, program ve zamana bağlı kalmadan, önceden belirlenmiş bir güzergâh içerisinde, devriye bölgesinin tamamen gezilmesi” ifadesi ile tanımlanabilen devriye aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geri dönüşlü dairesel devriye
b) Geri dönüşlü devriye
c) Dairesel devriye
d) Rasgele devriye
e) Motorize devriye

47) Aşağıdakilerden hangisi önleme araması ve kapsamı içinde yer alır?
a) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma
b) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
c) Kişileri duyarlı kapıdan geçirme
d) Korunan ve güvenliği sağlanan yerlere girenlerin kaydını tutma
e) Spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını elle arama

48) Şüpheli bir aracın dıştan fiziki kontrolünde aşağıdaki hangi husus yer almaz?
a) Kelebek ve diğer camların kırık olup olmadığı
b) Araçta navigasyon cihazının bulunup bulunmadığı
c) Kapı yanlarında zorlamanın olup olmadığı
d) Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı
e) Kapıları tavan hizasında olan otoların, kapı yan çıtalarında eğik olup olmadığı

49) 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kaçmasını önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
b) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
c) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kendisine zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
d) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları kişilere, kanuni haklarını derhal bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.
e) Özel güvenlik görevlilerinin kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetki ve görevleri bulunmaktadır.

NOT : Sorunun tüm şıkları doğru görünüyor, ancak (e) şıkkı “bulunmaktadır” şeklinde ifade edilseydi daha net bir cevap olabilirdi.

50) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin olay yerinde başvurması gereken bir tedbir olamaz?
a) Delilleri muhafaza altına almak
b) Olay yerinde çevre güvenliğini sağlamak
c) Genel kolluk gelene kadar tanıkların olay yerinden ayrılmasına engel olmak
d) Olay yerinde aldığı tedbirlere uymayanları yakalamak
e) Olayın faili ile ilgili bilgi toplama

51) Özel güvenlik görevlileri olay yerinde kimin emrindedir?
a) İşverenin
b) Genel kolluğun
c) Cumhuriyet savcısının
d) Olay yeri inceleme ekibinin
e) Hiçbiri

52) Olay yerinden elde edilen delille ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a) Delilin hukuka uygun elde edilmiş olması
b) Delilin olayla bir şekilde ilgisi olması gerekir.
c) Türk hukukunda her şey delil olabilir.
d) Hangi delile ne kadar değer vereceğini hakim vicdani kanaatine göre takdir eder.
e) Hiçbiri

53) Özel güvenlik görevlilerinin durdurma ve arama yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama için sadece detektör, duyarlı kapı ve X-ray cihazı ve benzeri güvenlik sistemlerini kullanabilir.
b) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasında detektörün sinyal vermesi durumunda gerekirse elini kullanabilir.
c) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasında duyarlı kapının sinyal vermesi durumunda gerekirse elini kullanabilir.
d) Özel güvenlik görevlileri önleme amaçlı arama sırasında X-ray cihazı ve benzeri güvenlik sistemlerinden geçirdikleri bir eşyayı gerekirse elle arayabilir.
e) Hiçbiri

54) Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?
a) El koyma
b) Emanete alma
c) Zor kullanma
d) Müsadere
e) Yakalama

55) Emanete alma sırasında tehlikede olan temel kişi hakkı hangisidir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Kullanma hakkı
c) Yararlanma hakkı
d) Faydalanma hakkı
e) Hiçbiri

56) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi, olay yerinde alınan tedbirlere uymayan kişiler hakkında aşağıdaki tedbirlerden hangisine başvurabilir?
a) Men etme
b) Yakalama
c) Gözaltına alma
d) Durdurma
e) Kimlik sorma

57) Özel güvenlik eğitimini başarılı olarak bitirmek ve temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?
a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek
b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın dersin en az % 90’ına girmek
c) Sınav ortalamasında en az altmış puan almak
d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az elli puan almak
e) Hepsi

58) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Görev alanında haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir ve herkes gibi kendisine lokavt uygulanır.
e) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

59) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için hangisinden izin alınır?
a) Bakanlık
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) Mahkeme
d) İl emniyet müdürü
e) Sınav komisyonu

60) Türk hukukunda normlar sıralamasında en üstün norm hangisidir?
a) Kanunlar
b) Anayasa
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Genelgeler

61) 1982 Anayasasında “Devletin şekli” hangi ifadelerle belirtilmiştir?
a) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
b) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
c) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
d) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir hukuk Devletidir.
e) Türkiye devleti Demokratik bir Cumhuriyettir.

62) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında belirtilen “Cumhuriyetin niteliklerinden” değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
c) Demokratik olma
d) Laik olma
e) Sosyalist bir devlet olma

63) 1982 Anayasasına göre, “Yargı yetkisi” Türk Milleti adına aşağıda belirtilen öğelerden hangisi tarafından kullanılır?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Sayıştay
e) Bağımsız mahkemelerce

64) 1982 Anayasasına göre “egemenlik” aşağıda belirtilen öğelerden hangisine aittir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Türk Milleti
c) Cumhurbaşkanı
d) Türk Devleti
e) Bakanlar Kurulu

65) Kişileri kolluk görevlilerinin keyfi silah kullanmasına karşı koruyan temel hak hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Kötü muamele yasağı
c) Angarya yasağı
d) Zorla çalıştırma yasağı
e) Yaşama hakkı

66) Devlet tarafından iletişimin keyfi olarak denetlenmesine karşı, kişileri koruyan temel özgürlük hangisidir?
a) Din ve vicdan özgürlüğü
b) Düşünce ve kanaat özgürlüğü
c) Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Bilim ve sanat özgürlüğü

67) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan bir özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu açısından hangi suçu işlemiş olur?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
b) Tehdit
c) Cebir
d) Şantaj
e) Haksız yakalama

68) Keyfi olarak tutuklanan bir kişi, hangi hakkının çiğnendiği iddiası ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanır?
a) Özel hayatın gizliliğinin korunmasını isteme hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Kişilerin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı
d) Zorla çalıştırma yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

69) Türk Ceza Kanuna göre, bir kişiye karşı; insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren özel güvenlik görevlisinin, esas itibari ile hangi suçu işlediği iddia edilebilir?
a) Eziyet
b) Fiziksel istismar
c) Kötü muamele
d) İşkence
e) Tehdit ve şantaj

70) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek tali-matlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

71) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında; araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

72) Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin; ortak çalışma alanlarında görev paylaşımı yapmaları ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları aşağıdakilerden hangisine olumlu etkisi sağlar?
a) Suçu önlemede
b) İdari görevlerde
c) Adli görevlerde
d) Eğitim işlerinde
e) Sorunların çözümünde

73) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılmaz?
a) Üniforma
b) Şapka
c) Silah
d) Patlayıcı madde
e) Kimlik kartı

74) Görev sırasında özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri şekilde yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya kime teslim edilmelidir?
a) Cumhuriyet savcılığına
b) Genel kolluğa
c) Kaymakamlığa
d) Belediye başkanlığına
e) Özel güvenlik şirketine

75) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

76) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00

77) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Yüzde yüz koruma mümkündür.
b) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.
c) Koruma görevi esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak en son çaredir.
e) Koruma şekli önceden belirlenmelidir.

78) Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

79) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin yaya koruma görevi sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Koruma personelinin silahının hızlı doldurmaya müsait olmasına gerek yoktur.
b) Koruma personelinin silahı daima emniyeti açık olmalıdır.
c) Koruma personeli daima kelepçe taşımalıdır.
d) Koruma personeli göreve tam teçhizatla eksiksiz gelmelidir.
e) Koruma personeli görev sırasında daima iki yedek şarjör bulundurmalıdır.

80) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir?
a) Haberleşme
b) Rutin işlerden kaçınmak
c) Sistemli olmak
d) Alarm sistemleri kurmak
e) Uyanık ve şüpheci olmak

81) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin korunmasıyla ilgili amaçlardan değildir?
a) Önemli kişiyi fiziki saldırılardan korumak
b) Önemli kişiyi küçük düşürücü hareketlerden ve hakaretlerden korumak
c) Önemli kişiyi silahlı saldırılardan korumak
d) Önemli kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
e) Önemli kişiyi aile fertlerinden korumak

82) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tek yönlü yollarda yapılan araçlı koruma düzenleri için söylenemez?
a) Makam aracı koruma aracı ile arasındaki mesafeyi zaman zaman açmalıdır.
b) Önemli kişinin aracı trafiği aksatmayacak şekilde soldan seyretmelidir.
c) Koruma önemli kişinin aracının sağ arkasında seyreder.
d) Koruma aracı diğer araçların makam aracına yaklaşmasını engeller.
e) Tek yönlü yollar çift yönlü yollara göre daha emniyetlidir.

83) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının taşıması gereken özelliklerinden değildir?
a) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak
b) Atletik yapıda ve güçlü biri olmak
c) Sakin ve pratik olmak
d) Olayı anında ve doğru olarak haber vermek
e) Eldeki olanakları değerlendirebilmek

84) İlkyardımın öncelikli amacı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
b) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
c) Hastanın öncelikle mal güvenliğini korumak
d) Hasta/yaralının durumunun kötüye gidişini engellemek
e) İyileşmeyi kolaylaştırmak

85) Turnike uygulamalarında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Turnike uygulamasında amaç atardamarlardan kan kaybını engellemektir.
b) Kemer kravat gibi malzemeler turnike olarak kullanılabilir.
c) Uzuv kopmalarında en sık uygulanır.
d) Turnike belli aralıklarda 5 sn gevşetilerek turnikeden sonraki dokuların beslenmesi sağlanır.
e) İç kanamalar turnikenin en sık kullanıldığı durumlardır.

86) Kimyasal maddelerle temas sonucu yanık oluştuğunda öncelikle yapılması gereken ilkyardım hangisidir?
a) Yanık yeri bol miktarda temiz su ile yıkanır.
b) Yanık yerinin hava ile temasını artırmak için oksijenli su kullanılır.
c) Yanık yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılarak hava ile teması kesilir.
d) Kimyasalın etkisini azaltmak için üzerine diş macunu ya da salça sürülür.
e) Yanık kremi ve antibiyotik ile tedavi edilir.

87) Elektrik akımına kapılmış bir kişiye yapılacak müdahalede, ilk öncelik nedir?
a) Hasta/yaralıya elektrik kazalarından korunma ile ilgili bilgiler vermek
b) Hasta/yaralıyı çıplak elle tutarak olay yerinden uzaklaştırmak
c) Hasta/yaralının üzerine bol miktarda su dökerek soğutma yapmak
d) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisini kesmek
e) Hasta/yaralının yanık yarasını temiz bir bıçak ya da jilet yardımı ile olay yerinde kazımak

88) Hangisi temel ilkyardım sırasında yapılır?
a) Hava yolunun açık tutulması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Hepsi

89) Hangi kanamaya gazlı bezle bastırarak müdahale yapılmaz?
a) Yüzdeki deri kesikleri
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Kol ya da bacak üzerindeki yüzeysel kanamalar
e) Gövde cildindeki yüzeysel kesiklerden olan kanamalar

90) Trafik kazası olan ortamda, karayolu üzerinde yatmakta olan bir yaralıya ilk yardım öncesinde en önemli adım nedir?
a) Tutanak tutmak
b) Ambulansa haber verilmesi
c) Yeni oluşabilecek kazalara karşı güvenlik önlemi almak
d) Yaralıya moral verilmesi
e) Kazaya sebep olanı bulmak

91) Bir yaralıda solunum durduğu anda ilk olarak ne yapılır?
a) Solunum yolunu kapatan bir cisim var mı ya da yaralının dili geriye kaçmış mı kontrol edilir.
b) Suni teneffüs yapılır.
c) Kalp masajı yapılır.
d) Suni teneffüsle birlikte kalp masajı yapılır.
e) Yaralının öldüğü kabul edilir.

92) Kesilen bir kolda atardamar kanaması nasıl olur?
a) Fışkırır tarzda
b) Yavaş yavaş
c) Sızma şeklinde
d) Kırmızı noktalar halinde
e) Hiçbiri

93) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

94) Posta pullarına ve çeşitli ilaçların üzerine emdirilerek ağız yoluyla alınan, kokmayan ve uçmayan sentetik uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) LSD
b) Esrar
c) Kokain
d) Eroin
e) Crack

95) Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik sistem veya cihazı değildir?
a) Kapı tipi metal detektör
b) Kapalı devre kamera sistemi
c) Havalandırma sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Bariyer ve araç kapanları

96) X-ray cihazı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Metal cisimleri farklı renkte görüntüleyebilir.
b) Kapalı cisimlerin içeriğinin analiz edilmesinde faydalanılır.
c) Operatörlerin, dozimetre kullanarak belli periyotlarda radyasyon ölçümlerinin yapılması gerekir.
d) Kamu kurumları, havaalanları vb. yerlerde giriş kontrolünde kullanılır.
e) İnsanlar cihazdan geçirilirken üzerlerindeki metalleri çıkarmalıdır.

97) Aşağıdakilerden hangisi standart bir el telsizinin aparatı, parçası değildir?
a) Kamera
b) Batarya
c) Şarj cihazı
d) Kanal değiştirme butonu
e) Anten

98) Aşağıdaki özelliklerden hangisi biyometrik tanımlama amacıyla kullanılamaz?
a) Parmak izi
b) Göz rengi
c) El geometrisi
d) İnsan sesi
e) Yüz tanımlama

99) Kapı tipi metal detektörün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenir?
a) Uyuşturucu
b) Bıçak
c) Plastik
d) Cam
e) Tahta

100) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre kamera sisteminin temel bileşenlerinden birisi değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Kayıt cihazı
d) Turnike
e) Aydınlatma

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir?
a) Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır.
b) Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir.
c) Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır.
d) Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir.
e) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter.
b) Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır.
c) Amirin “SİLAH AL, ŞARJÖR TAK” komutuyla şarjör takılır.
d) “NİŞAN AL VE ATIŞ SERBEST” komutuyla atışa başlanır.
e) Hiçbiri

3) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

4) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri

5) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

6) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyetlerden biri değildir?
a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) İkaz pimi emniyeti
d) İğne emniyeti
e) Hiçbiri

7) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

8) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar……………. ? Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) boştur.
b) hazırdır.
c) kuruludur.
d) doludur.
e) emniyettedir.

9) Aşağıdakilerden hangisi silahın bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlardan değildir?
a) Silah bakımı ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir. Güvenlik önlemlerine uyulmalı, silah bakımı yapılan ortam, insanlardan uzak olmalıdır.
b) Temizlik yapıldıktan sonra silahtaki temizleyici yağ iyice temizlenmelidir.
c) Silahın namlusu içerisinde yağ veya sıvı hiç olmamalı, varsa mutlaka kurutulmalıdır.
d) Paslanma varsa zımpara kullanılmalıdır.
e) Koruyucu yağ silaha fazla miktarda uygulanmaz, çünkü fazla yağ, toz toplar.

10) Aşağıdakilerden hangisi haznede (şarjörde) meydana gelebilecek bir arızadır?
a) Gerdelin yıpranması, kırılması
b) Tırnak ucunun kirlenmesi
c) Fişek yatağının kirlenmesi veya paslanması
d) Namluda şişme, çatlak ve içerisinin deforme olması
e) Silahın arpacık ve gezinin boyasının silinmesi

11) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz.

12) Kimyasal özellikleri nedeniyle insan, hayvan, bitki ve metallere karşı öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren sis ve yangın meydana getirebilen katı, sıvı, gaz veya aerosol halde bulunabilen maddelere …………… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşsiz silah
e) Savaş silah

13) Aşağıdaki kimyasallardan hangisi yağmurlu havada kullanılmaz?
a) Boğucu kimyasallar
b) Yakıcı kimyasallar
c) Kan zehirleyici kimyasallar
d) Sis bombaları
e) Uyuşturucu kimyasallar

14) Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır ve tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ağır ateşli silah denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahtır?
a) Toplu tabancalar
b) Uçaksavar
c) Kısa namlulu tabancalar
d) Uzun namlulu tabancalar
e) Av tüfekleri

15) Aşağıdakilerden hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) Horoz
b) Tırnak
c) Gez
d) Arpacık
e) Kovan atma boşluğu

16) Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
b) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
c) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) Atış etmeden önce namlunun temiz olup olmadığını kontrol etmenin herhangi bir önemi yoktur.
e) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.

17) Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin üst tarafında
b) Hedefin alt tarafında
c) Hedefin sağ tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sol tarafında

18) Atış sonrası silah bakımı yapılırken aşağıdaki malzemelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Harbi
b) Kıl fırça
c) Bakır telli fırça
d) Pense
e) Temizlik bezi

19) Silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjör ağzının kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

20) Silahların uzun müddet kullanılmayıp, saklanacağı zamanlarda bütün parçaların ne ile yağlanması gerekir?
a) Pas çözücü yağ
b) Vazelin
c) Namlu temizleyici yağ
d) Makine yağı
e) Gres yağı

21) Bir kişi tarafından kullanılabilen, tahrip gücü daha az olan ateşli silahlar genel olarak hangi isimle adlandırılırlar?
a) Hafif ateşli silah
b) Ağır ateşli silah
c) Havan silahı
d) Harp silahı
e) Av silahı

22) Aşağıdakilerden hangisi fabrikasyon patlayıcılardan değildir?
a) TNT
b) Plastik patlayıcılar
c) Molotof kokteylleri
d) Dinamitler
e) Kara barut

23) Oturarak atış pozisyonunda hata yapmamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir?
a) Tabanca oturmadan önce çekilmelidir.
b) Tabanca çekilirken bacaklara doğru yöneltilmelidir.
c) Tabanca bacağa paralel olarak çekilmemelidir.
d) Tabanca çekilirken atıcının atış yaptığı kanalın dışarısına taşmalıdır.
e) Tabanca çekilirken atıcının gerisine taşmalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi polisin toplumsal olayda en çok kullandığı gazlardandır?
a) Fosgen-Difosgen-Tabun
b) CN-CS-OC
c) Hardal-Kükürtlü Hardal-Azotlu Hardal
d) Hidrojen Siyanür-Siyanojen Klorid-Arsin
e) Sarin-Soman-Goman

25) Patlayıcı maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Patlayıcı maddeler ateşli silahlardan daha etkilidir.
b) Patlayıcı maddelerle merak dolayısıyla uğraşılması çok büyük tehlikelere sebebiyet vermektedir.
c) Patlayıcı madde kazalarında tahribat ve ölümler daha fazla olmaktadır.
d) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından müdahale edilmelidir.
e) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından çevre emniyeti alınarak konunun uzmanı olay yerine çağrılmalıdır.

 

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 14366 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.