23.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

24 Eylül 2013 tarihinde yayinlandi

 

23.YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı tesisin otopark alanına bırakılmış şüpheli bir araç tespit etmiştir. Bu araçla ilgili (A)’nın davranış tarzına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Tesis müdürünü arar, tesis müdürünün vereceği talimata göre hareket eder.
b) Çekici marifetiyle söz konusu aracın başka bir yere naklini sağlar.
c) Aracın güvenlik kontrol ve incelemelerini kendisi yapar, durumu kayıt altına alır.
d) Gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
e) Oto tamircisi çağırır, tamirci marifetiyle çalıştırmak suretiyle aracın başka bir yere naklini sağlar.

2) Araç kontrolü ve incelenmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araç sahibi olduğunu beyan eden kişinin kimliği ile araç ruhsatı karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.
b) Araçta bulunan şahıslar tehlikelilik arz ediyor veya kaçma durumu söz konusu ise kontrol, tedbir ve önlemleri buna göre belirlenip uygulanmalıdır.
c) Şüpheli bir durumda araç sürücüsünün veya sahibinin verdiği bilgi yeterli görülmeli, araç üzerinde ayrıca bir kontrol veya inceleme yapılmamalıdır.
d) Araç incelemesi mümkünse araç sahibinin huzurunda yapılmalıdır.
e) Kontrol ve inceleme yapacak görevliler bu konuda bilgili olmalıdır.

3) Aşağıdakilerden hangisi işbölümüne göre kontrol noktasında, kontrol amaçlı görev alacak personelden değildir?
a) Tesis müdürü
b) Yönlendirici personel
c) Kontrol personeli
d) Koruma personeli
e) Kontrol noktası amiri

4) Aşağıdakilerden hangisi arama tutanağında bulunması ve belirtilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat
b) Aranan kişinin kimlik bilgileri
c) Aranan kişinin sahip olduğu bütün ekonomik değer ve varlıklar
d) Arama işlemini gerçekleştirmiş olanlar ve hazırda bulunanların imzası
e) Arama işlemini yapanların adı-soyadı

5) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
c) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

6) I Yakalama tutanağı
II Yer gösterme tutanağı
III Arama tutanağı
IV İhbar tutanağı
V İfade tutanağı
Özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında hakkında yakalama emri bulunan bir kişi kendilerine ihbar edildiğinde ve kişiyi gördüklerinde bu kişiye karşı kullanabilecekleri yetki, uygulayabilecekleri tedbir ve önlemler kapsamında her bir durum için ayrı tutanak düzenlenecek olması halinde yukarıdakilerden hangileri bu durumlar ve kişiyle ilgili düzenleyebilecekleri tutanaklardandır?
a) Yalnız I
b) IV ve V
c) I ve II
d) I, III ve IV
e) II ve V

7) Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ülkemizde kenevir ekimi izne tâbi değildir.
b) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilmektedir.
c) Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır.
d) Ülkemizde haşhaş ekimi izne tâbi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
e) Captagon, sentetik uyuşturucular arasında yer alır.

8) Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma
b) Görevli olduğu terminal veya istasyona gelenlere kimlik sorma
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma

10) “Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre, direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde (1) bedeni kuvvet, (2) ve kanuni şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.” Cümlesinde boş bırakılan (1), (2) ve (3) nolu boşluklara sırayla gelmesi gereken doğru ifade hangisidir?
a) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) maddi güç – (3) silah
b) (1) kademeli olarak azalan nispette – (2) maddi güç – (3) silah
c) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) somut güç – (3) silah
d) (1) kademeli olarak artan nispette – (2) maddi güç – (3) ateşli silah
e) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte – (2) maddi güç – (3) silah

11) I Terk edilmiş eşya
II Bulunmuş eşya
III Suç teşkil etmese veya tehlike doğurabilecek nitelikte olmasa dahi ziyaretçilerin yanlarında getirdiği her türlü eşya
IV Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
V Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri, yukarıda eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almaya görevli ve yetkili kılınmıştır?
a) I, II, III
b) Yalnız III
c) I, IV ve V
d) I, II, IV ve V
e) Yalnız V

12) Aşağıdakilerden hangisi yaya devriye görevi ifa edecek personelin görev teçhizatlarından değildir?
a) Cop
b) El feneri
c) Yol kapanı
d) Haberleşme cihazı
e) Kelepçe

13) Özel güvenlik görevlilerinin suç teşkil etmesi nedeniyle muhafaza altına aldıkları bir eşyayı, ilgili genel kolluğa teslim ederken bu teslim işlemi, aşağıdaki hangi tutanak düzenlenerek yerine getirilir?
a) Teslim ve tesellüm tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Buluntu eşya tutanağı
d) Suçüstü tutanağı
e) Arama tutanağı

14) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvuramaz?
a) Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi
b) Suç işlemekte olan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişi
e) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla alınan tedbirlere engel olan veya aykırı davranan kişi

15) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
c) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme
e) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma

16) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek
e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak

17) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

18) Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin suç bilgilerini çıkarma ve bu amaçla arşiv araştırması yapma
c) Toplantı ve konserlerde kimlik sorma
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirme
e) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle kontrol etme

19) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanmada uygulaması gereken taktikler arasında yer almaz?
a) Dağıtılması gereken topluluğa karşı zor kullanmaya, son çare olarak başvurulmalıdır.
b) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suç işleyeni yakalama olmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen ve disiplin içerisinde hareket etmelidir.

20) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen (B) isimli kişiyi güvenlik kontrolüne tâbi tutmak istemiş, ancak (B) bu kontrolü kabul etmemiştir. Belirtilen duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (B)’nin fabrikaya girişine izin verilmez.
b) (B) hakkında arama ve yakalama tedbirine başvurulur, durum ilgili genel kolluğa derhal bildirilir.
c) (B) alıkonularak ifadesi alınır ve verdiği bilgilerin yeterli görülmesi halinde ayrılmasına izin verilir.
d) (B) alıkonularak üst araması yapılır ve suç unsuruna rastlanmaması halinde ayrılmasına izin verilir.
e) (B) hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

21) Mülki amir veya genel kolluk tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen, konusu suç teşkil eden emir hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Emir yerine getirilir.
b) Emir yerine getirilmez, yazılı verilirse yerine getirilir.
c) Emir yerine getirilmez, emri veren ve yerine getiren sorumlu olur.
d) Emir yerine getirilir, emri veren sorumlu olur.
e) Emir tekrar istenilir, ikinci tekrarda yerine getirilir.

22) Özel güvenlik hizmetlerinin arzulanan düzey, kalite ve standartta yapılması için meslek etik kuralları oluşturulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
a) Örnek davranış göstermek
b) Gizli bilgiyi korumak
c) Güvenli bir iş ortamı oluşturmak
d) Profesyonelliğe uygun şekilde giyinmemek
e) Tüm kural ve düzenlemeleri uygulamak

23) Özel güvenlik görevlilerine verilen yetkiler esas itibariyle idari nitelikte olup aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Arama
b) Kimlik sorma
c) Gizli izleme
d) Yakalama
e) Zor kullanma

24) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri, kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
d) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
e) İl genel meclisinin

25) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik şirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) İşletme müdürüne

26) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiye saldırı yapılabilecek boğma noktalarından değildir?
a) Tüneller
b) Kavşaklar
c) Hastaneler
d) Trafik lambaları
e) Hemzemin geçitler

27) Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır.

28) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden değildir?
a) Uyanık ve şüpheci olmak
b) Girişimci ve sağduyulu olmak
c) Haberleşmeye önem vermemek
d) Sistemli olmak
e) Rutin işlerden kaçınmak

29) Koruma görevine ilişkin her türlü ……………… ve …………….. önceden hazırlanmalıdır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düşer?
a) telefon / plan
b) araç-gereç / alternatif plan
c) araç – gereç / kroki
d) plan / proje
e) araç – gereç / şemsiye

30) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere yönelik suikastları önlemek maksadıyla alınan önlemlerden değildir?
a) Önemli kişiye balistik yelek giydirilir.
b) Önemli kişiyi korumak için çelik levha içeren kalkan taşınır.
c) Korunan kişiye erişim, mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır.
d) Önemli kişinin çevresinde koruma çemberleri oluşturulur.
e) Öncü istihbarat çalışması yapılarak muhtemel boğma noktaları göz önüne alınmalıdır.

31) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.
b) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır.
c) Önemli kişi her türlü utandırıcı durumdan korunmalıdır.
d) Koruma şekli önceden belirlenmelidir.
e) Önemli kişi evinde iken koruma görevi kaldırılmalıdır.

32) Araçlı koruma düzenlerinde ilerlerken kavşaklarda yapılan dönüşlerde korunan kişinin bulunduğu araç, hızını azaltarak içten ve dar açı ile dönüş yaparken onu takip eden koruma aracı nasıl dönüş yapmalıdır?
a) İçten dar açı ile dönüş yapar.
b) Dıştan yavaş bir şekilde dönüş yapar.
c) Dıştan kapama yaparak hızlı bir şekilde dönüş yapar.
d) Arkadan kapama yaparak yavaş bir şekilde dönüş yapar.
e) İçten geniş açı ile dönüş yapar.

33) Koruma görevinin dört önemli aşamasından biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için “tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak”tır. Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir?
a) Tehlike nedir?
b) Tehlike kimden gelir?
c) Tehlike nereden gelir?
d) Tehlike, nasıl saldırıya dönüşür?
e) Tehlike nereden gelmez?

34) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

35) 1982 Anayasasına göre, yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
a) TBMM
b) Cumhurbaşkanı
c) Başbakan
d) Bakanlar Kurulu
e) Anayasa Mahkemesi

36) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabileceği veya taşıyabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye hangisi yetkilidir?
a) Vali
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) İl özel idaresi
d) İl genel meclisi
e) İl daimi encümeni

37) Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
a) Tüzük
b) Kanun
c) Yönetmelik
d) Genelge
e) Anayasa

38) 1982 Anayasasında yer alan “her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” hükmü hangi özgürlüğün ifadesidir?
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti
b) Din ve vicdan hürriyeti
c) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
d) Basın hürriyeti
e) Bilim ve sanat hürriyeti

39) PVSK m.4/A’ya göre polisin kişileri ve araçları durdurması hangi şarta bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet savcısının yazılı emri
b) Sulh ceza hakiminin kararı
c) Makul sebebin varlığı
d) Mülki amirin sözlü emri
e) Hiçbiri

40) PVSK’ya göre polis, hangi yetkisini kullanırken kimliğini göstermek zorundadır?
a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Arama
d) Yakalama
e) Tutuklama

41) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle arama
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
e) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama ve üstlerini arama

42) Türk Ceza Kanununa göre bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Cebir
b) Tehdit
c) Şantaj
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
e) Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma

43) Türk Ceza Kanununa göre kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Görevini yaptırmamak için direnme
b) Kamu görevini engelleme
c) Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs
d) Orantısız güç kullanma
e) Görevli memura hakaret

44) Türk Ceza Kanununa göre zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) İşkence
b) Eziyet
c) Kasten yaralama
d) Taksirle yaralama
e) İnsanlık dışı muamele

45) 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin bir özelliği olarak ifade edilebilir?
a) Kamu güvenliğini tamamlamak
b) Özel güvenliğin yolunu açmak
c) Güvenlik hizmetlerinde genel kolluğa yardımcı olmak
d) Özel kolluğu yaygınlaştırarak asayişin sağlanmasına yardımcı olmak
e) Yeni istihdam imkanları sağlamak

46) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki yerlerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı çalıştırılmasına veya silahlı olarak görev yapmasına izin verilen yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Sağlık tesisleri
c) Hava meydanları
d) Talih oyunları işletmeleri
e) İçkili yerler

47) Polisin önleme araması yapmasının arkasındaki temel mantık nedir?
a) Failleri yakalamak
b) Suçu önlemek
c) Aranan kişilere ulaşmak
d) Suçluları caydırmak
e) Suçluların sokağa çıkmasını önlemek

48) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Vali
c) Belediye başkanı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) İçişleri Bakanı

49) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki kanunlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermez?
a) Türk Medeni Kanununun 981.maddesi
b) Borçlar Kanununun 52.maddesi
c) Türk Ceza Kanununun 24.maddesi
d) Türk Ceza Kanununun 25.maddesi
e) Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16.maddesi

50) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi görev süresince üzerinde kimlik kartı taşımamanın müeyyidesidir?
a) Çalışma izninin iptali
b) Çalışma iznini yenilememe
c) Kimlik kartının iptali
d) Göreve son verme
e) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama

51) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi veya kuruluş yöneticilerinin karşılaşacağı yaptırım/yaptırımlar nelerdir?
a) Sadece idari para cezası
b) Hapis veya adli para cezası
c) Sadece hapis cezası
d) Sadece adli para cezası
e) Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamama

52) Aşağıdakilerden hangisi polisin zor kullanma sırasında dikkate alması gereken prensiplerden biri değildir?
a) Kademelilik
b) Ölçülülük
c) Orantılılık
d) Doğrudan doğruyalılık
e) Kanunilik

53) “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz cümlesi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi ilkeyi ifade eder?
a) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
b) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
c) Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
d) Kanunların bağlayıcılığı ilkesi
e) Kaçınılmazlık ilkesi

54) Türk Ceza Kanununa göre “görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan” özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

55) Aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel belirtilerindendir?
a) Ellerde titreme
b) Mide krampları
c) Nefes darlığı
d) Uykusuzluk
e) Hepsi

56) Mesajı alan ve değerlendirenin bunu göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir?
a) Mesaj
b) Geribildirim
c) Kaynak
d) İletişim
e) İletişim ortamı

57) İstekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri karşı tarafa tam ve sözlü olarak anlatma işine ne denir?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

58) “Konuşmayı sınırlandırmak”, “herkese söz hakkı vermek” gerektiğinden bahsediyorsak ne çeşit bir iletişim ortamındayızdır?
a) Demokratik bir grup toplantısı
b) Konferans
c) TV programı
d) Yarışma programı
e) Beden dili

59) Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki ögelerden “kaynak”ın özelliklerinden biri değildir?
a) İnanılırlık
b) Saygınlık
c) Sevilme
d) Sevme
e) Güvensizlik

60) Güvenlik görevlisi, problemli kişinin duygu ve davranışları arasında farklılık, cümleleri arasında tutarsızlık gözlediğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?
a) Çelişkilere dikkat çekme
b) Duyguları yansıtma
c) Yüzleşme tekniği
d) Azarlama
e) Bilgi vermek

61) “Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir” cümlesi hangi kavramı ifade etmektedir?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

62) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?
a) Dil ve anlatım güçlükleri
b) Dinleme eksikliği
c) Kullanılan cihazlar
d) Anlama eksikliği
e) Bilgi eksikliği

63) Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişim değildir?
a) Spikerin televizyon haberlerini sunması
b) Bir memurun, vatandaşın derdini dinleyip açıklama yapması
c) Arkadaşlarla sohbet
d) Sınıfta ders anlatma
e) Açık oturumda karşılıklı tartışma

64) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

65) Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?
a) Soğukkanlı olup öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır.
b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul edip onların olumlu davranışlarını onaylamak gerekir.
c) İnsanlara değer verdiğimizi, onlara göstermeliyiz.
d) Problemi değil, insanları karşımıza almalıyız.
e) Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğru, her yerde söylenmemelidir.

66) İletişimi aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?
a) Birlikte yönetim faaliyetine denir.
b) Bir mesajın (duygu, düşünce ya da bilginin) karşılıklı aktarılması işlemidir.
c) İletinin yazılarak kayda alınmasına denir.
d) Yönetim amaçlı insanlara yardım etmektir.
e) Mesajın iyi anlaşılması demektir.

67) Topluluk saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde ediyorsa bunun devamını sağlamak için saldırgan davranışları sürdürebilir. Bu ne tür bir saldırganlık biçimidir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öge olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

68) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

69) Toplumsal eylemlerde toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Dağılıyor görünerek toplanma
c) Marş söyleme
d) Kadın ve çocukları kullanma
e) Hepsi

70) Topluluğun teşkilatlandırması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapılmaktadır?
a) Dışarıdan yöneterek
b) İçeriden yöneterek
c) Psikolojik etki gruplarıyla
d) Eylem gruplarıyla
e) Hepsi

71) Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasına ne ad verilir?
a) Söylenti
b) Sirayet (yayılma)
c) Tesir altında kalma
d) İrade
e) Hiçbiri

72) “Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan araç” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Baret
b) Gaz süzgeci
c) Kask
d) Gaz maskesi
e) Miğfer

73) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
d) Topluluk içinden bir şahsı almak için
e) Hiçbiri

74) Aşağıdaki hangi hallerde kelepçe takılmalıdır?
a) Kişi ciddi tehlike oluşturuyorsa
b) İntihar ve kaçmaya teşebbüsü söz konusu ise
c) Yakalanan kişilerin direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya saldırıda bulunması halinde
d) Tutuklanmayı gerektiren suç işlemiş ise
e) Hepsi

75) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin, saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

76) Göz yaşartıcı gazlar aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Öldürücü
b) Boğucu
c) Kan zehirleyici
d) Saf dışı bırakıcı
e) Hepsi

77) Aşağıdakilerden hangisi bir CCTV sisteminde izlenen kamera görüntülerinin kalitesini etkileyen bir faktör değildir?
a) Görüntü alınan ortamın aydınlık seviyesi
b) Kameranın çözünürlüğü
c) Kamera lensi
d) Görüntü alınan yere olan mesafe
e) Görüntü alınan ortamın sıcaklığı

78) X-Ray cihazıyla aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Kapalı bir kutunun içeriğinin analiz edilmesi
b) Şahısların üzerinde silah olup olmadığının kontrol edilmesi
c) Şahısların üzerinde bıçak olup olmadığının kontrol edilmesi
d) Hayvanların vücut kontrolü
e) Şahısların üzerinde metalik bir nesne olup olmadığının tespit edilmesi

79) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemlerinin (CCTV) bileşenlerinden değildir?
a) Kamera
b) Aydınlatma armatürleri
c) Kayıt cihazı
d) İzleme monitörleri
e) Turnike

80) X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
a) İnsan üzerinde saklanmış kesici aletler
b) Valiz içerisine yerleştirilmiş silah
c) Çantaya saklanmış uyuşturucu
d) Kutuya konulmuş patlayıcı maddeler
e) Plastik malzemeyle sarılmış bıçak

81) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş-çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal detektörü
a) Yalnız II
b) Yalnız I
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III

82) Aşağıdakilerden hangisi kaza sonucu göze metal cisim batmasında yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?
a) Antibiyotikli merhem uygulamak
b) Hastayı sırtüstü yatırıp gözü bol su ile yıkamak
c) Hastaya müdahale etmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmak
d) Cismi temiz bir mendil yardımı ile çekerek çıkartmak
e) Metal cımbız yardımı ile cismi çıkarmak

83) Hangisi ilkyardım uygulamalarında amaçlanmaz?
a) Hasta/yaralının durumunun kötüye gidişini engellemek
b) İyileştirmeyi kolaylaştırmak
c) Hastaya ait eşyaların kaybolmasını engellemek
d) Dolaşım-solunum faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak
e) Hastanın güvenli bir yere, uygun şekilde götürülmesi

84) Aşırı soğuğa maruz kalmış ve vücut ısısı düşmüş bir kimseye ilkyardımda önceliği olmayan hangisidir?
a) Uygun sıcaklıktaki bir ortama götürülür.
b) Donan bölge varsa 37,7-40.5 derece suda ısıtılır.
c) Temel yaşam bulguları sık sık kontrol edilir.
d) Üzeri kuru bir örtü ile örtülür.
e) Kişinin bol kalorili gıdalar yemesi sağlanır.

85) Aşağıdakilerden hangisine bakılarak solunumun olup olmadığı değerlendirilir?
a) Vücut ısısının ölçülmesi
b) Reflekslerin tespit edilmesi
c) Solunum seslerinin duyulması
d) Kanama olmaması
e) Nabız atışı kontrolü

86) Hangi kanama durumunda, kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?
a) Kulaktan kan gelmesi
b) Beyin kanaması
c) Mide kanaması
d) Yüzeysel deri kesikleri
e) İdrardan kan gelmesi

87) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının taşıması gereken özelliklerdendir?
a) Erkek olmak
b) Fiziksel olarak güçlü biri olmak
c) Duygusal olmak
d) Pratik çözümleri ilkyardım uygulamalarında kullanabilmek
e) Temel bilgisayar kurallarını bilmek

88) Kimyasal maddeler nedeniyle cilt yanıklarının oluşması durumunda, olay yerinde yapılmaması gereken ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Yanık yerinin üzerindeki yabancı cisimler kazınarak temizlenmez.
b) Temel yaşam bulguları değerlendirilir.
c) Kimyasalın etkisini azaltmak için üzerine diş macunu ya da salça sürülmez.
d) Yanık antibiyotikli merhem ile tedavi edilir.
e) Yanık yeri bol miktarda çeşme suyu ile yıkanır.

89) Gaz zehirlenmelerinde ilkyardımda uygun olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gaz maskesi takarak yardıma gitmek
b) Hastaya ayran gibi zehrin etkisini azaltan gıda vermek
c) Hastanın temel yaşam bulgularını değerlendirmek
d) Patlayıcı gazlar varsa ortam aydınlatmasında mum, kibrit, çakmak kullanmamak
e) Tehlikeli durumu ilgili yerlere haber vermek

90) Kalp krizi geçiren kişinin daha rahat solunumunu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Çevresindeki kalabalık uzaklaştırılır.
b) Rahat bir pozisyonda kalması sağlanır.
c) Kravat, gömlek düğmeleri, kemer gevşetilir.
d) Açık havaya çıkarılarak dolaştırılır.
e) Temiz hava girmesi için cam açılır.

91) Hasta/yaralı taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hasta, her durumda yatar pozisyonda taşınmalıdır.
b) Ambulans olmadan hasta taşınması mümkün değildir.
c) Taşıma en az iki kişi ile yapılabilir.
d) Hastayı zorlayıcı, rahatsızlık verici hareketlerden kaçınılmalıdır.
e) Yangın, duman gibi süregelen bir tehlike ortadan kaldırılmadan hasta kımıldatılmamalıdır.

92) Karbondioksitli yangın söndürücünün birince derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Boğma
c) Zayıflatma
d) Engelleme
e) Hiçbiri

93) Evimizde acil durumlar için hangi hazırlıkları yapmamız gereklidir?
a) Konut ve işyerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız.
b) Sigorta yaptırmalıyız.
c) Su, elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz.
d) Afet ve ilkyardım çantası hazırlamalıyız.
e) Hepsi

94) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri

95) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Boya
b) Fuel-Oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ

96) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
a) İhmal, kazalar, bilgisizlik
b) Yanıcı maddeler, oksijenler
c) Su, KKT, CO2
d) İtfaiyeye haber vermemek
e) Hidratlar

97) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içerisinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansörü kullanmamalıyız.
b) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz.
c) Dolap, raf, pencere vb. uzak durmalıyız.
d) Okulda sağlam ise sıra altı ya da sıra yanına çökerek beklemeliyiz.
e) Hepsi

98) Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, laboratuar, kimyasal madde depoları
b) Boya, vernik depo ve atölyeleri
c) Hava alanları, hangarlar
d) Trafolar
e) Akaryakıt depoları

99) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

100) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

 SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Atış tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

2) Hazne nedir?
a) Fişek yatağının iç kısmı
b) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yer
c) Namlunun iç kısmı
d) Fişeğin iç kısmı
e) Kovan atma boşluğu

3) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Nükleer silahlar
e) Modern silahlar

4) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – çıkarıcı – kovan atma boşluğu
b) Çıkarıcı – kovan atma boşluğu
c) Namlu – iğne – çıkarıcı
d) Tırnak – namlu – çıkarıcı
e) Şarjör – tırnak – çıkarıcı

5) Tırnağın fişeğe takıldığı uç kısmı kırılır veya aşınırsa aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Kovan atma tertibatı normal olarak çalışır.
b) Ateşleme gerçekleşmez.
c) Fişeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
d) Kovanın kenarından kolaylıkla kurtulur ve fişek yatağından kovanı çekemez.
e) Hiçbiri

6) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah daima dolu olarak taşınır.
b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.
c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir.
d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.
e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır.

7) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – I
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

8) Aşağıdakilerden hangisi atışta tetik ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalışmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir şekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir.
e) Hepsi

9) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.

10) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet ve görgü kurallarından biri değildir?
a) Ateş etmeye karar vermedikçe parmağını tetik korkuluğundan içeri sokma
b) Silah elinizde iken her türlü şakadan kaçının
c) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulmalıdır
d) Namlu ağzından içeriye doğru bakarak kontrol etmeli ve namluyu vücudumuza yöneltmeliyiz
e) Silahla ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla, hiçbir şeye yöneltmeyiniz.

11) Silah bakım zamanlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Günlük bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Basit bakım
d) Haftalık bakım
e) Atış sonrası bakım

12) Saf dışı bırakıcı kimyasal silahlar içerisinde yer alan sis bombalarının genel olarak kaç rengi vardır?
a) Dört rengi vardır. Bunlar; sarı, kırmızı, yeşil ve mordur.
b) Üç rengi vardır. Bunlar; mavi, turuncu ve pembedir.
c) İki rengi vardır. Bunlar; beyaz ve siyahtır.
d) Dört rengi vardır. Bunlar; beyaz, siyah, mavi ve turuncudur.
e) Üç rengi vardır. Bunlar; turuncu, mavi ve kahvedir.

13) İyi bir atıcı nişan alırken aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış hareket etmiş olur?
a) Nişan alma sırasında heyecanlandığını fark ettiği anda, silahını hedef istikametinde uygun bir yere bırakıp dinlenmelidir.
b) Arpacık ve gezi net, hedefi puslu (flu) görmelidir.
c) Atış esnasında nefes alıp vermeli, arpacık-gez ve hedefi net görmelidir.
d) Nişan alındığında arpacık, gezin tam ortasında olmalıdır.
e) Kabzayı iyi kavramalı ve nişan alırken silahını oynatmamalıdır.

14) Silah doldurup yapmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Çıkarıcı kırık olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir.
d) İğne yayı kırık veya özelliğini kaybetmiştir.
e) Gerdel yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.

15) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?
a) Fişek rampası
b) Dirsekli kurs
c) Ateşleme iğnesi
d) Yiv
e) Set

16) Patlayıcı maddeler üretim şekillerine göre, ……….. ve …….. olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Kara barut – Dinamitler
b) Plastik patlayıcılar – Dumansız barut
c) TNT – Anfo
d) Molotof kokteylleri – Boru tipi bombalar
e) Fabrikasyon patlayıcılar – El yapımı patlayıcılar

17) Aşağıdakilerden hangisi dış balistiğe etki eden bir faktör değildir?
a) Tabii yan
b) Rüzgâr
c) Havanın ısısı
d) Havanın yoğunluğu
e) Namlunun aşınması

18) Otomatik tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak yayının itme yönü
b) Tırnak yayı
c) Kovan
d) Top yuvaları
e) Tırnak

19) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcı olmanın sırlarından biri değildir?
a) Bütün temel kuralları uygulamak
b) Uyguladığı kuralları iyi kontrol etmek
c) Hataları tespit ederek düzeltmek
d) Hataların olmasını normal karşılamak ve düzeltme girişiminde bulunmamak
e) Yeniden denemeler yaparak doğru davranış şekillerini tekrar ederek benimsemek

20) Aşağıdaki durumlardan hangisi silahın ateşleme yapmamasına yol açabilecek muhtemel nedenler arasında sayılmaz?
a) İğne ucu aşınmış veya bozuk üretilmesi
b) İğne yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
c) Barutun nemli veya nemden zarar görmüş olması
d) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmesi
e) Fişeğin bozuk veya hatalı üretilmesi

21) Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır.
b) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için fişeklerin orijinal kutularında taşınması en uygun olanıdır.
c) Eğitim atışlarından sonra atıcı ceplerinin tamamını boşaltmalıdır.
d) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır.
e) Poligonlarda atış yapılırken atışlar, atış amirinin komutları doğrultusunda başlamalı ve bitirilmelidir.

22) Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve silahı geri takmaktan oluşan bakım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Basit bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Haftalık bakım

23) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahtır?
a) Roket
b) Top
c) Havan
d) Tabanca
e) Tank

24) İyi bir atıcıda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) Silahının düzenli olarak bakım ve temizliğini yapar.
b) Silahın emniyet tedbirlerini bilir ve uygular.
c) Görevi esnasında veya görevi dışında silahın başkalarının eline geçmesini sağlar.
d) Silahını kanunlara uygun olarak kullanır.
e) İnsan haklarına saygılıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet ve görgü kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultma
c) Silahı eline aldığında şarjörü çıkarmadan sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
d) Silah elinde iken her türlü şakadan kaçın
e) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17642 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.