24.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

15 Kasım 2013 tarihinde yayinlandi

 

24. YENİLEME SINAVI (A GRUBU) 

 

1) Aşağıdaki yetkilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin ortak yetkilerinden birisidir?
a) Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
b) Trafik tescil işlemleri yetkisi
c) Trafik denetleme yetkisi
d) Yakalama yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

2) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin ortak paydalarından birisidir?
a) Görev alanında asayişi sağlama
b) Görev alanında olay yeri inceleme
c) Görev alanında parmak izi alma
d) Görev alanında ifade alma
e) Görev alanında trafik denetimi yapma

3) Genel kolluk görevlileri görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde idari kolluk görevleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Emniyet müdürüne
b) Jandarma komutanına
c) Cumhuriyet başsavcısına
d) Mülki idare amirine
e) Belediye başkanına

4) Özel güvenlik görevlileri görev alanı dışında aşağıdaki haklarından hangisini kullanabilir?
a) Meşru müdafaa
b) Zor kullanma
c) Eşya tarama
d) Kimlik sorma
e) Silah kullanma

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin olay yerinin korunmasıyla ilgili görevlerinden biri değildir?
a) Olay yerini koruma altına almak
b) Suç delillerini muhafaza etmek
c) Suçluları yakalamak için kurulacak ekibe katılmak
d) Olayın safhalarıyla ilgili amirlerine bilgi vermek
e) Suçun işlendiği yer ve zamanının tespit edilmesine yardım etmek

6) Yangın söndürme prensipleri nelerdir?
a) Dağıtma, boğma, soğutma
b) Soğutarak söndürme, havayı keserek söndürme, yanıcı maddeleri ortadan kaldırma
c) Örtme, dağıtma, parçalama
d) Dağıtma, sulama, kapatma
e) Parçalama, boğma, havayı kesme

7) Yangın söndürücü maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kum, halon gazı , CO2, toprak, paspas
b) Su, toprak, kum, paspas, köpük
c) Su, köpük, kuru kimyevi toz, halon gazı, CO2
d) Toprak, kuru kimyevi toz, su, köpük, yangın dolabı
e) Paspas, toprak, su, CO2, köpük

8) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle yada kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Tsunami
d) Kasırga
e) Hortum

9) Metal yangınlarının söndürülmesinde özel söndürme tozu veya sıvısının olmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Köpük
b) Su
c) Karbondioksit
d) Kum-toprak
e) Kimyasal köpük

10) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

11) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içerisinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansörü kullanmamalıyız.
b) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz.
c) Dolap, raf, pencere vb. uzak durmalıyız.
d) Okulda sağlam ise sıra altı ya da sıra yanına çökerek beklemeliyiz.
e) Hepsi

12) Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, laboratuar, kimyasal madde depoları
b) Boya, vernik depo ve atölyeleri
c) Hava alanları, hangarlar
d) Trafolar
e) Akaryakıt depoları

13) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

14) Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışlarını değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Grup içerisinde duygusallık hakimdir.
b) Grup içerisinde bilinçsiz davranışlar görülebilir.
c) Grup içerisinde kişiler temkinli ve tedbirli davranırlar.
d) Grup içerisinde kişiler birbirlerini taklit ederler.
e) Grup içerisinde kişiler saldırganlık yapabilir.

16) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
a) Grubun amacına uygun pankart açması
b) Çeşitli ülke bayraklarının yakılması
c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürümesi
d) Grup içerisinden göstericilerin avazı çıktığı kadar bağırması
e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

17) Toplumsal eylemlerde gruba karşı uygulanan metotlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcı olma
d) Profesyonel olma
e) Hepsi

18) Spor karşılaşmalarında hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Kademeli düzen
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

19) Güvenlik kuvvetlerinde profesyonellik denildiğinde aşağıdaki hangi seçenek bu deyime uygun düşer?
a) Tahriklere kapılmamak ve tarafsız olmak
b) Tarafsız olmak, coplu olmak ve vatandaşı tahrik etmemek
c) Tahrik olmamak, tahrik etmemek ve güzel görünmek
d) Tahrik olmamak, tahrik etmemek ve sert bakışlı olmak
e) Tahrik etmemek, tarafsız olmak, tahriklere kapılmamak

20) Eylem, belirli bir amaca varmak için yapılan davranışlardır. Topluluk içerisinde bulunan kişiler çeşitli şekillerde yasadışı eylem biçimleri gösterebilirler. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
a) Hakaret etmek
b) Yazılı ve sözlü tahrik etmek
c) Bazı maddeleri atmak
d) Medyaya beyanatta bulunmak
e) Eşya tahribi ve yağma yapmak

21) Toplumsal olaylarda hat düzeni aşağıdakilerden hangi amaçla kullanılmalıdır?
a) Dar bir yolu veya tesis girişini kapatmak
b) Kalabalık içerisinde yol veya koridor açmak
c) Bir şahsı korumak
d) Topluluğu bölmek
e) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak

22) Biber gazı veya göz yaşartıcı madde kullanımında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hava şartları kontrol edilmeli
b) Amaca ulaşıldığında son verilmeli
c) Açık pencere ve kapılar varsa kapatılmalı
d) Koruyucu teçhizat bulundurulmalı
e) Kapalı alanlarda aşırı doz kullanılmamalı

23) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz.
b) Genel yollarda toplantı ve yürüyüş yapılamaz.
c) Parklarda ve mabetlerde toplantı veya gösteri yapılamaz.
d) Kamu hizmeti gören bina ve eklentilerinde toplantı veya gösteri yapılamaz.
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerden hangisi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını, sınırlandırma şekli olarak görülemez?
a) Yakalama
b) Tutuklama
c) Mahkûmiyet
d) Gözaltı
e) Adli kontrol

25) Anayasamıza göre yakalanan kişilere, yakalama sebepleri ve haklarındaki iddialar kural olarak ne zaman bildirilmelidir?
a) Derhal
b) Mümkün olan en kısa zamanda
c) Makul bir süre içinde
d) Şüpheli gözaltı birimine gelince
e) Şüphelinin hakkındaki bilgiler nezarethane ve gözaltı defterine kayıt olunca

26) Anayasada yer alan “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesi neyin ifadesidir?
a) Suçluluk karinesi
b) Suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi
c) Masumiyet karinesi
d) Kişi özgürlüğü
e) Düzeltme ve cevap hakkı

27) PVSK md.1’e göre, aşağıdakilerden hangisi kolluğun doğrudan koruduğu bir değer değildir?
a) Halkın ırzı
b) Halkın canı
c) Halkın şerefi ve haysiyeti
d) Halkın malı
e) Halkın istirahatı

28) Polisin vazifesinden başka işlerde çalışmasını yasaklayan hüküm PVSK’da nasıl ifade edilmiştir?
a) Polis, hiçbir surette vazifesinden başka bir işte kullanılamaz.
b) Polis, kanunda gösterilen istisnalar hariç vazifesinden başka bir işte çalıştırılamaz.
c) Polis, belirli durumlar hariç vazifesinden başka bir işte kullanılamaz.
d) Polis vazifesi dışındaki işler hariç her zaman görevinin başındadır.
e) Polis 24 saat görevi başındadır.

29) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Vali
c) Belediye başkanı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) İçişleri Bakanı

30) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi görev süresince üzerinde kimlik kartı taşımamanın müeyyidesidir?
a) Çalışma izninin iptali
b) Çalışma iznini yenilememe
c) Kimlik kartının iptali
d) Göreve son verme
e) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama

31) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin Ceza Muhakemesi Kanununun 90.maddesine göre yaptığı yakalama ne tür bir yakalamadır?
a) Kimliksiz olmaktan yakalanması
b) Tutuklama yakalaması
c) Suçüstü yakalaması
d) Yakalama emri üzerine yapılan yakalama
e) Önlemeyici yakalama

32) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabileceği veya taşıyabileceği silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye hangisi yetkilidir?
a) Vali
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) İl özel idaresi
d) İl genel meclisi
e) İl daimi encümeni

33) Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla bildirmesi gereken kolluk birimlerinden biri olabilir?
a) Orman muhafaza memuru
b) Gümrük muhafaza memuru
c) Kır bekçisi
d) Jandarma
e) Köy bekçisi

34) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi veya kuruluş yöneticilerinin karşılaşacağı yaptırım/yaptırımlar nelerdir?
a) Sadece idari para cezası
b) Hapis veya adli para cezası
c) Sadece hapis cezası
d) Sadece adli para cezası
e) Özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamama

35) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kim/kimler yetkilidir?
a) Sadece İçişleri Bakanlığı
b) Sadece valilikler
c) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
d) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
e) EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı

36) 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin bir özelliği olarak ifade edilebilir?
a) Kamu güvenliğini tamamlamak
b) Özel güvenliğin yolunu açmak
c) Güvenlik hizmetlerinde genel kolluğa yardımcı olmak
d) Özel kolluğu yaygınlaştırarak asayişin sağlanmasına yardımcı olmak
e) Yeni istihdam imkanları sağlamak

37) PVSK’ya göre durdurulan bir kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde kendisi hakkında uygulanması gereken tedbir hangisidir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Yakalama ve gözaltına alma
d) Tutuklama
e) Yer gösterme

38) PVSK’ya göre önleme araması yapılacak yerleri belirleme yetkisi kime aittir?
a) Sulh ceza hâkimi
b) Mülki idare amiri
c) Kolluk amiri
d) Cumhuriyet başsavcısı
e) Sulh ceza hâkimi veya mülki idare amiri

39) 5188 Sayılı Kanun açısından özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini gerekirse elle arama
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

40) 5188 Sayılı Kanun açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silah bulunduramayacağı yerlerden değildir?
a) Sağlık tesisleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Talih oyunları işletmeleri
d) İçkili yerler
e) Spor müsabakaları

41) 5188 Sayılı Kanunda yer alan idari para cezalarını verme yetkisi kime aittir?
a) Mülki idare amiri
b) İçişleri Bakanı
c) Belediye başkanı
d) İşveren
e) Özel güvenlik şirketi

42) İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren hangi mahkemede dava açabilir?
a) İdare mahkemesi
b) Sulh hukuk mahkemesi
c) İş mahkemesi
d) Sulh ceza mahkemesi
e) Bölge idare mahkemesi

43) İş Kanuna göre, bir işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin çalıştığı işyerinde ne kadar süre ile işin durmasını gerektirecek bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması gerekir?
a) Bir haftadan fazla süre
b) İki haftadan fazla süre
c) Üç haftadan fazla süre
d) Dört haftadan fazla süre
e) On günden fazla süre

44) Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Bıçak
b) Silah
c) Diz üstü bilgisayar
d) Kurşun kalem
e) Cep telefonu

45) Bir işyeri sahibi, personelinin giriş çıkış saatlerini takip etmek ve işyerinin özel bölümlerine sadece yetkilendirdiği personelin girebilmesini sağlamak istiyor. Bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir?
a) Kartlı giriş sistemi
b) X-ray cihazı
c) Kamera sistemi
d) Metal detektörü
e) Telsiz sistemi

46) X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Şahısların üzerindeki metal maddelerin tespiti
b) Şahısların üzerindeki uyuşturucuların tespiti
c) Çanta içerisindeki nesnelerin görüntülenmesi
d) Şahısların üzerindeki silahların tespiti
e) Şahısların üzerindeki tehlikeli kesici aletlerin algılanması

47) Kameraların gece karanlık ortamlarda görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?
a) İnfrared aydınlatma cihazları
b) El feneri
c) Ampul
d) Florasan lamba
e) Elektrikli ısıtıcılar

48) Aşağıdakilerden hangisi kişileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?
a) Parmak izi
b) Göz retinası
c) Boy-kilo endeksi
d) İnsan sesi
e) Yüz

49) Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?
a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
b) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metal eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında, her türlü metalik nesneye alarm üretir.

50) Otobüs terminalinde görev yapmakta olan (A) isimli özel güvenlik görevlisine telefonla, bir kişinin isim ve eşkâl bilgileri ile terminalde bulunduğu yer bilgileri verilmek suretiyle çantasında ruhsatsız silah bulundurduğu ihbar edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi (A)’nın bu kişi ve ihbarla ilgili yapamayacağı işlemlerden biridir?
a) İhbarla ilgili tutanak tutma
b) İhbarın doğruluğuyla ilgili ön araştırma yapma
c) Ön araştırma sonucuna göre kişiden kimlik sorma
d) Durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirme
e) Çantasında elle arama yapma

51) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, bir AVM’de çalışmakta olup, hukuken kabul edilebilir bir neden olmaksızın (B) isimli kişinin AVM’den ayrılıp gitmesine izin vermemiştir. Belirtilen duruma göre, (A) bakımından aşağıdaki hangi suçun oluştuğu söylenebilir?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
b) İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli
c) Ayırımcılık
d) Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
e) Güveni kötüye kullanma

52) (B) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir tesiste şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (B) tarafından yapılması veya uygulanması halinde yanlış bir davranış veya uygulama olur?
a) Şüpheli çantanın bulunduğu yerde çevre güvenliği alma
b) Şüpheli çantaya ilişkin ilgili genel kolluğa derhal bilgi verme
c) Şüpheli çantanın bulunduğu yere kişilerin girişine izin vermeme
d) Şüpheli çantanın olduğu yerde veya yakınında bulunan kişileri uzaklaştırma
e) Şüpheli çantayı açarak veya tesiste çalışan bir kişiye açtırarak içini kontrol etme

53) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenliğini sağladığı havaalanına girmek isteyen (B) isimli kişiye karşı uygulayabileceği veya alabileceği güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kimlik sorma
b) Kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alma
c) Duyarlı kapıdan geçirme
d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Üstünü detektörle arama

54) Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla spor alanına girişte izleyicilerin üstünde ve eşyalarında özel güvenlik görevlilerinin gerektiğinde arama yapılabilmelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Müsabaka güvenlik amirinin emri ile arama yapabilirler.
b) En üst rütbeli polis amirinin emri ile arama yapabilirler.
c) En üst rütbeli jandarma komutanının emri ile arama yapabilirler.
d) Spor güvenlik kurulunun vereceği karar üzerine arama yapabilirler.
e) Genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı emrine istinaden arama yapabilirler.

55) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı bir işyerine girmek isteyen (C) isimli kişinin yanında suç teşkil etmemekle birlikte, kişilerin sağlığı ve güvenliği bakımından tehlike doğurabilecek bir eşya tespit etmiştir. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (A), işyerinde kalabalık azalıncaya kadar (C)’yi tutabilir.
b) (A), söz konusu eşyayı imha edebilir.
c) (A), söz konusu eşyayı emanete almak suretiyle (C)’nin işyerine girişine izin verir.
d) (A), söz konusu eşya nedeniyle (C)’nin ifadesini alabilir.
e) (A), belirtilen durumda (C)’yi yakalayabilir.

56) Özel güvenlik görevlileri kendilerine tanınan yetki kapsamında yakalama tedbirine başvurmaları ve bu tedbir nedeniyle yakalama tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?
a) Yakalamayı kimlerin yaptığı
b) Yakalamanın hangi nedenle yapıldığı
c) Yakalamanın yapıldığı yer ve zaman
d) Yakalama sırasında zor kullanıldı ise bunun nedenleri
e) Yakalanan kişinin yakalandığı yere hangi model ve özellikteki araçla geldiği

57) Özel güvenlik görevlileri koşulları oluşup yakalama yetkisine başvurduğunda yakalanan kişilerin direnmesi halinde bu kişilere karşı zor kullanmaları söz konusu olabilecektir. Zor kullanma tedbirine başvurmak gerektiğinde bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma direnene karşı yapılmalıdır.
b) Direnişin mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun, bedeni kuvvet kullanılmamalı, doğrudan maddi güç araçları kullanılmalıdır.
c) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanılmalıdır.
d) Durumun haklı göstermediği derecede zor kullanmaktan kaçınılmalıdır.
e) Direniş kırıldıktan ve böylece kişi kontrol altına alındıktan sonra, zor kullanımına hemen son verilmelidir.

58) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.
c) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
d) Nokta görevi süresince personel, yerine personel görevlendirmeksizin kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

59) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

60) Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?
a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler
b) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgiler
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler
e) Tutanağın düzenlenme tarih ve saati

61) Şüpheli bir aracın dıştan fiziki kontrolüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kelebek ve diğer camların kırık olup olmadığına bakılmalıdır.
b) Kapı yanlarında zorlama olup olmadığına bakılmalıdır.
c) Taşıt kontrol aynasıyla aracın altı kontrol edilerek herhangi bir şüpheli veya dikkat çeken bir maddenin olup olmadığına bakılmalıdır.
d) Kapı ve bagaj kilitlerinde müdahale veya zorlamanın olup olmadığına bakılmalıdır.
e) Kontrol, kalabalık bir ortamda herkesin göreceği şekilde çok sayıda görevlinin katılımı ile yapılmalıdır.

62) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken işlem ve davranışlardan biridir?
a) Olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alma
b) Olay yerine kişilerin girmesine izin verme
c) Suçun delillerinin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alma
d) Suçun delillerinin bozulmaması için gerekli tedbirleri alma
e) Olay yerinde bulunması halinde olayın şüphelilerini yakalama ve koruma altına alma

63) I. Cop
II. El feneri
III. Haberleşme cihazı
IV. Kelepçe
Yukarıdakilerden hangileri devriye görevi ifa edecek personelin görev teçhizatlarındandır?
a) I ve III
b) I, II, III ve IV
c) I ve IV
d) Yalnız III
e) Yalnız II

64) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Suç soruşturmasını yürütmek ve bu kapsamda kişileri ifade vermek üzere davet etmek
e) İşlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak

65) Çalıntı veya kayıp eşya başvurusunda bulunulduğunda başvurunun alınması sırasında eşyanın tarifi için aşağıdakilerden hangisi sorulacak ve kayıt altına alınacak hususlar arasında yer almaz?
a) Eşyanın niteliğine göre, markası ve modeli
b) Eşyanın niteliğine göre, bulunması ve bilinmesi halinde seri numarası
c) Eşyanın niteliğine göre, rengi
d) Eşya bulunduktan sonra kullanılıp kullanılmayacağı
e) Eşyanın niteliğine göre, benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan özel nitelikleri

66) I Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
II Bulunmuş eşya
III Kişilerin günlük yaşam ihtiyaçları için yanlarında getirdiği veya taşıdığı eşya
IV Terk edilmiş eşya
Özel güvenlik görevlileri, yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmamıştır?
a) II ve IV
b) III ve IV
c) II ve III
d) Yalnız II
e) Yalnız III

67) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı bir işyerinin girişinde yaptığı kontrol ve denetim sırasında bu işyerine girmek isteyen (D) isimli kişinin hakkında yakalama emri bulunduğunu tespit etmiştir. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) (A), (D)’yi yakalayabilir.
b) (A), (D)’nin üstünü arayabilir.
c) (A), (D)’yi yakalayıp ilgili genel kolluğa teslim eder.
d) (A), (D)’nin kaçmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır.
e) (A), yakalama sebebi hakkında (D)’ye açıklama yapmakla yükümlü değildir.

68) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin çalıştığı bir sebze halinde bir kişinin, hırsızlık amacıyla sebze dolu kasaları bir araca yüklediğini tespit etmesi ve söz konusu kişinin (A)’ya karşı fiili bir saldırısı veya mukavemeti olmaksızın araçla malları kaçırma girişiminde bulunacak olması halinde, (A)’nın bu olayda zor kullanmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İlgili kişinin (A)’ya karşı fiili bir saldırısı veya mukavemeti olmadığından (A), zor kullanarak ilgili kişiyi ve aracı durduramaz.
b) İlgili kişi kaçmaya başladığından (A), zor kullanarak ilgili kişiyi ve aracı durduramaz.
c) Olayda suçüstü hali mevcut olduğundan (A), ilgili kişiyi yakalamak ve söz konusu malları kaçırma fiilinin önüne geçmek için durumun gerektirdiği ölçüde zor kullanabilir.
d) İlgili kişinin (A)’ya karşı fiili bir saldırısı veya mukavemeti olmadığından (A), zor kullanamaz, durumu ilgili genel kolluğa bildirmekle yetinir.
e) İlgili kişinin (A)’ya karşı fiili bir saldırısı veya mukavemeti olmadığından (A), zor kullanamaz, durumu sebze halinin idaresinden sorumlu olan kişi veya kişilere bildirmekle yetinir.

69) 5188 Sayılı Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak ile görevli ve yetkilidirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek ile görevli ve yetkilidirler.
c) Özel güvenlik görevlileri, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidirler.
d) Özel güvenlik görevlileri, elkoydukları olayların soruşturmasını yapmakla görevli ve yetkilidirler.
e) Özel güvenlik görevlileri, elkoydukları olayları ve yakaladıkları kişileri yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidirler.

70) Kalpten çıkarak vücuda temiz kan gitmesini sağlayan damar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplardamar
b) Kılcal damar
c) Atar damar
d) Ana atardamar
e) Ana toplardamar

71) Uzun süre soğuğa maruz kalmış baygın haldeki kimseye ne yapmak uygundur?
a) Hamam-sauna gibi sıcak bir ortamda ısıtmak
b) Yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
c) Sürekli yürütmek veya hareket ettirmek
d) Kolonya ile el bileklerini ovalamak
e) Bal-pekmez gibi şekerli gıda yedirmek

72) Bir trafik kazası sonrası ilkyardımcının can güvenliği açısından dikkat etmesi gereken kişiler kimlerdir?
a) Yaralılar
b) İlkyardımcının kendisi
c) Meraklı kalabalık
d) Kaza yerindeki diğer kişiler
e) Hepsi

73) Elektrik akımına kapılmış bir kimseye müdahalede ilkyardımcının öncelikli olarak bilmesi gereken konu nedir?
a) Müdahale edilecek kimselerin yaş, cinsiyet, kilo gibi özelliklerini bilmesi
b) Artı işaretinin pozitif, eksi işaretinin negatif olduğunu bilmesi
c) Yardım sırasında kendisinin de elektrik akımına kapılabileceğini bilmesi
d) Salça, diş macunu gibi maddelerin yanık tedavisinde kullanılmaması gerektiğini bilmesi
e) Hastaların mutlaka yatar pozisyonda taşınması gerektiğini bilmesi

74) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında yapılmaz?
a) Hava yolunun açık tutulması
b) Ateş düşürücü tedavi
c) Suni solunum
d) Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamışsa tutulup çekilmesi
e) Kalp masajı

75) Fazla miktarda alkol almış bir kimsede hangi belirtiler beklenmez?
a) Halsizlik ve uyku hali
b) Neşelenme ve hareketlilik
c) Sağlıklı bir şekilde karar verme ve konsantrasyon artışı
d) Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık
e) Sıkıntı hali ve ağlama

76) Hangi kanama durumunda, kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?
a) Kulaktan kan gelmesi
b) Beyin kanaması
c) Mide kanaması
d) Yüzeysel deri kesikleri
e) İdrardan kan gelmesi

77) Kalp atımı nasıl değerlendirilir?
a) Vücut ısısının ölçülmesi
b) El ve ayakların hareket ettirilmesi
c) Göğüs hareketlerinin kontrolü
d) Kanamanın durması
e) Nabız atışı kontrolü

78) Hangi durum yüksekten düşmüş birinde solunum yollarının tıkanması açısından risk teşkil eder?
a) Bel ağrısı
b) Görme bozukluğu
c) Hafıza kaybı
d) Fışkırır tarzda kusma
e) Konuşmada bozukluk

79) İlkyardım yapmak için yaralının mutlak surette ortamdan uzaklaştırılması gereken durum hangisidir?
a) Can güvenliğini tehlikeye sokan yoğun zehirleyici ve boğucu duman bulunan kapalı ortam
b) Hareket halindeki taşıt
c) Hastane acil servisi
d) Yağmur altında ıslanılan açık alan
e) Yaralı yakınında meraklıların bulunması

80) Aşağıdaki hangi beden hareketi ile selam olmaz?
a) Baş sallayarak
b) Göz kırparak
c) Bel bükerek
d) Ayak sallayarak
e) El sallayarak

81) Topluluktaki insanları kanun dışı yollara sevk etmek için bazı kişilerce yapılan kışkırtma işine ne denir?
a) Motivasyon (güdüleme)
b) Provokasyon
c) Bilgilendirme
d) Eğitim
e) Ajitasyon

82) Aşağıdaki beden dili ve anlam eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
a) Hafif öne eğilmek – Ben seni dinliyorum.
b) Arkaya çekilmek – İlgim azaldı, dinlemiyorum.
c) Kaşı kaldırmak – Konuştuğunuz konudan rahatsızım.
d) Dudak bükmek – Çok doğru söylüyorsun.
e) Derin nefes alıp “püff” demek – Sıkıldım.

83) Çok önemli bir konuyu iki dakika içerisinde bir heyete anlatmak mecburiyetinde kalmaktan kaynaklanan iletişim hatasına ne denir?
a) Zaman baskısı
b) Eleştirmek
c) Empati
d) Sempati
e) Brifing

84) İletişim faaliyetinin önemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?
a) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketler için faydalı bir faaliyettir.
b) İletişim, çok amaçlı bir faaliyettir
c) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketler için vazgeçilmez bir faaliyettir.
d) İletişim, insanların mutluluğuna katkı yapar.
e) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketlerin birbiriyle temasını sağlar.

85) İletişimde “mesaj” öğesi başka hangi kelimeyle ifade edilir?
a) İleti
b) Uyarı
c) Haber
d) Beyan
e) Açıklama

86) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
a) Dinlememe
b) Ders veren öğretmenin ses tonu
c) Yorgunluk
d) Utanma
e) Önyargılar

87) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

88) Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?
a) Soğukkanlı olup öfkeli anlarda iletişim kurulmamalıdır.
b) İyi bir iletişim için insanları olduğu gibi kabul edip onların olumlu davranışlarını onaylamak gerekir.
c) İnsanlara değer verdiğimizi, onlara göstermeliyiz.
d) Problemi değil, insanları karşımıza almalıyız.
e) Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğru, her yerde söylenmemelidir.

89) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a) Cümle kuramama
b) Bazı harfleri çıkaramama
c) Yanlış cümle-kavram kullanma
d) Gürültülü ortam
e) Giyim-kuşam, görünüş

90) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?
a) Dil ve anlatım güçlükleri
b) Dinleme eksikliği
c) Kullanılan cihazlar
d) Anlama eksikliği
e) Bilgi eksikliği

91) İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İletişim insanların birbirlerine dertlerini aktarmasını sağlar.
b) İletişim insanların birbirini takdir etmesini sağlar.
c) İletişim insanların birbirlerine kendilerini ifade etmesini sağlar.
d) İletişim insanların bir kısmının diğerlerini yönlendirmesinde katkı sağlar.
e) İletişim olmazsa insanlar anlaşamazlar.

92) Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında aşağıdaki seçeneklerden hangileri, doğru olarak verilmiştir?
I Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar (Afyon ve türevleri)
II Kimyasal madde ve türevleri
III Hayal gösterenler (Kenevir ve türevleri)
IV Sentetik uyuşturucular ve türevleri
V Merkezi sinir sistemini uyaranlar (Kokain ve türevleri)
a) III-IV-V
b) II-III-IV
c) I-II-III
d) I-III-V
e) I-III-IV

93) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

94) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Kişi koruma
c) Yaya koruma
d) Araçlı koruma
e) İşyeri koruma

95) Aşağıdakilerden hangisi koruma organizasyonunda görevli öncü istihbarat personelinin görevlerinden değildir?
a) Önemli kişinin gideceği bölge ile ilgili mevkiin keşfini yapmak
b) Önemli kişinin gideceği bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplamak
c) Önemli kişinin gideceği bölge ile boğma noktalarını belirlemek
d) Önemli kişinin gideceği güzergâhta trafik eskortu görevini yapmak
e) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri, kolluk yetkilisiyle görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak

96) Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde yapılan koruma düzeni sırasında uygulanacak kurallardan değildir?
a) Önde ilerleyen koruma görevlisi önemli kişinin basamaklara takılıp düşme ihtimaline karşı her zaman hazır olmalıdır.
b) Merdivenlerde bir koruma görevlisi önden çıkarak kontrol yapmalıdır.
c) Önemli kişi merdiven boşluğuna yakın yürütülmemelidir.
d) Merdivenlerde önemli kişi ile halkın yanyana yürümesi sağlanır.
e) Önemli kişinin arkasında yürüyen koruma görevlisi önemli kişinin basamaklara takılıp düşme ihtimaline karşı her zaman hazır olmalıdır.

97) Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Koruma görevlisi
b) Önemli kişi
c) Koruma amiri
d) Önemli kişinin eşi
e) Trafik görevlisi

98) Önemli kişinin korunmasında önemli bir rolü bulunan koruma çemberlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önemli kişinin şehir içindeki seyahatini daha rahat yapmasını sağlamak
b) Önemli kişinin haberleşmesini en üst seviyede tutmak
c) Önemli kişiye dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırıları kademeli olarak dış ve orta çemberlerde önlemek ve iç çembere ulaşmadan yok etmek
d) Önemli kişiye dışarıdan gelecek hediyeleri kontrol etmek
e) Önemli kişiyi ziyaret edecek insanları kayıt altına alarak kabul etmek

99) Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır.

100) Önemli kişinin programı öncesinde güzergâhın analiz edilmesi ile taktiksel değerlendirme yapılarak hangi yolun alternatif olduğuna karar verilir. Burada amaç, gidilecek mevkide veya bölgede korunan kişi için …………………… oluşturmaktır. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) kısa bir yol
b) güzel bir yer
c) konforlu bir yer
d) güvenli bir yer
e) hızlı bir yol

 

24.YENİLEME SINAVI SİLAH SORULARI

1) Silah eğitiminin amacı, önemi ve emniyet kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah ile ilgili tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan hataların sonradan düzeltilmesi mümkün olmamaktadır.
b) Silahlı olarak görev yapan güvenlik görevlilerinin silahını en iyi şekilde kullanmasını ve muhafaza etmesini bilmesi gerekmektedir.
c) Silah bilinçsiz ve kötü kullanılırsa kullananın veya masum bir insanın hayatına mâl olabilmektedir.
d) Silah doğru, bilinçli ve dikkatli kullanılmaz ise insan hayatına herhangi bir şekilde zararı olmamaktadır.
e) Telafisi mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek kötü ve vahim sonuçları önlemenin tek yolu, silahı emniyet kurallarına uyarak hatasız kullanmaktır.

2) Güvenlik hizmeti görevini ifa eden kişilerin görevlerini yürütürken silah taşıma ve kullanmaları hususunda aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken kanunun çizmiş olduğu sınırların dışına çıkarak kullanmalı
b) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken insan haklarına uymayı ilke edinmeli
c) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahını nerede ne zaman kullanabileceğini çok iyi bilmeli ve gerektiğinde de tereddüt etmeksizin en iyi şekilde kullanmalı
d) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahı son çare olarak kullanmalı ve insanın en önemli hakkının yaşam hakkı olduğunu bilmeli
e) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi hiçbir zaman keyfi ve hissi olarak kullanmamalı

3) Aşağıdakilerden hangisi silahın devir tesliminde uyulması gereken emniyet kurallarından biri değildir?
a) Silahı teslim eden, silahın dolu veya boş olduğunu kontrol ederek durumu teslim alana bildirmeli
b) Hangi cevabı alırsa alsın silahı alan kişi tekrar kontrol etmeli
c) Tabancalar elden teslim edilirken namlu yere dik bakacak şekilde teslim edilmeli
d) Silahı alan da fişek yatağını mutlaka parmakla kontrol etmeli, teslim alınan yer karanlık ise özellikle fişek yatağı gözle kontrol edilmeli
e) Silahın teslimi anında tetik parmağı tetiğe koyulmamalı

4) Poligonlarda; “hazırlık hattı”, “atış (nişan) hattı”, “hedef hattı” ve “temizlik hattı” olmak üzere dört hat bulunmaktadır. Atış amiri tarafından atıcılara “Silah al şarjör tak” komutuyla şarjörün silaha takıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazırlık hattı
b) Hedef hattı
c) Temizlik hattı
d) Atış (nişan) hattı
e) Bakım ve kontrol hattı

5) Poligonda atış yapacak atıcıların emniyetli bir şekilde atış yapabilmesi için, poligona kulvar (yol) sayısı kadar girmeleri ve silahlarını kulvara bıraktıktan sonra şarjörleriyle birlikte ….……. ……. yerlerini almaları gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef hattındaki
b) Atış hattındaki
c) Nişan hattındaki
d) Temizlik hattındaki
e) Hazırlık hattındaki

6) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? (19 ile aynı)
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır.

7) Güvenlik görevlileri tarafından kapalı yerlerde CN ve CS gazlarının kullanılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gereğinden fazla miktarda kullanılmalıdır.
b) Eğitimli ve bilgili kişilerce kullanılmalıdır.
c) Emir ve komuta zincirine uyulmadan kullanılmalıdır.
d) Uygun olmayan araç ve gereçlerle kullanılmalıdır.
e) Herhangi bir plan yapılmadan kullanılmalıdır.

8) MP-5 makineli tabancada kilitleme makaraları ile birlikte tam ateşleme anında mekanizmayı kilitleyen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kilitleme parçası
b) İğne
c) İğne yayı
d) Kurma kolu
e) Yerine getiren yay tüpü

9) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Gerdel
b) Şarjör yayı
c) Şarjör kapağı
d) Şarjör kapağı kilidi
e) Emniyet ve ateş ayar mandalı

10) 1945 yılında ülkemizde MKE kurumu tarafından seri şekilde imalatına başlanan, standart olarak 9mm ve 7,65 mm çaplarında kısa Browning tipi fişek kullanan, set adedi sağa döner 6 adet olan, yarı otomatik, çift hareketli ve 7 adet fişek kapasiteli şarjör ile beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) MP-5 Makineli tabanca
b) 14’lü Browning tabanca
c) Kırıkkale tabanca
d) Ruger (P85) tabanca
e) Smith Wesson toplu tabanca

11) 14’lü Browning tabancanın emniyet sistemlerinden birisi olup, kabza içerisinde yokken tetik manivelası intikal manivelasına temas etmediği ve intikal manivelası horoz kurma parçasını harekete geçiremediği için silah ateş etmez ve bu sayede silah emniyete alınmış olur. Yukarıda bahsedilen emniyet sisteminin adı nedir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İkaz emniyeti
d) Ateşleme pim bloğu emniyeti
e) Şarjör emniyeti

12) Aşağıdakilerden hangisi kapalı atış poligonlarında atış hattının sonunda, mermi çekirdeğinin sekmesini engelleyerek atıcı ve izleyicilerin emniyetini sağlar?
a) Atış stantları
b) Mermi tuzağı
c) Atış kulvarları
d) Kumanda masası
e) Havalandırma sistemi

13) Şahsi durumu kanun ve yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından birine girmeyen, ancak hayatlarının harici ve ciddi tehlikelere maruz kaldığını beyan eden Türk ve yabacılara takdir yetkisi esas olmak üzere silah taşıma ruhsatı verme yetkisi kime aittir?
a) Dışişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde Dışişleri Bakanı Müsteşarı
b) İçişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde il valileri
c) Hazine Müsteşarı veya yetki vermesi halinde defterdarlar
d) İçişleri Bakanı Müsteşarı veya yetki vermesi halinde il emniyet müdürleri
e) İl emniyet müdürü veya yetki vermesi halinde ruhsat işlemleri şube müdürleri

14) Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a) Atış tertibatı
b) Emniyet tertibatı
c) Nişan tertibatı
d) Kovan atma tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

15) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerindendir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah daima dolu olarak taşınır.
b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.
c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir.
d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.
e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır.

17) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – I
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

18) “Horozdan aldığı darbeyi, atışa hazır fişeğin kapsülüne iletir.” Bu ifade hangi parçanın görevidir?
a) Mekanizma başı taşıyıcısı
b) Kilitleme parçası
c) Ateşleme iğnesi ve yayı
d) Yerine getiren yay
e) Hiçbiri

19) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? (6 ile aynı)
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır.

20) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

21) “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır.” Bu bağlamda, genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik korkuluğunun içerisine, tetiği çekmek istemedikçe parmağınızı asla koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye karşı asla silah doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Yatarken silah, yastık altında rahat ulaşacağınız bir yerde olmalıdır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

22) Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi yasaya göre yapılmaktadır?
a) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
b) 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
d) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun
e) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

23) Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramada yapılan hatalardan değildir?
a) Kabzayı çok sıkma
b) Sol el işaret parmağının tetik korkuluğunun altına konulması
c) Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması
d) Sol elin, sağ elin altına konulması
e) Silah kabzasının gerisinin ele tam oturtulmaması

24) Aşağıdakilerden hangisi tetik ezmede uygulanacak kurallardan değildir?
a) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
b) Tetik üzerindeki parmağın uyguladığı kuvvet sabit değil, değişken olmalıdır.
c) Nişan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
d) Tetik ezilirken kabzayı sıkmamızda değişiklik olmamalıdır.
e) Tetiğe baskı uygulanırken yoğunlaşma tetikte değil, arpacık üzerinde olmalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 18991 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.