25.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

21 Ocak 2014 tarihinde yayinlandi

 

25. YENİLEME SINAVI (A GRUBU)

 

1) Kolluk görevlilerinin kişileri yakalaması Anayasada yer alan hangi özgürlüğün sınırlanması anlamına gelir?
a) Zorla çalıştırma yasağı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Seyahat özgürlüğü
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

2) PVSK’ya göre, durdurulan ve kimliği sorulan kişi, belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan kim haberdar edilir?
a) Kolluk amiri
b) Mülki amir
c) Cumhuriyet savcısı
d) Sulh ceza hakimi
e) Adli kolluk amiri

3) Anayasaya göre kolluk görevlilerinin kişilere işkence ve eziyet yapması, kişilerin hangi değerine bir saldırı oluşturur?
a) Şeref
b) Şöhret
c) Onur
d) Haysiyet
e) Kişilik

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Hukuka saygılı olma
c) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
d) Demokratik bir devlet olma
e) Laik bir devlet olma

5) Türk Ceza Kanuna göre, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan bir özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
e) Kamu görevlisinin ticareti

6) Aşağıdakilerden hangisinin Anayasada yer alan “egemenlik” ilkesi ile ilgisi yoktur?
a) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
b) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
c) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
d) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
e) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

7) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine göre, hangi tip düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmaması gerekir?
a) Tüzükler
b) Yönetmelikler
c) Genelgeler
d) Yönergeler
e) Kanunlar

8) Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer verilen temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?
a) Sınırlanamaz olma
b) Kişiliğe bağlı olma
c) Dokunulmaz olma
d) Devredilemez olma
e) Vazgeçilemez olma

9) Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında aranan kriterlerden birisi değildir?
a) Sınırlamaların hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması
b) Sınırlamaların yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabilmesi
c) Sınırlamaların ancak kanunla yapılabilmesi
d) Sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması
e) Sınırlamaların maslahata uygun olması

10) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirten düzenlemenin konusu nedir?
a) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
b) Temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması
c) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
d) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
e) Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

11) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca aşağıdaki sayılan yerlerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) Talih oyunları işletmelerinde
d) Alışveriş merkezlerinde
e) İçkili yerlerde

12) Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması halinde kullanımı askıya alınamayacak haklardan birisi değildir?
a) Yaşama hakkı
b) Maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamama
c) Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamama
d) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
e) Kişi özgürlüğü hakkı

13) PVSK’ya göre kolluk, bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile, kaç yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder?
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
e) 19

14) PVSK’ya göre, kolluk suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüpheliler hakkında hangi tedbire başvurur?
a) Yakalama
b) Tutuklama
c) Gözaltına alma
d) İfade alma
e) Elkoyma

15) PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kolluğun kullanabileceği maddi güç araçlarından birisi değildir?
a) Kelepçe
b) Cop
c) Basınçlı sıcak su
d) Göz yaşartıcı gaz
e) Polis atları

16) Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi işkence suçunu oluşturmaz?
a) İnsan onuruyla bağdaşmayan bedensel olarak acı veren davranışlar
b) Ruhsal yönden acı veren davranışlar
c) Algılama veya irade yeteneğini etkileyen davranışlar
d) Üzücü davranışlar
e) Aşağılayıcı davranışlar

17) Türkiye’de suç işleyen bir Alman vatandaşına hangi ülkenin ceza kanunları uygulanır?
a) Almanya
b) Türkiye
c) Alman ve Türk kanunlarından en az ceza içereni
d) Alman ve Türk kanunlarından en ağır ceza içereni
e) Almanya ve Türkiye

18) Aşağıdaki suçların hangisinde etkin pişmanlık mümkündür?
a) Zimmet
b) İrtikap
c) Denetim görevinin ihmali
d) Görevini kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

19) Türk Ceza Kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) İrtikâp
b) Görevi kötüye kullanma
c) Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
d) Denetim görevinin ihmali
e) Görevi yaptırmamak için direnme

20) Türk Ceza Kanununa göre, zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama
c) Taksirle yaralama
d) Eziyet
e) İşkence

21) 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvurabilir?
a) Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi
b) Hakkındaki tutuklama kararı itiraz üzerine kaldırılarak serbest bırakılan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Bir suç şüphesiyle polis tarafından yakalanıp Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan kişi
e) Borcunu ödememesi nedeniyle hakkında icra takibi yapılan kişi

22) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında terk edilmiş veya kayıp eşya bulmaları ve bu nedenle buluntu eşya tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?
a) Eşyanın bulunduğu yer ve saat
b) Eşyanın piyasa satış fiyatı
c) Eşyanın kim tarafından bulunduğu
d) Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat
e) Tutanağı düzenleyenlerin isim ve imzaları

23) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir işyerinin çevresinde devriye görevi ifa ederken yaya ve araç trafiğine açık bir yerde içinde bomba olabileceğini düşündüğü şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (A) tarafından yapılması ve uygulanması halinde doğru bir davranış veya uygulama olur?
a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde çevre güvenliğinin alınması
b) Şüpheli paketin bulunduğu yerden alınıp başka bir yere taşınması
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerden araçların geçişine izin verilmesi
d) Şüpheli paketin bulunduğu yerden kişilerin geçişine ve bu yere girmesine izin verilmesi
e) Şüpheli paketin açılarak içinin kontrol edilmesi

24) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin görev alanında silahla öldürme olayı meydana gelmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) (A), belirtilen suç nedeniyle olayın şüphelisini yakalayabilir.
b) (A), suçta kullanılan silahı muhafaza altına alabilir.
c) (A), olay yerini ve delilleri koruma altına alabilir.
d) (A), yakalama sırasında olayın şüphelisinin direnmesi halinde direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabilir.
e) Suça ilişkin başka delillerin (A)’nın görev alanı dışında başka bir yerde bulunması halinde, (A), bu delilleri elde etmek ve bu amaçla arama yapmak üzere görev yerinden ayrılabilir.

25) (A) isimli özel güvenlik görevlisi bir tesiste silahlı görev yapmakta olup, tesise gelen iki kişi arasında giriş sırası nedeniyle tartışma çıkmış, (A)’nın müdahalesiyle tartışma sona ermiştir. Tartışan kişilerden biri tesisten ayrılırken tartışan diğer kişi tesisten ayrılmakta olan bu kişiye karşı arkasından bir el ateş etmiş, ateş edilen kişi kaçarken (A), ateş eden kişinin silahını doğrultmuş vaziyette ikinci kez ateş etmek üzere olduğunu fark etmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Meşru savunma hali söz konusu olduğundan (A), söz konusu saldırıyı defetmek için silah kullanabilir.
b) (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, ilgili kişiyi ikaz etmekle yetinir.
c) (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, durumu ilgili genel kolluğa bildirmekle yetinir.
d) (A), kişiye karşı hiçbir şekilde silah kullanamaz, uyarı için havaya bir el ateş etmekle yetinir.
e) (A)’ya karşı silah kullanma söz konusu olmadığından (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz.

26) Yolculuk etmek üzere otobüs terminalinde beklemekte olan (B) isimli kişinin çantasında uyuşturucu madde bulundurduğu terminalde görevli (A) isimli özel güvenlik görevlisine ihbar edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi (A)’nın bu kişi ve ihbarla ilgili yapabileceği işlemlerden biridir?
a) Yakalayıp, kelepçelemek suretiyle sorgu yapma
b) İhbarla ilgili tutanak tutup durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirme
c) Çantasına el koyma
d) İfadesini alma
e) Çantasında elle arama yapma

27) 5188 sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerle ilgili yetkileri dâhilinde başvurabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirlerinden biridir?
a) Kişisel ve ekonomik durumları hakkında bilgi alma
b) Adli sicil bilgilerini sorgulama ve döküm alma
c) Suç teşkil etmese veya delil niteliği bulunmasa ya da tehlike doğurabilecek özellikte olmasa dahi yanlarında bulunan her türlü eşyayı emanete alma
d) Kontrol noktasında yarım saatten az olmamak üzere belirlenecek süre kadar bekletme
e) Eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

28) I Yakalama tutanağı
II Teşhis tutanağı
III Yüzleştirme tutanağı
IV Yer gösterme tutanağı
V Arama tutanağı
Özel güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate alındığında, kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen yukarıdaki tutanaklardan hangileri özel güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I,II ve III
d) Yalnız I
e) I ve V

29) Olay yerine varan ilk ekibin olay yerinde yapması gereken davranışlara ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir.
b) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahsa müdahalede bulunmalarına ilk ekip tarafından izin verilebilir.
c) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez.
d) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir ve deliller toplanabilir.
e) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz.

30) (A) isimli özel güvenlik görevlisi görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı tesiste silahla adam öldürme olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi (A) tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a) Olay yeri giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması
b) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması
c) Olay yerinde bırakılan silahın fişek yatağının kontrol edilerek varsa fişeğin çıkarılması
d) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgilerin not edilmesi
e) Olayın gecikmeksizin ilgili genel kolluğa bildirilmesi

31) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) “Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak”, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer alır.
b) “Görev yapılan yerin koruma ve güvenliğini sağlamak”, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer alır.
c) “Görev alanına kontrolsüz giriş ve çıkışları önlemek”, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer alır.
d) “Halkta ve çalışanlarda korku duygusu oluşturmak”, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer alır.
e) “Görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumlara engel olmak”, devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer alır.

32) I El feneri
II Kelepçe
III Ceset torbası
IV Telsiz
Yukarıdakilerden hangileri yaya devriye görevlilerinin görev teçhizatı arasında yer almaz?
a) I ve IV
b) I, II ve III
c) II ve III
d) Yalnız III
e) I ve II

33) Uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde suçlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Uyuşturucu maddeler, kişinin psikolojik dengesini bozar.
b) Uyuşturucu maddeler, alışkanlık ve bağımlılık yapar.
c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihracı suç olarak düzenlenmiştir.
d) Uyuşturucu maddelerin suç oluşturması için, umumî veya umuma açık yerlerde temin edilmesi ve bu yerlerde kullanılması gerekir.
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

34) (B) ilinde bulunan garın girişinde özel güvenlik kontrol noktası oluşturulmuş ve (A) isimli özel güvenlik görevlisi burada görevlendirilmiştir. Gara gelenlerle ilgili, söz konusu kontrol noktasında (A) tarafından yapılabilecek işlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kimliklerini sorabilir.
b) Duyarlı kapıdan geçirebilir.
c) Eşyalarını X-ray cihazından geçirebilir.
d) Yanlarında getirdikleri eşyalarını elle arayabilir.
e) Üstlerini detektörle kontrol edebilir.

35) 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, aşağıda belirtilen eşyalardan hangisini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmıştır?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan ve tesise getirilen eşya
b) Başka bir yere nakledilmek üzere bir süreliğine koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara bırakılan eşya
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlarda veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları tesiste çalışan bir kişi tarafından satın alınan ve bu kişiye teslim edilmek üzere kargo ile gönderilen eşya
e) Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya

36) I Boyu
II Cinsiyeti
III Yüz yapısı ve görünümü
IV Ten rengi
Eşkâl tespiti ve tarifinde kişiye ait yukarıdaki özelliklerin hangilerinden yararlanılır?
a) I ve II
b) I, II ve IV
c) II ve III
d) I, II, III ve IV
e) I ve III

37) Avrupa Birliği kuruluşu olan, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)’nın ülkemizdeki ulusal temas noktası …….. dir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)
d) Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM)
e) Avrupa Birliği Bakanlığı

38) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Karar veya yazılı emir üzerine üst araması icra edilirken bu arama, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılmalıdır.
b) Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında bir suç nedeniyle muhafaza altına aldıkları suç delillerini ilgili genel kolluğa teslim etmekle yükümlüdürler.
c) Yasal koşulları oluşup kişilere kelepçe takılması gerektiğinde kelepçe takılan kişi kelepçe takan kişiye kelepçelenmemelidir.
d) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak ile görevli ve yetkilidirler.
e) Devriye görevi mutlaka üniformalı olarak yerine getirilmelidir.

39) (A) isimli özel güvenlik görevlisi koruma ve güvenliğini sağladığı tesisin girişinde kontrol yaparken hakkında mahkûmiyet kararı bulunan (B) isimli kişinin tesise girmek istediğini tespit etmiş, (B)’yi yakalamak istemiş, (B), (A)’ya direnmiştir. (A), zor kullanmak suretiyle (B)’yi yakalamaya karar vermiştir. (A) bu durumda; “I. (B)’nin direnişini kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmalıdır. II. (B)’ye karşı durumun haklı göstermediği derecede zor kullanmaktan kaçınmalıdır. III. Direniş kırıldıktan ve böylece (B) kontrol altına alındıktan sonra, zor kullanımına hemen son vermelidir.” hususlarından hangilerini gözetmelidir?
a) I,II ve III
b) I ve III
c) II ve III
d) Yalnız III
e) I ve II

40) Rapor yazılırken dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cümleler kısa ve öz olmalıdır.
b) Karışık, anlaşılması zor yoruma açık cümleler kullanılmamalıdır.
c) Raporda yer verilen bilgilerin öğrenilme şekli belirtilmelidir.
d) Olay raporlarında yorumdan kaçınılmalı, olayla ilgili elde edilen veya öğrenilen bilgiler ne ise onlara yer verilmelidir.
e) İmzasız olarak yetkili makama sunulmalıdır.

41) Elektrik akımı nedeniyle olan cilt yanıklarında ilkyardımcının yapmaması gereken uygulama hangisidir?
a) Temel yaşam bulguları değerlendirilmek
b) Her zaman ve ilk olarak, varsa elektrik akımının kesilmesini sağlamak
c) Yanık yeri bol miktarda çeşme suyu ile yıkamak
d) Yanık yerinin üzerindeki kıyafetleri çıkartmak
e) Bir an önce sağlık kuruluşuna naklini planlamak

42) Aşırı sıcağa maruz kalmış şuuru açık bir kimse varlığında, ilkyardımda önceliği olmayan hangisidir?
a) Uygun sıcaklıktaki bir ortama götürülür.
b) Sıvı alması temin edilir.
c) Fazla hareket ettirilmez ve sağlık kuruluşuna nakli planlanır.
d) Temel yaşam bulguları sık sık kontrol edilir.
e) Kişinin bol proteinli gıdalar yemesi sağlanır.

43) Karın ağrısı ve iç kanama şüphesi olan kişiye ilk yardım sırasında yapılanlardan hangisi doğrudur?
a) Derhal kan nakli yapılır.
b) Bol su içirilir.
c) Hiç vakit kaybetmeden hastaneye nakli sağlanır.
d) Sürekli konuşturulur.
e) Aralıklı kan tahlilleri ile iç kanamasının olup olmadığı kontrol edilir.

44) Aşağıdakilerden hangisi suni solunum uygulamasında yer almaz?
a) Ağızdan ağza solunumlarda, ilaçlı dezenfektan ile hastanın ağzı yıkanmadan suni solunuma başlanmaz.
b) Kendiliğinden solunumu olmayan hasta ya da yaralıya uygulanır.
c) Yetişkinlerde ağızdan ağza yapılan suni solunun en bilinen yöntemdir.
d) Mevcut ise suni solunum maskesi ile işlem gerçekleştirilir.
e) Ağızdan ağza hava üflenirken hastanın ya da yaralının burnundan havanın çıkmaması temin edilmelidir.

45) İlkyardımcı tarafından hasta ve yaralı taşınması ve nakli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hasta mümkün olan her durumda yatar pozisyonda taşınmalıdır.
b) Ambulans olmadığı durumlarda beklemek tehlike oluşturuyorsa başka bir araç kullanılabilir.
c) Hastayı zorlayıcı, rahatsızlık verici hareketlerden kaçınılmalıdır.
d) Hastanın kolları ve bacaklarının, sedyeden aşağı ya da yana sarkması engellenmelidir.
e) Hepsi

46) Göğüs ağrısı, sol kola yayılan ağrı, soğuk terleme, solunum güçlüğü gibi durumların ortaya çıktığı kimselerde öncelikle hangi hastalık akla gelir?
a) Bayılma
b) Kanser
c) Kalp krizi
d) Depresyon
e) Epilepsi

47) Hangisi ilkyardım uygulamalarında amaçlanır?
a) Hasta/yaralının durumunun kötüye gidişini engellemek
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) Dolaşım solunum faaliyetlerini sürdürülmesini sağlamak
d) Hastanın güvenli bir yere uygun şekilde götürülmesi
e) Hepsi

48) İlkyardım uygulamalarında kanamanın durdurulması için hangisi kullanılmaz?
a) Burun kanamalarında hastanın başını geriye itip havaya bakar konuma getirilmesi
b) Kol bacak atardamar kanamalarında turnike uygulamaları
c) Ayak üzerindeki toplardamar kanamalarında tampon ile baskı uygulanması
d) Toplardamar kanamalarında kanayan elin kalp seviyesinden yükseğe gelecek şekilde tutulması
e) Yüzeysel kanamalarda temiz bir bez malzeme ile kanayan bölgenin üzerine tampon yapılması

49) Uzun süreli soğuk etkisi altında kalmış ve hareketsiz yatıyor pozisyonda bulunan kimseye ilk yardımcının yapması gereken ilk adım nedir?
a) Hemen sıcak ve sıvı içecekler ile soğuk etkisini azaltmak
b) Üzerindeki kıyafetleri çıkartmadan sıcak bir soba ya da ısıtıcının karşısında ısıtmak
c) Kar veya soğuk sabunlu su ile tüm vücudunu ovalamak
d) Bu kişinin solunum, dolaşım gibi yaşamsal bulgularını değerlendirmek
e) Hemen ambulans çağırmak

50) Aşağıdakilerden hangisi araç koltuğundaki yaralıyı taşımada kullanılan ilkyardım uygulamasıdır?
a) A-B-C uygulaması
b) Rentek manevrası
c) Altın beşik yöntemi
d) Fetus posizyonu
e) Heimlich yöntemi

51) CCTV aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?
a) Kapalı Devre Televizyon Sistemi
b) Kartlı Geçiş Sistemi
c) Güvenlik Cihaz ve Sistemleri
d) Kameralı Kontrol Sistemi
e) Patlayıcı tespit sistemi

52) Aşağıdakilerden hangisi X-ray operatörlerinin bulundurması gereken bir alettir?
a) Termometre
b) Dozimetre
c) Avometre
d) Voltmetre
e) Ampermetre

53) Sadece yetkili kişilerin giriş çıkışına imkan sunmak üzere kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çevre güvenlik kamera sistemi
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Metal detektörleri
d) X-ray cihazları
e) Uzaktan algılama sistemi

54) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılır?
I Kamera sistemi
II Tel çit
III Kartlı geçiş sistemi
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

55) Aşağıdakilerden hangisi kamera parçası değildir?
a) Lens
b) Pan/Tilt aksamı
c) Koruma muhafazası
d) Hoparlör
e) Bağlantı konektörü

56) Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç halka
b) Dış halka
c) Orta halka
d) Dar halka
e) Küçük halka

57) Aşağıdakilerden hangisi yüksek seviye tehdit durumlarında kullanılan bir koruma düzenidir?
a) Birli koruma
b) İkili koruma
c) Üçlü koruma
d) Dörtlü koruma
e) Beşli koruma

58) Kare düzeninde yapılan koruma görevlerinde koruma amiri standart olarak önemli kişinin neresinde yürümektedir?
a) Önemli kişinin solunda
b) Önemli kişinin önünde
c) Önemli kişinin sağında
d) Önemli kişinin arkasında
e) Önemli kişi ile yan yana

59) Aşağıdakilerden hangisi çok araçla yapılan koruma düzenlerinde kullanılan ifadelerden değildir?
a) Üç ve daha fazla araçla yapılan koruma düzenidir.
b) Koruma ekibinde koruma amiri, ekip amiri, yeteri kadar koruma personeli ve sürücüler bulunur.
c) Düşük seviye tehdit durumlarında kullanılır.
d) Profesyonel seviyede yapılan bir koruma organizasyonudur.
e) Sağ ve sol artçı araçlar makam aracına başka araçları yaklaştırmaz.

60) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
a) Önemli kişi akla gelebilecek her türlü tehdit, tehlike ve saldırı ile utandırıcı durumdan korunmalıdır.
b) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalı ve her ortamda korunmalıdır.
c) Koruma görevi sırasında önemli kişinin görevi engellenmelidir.
d) Koruma görevi her türlü ani ve acil hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır.
e) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve gereç önceden hazırlanmalıdır.

61) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Sağduyulu olmak
b) Uyanık olmak
c) Rutin olmak
d) Sistemli olmak
e) Şüpheci olmak

62) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi etkili iletişim için geçerli değildir?
a) Uygun dil seçmek
b) Açık ve doğru mesaj vermek
c) Saygı duymak ve güven vermek
d) Göz teması sağlamak
e) Gizli konuşmak

63) Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmanın kişisel yollarından değildir?
a) Dua ve ibadet etme
b) Kimseyle konuşup görüşmeme
c) Olumlu hayal kurma
d) Stresin kaynağını bulma
e) Gülümseme, kahkaha atma

64) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “empati” kavramına en yakın anlamı taşımaktadır?
a) Diğergam
b) Anlama
c) Duyma
d) Sosyopati
e) Antipati

65) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir?
a) Emretme
b) Tehdit etme
c) Bilgileri gizleme
d) Suçlama
e) Hepsi

66) Aşağıdakilerden hangisi empati kurmanın faydaları arasında sayılamaz?
a) Kendimize yapılmasını istemediğimiz tutum ve davranışları başkalarına yapmamızı engeller.
b) Karşımızdaki kişiyle ilgilendiğimizi ve onu anladığımızı gösterir, böylece kişi bizimle konuşmaktan hoşlanır ve bize daha çok açılır.
c) Karşıdaki kişi üzerinde baskı kurmamızı sağlar.
d) Yanlış anladığımız bir durumda, kişiye yanlış edindiğimiz bilgileri düzeltme hakkını vermiş oluruz.
e) Yardımseverlik davranışını ve toplumsal duyarlılığı artırır.

67) İletişimde mesajın şifrelenmesi işine ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Kodlama
e) Kod açma

68) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Ütülü pantolon
b) Dağınık jöleli şekil verilmiş bir saç
c) Takım elbise
d) Boyalı ayakkabı
e) Gömlek ve kravat

69) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynak ögesinden kaynaklanan engellerdendir?
a) Giyim-kuşamın düzgün olmaması
b) Konuyu bilmeme
c) Konuyu yanlış bilme
d) Ses tonu
e) Hepsi

70) İnsanların birbirlerine karşılıklı bilgi, duygu ve düşünce aktarmaları sürecine ne denir?
a) Empati
b) Sempati
c) İletişim
d) Stres
e) Motivasyon

71) Aşağıdakilerden hangisi empati yapmayı kolaylaştıran mesleklerdendir?
a) İstihbarat
b) Askerlik
c) Savcılık
d) Avukatlık
e) Öğretmenlik

72) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesaj ögesinden kaynaklanan engellerden değildir?
a) Soyut kavram ve olgular
b) İhtiyaç duyulmayan bilgi
c) Mesajın işe yaraması
d) Kullanılabilir olmayan bilgi
e) Fazla bilgi yükleme

73) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kodlama ögesinden kaynaklanan engellerdendir?
a) Duyu organları arızası
b) Kodun belirsiz yapılması
c) Başka şeylerle uğraşma
d) Korku-rahatlık
e) Mesajın ulaşmaması

74) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kapsamına girmez?
a) Sinir sistemini uyuşturan
b) Sinir sistemini uyaran
c) Alınan vitaminler
d) İnsanın ruhsal durumunu bozan
e) Ekxtacy hapları

75) Aşağıdakilerden hangisi eroin kullanım yönteminden biri değildir?
a) Nefes yolu
b) Enjeksiyon
c) Buruna çekmek
d) Katı gıda şeklinde
e) Sigara ile birlikte içilerek

76) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gaz – Elektrik – Orman – Baca
b) Katı – Sıvı – Gaz – Metal
c) Sıvı – Metal – Benzin – Hidrojen
d) Akaryakıt – Ahşap – Sıvı – Gaz
e) Doğalgaz – LPG – Köpük – CO2

77) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranışlar hangisi?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

78) I Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

79) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar
e) Hepsi

80) Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda hazırlanacak müdahale planı içerisinde yer almaz?
a) Yangının belirlenmesi ve söndürülmesi
b) Haberleşme ve koordinasyon
c) Yanabilecek madde miktarı (yangın yükü)
d) Güvenlik tedbirlerinin alınması
e) Yanıcı maddenin ortamdan uzaklaştırılması

81) Aşağıdakilerden hangisi riskin genel tanımıdır?
a) Beklenmeyen vuku halinde meydana gelen olaylardır.
b) Bir kurum yada kuruluşlardaki olabilecek yangın önlemleridir
c) Herhangi bir tehlikenin açığa çıkması ve sonucunda hasar olması
d) Yangın patlama ihtimali olması ve önlenmesi
e) Meydana gelebilecek tehlikeleri önceden sezmek.

82) Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman – Koku – Alev
b) Koku – Duman – Alev
c) Duman – Alev – Koku
d) Alev – Duman – Koku
e) Alev – Koku – Duman

83) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
a) Normal genel merdiveni kullanmak
b) Çatıya doğru çıkmak
c) Yangın merdivenini kullanmak
d) Asansörü kullanmak
e) Hiçbiri

84) Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşma sekli nasıl olmalıdır?
a) Önden yaklaşma
b) Sağ veya sol arka 45 dereceden yaklaşma
c) Doğrudan arkadan yaklaşma
d) Yaklaşmama, uzakta kalma
e) Yanlardan yaklaşma

85) Yasadışı toplumsal eylemlerde yapılan görevin amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Topluluğu zararsız hale getirmek, dağıtmak ve alanı boşaltmak
b) Topluluktaki kişileri cezalandırmak
c) Topluluktaki kişilerin dağılmasına engel olarak genel güvenlik kuvvetlerine bildirmek
d) İsteklerini dinlemeden dağıtmaya çalışmak
e) Topluluğun dağılabilecekleri istikametlere barikat kurmak

86) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz
b) Genel yollarda toplantı ve yürüyüş yapılamaz
c) Parklarda ve mabetlerde toplantı yapılamaz
d) Kamu hizmeti gören bina ve eklentilerinde toplantı yapılamaz
e) Hepsi

87) Aşağıdakilerden hangisi önleme araması niteliğinde bir işlemdir?
a) Bir hükümlünün yakalanması amacıyla işyerinde yapılan arama
b) Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde yapılan arama
c) Bir şüphelinin veya sanığın yakalanması amacıyla konutunda yapılan arama
d) Suçun delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin üzerinde yapılan arama
e) Suçun delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin aracında yapılan arama

88) Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi

89) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar hangi kurum tarafından onaylanmaktadır?
a) İçişleri Bakanlığı
b) Valilik
c) Emniyet Müdürlüğü
d) Jandarma Komutanlığı
e) Kaymakamlık

90) Özel güvenlik görevlileri adli görev olarak sayılabilecek her iş ve eylemi kime bildirmek zorundadır?
a) Cumhuriyet savcısına
b) Mülki amire
c) Hakime
d) Belediye başkanına
e) Genel kolluğa

91) Genel kollukla özel güvenliğin birbirini tamamlayıcı şekilde çalışması ve özel güvenliğin suçun önlenmesine etkin girmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
a) Genel kolluk idari işlerine daha fazla zaman ayırır.
b) Genel kolluk trafik işlerine daha fazla zaman ayırır.
c) Genel kolluk halkla ilişkilerine daha fazla zaman ayırır.
d) Genel kolluk organize ve ağır cezalık suçlarla mücadeleye daha fazla zaman ayırır.
e) Genel kolluk telefon dinleme işlerine daha fazla zaman ayırır.

92) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun ile amaçlanan hedeflerden biri değildir?
a) Özel güvenliğin ülkede istihdamının arttırılması
b) Genel kolluğun yükünün hafifletilerek asıl görevine odaklanmasının sağlanması
c) Özel güvenlik alanındaki her türlü faaliyetin kayıt altına alınması
d) Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulması
e) Ülkede genel kolluğun her alanda istihdamının arttırılması

93) Genel kollukla özel güvenliğin birbirini tamamlayıcı şekilde çalışması ve özel güvenliğin suçun önlenmesine etkin girmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
a) Genel kolluk idari işlerine daha fazla zaman ayırır.
b) Genel kolluk trafik işlerine daha fazla zaman ayırır.
c) Genel kolluk halkla ilişkilerine daha fazla zaman ayırır.
d) Genel kolluk organize ve ağır cezalık suçlarla mücadeleye daha fazla zaman ayırır.
e) Genel kolluk telefon dinleme işlerine daha fazla zaman ayırır.

94) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
a) Her iki kurum da üniforma kullanır.
b) Her iki kurum da görev alanında olay yeri incelemesi yapabilir.
c) Her iki kurum da görev alanında nöbet hizmetleri ifa eder.
d) Her iki kurum da suçun önlenmesi için çalışır.
e) Her iki kurumun da görev alanında yaptırım gücü vardır.

95) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir?
a) Yürüyüş yapıp eğlenmek
b) Sağlıklı yürüyüş yapmak
c) Kamuoyu oluşturmak
d) Olay çıkarmak
e) Gündemi meşgul etmek

96) Özel güvenlik görevlileri görev alanı dışında hangi yetkisini kullanabilir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Kontrol etme
d) Kimlik sorma
e) Görev alanı dışında kullanamaz

97) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardan değildir?
a) Enerji santrali güvenliği
b) Nükleer santral güvenliği
c) Rafineri güvenliği
d) Petrokimya tesisi güvenliği
e) Petrol güvenliği

98) Genel kolluğun il genelinde meydana gelen olayların aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebilmesi, trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amacıyla mevzuata uygun olarak elde edilen görüntü, ses ve konum verilerinin Pol-Net uygulamaları ile desteklenerek işlenmesi ve kullanıcıların otomatik olarak uyarılmasını sağlayan, modüler olarak geliştirilmiş sistemler bütününe ne ad verilir?
a) KGYS
b) CCTV
c) GUSOD
d) ALES
e) KPDS

99) Genel kolluk görevlileri görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde adli kolluk görevleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Emniyet müdürüne
b) Mülki idare amirine
c) Belediye başkanına
d) Cumhuriyet başsavcısına
e) Jandarma komutanına

100) Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluğun hizmetleriyle ilgili değildir?
a) Genel kolluğun suç önleme görevi vardır.
b) Genel kolluğun suçluları yakalama görevi vardır.
c) Genel kolluğun özel güvenlikten hizmet satın alma imkanı vardır.
d) Genel kolluğun harcamaları kamu bütçesinden karşılanır.
e) Genel kolluğun hizmetleri bedelsiz yerine getirilir.

 

25.YENİLEME SINAVI SİLAH SORULARI

1) Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?
a) Çerçeve (gövde)
b) Horoz
c) Emniyet mandalı
d) Sürgü (kapak takımı)
e) Namlu

2) Çerçeve (Gövde) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tetik ve tetik korkuluğu
b) Kabza ve kabza kapağı
c) Horoz
d) Şarjör
e) Gez

3) Ateşlemeden sonra, barut gazı basıncıyla sürgü geriye doğru gelirken boş kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parça hangisidir?
a) Horoz
b) Çıkarıcı
c) Tırnak
d) İğne ve yayı
e) Emniyet mandalı

4) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik silahların genel özelliklerinden biri değildir?
a) Geniş bir bölge silahıdır.
b) Elde edilmesi ekonomik ve ucuz silahlardır.
c) Hedefi cansız varlıklardır.
d) Arazide keşifleri zordur.
e) Nüfuz kabiliyeti fazla olup, havanın girebildiği her yere girebilmektedir.

5) Bir tek atıcı tarafından kullanılan ve isabetli vuruş için atış kabiliyeti gerektiren silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Hafif ateşli silah
c) Uçaksavar silahı
d) Harp silahı
e) Top silahı

6) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya bütün uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, barut vb. patlayıcı ve itici güç ile mermi, saçma, gaz veya diğer nesneleri atabilen silahlara …. denir. Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Tabanca
b) Harp tüfekleri
c) Uçaksavar
d) Makinalı tüfekler
e) Otomatik tüfekler

7) Silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve son biçimini teşkil etmektedir.
b) Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesini zorunlu kılmaktadır.
c) Silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa durumunda, saldırı ve saldırganı savuşturmak amacıyla silah kullanmaya yetkili kılınmışlardır.
d) Görev esnasında silah kullanan özel güvenlik görevlisinin silahlı güvenlik sertifikasının bulunması gereklidir.
e) Silah kullanma zorunda kalan özel güvenlik görevlisi silahını kullanmadan önce mutlaka uyarıda bulunmalıdır.

8) Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silahlı görev yapacak olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşımalıdır.
b) Her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi düzenlenir.
c) Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapmak mecburiyetindedirler.
d) Özel Güvenlik Kimlik Kartı yakasında takılı olmayan özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen silah kullanma yetkisini kullanamazlar.
e) Özel güvenlik görevlileri kanunda belirtilen istisnalar dışında ateşli silahlarını görev alanı dışına çıkarılmaması gerekmektedir.

9) Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki durumların hangisinde silah kullanma zorunda değildir?
a) Meşru müdafaa durumunda
b) Ağır yaralama veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunma durumunda
c) İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önleme durumunda
d) Para nakli sırasında korumakla görevli olduğu nakil aracına silahla saldıran şahsı etkisiz hale getirme durumunda
e) Marketten bisküvi alıp parasını ödemeden çıkmak isteyen bir şahsı etkisiz hale getirme durumunda

10) Resmi üniforma ile silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi silahını taşırken aşağıdakilerden hangisine uyması gerekmez?
a) Silahını kılıfında taşımalıdır.
b) Yedek şarjörünü yanında bulundurmalıdır.
c) Görev esnasında kendisine teslim edilen silahtan başka bir silahla göreve çıkmalıdır.
d) Görev yaparken şarjörü dolu bir şekilde taşımalıdır.
e) Görev yaparken fişek yatağı boş, horoz inik ve emniyet mandalı açık olmalıdır.

11) Silahlı özel güvenlik görevlisi olup sivil olarak görev yapan bir özel güvenlik görevlisi silahını taşırken aşağıdaki kurallardan hangisine uyması beklenemez?
a) Silahının görünmemesine mutlaka dikkat etmelidir.
b) Tabanca gerektiğinde kolayca çekilebilecek şekilde taşınmalıdır.
c) Tabanca fişek yatağı dolu olarak taşınmamalıdır.
d) Tabanca vücut terine maruz kalacak şekilde taşınmamalıdır.
e) Tabanca çanta içerisinde taşınmalıdır.

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah yasal şartlar oluşmadan, son çare olarak ve azami seviyede kullanılmalıdır.
b) Silah yasal şartlar oluştuğunda etkisiz ve yavaş bir şekilde kullanılmalıdır.
c) Silahı etkili kullanmada emniyet, sürat, bilinçli hareket ve isabetli atış çok önemlidir.
d) Silah özel güvenlik görevlilerine suç işleyen insanları koruma amaçlı olarak verilmiştir.
e) Silahın çekilmesi ve dolduruşu sırasında tetik parmağımız tetik korkuluğundan içeri girmelidir.

13) Görev esnasında tabanca taşınırken ………… , ……… ve …………. olarak taşınmalıdır. Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Fişek yatağı boş-emniyet açık-şarjör dolu
b) Şarjör boş-emniyet kapalı-fişek yatağı dolu
c) Fişek yatağı boş-şarjör boş-emniyet açık
d) Emniyet açık-fişek yatağı dolu-taşıma kayışı asılı
e) Emniyet kapalı-fişek yatağı boş-şarjör dolu

14) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahlarını taşıyabilirler?
a) Akıl hastanelerinde
b) Mahkeme salonlarında
c) Tutukevleri ve cezaevlerinde
d) Korumakla görevli oldukları bina önlerinde
e) Uçaklarda

15) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahını taşıyamaz?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerin güvenliği ile görevli olanlar, belirtilen yerlerde silah taşıyamazlar.
b) Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
c) Her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerin giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
d) Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında bulunanların yakınlarının ziyaret günlerinde bina giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
e) Güvenlik görevlileri görevli bulundukları adliyelerde şikayetçi, tanık, bilirkişi veya bir davanın sanığı olarak mahkeme salonlarında silah taşıyamazlar.

16) Ateşli silahlarla ilgili genel emniyet ve görgü kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Silahın boş olduğundan emin olunsa dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalıdır.
b) Elimizde tabanca varken tüm dikkatimiz silaha yönelmiş olmalıdır.
c) Silah elimizde iken her türlü şakadan kaçınılmalıdır.
d) Silah devamlı olarak dolu vaziyette saklanmalıdır.
e) Silah için doğru mühimmat kullanılmalıdır.

17) Aşağıdakilerden hangisi kapalı poligonlarda alınması gereken önlemler arasında yer alır?
a) Poligonlarda tehlikeli gazların birikmesine ve yanmış barut artıklarının toplanmaması için sünger, petrol türevi yanıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmalıdır.
b) Poligondaki elektrik tesisatları sekmelerden etkilenecek şekilde açık alanlarda görülebilecek şekilde döşenmelidir.
c) Poligonda bulunan herkesin kendi kulak sağlığı için kulaklık takması gereklidir.
d) Poligon kapısı tehlike anında dışarıya çıkışı zorlaştıracak şekilde dışarıdan içeriye doğru açılır vaziyette olmalıdır.
e) Poligonun tabanı atış esnasında tamamen dolu olmalı, atışlardan sonra zemine biriken gazlar dağıtılmamalıdır.

18) Otomatik tabancalarda dolduruş sırasında sürgü veya kurma kolunu geriye çektikten sonra aniden serbest bırakıp, yerine getiren yayın ileri itme gücü ile kendiliğinden veya süratle ileriye fırlamasının sağlanmasının amacı nedir?
a) Ateşlemeyi sağlayıp boş kovanın dışarı atılmasını sağlamak
b) Ateşlemenin gecikmesini sağlamak
c) Boş kovanın dışarıya atılmasını engellemek
d) İğnenin fişek kapsülüne ulaşmasını engellemek
e) Horozun emniyetli pozisyonda olmasını sağlamak

19) MP-5 makineli tabancasında namluyu alt kısmından yarım kapatan, atış esnasında yardımcı el ile tutmaya yarayan ve uzun süreli atışlarda ısınan namludan elin etkilenmemesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şarjör
b) Dipçik
c) El kundağı
d) Kabza
e) Kurma kolu

20) Aşağıdakilerden hangisi iç balistiğe etki eden faktörlerdendir?
a) Silahın hatalı doldurulması
b) İlk hız
c) Rüzgar
d) Atmosfer basıncı
e) Havadaki nem oranı

21) Toplu tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak
b) Tırnak mili (ekseni)
c) Boş kovan atacağı
d) Top yuvaları
e) Tırnak üzerine oturtulmuş fişek

22) Tabanca ile atış pozisyonları incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi bu tasnifin dışında kalır?
a) Kalçadan atış
b) Diz çökerek atış
c) Sütre gerisinden sağ el ile atış
d) Sütre gerisinden sırt üstü yatarak atış
e) Oturarak atış

23) Otomatik tabancalarda boş kovanın dışarı atılmasını hangi parçalar sağlar?
a) Tırnak ve boş kovan atacağı
b) Tetik ve tetik korkuluğu
c) Horoz ve kurma parçası
d) Namlu ve fişek rampası
e) Yiv ve setler

24) Çekirdeğin namluyu terk ettiği anda oluşan basınç nedeniyle silah şahlanır ve silahı tutan kol nişan hattından uzaklaşma eğilimi gösterir, silahın avuç içerisinde hareket ederek konum değiştirmemesi için yapılması gereken doğru davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arpacık hedefte vurulmak istenen noktanın üzerine nişan alınmalıdır.
b) Düzgün bir tutuş gerçekleştirilmelidir.
c) Arpacık gezin içerisinde iyi bir konumda yerleştirilmelidir.
d) Gez hedef mesafesine uygun konuma getirilmelidir.
e) Tetiğe sert bir şekilde basılmalıdır.

25) Aşağıdaki silahların hangisinin namlusunda 4 adet sağa döner yiv ve set bulunmaktadır?
a) M-16-A2 (Rifle) Tüfeği
b) G3 Otomatik Piyade Tüfeği
c) Browning (14’lü) Tabanca
d) Beretta 92 FS Tabanca
e) Sig Sauer (P226) Tabanca

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 18350 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.