26.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

03 Mayıs 2014 tarihinde yayinlandi

 

26. YENİLEME SINAV SORULARI

 

  26.Yenileme Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

 

 

1) “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
a) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

2) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Tesir altında kalanlar
d) Provokatörler
e) Hiçbiri

3) Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır.
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır.
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır.
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır.
e) Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir.

4) Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek

5) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

6) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

7) Topluluk içinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede yayılarak grubu etki altına alması olayına ne ad verilir?
a) Söylenti
b) Sirayet
c) Taklit
d) İrade zayıflığı
e) Hiçbiri

8) Aşağıdakilerden hangisi gaza maruz kalınan kapalı alanlarda yapılacak temizliklerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Camlar açılır.
b) Zemin suyla temizlenir.
c) Havalandırma varsa açılır.
d) Temizlik süresince maske ve eldiven kullanılır.
e) Zemin el süpürgesiyle süpürülür.

9) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda grupların kontrol altına alınmasında etkili olan hususlardan biridir?
a) Olayın yoğunluk derecesi
b) Kamuoyu
c) Hava durumu
d) Mekan ve zaman
e) Hepsi

10) “Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan araç” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Baret
b) Gaz süzgeci
c) Kask
d) Gaz maskesi
e) Miğfer

11) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
a) Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
b) Dinleyicileri kahkahaya boğmak
c) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
d) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
e) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

12) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri bildirim
d) Kaynak
e) Empati

13) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
a) Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır.
b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.
c) Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır.
d) Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.
e) Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.

14) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır
c) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

15) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
d) Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz.
e) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.

16) Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

17) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme

18) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek
b) Kendini tanımayı
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi
e) Kendini başkasının yerine koymayı

19) İletişimde “resmi mesafe” olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?
a) Arkadaşlık mesafesi
b) Samimi mesafe
c) Sosyal mesafe
d) Kişisel mesafe
e) Mahrem mesafe

20) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.

21) I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.
Yukarıdakilerden hangileri iletişimin kanal öğesi için doğrudur?
a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi hedef öğesinde bulunması gereken özelliklerdendir?
a) Hedef iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zeka seviyesi, verilenleri anlayacak kapasitede olmalıdır.
e) Hepsi

23) LPG-Doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi toz

24) Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

25) Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
a) Yangında koruyucu malzemeler
b) Yangın söndürme cihazları
c) Yangın önleyici tedbirler
d) Yangın söndürme maddeleri
e) Yangın söndürme prensipleri

26) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri

27) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindedir?
a) İhmal, kazalar, bilgisizlik
b) Yanıcı maddeler, oksijenler
c) Su, K.K.T., CO2
d) İtfaiye haber vermemek
e) Hidratlar

28) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangına müdahale etmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Bahçe-park işlemlerini düzenlemek
d) Şehirdeki bacaların temizlenme işlerini yapmak
e) Trafik kazalarında can ve mal kurtarmak

29) Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşverenin geleceği saati bilmek
b) Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanmasını bilmek
c) Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak
d) Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak
e) Hiçbiri

30) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sabotaj
c) Sıçrama
d) Kaza
e) Bilgisizlik

31) İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi

32) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna göndermek
e) Hastanın tedavisini yapmak

33) Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?
a) Böbreklerde oluşan hasar
b) Kalın bağırsak hastalığı
c) Psikolojik sorunlar
d) Omurilik zedelenmesi
e) Zehirlenme

34) Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kişi kendini tanıtır.
b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlanır.
d) Hasta/yaralının endişeleri giderilerek rahatlatılır.
e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.

35) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?
a) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.
d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
e) Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.

36) İlkyardım sırasında kanamanın üzerine bir bezle yapılan tampon uygulaması hangi tür kanamada en etkili olur?
a) Beyin kanaması
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Kol ya da bacak kopması
e) Göz içi kanamaları

37) İntihar eylemcisi şüphesi olan kişi gözlemlendiğinde hangi durum beklenmez?
a) Düşünceli, kaygılı bir duruş
b) Donuk bakışları olması
c) Normalden fazla terleme
d) Belirgin şekilde titreme
e) Sakin ve doğal iletişim kurar vaziyette olması

38) Yangın sırasında en sık hangi durumla karşılaşılır?
a) Kol ve bacak kırığı
b) Karbonmonoksit zehirlenmesi
c) Beyin kanaması
d) Besin zehirlenmesi
e) Hormonal denge bozukluğu

39) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur.
b) Tuzlu su içirilir.
c) Yoğurt yedirilir.
d) Açık havaya çıkarılır.
e) Limonlu su içirilir.

40) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım sırasında yapılması uygun olmayan davranıştır hangisidir?
a) Kalp atımı var mı diye kontrol etmek
b) Hastaya su içirmek
c) Soluk alıp verdiğini kontrol etmek
d) Solunum yolunun kontrolü
e) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek

41) Bir kapı tipi metal detektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranış nedir?
a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
b) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde ayarlamak
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metalik eşyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) İstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal detektörleri her şart altında her türlü metalik nesneye alarm üretir

42) Aşağıdaki sistem ve cihazlardan hangisi aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda düzgün çalışmaz ve beklenen neticeyi vermez?
a) X-ray cihazı
b) Kapı tipi metal detektörü
c) El tipi metal detektörü
d) Kamera sistemi
e) Kartlı geçiş sistemi

43) Termal kamera hangi amaçla kullanılır?
a) Vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak için kullanılır.
b) Mesafe ölçümü yapmak için kullanılır.
c) Yüz tanıma sistemlerinde kullanılır.
d) Plaka okuma sistemlerinde kullanılır.
e) Silah, bıçak gibi malzemeleri tespit için kullanılır.

44) Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmaları için söylenebilecek hususlardan biri değildir?
a) Mesajlar mümkün olduğu kadar kısa, açık ve anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.
b) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime ya da harfler kodlanır.
c) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel tutularak konuşulur.
d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile söylenmez.
e) Konuşması biten istasyon karşı tarafa konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla “tamam” diye bilgi verir.

45) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Motion detektör
c) Yürüyen aksam
d) Hareketli aksam
e) Konveyor

46) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

47) “Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına ……………….. olarak bakmaktadır.” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık suçu
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

48) Emanete alınmak istenen bir eşyanın verilmemesi halinde özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanabilir?
a) Yakalama
b) Zor kullanma
c) El koyma
d) Silah kullanma
e) Hiçbiri

49) Aşağıdakilerden hangisi CMK 90. maddesinde kast edilen suçüstü halini ifade etmez?
a) Suçun işlenmekte olduğu an
b) Suçun henüz işlenmiş olduğu an
c) Fiilin işlenmesinden hemen sonra takip edilerek şüphelinin yakalandığı an
d) Fiilin pek az önce işlenmediğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç
e) Fiilin işlenmesinden hemen sonra suçtan zarar gören tarafından takip edilerek şüphelinin yakalandığı an

50) Aşağıdakilerden hangisi yakalama sırasında kuvvet kullanmanın şartlarından biri değildir?
a) Amacın, yakalanması gereken kişiyi etkisiz hale getirmek olması
b) Yakalama işlemine karşı aktif bir direnme olması
c) Yakalama işlemine karşı bir saldırının olması
d) Yakalama işlemine karşı pasif bir direnme olması
e) Amacın, yakalanması gereken kişiyi cezalandırmak olması

51) 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kim/kimler yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Sadece İçişleri Bakanlığı
c) Sadece valilikler
d) İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
e) EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı

52) Aşağıdaki görevlerin hangisinde, özel güvenlik görevlilerinin “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Konser görevlerinde
b) Spor müsabakası görevlerinde
c) Sahne gösterilerindeki görevlerinde
d) Gece görevlerinde
e) Hepsi

53) “Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce …………………… bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün
b) Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun
c) Genelkurmay Başkanlığının
d) Milli Savunma Bakanlığının
e) İl özel güvenlik komisyonunun

54) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b) Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Mağdur
e) Herkes

55) 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre, işe başlayan özel güvenlik görevlileri hangi sürede valiliğe bildirilmelidir?
a) Bildirim zorunluluğu yoktur
b) Hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ?
c) 15 gün içerisinde
d) 7 gün içerisinde
e) 1 ay içerisinde

56) 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; özel güvenlik şirketlerinde ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
a) Kurucu / ortak
b) Genel müdür
c) Yönetici
d) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri
e) Genel kolluk görevlileri

57) “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin …………. verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Kendilerine
b) Üçüncü kişilere
c) Özel güvenlik iznine sahip kişilere
d) Kişi koruması yapılan kişilere
e) Herkese

58) 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteye kişilere ait eşyaları X-ray cihazından geçirme
d) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
e) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma

59) Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Rüşvet
b) İrtikap
c) Zimmet
d) Görevi kötüye kullanma
e) Hırsızlık

60) Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk Ceza Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Taksirle yaralama
c) Eziyet
d) İşkence
e) İnsanlık dışı muamele

61) Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
a) Mülkilik
b) Şahsilik
c) Mütekabiliyet
d) Evrensellik
e) Koruma

62) Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin, istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir?
a) El koyma
b) Emanete alma
c) Zor kullanma
d) Müsadere
e) Yakalama

63) 5188 sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir?
a) Yetkilerini kullanamamak
b) İdari soruşturma geçirmek
c) Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek
d) Tazminat ödemek
e) Yeniden eğitime tabi tutulmak

64) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir?
a) Görevli olunan yer – Görev alanı
b) Görevli olunan süre – Görev alanı
c) Görevli olunan süre – Görevli olunan iş
d) Görevli olunan süre – Görevli olma
e) Görevli olunan süre – Görev emri

65) 5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı görev yapabilirler.
c) Özel güvenlik görevlileri kişileri korurken silahlı görev yapabilirler.
d) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı görev yapabilirler.
e) Özel güvenlik görevlileri üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.

66) 5188 sayılı Kanun kapsamında yerine getirilen koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
a) Genel kolluk
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi

67) Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a) Özel güvenlik sahibi kişi, kurum veya kuruluş
b) Güvenlik müdürü/amiri
c) İl jandarma komutanlığı
d) İl emniyet müdürlüğü
e) İl özel güvenlik komisyonu

68) Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?
a) Konutta
b) Umumî veya umuma açık yerlerde
c) Kamuya açık olmayan işyerlerinde
d) Otel odasında
e) İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta

69) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
b) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
c) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
d) Orada bulunanlar olay yerinin dışına çıkarılır.
e) Şüphelilerin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır.

70) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20

71) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili metrosunda görev yapmaktadır. (A), görevi esnasında, metroya binmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirmiş, bir kişiyle ilgili duyarlı kapı ikaz vermiştir. Bu ikaz üzerine, (A), kişinin üzerini dedektörle aramış ve kişinin üzerinde silah olduğunu tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu silahın ruhsatsız olduğunu belirlemiştir. (A)’nın söz konusu silahla ilgili yapması gereken işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), silahı iş bitimine kadar yanında muhafaza eder, iş bitimi veya ertesi gün ilgili genel kolluğa teslim eder.
b) (A), söz konusu silahı emanete veya muhafaza altına alır ve durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
c) (A), silahı kişiye verir, kişiye silah için ruhsat alması gerektiğini hatırlatır ve bunun için ilgili genel kolluğa başvurması gerektiğini söyler.
d) (A), silahı kişiye verir, durumu bir raporla ilgili genel kolluğa bildirir.
e) (A), silahı kişiye verir, durumu bir raporla çalıştığı kuruma veya şirkete bildirir.

72) Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zor kullanma bedenî kuvvet ve maddî güç kullanmayı da kapsar.
b) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
c) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini görevlinin kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
e) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir.

73) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen veya aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
b) Zorla aranır.
c) İçeri alınır.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

74) Aşağıdakilerden hangisi, devriye görevi ifa eden personelin devriye görevine çıkmadan önce ve devriye görevi sırasında yapmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Devriye görevini yerine getireceği bölgeyi çok iyi tanımalıdır.
b) Göreve tam teçhizatlı çıkmalıdır.
c) Güzergâh değişikliği yapılmamalı ve devriye görevi sürekli aynı hat veya güzergah üzerinde yerine getirilmelidir.
d) Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır.
e) Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır.

75) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?
a) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
b) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
c) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
d) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
e) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak

76) Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez?
a) Olay tespit tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Koruma altına alma tutanağı
d) Teşhis tutanağı
e) Genel kolluğa teslim tesellüm tutanağı

77) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapması gereken görevlerden değildir?
a) Bırakılan tüm emanet eşyaları ve paketleri muhafaza etmelidir.
b) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemelidir.
c) Noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir.
d) Görevle ilgili ulaşılabilecek önemli yerlerin telefonunu bilmelidir.
e) Nokta civarında meydana gelen olaya müdahale etmelidir.

78) Rapor yazma işleminde ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mağdur, şüpheli ve tanıkların kimlikleri açıkça yazılmalıdır.
b) Silinti ve kazıntı olmamalıdır.
c) Rapor veren makam, raporun üst kısmına yazılmalıdır.
d) Raporu yazan kişinin adı ve imzası başlığın altında olmalıdır.
e) Rapor, okunaklı yazıyla yazılmalı, ifadeler düzgün olmalıdır.

79) İçinde patlayıcı düzenek olan şüpheli bir pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açılırsa
b) Sallanırsa
c) Yerinden kaldırılırsa
d) Üzerine ışık tutulursa
e) Hepsi

80) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

81) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.
b) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
c) Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur.
d) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
e) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.

82) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

83) “Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

84) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

85) Özel güvenlik görevlisini üst aramasını nasıl yapacağı en doğru şekilde hangi şıkta ifade edilmiştir?
a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde

86) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

87) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a) Aşağılama
b) Yazılı ve sözlü tahrik
c) Ateşli silah kullanılması
d) El silahları kullanılması
e) Hepsi

88) Önemli kişinin korunması sırasında boşluk bırakılmamalı ve koruma devamlı olarak yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi buna en uygun düşmektedir?
a) Önemli kişi aracında korunmalıdır.
b) Önemli kişi 24 saat esasına göre her yerde korunmalıdır.
c) Önemli kişi işyerinde korunmalıdır.
d) Önemli kişi evinde korunmalıdır.
e) Önemli kişi hareketli durumlarında korunmalıdır.

89) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

90) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Uyanık ve şüpheci olmak
b) Girişimci ve sağduyulu
c) Haberleşmeye önem vermemek
d) Sistemli olmak
e) Rutin işlerden kaçınmak

91) “Koruma görevine ilişkin her türlü ..…………… ve …………….. önceden hazırlanmalıdır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) telefon / plan
b) araç-gereç / alternatif plan
c) araç-gereç / kroki
d) plan / proje
e) araç-gereç / şemsiye

92) Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 72
c) 90
d) 120
e) 180

93) Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden değildir?
a) Özel koruma
b) Konut ve işyeri koruma
c) Sanatçı koruma
d) Çağrı üzerine koruma
e) Yakın koruma

94) “Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara……………….denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Kavşak noktaları

95) Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
a) Çevre güvenliği
b) Özel güvenlik
c) Kişisel koruyucu güvenlik
d) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
e) Temel koruma prensipleri

96) Genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bil¬dirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri ge¬nel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya ge¬nel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma es¬nasında, araştırma, yakalama ve de¬lil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

97) “Özel güvenlik; kamu güvenliğini ……………………….. olmak üzere, hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, 5188 sayılı kanundaki koşullara uygun olarak alınan güvenlik tedbirleridir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) tanıyan mahiyette
b) yerine getirir mahiyette
c) sürdürür mahiyette
d) tamamlayıcı mahiyette
e) sağlar mahiyette

98) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik şirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) İşletme müdürüne

99) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
d) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
e) İl genel meclisinin

100) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
a) Suçu önleme
b) Suçla mücadele
c) Güvenlik maliyeti
d) Yaptırım gücü
e) İş güvenliği

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

2) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Gerdel
c) Şarjör kapağı
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

3) Silah söküp takma bakımından aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
c) Silah gereğinden fazla sökülmez.
d) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

4) Kalibre nedir?
a) Fişeğin çapıdır.
b) Namlunun uzunluğudur.
c) Namlunun çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

5) Doğru bir tetik düşürmede tetik parmağının doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik işaret parmağının ucu ile düşürülmelidir.
b) Tetik işaret parmağının birinci boğumu ile ikinci boğumu arasındaki kemik kısım ile düşürülmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik işaret parmağının ikinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
e) Tetik işaret parmağının neresi ile düşürülürse düşürülsün fark etmez.

6) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan olarak sayılmaz?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir.
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar.
c) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır.
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır.
e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır.

7) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır.
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
d) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır.
e) Hepsi

8) Aşağıda nişan hattı en doğru olarak hangi şıkta ifade edilmiştir?
a) Gez – göz – arpacık – hedef
b) Gez – arpacık – hedef
c) Göz – gez – arpacık – vurulmak istenen nokta
d) Göz – arpacık – hedef – gez
e) Göz – arpacık – gez – vurulmak istenen nokta

9) Silah bilgisinde ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
b) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
c) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

10) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

11) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horozu kuruyor hem de düşürüyorsa, bu tabanca nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

12) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

13) Dolduruş ve ateşleme esnasında tabancanın hareketli parçası olup gövdenin üzerini kapatan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çerçeve
b) Sürgü
c) Namlu
d) Hazne
e) Hiçbiri

14) Atışlar hedefin üst kısmında toplanmışsa atıcı hangi hatayı yapmış olabilir?
a) Arpacığı gezin içerisinde solda görmüştür.
b) Arpacığı gezin içerisinde altta görmüştür.
c) Arpacığı gezin içerisinde üstte görmüştür.
d) Arpacığı gezin içerisinde sağda görmüştür.
e) Arpacığı gezin içerisinde sol altta görmüştür.

15) Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
a) Ateşleme yapamaz.
b) Boş kovanı atamaz.
c) İsabetli atış yapamaz.
d) Dolduruş yapamaz.
e) Yüksek güç sağlayamaz

16) Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlanmadan önce alınması gereken boşluğu ne ad verilir?
a) Tetik boşluğu
b) İstinat boşluğu
c) Korkuluk boşluğu
d) Emniyet boşluğu
e) Hiçbiri

17) Uzun süre atış yapılmamış iç yüzeyi karıncalanmış namlunun temizlenmesi için kullanılan, fakat fazla kullanıldığında namlu içerisinde çizikler meydana getirebilen bakım aracı hangisidir?
a) Temizlik bezi
b) Kıl fırça
c) Harbi
d) Bakır telli fırça
e) İnce uçlu ahşap

18) Aşağıdakilerden hangisi MP-5K makineli tabancanın özelliklerinden değildir?
a) El kundağı yerine tutak vardır.
b) 9 X 19 mm fişek atar.
c) Çatal gez bulunur.
d) Dipçik yoktur.
e) Namlu ucunda alev gizleyen bulunur.

19) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
a) Fişek
b) Şarjör tüpü
c) Şarjör yayı
d) Gerdel
e) Şarjör kapağı

20) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) Horoz
b) Namlu
c) İcra yayı
d) Gez
e) Tetik

21) “Çekirdek yiv ve setlere uyarak döner, çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için, namlu içinde ilerlediği mesafeye ……. denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade hangisidir?
a) Namlu
b) Çap (kalibre)
c) Hatve
d) Rayyür
e) Set

22) Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatının elemanlarından biri değildir?
a) Namlu
b) Arpacık
c) Gez
d) Hedef
e) Göz

23) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

24) “Solunum yolu ile vücuda girip nefes yolları ve akciğerleri tahrip etmek suretiyle solunum sistemini etkileyen gazlardır. Basınçla sıvılaşan renksiz ve çok uçucu olan bu gazlar genellikle renksiz ve yeni biçilmiş çayır, çürümüş saman ve mısır püskülünü andıran kokuları vardır. Fazla miktarda alındığında gazla şişen akciğerler kanın serumu nedeniyle sıvı ile dolar ve oksijen eksikliği ölüme neden olur.” Yukarıda tanımı yapılan kimyasal silah hangisidir?
a) Sinir gazları
b) Uyuşturucu gazlar
c) Kusturucu gazlar
d) Kan zehirleyici gazlar
e) Boğucu gazlar

25) Aşağıdakilerden hangisi silah taşıma şekilleri için yanlıştır?
a) Atıcı, silahını rakibin kolayca ulaşıp alamayacağı, kendisinin de silahın varlığını hissedebileceği bir şekilde taşımalıdır.
b) Silah mümkün olduğunca kılıfsız olarak taşınmalıdır.
c) Atıcı silahını lazım olduğu anda hızla çekebileceği bir şekilde taşımalıdır.
d) Koltuk altı kılıfta silah taşıyan atıcı, silahını, silah kullanan kolun ters tarafındaki koltuk altında taşımalıdır.
e) Mümkün olduğunca bond çanta, naylon torba vb. türü şeyler içinde taşınmamalıdır.

 

26. YENİLEME  CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

E

26

D

51

A

75

D

1

C

2

D

27

A

52

E

77

A

2

B

3

B

28

C

53

C

78

D

3

D

4

E

29

B

54

E

79

E

4

A

5

C

30

B

55

B

80

B

5

C

6

D

31

D

56

C

81

A

6

E

7

B

32

C

57

B

82

E

7

B

8

B

33

D

58

E

83

C

8

C

9

E

34

B

59

C

84

C

9

A

10

D

35

A

60

A

85

C

10

E

11

E

36

B

61

C

86

C

11

D

12

C

37

E

62

B

87

E

12

A

13

A

38

B

63

A

88

B

13

B

14

E

39

D

64

B

89

B

14

C

15

C

40

B

65

D

90

C

15

D

16

B

41

B

66

C

91

B

16

B

17

A

42

D

67

E

92

D

17

D

18

B

43

A

68

B

93

C

18

E

19

C

44

C

69

A

94

C

19

A

20

B

45

E

70

C

95

D

20

C

21

C

46

E

71

B

96

B

21

C

22

E

77

C

72

B

97

D

22

A

23

E

48

E

73

A

98

C

23

D

24

C

99

D

74

C

99

C

24

E

25

A

50

E

75

E

100

C

25

B

 

 

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 11701 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.