28.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

07 Haziran 2014 tarihinde yayinlandi

28. YENİLEME SINAV SORULARI

 

1) İnsan haklarını ilgilendiren normların doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?
a) Özel Güvenlik Şubesinin Genelgesi – İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi – İşverenin Talimatı – Anayasa – Kanun
b) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi – TC Anayasası – Kanun – Tüzük – Yönetmelik
c) Kanun – Tüzük – Yönetmelik – Yönerge – Genelge – Emir yazı
d) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi – Kanun – Yönetmelik – Tüzük- Genelge
e) TC Anayasası – Kanun- Tüzük – Yönetmelik – Genelge- Emir yazı

2) Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
a) Kişiliğe bağlı
b) Dokunulmaz
c) Devredilmez
d) Vazgeçilmez
e) Kanunla konulur

3) Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?
a) Kişilerin hakları ve ödevleri – Sosyal ve ekonomik haklar – Siyasi haklar
b) Bireysel haklar – toplu haklar
c) Kişisel haklar – Aile hakları – Toplumsal haklar
d) Yetişkin hakları – Çocuk hakları – Aile hakları
e) Kadın hakları – Çocuk hakları – Erkek hakları

4) 5188 Sayılı Yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
a) Toplumsal haklar
b) Ekonomik haklar
c) Çocuk hakları
d) Kişilerin hak ve özgürlükleri
e) Aile hakları

5) Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?
a) 1961 Anayasası
b) 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
c) 1982 Anayasası
d) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
e) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu

6) Ahmet, Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
a) Her ikisi de İçişleri Bakanlığına
b) Ahmet İl Özel Güvenlik Komisyonuna, Ayşe İçişleri Bakanlığına
c) Her ikisi de İş Mahkemesine
d) Her ikisi de İdare Mahkemesine
e) Ahmet İdare Mahkemesine, Ayşe İş Mahkemesine

7) İşveren, fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) İçişleri Bakanlığının izni gereklidir.
b) Hukuken mümkün değildir.
c) Mahkeme kararı gereklidir.
d) Hiçbir engel yoktur.
e) Böyle bir uygulama örneği yoktur.

8) Aşağıdakilerden hangisi 5188 Sayılı Yasa kapsamında değildir?
a) Alarm izleme merkezleri
b) Özel güvenlik birimleri
c) Özel güvenlik şirketleri
d) CCTV merkezleri
e) Özel güvenlik eğitim kurumları

9 ve 10. soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız;

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tâbi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

9) Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlâl edilmiştir?
a) Beden bütünlüğü
b) Kişi özgürlüğü
c) Zilyetlik hakkı
d) Özel hayatın gizliliği
e) Mülkiyet hakkı

10) Özel güvenlik görevlisi Bekir, aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?
a) Kanun hükmünü yerine getirmiştir ceza öngörülmez.
b) Kasten yaralama suçlamasıyla yargılanır.
c) Meşru müdafaa halindedir.
d) Amirin emrini yerine getirmiştir.
e) Zaruret halindedir yaptırım uygulanmaz.

11) Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suç
b) Amirin emri
c) 5188 sayılı yasa
d) Uluslararası sözleşmeler
e) İl özel güvenlik komisyonunun kararı

12) Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?
a) Önleyici arama
b) Üst arama
c) Konutta arama
d) Adli arama
e) Eşya araması

13) “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş belgeler delil olarak kabul edilemez.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükmüdür.
b) Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda yer almaktadır.
c) Bir Anayasa kuralıdır.
d) Böyle bir kural yoktur.
e) Bu kural özel güvenlik görevlileri için geçerli değildir.

14) Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerde
b) Sendika genel kurulunun yapıldığı yerde
c) İdarecilerin talebiyle her derecede eğitim ve öğretim kurumlarında
d) Apartmanlarda
e) Taşıt araçlarında

15) Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu kontrol odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?
a) Genel kolluk görevlileri
b) Gazeteciler
c) Özel güvenlik görevlileri
d) İlgili spor federasyonu temsilcisi
e) Karşılaşma yapan kulüp temsilcileri

16) Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurala uymayan seçenek hangisidir?
a) Durdurma – Kimlik sorma
b) Arama – El koyma
c) Yakalama – Arama
d) Müsadere – El koyma
e) Yakalama – Tutanak düzenleme

17) Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
a) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılır.
b) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak kullanılmalıdır.
c) Amaç direnenleri bir daha direnemez hale getirmektir.
d) Bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılabilir.
e) Zor kullanmadan önce ihtarda bulunulmalıdır.

18) Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
a) Aralarında hiçbir fark yoktur.
b) Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir.
c) Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır.
d) Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır.
e) Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar.

19) Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?
a) Meşru müdafaa
b) Zaruret hali
c) Kanun hükmünü yerine getirme
d) Amirin emrini yerine getirme
e) Hukuka uygunluk nedenleri

20) “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?
a) Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması
b) İşkence
c) İrtikap
d) Kamu görevlisine hakaret
e) Görevi yaptırmamak için direnme

21) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin temel görevlerinden değildir?
a) Olay yerini korumak
b) Genel kolluk geldiğinde olay yeri hakkında bilgi vermek
c) Maddi suç delillerini korumak
d) Maddi suç delillerini toplamak ve genel kolluğa teslim etmek
e) Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak

22) Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali’nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
a) Adli görevleri
b) Önleyici görevleri
c) Koruyucu ve düzenleyici görevleri
d) Yardım görevleri
e) İdari görevleri

23) Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşya tarifi
b) Eşkâl tespiti
c) Eşkâl teşhisi
d) Kriminal teşhisi
e) Suçlu profili

24) Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
a) Kıl
b) Kan
c) İzmarit
d) Tırnak
e) Barut artığı

25) Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?
a) Şahsı ve silahı muhafaza altına alarak derhal genel kolluğa bilgi verir.
b) Şahıs ve silahın sorumluluk alanına girmesine engel olunarak dışarı çıkarılır.
c) Silah muhafaza altına alınır, şahıs gönderilir.
d) Şahıs kimlik bilgisi ve silah bilgileri alınıp serbest bırakılır.
e) Hiçbir şey olmamış gibi göreve devam edilir.

26) Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Filiz, görevli olduğu esnada içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulmuştur. İzlemesi gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cüzdanın kesin sahibi bulunduğunda koşulsuz tutanaksız verebilir.
b) Genel kolluğa direk tutanaksız teslim edebilir.
c) Teslim-tesellüm tutanağı tutmadan hiç kimseye teslim etmez.
d) El koyma tutanağı ile danışmaya teslim eder.
e) Arama tutanağı tutarak genel kolluğa teslim eder.

27) Özel güvenlik görevlisi Fatma, görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?
a) Zapt etme
b) Gözlem altına alma
c) El koyma
d) Zor kullanma
e) Yakalama

28) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi için arama kuralları bakımından yanlıştır?
a) Arama, aynı cinsiyette olan kişi veya kişiler tarafından yapılmalıdır.
b) Suç şüphesi nedeni ile şüphelinin konutunda arama yapamaz.
c) Hukuka aykırı olarak yapılan aramada elde edilen deliller yok hükmündedir.
d) Genel kolluğun gözetimi ve denetiminde el ile üst araması yapabilir.
e) Sorumlu olduğu alan ve süre içerisinde her zaman el ile üst araması yapabilir.

29) Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir?
I Hastaneler
II Havaalanları
III Spor müsabakaları
IV Parklar
V Alışveriş merkezleri
VI Barajlar
a) Yalnız VI
b) II, VI
c) II, III, VI
d) II, III, IV, VI
e) II, III

30) Ana giriş kontrol noktasında en az iki kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol personeli
c) Koruma personeli
d) Kontrol noktası amiri
e) Hiçbiri

31) Özel güvenlik personeli görev alanı içerisinde bir araçtan şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
a) Aracın kaportası gözle kontrol edilebilir.
b) Aracın içerisinde görünen yerlere gözle bakılabilir.
c) En az iki kişi ile aracın içi kontrol edilir.
d) Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat etmelidir.
e) Araçla ilgili bilgileri not almalıdır.

32) Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?
a) Adli görev
b) İdari görev
c) Önleyici görev
d) Özel görev
e) Siyasi görev

33) Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıdaki elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
a) X-ray cihazı ile korunmakta olan özel alana girerken elde edilmiş ruhsatsız silah
b) Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan silah
c) Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu silah
d) Kişinin rızası olmadan çantasının zorla aranması neticesinde bulunan silah
e) Hiçbiri

34) 5188 S.K. md.7’de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?
a) Havaalanları
b) Düğün törenleri
c) Alışveriş merkezleri
d) Toplu ulaşım tesisleri
e) Sahne gösterileri

35) “Suçüstü” halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir?
I Polis
II Özel güvenlik
III Mağdur
IV Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik
a) I, II
b) IV
c) I, II, III
d) I, II, III, IV
e) I, III

36) 5188 S.K. md.7’ye göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?
a) Yangın durumunda
b) Deprem durumunda
c) Yardım istenmesi durumunda
d) Hırsız girmesi durumunda
e) Sel olması durumunda

37) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Zorunlu olmalıdır.
b) Saldırının giderilmesi için yetecek derecede olmalıdır.
c) Saldırganın elinde alet olması gerekir.
d) Amaca ulaşıldığında zor kullanımına son verilmelidir.
e) Tehlikenin kaldırılması için yetecek derecede olmalıdır.

38) Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir.
b) Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
c) Ziyaretçi kartı verilmelidir.
d) Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir.
e) Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne hiç gerek yoktur.

39) Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın, parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsı da yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?
a) Zapt etme
b) Üst araması
c) Yakalama
d) Zor kullanma
e) Yetki gaspı

40) Özel güvenlik görevlisi Hüseyin, üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mektup
b) Rapor
c) Tutanak
d) Dilekçe
e) Çizelge

41) Aktif dinleme nedir?
a) Alıcının dinleme esnasında farklı işlerle ilgilenerek farklı bilgiler edinmesidir.
b) Alıcının kaynağın bilgisini test ederek dinlemesidir.
c) Alıcının kaynağın geçmişte söylediği olumsuz sözleri hatırlayarak onu önyargılı şekilde dinlemesidir.
d) Alıcının geçmiş yaşantılarının iletişim sürecinde etkili olmasıdır.
e) Alıcının mesajı anlayarak ve gerektiğinde kaynağa sorular sorarak dinlemesidir.

42) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ideal bir tanımı olamaz?
a) Bir kaynak ile bir alıcı arasındaki mesaj alışverişidir.
b) Duygu, düşünce ve fikirlerin paylaşılması sürecidir.
c) En az iki birim arasında gerçekleşen bilgi akışı sürecidir.
d) Bireylerin düşüncelerini kontrol altına alma sürecidir.
e) Bir mesajın yazılı ya da sözlü olarak iletilmesi sürecidir.

43) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı şekilde ilerlemesine engel olur?
a) Mesajın alıcı tarafından yorumlanması
b) Ortak dil kullanılması
c) Mesajı iletmek için kullanılan kanal çokluğu
d) Alıcının mesajı anlamak için sorular sorması
e) Alıcının niyet okuma çabası

44) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?
a) Telaffuz
b) Göz hareketleri
c) Elbiseler
d) Duruş
e) Mekân

45) Sözlü iletişimin en önemli unsuru nedir?
a) Hisler
b) Yazışmalar
c) Kelimeler
d) Jestler
e) Dinleme

46) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişim sürecinin temel esaslarından biri değildir?
a) Kelimeleri anlaşılır şekilde kullanmak
b) Nezaket içeren sözcükler kullanmak
c) Ses özelliklerini iyi kullanmak
d) Empatik yaklaşım sergilemek
e) Hiç konuşmadan dinlemek

47) Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?
a) İnanılırlığı
b) Güvenilirliği
c) Sevilirliği
d) Yasallığı
e) Uzmanlığı

48) İyi dinleyici olmanın şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dinlerken başka işlerle ilgilenmek
b) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
c) Duyduklarının önemsiz olduğunu düşünmek
d) Akıl okumaya çalışmak
e) Konuşmanın bir an önce bitmesini beklediğini göstermek

49) “Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.” Bu Latin atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
a) Yazılı iletişim her zaman sözlü iletişimden daha çok fayda sağlar.
b) Kişinin fikri ne ise zikri de odur.
c) Ne söyleyeceğini bilmeden konuşmak, kişiyi hataya düşürür.
d) Dinlemek konuşmaktan daha önemlidir.
e) Konuşan kişi hakkında bilgi sahibi olmamak iletişimde başarısızlığa yol açar.

50) Jestler iletişimde neden önemlidir?
a) Geri-bildirimin nasıl verilmesi gerektiği konusunda yol gösterdiği için
b) Mesajın gerçek anlamının kavranmasına imkân verdiği için
c) Alıcının aklından geçenlerin anlaşılmasına katkıda bulunduğu için
d) Alıcıya dostça ve yardımseverce yaklaşıldığını gösterdiği için
e) Mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunduğu için

51) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?
a) Size hak verdiğime emin olabilirsiniz.
b) Bunu yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız.
c) Söyledikleriniz mantıklı değil.
d) İlgilendiğimiz tek kişi siz değilsiniz.
e) Yönetimin talimatına lütfen uyun.

52) Bir özel güvenlik görevlisi kendisinden karşılanması mümkün olmayan bir istekte bulunan bir kişiye nasıl karşılık verirse uygun bir davranış sergilemiş olur?
a) Otoriter bir yaklaşımla “hayır” diyerek
b) Sesli şekilde gülüp “sizce bu mümkün mü?” diyerek
c) Sert şekilde bakarak “ısrarcı olursanız gereğini yaparım” diyerek
d) Kararlı bir ses tonuyla “bu kesinlikle mümkün değil, lütfen ısrar etmeyin” diyerek
e) Tereddütlü bir şekilde “buna izin verirsem işimden olurum” diyerek

53) Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
a) Birlik
b) Kalabalık
c) Grup
d) Takım
e) Bölük

54) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Gruplar en az iki kişiden oluşur.
b) Gruplarda ortak amaç yoktur.
c) Her grubun kendisine özgü kuralları vardır.
d) Grup üyeleri birbirlerini etkilerler
e) Grup üyelerinin belirli rolleri ve görevleri vardır.

55) Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
a) Belediye başkanı
b) Hakim
c) Cumhuriyet savcısı
d) Vali
e) Emniyet müdürü

56) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?
a) 24.00’e kadar
b) 23.00’e kadar
c) Güneş doğana kadar
d) Güneş batana kadar
e) 22.00’ye kadar

57) Aşağıdakilerden hangisi ikincil (temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
a) Aile
b) Arkadaşlık grupları
c) Komşuluk ilişkileri
d) Resmi kurumlar
e) Çocukların oyun grupları

58) Aşağıdakilerden hangisi birincil (temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
a) Dernekler
b) Stadyumdaki seyirciler
c) Sendikalar
d) Kamu kurumları
e) Aile

59) Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grup statiği
b) Grup dinamiği
c) Grup hacmi
d) Grubun doğuşu
e) Grup normu

60) Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan, kendisine has dili, dini, kültürü, tarihi olan, aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
a) Kitle
b) Topluluk
c) Grup
d) Medeniyet
e) Toplum

61) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
a) Dürtü
b) Güdü
c) Algı
d) Motivasyon
e) Davranış

62) Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi, kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
e) Yayılma
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Anonimlik
e) Genellik

63) Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
a) Acil tedavi
b) İlkyardım
c) Tıbbi yardım
d) Acil müdahale
e) İlk tedavi

64) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?
a) Kazazedenin ailesine haber vermek
b) Olay yerine polis çağırmak
c) İyileştirmeyi kolaylaştırmak
d) Kazazedeye ilaçla müdahale etmek
e) Kazazedeyi hemen ortamdan uzaklaştırmak

65) Acil tedavi ve ilkyardımla ilgili hangisi doğrudur?
a) İlkyardım bu konuda eğitim almış kişilerin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
b) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir.
c) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılan müdahaledir.
d) İlkyardım ilaç ve tıbbi malzeme kullanılarak yapılan müdahaledir.
e) İlkyardım sadece bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir.

66) Olay yeri güvenliği sağlanırken yapılması yanlış olan hangisidir?
a) Olay yeri yeterince görünür şekilde işaretlenmelidir.
b) Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
c) İkinci bir kaza olma ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır.
d) Kazazede olay yerinden hemen uzaklaştırılmalıdır.
e) Patlama ve yangına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

67) Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?
a) Dalak sistemi
b) Sinir sistemi
c) Dolaşım sistemi
d) Solunum sistemi
e) Sindirim sistemi

68) Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
a) Çevre güvenliği sağlanır.
b) Bilinç kontrolü yapılır.
c) Hava yolu açıklığı sağlanır.
d) İlkyardımın ABC’si değerlendirilir.
e) Hepsi yapılır.

69) Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır?
a) Hava yolu açılır.
b) Ağızdan su verilir.
c) Baş çene pozisyonu verilir.
d) Bak – Dinle – Hisset yöntemi ile solunum kontrolü yapılır.
e) Solunumu varsa koma pozisyonu verilir.

70) Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Morarır.
b) Nefes alamaz.
c) Konuşamaz.
d) Öksürür.
e) Göğüs ağrısı olur.

71) Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır?
a) Hasta oturtulur.
b) Hasta yan yatırılır.
c) Hastaya koma pozisyonu verilir.
d) Hastaya baş çene pozisyonu verilir.
e) Hastaya şok pozisyonu verilir.

72) Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
a) Göz bebeklerine bakılır.
b) Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir.
c) Nabzına bakılır.
d) Vücut ısısı ölçülür.
e) Tansiyonu ölçülür.

73) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına …………………….suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
a) Maddi kayıp
b) Başka ülkelerin sorunu
c) İnsanlık
d) Avrupa’nın sorunu
e) Türkiye’nin sorunu

74) Aşağıdaki özelliklerden hangisi kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?
a) Burnun kırmızı şekli
b) Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali
c) Aşırı neşelilik hali
d) Kollardaki enjeksiyon izleri
e) Aşırı enerjik olma hali

75) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

76) Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama, açık alanlarda parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Zeytinyağı
c) LPG
d) Karpit
e) Sirke

77) Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdakilerden hangisini yapmak risklidir?
a) Yangın merdivenini kullanmak
b) Kapalı bir yerde isek pencere ve kapıyı sıkıca kapatıp açıklıkları tıkayarak duman girişini önlemek
c) Asansörü kullanmak
d) Alt kata doğru kaçmak
e) Yangın çıkış yollarını takip etmek

78) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

79) Kapalı alanlarda doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
a) Tavanda
b) Zeminde
c) Suda
d) Derin yerlerde
e) Her yerde

80) Deprem anında dışarıda iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Duvar dibine durmak
b) Enerji hattından uzaklaşmak
c) Deniz kıyısından uzaklaşmak
d) Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
e) Açık arazide çömelmek

81) Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?
a) Su
b) LPG
c) Köpük
d) Kum
e) Kuru kimyevi toz

82) Market veya alışveriş merkezinde iken deprem olursa aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Büyük kolonların yanına gidip durmak
b) Yangın merdiveni ve çıkışlara koşmak
c) Elleri boş bırakmak ve bir şeyler taşımaya çalışmamak
d) Baş korunmalı
e) Vitrin veya dolap gibi geniş cam yüzeyleri bulunan mekanlardan uzak durmak

83) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?
a) Koruma düzeni, olması muhtemel tehlikeler göz önüne alınarak yapılır.
b) Alternatif yol seçimi yapılmalıdır.
c) Tehlikenin ve ne zararlara yol açabileceğinin analizi yapılmalıdır.
d) Saldırı yahut saldırgan bertaraf edilmelidir.
e) Saldırgan bertaraf edilirken başkalarının zarar görmesine bakılmamalıdır.

84) Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?
a) Yakın koruma ekibi
b) Keşif istihbarat ekibi
c) Protokol ekibi
d) Karşı saldırı ekibi
e) Keskin nişancı ekibi

85) Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
a) Öncü-eskort ekibi
b) Bomba arama ve imha ekibi
c) İlkyardım ekibi
d) Can kurtarma ve sualtı ekibi
e) İrtibat ve muhabere ekibi

86) Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Destek ekibi
b) Karşı saldırı ekibi
c) Yakın koruma ekibi
d) Keşif istihbarat ekibi
e) İlkyardım ekibi

87) Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin özelliklerindendir?
a) Liderlik vasfına sahip olmalıdır.
b) Konusunda uzman bir korumacı olmalıdır.
c) Birlik ve beraberliği sağlayacak bir otorite tesis etmelidir.
d) Yenilikçi ve işini seven bir korumacı olmalıdır.
e) Hepsi

88) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?
a) En az iki alternatifli güzergah keşfi yapmak
b) Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapmak
c) Güvenlik ile ilgili detaylı rapor hazırlamak
d) Önceden yapılmış olan keşif raporlarını toplamak ve plan yapmak
e) Günlük koruma planları hazırlamak

89) “Bu çember ilk savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.” Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?
a) Dış çember
b) Orta çember
c) İç çember
d) Tali çember
e) Kritik çember

90) Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?
a) Motosikletler
b) Trafik eskort aracı
c) Öncü koruma aracı
d) Makam aracı
e) İtfaiye aracı

91) Koruma düzeninde, bir kişiyle koruma refakât korumasıdır. Bu düzende koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?
a) Önünde
b) Arkasında
c) Sağında
d) Solunda
e) Sağ ya da sol arkasında

92) Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?
a) Narkotik ve plastik patlayıcı maddeler
b) Bıçak
c) Anahtarlık
d) Tabanca
e) Her türlü metal

93) Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
a) 50 cm
b) Kırmızı çizgi mesafesi kadar
c) Ready (hazır) ışığı yanacak süre kadar
d) 100 cm
e) 70 cm

94) Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) TSE
b) TAEK
c) Nilecj-TSA
d) Uluslararası Atom Enerjisi (IAEA)
e) Hiçbiri

95) X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 70 cm
b) 50 cm
c) 100 cm
d) Ready konumunda
e) Hiçbiri

96) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
a) İris tanıma sistemi
b) Tel örgüler
c) Duvarlar
d) Fensler
e) Koruyucu ışıklar

97) Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?
a) Telefon dinleme
b) Yakalama
c) Arama
d) Zor kullanma
e) Kimlik sorma

98) …….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Emniyet amiri
b) Vali
c) Kaymakam
d) Alay komutanı
e) Asayiş müdürü

99) Özel güvenlik görevlisinin polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?
a) Polisin silahını teslim etmesini istemesi
b) Polisi üst aramasından geçirmek istemesi
c) Polis kimliğini gördükten sonra arama yapmadan havaalanına girişine müsaade etmelidir
d) Olayda ÖGG’nin polise müdahalesi doğrudur
e) ÖGG ısrara rağmen arama yapmadan havaalanına almamalıdır

100) Genel ve özel kolluk arasındaki ilişki bakımından hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik alanında, genel kolluğun yapacağı görevin silahsız olmasını gerektiren istisnai hallerde, genel kolluk görevlisi, usulüne uygun şekilde silahını teslim etmelidir.
b) Görev sırasındaki özel güvenlik görevlisinin kamu kolluğu tarafından, suç şüphesi üzerine şartları da varsa aranması mümkündür.
c) 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen emirlerini yerine getirmek zorundadır.
d) Hepsi
e) Hiçbiri

 

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Namlu boyudur.
d) Fişek yatağının çapıdır.
e) Silahın kapasitesidir.

2) Aşağıdakilerin hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Namlu
e) Hedef

3) Çıkarıcı silahın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Gövde
c) Kabza
d) Hazne
e) Nişan tertibatı

4) Hangi silahta kurma kolu emniyeti bulunur?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Sarsılmaz

5) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Horozun darbe gücü
e) Rüzgâr

6) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Gövde
c) Tetik
d) Dürbün
e) Horoz

7) Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
a) Yiv
b) Namlu
c) Set
d) Tetik
e) Horoz

8) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ………………… denir?
a) Namlu
b) Fişek yatağı
c) Şarjör
d) Kabza
e) Rayyür

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) İcra yayı
b) Gez
c) Arpacık
d) Kovan atma boşluğu
e) Tetik

10) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Kapsül
b) Namlu
c) Sürgü
d) Tırnak
e) Horoz

11) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu çıkışında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Gövdede

12) Ateşlemeden sonra sürgünün geri gelmesini sağlayan parçanın ismi nedir?
a) Namlu
b) İcra yayı
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

13) Göz- gez- arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
a) Yükseliş hattı
b) Mermi hattı
c) İsabet hattı
d) Hedef hattı
e) Nişan hattı

14) Aşağıdakilerden hangileri nişan tertibatı içerisinde yer alır?
a) Tetik-Tetik korkuluğu
b) Gez-Arpacık
c) Şarjör-Şarjör tablası
d) Horoz-İğne
e) Şarjör-Çerçeve

15) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

16) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibata ne ad verilir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

17) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

18) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafeye atan aletlere ne denir?
a) Silah
b) Biyolojik silah
c) Ağır silah
d) Ateşli silah
e) Otomatik silah

19) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
c) Sportif amaçlı havalı tabancalar
d) Yivsiz av tüfekleri
e) Hepsi

20) Kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
b) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) Geri tepmeyi engeller.
e) İğneyi sabitler.

21) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Kesici ve delici olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

22) Aşağıdakilerden hangisi 6136 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmez?
a) Şişli baston
b) Topuz
c) Saldırma
d) Hançer
e) Levye

23) Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Mermi çekirdeği kullanmaması
c) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
d) Yok edici olması
e) Delici olması

24) Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) İğne mekanizması
b) Namlu
c) Sürgü (kapak)
d) Şarjör
e) Çerçeve

25) Namlunun iç kısmında helezon şeklinde uzanan çıkıntılara ne denir?
a) Set
b) Çap
c) Yiv
d) Namlu girintisi
e) Namlu çıkıntısı

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 17188 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.