30.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

14 Kasım 2014 tarihinde yayinlandi

30. YENİLEME SINAV SORULARI

 

1) İş Kanununa göre; “Gece, en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.” İş Kanununa göre çalışan bir özel güvenlik görevlisinin gece mesaisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanmaz?
a) İki haftalık (gece-gündüz) nöbetleşme esası uygulanabilir.
b) Yurdun değişik bölgelerinde bu saatler yönetmelikle değiştirilebilir.
c) Bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçi, bunu takip eden hafta gündüz çalışır.
d) Çalışma saatlerini işveren kendi takdirine göre belirler.
e) Bir işçi geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

2) Türk Ceza Kanununa göre; “Gece, güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Gece önleme araması yapılamaz.
b) Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz.
c) Gece üst araması yapılamaz.
d) Gece araç araması yapılamaz.
e) Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz.

3) PVSK’ya göre, aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerler
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerlerin yakın çevresi
c) Sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresi
d) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler
e) Umuma kapalı yerler

4) Aşağıdakilerden hangisi önleyici amaçla kimlik sorma yetkisi kullanamaz?
a) Umuma açık parkın özel güvenlik görevlisi
b) Konut sitesinin özel güvenlik görevlisi
c) Fabrikanın özel güvenlik görevlisi
d) Otelin özel güvenlik görevlisi
e) Kamu kurumunun özel güvenlik görevlisi

5) Aşağıdakilerden hangisi fabrikada çalışan bir özel güvenlik görevlisine disiplin cezası verebilir?
a) İşvereni
b) Vali
c) Kaymakam
d) İçişleri Bakanı
e) Emniyet müdürü

6) Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Genel kolluk
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Hâkim
e) Kolluk amiri

7) “Özel hayatın gizlilik alanına; aranılan suç delilinin hacim ve ağırlığı kadar bakılmalı, ayrıntıya girilmemelidir” ifadesi hangi kavramın tanımıdır?
a) Özel hayatın korunması
b) Anayasal güvence
c) Orantılı arama
d) Önleme araması
e) Arama yasağı

8) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
a) Önleyici üst araması
b) Adli üst araması
c) Konutta adli arama
d) Konutta önleyici arama
e) Önleyici eşya araması

9) Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
a) Kimlik sorma –Arama -Tutuklama
b) Arama – Elkoyma – Mahkûm etme
c) Zaptetme – Emanete alma – Müsadere
d) Yakalama – Gözaltına alma -Tutuklama
e) Elkoyma – Zaptetme – Emanete alma

10) İl özel güvenlik komisyonu tarafından, beşi silahlı olmak üzere 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırılabileceğine karar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşveren biri silahlı 10 özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
b) İşveren beşi silahlı 20 özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorundadır.
c) İşveren tümü silahlı olmayan beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
d) İşveren tümü silahlı beş özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.
e) İşveren 19 silahsız özel güvenlik görevlisi çalıştırabilir.

11) Bir kuruluşun özel güvenlik kapsamına alınmasında veya çıkarılmasında kimin iradesi esas alınır?
a) Vali
b) İşveren
c) Özel güvenlik komisyon başkanı
d) Bakanlar kurulu
e) Kolluk amiri

12) Özel güvenlik görevlilerine hangi halde mülki idare amiri emir veremez?
a) Futbol müsabakasında
b) Havaalanında
c) Genel kollukla birlikte görev yaparken
d) Alışveriş merkezinde
e) Deniz limanında

13) Bir özel güvenlik görevlisi somut bir suç şüphesi yokken, arama yaptığı kişinin çantasının tamamen kokain dolu olduğunu görmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu kişinin aranması hukuka uygundur.
b) Kokain şüphelinin aleyhine delil olarak kullanılamaz.
c) Özel güvenlik görevlisi görevini yapmıştır.
d) Bu kişi suç işlemiştir.
e) Yakalanan kişi serbest bırakılmalıdır.

14) Türk Ceza Kanunu anlamında “kast” nedir?
a) Suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörülmesine rağmen, fiilin işlemesi hâlidir.
b) Suçun kanunî tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
c) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
d) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlidir.
e) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlidir.

15) Aşağıdakilerden hangisi gerekçesi var olduğu halde, 5188 Sayılı Kanunda açıkça yazılmayan yetkidir?
a) Parmak izi alma yetkisi
b) Gözaltına alma yetkisi
c) Ateşli silahı kullanma yetkisi
d) Fotoğraf alma yetkisi
e) Basınçlı su kullanma yetkisi

16) Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
a) Kendisini geliştirme hakkı
b) Toplu iş sözleşmesi hakkı
c) Ücretli izin ve kıdem tazminatı
d) Sendika hakkı
e) Mehilsiz fesih hakkı

17) Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
a) Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
b) Görev alanında bir silah bulununca
c) Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
d) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
e) Görev alanına giren şahsın üzerinde uyuşturucu yakalaması halinde

18) Ağır ve muhakkak bir tehlike hangisinde söz konusudur?
a) Zorunluluk hali
b) Meşru savunma
c) Kanun hükmünü icra
d) Amirin emrini yerine getirme
e) Mahkeme kararı

19) Rüşvet alma suçunu sadece kamu görevlileri (memurlar) işleyebilir. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşçi olan bir özel güvenlik görevlisi bu suçtan sorumlu tutulamaz.
b) Mülki idare amiri izin verirse özel güvenlik görevlisi bu suçtan yargılanabilir.
c) Sorunu il özel güvenlik komisyonu karara bağlar.
d) Özel güvenlik görevlileri TCK uygulamasında kamu görevlisi sayıldığı için bu suçtan sorumlu tutulabilir.
e) Polis, özel güvenlik görevlisini yakalayamaz.

20) Özel güvenlik görevlisi hangisinden yararlanamaz?
a) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
b) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

21) Kontrol noktasında eşyasını aratmak istemeyen şahısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

22) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi

25) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?
a) Noktaya yaklaşan tanımadığı kişilerin davranışlarını izlemelidir.
b) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmelidir.
c) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paket veya poşetleri muhafaza altına almalıdır.
d) Belli aralıklarla noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir.
e) Görevi ile ilgili olarak ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefon numaralarını bilmelidir.

26) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiçbir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.

27) Zor kullanmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) Direnişi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meşru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde, kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.

28) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

29) Aşağıdakilerden hangisi üst aramasında dikkat edilmesi gereken tedbirlerdendir?
a) Çevreden gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alınmalı
b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli
c) Aramada öncelik, kişilere daha sonra eşyaya verilmeli
d) Arama en az iki personel tarafından gerçekleştirilmeli
e) Hepsi

30) Özel güvenlik görevlisi emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Salıverme tutanağı
b) El koyma tutanağı
c) Teslim tesellüm tutanağı
d) İhbar tutanağı
e) Görgü tutanağı

31) Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zor kullanma bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsar.
b) Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır.
c) Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini, görevlinin kendisi takdir ve tayin eder.
d) Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır.
e) Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın savunmada bulunabilir.

32) Olay yerini ve delilleri korumak isteyen özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?
a) Yakalama
b) Menetme
c) Göz altına alma
d) Tutuklama
e) İfade alma

33) 5188 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik görevlilerinin kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması için yakalama yetkisi ve görevleri bulunmaktadır.
b) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kendisine zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
c) Özel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişinin başkalarına zarar vermemesi için tedbir almakla yetkili ve görevlidir.
d) Özel güvenlik görevlileri yakaladıkları kişinin kaçmasını önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
e) Hepsi

34) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vücut gelişmesini engeller.
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar.
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar.
d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder.
e) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir.

35) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuat ile özel güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate alındığında, kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?
a) Yakalama tutanağı
b) Teşhis tutanağı
c) Yüzleştirme tutanağı
d) Yer gösterme tutanağı
e) İfade tutanağı

36) Olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisine bir yöntem olarak başvurulmaz?
a) Fotoğraf çekimi yapılması
b) Kamera çekimi yapılması
c) Kroki çizilmesi
d) Tutanak düzenlenmesi
e) Ayrım gözetilmeksizin tüm delillerin birlikte paketlenmesi

37) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluğa getirilebilir?
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

38) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

39) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

40) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir?
a) Öncelikle çevre güvenliği alınır ve kimsenin yaklaşmasına izin verilmez.
b) Bireysel güvenlik önlemleri alınır, tehlikenin önemine göre derhal genel kolluk haberdar edilir.
c) Çevreden gerekli araştırmalar yapılır ve pakete ilişkin bilgisi olan kişiler bulunup bulunmadığı belirlenir.
d) Çevredeki vatandaşlar bilgilendirilerek duyarlı hareket etmeleri sağlanır.
e) Paket üzerinde detay inceleme yapılır, gerektiğinde içi açılarak sahibinin tespiti için kontrol edilmesi sağlanır.

41) Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?
a) Fiziksel çevre güvenlik ekipmanları
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Biyometrik geçiş sistemi
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Kapı tipi metal detektörü

42) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
a) Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
b) Duvar
c) Tel örgü
d) Demir parmaklık
e) X-ray cihazı

43) Bir CCTV kamera sisteminde görüntülerin saklanması için herhangi bir kayıt cihazı kullanılmaması durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
a) Geriye dönük araştırma ve izleme yapılamaz.
b) Herhangi bir olumsuz etkisi olmaz.
c) Herhangi bir zaafiyeti oluşturmaz.
d) Görüntü kalitesi düşer.
e) İhtiyaç duyulan izleme monitörü sayısı azalır.

44) Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Tabanca
b) Kama
c) Madeni para
d) Kemer tokası
e) Çakıl taşı

45) Metal detektörleri ve X-ray cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Metal detektörleri kapalı cisimlerin içeriğinin analizinde kullanılır.
b) X-ray cihazları kapalı cisimlerin içeriğinin analizinde kullanılır.
c) X-ray cihazları şahıs üzerindeki metal nesneleri tespit etmek amacıyla kullanılır.
d) Metal detektörler şahıs üzerindeki uyuşturucu maddeleri tespit etmek amacıyla kullanılır.
e) X-ray cihazları şahısların üzerinde saklı bulunana patlayıcı madde, uyuşturucu madde ve metalik cisimleri tespit etmek maksadıyla kullanılır.

46) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için doğru değildir?
a) Kalabalıklar, fiziksel olarak birbirlerine yakındırlar.
b) Geçici olarak bir araya gelirler.
c) Birbirlerini genellikle tanımazlar.
d) Kısa ve geçici olarak etkileşim halindedirler.
e) İşbölümü içinde ve planlı hareket ederler.

47) Bir grubu belli bir istikamete, sağa- sola sevk etmek için aşağıdaki hangi düzenin kullanılması doğrudur?
a) Çember düzeni
b) Hat düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hepsi

48) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Grup tanımlanabilir, hüviyeti tespit edilebilir.
b) Grubun ortak çıkar ve menfaatleri vardır.
c) Gruplarda birlik vardır.
d) Gruplarda devamlılık vardır.
e) Hepsi

49) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından değildir?
a) Yanma ile
b) Patlama ile
c) Aerosol ile
d) Sisleme ile
e) El ile

50) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Cop yaralamak için değil, hedefi etkisizleştirmek için kullanılır.
b) Bir düşünce, inancı, fikri benimsetme faaliyetine propaganda denir.
c) Çember düzeni gözaltına almak için kullanılır.
d) Havada küçük zerreler halinde kalan ve buharlaşmayan katı ya da sıvı haldeki göz yaşartıcı maddelere Aerosol denir.
e) Cop kullanırken insana zarar verecek yerlere vurulmalıdır (Kafa gibi).

51) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetlerinin uygulamadaki genel ilkelerinden değildir?
a) Tahriklere engel olma
b) Paniği önleme
c) Tarafsız olma
d) Düzenleyicilerle muhatap olmamak
e) Minimum kuvvet kullanma

52) Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Özgüven
b) Özenti
c) Taklit
d) Duygusallık
e) İrade zayıflığı

53) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden değildir?
a) Kızgın
b) İzciler
c) Dinleyici kalabalıklar
d) Dini hizmetlere yönelik kalabalıklar
e) Önceden Planlanmış toplantılar

54) Aşağıdakilerden hangisi topluluk içinde bulunan kişi tiplerindendir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) İhtiyatlılar
d) Destekleyiciler
e) Hepsi

55) Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?
a) Seyirci
b) Destekleyici
c) Atılgan
d) Önder
e) İhtiyatlı

56) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı,önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Korunan şahsın vücut bütünlüğü korunmalıdır.

57) Öncü istihbarat çalışmasının amacı korunan kişinin ………ve ………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik …………..ortadan kaldırmak veya ………………indirmektir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır?
a) ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) mekân / yol / riski / maksimuma
d) gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

58) Aşağıdakilerin hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
a) İşyeri koruma
b) Konut koruma
c) Yakın koruma
d) Gizli koruma
e) Özel koruma

59) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ……………….denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kontrol noktaları
b) Yerleşme noktaları
c) Boğma noktaları
d) Gözetleme noktaları
e) Kavşak noktaları

60) Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?
a) En az iki kapılı geniş araç olmalıdır.
b) Motoru güçlü olmalıdır.
c) Mümkünse 4×4 olmalıdır.
d) Ön tampon takviyeli olmalıdır.
e) Personel rahatça inip binebilmelidir.

61) Aşağıdakilerin hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?
a) Platform mümkün olduğu kadar dinleyicilerden uzak tutulmalıdır.
b) İzleyiciler içerisinde elleri arkada veya ceplerinde bulunan kişiler gözetlenmeli ve şüpheli durumda müdahale edilmelidir.
c) Koruma amiri kürsüde korunan kişinin arka çaprazında yer almalıdır.
d) Konuşma yapılacak yerin giriş ve çıkışları, platforma çıkış noktası ile basın mensuplarının gerekli kontrolü yapılmalıdır.
e) Korunan kişiye hediye verilecekse, verecek kişiler platformun önünde aranmalıdır.

62) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

63) Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Merdivenlerde önemli personelden önce bir koruma personeli çıkarak üst kat emniyetini almalıdır.
b) Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmamalıdır.
c) Asansörden inerken önce önemli kişi inmelidir.
d) Döner kapı mümkünse kullanılmamalıdır.
e) Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce bir koruma görevlisi içeri girmelidir.

64) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni
b) İki kişiyle koruma düzeni
c) Üç kişiyle koruma düzeni
d) Dört kişiyle koruma düzeni
e) Beş kişiyle koruma düzeni

65) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırabileceği bir güzergah seçimi
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

66) Aşağıdakilerden hangisi eroin maddesinin özelliklerinden değildir?
a) Beyazdan-Koyu kahverengiye kadar değişik renklerde olabilir.
b) Argoda “cevher, süprüntü, oğlan, mal, beygir, sır” gibi isimlerle anılır.
c) Şırınga yolu ile damara zerk edilerek kullanılabilir.
d) Sirke gibi keskin kokusu vardır.
e) Kokusuzdur.

67) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Afyon haşhaş kapsülünden elde edilir.
b) Morfin afyondan elde edilir.
c) Haşhaş kapsülünden esrar elde edilir.
d) Eroin baz morfinden elde edilir.
e) Eroinin elde edilmesinde en önemli kimyasal madde asetik anhidrit maddesidir.

68) Portatif yangın söndürücülerin manometrelerindeki ibrenin yeşil alanı göstermesi ne anlama gelmektedir?
a) Cihazın gazının bittiğini ve kullanılamaz olduğunu
b) Cihazın halen kullanılabilir olduğunu
c) Patlama tehlikesi olduğunu
d) Parlama tehlikesi olduğunu
e) 2 saat daha kadar kullanılabilir

69) Elektrikli cihazların yakınında çıkan yangın olaylarında hangi tip portatif söndürücü kullanılır?
a) Su içerikli portatif söndürücü
b) Köpüklü portatif söndürücü
c) CO2 portatif söndürücü
d) Kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü
e) Hiçbiri

70) Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?
a) Su dökülür.
b) Köpüklü portatif söndürücü kullanılır.
c) Bir örtü ile sıkıca sarılır.
d) Kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü kullanılır.
e) Hepsi

71) Yangın ortamında kalan birini kurtarmak isteyen bir kişi, nasıl önlem alarak içeri girer?
a) Kendisine tepeden aşağıya su döker.
b) Önlem almasına gerek yoktur.
c) Bir kuru örtüye sıkıca sarılır.
d) Kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alır.
e) Hepsi

72) A sınıfı yangınları (odun, kömür, kağıt vs.) söndürmek için hangi işlem uygulanmaz?
a) Su dökülür.
b) Köpük kullanılır.
c) Bir örtü ile sıkıca sarılır.
d) Kuru kimyasal toz kullanılır.
e) Zeytinyağı dökülür.

73) Kuru kimyevi portatif söndürücü nasıl kullanır?
a) Rüzgarı karşına alarak
b) Ateşin tam ortasına tutarak
c) Ateşin önünden arkasına ve sonra sağa sola tutarak
d) Ateşin arkasından öne ve sonra, sağa sola tutarak
e) Hepsi

74) Acil durum önlemleri hangi haller için uygulanır?
a) Nokta bazında söndürülemeyen yangınlar
b) Sabotaj ve terörle ilgili olaylar
c) Doğal olaylar (sel deprem vs )
d) Önemli toplumsal olay ve toplantılar
e) Hepsi

75) Sel sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a) Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.
b) Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler.
c) Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek bölümlere taşıyın.
d) Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflardan kapatın.
e) Hepsi

76) Bilgisayar vb. elektronik hassas cihaz yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cihazlara zarar vermesi
b) Kuru kimyasal tozun elektrik iletmesi
c) Yangını geç söndürmesi
d) Yangını büyütmesi
e) Kötü koku oluşturması

77) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
a) Emniyet ve asayişi sağlamak
b) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
c) Suçların faillerini cezalandırmak
d) Suçları aydınlatmak
e) Şüphelileri adli makamlara teslim etmek

78) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisi değildir?
a) Polis
b) Kaymakam
c) Sahil güvenlik
d) Jandarma
e) Hiçbiri

79) Polis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Genel kolluk görevlisidir.
b) Polisin görev ve yetkileri 2559 sayılı Kanunda belirlenmiştir.
c) Üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.
d) Polis teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğüdür.
e) Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığına bağlıdır.

80) Genel kolluk-Özel kolluk ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet ederler.
b) Birbirlerinin rakibi değil bir birine yardımcı unsurlardır.
c) Her ikisi de suçun önlenmesini amaçlar.
d) Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlisince yapılacak üst araması, genel kolluğun gözetim ve denetimi altında yapılır.
e) Hepsi

81) İlkyardım nedir?
a) Yaralıyı hastaneye götürmektir.
b) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
c) Ambulansta yapılan ilk müdahaledir.
d) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
e) Hastanede doktor tarafından yapılan müdahaledir.

82) İlkyardımın amacı hangisidir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) İyileşmeyi kolaylaştırmak
c) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
d) Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
e) Hepsi

83) İlkyardımcı, kaza yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike olup olmadığını kontrol etmelidir.
b) Kendi can güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır.
c) Varsa patlama çökme ve yangın riskine karşı tedbir almalıdır.
d) Olay yerinin güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır.
e) Hepsi

84) Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
a) Göz bebeklerine bakılır.
b) Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir.
c) Nabzına bakılır.
d) Vücut ısısı ölçülür.
e) Tansiyonu ölçülür.

85) Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
a) 2 soluk – 10 kalp masajı
b) 5 soluk – 10 kalp masajı
c) 2 soluk – 30 kalp masajı
d) 5 soluk – 15 kalp masajı
e) 2 soluk – 15 kalp masajı

86) Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?
a) Sağlık ekibi gelince
b) 3-5 dakika yapıldıktan sonra
c) 30 dakika yapıldıktan sonra
d) 5 tur yaptıktan sonra
e) 1 saat yapıldıktan sonra

87) Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?
a) Karında göbeğin 2 parmak altına
b) İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına
c) İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
d) İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna
e) İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna

88) İç kanamalarda hangi uygulama yanlıştır?
a) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir.
b) Şok pozisyonu verilir.
c) Üzeri örtülerek sıcak tutulur.
d) Yaşamsal bulguları incelenir.
e) Hareket ettirilmez.

89) Roman Jacobson’un iletişim şeması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesaj-gönderici-alıcı-kanal-geri bildirim
b) Alıcı-kanal-mesaj-gönderici-geri bildirim
c) Mesaj-alıcı- gönderici- kanal-geri bildirim
d) Gönderici-kanal-mesaj- alıcı-geri bildirim
e) Geribildirim-alıcı-kanal-mesaj-gönderici

90) İletişim sırasında oluşturulan mesajın anlaşılır olmasını aşağıdaki unsurlardan hangisi bozar?
a) Mesajın açık ve net olarak anlatılması
b) Mesajı oluşturan cümle yapılarının düzgünlüğü
c) Kelimelerin anlamlarının açık ve anlaşılır olması
d) Mesajın bütünsel yapısındaki özensizlik
e) Vurgu ve tonlamaların yeterliliği

91) Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Kaynak
d) Kanal
e) Kod açma

92) Özel güvenlik görevlisine şikayetini ileten bir kimsenin hangi davranış biçimi şikayetinin anlaşılmasını engeller?
a) Şikayetini kavgacı bir üslupla anlatması
b) Şikayetini öfkeli bir biçimde anlatması
c) Sağlıklı ve doğru iletişim kuramaması
d) Şikayetini sakin bir biçimde anlatması
e) Şikayetini kalabalık bir ortamda anlatması

93) Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
a) Kaynak
b) Kodlama
c) Mesaj vereni tanıma
d) Geri bildirim
e) Mesaj verene sempati duyma

94) Bir kurumda kurum içi iletişimin başarısı aşağıdaki durumlardan hangisine bağlıdır?
a) Kurumun hiyerarşik yapısına
b) Kurumun fiziksel yapısının yeterliliğine
c) Kurumun elektronik donanımının gücüne
d) Kurum personelinin düzenli ve uzun süreli ilişkisine
e) Kurumda çalışan personelin konumuna

95) Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
b) Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı başla tasdik etmek
c) İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
d) Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
e) Şikayetleri not almak

96) Özel güvenlik personelinin amirini dinlerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları başarılı bir iletişim biçimidir?
a) Görüşme süresince saygılı ve hareketsiz bir biçimde beklemek
b) Uygun bulduğu bir yere oturmak
c) Amirinin yüzüne bakmak
d) Dinledikten sonra kendisine verilen mesaj veya emri tekrarlayıp onay almak
e) Kendisine verilen mesaj veya emri yerine getirmek için hızla görev yerine dönmek

97) Bir güvenlik görevlisi kuruma gelen art niyetli kişilerin tutum ve davranışlarını izlerken nelere dikkat etmelidir?
a) Kişinin konuşmasına
b) Kişinin konuşmasının vurgu ve tonlamasına
c) Kişinin konuşma, tutum ve davranışları arasındaki tutarsızlıklara
d) Kişinin yüz hareketlerine
e) Kişinin genel görünüşüne

98) Aşağıdakilerden hangisi ben diliyle konuşmanın tanımına uygundur?
a) Mesajı oluşturan cümlenin birinci tekil şahıs eki taşıması
b) Mesajı oluşturan cümlede mutlaka kendi düşüncemizin yer alması
c) Mesajı oluşturan cümlede durum, duygu ve isteğin ardı ardına sıralı olarak gelmesi
d) Mesajı oluşturan cümlenin açık ve anlaşılır olması
e) Mesajı oluşturan cümlenin kişiliğimizi tanımlayıcı olması

99) Etkili iletişim becerisi özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini etkili ve verimli bir biçimde kullanarak başarılı bir sonuç elde etmektir.
b) Kurum içi veya kurum dışı görevlerin icrasında başarıyı herkese kabul ettirmektir.
c) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde hiç kimseyle iletişim kopukluğu yaşamaksızın görevini sürdürebilmektir.
d) Kurum içi veya kurum dışı görevlerde iletişim becerisini kullanarak herkesi memnun etmektir.
e) Kurum içi ve kurum dışı görevlerde etkili iletişim becerisini kullanarak şikayetleri en aza indirmektir

100) Not alarak dinleme tekniği aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?
a) Kurum içi önemli değerlendirme toplantıları
b) Ast-üst ilişkilerinde ilkelerin belirlendiği toplantılar
c) Özel güvenlik hizmetlerinin verildiği ortamlar
d) Birebir büro içi ikna toplantıları
e) Emir ve görev yenileme toplantıları

 

30.YENİLEME SİLAH BİLGİSİ SORULARI

 

1) Ateşli silahın doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
a) Yakın veya uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden biyolojik silahlara ateşli silah denir.
b) Kesici silahların bir kısmına ateşli silah denir.
c) Mermi adı verilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silaha ateşli silah denir.
d) Birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtalar yardımıyla kullanılabilen tahrip gücü yüksek yakıcı maddelere ateşli silah denir.
e) Ezici silahların her birine ateşli silah denir.

2) İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik çekili tutulduğu sürece kendi kendine fişek yatağına fişek süren ve boş kovan atan silahlara ne ad verilir?
a) Makineli silah
b) Yarı otomatik silah
c) Tam otomatik silah
d) Otomatik silah
e) Yarı makineli silah

3) Aşağıdakilerden hangisi “kesici silahlar” içerisinde yer almaz?
a) Kama
b) Hançer
c) Saldırma
d) Sustalı çakı
e) Muşta

4) Aşağıdakilerden hangisi “kimyasal silahlar” tasnifinde yer almaz?
a) Sakinleştirici gazlar
b) Sinir gazları
c) Yakıcı gazlar
d) Boğucu gazlar
e) Göz yaşartıcı gazlar

5) Aşağıdakilerden hangisi uzun namlulu silahların parçalarındandır?
a) Dipçik
b) Alev gizleyen
c) Gaz pistonu
d) Kilitleme makaraları
e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçaları arasında yer almaz?
a) Çerçeve (gövde)
b) Sürgü (kapak)
c) Namlu
d) İcra yayı ve icra mili
e) Kundak

7) Aşağıdakilerden hangisi tabancaların sürgü (kapak) kısmında yer almaz?
a) Gez-arpacık
b) Kovan atma boşluğu
c) Tırnak
d) Şarjör
e) İğne ve yayı

8) Aşağıdakilerden hangisinde namlunun tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?
a) Mermi çekirdeğinin hızını kesmeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
b) Kovana hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
c) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
d) Kapsüle hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya namlu denir.
e) Barut gazına yön vererek gaz boşalımını yapan içi boş metal boruya namlu denir.

9) Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere …… . denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Çap
b) Rampa
c) Yiv
d) Set
e) Çıkarıcı

10) Aşağıdakilerden hangisinde “rayyür”ün doğru tanımı verilmiştir?
a) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
b) Yivin set üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
c) Setin yiv üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
d) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.
e) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı ize rayyür denir.

11) Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye) ……………… denir.
a) Yiv
b) Mesafe
c) Hatve
d) Menzil
e) İlk hız

12) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin belli başlı faydalarından değildir?
a) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Çekirdeğin takla atmadan gitmesini sağlar.
c) Tahrip ve delme gücünü artırır.
d) Çekirdeğin yıpranmasını önler.
e) Çekirdeğin havayı delerek gitmelerini sağlar.

13) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz?
a) Şarjör tüpü (gövdesi)
b) Gerdel yayı
c) Gerdel
d) Şarjör kapağı
e) Şarjör manivelası

14) Silahla nişan almaya yarayan, namlu tarafından atılan merminin veya saçmaların, istenen noktaya ulaşmasını temin eden sisteme ………………. denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Hedef
b) Hedef hattı
c) Nişan tertibatı
d) Nişan hattı
e) Emniyet hattı

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) İğne
d) Tırnak
e) İğne yayı

16) Otomatik tabancalarda genellikle tırnağın karşısına gelebilecek bir yerde gövde üzerine yerleştirilmiş ve sabit bir şekilde bulunan çıkıntıya …………………denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kurma kolu
b) Çıkarıcı (boş kovan atacağı)
c) Tırnak
d) İğne yayı
e) Emniyet mandalı

17) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İğne emniyeti
e) İkaz emniyeti

18) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçaları arasında yer almaz?
a) Çekirdek
b) Barut
c) İğne
d) Kapsül
e) Kovan

19) Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla çok hassas maddelerden üretilen parçaya ………………denir.
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Fişek

20) Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
Fişeğin ateşlenmesiyle fişek çekirdeğinin namludan çıkıp hedefi vurmasına kadar olan hareketlerin, hedef üzerindeki tahribatın ve fişeğin bu hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenmesine ……………denir.
a) Balistik
b) Kriminoloji
c) Toksikoloji
d) Bio-kimya
e) Kriminalistik

21) Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve tekrar geri takarak eski haline getirmek suretiyle, atıcının periyodik olarak yaptığı bakıma………………denir.
a) Kapsamlı bakım
b) Basit bakım
c) Yıllık ve periyodik bakım
d) Günlük bakım
e) Haftalık bakım

22) Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi “genel emniyet kurallarından” değildir?
a) Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır.
b) Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
c) Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
d) Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır.
e) Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir.

23) Aşağıdakilerden hangisi silahın evde muhafaza edilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
a) Silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
b) Şarjörün boş olarak bulundurulmasına dikkat edilmelidir.
c) Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde saklanmalıdır.
d) Silahın şarjörü çıkarıldıktan sonra boş olup olmadığı önemli değildir, dolu şarjör ve silah biri birine yakın ve kolay ulaşılabilecek şekilde bir yere bırakılmalıdır.
e) Silahlar nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır.

24) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun çerçevesinde silah ruhsatı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
b) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
c) 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 2 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
d) 18 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 3 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.
e) 20 yaşını doldurmuş olan şahıslar, 5 yıl süre ile taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler.

25) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyutudur.
e) Silahın kapasitesidir.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 30653 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.