35.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)

20 Ağustos 2011 tarihinde yayinlandi

 

35. SINAV (A GRUBU )

 

Online

 

1) I Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
II Araç giriş-çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalı
III Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmalı

Yukarıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar?
a) Hiçbiri
b) I-II
c) I-III
d) II
e) Hepsi

2) Dış çevrede fiziki güvenlik önlemlerinin yeterince alındığı yerlerde, engellerin izinsiz aşılmaya çalışıldığında veya aşıldığında girişleri algılayan ve bilgileri alarm merkezlerine ulaştırmak amacıyla kurulan sistemlere ne ad verilir?
a) Kartlı giriş kontrol sistemleri
b) Çevre güvenliğini erken algılama ve uyarı sistemleri
c) Yangın erken algılama ve uyarı sistemleri
d) CCTV
e) Araştırma sistemleri

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X-Ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

4) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar, güvenlik amir ve işverenlerine verilmelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir.
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

5) Aşağıdaki genel ve özel kolluk karşılaştırması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında; araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

6) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışılmalıdır.
b) Suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanmasında, genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler, birbirlerine karşı gizlenmelidir.
d) Birbirlerinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

7) İtfaiye – Polis – Hızır Acil – Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156-155-112-110

8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi “etkin iletişimin” önünde engel değildir?
a) Ön kabuller
b) Dinleme
c) Benmerkezcilik
d) Duyarsızlık
e) Korkular

9) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir.
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak hem de hak vermek empatidir.
e) Duruma göre hem anlamak hem de hak vermek sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

10) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

11) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya çalışmakla vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden hayır dediğimizi açıklamalıyız.

12) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

13) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri

14) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi

15) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

16) Suçla veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Suçlunun eşkâl özelliklerine
d) Olay yeri ile suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

17) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

18) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırıp imzalatır.
c) İmzalamazsa da olur denir, boş bırakılır.
d) İmzadan kaçındığı (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

19) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl, kişinin; boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resmidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız I
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

20) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek
b) Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek
c) İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
d) Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler elde etmek
e) Hepsi

21) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
b) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
c) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
d) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
e) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.

22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların aranması el detektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

23) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.

24) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil kurallarından değildir?
a) A4 veya A5 kağıda yazılmalıdır.
b) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır.
c) Bilgisayar veya daktiloyla değil, elle yazılmalıdır.
d) Üzerinde silinti, kazıntı ve ilâve yapılmamalıdır.
e) Sade bir dille yazılmalıdır.

25) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

26) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Mahkemeler
d) Akıl hastaneleri
e) Görev yeri ve güzergâhı

27) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamalıdır.

28) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

29) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

30) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

31) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) Özel güvenlik görevlisinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkisi yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa, üstü ve eşyası aranmaz.

32) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara müdahalede dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi

33) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine,
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

34) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

35) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

36) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması lazım gelen özellikler hangi maddede belirtilmiştir?
a) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı-Etkisi geçici olmalı
b) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalı
c) Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi sürekli olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
d) Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeli-Etkisi geçici olmalı-Kalıcı ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı
e) Hiçbiri

37) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve yansız davranabilmelidirler.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

38) Kanunlara saygılı, lideri olmayan, teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına ne ad verilir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Topluluk
d) Seyirci
e) Gösteri

39) Bir grubu herhangi bir yöne sağa ya da sola sevk etmek veya bir yere girmelerine engel olmak için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

40) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden biri değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

41) Aşağıdaki hangi seçeneğe bakılarak yaralıdaki yaşam bulguları değerlendirilir?
a) Bilinç
b) Solunum
c) Vücut ısısı
d) Kan basıncı
e) Hepsi

42) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma düzeni için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VİP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.
c) Bu bir refakat korumasıdır.
d) Koruma, yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.
e) Korunan önemli kişinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

43) Önemli kişiye saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale getirmelidir.
b) Korumalar gövdeleri ile koruma sağlamalıdır.
c) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.
d) Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalıdır.
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın arasında olmalıdır.

44) Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir, ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler artırılır.

45) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık, açık alanlarda daha seyrektir.
b) 360 derecelik bir korumayı kapsar.
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir.
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.
e) Her zaman tek bir koruma şablonu vardır.

46) Korunan kişiye yönelik saldırı olması halinde korunan kişi hangi yöne doğru uzaklaştırılmalıdır?
a) Saldırının olduğu istikamete
b) Saldırı anında olduğu yerde kalır, güvenliği sağlanmaya çalışılır.
c) Herhangi bir yön önemli değildir.
d) Saldırının tam tersi istikametinde hızla uzaklaştırılır.
e) Korunan kişinin belirlediği yöne doğru uzaklaştırılır.

47) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içerisinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……………… denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Kalabalık
b) Parti
c) Grup
d) Topluluk
e) Camia

48) Suçüstü halinde kimler yakalama yetkisini kullanır?
a) Polis
b) Jandarma
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkes
e) Mağdur

49) Herhangi bir olay yerinin ilkyardım bakımından değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalıdır.
b) Olay yeri, olası bir kaza tehlikesini önlemek için yeterince görülebilir biçimde işaretlenmelidir.
c) Hasta/yaralı daha rahat ve güvenli bir yere taşınmalıdır.
d) Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.
e) Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

50) Kenarları birleşmeyen, kas veya kemiğin göründüğü veya yabancı cisim saplanmış, ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmamalıdır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır.
b) Yarada kanama varsa durdurulur.
c) Yara içi kurcalanmamalıdır.
d) Yara; temiz, nemli bir bezle örtülür.
e) Yara üzerine bandaj uygulanır.

51) İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi

52) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Varsa kontakt lensler çıkarılır.
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.
c) Normal nefes almaya gayret edilir.
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur.

53) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesine kim karar verir?
a) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
b) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
c) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı
d) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
e) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı

54) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir?
a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama yapması
b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koymak
c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanmak
d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi
e) Görevli olduğu yer ve zamanda şüphelilere kimlik sormak

55) Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Kişi kendini tanıtır.
b) Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır.
c) Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar.
d) Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır.
e) Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir.

56) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet müdürlükleri
c) Jandarma komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi

57) Aşağıdakilerden hangi ifade, 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

58) Patlayıcı maddeler, aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?
a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-Ray cihazı
c) PIR detektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü

59) Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız?
a) Paniğe kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
b) Aşırı tepkili olmadan, dostça davranmalıyız.
c) Onu korumak ve bu alışkanlığından kurtarmak istediğimizi anlatmalıyız.
d) Suçlayıcı kelimelerle kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz.
e) Konu ile ilgili olarak derhal, uzman birinden yardım istemeliyiz.

60) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir?
a) Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır.
b) Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir.
c) Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tâbi olmasıdır.
d) Kişinin aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir.
e) Kişinin uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır.

61) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri

62) Özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz.
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir.
c) Mülki amir izin verirse olabilir.
d) Üye olabilir.
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir.

63) Film dozimetre,
a) Kullanıcıyı X ışınına karşı korur.
b) X-Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları için de kullanılmalıdır.
c) Kullananın maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir.
d) Kullanıcıyı ses ile uyarır.
e) Hiçbiri

64) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

65) Psikolojik korunma sınırı (özel-mahrem alan) mesafesi ne kadardır?
a) 0-25 cm
b) 25-100 cm
c) 100-250 cm
d) 250-300 cm
e) 300 cm ve üzeri

66) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

68) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememe
b) Kendini tanıma
c) Kendini açma
d) Kendini doğru ifade etme
e) Kendini başkasının yerine koyma

69) Panik halindeki insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.
d) Can telâşıyla paniğe kapılanların insanî duyguları zayıflar.
e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler.

70) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

71) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

72) “Koruma şekilleri, korunan kişinin …………………………. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa

73) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedenî zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

74) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VİP’in günlük mesaisine kendilerini adapte etmelidir.
b) Silah kullanmak VİP’i korumak için son çaredir.
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmelidir.
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat etmelidir.
e) Koruma görevlisi ceketini ilikli tutmamalıdır.

75) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye saygı yitirilmiş veya çok azaltılmıştır.
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya gelmiş ve yasalara saygılıdırlar.
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı kalmamıştır.
d) Örgütlenmiştir.
e) Liderleri vardır.

76) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Baş dik durumda oturtulur.
b) Yan yatırılır.
c) Sırtüstü yatırılır.
d) Ayakları havaya kaldırılır.
e) Yüzüstü yatırılır.

77) Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
b) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
c) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
e) Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

78) Zehirlenme vakalarında ilkyardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

79) Hasta/yaralı taşınmasında genel kural olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?
a) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
b) Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
c) Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir.
d) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
e) Hasta/yaralı, baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranmalıdır.

80) Zor kullanmanın unsurları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Direnme-Denge-Geçerlilik
b) Zorunluluk-Geçerlilik-Kanunilik
c) Verimlilik-Denge-Kanunilik
d) Zorunluluk-Orantılılık-Kanunilik
e) Haklılık-Zorunluluk-Denge

81) Tutanakların önemli olduğunu ifade eden seçenek hangisidir?
a) Güvenlik görevlisinin yetkilerini belirleyen belgelerdir.
b) Aksi ispat edilinceye kadar geçerli olabilecek hukuki belgedir.
c) X-Ray , duyarlı kapı ve el detektörü faturalarının belgeleridir.
d) Günlük kazancı gösteren her türlü resmi belgelerdir.
e) Demirbaş eşya fiyatlarını gösteren belgelerdir.

82) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklarla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.
b) Bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
c) Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.
d) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
e) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar.

83) Özel güvenlik eğitimini başarılı olarak bitirmek ve temel eğitimi sertifikası alabilmek için aşağıda belirtilen şartların hangisini yerine getirmek gereklidir?
a) Derslerin en az üçte ikisine devam etmek
b) Kabul edilebilir özrü bulunmaksızın dersin en az % 90’ına girmek
c) Sınav ortalamasında en az altmış puan almak
d) Yazılı ve uygulamalı sınavların her birinden en az elli puan almak
e) Hepsi

84) 5188 Sayılı Yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları, özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

85) “Özel güvenlik personeli, korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı saldırı olduğunda, yasalara uygun olarak müdahale eder, olayla ilgili suç şüphelilerini yakalar.”

Yukarıdaki ifadeye göre özel güvenlik görevlisinin yapması gerekeni ve durumunu ifade eden uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müdahale etmemeli ve genel kolluk görevlilerine haber vermekle yetinmelidir.
b) Müdahale etmemelidir. Herhangi bir suç doğmaz.
c) Müdahale etmelidir, müdahale etmezse ve bunun sonucu olarak kişiler ve kurum zarar görürse görevi ihmal suçunu işlemiş olacaktır.
d) Sadece mala karşı saldırı olursa müdahale etmelidir.
e) Şüpheliler olay yerinden ayrılırsa takip etmemelidir.

86) Özel güvenlik görevlisinin sivil kıyafetle çalışabilmesi için hangisinden izin alınır?
a) Bakanlık
b) İl özel güvenlik komisyonu
c) Mahkeme
d) İl emniyet müdürü
e) Sınav komisyonu

87) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
c) Özel güvenlik görevlisinin işlenmiş bir suçun şüphelisini takibi durumunda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
d) Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapamazlar.

88) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı-koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içerisindekileri kurtarmak için

89) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

90) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin, görev ve yetkileri bakımından yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi, güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir.
b) Özel güvenlik görevlisi, güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arar.
c) Özel güvenlik görevlisi görev alanında haklarında; yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar.
d) Özel güvenlik görevlisi greve katılabilir.
e) Özel güvenlik görevlisi, terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır.

91) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin, bir yıl içerisinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

92) Özel güvenlik görevlisinin, sahte kimlik belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında tespit etmesi durumunda izleyeceği yol, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Kimliği emanete alır.
b) Görev alanından uzaklaştırır.
c) Karışmaz.
d) Kişiyi yakalar, kimlik belgesini zapt eder ve kolluğa teslim eder.
e) Gözaltına alır.

93) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi görevde, üniforma üzerine “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme zorunluluğu vardır?
a) Sağlık tesislerinde
b) Özel toplantılarda
c) Konser ve sahne gösterilerinde
d) Öğretim kurumlarında
e) Talih oyunları işletmelerinde

94) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

95) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?
a) İhmal
b) Sabotaj
c) Sıçrama
d) Kaza
e) Tahrip

96) LPG-Doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Sulu köpük

97) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki hangi davranış şekli yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

98) LPG ve doğalgaz, gaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz, telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

99) “Bilgi sahibi olunduğu halde, gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

100) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

 

SİLAH SORULARI

 

1) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……………… denir. Boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıda hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Hazne-Şarjör
b) Namlu-Hazne
c) Fişek yatağı-Namlu
d) Fişek yatağı-Hazne
e) Rampa-Fişek yatağı

2) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır.
b) Tetik arızalıdır.
c) Haznede fişek olmayabilir.
d) Fişek arızalı olabilir.
e) Hepsi

3) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı, silahı söker.
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

4) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….
a) Boştur.
b) Hazırdır.
c) Kuruludur.
d) Doludur.
e) Emniyettedir.

5) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere … derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Boş bırakılan yere gelecek ifade, aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

6) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi

7) Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?
a) Durum görmezlikten gelinir.
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur.
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir.
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez.
e) Hiçbiri

8) Fişek yatağına fişek sürülmüyorsa sebeplerinden birisi de;
a) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
b) Yeniden denemek gerekir.
c) İğne kırılmıştır.
d) Horoz kırılmıştır.
e) Tetiği çekmek gerekir.

9) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.
d) Şarjör çıkartılır.
e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
a) Şarjör çıkartılmaz.
b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.
c) Fişek yatağında fişek olup olmaması önemli değildir.
d) Sökme başlamadan önce tetik bir kez çekilerek kontrol yapılır.
e) Sürgünün geriye çekilerek, namlunun gözle kontrol edilmesine gerek yoktur.

11) Çap nedir?
a) Karşılıklı iki set arası mesafedir.
b) Yiv ve set sayısıdır.
c) Fişek yatağının çapıdır.
d) Namlu boyudur.
e) Silahın kapasitesidir.

12) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça tıkanabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

13) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır.
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

14) I Kapak takımını çıkart.
II Şarjörü çıkart.
III Yerine getiren yayı çıkart.
IV Namluyu çıkart.
V Tabancayı boşalt.
Yukarıda sayılan ifadelerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

15) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

16) Sadece sürgü içerisine yerleştirilmiş yay ve iğne ile ateşleme yapan sisteme ne ad verilir?
a) Horozlu sistem
b) Horozlu iğneli sistem
c) Çakmalı sistem
d) İğneli sistem
e) Vurmalı sistem

17) Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında sadece horozun düşmesi özelliğidir.
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir.
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir.
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir.
e) Hiçbiri

18) Tabancalarda bulunan yerine getiren yayın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek çekirdeğine hız kazandırır.
b) Şarjördeki fişekleri yukarı basar.
c) Horozu tekrar kurar.
d) Sürgünün geride kalmasını sağlar.
e) Atış sonrası barut gazı basıncı ile geriye giden sürgüyü tekrar eski haline getirir.

19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Tetik emniyeti
e) Şarjör emniyeti

20) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?
a) İyi nişan alan
b) Hedefi vuran
c) Silahını hedefe çabuk doğrultan
d) Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan
e) Kendi kurallarına göre atış yapan

22) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

23) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

24) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 55796 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.