37.Özel Güvenlik Soru ve Cevapları (A Grubu)

14 Aralık 2011 tarihinde yayinlandi

 

37. SINAV (A GRUBU )

  

1) Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
a) El tipi metal detektör
b) Kapı tipi metal detektör
c) X-Ray cihazı
d) Kapalı devre kamera sistemi
e) Yangın algılama ve söndürme sistemi

2) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziki güvenlik çözümü değildir?
a) Duvar
b) Tel örgü
c) Lazer çit
d) Taşıt kapanı
e) Mekanik kapı kilitleri

3) Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Duman
b) Isı
c) Koku
d) Alev
e) Ses

4) Aşağıdaki sistem ve cihazlardan hangisi aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda düzgün çalışmaz ve beklenen neticeyi vermez?
a) X-Ray cihazı
b) Kapı tipi metal detektör
c) El tipi metal detektör
d) Kamera sistemi
e) Kartlı geçiş sistemi

5) I Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolü sağlar.
II İstenmeyen kişilerin giriş-çıkış yapmasını engeller.
III Başkasına ait kart kullanılarak giriş-çıkış yapma olanağı sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kartlı geçiş sistemlerinin avantajlarından değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III

6) Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
a) Gözlem altına alma
b) Koruma altına alma
c) Yakalama
d) Adli kontrol
e) Tutuklama

7) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet savcısının talimatı kapsamında, polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli (A)’ya vermiştir. (A), görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede, hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir.
b) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye söyler.
c) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.
d) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir.
e) (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle cumhuriyet başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler.

8) I Terk edilmiş ve bulunmuş eşya
II Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
III Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
IV Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlar veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkilidirler?
a) I ve IV
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

9) (A) isimli güvenlik görevlisi, (B) ili metrosunda görev yapmaktadır. (A), görevi esnasında, metroya binmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirmiş, bir kişiyle ilgili duyarlı kapı ikaz vermiştir. Bu ikaz üzerine, (A), kişinin üzerini detektörle aramış ve kişinin üzerinde silah olduğunu tespit etmiş, yapılan incelemede söz konusu silahın ruhsatsız olduğunu belirlemiştir. (A)’nın söz konusu silahla ilgili yapması gereken işleme ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), silahı iş bitimine kadar yanında muhafaza eder, iş bitimi veya ertesi gün ilgili genel kolluğa (polise) teslim eder.
b) (A), söz konusu silahı emanete veya muhafaza altına alır ve durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
c) (A), silahı kişiye verir, kişiye silah için ruhsat alması gerektiğini hatırlatır ve bunun için ilgili genel kolluğa başvurmasını söyler.
d) (A), silahı kişiye verir, durumunu bir raporla ilgili genel kolluğa bildirir.
e) (A), silahı kişiye verir, durumu bir raporla çalıştığı kuruma veya şirkete bildirir.

10) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Radyo
b) Televizyon
c) Gazete
d) Mektup
e) İnternet

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?
a) Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması
b) Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi
c) İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi
d) Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması
e) Alıcının geribildirim vermemesi

12) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Yıkıcı eleştiriler
b) Genelleme yapmak
c) Sorumluluk almamak
d) Mantığı silah olarak kullanmak
e) Hepsi

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Konuşurken ses tonunu yükseltmek, el-kol hareketleri yapmak
b) Geçmişi getirmek
c) Etkili dinleme yapmak
d) Kendini hep haklı görmek
e) İşi yokuşa sürmek

14) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Tehdit etme
b) Emrederek konuşma
c) Muğlak ifadeler kullanma (Muğlak: Asıl anlamı “kapalı, kilitli” demek olup dilimizde mecaz anlamı olan “anlaşılması güç, çapraşık” yerine kullanılır.)
d) Bilgileri gizleme
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için kaynakta olması gereken özelliklerdendir?
a) İnandırıcılık
b) Saygınlık
c) Güvenilirlik
d) Sevme-sevilme
e) Hepsi

16) I İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir.
II Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir.
III Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir.
Yukarıdakilerden hangisi iletişimin “kanal” ögesi için uygundur?
a) I-II
b) II-III
c) I-III
d) I-II-III
e) Hiçbiri

17) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?
a) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması
b) Basına ve kalabalığa olay hakkında bilgi verilmesi ve açıklama yapılması
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Albenisi yüksek mesaj
b) Soyut kavram ve olgular kullanmak
c) Anlaşılmaz bir konu
d) İhtiyaç duyulmayan, kullanılabilir olmayan mesaj
e) Mesaja fazla bilgi yükleme

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcı ögesinin engelleyicilerinden değildir?
a) Başka şeylerle uğraşma
b) Dinleme
c) Yanındakilerin müdahalesi
d) Kaynağı sevmeme
e) Aşırı korku ve rahatlık

20) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

21) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından (ögelerinden) değildir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Hedef
d) Empati
e) Alıcı

22) Olayın işleniş tarzının, fail ve mağdurun birbiriyle ilişkisinin saptanabildiği yerler ile maddi delillerin tespit edilebileceği dinamik alana ne denir?
a) Soruşturma yeri
b) Olay yeri
c) Özel güvenlik görev yeri
d) Mahkeme yeri
e) Polis görev yeri

23) Aşağıdakilerden hangisi hedef ögesinde bulunması gereken özelliklerdendir?
a) Hedef, iletişime açık olmalıdır.
b) Dikkatlice bakmalı, dinlemelidir.
c) Kolay iletişim kuran bir kişilikte olmalıdır.
d) Zekâ seviyesi verilenleri anlayacak kapasitede olmalıdır.
e) Hepsi

24) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Görevli olduğu bir günde, terminal içerisinde şüpheli bir paketin bulunduğu bilgisi kendisine ulaşmış, seri şekilde paketin bulunduğu yere ulaşmış ve bilgiyi doğrulamıştır. Bu olayla ilgili (A),
I Şüpheli paketin bulunduğu yerdeki kişileri süratle uzaklaştırmalıdır.
II Boşaltma sırasında kişiler, mümkünse şüpheli paketin yanından ve yakınından geçirilmemelidir.
III En kısa zamanda ve en seri haberleşme araçlarıyla ilgili genel kolluğa bilgi vermeli veya bilgi verilmesini sağlamalıdır.
IV Şüpheli pakete dokunmamalı ve hareket ettirmemelidir.
Özel güvenlik görevlisi yukarıda sayılan önlem veya önlemlerin hangilerini almalıdır?
a) I, II, III ve IV
b) III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız III
e) I, II ve III

25) Aşağıdakilerden hangisi, devriye görevi ifa eden personelin devriye görevine çıkmadan önce ve devriye görevi sırasında yapmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Devriye görevini yerine getireceği bölgeyi çok iyi tanımalıdır.
b) Göreve tam teçhizatlı çıkmalıdır.
c) Güzergâh değişikliği yapılmamalı ve devriye görevi, sürekli aynı hat veya güzergâh üzerinde yerine getirilmelidir.
d) Gerekli olabilecek telefon ve diğer bilgileri yanında bulundurmalıdır.
e) Görev bölgesini kontrol altında tutacak şekilde görev yapmalıdır.

26) Suç veya suç şüphelisiyle muhatap olan görevli aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat etmelidir?
a) Suçta kullanılan silah veya suç aletine
b) Kaçan suçlunun kaçtığı taşıtın model, plaka, renk özelliklerine
c) Şüphelinin eşkâl özelliklerine
d) Olay yerinin, suç iz ve delillerinin korunmasına
e) Hepsine

27) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz?
a) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
b) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
c) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
d) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakilere bilgi vermek
e) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini almak

28) Tutanak yazarken dikkat edilecek husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olayın ne şekilde öğrenildiği yazılır.
b) Büyük harflerle üst orta kısma başlık yazılır.
c) Tutanakta adı geçenlerin imzası alınır.
d) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
e) Hepsi

29) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın özelliklerindendir?
a) Hazırlayanların görüşleri yer alır.
b) Tutanakta sanıkların ifadelerine yer verilmektedir.
c) En az iki imzalı olmalıdır.
d) Tutanağı hazırlarken iki kalem kullanılır.
e) Hiçbiri

30) I Eşkâl, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir.
II Eşkâl, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir.
III Eşkâl; kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır.
IV Eşkâl; mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkâl tespitini ifade eder?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) I-II-III-IV
e) Hiçbiri

31) Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara hasar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
a) Direniş
b) Tahrip
c) Sabotaj
d) Sondaj
e) Provokasyon

32) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır.
b) İçeri alınır.
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Hepsi

33) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovanlar ve çekirdek korumak için bir araya toplanır.

34) İçerisinde patlayıcı düzenek olan bir şüpheli pakete ne yapılırsa bomba patlayabilir?
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca
e) Hepsi

35) Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinde bulunmaz?
a) Haberleşme cihazı
b) Not defteri, kalem
c) Kamera
d) Tabanca
e) Kelepçe, cop, düdük

36) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a) Aşağılama
b) Yazılı ve sözlü tahrik
c) Ateşli silah kullanılması
d) El silahları kullanma
e) Hepsi

37) Şüpheli bir paket ve çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

38) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ………………. denir.
a) Belge
b) Delil
c) Bulgu
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

39) Açık alan ve saha aramalarında nelere dikkat edilir?
a) Yeni ekilmiş, sürülmüş, toprağı kabarmış yerlere
b) Suni bitki örtüsü, yeni kazılmış yerlere
c) Su kanalları, havuzlara
d) Çukur ve tümseklere
e) Hepsi

40) Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Üst arama tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Müracaat tutanağı

41) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünümü düzgün olmalıdır.
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır.
c) İyi iletişim kurmalıdır.
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır.
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.

42) Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir?
a) Gözlem
b) Plan
c) Korku
d) Tahrik
e) Eylem

43) Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır?
a) 1 metre
b) 2 metre
c) 3 metre
d) 4 metre
e) 5 metre

44) Topluluk içerisinde yapılan işlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasını ifade eden psikolojik duruma ne ad verilir?
a) Taklit
b) Telkin
c) Özenti
d) Yayılma
e) Hiçbiri

45) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

46) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeni uygulamasının amaçları arasında yer almaz?
a) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) Topluluk veya kalabalığı daire içine almak
d) İki grubu birbirinden ayırmak
e) Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak

47) Cop kullanmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafaya
b) Göğüs bölgesine
c) Kol ve bacaklara
d) Yüze
e) Karın bölgesine

48) Aşağıdakilerden hangisi dağıtılan topluluğun küçük parçalara bölünmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a) Topluluğun gücünü azaltır.
b) Kanun dışı davranışların yaygınlaşmasını önler.
c) Topluluğu psikolojik olarak etkiler.
d) Kanun dışı olayın genelleştiği fikrini ortadan kaldırır.
e) Topluluğun mevcut heyecanını artırır.

49) “Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
a) Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

50) “Tahrik olmuş kalabalıklar, zekâca en aşağı durumdadır.” Sözü, kitle psikolojisinin özelliklerinden hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Telkin
b) Taklit
c) Tanınmama
d) Sirayet
e) İrade zayıflığı

51) Aşağıdakilerden hangisi yasa dışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
a) Destekleyiciler
b) Harekete geçenler
c) Provokatörler
d) Tesir altında kalanlar
e) Hiçbiri

52) Aşağıdakilerden hangisi “koruma görevinde dört önemli” aşama için söylenemez?
a) Daima bir tehlike vardır.
b) Program yerlerine gidiş ve geliş güzergâhını daima korunan kişi belirler.
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak, tehlikeyi araştırmak şarttır.
d) Uygun usul ile saldırıyı ve tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
e) Muhtemel tehlikeyi önlemek için korunan kişinin gideceği güzergâhları belirlemek gerekir.

53) Aşağıdakilerden hangisi “temel koruma prensipleri”nden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.
b) Günümüzde tam koruma mümkündür.
c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir.
d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır.
e) Yüzde yüz koruma mümkün değildir.

54) Aşağıdakilerden hangisi koruma personeli hakkında söylenemez?
a) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidir.
b) Koruma konusunda eğitimli olup Kişi Koruma dersi ve VIP Çok Önemli Şahısları Koruma Kursu görmüş olmalıdır.
c) Hareketli ve açık yerlerde, riskli ortamları süratle kapamalıdır.
d) Önemli kişinin çantalarını daima koruma personeli taşır.
e) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevini yapması engellenmemelidir.

55) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi, olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

56) Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
a) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır. Özellikle yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğu kadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için güvenlik çemberleri kurulur. 

c) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemel tehlike noktaları (boğma noktaları) göz önüne alınmalıdır.
d) Araçlar yavaş seyretmelidir.
e) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı artırılır.

57) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır.
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir.
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.
e) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumalıdır.

58) Bir kişi ile koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre, VIP’in sağ veya solunda bir adım arkasında yürür.
b) Bu bir refakat koruması olup 360 derece güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır.
d) VIP’e göre 180 derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır.
e) Koruma yerden ve havadan gelebilecek saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.

59) İlkyardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
a) Hava yolunun açılması
b) Kalp masajı
c) Suni solunum
d) Psikolojik yardım
e) Dilin elle tutulup çekilmesi

60) Korunan kişi kürsüde bir konuşma yapacaksa aşağıdakilerden hangisi koruma görevlilerinin yapması gerekenlerden değildir?
a) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış bir kürsü kullanılabilir.
b) Korunan kişinin önüne birçok mikrofon yerleştirilebilir ve ışıklar seyircilere tevcih edilebilir.
c) Kürsüde veya masada açılmış bir şişe su ve bardak bulundurulur.
d) Korunan kişiye hediye verilecekse, bu hediyeyi verecek kişiler, korunan kişiye yaklaşmadan önce kontrol edilmelidir.
e) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.

61) Korunan kişiye yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlileri, korunan kişiyi kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler.
b) Saldırıyı fark eden koruma görevlisi, saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır.
c) Saldırgana yakın olan iki koruma, saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir.
d) Yanıltma ve ikinci saldırı ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır.
e) Korunan kişi, tüm koruma ekibiyle birlikte güvenli bir yere götürülmelidir.

62) İlkyardımın en önemli amacı nedir?
a) Hasta ile ilgili bilgileri toplamak
b) Hastaya teselli vermek
c) Hastanın durumunun kötüye gitmemesi için çaba göstermek
d) Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna yollanması
e) Hastanın tedavisinin yapılması

63) Kanamanın üzerine bir cisimle yapılan tampon uygulaması, hangi tür kanamada kesinlikle kullanılmaz?
a) El bileği kesiği
b) Kafa derisindeki kesikler
c) Mide kanaması
d) Parmak kopması
e) Burun kanaması

64) Yaralı olan bir ortamda, yaralının sağlığı için meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak gerekir. Bu tedbir neden alınır?
a) Yaralıya bilerek zarar verebilirler.
b) Yaralıya bilmeyerek zarar verebilirler.
c) Enfeksiyon bulaştırabilirler.
d) Yaralının moralini bozabilirler.
e) Hepsi

65) Vücutta kullanılan oksijenin kaynağı nedir?
a) Solunum fonksiyonu
b) Kan dolaşımı
c) Solunan hava
d) Alınan besinler
e) Hormonal denge

66) Üzerinde bomba bulunan intihar eylemcisi şüphesi olan kişi yaralandığında ilk yapılacak olan nedir?
a) Solunum ve kalp atımları kontrol edilir.
b) Rahat bir pozisyona getirilerek yatırılır, sağlık personeli çağrılır.
c) Güvenlik önlemleri alınır.
d) Hemen hareket ettirilmez, ancak yanına gidilerek psikolojik olarak ikna edilir.
e) İlk müdahale yapılır, ancak olay yerinden uzaklaştırılmaz.

67) Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir?
a) Kırılan dişlere
b) Gıdalara
c) Kravatın sıkı olmasına
d) Dile
e) Ağza alınan oyuncak vs. gibi küçük cisimlere

68) İlkyardım yapılan yere toplanmış meraklılar öncelikle nasıl uzaklaştırılır?
a) Yalvarırcasına uzaklaşmaları istenir.
b) Sert bir şekilde uzaklaştırılır, uzaklaşmayanların cezalandırılacağı belirtilir.
c) Kararlı bir ses tonu ile “Sağlıklı bir şekilde çalışmamıza engel oluyorsunuz, lütfen uzaklaşın” denilir.
d) Kaba kuvvet uygulanarak uzaklaşmaları sağlanır.
e) Yaralı, meraklılardan uzaklaştırılıp sakin bir yere götürülür.

69) İlkyardım, hangi aşama ile sonuçlanmış olur?
a) Hastanın tedavisinin tamamlanması ve hastaneden taburcu olması
b) Hastanın olay yerinde yaşam bulgularının normal hale getirilmesi
c) Hastanın bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
d) Sağlık kuruluşunda cerrahi ya da ilaçlı tedavinin başlaması
e) Yaralının bilinçli bir şekilde iletişim kurabilir hale gelmesi

70) Düşme sonucu şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir?
a) Böbreklerde oluşan hasar
b) Kalın bağırsak hastalığı
c) Psikolojik sorunlar
d) Omurilik zedelenmesi
e) Zehirlenme

71) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilere ait eşyaları X-Ray cihazından geçirme
d) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme
e) Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma

72) 5188 Sayılı Kanun ile özel güvenlik görevlisine verilen yakalama yetkisinin verildiği durum, en genel olarak nasıl ifade edilebilir?
a) Önleme yakalaması
b) Kimlik yakalaması
c) Şüphe üzerine yakalama
d) Suçüstü yakalaması
e) Tutuklama yakalaması

73) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaada aranan saldırının şartlarından değildir?
a) Saldırı halen mevcut olmalıdır.
b) Saldırı gerçekleşmekte olmalıdır.
c) Saldırı tamamlanmış olmalıdır.
d) Saldırının gerçekleşmesi muhakkak olmalıdır.
e) Saldırının tekrarı muhakkak olmalıdır.

74) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun madde 981’in konusu nedir?
a) Zilyedin savunma hakkı
b) Zilyetlik kavramı
c) Zilyetliğin türleri
d) Mülkiyetin korunması
e) Zilyedin tasarruf hakkı

75) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 24’ün konusu nedir?
a) Meşru müdafaa
b) Amirin emrini ifa
c) Zorunluluk hali
d) Haksız tahrik
e) Hata

76) 5188 Sayılı Kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu madde 25’in konusu nedir?
a) Kanunun emrini yerine getirme
b) Meşru müdafaa
c) Zorunluluk hali
d) Suça teşebbüs
e) Gönüllü vazgeçme

Not : TCK md.25’in başlığı “Meşru savunma ve zorunluluk hâli” olup maddenin (1). fıkrasında “meşru savunma”, (2). fıkrasında “zorunluluk hâli” düzenlendiğinden soruda da “madde 25’in konusu nedir” diye sorulduğundan (b) ve (c) şıkları doğrudur. Ancak sorunun bir doğru cevabı olacağından hareket ederek ve maddenin ilk bölümü meşru müdafaa olduğundan (b) şıkkı doğru olarak işaretlenmiştir.

77) Meşru müdafaa ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Meşru müdafaa halinde saldırıyı defetmek amacıyla işlenen fiil, dış görünüş itibariyle suç oluşturmaktadır.
b) Bütün hukuk sistemleri meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil dolayısıyla kişiye ceza verilmeyeceğini kabul etmektedir.
c) Meşru müdafaa halinde gerçekleştirilen fiil hukuka uygundur ve herhangi bir sorumluluk gerektirmez.
d) Meşru müdafaada saldırıya maruz kalan kişi, bu saldırıyı defetmek amacıyla hareket etmektedir.
e) Meşru müdafaa, bir hukuka uygunluk nedeni değildir.

78) Aşağıdakilerden hangisi CMK 90.maddede kastedilen suçüstü halini ifade etmez?
a) Suçun işlenmekte olduğu an
b) Suçun henüz işlenmiş olduğu an
c) Fiilin işlenmesinden hemen sonra takip edilerek şüphelinin yakalandığı an
d) Fiilin pek az önce işlenmediğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suç
e) Fiilin işlenmesinden hemen sonra suçtan zarar gören tarafından takip edilerek şüphelinin yakalandığı an

79) 5188 Sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler.
b) Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı olabilirler.
c) Özel güvenlik görevlileri, kişileri korurken silahlı olabilirler.
d) Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı olabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri, üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler.

80) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görev alanlarına giren herhangi bir kişi hakkında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunduğunu nasıl anlayacaklardır?
a) Durdurup kapı detektöründen geçirerek
b) Durdurup kimlik bilgilerini sorarak
c) Durdurup arayarak
d) GBT’sine bakarak
e) Bilgi ve tecrübelerine dayanarak

81) 5188 Sayılı Kanuna göre bir özel güvenlik görevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?
a) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelene kadar bekler.
b) Genel kolluğa haber verir ve olay yerinde güvenlik önlemleri alır.
c) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu bir vatandaş olarak yardım için evin içerisine girer.
d) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerle iletişime geçer.
e) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek için yoluna devam eder.

82) Hukuka aykırı olarak silah kullanılması sonucu bir terör zanlısının ölmesi halinde hangi hakkı öncelikle ihlâl edilmiş olur?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Adil yargılanma hakkı
c) Ayrımcılık yasağı
d) Yaşam hakkı
e) Düşünce özgürlüğü

83) Anayasada korunan yaşam hakkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Mutlak bir haktır.
b) Olağanüstü dönemlerde askıya alınamaz.
c) Bu hakkın ihlâli için kişinin hayatını kaybetmiş olması gerekir.
d) Yaşam hakkına müdahaleyi haklı kılan sınırlama sebepleri yorum yoluyla genişletilemez.
e) Kuvvet kullanma noktasında kesin zorunluluk bulunması gerekir.

84) Aşağıdakilerden hangisi yakalama sırasında kuvvet kullanmanın şartlarından biri değildir?
a) Amacın, yakalanması gereken kişiyi etkisiz hale getirmek olması
b) Yakalama işlemine karşı aktif bir direnme olması
c) Yakalama işlemine karşı bir saldırının olması
d) Yakalama işlemine karşı pasif bir direnme olması
e) Amacın, yakalanması gereken kişiyi cezalandırmak olması

85) Hukuka aykırı olarak kelepçe takılması halinde ihlâl edilmesi muhtemel olan öncelikli hak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) İşkence yasağı
c) Aşağılayıcı muamele yasağı
d) İnsanlık dışı muamele yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

86) Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
a) Özel güvenlik şirketleri
b) Özel güvenlik görevlileri
c) Güvenliği sağlayacak kişi veya kuruluş
d) Özel güvenlik komisyonu
e) Hepsi

87) Özel güvenliğin yetkileri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Görev alanında yetkilerini kullanırken genel kolluk görevlilerinden izin almalıdır.
b) Görev alanında ve süresinde arama, yakalama ve silah kullanma yetkilerini kullanabilir.
c) Görev bölgesinde ifade alma ve parmak izi alma işlemini yapabilirler.
d) Özel güvenlik amiri, mağdurla suç şüphelisinin yüzleştirmesini yapar.
e) Olayın sanıklarını genel kolluğa teslim etmeyebilir.

88) Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik izni, komisyon tarafından verilir.
b) İstihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi, müracaat sırasında valiliğe verilir.
c) İzin, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır.
d) Söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur.
e) Geçici özel güvenlik izninin konusu para nakli ise taşınacak silahlar başvuru dilekçesinde belirtilir.

89) Özel güvenlik izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe müracaat ederler.
b) Hizmetin asgari olarak kaç personel eliyle yürütüleceği belirtilir.
c) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar, en geç on iş günü içerisinde neticelendirilir.
d) Valilik ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.
e) Personelin listesi, göreve başlanmasından itibaren on beş gün içerisinde valiliğe verilir.

90) Özel güvenlik kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik yöneticisine kimlik kartı verilmez.
b) Kimlik kartı, görev alanı ve süresi içerisinde görülecek şekilde yakada taşınır.
c) Kimlik kartları, her beş yılda bir yenilenir.
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekir.
e) Özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının alınması gerekir.

91) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

92) Hangisi, esrar maddesinin bağımlılar tarafından kullanım şekillerindendir?
a) Damardan enjekte
b) Burundan çekme
c) Sigara şeklinde
d) Çiğneme
e) Yemeğe katma

93) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddedir?
a) Duman
b) Alev
c) Gaz
d) Isı
e) CO2

94) Yangın söndürmede aşağıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
I Rüzgâr arkaya alınır.
II Söndürücü, yangının merkezine tutulur (akaryakıt yangını hariç).
III Mümkün olduğunca fazla söndürücü kullanılır.
IV Yangın tamamen söndürülmeden alan terk edilmez.
a) I ve II
b) I ve III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) Hepsi

95) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Ateş
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Yanma

96) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Su
c) Köpük
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi toz

97) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

98) Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi yanlıştır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kişi, kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.

99) Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar, aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder?
a) Yangında koruyucu malzemeler
b) Yangın söndürme cihazları
c) Yangın önleyici tedbirler
d) Yangın söndürme maddeleri
e) Yangın söndürme prensipleri

100) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Boya
b) Fuel-oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ

 

SİLAH SORULARI

 

1) Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …………. tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek ……………….. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horoz da dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle ………………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev, …………… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve …………… içinde ileriye doğru ……………. sayesinde sağa dönerek gider.
Boş bırakılan yere gelecek ifade, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Silah – yatağa – horoz – kanaldan – fişek yatağı – namlu
b) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap
c) Atıcı – fişek yatağına – horoz – alev kanalından – namlu – yiv ve set
d) Silah – fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından – yiv ve set
e) Atıcı – yatağa – horoz – alev kanallarında – namlu – yiv ve set

2) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan sayılmaz?
a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir.
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar.
c) Çekirdeğin tahrip gücünü artırır.
d) Çekirdeğin delme gücünü artırır.
e) Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını artırır.

3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Çap : Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye denir.
b) Hazne : Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere denir.
c) Yiv : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.
d) Fişek yatağı : Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir.
e) Set : Namlu içerisinde helezon şeklindeki girintilere denir.

4) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
a) Silahı güvenli kullanır.
b) Silahları tanır.
c) Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
d) Silahını korur.
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

6) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

7) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya alınır.
c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
d) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır.
e) Hepsi

8) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet kurallarından değildir?
a) Eline aldığın silah, her zaman dolu bilinmeli, senin kontrol etmediğin tüm silahlar doludur.
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultulmamalıdır.
c) Elinizde tabanca varken birileri ile asla konuşmaya dalmayınız. Tüm dikkatiniz silaha yönelmiş olmalıdır.
d) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanına kulak asmalı, her zaman doğru kabul etmeliyiz.
e) Ateş etmeye karar vermedikçe, tetik korkuluğundan parmağımızı içeriye sokmamalıyız.
Not : Sorunun şıklarında konuşma dili ile yazım (sen-siz hitaplar vb.), ne istendiğinin anlaşılmasını engellemiş ve (b) şıkkının sonunda “doğrultulmalı” şeklindeki ifadenin muhtemelen yazım hatası olduğu düşünüldüğünden yukarıdaki gibi düzeltilmiştir.

9) “Nişan hattı” aşağıdaki hangi şıkta en doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen nokta
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen nokta

10) Yarı otomatik tabancalarda sürgü üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Tırnak
c) Arpacık
d) Kabza
e) Kovan atma boşluğu

11) Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevlerinden biridir?
a) Sürgüyü tutar.
b) Kovan atma boşluğundan fişek ya da kovanı dışarı atar.
c) Kovan dip tablasına takılarak atıştan sonra, kovanın sürgü ile geriye gelmesini sağlar.
d) Fişeği ateşler.
e) Fişek yatağında fişek olduğunu ikaz eder.

12) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?
a) Ateşli silah
b) Ateşsiz silah
c) Modern silah
d) Hafif silah
e) Silah

13) Silahta fişeğin ateşlenmesini sağlayan tertibata, ateşleme tertibatı denir. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının elemanlarından değildir?
a) Tetik
b) Fişek yatağı
c) Horoz
d) İğne ve yayı
e) Fişek

14) Silah bilgisi olarak “ilk hız” nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

15) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur?
a) Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli
b) Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedef bulanık (flu) görülmeli
c) Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli
d) Hedefin net görülmesi tek başına yeterli
e) Arpacık, gez ve hedef net görülmeli

16) Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılacak malzemelerdendir?
a) Bakır telli fırça
b) Kıl fırça
c) Temizleme yağı
d) Harbi
e) Hepsi

17) I Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir.
II Silah, ölü bir noktaya çevrilir.
III Şarjör çıkartılır.
IV Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar sayılmıştır. Bunların doğru sıralaması hangisidir?
a) II – III – I – IV
b) III – II – I – IV
c) II – IV – III – I
d) I – II –III – IV
e) IV – II – III – I

18) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu hem kuruyor hem de düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

19) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

20) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

21) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Boş kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

22) Doğru bir kabza kavrama nasıl olmalıdır?
a) Doğru bir kabza kavramak için el “V” şekline getirilir.
b) Kabza “V” içerisine yerleştirilir.
c) Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır.
d) Kabza kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır.
e) Hepsi doğrudur.

23) Başarılı bir atış için nişan hattında net görülmesi gereken yer neresidir?
a) Horoz
b) Gez
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

24) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı, silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

25) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
b) Tırnak – Çıkarıcı
c) Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
d) Namlu – İğne – Horoz
e) Şarjör – Horoz – Namlu

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 57938 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.