40.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

18 Haziran 2016 tarihinde yayinlandi

40.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

 

40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
a) Bayılma
b) Şok
c) Koma
d) Havale
e) Ataksi

2) Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtfaiyeci yöntemi
b) Altın beşik yöntemi
c) Rentek manevrası
d) Kaşık tekniği
e) Köprü tekniği

3) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
a) İlkyardım sırasında ilaç kullanılır
b) İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır
c) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır
d) İlkyardım ambulansta başlar
e) İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır

4) Hasta/yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Solunum yolu açıklığı
b) Bilinç durumu
c) Kırık çıkık varlığı
d) Kanama kontrolü
e) Dolaşım durumu

5) Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?
a) Sadece ağzına
b) Sadece ağzına ağız dolusu
c) Sadece burnuna
d) Ağzına ve burnuna birlikte
e) Hiçbiri

6) Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Sıcak içecekler verilir.
b) Kuru giysiler verilir.
c) Soğuk ortamdan uzaklaştırılır.
d) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır.
e) Su toplamış bölgeler patlatılmaz.

7) İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?
a) Ağızdan sıvı verilerek kan kaybı önlenir.
b) Şok pozisyonu verilir.
c) Üzeri örtülerek sıcak tutulur.
d) Yaşamsal bulguları incelenir.
e) Hareket ettirilmez.

8) “Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üzerini detektör ile arama, eşyaları X Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme” yetkisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kaçıncı maddesi esasına dayanır?
a) 5. maddesi
b) 6. maddesi
c) 7. maddesi
d) 8. maddesi
e) 9. maddesi

9) Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?
a) Kanama
b) Burkulma
c) Şok
d) Ağrı
e) Yara

10) Hangi durumda turnike uygulanabilir?
a) Kanaması olan her kazazedede
b) Uzuv kopması olan kazazedede
c) Toplardamar kanamalarında
d) Baş yaralanmalarında
e) İç kanamalarda

11) Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5/2
b) 10/2
c) 30/2
d) 40/2
e) 40/3

12) Gaz haldeki yanıcı maddelerin havadaki yoğunlukları belli bir sınıra ulaştığında en küçük bir kıvılcımla birlikte meydana gelen yanma hangisidir?
a) Parlama ve patlama şeklinde yanma
b) Yanma
c) Yavaş yanma
d) Kendi kendine yanma
e) Isı transferi

13) Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?
a) Köpük konsantrasyonları
b) Kuru kimyevi tozlar
c) Hidrojen
d) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar
e) Karbondioksit

14) Aşağıdakilerden hangisi özellikle A sınıfı yangınlarda en etkili söndürme maddesidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Su
c) Köpük konsantrasyonu
d) Metal tozu
e) Azot-oksijen karışımı

15) Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
a) Deprem
b) Sel
c) Heyelan
d) Taşkın
e) Doğal afet

16) Aşağıdakilerden hangisi başlangıç yangınlarına müdahale eden ekiptir?
a) Söndürme ekibi
b) Koruma ekibi
c) İlk yardım ekibi
d) Teknik onarım ekibi
e) Kurtarma ekibi

17) Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?
a) Konveksiyon yolu ile ısı transferi
b) Radyasyon yolu ile ısı transferi
c) Konduksiyon yolu ile ısı transferi
d) Akma yolu ile ısı transferi
e) Yangın ilerlemez

18) Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru hareket tarzıdır?
a) Binanın alt katlarındaki güvenli yerlere sığınılmalıdır.
b) Sel sırasında aracınızdaysanız hızla selin içinden geçerek uzaklaşın.
c) Bulunduğunuz yerden ayrılmayın.
d) Su yatağı ve çukur bölgeleri terk ederek yüksek yerlere çıkmaya çalışılmalıdır.
e) Yüzme biliyorsak yüzerek güvenli yerlere ulaşmaya çalışılmalıdır.

19) Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?
a) Hemen yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmalıdır.
b) Yangın ihbar butonuna basarak alarmı çalıştırmalı, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangını ise müdahale etmelidir.
c) Güvenli bir yere çekilerek tehlikenin geçmesini beklemelidir.
d) Sadece yakın çevresindekileri uyarmalıdır.
e) İnsanları sakinleştirerek alışveriş merkezini terk etmemelerini sağlamalıdır.

20) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı haşhaş ekiminde ‘‘Altın Hilal’’ olarak adlandırılan ülkelerdir?
a) Afganistan-Pakistan-Irak
b) Afganistan-Pakistan-İran
c) İran-Irak-Suriye
d) Afganistan-İran-Irak
e) Pakistan-İran-Irak

21) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Jacobson’un iletişim şemasının unsurlarından biri değildir?
a) Kaynak
b) Kod
c) Geri bildirim
d) Etkili konuşma
e) Alıcı

22) “Özel güvenlik görevlisi kurumun vitrinidir” sözünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuruma gelen kişiler önce onunla muhatap oldukları için kurumla ilgili ilk izlenimi oluşturduklarından
b) Kılık kıyafetlerindeki düzen gerekçesiyle
c) Kurumun dış kapısında bulunarak güvenliği sağladıkları için
d) Güvenliğin bir kurum için en önemli unsurlardan biri olmasından
e) Özel güvenliğin saygın bir meslek olması sebebiyle

23) Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi beden diliyle konuşma tekniğine uygundur?
a) Konuşmaya açık ve kesin cümlelerle başlama
b) Konuşmada doğrudan istekleri dile getirme
c) Konuşmada önce duyguları sonra istekleri belirtme
d) Karşımızdakini dinledikten sonra konuşma
e) Konuşmada birinci tekil şahıs eklerini kullanma

24) Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır Nur ise 1 yıldır aynı süper markette çalışmaktadırlar. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur’un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta, kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem’in bu davranışlarına boyun eğmektedir.
İşyerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Empati
c) Mobbing
d) Sempati
e) Baskı

25) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
a) İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir.
b) İletişim kuranlar aktif olmasa da etkili iletişim kurulabilir.
c) İletişim yalnızca gönüllülük ile gerçekleşir.
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir.
e) İletişimde sadece sözel olmayan mesajlar vardır.

26) Özel güvenlik görevlileri zaman zaman grupları bilgilendirmek durumunda kalırlar. Bu bilgilendirmede grupla güvenlik görevlisi arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
a) Görevli olabildiğince gruba yakın olmalıdır.
b) Görevli grup içinden birkaç kişiyi muhatap alarak konuşmalıdır.
c) Görevlinin gruba seslenirken kabininden çıkmaması gerekir.
d) Görevlinin gruptan daha yüksek ve uzak bir mesafede durmalıdır.
e) Görevli grubun tamamının kendisini görebileceği bir mesafede durması gerekir.

27) Aşağıdakilerden hangisi sentetik veya yarı sentetik uyuşturucu maddelerden değildir?
a) Captagon
b) LSD
c) STP
d) Extacy
e) Kodein

28) Etkili iletişim becerisi kazanmak bir özel güvenlik görevlisinde hangi nitelikleri geliştirmez?
a) Özgüven
b) Cesaret
c) Saygınlık
d) İş yapma heyecanı
e) Gurur

29) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
a) Karma düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Hiçbiri

30) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
a) Koloni
b) Teşkilat
c) Kalabalık
d) Sınıf
e) Grup

31) Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluk üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi içi iletişim
b) Örgüt içi iletişim – Dikey iletişim
c) Kitle iletişimi
d) Kişiler arası iletişim
e) Örgüt içi iletişim – Yatay iletişim

32) A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?
a) Danışma grubu
b) Terapi grubu
c) Eğitim grubu
d) Etkileşim grubu
e) Rehberlik grubu

33) Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
a) Ses tonu
b) Hitabet
c) Sempati
d) Göz teması
e) Mekan kullanımı

34) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?
a) Açık havada rüzgara karşı durmalıdır.
b) Gaz olan bölgeden uzaklaşmalıdır.
c) Elleri ile gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır.
d) Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır.
e) Bol su ile ovuşturarak el ve yüzünü yıkamalıdır.

35) İnsanlarda, emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?
a) Öfke
b) Duygu
c) Panik
d) Korku
e) Heyecan

36) Ortak bir amaca ulaşmak ya da ortak bir sorunu çözümlemek amacıyla bir araya gelmiş, belli bir süreç içinde etkileşmede bulunan en az 3 kişiden oluşmuş topluluğa ne denir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Heyet
d) Vatandaş
e) Personel

37) Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
a) Kişi içi çatışmalar
b) Rol çatışmaları
c) Ben merkezcilik
d) Empati yoksunluğu
e) Önyargılar

38) Siyasi, ekonomik, etnik kökeni vb. nedenlerle ülkesi için önemli olan kişilere önceden tasarlanarak yapılan öldürme girişimlerine ne denir?
a) Silahlı saldırı
b) Kundaklama
c) Suikast
d) Cinayet
e) Gasp

39) İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
a) Düşünce
b) Motivasyon
c) Niyet
d) İçgüdü
e) Davranış

40) Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoyda bulunmaz?
a) Ambulans (sağlık ekibi)
b) İl Emniyet müdürünün makam aracı
c) CAT aracı
d) Basın aracı
e) Trafik eskort aracı

41) Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?
a) Gazete
b) E-mail
c) Mektup
d) Telefon
e) Faks

42) Tek kişiyle yapılan korumaya ne denir?
a) Zor koruma
b) Refakat koruma
c) Alan koruması
d) Karo düzeni
e) Baklava formasyonu

43) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?
a) Kalabalıklar tesadüfen bir araya gelmişlerdir.
b) Aralarında bir amaç ve eylem birliği yoktur.
c) Liderleri vardır.
d) Kanunlara genelde saygılıdırlar.
e) Olayların gelişimleri konusunda hassastırlar.

44) Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Provokatörler
b) Atılganlar
c) İhtiyatlılar
d) Tesir altında kalanlar
e) Seyirciler

45) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
a) Konferans
b) Sempozyum
c) Miting
d) Propaganda
e) Gösteri

46) Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
a) Önderler
b) Destekleyiciler
c) Provokatörler
d) Seyirciler
e) Atılganlar

47) Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce kimden görüş alınır?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Genelkurmay Başkanlığı

48) Öncü istihbarat çalışmalarında öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak
b) Ziyaret edilecek mevkideki güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak
c) Ziyaret edilecek mevkideki ucuz alışveriş merkezlerini tespit etmek
d) Hava durumuna göre değişen şartlara göre değişim yapmak
e) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak

49) Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

50) Koruma Çemberinde “iç halka”da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) VIP (önemli kişi)
b) Koruma müdürü
c) Özel kalem müdürü
d) VIP’in eşi
e) İl sağlık müdürü

51) Özel güvenlik izni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunda değildir?
a) Özel güvenlik hizmetinin konusunu
b) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini
c) İş sözleşmesinin şekil ve şartlarını
d) Hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini
e) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini

52) Suçüstü halinde kimin yakalama yetkisi vardır?
a) Polisin
b) Kamu kolluğunun
c) Özel güvenlik görevlisinin
d) Mağdurun
e) Herkesin

53) Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulur?
a) 12
b) 24
c) 48
d) 36
e) 52

54) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak;
I İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi,
II Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması,
III Para ve değerli eşya nakli,
IV Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
İfadelerimden hangileri doğrudur?
a) I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) I, II, III ve IV
e) I, II ve IV

55) Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini, otuz gün içerisinde nereye verir?
a) Emniyet müdürlüğüne
b) Jandarma komutanlığına
c) Belediye başkanlığına
d) Valiliğe
e) Ticaret odasına

56) Aşağıda bulunan hangi halde özel güvenlik görevlisi geçici olarak yakalama yapamaz?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması
c) Çocuklara karşı işlenen suçüstü hali
d) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla
e) Yangın esnasında yardım talebinde bulunulması halinde

57) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi hangi makamdan verilir?
a) İçişleri Bakanlığınca
b) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığınca
c) Emniyet Genel Müdürlüğünce
d) Valiliklerce
e) Kaymakamlıklarca

58) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
a) I, II, III, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

59) Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Psikiyatri
b) Kardiyoloji
c) Göz
d) Kulak Burun Boğaz
e) Nöroloji

60) Özel güvenlik görevlisi İlker görevli olduğu villalardan oluşan site içerisinde devriye atarken bir villanın kapısının açık olduğunu fark eder. Şüphelenen İlker kapıyı uzun uzun çalar ancak ses çıkmaz. Bunun üzerine kontrol amaçlı villanın içerisine girer. İçeri girdiğinde banyodan çıkan ev sahibi ile karşılaşır ve ev sahibi “benden izinsiz ve rızam olmadan evime giremezsin” diyerek tepki gösterir. Türk Ceza Kanunu açısından İlker’in işlediği suç nedir?
a) Herhangi bir suç durumu yoktur
b) Konut dokunulmazlığının ihlali
c) Konut özgürlüğünün ihlali
d) Kişiyi mesken hakkından yoksun bırakma
e) Hiçbiri

61) Fatih, üniversitede memur statüsünde çalışan bir özel güvenlik görevlisidir. İdare ile aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açması gerekir?
a) İdare mahkemesine
b) İş mahkemesine
c) İl özel güvenlik komisyonuna
d) İçişleri Bakanlığına
e) Valiliğe

62) Özel güvenlik görevlisi Volkan, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
b) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
c) Olayın vuku bulduğu anda
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

63) Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Zapt etme
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

64) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
b) Zorla aranır.
c) Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır.

65) Temel hak ve hürriyetler ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
a) Anayasal haktır, hiçbir şartla sınırlandırılamaz.
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir.
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir.

66) Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?
a) İl Valiliği
b) Kaymakamlık
c) Özel Güvenlik Komisyonu
d) İl Emniyet Müdürlüğü
e) İl Jandarma Komutanlığı

67) Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sinan, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Sinan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
a) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur.
b) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder.
c) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder.
d) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar.
e) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister.

68) Güvenlik tedbirleri denildiğinde akla ilk gelen nedir?
a) Cinayetlerin artması
b) Hırsızlıkların artması
c) Trafik kazalarının artması
d) İntiharların artması
e) Önleyici hizmetler

69) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
c) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

70) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?
a) Suçluyu mahkemeye nakletmek
b) Para veya kıymetli eşyayı nakletmek
c) Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak
d) Olay yerinde delil toplamak
e) Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak

71) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?
a) Planlı devriye
b) Zikzak devriye
c) Dairesel devriye
d) Geri dönüşlü devriye
e) Olağan devriye

72) Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ne ad verilir?
a) Kontrol odası
b) Devriye noktası
c) Acil müdahale odası
d) Personel odası
e) Nokta

73) Tutanaklar suç ve olayların çeşidine ve meydana gelme özelliğine göre belirli bir plan dahilinde hazırlanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu plan içerisinde sayılmaz?
a) Başlık
b) Giriş-metin
c) Görevlilerin yorumu
d) Sonuç
e) İmza

74) Devriye hizmeti denildiğinde ilk akla gelen nedir?
a) Nokta görevi yapmak
b) Araç kontrol noktası görevi yapmak
c) Yaya ve/veya motorize şekilde güvenlik hizmeti yapmak
d) Zarf, paket vb. kontrolü yapmak
e) Ziyaretçi kontrolü yapmak

75) Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
a) Bomba
b) Reaksiyon
c) Patlama
d) Basınç
e) Kapsül

76) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?
a) İfade tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Buluntu eşya tutanağı
d) Suçüstü tutanağı
e) Arama tutanağı

77) Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüs

78) Özel güvenlik görevlisi Ömer kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Ömer görevine hangi açıdan hazır değildir?
a) Bedensel
b) Psikolojik
c) Zihinsel
d) Fiziksel
e) Teknik

79) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
a) Tutanak
b) Rapor
c) Resim
d) Not alma
e) Hepsi

80) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
b) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
c) Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
d) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
e) Başlık-gelişme-sonuç

81) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
a) Milletvekilleri
b) Cumhurbaşkanı
c) Hakim ve savcılar
d) Çocuklu kadınlar
e) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar

82) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
a) Şüphe
b) Olay
c) Arama
d) Miting
e) Hepsi

83) Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Madde alınıp yolcu gönderilir.
b) Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir.
c) Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir.
d) Madde kontrol için laboratuvara gönderilir.
e) Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir.

84) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?
a) Yazılı rapor
b) Sözlü rapor
c) Görsel rapor
d) Uzmanlık raporu
e) Elektronik rapor

85) Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasalara uygun olmalı
b) Zorunlu durumlarda kullanılmalı
c) Kademeli olarak artmalı
d) Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli
e) Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli

86) Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
a) Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez.
b) Fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
c) Şüphelinin suçsuzluğunu ispat edebilir.
d) Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir.
e) Mağdurun ifadesinin gerçekliğini belirleyebilir.

87) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?
a) Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik gösterir.
b) Yalnız bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur.
c) Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır.
d) Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi kullanmamak görevi ihmaldir.
e) Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk getirir.

88) Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?
a) Nabız yavaşlaması ve kan basıncı düşmesi
b) Ayakta durmakta zorlanma
c) Fazla konuşma ve hareketlilik
d) Yavaş nefes alma
e) Ağrıyı hissetmeme

89) Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
a) Değişmez
b) Benzetilemez
c) Benzemez
d) Değiştirilemez
e) Tasnif edilemez

90) X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlar arasındaki mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 10 cm
b) 25 cm
c) 50 cm
d) 100 cm
e) Hiçbiri

91) El detektörü ile yapılan kontrolde el detektörünün incelenecek bölge ile mesafesi ne kadar olmalıdır?
a) 12,5-17,5 cm. uzaklıkta
b) 2,5-7,5 cm. uzaklıkta
c) 7,5-12,5 cm. uzaklıkta
d) 17,5-22,5 cm. uzaklıkta
e) 22,5-27,5 cm. uzaklıkta

92) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal dedektörü
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III

93) Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?
a) Infra Red kameralar
b) Dome kameralar
c) IP kameralar
d) Zoom kameralar
e) CCD kameralar

94) Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
a) Paravanlar
b) Kordonlar
c) Zincir
d) İstinat duvarları
e) Güvenlik şeritleri

95) Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır?
I Saldırı etkisiz hale getirilir.
II Korunan kişiye kalkan olunur.
III Korunan kişi uzaklaştırılır.
a) I, II, III
b) II, III, I
c) III, I, II
d) I, III, II
e) II, I, III

96) Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 03.00
c) 09.00
d) 12.00
e) 16.00

97) Özel güvenlik görevlisi, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik görevlisi hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Siyasi
e) Trafik

98) Özel güvenlik personeli korumakla hükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Görevi kötüye kullanma
b) Görevi ihmal
c) Görevden kaçma
d) Suç tasnii
e) İrtikap

99) Özel güvenlik denetimleri sonucunda tespit edilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek, eksikliklerini gidermeleri için asgari ne kadar süre verilir?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 60 gün

100) Konusu suç teşkil eden emir karşısında ne yapılır?
a) Derhal yerine getirilir.
b) Yazılı hale getirilip verilmesi halinde yerine getirilir.
c) Emri verenin sorumluluğu alması halinde yerine getirilir.
d) Hiçbir surette yerine getirilmez.
e) Hiçbiri

 

40.YENİLEME SİLAH

1) Aşağıdakilerden hangileri silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
I Silahta fişek olmayabilir.
II İğne yayı kırık olabilir.
III Şarjör tutucu pimi arızalı olabilir.
IV Barut miktarı az olabilir.
V Şarjörde hatalı fişek olabilir.
a) I-II
b) II-IV
c) III-IV
d) I-II-IV
e) I-III-V

2) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV

3) Silah kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından değildir?
a) Ele alınan her silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutulmalıdır.
b) Ele alınan her silahın sırasıyla önce sürgüsü çekilir, tetik düşürülür, şarjörü çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
c) Ele alınan her silahın sırasıyla önce şarjörü çıkartılır, sürgüsü çekilip fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan tamamen emin olunmalıdır.
d) Silah asla dolu durumda saklanmamalıdır.
e) Ateş etmeye karar verilmedikçe silah asla hiçbir yere yöneltilmemelidir.

4) Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunu ateşlemek amacıyla, çok hassas maddelerden üretilen parçaya ……….denir. Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz.
a) Kapsül
b) Kovan
c) Barut
d) Fişek
e) Çekirdek

5) Aşağıdakilerden hangisinde “RAYYÜR” ün doğru tanımı verilmiştir?
a) Mermi çekirdeğinin yivve setin üzerinde bıraktığı iz
b) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı iz
c) Tırnağın kovan üzerinde bıraktığı iz
d) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı iz
e) Mermi çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı iz

6) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girer?
a) Bir meslek veya sanatta kullanılan kesici aletler
b) Sportif amaçlı havalı tabancalar
c) Yivsiz av tüfekleri
d) Sivri uçlu ve oluklu bıçaklar
e) Hepsi

7) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Toksikoloji
e) Balistik

8) Fişeği oluşturan unsunlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
b) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
c) Tırnak-Kapsül-Gömlek-Kurşun
d) Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

9) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerlerden birisidir?
a) Kişi koruma
b) Cenaze törenleri
c) Para ve değerli eşya taşınması
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) Hepsi

10) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu çıkışında
c) Horozun altında
d) Sürgüde
e) Fişek yatağı gerisinde

11) Saat 12.00 istikameti hedef olmak üzere yapılan bir atışta, rüzgar hangi yönden eserse atışa en fazla etki eder?
a) 08.00 istikameti
b) 12.00 istikameti
c) 03.00 istikameti
d) 06.00 istikameti
e) 01.00 istikameti

12) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır.
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir.
c) Namlu içindeki ikiyiv arasındaki mesafedir.
d) Namlu içindeki iki set arasındaki mesafedir.
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür.

13) Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?
a) Toplu tabanca
b) Tek atışlı tabanca
c) Yarı otomatik tabanca
d) Tam otomatik tabanca
e) Uzun namlulu tabanca

14) Fizyolojik etkilerine göre boğucu, kan zehirleyici, sinir yıpratıcı, kusturucu özelliğe sahip silahlara ne denir?
a) Nükleer silah
b) Hidrojen silahları
c) Kimyasal silah
d) Biyolojik silah
e) Hiçbiri

15) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl

16) Tam otomatik silah aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İlk dolduruşun kullanan tarafından, müteakip doldurma ve boşaltmanın silah tarafından yapıldığı ve her tetik çekilişte tek mermi atan silahlardır.
b) İlk dolduruş yapıldıktan sonra tetik çekili olduğu sürece atışa devam eden silahlardır.
c) İlk dolduruş ve müteakip dolduruşların silah tarafından yapıldığı silahlardır.
d) Her dolduruşun kullanan tarafından yapıldığı silahlardır.
e) Hiçbiri

17) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Nişan alma tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

18) Boşluğa uygun olan seçeneği yerleştiriniz. Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola (mesafeye) ………… denir.
c) Yiv
b) Mesafe
c) Hatve
d) Menzil
e) İlk hız

19) Atış sırasında iyi bir nişan alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hedef net görünmez.
b) Gez net görünmez.
c) Arpacık net görünmez.
d) Hedef net görünür.
e) Hiçbiri

20) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Aylık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

21) Kalibre nedir?
a) Fişeğin çapıdır.
b) Namlunun uzunluğudur.
c) Namlunun çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

22) Silahta bulunan tırnak ne işe yarar?
a) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye yarar.
b) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına yarar.
c) Silahın monte edilmesine yarar.
d) Sürgünün gövdeye sabitlenmesine yarar.
e) Kapsülü ateşlemeye yarar.

23) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden birisi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Sürgü emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) İğne emniyeti

24) Aşağıdakilerden hangileri sürgü (kapak takımı) üzerinde bulunur?
a) Arpacık-kabza
b) Kovan atma boşluğu-Tetik korkuluğu
c) İğne grubu-Emniyet mandalı
d) Gez-Tırnak
e) Tetik-Arpacık

25) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik silah
b) Tek hareketli silah
c) Makineli silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik silah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

B

26

E

51

C

76

A

1

E

2

C

27

E

52

E

77

C

2

C

3

C

28

E

53

C

78

B

3

B

4

B

29

A

54

D

79

D

4

A

5

D

30

C

55

D

80

B

5

B

6

D

31

C

56

E

81

D

6

D

7

A

32

D

57

D

82

B

7

E

8

C

33

D

58

D

83

B

8

A

9

E

34

E

59

B

84

D

9

D

10

B

35

C

60

B

85

E

10

E

11

C

36

B

61

A

86

A

11

C

12

A

37

B

62

C

87

A

12

D

13

C

38

C

63

A

88

C

13

E

14

B

39

E

64

A

89

E

14

C

15

C

40

B

65

D

90

C

15

E

16

A

41

A

66

C

91

B

16

B

17

C

42

B

67

B

92

A

17

A

18

D

43

C

68

E

93

A

18

C

19

B

44

D

69

C

94

D

19

A

20

B

45

D

70

B

95

B

20

C

21

D

46

B

71

B

96

B

21

A

22

A

47

E

72

E

97

C

22

B

23

C

48

C

73

C

98

B

23

B

24

C

49

B

74

C

99

A

24

D

25

A

50

E

75

C

100

D

25

D

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 15916 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.