41.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

11 Ağustos 2012 tarihinde yayinlandi

  41. SINAV (A GRUBU)

 

Online

1) X-Ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Şahısların kıyafetlerinin altına saklamış oldukları silah, bıçak gibi malzemelerin tespit edilmesinde kullanılır.
b) Valiz, çanta, koli gibi kapalı eşyaların içerisinde ne olduğunu görmek amacıyla kullanılır.
c) Patlayıcı maddelerin tespit edilmesinde kullanılır.
d) Uyuşturucu maddelerin tespit edilmesinde kullanılır.
e) Bıçak, silah gibi cisimlerin tespit edilmesinde kullanılır.

2) Telsiz haberleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir ve muhabere yapılır.
b) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişi konuşabilir.
c) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanalda bulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenir.
d) Kanalda muhabere varken başka bir telsiz çağrı yapmak için kanala giremez.
e) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibi alıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonuna basmadığı müddetçe muhabere başlamaz.

3) I Sistemi harekete duyarlı yaparak kameraların görüş alanında hareket olması durumunda operatörü uyarmasını sağlamak
II Kör alanları azaltmak üzere ilave kameralar yerleştirmek
III İzleme odasındaki operatör sayısını artırmak ve belli periyotlarda değişim yaptırmak
Kamera sistemlerini daha etkili hale getirmek için yukarıda sayılanlardan hangisi veya hangileri yapılabilir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve III
d) Hepsi
e) Hiçbiri

4) El tipi metal detektörler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) El tipi detektörlerin taşınması kolaydır.
b) El tipi detektörler batarya ile çalışır.
c) Aranan şahsın vücuduna belli bir mesafeden tutularak arama yapılır.
d) Yakınındaki metal malzemelerden etkilenmezler.
e) Cihaz alarm verdiğinde alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiği tespit edilebilir.

5) Jeneratör nedir?
a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bir cihazdır.
b) Elektrik üreten bir cihazdır.
c) Yangın söndürme amacıyla kullanılan bir cihazdır.
d) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bir cihazdır.
e) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havaya yayan cihazdır.

6) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendi amirinin emrinde bulunan özel güvenlik görevlisi, verilen emirlerin kanuna aykırı olması durumunda ne yapmalıdır?
a) Emri yerine getirir ve amirine bilgi verir.
b) Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmez.
c) Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermez.
d) Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermez.
e) Emri yerine getirmez ve bunu amirine bildirir.

7) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır?
a) Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmaz.
b) Genel kolluk önleyici görevini bırakır.
c) Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir.
d) Genel kolluk önleyici görevlerini artırır. (?)
e) Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önem vermez.

8) Kamu hukukunda ………………… esas olduğundan özel güvenlik görevlileri, kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz.
a) Kuralsızlık
b) Yetkisizlik
c) Ayrımcılık
d) Bilimsellik
e) Adillik

9) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle ilgili olarak genel kollukla etkili bir işbirliği sağlamak açısından aşağıda belirtilenlerden hangisini yapamaz?
a) Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmak
b) Suçun öğrenilmesini müteakip genel kollukla iletişime geçmek
c) Görev alanında yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etmek
d) Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekip oluşturarak genel kolluğa yardım etmek
e) Görev alanında suçlulara ait eşyaları emanete alarak genel kolluğa teslim etmek

10) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir?
a) Toplantı
b) Konferans
c) Seminer
d) e-mektup
e) Telefon

11) Aşağıdakilerden hangisi 5N1K şeklinde kullanılan gazetecilik terimindeki 1K’yı ifade eder?
a) Kaynak
b) Kodlama
c) Kod açma
d) Kim
e) Kitle

12) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Sloganlı tişört
b) Abartılı saç modeli
c) Fazla dekolte
d) Ses çıkaran kolye
e) Abartısız makyaj

13) “Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi, etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?
a) Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek
b) Dinleyicileri kahkahaya boğmak
c) Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak
d) Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak
e) Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak

14) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir?
a) Dikey iletişim
b) Empatik iletişim
c) Yatay iletişim
d) Çapraz iletişim
e) Çok yönlü ve açık iletişim

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a) Ses tonu
b) Anlaşılmaz bir konu
c) Beden dili
d) Statü farklılığı
e) Önyargılar

16) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?
a) Anlaşılmaz bir konu
b) Albenisiz mesaj
c) Soyut kavram ve olgular
d) Fazla bilgi yükleme
e) Stres

17) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
a) Anlatım bozukluğu
b) aşırı korku
c) Stres
d) Başka şeylerle uğraşma
e) Düşük zekâ seviyesi

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
a) Sürekli yüksek perdeden konuşmak
b) Karşıdakinin seviyesine göre hitap etmek
c) Muhatabın dediklerini onaylamamak
d) Sen diliyle konuşmak
e) Dış görünüşünü serbest bir şekilde kafasına göre belirlemek

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatalarına yol açar?
a) Açık bir dil kullanma
b) Kavramları açıklama
c) Muhatabı tehdit etme
d) Muhatabın fikirlerini de sorma
e) Muhataba karşı açık olma

20) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b) Karşınızdakini onaylamak için başınızı her iki yana doğru sallayın.
c) Konuşurken yönünüzü, konuştuğunuz kişilere doğru dönün.
d) Çok fazla konuşmayın.
e) Jest (el-kol) kullanımında aşırıya kaçmayın.

21) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Açık gömlek yakası
b) Boyasız ayakkabı
c) Dar giysiler
d) Bakımsız diş, tırnak
e) Ütülü pantolon, gömlek

22) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden ve amirini bilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz.
c) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir.
e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreve ilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir.

23) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
b) Silah bir zor kullanma aracıdır.
c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır.
d) Meşru savunma kapsamında da zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde ve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zor kullanma için söylenemez?
a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olmalıdır.
b) Amaca ulaşmak için gerekli olandan daha fazla olmamalıdır.
c) Kademeli olarak artan nispette kullanılmalıdır.
d) Zor kullanmada orantılılık aranmaz ve zorun derecesi, kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır.
e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

25) Zor kullanmanın bir aşaması olarak silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?
a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkanı varsa silah kullanılmamalıdır.
b) direniş veya saldırının kapsam ve içeriğine bakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silah kullanmaya yetkilidir.
c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veya tekrarı muhakkak olmalıdır.
d) Silah kişiyi öldürmek değil, etkisiz kılmak amacıyla kullanılmalıdır.
e) Silah, suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde kullanılmalıdır.

26) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Gözaltı veya muhafaza altına alma işleminden önce gerçekleştirilmesi
b) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi
c) Yakalanan herkesin gözaltına alınması
d Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğünün kısıtlanması
e) Suçüstü halinde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesi

27) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlış bir ifadedir?
a) Nokta görevi yapan personel, yerine bakacak personel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarını giderebilir.
b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
c) Nokta görevi, belirli bir mekân ve sınırlı bir alanda yürütülür.
d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekici olaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kişilerin girmesine izin verilmez.

28) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.
b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.

29) Aşağıdakilerden hangisi el koyma işlemini açıklayan doğru bir tanımlama değildir?
a) El koyma kararını vermeye hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı yetkilidir.
b) Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakimin onaylamadığı el koyma işlemi sona erer.
c) El koyma; suça konu eşya üzerinde sahibi olan kişinin, tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan bir tedbirdir.
d) El koyma, eşyayı yanında bulunduran kişinin rızası ile teslim etmediği eşya hakkında uygulanır.
e) Bir suçla ilgili ispat aracı olarak yararlı görülen eşya güvenlik görevlisi tarafından muhafaza altına alınır.

30) Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi
b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altına alınması
c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlâli nedeniyle durdurması
d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi
e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması

31) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç soruşturmasını yürütmek
c) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak
d) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
e) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli ön tedbirleri almak

32) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

33) Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespit edilmesi için yapılabilir.
c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.
e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.

34) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması
d) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması

35) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiyle sıvazlama şeklinde inceleme yapma
c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme
d) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

36) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

37) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi olarak kabul edilemez?
a) Kamu düzeninin devamını sağlamak ve bozulmasını önlemek
b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak
c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek ve işleyenlere idari yaptırım uygulamak  (?)
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini ve hizmet sunumlarını denetlemek
e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men etmek

38) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden biri değildir?
a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma
b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkil eden eşyayı belirleme
d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alma
e) suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

39) Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek bir tutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?
a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgiler içerir.
b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomik durumunu da içermelidir.
c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarının kimlik bilgilerini içerir.
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileri içerir.
e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati belirtilmelidir.

40) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir işlem değildir?
a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmeli, mümkün olması halinde derhal ilkyardım yapılmalıdır.

41) Aşağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?
a) Suçların işlenmeden önce önünü almak
b) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak
c) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek
d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek
e) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak (?)

42) Özel güvenlik görevlisi, bir kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdaki hangi taktikten kaçınmalıdır?
a) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
b) Topluluk özelliklerini kazanmalarından önce dağıtmak
c) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
d) Kalabalığa önderlik edebileceklerin uzaklaştırılmalarını sağlamak
e) Küçük birimlere bölerek dağıtmak

43) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede özel güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Etkiye tepki verme
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

44) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanmak gerektiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Kalabalığın dağılım ve kaçış yolları açık bulundurulur.
b) Spreyler kullanılırken bir kişiye bir sıkım olarak en az 1 m. mesafeden sıkılır.
c) Kapalı alanlarda veya toplumsal olaylarda gaz kullanıldığında görevlilerin kesinlikle gaz maskesi takması gerekir.
d) Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmamalıdır.
e) Hepsi

45) Üniversite kampusu içerisinde izinsiz stant açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması doğru olmaz?
a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Grubun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün iznini beklemeden genel kolluk çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi

46) Bir kampusta düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü ve etkinlik öncesinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak hazırlıklardan olmayan hangisidir?
a) Değerlendirme toplantısı yapmak
b) Görevlileri olayın mahiyeti hakkında bilgilendirmek
c) Toplantıya katılacak gruplar hakkında önleyici bilgi toplamak
d) Personel ve araç-gereç planlaması yapmak
e) Genel kolluk birimleriyle irtibat halinde olmak

47) Kitle psikolojisinin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan özel güvenlik görevlisi ………….. Boşluğa uygun seçenek hangisidir?
a) Bireylerin topluluk içerisinde iken iradeleriyle hareket etmediğini bilir.
b) Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir.
c) Yanlış bilgilendirme ve ifadelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir.
d) Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir.
e) Hepsi

48) Bir eylem/etkinlikte aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
a) Toplantı alanında çevre güvenliği sağlamak
b) Kortej oluşturmak
c) Tampon bölge oluşturmak
d) Toplantı alanında arama yapmak
e) Hepsi

49) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak için aşağıdakilerden hangi düzen uygulanır?
a) Kama
b) Çember
c) Hat
d) Derin kol
e) Hiçbiri

50) “Güvenlik görevlilerinin duygularına hakim olmasını ve yansız davranmasını” tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma

51) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliği değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Pasiflik
d) Özenti
e) Telkin

52) Aşağıdakilerden hangisi kişisel fiziki güvenlik önlemlerinden değildir?
a) Işıklandırma
b) Uyanık ve şüpheci olma
c) Anahtar ve kilitler
d) Alarm sistemleri
e) Kapılar ve pencereler

53) Koruma görevi, her türlü ani ve acil hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdır.
b) saldırı öncesinde önemli kişiyi olay yerinden kaçırma planı olmalıdır.
c) Saldırı öncesinde güvenli noktalar belirlenmelidir.
d) Ani rahatsızlıklarda gidilecek hastaneler belirlenmelidir.
e) Haftalık hava ve yol durumları alınmalıdır.

54) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir?
a) Koruma konusunda eğitimli olmalıdır.
b) Koruma sırasında önemli kişinin sağ arkasında yürümelidir.
c) Kendi sorumluluk alanına dikkat etmelidir.
d) Görev sırasında daima uyanık olmalıdır.
e) Koruma organizasyonundan asla kopmamalıdır.

55) Öncü istihbarat çalışmasında boğma noktaları ile güvenli yerler haricinde aşağıdaki detaylardan hangisine dikkat edilmez?
a) Önemli kişinin araca biniş zamanları
b) Önemli kişinin araçtan iniş zamanları
c) Alternatif yollar
d) Sosyal hizmetler
e) Servis hizmetleri (benzin, yemek, WC vb.)

56) Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemli kişilerin korunması sırasında, kontrol noktası uygulamaları için söylenemez?
a) Kontrol noktalarında el ve metal kapı detektörü ile kontrol yeterlidir.
b) Arama konusunda diplomatik protokol kurallarına riayet edilmelidir.
c) Program yerine gelen kişilerin geliş amaçlarının doğrulanması gerekir.
d) Kontrol noktasında en az üç personel bulunmalıdır.
e) Akredite olmayan ve istenmeyen kişilerin girişleri engellenir.

57) Önemli kişi bir program yerinde konuşma yapacağı zaman aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmez?
a) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış kürsü kullanılır.
b) Önemli kişinin önünde açılmamış şişe su bulundurulur.
c) Koruma amiri, kürsüye uzak bir yerde durur.
d) Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın koruma ekibince tutulmalıdır.
e) Platforma çıkış noktaları yakın koruma ekibince tutulmalıdır.

58) Yakın koruma düzenlerinde yapılan yürüyüşler sırasında önemli kişinin önü saat ….., sağı …., solu ….., arkası ise ….. istikametini göstermektedir. Korumalar ilerlerken hep bu şekilde algılamak zorundadırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun gelecek seçeneği işaretleyiniz.
a) 12, 6, 3, 9
b) 12, 3, 9, 6
c) 12, 9, 3, 6
d) 12, 3, 6, 9
e) 6, 9, 3, 12

59) Korunan kişiye erişilmeyi mümkün olduğu kadar önlemek ve erişen kişilerin bir tehlike oluşturmamalarını sağlamak için ……………….. kurulur. Cümlesinde boş bırakılan yere uygun ifade hangisidir?
a) Boğma noktaları
b) Kontrol noktaları
c) Polis noktaları
d) Güvenlik noktaları
e) Güvenlik çemberleri

60) Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında, saldırganları yakalamak maksadıyla yapılan işlerden hangisi yanlıştır?
a) Korunan kişi yalnız bırakılmaz.
b) Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır.
c) Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir.
d) Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır.
e) Meydana gelen saldırıya, diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar.

61) Sağlık personeli olmayan ancak ilkyardım eğitimi almış bir kimsenin yapabilecekleri hakkında hangisi yanlıştır?
a) Hastanın uygun şekilde taşınmasını sağlayabilir.
b) Suni teneffüs yapabilir.
c) Hastayı rahat nefes alacağı pozisyona getirebilir.
d) Ölüm sebebi ve şeklinin yazıldığı resmi ölüm raporu düzenleyebilir.
e) Kalp masajı yapabilir.

62) Trafik kazası olan bir ortamda aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ile ilgilidir?
a) Yaralıların yaşam bulgularının kontrol edilmesi
b) Dağılan eşyaların toplanması
c) Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması
d) Araçtaki hasarın tespit edilmesi
e) Olay alanında varsa suç delillerinin toplanması

63) Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra; solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne ad verilir?
a) İlk müdahale
b) Temel yaşam desteği
c) İlkyardım
d) Solunum cihazına bağlamak
e) Cerrahi müdahale

64) Aşağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında ilk yapılması gerekendir?
a) Kalp masajı
b) Antibiyotik tedavisi
c) Suni solunum
d) Solunum yolunun açık tutulması
e) Psikolojik destek

65) Kesilen bir elde atardamar kanaması nasıl olur?
a) Kanama sızar tarzdadır.
b) Kanama sürekli fışkırır tarzdadır.
c) Kanama aralıklı fışkırır tarzdadır.
d) Kanama leke tarzındadır.
e) Hiçbiri

66) Aşağıdaki hangi kanama durumunda, kan kaybına bağlı gelişen şok beklenir?
a) Ateşli silah yaralanmalarında büyük damarların zarar görmesi
b) Mide kanaması
c) Kol-bacak kopması sırasındaki kanama
d) Kesici ve delici alet ile yaralanması
e) Hepsi

67) Hangisi kalp krizi geçirmekte olan kimse için zararlıdır?
a) Kravatını ve kemerini gevşetmek
b) Sürekli konuşturarak uyanık tutmaya çalışmak
c) Pencere açarak ortamı havalandırmak
d) Moral bozucu konuşmalar yapan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak
e) Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığı ilaçları belirlemek

68) Trafik kazası nedeniyle ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
a) Yaralıya su içirilmesi
b) Yaralının karnının doyurulması
c) Yaralının nefes kontrolü ve nefes alıp vermesinin sağlanması
d) Yaralıya ağrı kesici vermek
e) Yaralının etrafa saçılan eşyalarının toplanması

69) Yaralının aşırı alkol tüketimine bağlı hangi durum, ilkyardım yapan kimsenin can güvenliği açısından tehlike oluşturabilir?
a) Halsizlik ve uyku hali
b) Neşelenme ve hareketlilik
c) Sağlıklı bir şekilde karar verememe ve konsantrasyon azalması
d) Yoğun bir sinirlilik ve saldırganlık hali
e) Sıkıntılı bir hal ve ağlama

70) Zehirlenme sonrası oluşan ishale bağlı sıvı kaybı durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a) Su içirmeyerek ishalin azalması beklenir.
b) Hastanın şuuru açıksa ve su içebiliyorsa ağızdan sıvı verilir.
c) Hastanın şuuru açık olmasa bile ağızdan zorla sıvı verilebilir.
d) Patates yedirilerek ishal engellenir.
e) Hiçbiri

71) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanundur?
a) İş Kanunu
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
d) Ceza Muhakemesi Kanunu
e) Türk Ceza Kanunu

72) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanunda açıkça belirtilen bir yetki değildir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Kimlik sorma
d) Tutuklama
e) İşyeri ve konuta girme

73) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdaki yerlerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılabileceği yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Sağlık tesisleri
c) Talih oyunları işletmeleri
d) İçkili yerler
e) Bankalar

74) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Güveni kötüye kullanma suçundan mahkum olmamak
e) Askerliğini yapmış olmak

75) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre üzerinde kimlik kartı olmadan çalışan özel güvenlik görevlisinin karşılaşacağı yaptırım nedir?
a) İşten atılma
b) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama
c) Disiplin cezası alma
d) Görevlendirilmemiş sayılma
e) Yapılan işlemi geçersiz sayma

76) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran bir özel güvenlik görevlisinin karşılaşacağı yaptırım hangisinde tam olarak sayılmıştır?
a) İdari para cezası – Çalışma izninin iptali
b) İdari para cezası – Çalışma izninin iptali – Bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
c) İdari para cezası – Bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
d) Adli para cezası – Çalışma izninin iptali – Bir daha özel güvenlik görevlisi olamama
e) Adli para cezası – Çalışma izninin iptali

77) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında; özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) Savcılık
b) Valilik
c) Ağır ceza mahkemesi başkanı
d) Belediye başkanı
e) Noterler

78) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılırlar?
a) İşçi
b) Memur
c) Kamu görevlisi
d) İşveren
e) Kamu hizmetlisi

79) Türk Ceza Kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Kolluğa mukavemet
b) Cebir
c) Tehdit
d) Görevini yaptırmamak için direnme
e) Adam yaralama

80) Türk Ceza Kanununa göre bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Özel nişan ve madalyaları usulsüz kullanma
b) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
c) Resmi elbiseyi yetkisi olmadan kullanma
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma

81) Türk Ceza Kanununa göre “gece vakti” deyiminden hangi zaman dilimi anlaşılır?
a) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
b) Güneşin batmasından iki saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
c) Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından iki saat evvele kadar devam eden zaman dilimi
d) Güneşin batmasından bir saat evvel başlayan ve doğmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimi
e) Güneşin batmasından yarım saat sonra başlayan ve doğmasından yarım saat evvele kadar devam eden zaman dilimi

82) Zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hangi suç hükümleri uygulanır?
a) Kasten öldürme
b) Kasten yaralama
c) Görevini yaptırmamak için direnme
d) Eziyet
e) İşkence

83) Türk Ceza Kanununa göre “çocuk” deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır?
a) 12
b) 14
c) 16
d) 18
e) 20

84) Türk Ceza Kanununa göre kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlanması için vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

85) Bir özel güvenlik görevlisinin yakalama yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlâl edilen temel anayasal hak hangisidir?
a) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı
b) Özel hayatın gizliliği hakkı
c) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
d) Serbest dolaşma hürriyeti
e) Zorla çalıştırma yasağı

86) Bir özel güvenlik görevlisinin işyeri ve konuta girme yetkisini kullanırken sınırı aşması halinde ihlâl edilen öncelikli temel anayasal hak hangisidir?
a) Özel hayatın gizliliği
b) Konut dokunulmazlığı
c) Haberleşme hürriyeti
d) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
e) Düşünce ve kanaat hürriyeti

87) Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesinin genel adı nedir?
a) Susma hakkı
b) İşkence yasağı
c) Masumiyet karinesi
d) Kanunilik ilkesi
e) Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi

88) Anayasada yer alan “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.” İlkesinin gerçekleştirmek istediği temel insan hakkı/özgürlüğü hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Adil yargılanma hakkı

89) Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartıdır?
a) Makul şüphe
b) Makul sebep
c) Cumhuriyet savcısının onayı
d) Kolluk amirinin onayı
e) Sulh ceza hakiminin kararı

90) PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerden hangisi durdurulan ve kendisine kimlik sorulan kişinin belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının öncelikli müeyyidesidir?
a) Gözaltı
b) Tutuklama
c) Ev hapsi
d) Parmak izi alınması
e) Yakalama

91) Uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişiler arasındaki konuşmalarda “çalı”, “ot”, “mal”, “kıkırdama dumanı” ve “fişek” gibi isimlerle adlandırılan uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metamfetamin
b) Asetik anhidrit
c) Esrar
d) Morfin
e) Kokain

92) Aşağıdakilerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
c) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
d) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
e) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler

93) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranış hangisidir?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
d) Gaz vanası kapatılır.
e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

94) Evlerde, acil durumlar için hangi hazırlıkların yapılması gerekir?
a) Konut ve işyerlerinde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı
b) Sigorta yaptırılmalı
c) Su, elektrik ve gaz vanalarının yerleri bilinmeli
d) Afet ve ilkyardım çantası hazırlanmalı
e) Hepsi

95) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içerisinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansör kullanılmamalıdır.
b) Balkonlardan atlanmamalıdır.
c) Dolap, raf, pencere vb. eşya ve yerlerden uzak durulmalıdır.
d) Okulda sağlamsa sıra altı ya da sıra yanına çökerek beklenmelidir.
e) Merdiven, balkon, koridor gibi geniş yerlere geçilmelidir.

96) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
a) Su – karbondioksit
b) Halon gazı – karbondioksit
c) Köpük – kuru kimyevi toz
d) Su – kimyevi madde
e) Sulu köpük

97) Doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Köpük
c) Su
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi toz

98) Özel güvenlik görevlisi görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanları uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre, itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

99) Köpükler, aşağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, kimyasal madde depoları
b) Trafolar
c) Hava alanları, hangarlar
d) Boya, vernik depo ve atölyeleri
e) Akaryakıt depoları

100) Deprem anında bina dışında iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Duvar dibine çömelmek
b) Deniz ve okyanus kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Gaz ve kanalizasyon hatlarından uzaklaşmak
e) Açık arazide çömelmek

SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biridir?
a) Gerdel
b) Yiv
c) İğne
d) Gez
e) Kapsül

2) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardandır?
a) Atıcının, atış eğitimcisinin vereceği talimatlara uyması
b) Atıcının kendi kuralları doğrultusunda hareket etmesi
c) Atıcının silahı elinde tutarak poligona girmesi
d) Atıcının fişek yatağında fişek bulundurarak poligona girmesi
e) Hepsi

3) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride takılı kalması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olur?
a) Şarjörde fişeğin bitmesi
b) Şarjörün tabancadan çıkması
c) Tabancanın iğnesinin kırılması
d) Kabzanın iki elle çok sıkı şekilde tutulması
e) Namlunun ısınması

4) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Şarjör
b) Kabza
c) Namlu
d) Kapak takımı
e) Horoz

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İğne emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Sürgü emniyeti

6) Aşağıdaki parçaların hangisi sürgü üzerinde bulunur?
a) Tetik korkuluğu
b) Horoz
c) Tetik
d) Arpacık
e) Şarjör çıkarıcı mandalı

7) Fişekte, barutun ateşlenmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a) Yiv
b) Set
c) Kapsül
d) Tırnak
e) Çıkarıcı

8) Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye …… denir. Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Namlu
d) Çap
e) Kovan

9) Kovan, çekirdek, kapsül ve barut unsurlarının birleşmesiyle oluşan parçaya ne denir?
a) Fişek
b) Rampa
c) Fişek yatağı
d) Namlu
e) Hatve

10) Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerdendir?
a) Tırnak izi
b) İrca mili izi
c) Tetik izi
d) Emniyet mandalı izi
e) Kabza izi

11) Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
a) 16
b) 1
c) 3
d) 15
e) 10

12) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İkaz emniyeti
e) Mandal emniyeti

13) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetik korkuluğunun kırık olması
c) Kapsülün arızalı olması
d) İğne yayının kırık olması
e) Tetiğin arızalı olması

14) Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır – Tetiğe basılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır
c) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tetiğe basılır
d) Tetiğe basılır – Sürgü çekilip bırakılır – Tabanca ölü noktaya çevrilir – Şarjör çıkartılır
e) Tabanca ölü noktaya çevrilir – Sürgü çekilip bırakılır – Şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır

15) İrca yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
a) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar.
b) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar.
c) Tetiğin düzgün çekilmesini sağlar.
d) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır.
e) Gez ve arpacığın sürgünün üzerinde sabit kalmasını sağlar.

16) Yiv, set, fişek yatağı silahın hangi parçasında bulunur?
a) Kabza
b) Namlu
c) Sürgü
d) Şarjör
e) Fişek

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplu tabancaların sahip olduğu emniyet tertibatı olarak ifade edilir?
a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Mandal emniyeti
e) Hiçbiri

18) Sürgü tutucu piminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlar.
b) Boş kovanı silahtan dışarı atar.
c) Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlar.
d) Boş kovanın namlunun içerisine girmesine engel olur.
e) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını sağlar.

19) Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.
b) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir.
c) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur.
d) Tabancalarda her çaptaki fişek kullanılır.
e) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur.

20) İğnenin kırılması durumunda oluşacak arıza aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tabanca dolduruş yapmaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınmaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

21) Tabancanın iğnesi kapsüle darbe yaptığı halde patlama oluşmamışsa aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
a) Namlu ölü noktadan başka bir yöne çevrilmemelidir.
b) Şarjör tabancadan çıkartılmalıdır.
c) Namlunun ucundan içeri bakılarak kontrol edilmelidir.
d) Şarjör çıkarılarak fişek yatağındaki fişek çıkarılmalıdır.
e) Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı düşünülerek hareket edilmelidir.

22) Fişek yatağıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdir.
b) Fişek yatağının çapı fişeğin çapından küçüktür.
c) Otomatik tabancalarda namlunun gerisinde bulunur.
d) Fişeğin patladığı yerdir.
e) Fişek yatağında yiv ve set bulunmaz.

23) Aşağıdakilerden hangisi merminin dönerek ilerlemesini sağlar?
a) Yiv ve set
b) Kovan
c) İğne
d) İcra yayı
e) Kapsül

24) Toplu tabancalarda çıkarıcı yıldızının işlevi nedir?
a) Tabancayı emniyete alır.
b) Tabancanın ateş etmesini engeller.
c) Tabancadan dolu fişek veya boş kovanların çıkarılmasını sağlar.
d) Tabanca iğnesinin ileri gidip geri gelmesini sağlar.
e) Tabanca namlusunun sabit şekilde durmasına yardımcı olur.

25) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

 

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 122059 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.