44.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)

09 Şubat 2013 tarihinde yayinlandi

 

44 SINAV (A GRUBU)

 

EGM tarafından internete verilen soru kitapçığı ile (A) grubu  SİLAH bölümündeki 7 ve 24. soruların, Merkezi Sınav Komisyonu kararı ile iptal edildiği, sınava (A) grubundan giren adayların bu sorularının doğru kabul edileceği, (B) grubu için böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

 

1) Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi aslında kolluğun hangi yetkisinin kullanılmasını ifade eder?
a) Arama
b) El koyma
c) Emanete alma
d) Muhafaza altına alma
e) Yakalama

2) Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
a) Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu (PVSK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
d) Anayasa
e) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

3) Aşağıdaki yakalama türlerinden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yapabileceği bir yakalama türüdür?
a) Kimlik yakalaması
b) Tutuklama yakalaması
c) Suçüstü yakalaması
d) Şüphe üzerine yakalama
e) Müzekkereli yakalama

4) Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yaptığı yakalama ne tür bir yakalamadır?
a) Adli yakalama
b) Muhafaza altına alma amaçlı yakalama
c) Kimlik yakalaması
d) Emanete alma yakalaması
e) Şüphe üzerine yakalama

5) Aşağıdaki durumlardan hangisi güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
a) Yangın çıkması
b) Deprem olması
c) Sel felaketi ile karşılaşma
d) İmdat istenmesi
e) Gürültü yapılması

6) Olay yerini ve delilleri korumak isteyen bir özel güvenlik görevlisine karşı cebir kullanılması halinde özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanır?
a) Yakalama
b) Gözaltına alma
c) Men etme
d) Emanete alma
e) İfade alma

7) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında haklarında,yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişiler ile karşılaştıklarında bu kişiler hakkında hangi tedbirleri uygulayabilirler?
a) Yakalama ve arama
b) Yakalama ve gözaltına alma
c) Yakalama ve ifade alma
d) Yakalama ve muhafaza altına alma
e) Yakalama ve teşhis

8) Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Özel toplantılarda
e) Alışveriş merkezlerinde

9) Medeni Kanun m.981’de ifade edilen zilyedin, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilmesi hangi hakkının ifadesidir?
a) Savunma hakkı
b) Zilyetlik hakkı
c) Mülkiyet hakkı
d) Zor kullanma
e) Dava açma hakkı

10) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisine TCK m.24 ve 25’de belirtilen zor kullanma yetkisi veren durumlardan değildir?
a) Kanunun hükmünü yerine getirme
b) Amirin emrini yerine getirme
c) Meşru savunma
d) Zorunluluk hali
e) İlgilinin rızası

11) İş Kanununa göre işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?
a) İş ilişkisi
b) İşçi-işveren ilişkisi
c) İş sözleşmesi
d) İş bağlantısı
e) İşsizlik ilişkisi

12) İş Kanunu bağlamında iş sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
b) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tâbidir.
c) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
d) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
e) Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

13) İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en az kaç iş gününden fazla süren işlere sürekli iş denir?
a) 10
b) 15
c) 30
d) 60
e) 90

14) Türk Ceza Kanununa göre gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının malvarlığına geçiren özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf
e) Görevi kötüye kullanma

15) Türk Ceza Kanununa göre, Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

16) Türk Ceza Kanununa göre, özel güvenlik görevlisine karşı “görevi yaptırmamak için direnme” suçunun oluşması için hangisi gerekir?
a) Cebir, şiddet
b) Cebir, tehdit
c) Cebir, küfür
d) Cebir, hakaret
e) Cebir, saldırı

17) Türk Ceza Kanununa göre, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolla vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden (mecbur bırakan, zorlayan) özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) İftira

18) Bir özel güvenlik görevlisinin görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanılması halinde hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Taksirle yaralama
c) İşkence
d) Eziyet
e) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

19) PVSK’ya göre, önleme araması kararı verebilecek merciler hangisidir?
a) Sulh ceza hakimi, asliye ceza hakimi
b) Sulh ceza hakimi, mülki idare amiri
c) Sulh ceza hakimi, cumhuriyet savcısı
d) Asliye ceza hakimi, cumhuriyet savcısı
e) Asliye ceza hakimi, mülki idare amiri

20) Aşağıdakilerden hangisi bir önleme araması kararında bulunmaz?
a) Aramanın sebebi
b) Aramanın konusu
c) Aramanın kapsamı
d) Aramanın yapılacağı yer
e) Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlilerinin kimlikleri

21) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel özellikleri arasında yer almaz?
a) Hareketli olmak suretiyle kamu düzenini sağlamak
b) Gerektiğinde halka yardımda bulunmak
c) İşlenen suçlara müdahale etmek
d) Kabahatlere idari yaptırım uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak
e) Suç soruşturması yapmak

22) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevlisinin adli veya idari nitelikte bir işlem yapmaya yetkili olduğu yasadışı bir fiil değildir?
a) Kumar oynamak, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak
b) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak
c) Kamu kurumuna ait kapalı alanda sigara içmek
d) Dilencilik yapmak
e) Gürültü yapmak

23) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin doğrudan görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak durdurma, kontrol ve kimlik sorma işlemleri yapmak
b) Suç işlemiş yabancı uyruklu bir şahsın geri gönderme işlemlerini yürütmek
c) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek
d) Devamlı hareketli bulunmak suretiyle tehlike ve riskleri önceden tespit edebilmek
e) Trafiğin genel düzenini bozanlara müdahale etmek ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak

24) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgi verilmeksizin nokta mahallinden ayrılmak mümkündür.
b) Nokta görevi süresinde görev mahalline gelen kişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir.
c) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izin verilebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

25) Aşağıdakilerden hangisi “yakalama” işlemini ifade eden doğru bir tanımlamadır?
a) Kişilerin bir suç şüphesi ile özgürlüğünün kısıtlanmasını da içerir.
b) Kabahat nedeniyle yerine getirilen bir özgürlük kısıtlamasıdır.
c) Yakalama sadece kolluk tarafından yapılabilir.
d) Yakalanan kişi mutlak surette gözaltına alınır.
e) Yakalanan kişinin yakınlarına bilgi verilmez.

26) Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla özel güvenlik görevlisi tarafından yapılabilecek bir yakalamadır?
a) Saldırgan bir hayvanın kontrol altına alınması
b) Ailesini kaybeden ve velisi bulunmayan beş yaşındaki bir çocuğun yakalanması
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişinin yakalanması
d) Firari bir hükümlünün yakalanması
e) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması

27) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
b) Yakalanan kişinin ifadesini alma
c) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme
e) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
e) Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama

28) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
a) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
b) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
c) Suç işlerken rastlanılan kişiler
d) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
e) Hakkında icra takibi bulunan kişiler

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemi değildir?
a) Korunan yere gelenlere kimlik sorma
b) Korunan yere gelenleri duyarlı kapıdan geçirme
c) Korunan yere gelenlerin çanta gibi kapalı eşyalarının içini inceleme
d) Detektör ile kişilerin üstünü inceleme
e) X-ray ve teknolojik cihazlar ile eşya içlerini kontrol etme

30) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin arama olarak kabul edilmeyen ve yardım amaçlı olarak yerine getirebileceği bir görevdir?
a) Yangın sebebiyle imdat çağrısında bulunan bir işyerine girme
b) Üniversitelerde genel güvenliği sağlama
c) Meşru savunma halinde mevcut saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla zor kullanma
d) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma
e) Hakkında karar bulunan kişileri yakalama

31) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma
b) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma

32) Önleme araması aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılmaz?
a) Havaalanlarının girişinde
b) Stadyumların girişinde
c) Konutta ve işyerlerinin başkaları tarafından girilmeyen bölümlerinde
d) Kamuya açık alanlarda ve karayollarında
e) Toplumsal olayların yapılacağı yerlerin girişinde

33) Aşağıdakilerden hangisi arama işlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?
a) Önleme araması – Özel güvenlik amirinin kararı
b) Önleme araması – Yerleşim yerinde ve konutta yapılabilir
c) Önleme araması – Hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amir
d) Adli arama – Cumhuriyet savcısının şifahi talimatı
e) Adli arama – Konutta yapılamaz

34) Zor kullanma yetkisi kapmasında direnmeyi (1), amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile (2) kuvveti kullanan kolluk görevlisi kendisi (3) ifadesinde (1)-(2)-(3) nolu boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun derecesini – (3) takdir ve tayin eder.
b) (1) ortadan kaldırmak – (2) zorun derecesini – (3) takdir ve tayin eder.
c) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun kapsamını – (3) belirler.
d) (1) etkisiz kılmak – (2) zorun içerik ve yapısını – (3) takdir ve tayin eder.
e) (1) ortadan kaldırmak – (2) zorun niteliğini – (3) belirler.

35) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangileri yapılmamalıdır?
I Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
II Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
III Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.
IV Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
V Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
a) I-II ve IV
b) IV ve V
c) I ve IV
d) II ve III
e) II ve V

36) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin aracını park yasağı bulunan bir yere park etmesi
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

Not : Bu soru, eski sınavlarda aşağıda belirtildiği gibi sorulmuştur. Diğerlerinden farklı olarak bu sınavdaki şıklarda iki doğru var gibi. Hangisinin doğru kabul edildiğini bilemiyoruz. 

40.Sınav 40) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

41.Sınav 32) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
c) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

42.Sınav 35) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

37) Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisinde aşağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en geniş şekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
b) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
c) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevreden araştırılmalıdır.
d) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı incelenmelidir.
e) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır.

38) Anayasamızda yer alan “ölçülülük” zor kullanmada aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelir?
a) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde
b) Orantılılık ve kademelilik
c) Orantılılık ve sıralılık
d) Direnmenin mahiyeti ve derecesi
e) Kademeli olarak artan nispette

Not: Bu sorunun geçmişte çıkan benzerleri aşağıdadır.

43.Sınav 22) Zor kullanmada aranan “orantılılık” ve “kademelilik” ilkeleri Anayasamızda yer alan aşağıdaki ilkelerden hangisine karşılık gelmektedir?
a) İnsan haklarının korunması
b) Temel hak ve hürriyetlerin korunması
c) Ölçülülük ilkesi
d) Hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabilmesi
e) Kişi haklarının anayasal güvence altında olması ilkesi

43.Sınav 79) Kolluğun güç kullanması sırasında bağlı kalması gereken iki temel ilke nedir? 

 a) Kademelilik ve ölçülülük
b) Minimum güç kullanma ve ölçülülük
c) Gecikmeme ve kademelilik
d) Makullük ve orantılılık
e) Ölçülülük ve orantılılık

39) Toplumsal eylemler sebepsiz olarak meydana gelmez. Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında sayılabilir?
a) Emeğin karşılığını alınamaması
b) Özgürlüğün kısıtlanması
c) Ekonomik yetersizlikler
d) Memnuniyetsizlik
e) Hepsi

40) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

41) Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklar için söylenebilir?
a) Yasalara ve kurallara saygılıdırlar.
b) Liderleri vardır.
c) Ortak amaçları vardır.
d) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.
e) Birbirlerini tanırlar.

42) Aşağıdakilerden hangisi gruplar için söylenebilir?
a) Bir lideri yoktur.
b) “Ben” duygusu değil “biz” duygusu hakimdir.
c) Ortak amaçları yoktur.
d) Birbirlerini tanımazlar.
e) Birbirlerinden habersiz bir araya gelirler.

43) “ ……… öldürücü olmayan, acı vermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen, güvenlik elemanıyla saldırgan arasında bir mesafe tutmaya yarayan ve genellikle kolun uzantısı olarak kullanılan, daha çok saldırı amaçlı bir silahtır.” Boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Gaz bombası
b) Kalkan
c) Cop
d) Kask
e) Sopa

44) Şüpheli bir şahsa ideal yaklaşma şekli nasıl olmalıdır?
a) Önden yaklaşma
b) Sağ veya sol arka 45 derecelik açıyla yaklaşma
c) Doğrudan arkadan yaklaşma
d) Yaklaşmama, uzakta kalma
e) Yanlardan yaklaşma

45) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Öncelikle gazlı ortam derhal terk edilmelidir.
b) Burnu temizlemek için sümkürülür ve normal nefes almaya gayret edilir.
c) Zaman içerisinde gazın etkisinin geçmesi beklenir.
d) Gözler rüzgara karşı açık vaziyette tutulur.
e) Bol soğuk su ile gaza maruz kalan yerler ovuşturulmadan yıkanmalıdır.

46) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandığı taktikler arasında yer almaz?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Sessizce dağılma
c) Dağılıyor gözükerek toplanma
d) Marş söyleme
e) Yaşlı, kadın ve çocukları kullanma

47) Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış, ne tür bir saldırganlık biçimidir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engellenme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öge olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

48) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Bu maddeler amacı dışında ve gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır.
b) Bu maddeler eğitim görmüş yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
c) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsa kullanılmamalıdır.
d) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekilde yararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyi hesaplanmalıdır.
e) Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır.

49) İlkyardım ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Hayat kurtarmak için yapılan müdahalelerdir.
b) Öncelikle çevrenin ve yaralının güvenliği sağlanmalıdır.
c) Mevcut imkanlar ve ilaçla yapılan ilk müdahaledir.
d) Durumun kötüye gitmesi önlenir.
e) Olay yerinde ilkyardım eğitimi almış kişilerce yapılan müdahaledir.

50) Kas-iskelet sisteminde hangisi yer almaz?
a) Kemikler
b) Eklemler
c) Kaslar
d) Pankreas
e) Eklem bağları

51) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amacı değildir?
a) Yardım sırasında oluşacak sakatlığı önlemek
b) Yaralanmanın büyümesini önlemek
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaralının sağlık durumunu korumak
e) Ağrısını azaltmak için bildiği ağrı kesici ilaçları kullanmak

52) Suni solunum sırasında hangisi yapılmaz?
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) Baş yükseltilerek nefes aldırılmaya çalışılır.
c) Soluk yolunu tıkayan yabancı maddeler temizlenir.
d) Çene yukarı kaldırılır, baş geriye atılır.
e) Ağızdan yapılan suni solunumda yaralının buruk delikleri kapatılır.

53) Yaralıda solunum olup olmadığını anlamak için hangisi yapılmaz?
a) Göğüs kafesinin hareketlerine bakılır.
b) Yaralının ağzına yaklaşılarak nefesi yüzde ve yanakta hissedilmeye çalışılır.
c) Ayna-cam gibi parlak yüzeyler, yaralının ağzına yaklaştırılarak buğulanma izlenir.
d) Şah damarından nabız kontrolü yapılır.
e) Yaralının ağzına, kulak yaklaştırılarak nefes duyulur.

54) Suni solunum ve kalp masajı ile ilgili hangisi yanlış bir uygulamadır?
a) Tıbbi yardım gelince bırakılır.
b) Yorgunluktan yapamayacak duruma gelince bırakılır.
c) Yaralının solunumu başlayınca bırakılır.
d) Tek başına suni solunum ve kalp masajı yapılmaz.
e) Sert bir zemine yatırarak yapılır.

Not: Soruda yanlış olan isteniyor. Soruya göre doğru cevap (yanlış uygulama) (b) şıkkı ise (d) şıkkı da aşağıdaki geçmiş sınav sorularıyla çeliştiği için bize göre yine iki doğru cevap var gibi.

42.Sınav 68) Yaralıya kalp masajı ve suni solunum uygulaması gerektiğinde ilkyardım yapılabilmesi için en az kaç ilkyardımcıya gereksinim vardır?
a) Zor durumda sıra ile kalp masajı ve suni solunum tek başına yapılabilir, en az bir kişi gereklidir.
b) Biri suni solunum yaparken aynı anda diğeri kalp masajı yapar, en az iki kişi gereklidir.
c) İlkyardım sırasında yorulma olacağından en az üç kişinin olması gereklidir.
d) Bu işlemler en az dört kişi ile yapılmalıdır.
e) Hiçbiri

19.Yenileme 32) İlkyardımcı kalbi ve solunumu birlikte duran bir kimseye aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) 1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı
b) 3 kez suni solunum, 2,5 kez kalp masajı
c) 8 kez suni solunum, 1 kez kalp masajı
d) 4 kez suni solunum, 4 kez kalp masajı
e) 2 kez suni solunum, 10 kez kalp masajı

55) Kalp masajı ile ilgili hangisi doğru değildir?
a) Göğüs kafesi 4-5 cm esnemelidir.
b) Sert bir zeminde yapılır.
c) Kalp çalışmaya başladıktan 5 dakika sonra masaj sonlandırılır.
d) Dirsekler bükülmeden yapılır
e) 2-3 dakikada bir, şah damarından kalbin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

56) Toplardamar kanamalarıyla ilgili hangisi doğrudur?
a) Fışkırır tarzdadır.
b) Parlak kırmızıdır.
c) Koyu kırmızıdır.
d) Toplardamarlar kanamazlar.
e) Leke tarzında kanama olur.

57) Zehirlenmelerde yapılmaması gereken hangisidir?
a) Hasta ABC yönünden değerlendirilir.
b) Kezzap gibi maddeler içmişse hemen kusturulup zehrin kana karışmadan atılması sağlanır.
c) Gerekiyorsa suni solunum uygulanır.
d) Hasta bilinçsizse asla kusturulmaz.
e) Acilen sağlık kuruluşuna sevk edilir.

58) Turnike uygulamasıyla ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kullanılacak bez-sargı bezi vs. 7-8 cm eninde olmalıdır.
b) Uzuv kopması varsa uygulanır.
c) Kol ve bacaktaki kanamalarda turnike yapılmaz.
d) Kanama kontrolünde diğer yöntemler etkisiz kaldıysa yapılır.
e) Uzak bir yere taşınacaksa 20-30 dakikada bir 5-10 saniye gevşetilir.

59) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20.maddesinde; “Terörle mücadelede görev veren adli, istihbari, idari ve askeri görevliler ile kolluk görevlileri ve terör örgütlerinin hedefi haline getirilen kişiler hakkında gerekli koruma tedbirleri kim tarafından alınır?
a) Hükümet
b) Devlet
c) Millet
d) Polis
e) Kolluk

60) Korunacak kişinin konutunda nokta tesis etmek ve yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşyeri koruma
b) Özel koruma
c) Çağrı üzerine koruma
d) Konut koruma
e) Yakın koruma

61) Muhtemel tehlikeden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir. Önemli kişiye açık alanlarda saldırı riskinden dolayı program yerine nasıl bir yoldan gitmek gerekir?
a) Kısa
b) Uzun
c) Geniş
d) Kalabalık
e) Güvenli

62) “Çevremizde olan bitene karşı daima duyarlı bulunarak anormal olayların farkına varmalı, her zaman uyanık ve şüpheci olmalıyız.” Burada kullanılan ifade hangi koruma önlemlerindendir?
a) Temel koruma önlemleri
b) Kişisel fiziki güvenlik önlemleri
c) Kişisel koruyucu güvenlik önlemleri
d) Kişisel yaya koruma önlemleri
e) Kişisel araçlı koruma önlemleri

63) Koruma sırasında korunun kişi ve korumalar birbirlerini iyi tanımalıdır. Korumaların birbirini tanıması için ne takılmaz?
a) Gül
b) Rozet
c) Kravat
d) Aynı kıyafet
e) Yaka kartı

64) Koruma personelinde aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?
a) Her türlü silahı kullanabilmelidir.
b) Sabırlı ve temsil yeteneği olmalıdır.
c) Sabotaj ve arama konusunda bilgili olmalıdır.
d) Öğrendiği her bilgiyi paylaşmalıdır.
e) Koruma esnasında elleri boş olmalıdır.

65) Koruma görevlisi, koruma görevi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Korunan kişi, her türlü tehlikeden korunur.
b) Koruma personeli, korunan kişiyi her organizasyonda korumalıdır.
c) Koruma personeli görevi esnasında sadece korunan kişiyi takip eder.
d) Koruma görevi kesintisiz yapılmalıdır.
e) Koruma personeli kılık kıyafetine özen göstermelidir.

66) Koruma personeli için güneş gözlüğü hava şartlarına göre vazgeçilmez aksesuarlardan biridir. Güneş gözlüğü kullanım amacı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Güneş gözlüğü artistik amaçlı olup koruma personelinin önemini artırmak için kullanılır.
b) Güneş gözlüğü, şahısların incelenmesi sırasında bakılan yönü belli etmediği için kullanılır.
c) Güneş gözlüğü, güneşten dolayı parlayan camlara ve metallere bakmayı kolaylaştırdığı için kullanılır.
d) Güneş gözlüğü korumaların birbirlerini tanımalarını kolaylaştırmak için kullanılır.
e) Güneş gözlüğü daha iyi görmek için kullanılır.

67) Önemli kişinin şehir içi seyahatlerinde acil durumlarda kullanabileceği güvenli bölgeler tespit edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden değildir?
a) Kolluk kuvvetlerine ait binalar
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Valilik binaları
e) Parti binaları

68) Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin en önemli özelliğidir?
a) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar.
b) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.
c) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.
d) Halkla ilişkiler güven duymayla aynı anlama gelir.
e) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır.

69) İletişim nasıl bir süreçtir?
a) İletişim; bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.
b) İletişim bir karar verme sürecidir.
c) İletişim bir düşünme sürecidir.
d) İletişim bir yönetim sürecidir.
e) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir.

70) İletişim faaliyetinin olması için aşağıdakilerden hangisi olmazsa olmazlardandır?
a) En az bir organizasyonun varlığı gereklidir.
b) En az iki sistemin varlığı gereklidir.
c) En az bir personelin varlığı gereklidir.
d) En az bir sistemin varlığı ereklidir
e) En az belli bir mali kaynağın varlığı gereklidir.

71) Aşağıdakilerden hangisi iletişim çatışması doğuran sebeplerden değildir?
a) Kültürel faktörler
b) Rol farklılıkları
c) Sosyal çevre faktörü
d) Empati
e) Algı farklılıkları

72) Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden değildir?
a) Suçlayıcıdır.
b) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
c) Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
d) Kişiyi incitir.
e) Savunmaya itmez.

73) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Halkla ilişkiler ile kurum arasında bağlantı yoktur.
b) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.
c) Halkla ilişkiler empatinin önemli bir parçasıdır.
d) Halkla ilişkiler ile reklam arasında bağlantı vardır.
e) Halkla ilişkiler empatisiz bir iletişimdir.

74) Aşağıdakilerden hangisi “kitle iletişimi”nin tanımıdır?
a) Birtakım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılması sürecine denir.
b) Birtakım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesi sürecine denir.
c) Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilerek iletişim kuralları haline getirilmesi sürecine denir.
d) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlara dağıtılması sürecine denir.
e) Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım kaynaklar tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine denir.

75) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir?
a) Korku
b) Ön kabul
c) Kararlılık
d) Duyarsızlık
e) Alınganlık

76) “Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerek çözen kişiler… “ Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlanırsa yanlış olur?
a) karşısındakileri dikkatle dinlerler.
b) karşısındaki kişilerin gereksinimlerini gözetirler.
c) yalnızca kendilerinden daha güçlü olduğunu düşündükleri kişiler karşısında pes ederler.
d) çabucak gerilemezler.
e) sorunla ilgili herkesin, sorunun çözümü üzerine odaklanabilmesini sağlarlar.

77) İletişim sürecinde alıcının, vericiye tepkilerini aktardığı süreç, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Kanal
b) Mesaj
c) İleri bildirim
d) Geri bildirim
e) Kodu açma

78) Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?
a) Kendi rolünün dışına çıkma becerisi
b) Başkasının rolünü üstlenme
c) Karşılıklı rol değişimi
d) Rolün iyi tanımlanması
e) Yapılacak işte belirsizliğin giderilmesi

79) Aşağıdakilerden hangisi görsel medya unsurlarından biri değildir?
a) Televizyon
b) Basın bildirisi
c) Film
d) Gazete
e) İnternet

80) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gaz, elektrik, orman, baca
b) Sıvı, metal, benzin, katı
c) Katı, sıvı, gaz, metal
d) Ahşap, sıvı, gaz, metal
e) Doğalgaz, LPG, köpük, CO2

81) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken hangisidir?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Gaz kaçağı kontrolü çakmakla yapılmalıdır.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz-telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.

82) Evimizde doğalgaz kaçağını hissettiğimizde hangilerini yapmalıyız?
I Elektrik düğmelerini kapatmalıyız.
II Vanayı kapatmalıyız.
III Gazı tahliye etmeliyiz.
IV Kapıları kapatmalıyız.
a) I-II-III
b) II-III
c) I-II
d) I-IV
e) I-II-IV

83) Yangın oluşum safhaları sırası ile hangileridir?
a) Duman, başlangıç, alev
b) Başlangıç safhası, yayılma safhası, korlaşma safhası
c) Duman, alev, korlaşma
d) Alev, duman koku,
e) Yayılma, koku, korlaşma safhası

84) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca parlama ve patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Yağlı boya
b) Benzin
c) Gaz yağı
d) Fuel-oil
e) Mazot

85) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
c) Havayı kesme
d) Isı transferi yaparak söndürme
e) Hepsi

86) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
b) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
c) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir.
d) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir.
e) Hiçbiri

87) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kum – Sulu köpük
b) Su – Karbonmonoksit
c) Köpük – Kimyevi madde
d) Kuru kimyevi toz
e) Hiçbiri

88) Aşağıdaki sistemlerden hangisi kamera sistemlerinin (CCTV) kullanılmasıyla sağlanacak bir fayda değildir?
a) Caydırıcı etki oluşturması
b) Olayların geriye dönük incelenmesine imkan vermesi
c) Olaylara zamanında müdahale etmesi sağlaması
d) Ziyaretçilerin çantalarının içeriğinin görüntülenmesi
e) Çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılması

89) Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Kayıt cihazı
d) Parmak izi okuyucu
e) Lens

90) El tipi metal detektörler ve kullanımları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kurulum ve montaj gerektirmez.
b) Hafiftir.
c) Şahıslar kendi kendilerini kontrol ederler. Bu esnada güvenlik görevlisi uzaktan cihazın alarm verip vermediğine bakar.
d) Batarya ile çalışır.
e) Alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiğini anlama imkanı sağlar.

91) Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Biyometrik giriş sistemi
c) Bariyer
d) X-ray cihazı
e) Tel örgü

92) Termal kamera ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ortamdaki canlıların ve nesnelerin ısılarına göre görüntüleme yapan kameradır.
b) Aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda bile faydalı görüntüler alır.
c) Hareketli (pan-tilt) olarak çalışabilir.
d) Sadece canlıları algılayabilir.
e) Çevre güvenliği amacıyla kullanılabilir.

93) Aşağıdaki özelliklerden hangisi biyometrik tanımlama amacıyla kullanılamaz?
a) Parmak izi
b) İris
c) Yüz
d) Saç şekli
e) El geometrisi

94) Polisin ve özel güvenliğin suçun önlenmesinde birbirini bütünleyen rolleri vardır. Bu nedenle iki kurum arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
a) Dayanışma
b) Rekâbet
c) İşbirliği
d) Sosyal paylaşım
e) İletişim

95) Kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlileri ortak bir amaç için beraber çalışmak zorundadır. Burada bahsedilen amaç nedir?
a) Toplumda sosyal paylaşımı tesis etmek
b) Toplumda adalet duygusunu tesis etmek
c) Toplumda bilgi paylaşımını tesis etmek
d) Toplumda güven ve huzuru tesis etmek
e) Toplumda sevgi ve saygı tesis etmek

96) Aşağıdakilerden hangisi polisin yetkilerinden değildir?
a) Parmak izi alma
b) Arama
c) Zor kullanma
d) İşe alma
e) Silah kullanımı

97) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışında ne zaman kullanabilir?
a) Hiçbir zaman
b) Her zaman
c) Kişi koruma sırasında
d) Para ve değerli eşya nakli sırasında
e) Cenaze töreni sırasında

98) Kişi ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe başvururlar. İl özel güvenlik komisyonunda yapılan değerlendirme neticesinde talebin uygun görülmesi halinde hangi belge verilir?
a) Özel güvenlik kimlik kartı
b) Özel güvenlik sertifikası
c) Özel güvenlik eğitim programı
d) Özel güvenlik izin belgesi
e) Özel güvenlik denetim belgesi

99) Uyuşturucu madde suçu ile ilgili bilgi almak ve operasyonel çalışmaya başlamak için nerelerden bilgi alınır?
a) Muhbirlerden
b) İhbarlardan
c) Gizli görevlilerden
d) İfade tutanaklarından
e) Hepsi

100) Tohumuna “çedene” de denen ve aynı zamanda tohumundan kuş yemi olarak faydalanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kokain
b) LSD
c) Afyon sakızı
d) Kenevir
e) Baz morfin

 SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları içerisinde sayılmaz?
a) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe tetik parmağı asla tetik korkuluğunun içine konmaz.
b) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir.
c) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır.
d) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.
e) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir.

2) Çap nedir?
a) Şarjörün fişek kapasitesidir.
b) Fişek yatağının fişek kapasitesidir.
c) Namlunun toplam uzunluğudur.
d) Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir.
e) Hiçbiri

3) Hangisi taşıma ruhsatının geçerli olduğu yerlerdendir?
a) Siyasi parti toplantıları
b) Toplu taşıma araçları
c) Grev yapılan işyerleri
d) Mahkeme salonları
e) Hastanelerin psikiyatri bölümleri

4) Ruhsatın veriliş nedeninin ortadan kalkması halinde, ruhsat sahibi durumunu ……… içerisinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundadır?
a) 1 sene
b) 1 ay
c) 6 ay
d) 15 gün
e) 1 hafta

5) “Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır ve tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlardır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Uzun namlulu ateşli silahlar
c) Savaş (harp) tüfekleri
d) Ağır ateşli silahlar
e) Av tüfekleri

6) Yarı otomatik tabancanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetik bir defa çekilip bırakılmadığı zaman, şarjördeki fişekler bitene kadar ateş edebilen tabancalardır.
b) Yapılan her atıştan sonra tekrar elle doldurulan silahlardır.
c) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikici atışa hazır hale gelen tabancalardır.
d) Aynı anda iki kişi tarafından kullanılabilen silahlardır.
e) Hiçbiri

7) Kimyasal silahlar fizyolojik etkilerine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Parçalayıcı
b) Boğucu
c) Kan zehirleyici
d) Yakıcı
e) Kusturucu

8) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın özelliklerinden değildir?
a) Fişek yatağı hariç namlu uzunluğu 30 cm.yi geçmez.
b) Bütün uzunluğu 50 cm.yi geçmez.
c) Patlayıcı ve itici güç ile mermi atar.
d) Saçma ve gaz atabilir.
e) Tek bir parçadan oluşur.

9) Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik korkuluğu
b) Çıkarıcı
c) Arpacık
d) Kabza kapağı
e) Horoz

10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre veya inç olarak ifadesine çap denir.
b) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür.
c) Namlu içerisindeki girintilere yiv denir.
d) Yerine getiren yay (icra yayı) çerçeveye sabit şekilde bulunur.
e) Çekirdeğin namlu içerisinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye hatve denir.

11) Fişek yatağıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Fişek yatağının çapı, namlunun çapından biraz daha büyüktür.
b) İğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yerdir.
c) Atışa hazır fişeğin bulunduğu yerdir.
d) Fişek yatağının içerisinde yiv ve set bulunmaz.
e) Hepsi

12) Fişek yatağı desteğinin görevi hangisidir?
a) Tabancanın destekli bir şekilde tutulmasını sağlar.
b) Fişek yatağındaki fişeğin namlu içerisine kaçmasını engeller.
c) Sürgünün geride takılmasını sağlar.
d) Tabancanın kolay şekilde emniyete geçmesini sağlar.
e) Fişeğin namludan dönerek çıkmasını sağlar.

13) Şarjördeki fişeklerin rahat bir şekilde fişek yatağına itilmesine yarayan parça hangisidir?
a) İcra yayı (yerine getiren yay)
b) İcra yayı mili (yerine getiren yay mili)
c) Kompensatör
d) Şarjör yayı
e) Harbi

14) Fişeğin ya da boş kovanı fişek yatağından çıkarmaya yarayan tertibata ne denir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Emniyet tertibatı
d) Çerçeve tertibatı
e) Hiçbiri

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından biri değildir?
a) İğne
b) Horoz
c) Gerdel
d) Tetik
e) İğne yayı

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemidir?
a) Horozlu sistem
b) İğneli sistem
c) Horozlu-iğneli sistem
d) Hepsi
e) Hiçbiri

17) Hangisi yardımcı emniyet tertibatları içerisinde yer almaz?
a) Horoz emniyeti
b) Tetik emniyeti
c) İkaz emniyeti
d) İğne emniyeti
e) Kurma emniyeti

18) Kabza emniyetinin açık olması için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
a) El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
b) Tetiği yavaş çekmek
c) Horozu yavaş düşürmek
d) Şarjöre baskı yapmak
e) Tetiğe iki kere devamlı basmak

19) Tetik çekildiği halde horoz düşmüyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik manivelası tetikten kopmuş olabilir.
b) Fişek yatağında pislik olabilir.
c) Tetik manivelası kırık olabilir.
d) Tabanca emniyette olabilir.
e) Horozun çenesi aşınmış olabilir.

20) Aşağıdakilerden hangisi fişeklerin sınıflandırması içerisinde yer almaz?
a) Çekirdeksiz fişekler
b) Av fişekleri
c) Hava fişekler
d) Gaz fişekleri
e) Çekirdekli fişekler

21) Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
b) Tırnak-Kapsül-Gömlek-Kurşun
c) Gömlek-Kurşun-Bakır-Barut
d) Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
e) Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek

22) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almaması nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir.
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir.
c) İğne kırık olabilir.
d) Kapsülde alev kanalı yoktur.
e) Mekanizma tam kilitlenmemiş olabilir.

23) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
a) Füzyon
b) Fisyon
c) Biyolojik
d) İhtar
e) Balistik

24) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz?
a) Günlük bakım
b) On yıllık bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

25) Hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerdendir?
a) Pense
b) Tornavida
c) Matkap
d) Harbi
e) Yan keski

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 82602 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.