45.Özel Güvenlik Sınavı (Cevapsız)

04 Ocak 2014 tarihinde yayinlandi

 

45.SINAV (A GRUBU)

 

1) Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?
a) Özel toplantılarda ve spor müsabakalarında
b) Para ve kıymetli eşya nakillerinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Eğitim ve öğretim kurumlarında
e) Hepsi

2) PVSK ile kolluğa verilen “Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak” ifadesi ile hangi tür hizmetlere vurgu yapılmıştır?
a) Bastırıcı
b) Önleyici
c) Caydırıcı
d) Adli
e) Hiçbiri

3) Kolluk amirinin kolluk memuruna verdiği bir emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Kolluk görevlisi, amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir.
b) Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir.
c) Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emri yerine getiren sorumlu olur.
d) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez.
e) Konusu suç teşkil eden emri yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

4) Polisin kişileri durdurma süresi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Durdurma süresi 5 dakikayı geçemez.
b) Durdurma süresi 15 dakikayı geçemez.
c) Durdurma süresi 45 dakikayı geçemez.
d) Durdurma süresi 60 dakikayı geçemez.
e) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

5) Kendisine kimlik sorulan bir kişinin kimliğini gösteren bir belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla gözaltına alınabilmesi için kimin izni gerekir?
a) Adli kolluk amiri
b) Cumhuriyet savcısı
c) Adli kolluk sorumlusu
d) En üst dereceli kolluk amiri
e) Sulh ceza hakimi

6) PVSK’ya göre, nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişiler gözaltından serbest bırakılmadan önce yapılması gereken son bir işlem nedir?
a) Teşhis
b) Yer gösterme
c) Keşif
d) Fotoğraf ve parmak izi alma
e) İfade alma

7) PVSK’ya göre, bir futbol maçı öncesi ve sonrası önleme araması kararı verme yetkisi kimlere verilmiştir?
a) Mülki amir, sulh ceza hakimi
b) Mülki amir, cumhuriyet savcısı
c) Adli kolluk amiri, mülki amir
d) Adli kolluk sorumlusu, mülki amir
e) Adli kolluk sorumlusu, en üst dereceli kolluk amiri

8) Özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanırken karşı tarafın direnmesi durumunda kullanılan yetki hangisidir?
a) Zor kullanma
b) Zor alım
c) Gözaltı
d) Emanete alma
e) Tutuklama

9) Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerinden değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
c) Demokratik olma
d) Lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olma
e) Barışçıl olma

10) Devletin yasama yetkisi ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi doğrudur?
a) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
b) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
c) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
d) Yasama yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
e) Yasama yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

11) Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirten, Anayasanın 10. maddesinin başlığı nedir?
a) Kanun önünde eşitlik
b) Eşitlik ilkesi
c) Ayrımcılık yasağı
d) İmtiyaz yasağı
e) Eşit muamele ilkesi

12) Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetler ile ilgili aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
b) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.
c) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
d) Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olabilir.
e) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

13) Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği hallerden biri değildir?
a) Savaş
b) Deprem
c) Seferberlik
d) Sıkıyönetim
e) Olağanüstü haller

14) Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılması hangi Anayasal hakkın veya özgürlüğün istisnasıdır?
a) İşkence yasağı
b) Yaşama hakkı
c) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı)
d) Zorla çalıştırma yasağı
e) İfade özgürlüğü

NOT : Soru metni, Anayasanın “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17.maddesine ait, (c) şıkkı yakın anlamlı gibi görünse de esasen bir alttaki sorunun doğru cevabı olduğundan muhtemelen yazım hatası var.

15) Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması, hangi Anayasal hakkın veya özgürlüğün bir istisnasıdır?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Seyahat özgürlüğü
c) Haberleşme özgürlüğü
d) Özel hayatın gizliliğine saygı
e) Kişinin dokunulmazlığının korunması

16) Kişinin konut dokunulmazlığı hangi temel Anayasal hakkının bir parçasıdır?
a) Aile hayatının korunması hakkı
b) Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı
c) Haberleşme hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Yerleşme hakkı

17) Bir özel güvenlik görevlisinin bir kişinin eşyasını geçici olarak emanete (muhafaza altına) alması hangi Anayasal hakka bir müdahaledir?
a) Kullanma hakkı
b) Yararlanma hakkı
c) Mülkiyet hakkı
d) Faydalanma hakkı
e) Hak arama hakkı

18) Türk Ceza Kanunu açısından “çocuk” deyiminden henüz kaç yaşını doldurmamış kişi anlaşılır?
a) 13
b) 15
c) 17
d) 18
e) 19

19) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

20) Türk Ceza Kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Görevi yaptırmamak için direnme
b) Görevli memura hakaret
c) Görevli memura mukavemet
d) İftira
e) Suç üstlenme

21) X-ray operatörlerinin görevi nedir?
c) Cihazdan geçen nesnelerin içeriğini inceleyerek şüpheli bir durum varsa kontrol edilmesini sağlamak
b) Metal cisimleri tespit etmek
c) Uyuşturucu madde analizi yapmak
d) Kapalı kutuları açtırmak
e) Şahısların vücut kontrollerini yapmak

22) Kapalı karton bir kutunun içerisinde metalik nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?
I X-ray cihazı
II Metal detektörü
III Kamera
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

23) Telsiz haberleşmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Telsiz mandalına basılı tutularak konuşulur.
b) Konuşan kişi muhaberenin başında kendisini tanıtır.
c) Kanalda muhabere varken mandallama yapılmaz.
d) Aynı kanalda, aynı anda sadece bir kişi konuşur.
e) Karşı taraf cevaplamadığı müddetçe muhabere başlamaz.

24) Aşağıdakilerden hangisi elektronik çevre güvenlik elemanıdır?
a) Tel örgü (el örgü)
b) Kamera
c) Duvar
d) Bariyer
e) Demir parmaklıklar

25) Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Tabanca
b) Kamacık
c) Madeni para
d) Kemer tokası
e) Çakıl taşı

26) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı yapacak kişide mutlaka bulunması gereken özelliklerden biridir?
a) Güvenlik personeli olmak
b) Sakin ve tedbirli olmak
c) Telsiz kullanmayı bilmek
d) İyi bir oto sürücüsü olmak
e) İyi bilgisayar kullanmak

27) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarındandır?
a) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek
b) Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
c) İnsanların hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
d) Vücut sisteminin daha rahat çalışmasını sağlamak
e) Yaralının hayatını kurtarmak

28) Ağızdan ağza suni solunum yapılacak hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Sırtüstü düz yatış
b) Yarı oturuş
c) Yüzüstü yatış
d) Yan yatış
e) Oturuş

29) Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
a) Kanın kalbe gelme hızının artması
b) Vücut sıcaklığının yükselmesi
c) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
d) Kandaki oksijen oranının düşmesi
e) Dolaşım sistemindeki kanın artması

30) Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yanık
b) Burkulma
c) Kırık
d) Çıkık
e) Kanama

31) Birici derece yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yanığa salça ya da diş macunu sürülmez.
b) Yanan hasta ağrı hissetmez.
c) Birinci derece yanıkta ciltte su toplanır.
d) Yanan bölgede kızarıklık ve hassasiyet artışı olur.
e) güneş yanıklarının çoğu birinci derece yanıktır.

32) Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılacak ilkyardım uygulaması değildir?
a) Kazazede kapalı bir ortama alınmalıdır.
b) Üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılıp kuru giysiler giydirilmelidir.
c) Yaşamsal bulgular hızla kontrol edilmelidir.
d) Kazazede hızla ısı kaynağı yanına alınıp ısıtılmalıdır.
e) Kazazede mümkün olduğunca hareket ettirilip uyanık tutulmalıdır.

33) Trafik kazası olan ortamda, aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ile ilgilidir?
a) Görgü tanıklarına kaza nedeninin sorulması
b) Yaralıların yaşam bulgularının kontrol edilmesi
c) Olay alanında varsa suç delillerinin toplanması
d) Araçtaki hasarın tespit edilmesi
e) Dağılan eşyaların toplanması

34) İlkyardımcı açısından kaza yeri ortam değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kendisi de kazazedeler arasında ise öncelikle kendisini değerlendirir.
b) Kaza yerinde halen tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir.
c) Kaza yerinde sağlık personeli varsa hemen onun talimatlarına uyar.
d) Süregelen tehlike; yangın, patlama, zehirlenme vs. varsa yaralıları taşır.
e) Hepsi doğrudur.

35) Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilkyardım müdahalesinden değildir?
a) Yaşamsal bulgular izlenir.
b) Isırılan yere soğuk tatbik edilir.
c) Hasta sakinleştirilip dinlenmesi sağlanır.
d) Yara bol su ile yıkanır.
e) Isırılan yer kalp seviyesinden yukarıda tutulur.

36) I Cenaze törenlerinde
II Düğün törenlerinde
III Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde
IV Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile özel güvenlik görevlilerine kimlik sorma yetkisi verilmiştir. Özel güvenlik görevlileri bu yetkilerini yukarıda belirtilen durum ve yerlerden hangilerinde kullanabilirler?
a) I ve III
b) II ve IV
c) Yalnız I
d) I, II, III ve IV
e) Yalnız III

37) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Kimlik sorma
c) Kişileri sorgulama
d) Duyarlı kapıdan geçirme
e) Eşyaları X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

38) Olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
b) Olayda yaralanan kişiler varsa bu kişilerin yakınlarının olay yerine girmesine izin verilmesi
c) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması
d) Olay yerinin koruma altına alınması
e) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması

39) I Teknik görüntüleme (fotoğraf ve/veya kamera çekimi)
II Kroki
III Rapor veya tutanak
Yukarıdakilerden hangileri olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde kullanılan yöntemlerdendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) Yalnız I
e) Yalnız III

40) Suç kastının davranışa dönüştüğü yerde başlayıp failin kaçış yönüyle devam eden, olayın işleniş tarzının, mağdur ve failleri arasındaki ilişkinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespit edilebileceği yere denir. İfadesindeki tanım aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir?
a) Kaçış yeri
b) Olay yeri
c) Keşif yeri
d) Toplanma yeri
e) Saklanma yeri

41) Nokta görevi ve bu görevi yerine getirenlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Nokta görevi sırasında, noktadan giriş yapan kişilerin ve bu kişilerin yanında bulunan eşyanın kontrolü yapılmaz.
b) Görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilir.
c) Görev mahalli olarak belirlenmiş ve sınırlandırılmış bir yerde yerine getirilir.
d) Bir sonraki personel gelerek görevi devralıncaya kadar görev yerinde kalınır.
e) Bir sonraki personele görevi devretmeden önce, görev süresince meydana gelmiş olaylar, takip edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilir.

42) Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin amaçları arasında yer almaz?
a) Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmak
b) Görev yapılan yerin koruma ve güvenliğini sağlamak
c) Görev alanına kontrolsüz giriş ve çıkışları önlemek
d) Halkta ve çalışanlarda korku duygusu oluşturmak
e) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumlara engel olmak

43) Ziyaretçilerin kontrolüne ve bina içerisine alınmalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ziyaretçi defteri tutularak, ziyaret amacıyla gelenler bu deftere kaydedilir.
b) Ziyaretçi giriş kartı verilerek bu kartla içeri girmeleri sağlanır.
c) Bina içerisine girmenin veya bulunmanın yasak olduğu yerlere, ziyaretçilerin girmelerine veya bulunmalarına engel olunur.
d) Gerekse dahi ziyaretçilerin yanına güvenlik personeli hiçbir şekilde refakatçi olarak verilmez.
e) Ziyaret edilecek şahısla görüşülerek ziyaretin doğruluğu teyit edilir.

44) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen eşyalardan hangisini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmamıştır?
a) Terk edilmiş eşya
b) Bulunmuş eşya
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlarda veya işyerlerinde çalışanların yanlarında getirdikleri kişisel eşya
d) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
e) Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya

45) Bir işyerinin girişinde özel güvenlik kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu işyerine girecek olanlarla ilgili işlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ziyaretçi olarak gelenlerin kimlikleri sorulur.
b) İşyerine girecek olanlar duyarlı kapıdan geçirilir.
c) İşyerine girecek olanların eşyaları X-ray cihazından geçirilir.
d) Ziyaretçi olarak gelenlerin birden çok ve aralarında akrabalık ilişkisi olması halinde, içlerinden sadece birinin kimlik bilgisi sorulur ve sadece bu kişinin eşyaları kontrolden geçirilerek işyerine alınır.
e) İşyerine girecek olanların üstleri detektörle kontrol edilir.

46) Kişilerin üstlerinin el detektörü ile kontrol edilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Görev başlangıcında veya göreve gelindiğinde detektörün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
b) Detektör, incelenen bölgeye belli bir mesafeden paralel tutularak kontrol edilmelidir.
c) Kontrol, bir yerden başlayıp belirli bir sıra izlenerek yapılmalıdır.
d) Bina veya tesise girmek isteyen şahsın güvenlik açısından sorun meydana getirecek bir madde veya metal taşımadığı anlaşıldığında kontrol sona erdirilmeli ve kişinin girişine izin verilmelidir.
e) Kontrol sırasında detektörün sinyal vermesi halinde, sinyalin kaynağı bulunsa ve bu kaynak bir güvenlik riski oluşturmadığı anlaşılsa dahi kişi en az beşer dakika arayla üç kez kontrole tâbi tutulduktan sonra girişine izin verilmelidir.

47) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili bir mevzuat değildir?
a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
c) Borçlar Kanunu
d) Türk Medeni Kanunu
e) Türk Ceza Kanunu

48) Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemi değildir?
a) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi
b) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altına alınması
c) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişinin kimlik tespiti amacıyla durdurulması
d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi
e) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinin tespit edilerek tutulması

49) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması
b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması
c) Suça konu eşyanın tespiti veya suç şüphelisinin yakalanması için yapılması
d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortaya çıkartılması
e) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması

50) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk görevleri arasında yer alan bir görev değildir?
a) Suçları önlemek amacıyla devriye gezmekme
b) Suç işleyen kişiler hakkında iddianame hazırlamak ve mahkemeye sevk etmek
c) Koruma ve kontrol amaçlı nokta görevi yapmak
d) Genel arama ve kimlik kontrolü uygulaması yapmak
e) Aranan kişileri tespit etmek ve yakalamak

51) Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?
a) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı bilgi
b) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkin bilgi
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgi
e) Tutanağın düzenlenme tarih ve saati

52) Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?
a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması
b) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması
c) Kişinin üzerinde kimlik belgesi bulunmaması
d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması
e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi

53) Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılması temin edilmelidir.
e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.

54) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
c) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme yapılabilir.

55) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
a) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına ilişkin sorgulama yapma
b) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teşkil eden eşya veya delil olabilecek eşyayı emanete alma
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma

56) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
a) Alev
b) Duman
c) Isı
d) Yanma
e) Yangın

57) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yangın çeşitleri doğru olarak verilmiştir?
a) Katı, sıvı, gaz, metal
b) Elektrik, gaz, sıvı, duman
c) Ahşap, elektrik, sıvı, orman
d) Orman, duman, sıvı, gaz
e) Duman, alev, gaz, elektrik

58) Yangın söndürme prensipleri nelerdir?
a) Dağıtma, boğma, soğutma
b) Soğutarak söndürme, havayı keserek söndürme, yanıcı maddeleri ortadan kaldırma
c) Örtme, dağıtma, parçalama
d) Dağıtma, sulama, kapatma
e) Parçalama, boğma, havayı kesme

59) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

60) Yangın oluşum safhaları sırası ile hangileridir?
a) Duman, başlangıç, alev
b) Başlangıç safhası, yayılma safhası, korlaşma safhası
c) Duman, alev, korlaşma
d) Alev, duman, koku
e) Yayılma, koku, korlaşma safhası

61) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
a) Orman yangınları
b) Havaalanları, uçak hangarları
c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri
d) Boya, vernik atölyeleri ve depoları
e) Hiçbiri

62) Elektrik yangınlarında hangi yangın söndürücü madde kullanılmaz?
a) Su
b) Toprak
c) CO2
d) Kuru kimyevi toz
e) Halokarbon

63) Doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük yangın söndürme cihazı
b) Köpük yangın söndürme cihazı
c) Su yangın söndürme cihazı
d) Battaniye
e) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı

64) Dünyada ve yurdumuzda en çok tüketimi olan uyuşturucu madde hangisidir?
a) Eroin
b) Morfin
c) Esrar
d) Ekstazi
e) LSD

65) Morfinden elde edilen uyuşturucu madde hangisidir?
a) Eroin
b) Morfin
c) Ekstazi
d) Esrar
e) LSD

66) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin işlevlerinden biridir?
a) Manipülasyon
b) Halkı eğitme
c) Halkı bilgilendirme
d) Birlik ve beraberliği sağlama
e) Haber verme

67) Bir kişiye karşı hissedilen pozitif (olumlu) duyguya ne denir?
a) Empati
b) Sempati
c) Entropi
d) Sosyopati
e) Antipati

68) “Bir insanın kendisini başkasının yerine koyma” tarifi hangi kavramı anlatmaktadır?
a) Antipati
b) Sempati
c) Duyumsama
d) Duygusallık
e) Empati

69) İletişimde, iletişimi ilk başlatana ne denir?
a) Hedef
b) Mesaj
c) Kaynak
d) Ortam
e) Alıcı

70) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim çeşitlerindendir?
a) Makale
b) Konferans
c) Sohbet
d) Açık oturum
e) Münazara

71) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 1K’yı ifade eden kelimedir?
a) Kaç
b) Kez
c) Kaçıncı
d) Kim
e) Kaç kere

72) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Beyaz ve ucu sivri ayakkabı
b) Dar giysiler
c) Takım elbise
d) Kaliteli sigara içtiğini belli eden sararmış diş
e) Kot pantolon ve üstten iki düğmesi açık gömlek

73) Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimi geliştirme yollarından değildir?
a) Yapılacak işlerde eşinin fikrini alma
b) Çocuklarla arasına devamlı mesafe koyma
c) Eşlerin birbirini ara sıra telefonla arayıp hal hatır sorması
d) Eşinin eksikliklerini telafi etme
e) Çocuklarla beraber yürüyüş yapma

74) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) Konuyu açık, sade anlatma
b) Dinlediği konuda ön hazırlık yapma
c) Önyargılı olmama
d) Dikkatlice bakma, dinleme
e) Anlayıp anlamadığını anlatama hissettirme, bildirme

75) Aşağıdakilerden hangisi etkili hitap şekillerindendir?
a) Muhatabına sürekli nasihat etmek
b) Konuşurken sürekli yere bakmak
c) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etmemek
d) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme
e) Karşısındakiyle göz teması kurarak konuşma

76) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Abartısız makyaj
b) Taranmış saç
c) Etek, bluz
d) Gösterişli takılar
e) Elbise rengiyle uyumlu çanta

77) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?
a) Dinlememe
b) Konuyu iyi bilme
c) Sürekli öksürerek konuşma
d) Yerinde cümle kullanma
e) Geri beslemenin yetersizliği

78) Bir çatışma sırasında görevli memur, zanlıyı etkisiz duruma getirdiğinde nelere dikkat edilmelidir?
a) Zanlıya kontrol teknikleri uygulanır ve zararsız hale getirilir.
b) Zanlı kelepçelenip güvenlik altına alınır.
c) Silah araması yapılır.
d) Tıbbi müdahale temin edilir.
e) Hepsi

79) Toplumsal olaylarda akıllıca hareket eden ve bir eylem anında katılmayıp duruma bağlı olarak iştirak eden kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhtiyatlılar
b) Destekçiler
c) Seyirciler
d) Atılganlar
e) Karşı eylemciler

80) Aşağıdakilerden hangisi grubun hat düzeninin uygulandığı alanlardan değildir?
a) Topluluk ve kalabalığı geri itmek
b) Bir bina veya şahsı korumak
c) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
d) İki grubu birbirinden ayırmak
e) Bir grubun ilerlemesini veya geçişini engellemek

81) Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Göz yaşarmasına neden olur.
b) İşitme kaybı olur.
c) Ağız ve burun salgıları artar.
d) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma hissi olur.
e) Mide bulantısı yapabilir.

82) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi ve yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı, yaklaşık 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir?
a) Tehlike bölgesi
b) Olay bölgesi
c) Tepkisel bölge
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

83) Topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Zincir düzeni
d) Çember düzeni
e) Ekip düzeni

84) Aşağıdakilerden hangisi toplum psikolojisinin özelliklerinden değildir?
a) Korku
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Telkin
e) İrade zayıflığı

85) Grup türleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saldırgan grup
b) Hedefli-amaçlı grup
c) Paniğe kapılmış grup
d) Anlamlı grup
e) Hepsi

86) Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın erken uyarı işaretlerinden biri değildir?
a) Aşırı heyecan
b) Hareketlerinde farklılık
c) Görevliyi dikkate almama
d) Hareketsiz kalma
e) Sohbet etmeye çalışma

87) Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi

88) Aşağıdakilerden hangisi koruma aracının özelliklerinden değildir?
a) En az iki kapılı geniş araç olmalıdır.
b) Motoru güçlü olmalıdır.
c) Mümkünse 4×4 olmalıdır.
d) Ön tampon takviyeli olmalıdır.
e) Personel rahatça inip binebilmelidir.

89) Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler, tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek değildir?
a) Işıklandırma
b) Kapılar
c) Haberleşme
d) Pencereler
e) Kilitler

90) Koruma görevi güvenli bir alan dışında ise korunan kişinin pozisyonuna göre koruma düzeni seçilmelidir. Gerektiğinde koruma düzeni çevreye uygun yapılmalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu prensibe uygun düşmektedir?
a) Görevde telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidir.
b) Kalabalık yerlerde koruma düzeni geniş tutulmalıdır.
c) Kalabalığın az olduğu yerlerde koruma daha yakın mesafeli olmalıdır.
d) Kalabalığın fazla olduğu yerlerde daha yakın mesafeli koruma düzeni olmalıdır.
e) Kalabalıkta insanların ayaklarına ve giyimine dikkat edilmelidir.

91) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerde olmalıdır.
b) Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksek olmalıdır.
c) Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır.
d) Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır.
e) Görev bilincine sahip ve pratik zekalı olmalıdır.

92) Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağıdaki maddelerden hangisi yer almaz?
a) Acil servisin yeri
b) Hastanenin servis imkanları
c) Ambulans servisinin yeri ve telefonu
d) Hastanenin uzman cerrah durumu
e) Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu

93) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluk arasındaki benzerliklerden değildir?
a) Görev alanları
b) Suçları önleme
c) Suçluları yakalama
d) Arma takmaları
e) Üniforma giymeleri

94) Aşağıdakilerden hangisi suikastları önleme amaçlı yapılan çalışmalardan değildir?
a) Öncü istihbarat çalışması
b) Boğma noktalarının belirlenmesi ve buralarda önlem alınması
c) Yemek ve ikramların önceden kontrol edilmesi
d) Korunan kişiye erişimin zorlaştırılmaması
e) Gerektiğinde korunan kişiye balistik yelek giydirilmesi

95) İki kişi ile yapılan koruma düzeninde koruma amiri silahını sol el ile kullanmakta ve yaya yürüyüşlerde korunan kişinin sol arkasında yürümektedir. Buna göre diğer koruma personeli korunan kişinin neresinde yürümelidir?
a) Bir adım sağ arkasında
b) İki adım sağ önünde
c) İki adım sol önünde
d) Bir adım sağ yanında
e) İki adım sağ yanında

96) Açık bir alandan kapalı ama güvenli bir bölgeye girişte veya bir resim sergisi gibi program yeri gezisinde korunan kişinin görüş açısını kapatmamak için uygulanır. Bu sistemde iki koruma görevlisi önemli kişinin görüş açısını kapatmayacak şekilde yürümekte, koruma amirinin solunda bir koruma personeli ve en geride başka bir koruma görevlisi bulunmaktadır. Burada anlatılmak istenen koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dört kişi ile koruma düzeni
b) baklama koruma düzeni
c) V koruma düzeni
d) Kare koruma düzeni
e) Dikdörtgen koruma düzeni

97) Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel kolluğun birlikte, işbirliği halinde görev yaptığı yerlerden değildir?
a) Havaalanları
b) Deniz limanları
c) Spor alanları
d) Terminaller
e) Karakollar

98) Aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
a) Teknik cihazlarla güvenlik kontrolü
b) Yakalama
c) Gözaltına alma
d) Kimlik sorma
e) Zor kullanma

99) Silahsız çalışacak özel güvenlik yöneticisi ve görevlilerine, valilikte arşiv araştırması yapılır. Silahlı çalışacaklar için güvenlik soruşturması yapılarak sonucu olumlu olması halinde kaç yıl süre ile çalışma izni verilir?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 7 yıl
d) 10 yıl
e) Süresiz

100) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görev alanlarından biri değildir?
a) Endüstri güvenliği
b) Eğitim kurumları güvenliği
c) Enerji güvenliğim
d) Yol güvenliği
e) Hastane güvenliği

SİLAH SORULARI

1) Genel olarak silahların sınıflandırılması yapıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Biyolojik silahlar
b) Ateşli silahlarlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Bayıltıcı silahlar
e) Kimyasal silahlar

2) Namlu içerisinde bulunan oyuntulara (girintilere) ne ad verilir?
a) Yiv
b) Tırnak
c) Yuva
d) Dişli
e) Set

3) Uzaktan veya ………….. canlıları öldürebilen, …………….. etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden …………… ve ………………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır?
a) etkileyen – yakından – aletler – araçların – tümüne biyolojik silah
b) yakından – yaralayan – araç – aletlerin – tümüne silah
c) çok yakından – yok eden – makine – araçların bütününe fiziksel silah
d) yakından – yaşamına son veren – hasta eden – alet – makinelere ateşli silah
e) bitişikten – hastalandıran – alet – gazların tümüne ateşsiz silah

4) Özel şekil ve niteliği bulunan fişek çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade hangi şıkta yer almıştır?
a) Kimyasal silah
b) Ateşsiz silah
c) Makineli silah
d) Biyolojik silah
e) Ateşli silah

5) Fişek çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş, madeni boruya ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Namlu
d) Çap
e) Fişek rampası

6) Namlu içerisinde bulunan çıkıntılara ne ad verilir?
a) Çap
b) Kapsül
c) Set
d) Örs
e) Yiv

7) İPTAL

8) Namlu içerisinde bulunan setlerin aşınması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
a) İlk hız düşer.
b) Atış menzili kısalır.
c) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.
d) Çekirdek havada takla atarak gider.
e) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur.

9) Namlu ömrünü uzatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
a) Atış sonrası namlunun temizlenmesi gerekmez.
b) El dolgusu fişekler kullanılmalıdır.
c) Rutubetli fişekler kullanılmalıdır.
d) Atışlardan sonra namlu içerisinde kalan madeni parçacıklar tel fırça ile temizlenmelidir.
e) Fabrikasyon olmayan fişekler kullanılmalıdır.

10) Silahta atış sırası bekleyen fişeklerin işgal etmiş olduğu yere ne ad verilir?
a) Hazne
b) Yiv
c) Rayyür
d) Menzil
e) Fişek yatağı

11) Fişeğin ya da boş kovanın, fişek yatağı veya top yuvalarından dışarıya çıkarılmasını veya atılmasını sağlayan tertibata ne ad verilir?
a) Şarjör tertibatı
b) Hazne tertibatı
c) Kovan atma tertibatı
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

12) Namlu içerisindeki çekirdeğin kendi ekseni etrafında dönerek, havayı burgu gibi delip gitmesini sağlayan, atış menzilini uzatıp delme gücünü artıran kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atma tertibatı
b) Ateşleme tertibatı
c) Fişek rampası
d) Yiv ve setler
e) Kilitleme dişlileri

13) Namlu içerisinde ve üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Fişek yatağı
b) Kilitleme dişlileri
c) Setler
d) Yivler
e) Horoz

14) Otomatik tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Top yuvaları
b) Tırnak
c) Boş kovan atacağı
d) Tırnak yayı
e) Tırnak yayının itme yönü

15) Aşağıdakilerden hangisinde fişeği oluşturan bölümler doğru olarak verilmiştir?
a) Alev kanalı – kapsül – örs – örs kabı
b) Kapsül – barut – kovan – çekirdek
c) Çekirdek – örs plakası – kovan – kapsül kabı
d) Barut – kapsül maddesi – alev kanalı – örs plakası
e) Metal gömlek – sert çekirdek – kovan – örs

16) Boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.
b) Şarjör iyi takılmamıştır.
c) İğne kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.

17) Kapsül ateşlenmiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan atacağı arızalıdır.
b) Şarjör gevşektir.
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır.
d) Fişek yatağı kirlidir.
e) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir.

18) Mekanizma şarjörden çekirdeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağı kirlidir.
b) Fişek hatalıdır.
c) İğne ucu kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.

19) Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru verilmiştir?
a) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek fişeklerle birlikte çocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır.
b) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynı ortamlarda saklanmalıdır.
c) Silah, kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak çocukların rahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.
d) Silah ve fişekler, çocukların gözünden uzak ve ulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafında hava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisinde saklanmalıdır.
e) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamda birbirlerinden ayrı çekmecelerde saklanmalıdır.

20) Aşağıdakilerden hangisi silah nakli sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerinden biri değildir?
a) Silah bir yerden başka bir yere dolu olarak nakledilmelidir.
b) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yoksa orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir.
c) Bir yerden diğer bir yere nakledileceği zaman silah boşaltılmalıdır.
d) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
e) Otomobille nakil sırasında silah özel olarak yapılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerek taşınmalıdır.

21) Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır.
b) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için orijinal kutularında taşınması en uygun olanıdır.
c) Eğitim atışlarından sonra atıcı, ceplerinin tamamını boşaltmalıdır.
d) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır.
e) Atış esnasında namlu hedeften ayrılmamalıdır.

22) İyi bir atıcı, aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahı kendisine doğru çeker.
b) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollü içeceklerden sakınır. Alkol aldığı zamanlarda ise silahtan uzak durur.
c) Atış süresince parmağını tetik korkuluğunun içerisine koyar.
d) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kurulu vaziyette silahını kılıfına koyar.
e) Atış sonrası kullanmayacak ise silahı boşaltmadan yere bırakır.

23) Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
b) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda, silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
c) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur-boşalt yapılmalıdır.

24) İPTAL

25) Gez içerisine yerleştirilen arpacık, gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin üst tarafında
b) Hedefin alt tarafındada
c) Hedefin sağ tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sol tarafında

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 5654 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.