47.Özel Güvenlik Sınavı (Cevapsız)

20 Ocak 2014 tarihinde yayinlandi

 

47. SINAV (A GRUBU)

 

1) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Demokratik olma
c) Laik olma
d) Sosyal devlet olma
e) Liberal devlet olma

2) 1982 Anayasasına göre, yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
a) TBMM
b) Cumhurbaşkanı
c) Başbakan
d) Bakanlar Kurulu
e) Anayasa Mahkemesi

3) Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?
a) Tüzük
b) Kanun
c) Yönetmelik
d) Genelge
e) Anayasa

4) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer alan temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden biri değildir?
a) Savaş
b) Seferberlik
c) Sıkıyönetim
d) Olağanüstü hal
e) Deprem

5) 1982 Anayasasında yer alan “her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” hükmü hangi özgürlüğün ifadesidir?
a) Düşünce ve kanaat hürriyeti
b) Din ve vicdan hürriyeti
c) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
d) Basın hürriyeti
e) Bilim ve sanat hürriyeti

6) PVSK m.2 “polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır” derken referansta bulunulan görevler hangileridir?
a) İdari ve mülki
b) Adli ve mülki
c) İdari ve adli
d) Adli ve bastırıcı
e) İdari ve bastırıcı

7) PVSK’ya göre, işlenmiş olan bir suç ile ilgili polisin görevleri esas itibari ile hangi kanunda düzenlenmiştir?
a) PVSK
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Terörle Mücadele Kanunu
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
e) Asayişe Müessir Fiillerin Önlenmesine Dair Kanun

8) PVSK m.4/A’ya göre polisin kişileri ve araçları durdurması hangi şarta bağlanmıştır?
a) Cumhuriyet savcısının yazılı emri
b) Sulh ceza hakiminin kararı
c) Makul sebebin varlığı
d) Mülki amirin sözlü emri
e) Hiçbiri

9) Durdurma ve kimlik sorma ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.
b) Durdurulan kişi talep ederse polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir.
c) Polis durdurduğu kişiye, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir.
d) Polis durdurduğu kişinin kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.
e) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

10) PVSK’ya göre polis, hangi yetkisini kullanırken kimliğini göstermek zorundadır?
a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Arama
d) Yakalama
e) Tutuklama

11) PVSK m.5’e göre aşağıdakilerden hangisinin parmak izini almak mümkün iken fotoğrafı kayda alınamaz?
a) Gönüllüler
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler
d) Sığınma talebinde bulunanlar
e) Gözaltına alınanlar

12) Polisin önleme araması yapmasının arkasındaki temel mantık nedir?
a) Failleri yakalamak
b) Suçu önlemek
c) Aranan kişilere ulaşmak
d) Suçluları caydırmak
e) Suçluların sokağa çıkmasını önlemek

13) Bir ilin güvenliğinden sorumlu olan ve nerelerde önleme araması yapılması gerektiğine karar veren aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cumhuriyet başsavcısı
b) Sulh ceza hakimi
c) Vali
d) İçişleri Bakanı
e) Ağır ceza hakimi

14) PVSK’ya göre aşağıda sayılan kişilerden hangisinin polis tarafından yakalanması söz konusu olamaz?
a) Gecikmesince sakınca bulunan hallerde suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüpheliler
b) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama ve tutuklama kararı bulunanlar
c) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanlar
d) Sarhoşluk halinde gürültü yapanlar
e) Toplum için tehlike teşkil eden akıl hastaları

15) PVSK’ya göre aşağıda yer alan kişilerden hangisi için yakalama sonrası sağlık durumu tespiti yapılmaz?
a) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar
b) Akıl hastaları
c) Zor kullanılarak yakalananlar
d) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheliler
e) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan sanıklar

16) Aşağıdakilerden hangisi polisin zor kullanma sırasında dikkate alması gereken prensiplerden biri değildir?
a) Kademelilik
b) Ölçülülük
c) Orantılılık
d) Doğrudan doğruyalılık
e) Kanunilik

17) “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz cümlesi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi ilkeyi ifade eder?
a) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
b) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
c) Ceza kanununu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
d) Kanunların bağlayıcılığı ilkesi
e) Kaçınılmazlık ilkesi

18) Türk Ceza Kanununda yer alan “suçu meslek edinen kişi deyiminden” ne anlamak gerekir?
a) Geçimini suçtan elde ettiği kazançtan sağlayan kişi
b) Kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi
c) Suç işlemekten başka işi olmaya kişi
d) Bir yıl içinde değişik zamanlarda en az iki defa suç işleyen kişi
e) Ailesini suça sürükleyen kişi

19) Türk Ceza Kanununa göre “kanunun hükmü ve amirin emri” ile ilgili aşağıda yer alan cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.
b) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.
c) Konusu suç teşkil eden emir bazı şartlarda yerine getirilir.
d) Konusu suç teşkil eden emri veren sorumluluktan kurtulamaz.
e) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.

20) Türk Ceza Kanununa göre “görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan” özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikâp
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

21) Kaynak ve hedefin (alıcının) aktif olduğu, karşılıklı geribildirimin sağlandığı iletişim türü hangisidir?
a) Tek yönlü iletişim
b) İki yönlü iletişim
c) Motivasyon
d) Propaganda
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel belirtilerindendir?
a) Ellerde titreme
b) Mide krampları
c) Nefes darlığı
d) Uykusuzluk
e) Hepsi

23) Mesajı alan ve değerlendirenin bunu göstermek için göndericiye verdiği cevaba ne ad verilir?
a) Mesaj
b) Geribildirim
c) Kaynak
d) İletişim
e) İletişim ortamı

24) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir?
a) Tehdit etmek
b) Öğüt vermek
c) Ahlâk dersi vermek
d) Emir vermek
e) Hepsi

25) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel ögelerinden değildir?
a) Kaynak
b) Hedef
c) Mesaj
d) Konuşma
e) Alıcı

26) Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki ögelerden “kaynak”ın özelliklerinden biri değildir?
a) İnanılırlık
b) Saygınlık
c) Sevilme
d) Sevme
e) Güvensizlik

27) İletişimin ögelerinden kod açma nedir?
a) Şifrelenen mesajın şifresinin çözülmesidir.
b) Şifrenin iyi yazılmasıdır.
c) Şifrenin gizli gönderilmesidir.
d) Şifrenin olmamasıdır.
e) Kod açmanın diğer adı iletişimdir.

28) Güvenlik görevlisi, problemli kişinin duygu ve davranışları arasında farklılık, cümleleri arasında tutarsızlık gözlediğinde aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmalıdır?
a) Çelişkilere dikkat çekme
b) Duyguları yansıtma
c) Yüzleşme tekniği
d) Azarlama
e) Bilgi vermek

29) Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Vücut dili, kültürden kültüre farklılık gösterir.
b) Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir.
c) Vücut dili her zaman iradî (istemli) bir harekettir.
d) Vücut dili sadece insanlarda vardır. (?)
e) Vücut dili bireylere göre farklılık gösterir.

30) Bir kişi, kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışıyorsa hangi iletişim tarzını kullanıyordur?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

31) “Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir” cümlesi hangi kavramı ifade etmektedir?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkili dinleme
d) Empati
e) Etkili konuşma

32) İletişimi aşağıdakilerden hangisi özetlemektedir?
a) Birlikte yönetim faaliyetine denir.
b) Bir mesajın (duygu, düşünce ya da bilginin) karşılıklı aktarılması işlemidir.
c) İletinin yazılarak kayda alınmasına denir.
d) Yönetim amaçlı insanlara yardım etmektir.
e) Mesajın iyi anlaşılması demektir.

33) Topluluk saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde ediyorsa bunun devamını sağlamak için saldırgan davranışları sürdürebilir. Bu ne tür bir saldırganlık biçimidir?
a) Savunma için saldırganlık
b) Zevk için saldırganlık
c) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
d) Rahatsız edilme ve engelleme sonucu saldırganlık
e) Kültürel bir öge olarak (kültürel nedenlere dayalı) saldırganlık

34) Trafik kazasını izleyen insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kızgın kalabalık
b) Seyirci kalabalık
c) Dinleyici kalabalık
d) Saldırgan kalabalık
e) Organize kalabalık

35) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylemlere katılan kişilerin psikolojik özelliklerinden biri değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Özenti
d) Temkinli
e) Taklit

36) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Çember düzeni
d) Grup düzeni
e) Hepsi

37) Toplumsal eylemlerde toplulukların güvenlik güçlerine karşı kullandıkları taktikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkatleri başka yere çekme
b) Dağılıyor görünerek toplanma
c) Marş söyleme
d) Kadın ve çocukları kullanma
e) Hepsi

38) Yasadışı toplumsal eylemlere katılan kişileri suça teşvik eden, onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
a) Seyirci
b) Provokatör
c) Haberleşme görevlisi
d) İhtiyatlı
e) Önder

39) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
d) Topluluk içinden bir şahsı almak için
e) Hiçbiri

40) Gösterici veya saldırganı etkisiz hale getirmede güç ve enerji kullanmayı gerektirmeyen etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalkan
b) Cop
c) Göz yaşartıcı maddeler
d) Patlayıcı maddeler
e) TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı)

41) Göz yaşartıcı gazlar aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Öldürücü
b) Boğucu
c) Kan zehirleyici
d) Saf dışı bırakıcı
e) Hepsi

42) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir?
a) Yürüyüş yapıp eğlenmek
b) Sağlıklı yürüyüş yapmak
c) Olay çıkarmak
d) Kamuoyu oluşturmak
e) Gündemi meşgul etmek

43) Aşağıdakilerden hangisi bir CCTV sisteminde izlenen kamera görüntülerinin kalitesini etkileyen bir faktör değildir?
a) Görüntü alınan ortamın aydınlık seviyesi
b) Kameranın çözünürlüğü
c) Kamera lensi
d) Görüntü alınan yere olan mesafe
e) Görüntü alınan ortamın sıcaklığı

44) X-Ray cihazıyla aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Kapalı bir kutunun içeriğinin analiz edilmesi
b) Şahısların üzerinde silah olup olmadığının kontrol edilmesi
c) Şahısların üzerinde bıçak olup olmadığının kontrol edilmesi
d) Hayvanların vücut kontrolü
e) Şahısların üzerinde metalik bir nesne olup olmadığının tespit edilmesi

45) Bir yerleşkeye sadece yetkili kişilerin giriş-çıkış yapmasını sağlamak üzere kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Kapalı devre televizyon sistemi (CCTV)
c) Çevre güvenlik sistemi
d) İç güvenlik sistemi
e) Dış güvenlik sistemi

46) Bir binaya üzerinde silah saklayarak girmeye çalışan bir şahsın, silahını tespit etmek için hangi cihaz kullanılır?
a) X-Ray cihazı
b) Metal detektörü
c) Kamera (CCTV) sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Çevre güvenlik sistemi

47) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemlerinin (CCTV) bileşenlerinden değildir?
a) Kamera
b) Aydınlatma armatürleri
c) Kayıt cihazı
d) İzleme monitörleri
e) Turnike

48) Aşağıdakilerden hangisi kaza sonucu göze metal cisim batmasında yapılacak ilkyardım uygulamasıdır?
a) Antibiyotikli merhem uygulamak
b) Hastayı sırtüstü yatırıp gözü bol su ile yıkamak
c) Hastaya müdahale etmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmak
d) Cismi temiz bir mendil yardımı ile çekerek çıkartmak
e) Metal cımbız yardımı ile cismi çıkarmak

49) Asansöre kolu sıkışan bir kimseye hangi yaklaşım durumu yanlıştır?
a) Hastanın yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
b) Ambulans ve itfaiye ile iletişim kurmak
c) Yaralıya moral vermek
d) Asansörü ters yönde hareket ettirerek kolu kurtarmak
e) Asansörün enerjisini kesmek

50) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının taşıması gereken özelliklerdendir?
a) Erkek olmak
b) Fiziksel olarak güçlü biri olmak
c) Duygusal olmak
d) Pratik çözümleri ilkyardım uygulamalarında kullanabilmek
e) Temel bilgisayar kurallarını bilmek

51) Turnike uygulamasında aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
a) Uzuv kopmalarında uygulanmaz.
b) Turnike uygulamasında esas amaç, atardamarlardan kan kaybını engellemektir.
c) Tahta parçaları veya kalın mukavva gibi malzemeler turnike olarak kullanılabilir.
d) Turnike her 20 saniyede bir kez gevşetilerek dokuların hasar görmesi engellenir.
e) Turnike yapıldıktan sonra sağlık kuruluşuna gidene kadar hiçbir zaman gevşetilmemelidir.

52) Elektrik akımına kapılmış bir kimseye müdahalede yapılmaması gereken nedir?
a) Akıma kapılmış yaralıyı çıplak elle çekerek elektrik akımından uzaklaştırmak
b) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisini kesmek
c) Hasta/yaralıyı, elektriği iletmeyen bir cisim yardımı ile olay yerinden uzaklaştırmak
d) Akımla irtibatı kesilmiş hasta/yaralının yaşamsal bulgularını değerlendirmek
e) İlk müdahale sonrasında ambulans çağırmak

53) Kimyasal maddeler nedeniyle cilt yanıklarının oluşması durumunda, olay yerinde yapılmaması gereken ilkyardım uygulaması hangisidir?
a) Yanık yerinin üzerindeki yabancı cisimler kazınarak temizlenmez.
b) Temel yaşam bulguları değerlendirilir.
c) Kimyasalın etkisini azaltmak için üzerine diş macunu ya da salça sürülmez.
d) Yanık antibiyotikli merhem ile tedavi edilir.
e) Yanık yeri bol miktarda çeşme suyu ile yıkanır.

54) Gaz zehirlenmelerinde ilkyardımda uygun olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gaz maskesi takarak yardıma gitmek
b) Hastaya ayran gibi zehrin etkisini azaltan gıda vermek
c) Hastanın temel yaşam bulgularını değerlendirmek
d) Patlayıcı gazlar varsa ortam aydınlatmasında mum, kibrit, çakmak kullanmamak
e) Tehlikeli durumu ilgili yerlere haber vermek

55) Kol ya da bacakta meydana gelmiş bir kırıktan kaynaklanan cilt bütünlüğünün bozulması durumuna ne ad verilir?
a) Görünen kırık
b) Parçalı kırık
c) Uç kırığı
d) Kompresyon kırığı
e) Açık kırık

56) Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı uygulamasında yer almaz?
a) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmından uygulama yapılır.
b) İşlem hastanın yanına diz çökerek yapılır.
c) Hasta sırtüstü yatacak şekilde yatırılıp masaj yapılır.
d) El, dirsekler ve omuz aynı düzlemde olmalıdır.
e) Hasta, rahat edebileceği yumuşak bir zeminde yatar durumda olmalıdır.

57) Hasta/yaralı taşıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hasta, her durumda yatar pozisyonda taşınmalıdır.
b) Ambulans olmadan hasta taşınması mümkün değildir.
c) Taşıma en az iki kişi ile yapılabilir.
d) Hastayı zorlayıcı, rahatsızlık verici hareketlerden kaçınılmalıdır.
e) Yangın, duman gibi süregelen bir tehlike ortadan kaldırılmadan hasta kımıldatılmamalıdır.

58) Karbondioksitli yangın söndürücünün birince derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Boğma
c) Zayıflatma
d) Engelleme
e) Hiçbiri

59) Evimizde acil durumlar için hangi hazırlıkları yapmamız gereklidir?
a) Konut ve işyerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız.
b) Sigorta yaptırmalıyız.
c) Su, elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz.
d) Afet ve ilkyardım çantası hazırlamalıyız.
e) Hepsi

60) I Rüzgârı arkanıza alın.
II Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltin.
Yukarıda belirtilen hususlar size hangisini hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlkyardım malzemesini

61) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz.
b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız.
c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz.
d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz.
e) Hiçbiri

62) Köpüklü, sulu, tozlu yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Boya
b) Fuel-Oil
c) Benzin
d) Bilgi işlem merkezi
e) Atık yağ

63) Yangın ve tabî afet durumlarında bir pasajda görev yapan güvenlik personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yanıcı maddelerin neler olduğunu bilmelidir.
b) Yangın söndürme cihazlarını kullanabilmelidir.
c) İhbar ve ikaz sistemini bilmeli ve kullanabilmelidir.
d) Tahliye güzergâhlarını ve çıkışlarını bilmelidir.
e) Yan pasajdaki güvenlik personelini tanımalıdır.

64) Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder?
a) Yangın ihbar sistemi
b) Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi
c) Parlama-patlama sistemi
d) Yangın sebepleri
e) Yanıcı maddenin cinsi

65) “Seylâp” kavram olarak aşağıdaki hangi doğal afetle ilgilidir?
a) Deprem
b) Sel
c) Toprak kayması
d) Çığ
e) Hiçbiri

66) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekme
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi

67) 5188 Sayılı Kanunda, Türk Ceza Kanununun 25. maddesine yapılan atıf ile özel güvenlik görevlilerinin meşru savunma halinde zor kullanabilecekleri belirtilmiştir. Meşru savunma haline ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Sadece kişinin kendisine ait bir hakka yönelmiş haksız bir saldırı söz konusu olduğunda meşru savunmada bulunabilir.
b) Sadece başkasına ait bir hakka yönelmiş haksız bir saldırı söz konusu olduğunda meşru savunmada bulunabilir.
c) Malvarlığı haklarına haksız bir saldırı, meşru savunmada bulunmaya imkan vermez.
d) Meşru savunmada, saldırı ile savunma arasında oran bulunmalıdır.
e) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olmasa da tamamlanmış veya sona ermiş her saldırı için meşru savunma söz konusu olur.

68) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı tesisin otopark alanına bırakılmış şüpheli bir araç tespit etmiştir. Bu araçla ilgili (A)’nın davranış tarzına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Tesis müdürünü arar, tesis müdürünün vereceği talimata göre hareket eder.
b) Çekici marifetiyle söz konusu aracın başka bir yere naklini sağlar.
c) Aracın güvenlik kontrol ve incelemelerini kendisi yapar, durumu kayıt altına alır.
d) Gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirir.
e) Oto tamircisi çağırır, tamirci marifetiyle çalıştırmak suretiyle aracın başka bir yere naklini sağlar.

69) Kontrol noktası görevlisine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Şüpheli durumları gözlemlemelidir.
b) Görevini ciddiyetle yerine getirmelidir.
c) Acil durumları, ilgili kişi ve yerlere bildirmelidir.
d) Koruma ve güvenliğini sağladığı yere gelenlere yol gösterici ve yardımcı olmalıdır.
e) Koruma ve güvenliğini sağladığı yere gelenleri sadece duyarlı kapıdan geçirmeli, ayrıca geliş nedenleri konusunda herhangi bir soru sormamalıdır.

70) Araç kontrolü ve incelenmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araç sahibi olduğunu beyan eden kişinin kimliği ile araç ruhsatı karşılaştırılarak kontrol edilmelidir.
b) Araçta bulunan şahıslar tehlikelilik arz ediyor veya kaçma durumu söz konusu ise kontrol, tedbir ve önlemleri buna göre belirlenip uygulanmalıdır.
c) Şüpheli bir durumda araç sürücüsünün veya sahibinin verdiği bilgi yeterli görülmeli, araç üzerinde ayrıca bir kontrol veya inceleme yapılmamalıdır.
d) Araç incelemesi mümkünse araç sahibinin huzurunda yapılmalıdır.
e) Kontrol ve inceleme yapacak görevliler bu konuda bilgili olmalıdır.

71) Aşağıdakilerden hangisi işbölümüne göre kontrol noktasında, kontrol amaçlı görev alacak personelden değildir?
a) Tesis müdürü
b) Yönlendirici personel
c) Kontrol personeli
d) Koruma personeli
e) Kontrol noktası amiri

72) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre; araçlarda yapılacak aramaya ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
b) Araç araması gece yapılmaz.
c) Araç araması, kişiye en az sıkıntı verici şekilde ve makul olan en kısa sürede yapılır.
d) Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.
e) Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır.Detaylı inceleme yapılması gereken hallerde, başka yere götürülerek arama yapılabilir.

73) Aşağıdakilerden hangisi arama tutanağında bulunması ve belirtilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat
b) Aranan kişinin kimlik bilgileri
c) Aranan kişinin sahip olduğu bütün ekonomik değer ve varlıklar
d) Arama işlemini gerçekleştirmiş olanlar ve hazırda bulunanların imzası
e) Arama işlemini yapanların adı-soyadı

74) Hassas bölge ve tesislerin girişlerinde, girişten önce kişilerin üzerlerini, eşyalarını ve araçlarını güvenlik uygulamasına tâbi tutmak, giriş ve çıkışta kişilere yardımcı olmak amacıyla oluşturulan ve güvenlik görevlilerinin kullanımına tahsis edilen yerler, aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) Karşılama noktası
b) İfade odası
c) Sorgu odası
d) Kontrol odası
e) Görüşme odası

75) Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ülkemizde kenevir ekimi izne tâbi değildir.
b) Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilmektedir.
c) Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır.
d) Ülkemizde haşhaş ekimi izne tâbi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
e) Captagon, sentetik uyuşturucular arasında yer alır.

76) Hırsızlık suçu nedeniyle bir müracaat olduğunda, suçun faili görülmüşse aşağıdaki bilgilerden hangisi, failin olay sonrası eşkâlinin belirlenmesinde yararlanılacak bilgiler arasında yer almaz?
a) Failin boyu
b) Failin cinsiyeti
c) Olay sırasında failin, mağdura hakaret edip etmediği
d) Failin yüz organlarının yapısı ve görünümü
e) Failin ten rengi

77) Yasal koşulları oluşup kişilere kelepçe takılması gerektiğinde takılma süreci ve sonrasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin sakatlığı veya fiziksel durumu engel oluşturmadıkça bileklerin arkadan kelepçelenmesi tercih edilmelidir.
b) Kişi sabit bir yere veya nesneye kelepçelenmemelidir.
c) Kelepçe takılan kişi, kelepçe takan kişiye kelepçelenmemelidir.
d) Kelepçeli şahsın önünde yürünmemeli ve oturulmamalıdır.
e) Kelepçe takılı olduğu sürece, kişiyle hiç konuşulmamalı ve kişinin hiçbir ihtiyacını gidermesine müsaade edilmemelidir.

78) I Terk edilmiş eşya
II Bulunmuş eşya
III Suç teşkil etmese veya tehlike doğurabilecek nitelikte olmasa dahi ziyaretçilerin yanlarında getirdiği her türlü eşya
IV Suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya
V Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri, yukarıda eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almaya görevli ve yetkili kılınmıştır?
a) I, II, III
b) Yalnız III
c) I, IV ve V
d) I, II, IV ve V
e) Yalnız V

79) Aşağıdakilerden hangisi yaya devriye görevi ifa edecek personelin görev teçhizatlarından değildir?
a) Cop
b) El feneri
c) Yol kapanı
d) Haberleşme cihazı
e) Kelepçe

80) Özel güvenlik görevlilerinin suç teşkil etmesi nedeniyle muhafaza altına aldıkları bir eşyayı, ilgili genel kolluğa teslim ederken bu teslim işlemi, aşağıdaki hangi tutanak düzenlenerek yerine getirilir?
a) Teslim ve tesellüm tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Buluntu eşya tutanağı
d) Suçüstü tutanağı
e) Arama tutanağı

81) (A) isimli özel güvenlik görevlisi devriye hizmeti ifa ederken görev alanı içinde bir kişinin, başka bir kişiyi bıçakla yaraladığını görmüş, bıçakla yaralama fiilini gerçekleştiren kişi (A)’yı fark edince bıçakla birlikte kaçmaya başlamıştır. Belirtilen duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçüstü hali söz konusu olduğundan (A), kişiyi takip ederek yakalayabilir.
b) (A), kişiyi yakalamaya çalıştığında kişi direnirse (A), kişiye karşı zor kullanabilir.
c) Kişi kaçmaya başladığından (A) bu kişiyi takip ederek yakalayamaz, sadece durumu ilgili genel kolluğa bildirmekle yetinir.
d) (A), kişiyi yakaladığında güvenlik amaçlı kaba üst araması yapabilir.
e) (A), suçta kullanılan bıçağı muhafaza altına alabilir.

82) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvuramaz?
a) Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi
b) Suç işlemekte olan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişi
e) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla alınan tedbirlere engel olan veya aykırı davranan kişi

83) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, görevi sırasında yaptığı kontrollerde bir silahın ruhsatsız olduğunu tespit etmiş ve bu silahı emanete veya muhafaza altına almıştır. Belirtilen duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (A) bu silahı görev yaptığı yer tesis müdürüne teslim eder.
b) (A), durumu ilgili genel kolluğa bildirir ve söz konusu silahı ilgili genel kolluğa teslim eder.
c) (A), bu silahı doğrudan kendisi adalet emanet dairesine teslim eder.
d) (A) silahı, bu silahtan kaynaklı suçla ilgili yargılamayı yapacak hakime teslim eder.
e) (A) silahı, bu silahtan kaynaklı suçla ilgili iddianame düzenleninceye kadar kendisi muhafaza eder.

84) Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin suç bilgilerini çıkarma ve bu amaçla arşiv araştırması yapma
c) Toplantı ve konserlerde kimlik sorma
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirme
e) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle kontrol etme

85) “Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, ……… yazılı emrine istinaden spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilir ve arayabilir.”
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Cumhuriyet savcısının
b) İl emniyet müdürünün
c) Müsabaka güvenlik amirinin
d) Mülki amirin
e) İl spor güvenlik kurulunun

86) Aşağıdakilerden hangisi önleme araması niteliğinde bir işlem değildir?
a) Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla seyreden taşıtlarda yapılan arama
b) Tehlikenin önlenmesi amacıyla halkın topluca bulunduğu yerlerde kişilerin üstlerini arama
c) Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kişilerden kimlik sorma
d) Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla umuma açık yerlerde, kişinin yanında bulundurduğu çantasında yapılan arama
e) Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla umuma açık yerlerde, kişinin özel kağıtlarını arama

87) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen (B) isimli kişiyi güvenlik kontrolüne tâbi tutmak istemiş, ancak (B) bu kontrolü kabul etmemiştir. Belirtilen duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (B)’nin fabrikaya girişine izin verilmez.
b) (B) hakkında arama ve yakalama tedbirine başvurulur, durum ilgili genel kolluğa derhal bildirilir.
c) (B) alıkonularak ifadesi alınır ve verdiği bilgilerin yeterli görülmesi halinde ayrılmasına izin verilir.
d) (B) alıkonularak üst araması yapılır ve suç unsuruna rastlanmaması halinde ayrılmasına izin verilir.
e) (B) hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

88) Özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasında benzerlikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden değildir?
a) Üniforma kullanmaları
b) Parmak izi alma yetkileri
c) Arma kullanmaları
d) Yaptırım güçlerinin olması
e) Suçu önleme görevleri

89) Mülki amir veya genel kolluk tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen, konusu suç teşkil eden emir hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Emir yerine getirilir.
b) Emir yerine getirilmez, yazılı verilirse yerine getirilir.
c) Emir yerine getirilmez, emri veren ve yerine getiren sorumlu olur.
d) Emir yerine getirilir, emri veren sorumlu olur.
e) Emir tekrar istenilir, ikinci tekrarda yerine getirilir.

90) Aşağıdakilerden hangisinde genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri birlikte görev yapmamaktadır?
a) Havalimanları
b) Fabrikalar
c) Adliye binaları
d) Terminaller
e) Hastaneler

91) Özel güvenlik hizmetlerinin arzulanan düzey, kalite ve standartta yapılması için meslek etik kuralları oluşturulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
a) Örnek davranış göstermek
b) Gizli bilgiyi korumak
c) Güvenli bir iş ortamı oluşturmak
d) Profesyonelliğe uygun şekilde giyinmemek
e) Tüm kural ve düzenlemeleri uygulamak

92) Özel güvenlik görevlilerine verilen yetkiler esas itibariyle idari nitelikte olup aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Arama
b) Kimlik sorma
c) Gizli izleme
d) Yakalama
e) Zor kullanma

93) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Bedenen ve ruhen normal, sağlıklı olmalıdır.
b) Görev bilincine sahip olmalıdır.
c) Ketum olmalıdır.
d) Atış becerisi yetersiz olmalıdır.
e) İlkyardım bilgisi olmalıdır.

94) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiye saldırı yapılabilecek boğma noktalarından değildir?
a) Tüneller
b) Kavşaklar
c) Hastaneler
d) Trafik lambaları
e) Hemzemin geçitler

95) Aşağıdaki ifadelerden hangisi koruma düzenlerinden olan baklava düzeniyle ilgili değildir?
a) Koruma amiri haricinde sağda, solda, önde ve arkada bir olmak üzere toplam dört koruma personeli görev yapar.
b) Öndeki koruma görevlisi iyi ya da üç adım önde yürür.
c) Baklava düzeni, artı işaretinin açılmış bir şeklidir.
d) Her koruma personeli, 120 derece koruma yapmaktadır.
e) Koruma amiri dikkatini daima önemli kişiye yöneltir.

96) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişilere yönelik suikastları önlemek maksadıyla alınan önlemlerden değildir?
a) Önemli kişiye balistik yelek giydirilir.
b) Önemli kişiyi korumak için çelik levha içeren kalkan taşınır.
c) Korunan kişiye erişim, mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır.
d) Önemli kişinin çevresinde koruma çemberleri oluşturulur.
e) Öncü istihbarat çalışması yapılarak muhtemel boğma noktaları göz önüne alınmalıdır.

97) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.
b) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır.
c) Önemli kişi her türlü utandırıcı durumdan korunmalıdır.
d) Koruma şekli önceden belirlenmelidir.
e) Önemli kişi evinde iken koruma görevi kaldırılmalıdır.

98) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma sırasında, koruma personelinin dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Koruma personeli koruma düzeninde tehlike ve saldırıyı önleyecek derinliği muhafaza eder.
b) Önemli kişi etrafında 300 derece koruma sağlanır.
c) Koruma görevlileri önemli kişinin çevresini dikkatli bir şekilde kontrol eder.
d) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
e) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değiştirilebilir.

99) Aşağıdakilerden hangisi koruma aracı seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Koruma aracı dört kapılı olmalıdır.
b) Koruma aracı geniş olmalıdır.
c) Koruma aracının motoru güçlü olmalıdır.
d) Koruma aracı düşük modelli olmalıdır.
e) Koruma aracı hızlı olmalıdır.

100) Araçlı koruma düzenlerinde ilerlerken kavşaklarda yapılan dönüşlerde korunan kişinin bulunduğu araç, hızını azaltarak içten ve dar açı ile dönüş yaparken onu takip eden koruma aracı nasıl dönüş yapmalıdır?
a) İçten dar açı ile dönüş yapar.
b) Dıştan yavaş bir şekilde dönüş yapar.
c) Dıştan kapama yaparak hızlı bir şekilde dönüş yapar.
d) Arkadan kapama yaparak yavaş bir şekilde dönüş yapar.
e) İçten geniş açı ile dönüş yapar.

47. SINAV SİLAH SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?
a) Fişek rampası
b) Dirsekli kurs
c) Ateşleme iğnesi
d) Yiv
e) Set

2) Patlayıcı maddeler üretim şekillerine göre, ……….. ve …….. olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Kara barut – Dinamitler
b) Plastik patlayıcılar – Dumansız barut
c) TNT – Anfo
d) Molotof kokteylleri – Boru tipi bombalar
e) Fabrikasyon patlayıcılar – El yapımı patlayıcılar

3) Aşağıdakilerden hangisi dış balistiğe etki eden bir faktör değildir?
a) Tabii yan
b) Rüzgâr
c) Havanın ısısı
d) Havanın yoğunluğu
e) Namlunun aşınması

4) Toplu tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak
b) Tırnak mili (ekseni)
c) Boş kovan atacağı
d) Top yuvaları
e) Tırnak üzerine oturtulmuş fişek

5) MP-5 makineli tabancalarda çekirdek, namluyu terk edinceye kadar mekanizmanın kilitli kalmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a) Emniyet mandalı
b) Geciktirici makaralı kilitleme sistemi
c) İcra yayı
d) Namlu parçası
e) El kundağı

6) Otomatik tabancaların kovan atma tertibatında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tırnak yayının itme yönü
b) Tırnak yayı
c) Kovan
d) Top yuvaları
e) Tırnak

7) Atış esnasında çekirdek namluyu terk ettiği anda, silahın şahlanarak silah tutan kolun nişan hattından uzaklaşma eğilimi göstermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atıcının tetiği sert çekmesi
b) Boş kovanın dışarı atılamaması
c) Barut gazı basıncının oluşması
d) Fişeğin barutunun yetersiz olması
e) Yiv ve setlerin deforme olması

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcı olmanın sırlarından biri değildir?
a) Bütün temel kuralları uygulamak
b) Uyguladığı kuralları iyi kontrol etmek
c) Hataları tespit ederek düzeltmek
d) Hataların olmasını normal karşılamak ve düzeltme girişiminde bulunmamak
e) Yeniden denemeler yaparak doğru davranış şekillerini tekrar ederek benimsemek

9) Aşağıdaki durumlardan hangisi silahın ateşleme yapmamasına yol açabilecek muhtemel nedenler arasında sayılmaz?
a) İğne ucu aşınmış veya bozuk üretilmesi
b) İğne yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
c) Barutun nemli veya nemden zarar görmüş olması
d) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmesi
e) Fişeğin bozuk veya hatalı üretilmesi

10) Atış emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çap ve tipteki fişekleri kullanmalıdır.
b) Fişekler muhafaza edilirken herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için fişeklerin orijinal kutularında taşınması en uygun olanıdır.
c) Eğitim atışlarından sonra atıcı ceplerinin tamamını boşaltmalıdır.
d) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişek bulundurmalıdır.
e) Poligonlarda atış yapılırken atışlar, atış amirinin komutları doğrultusunda başlamalı ve bitirilmelidir.

11) Aşağıdakilerden hangisi silahın boş kovanı dışarı atamamasına yol açabilecek muhtemel nedenler arasında sayılmaz?
a) Çıkarıcı yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.
b) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir.
c) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
d) Fişek yatağı kirli olabilir.
e) Çıkarıcı kırık olabilir.

12) Silahı sökmek, temizlemek, koruyucu yağ ile yeterince yağlamak ve silahı geri takmaktan oluşan bakım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Günlük bakım
b) Kapsamlı bakım
c) Basit bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Haftalık bakım

13) Barut gazının geri tepme etkisiyle ve icra yayının ileri itmesiyle çalışan, 9×19 mm çapında parabellum fişek kullanan, sabit namlulu, yarı ve tam otomatik olarak çalışan, 15-20 veya 30 kapasiteli şarjörle beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) MP-5 makineli tabanca
b) Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği
c) M-16-A2 (Rifle) tüfeği
d) CZ-75 tabanca
e) Yavuz-16 tabanca

14) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahtır?
a) Roket
b) Top
c) Havan
d) Tabanca
e) Tank

15) İyi bir atıcıda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
a) Silahının düzenli olarak bakım ve temizliğini yapar.
b) Silahın emniyet tedbirlerini bilir ve uygular.
c) Görevi esnasında veya görevi dışında silahın başkalarının eline geçmesini sağlar.
d) Silahını kanunlara uygun olarak kullanır.
e) İnsan haklarına saygılıdır.

16) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet ve görgü kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
b) Silahın boş olduğundan emin olsan dahi hiçbir zaman canlı hedefe doğrultma
c) Silahı eline aldığında şarjörü çıkarmadan sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
d) Silah elinde iken her türlü şakadan kaçın
e) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

17) Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahtır?
a) Tabanca
b) Harp tüfekleri
c) Top
d) Makineli tüfek
e) Av tüfekleri

18) Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru verilmiştir?
a) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek fişeklerle birlikte çocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır.
b) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynı ortamlarda saklanmalıdır.
c) Silah, kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak çocukların rahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.
d) Silah ve fişekler, çocukların gözünden uzak ve ulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafında hava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisinde saklanmalıdır.
e) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamda birbirlerinden ayrı çekmecelerde saklanmalıdır.

19) Silah bakım zamanlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Günlük bakım
b) Atış öncesi bakım
c) Basit bakım
d) Haftalık bakım
e) Atış sonrası bakım

20) Aşağıdakilerden hangisi isyan bastıran kimyasal silahlardan biri değildir?
a) Kusturucu
b) Göz yaşartıcı
c) Aksırtıcı
d) Siyanojen
e) Ses bombaları

21) Saf dışı bırakıcı kimyasal silahlar içerisinde yer alan sis bombalarının genel olarak kaç rengi vardır?
a) Dört rengi vardır. Bunlar; sarı, kırmızı, yeşil ve mordur.
b) Üç rengi vardır. Bunlar; mavi, turuncu ve pembedir.
c) İki rengi vardır. Bunlar; beyaz ve siyahtır.
d) Dört rengi vardır. Bunlar; beyaz, siyah, mavi ve turuncudur.
e) Üç rengi vardır. Bunlar; turuncu, mavi ve kahvedir.

22) Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sağ tarafına yakın ve yukarı doğru ise hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin orta üst tarafında
b) Hedefin orta alt tarafında
c) Hedefin sağ alt tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sağ üst tarafında

23) İyi bir atıcı nişan alırken aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış hareket etmiş olur?
a) Nişan alma sırasında heyecanlandığını fark ettiği anda, silahını hedef istikametinde uygun bir yere bırakıp dinlenmelidir.
b) Arpacık ve gezi net, hedefi puslu (flu) görmelidir.
c) Atış esnasında nefes alıp vermeli, arpacık-gez ve hedefi net görmelidir.
d) Nişan alındığında arpacık, gezin tam ortasında olmalıdır.
e) Kabzayı iyi kavramalı ve nişan alırken silahını oynatmamalıdır.

24) Silah dolduruş yapmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Çıkarıcı kırık olabilir.
b) Tırnak kırık, aşınmış veya arızalı olabilir.
c) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir.
d) İğne yayı kırık veya özelliğini kaybetmiştir.
e) Gerdel yayı kırık veya özelliğini kaybetmiş olabilir.

25) Aşağıdakilerden hangisi atış yapıldığı sırada, atış emniyetini tehlikeye düşüren bir durum gördüğünde “ATEŞ KES ! ” komutunu verir?
a) Atış amiri
b) Atıcının kendisi
c) Atış uzmanı yetiştiricisi
d) Atış sağlık görevlisi
e) Atış eğitimcisi

 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 5530 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.