48.Öz.Güvenlik Sınavı (Cevapsız)

20 Ocak 2014 tarihinde yayinlandi

 

48. SINAV (A GRUBU)

 

1) Aşağıdaki yetkilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin ortak yetkilerinden birisidir?
a) Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
b) Trafik tescil işlemleri yetkisi
c) Trafik denetleme yetkisi
d) Yakalama yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi

2) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin ortak paydalarından birisidir?
a) Görev alanında asayişi sağlama
b) Görev alanında olay yeri inceleme
c) Görev alanında parmak izi alma
d) Görev alanında ifade alma
e) Görev alanında trafik denetimi yapma

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin koruma ve güvenliğini sağladıkları tesislerde yaptığı görevlerden değildir?
a) Tesise gelen kişileri duyarlı kapıdan geçirmek
b) Tesise gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek
c) Tesise gelen kişilerin üstlerini el detektörü ile kontrolden geçirmek
d) Tesise gelen kişilerin çantalarını gerektiğinde göz ile kontrolden geçirmek
e) Tesise gelen kişilerin üstlerini kontrol etmeden içeri almak

4) Özel güvenlik görevlileri görev alanı dışında aşağıdaki haklarından hangisini kullanabilir?
a) Meşru müdafaa
b) Zor kullanma
c) Eşya tarama
d) Kimlik sorma
e) Silah kullanma

5) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardan değildir?
a) Yol güvenliği
b) Tesis güvenliği
c) Kişi güvenliği
d) Konser güvenliği
e) Spor salonu güvenliği

6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yangın çeşitleri doğru olarak verilmiştir?
a) Katı, sıvı, gaz, metal
b) Elektrik , gaz, sıvı, duman
c) Ahşap, elektrik, sıvı, orman
d) Orman, duman, sıvı, gaz
e) Duman, alev, gaz, elektrik

7) Yangın söndürme prensipleri nelerdir?
a) Dağıtma, boğma, soğutma
b) Soğutarak söndürme, havayı keserek söndürme, yanıcı maddeleri ortadan kaldırma
c) Örtme, dağıtma, parçalama
d) Dağıtma, sulama, kapatma
e) Parçalama, boğma, havayı kesme

8) Yangın söndürücü maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kum, halon gazı , CO2, toprak, paspas
b) Su, toprak, kum, paspas, köpük
c) Su, köpük, kuru kimyevi toz, halon gazı, CO2
d) Toprak, kuru kimyevi toz, su, köpük, yangın dolabı
e) Paspas, toprak, su, CO2, köpük

9) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle yada kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
a) Deprem
b) Sel
c) Tsunami
d) Kasırga
e) Hortum

10) Metal yangınlarının söndürülmesinde özel söndürme tozu veya sıvısının olmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Köpük
b) Su
c) Karbondioksit
d) Kum-toprak
e) Kimyasal köpük

11) Afet çantamızda hangi malzemeyi bulundurmamız gerekli değildir?
a) Yedek pil
b) Radyo
c) El feneri
d) Battaniye
e) Yangın söndürme cihazı

12) Doğalgaz kaçağı esnasında gaz hangi kısımlarda birikir?
a) Yerde
b) Suda
c) Tavanda
d) Tabanda
e) Hiçbiri

13) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

14) Kişi, topluluk içinde bulunmasıyla psikolojisi ve davranışlarını değiştirmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Grup içerisinde duygusallık hakimdir.
b) Grup içerisinde bilinçsiz davranışlar görülebilir.
c) Grup içerisinde kişiler temkinli ve tedbirli davranırlar.
d) Grup içerisinde kişiler birbirlerini taklit ederler.
e) Grup içerisinde kişiler saldırganlık yapabilir.

16) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
a) Grubun amacına uygun pankart açması
b) Çeşitli ülke bayraklarının yakılması
c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürümesi
d) Grup içerisinden göstericilerin avazı çıktığı kadar bağırması
e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

17) Yasadışı toplumsal eylemlerde yapılan görevin amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Topluluğu zararsız hale getirmek, dağıtmak ve alanı boşaltmak
b) Topluluktaki kişileri cezalandırmak
c) Topluluktaki kişilerin dağılmasına engel olarak, genel güvenlik kuvvetlerine bildirmek
d) İsteklerini dinlemeden dağıtmaya çalışmak
e) Topluluğun dağılabilecekleri istikametlere barikat kurmak

18) Toplumsal eylemlerde gruba karşı uygulanan metotlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Caydırıcı olma
d) Profesyonel olma
e) Hepsi

19) Spor karşılaşmalarında hakemi koruma düzeni aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Hat düzeni
b) Kama düzeni
c) Kademeli düzen
d) Çember düzeni
e) Hiçbiri

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik görevlisi mecbur kalmadıkça müdahaleden kaçınmalıdır.
b) Güvenlik görevlisinin amacı grubu veya bireyleri eyleminden vazgeçirmek olmalıdır.
c) Güvenlik görevlisi, caydırıcılık maksadıyla aşırı güç gösterisinden kaçınmalıdır.
d) Güvenlik görevlisi, gösterici ile arasında geçen diyaloglarda katı, sert ve emredici üslup kullanmalıdır.
e) Güvenlik görevlisi, gruptan gelen tahriklere kapılmamalı, sabırlı olmalıdır.

21) Bir örgüte girerek veya bir mitinge, bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye ne ad verilir?
a) Provokatör
b) Seyirci
c) İhtiyatlı
d) Destekçi
e) Karşı eylemci

22) Aşağıdakilerden hangisi topluluğa müdahalenin amaçlarından biri değildir?
a) Topluluğu dağıtmak
b) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
c) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
d) Yakalanan kişileri cezalandırmak
e) Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek

23) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz.
b) Genel yollarda toplantı ve yürüyüş yapılamaz.
c) Parklarda ve mabetlerde toplantı veya gösteri yapılamaz.
d) Kamu hizmeti gören bina ve eklentilerinde toplantı veya gösteri yapılamaz.
e) Hepsi

24) Aşağıdakilerden hangisi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını, sınırlandırma şekli olarak görülemez?
a) Yakalama
b) Tutuklama
c) Mahkûmiyet
d) Gözaltı
e) Adli kontrol

25) Aşağıdaki durumlardan hangisi muhafaza altına alma (önleme) amaçlı yakalamanın konusunu oluşturmaz?
a) Bir küçüğün gözetim altında ıslahı için yakalanması
b) Bir küçüğün yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi için yakalanması
c) Usulüne aykırı olarak uyuşturucu madde ithal eden bir yabancının yakalanması
d) Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastasının yakalanması
e) Uyuşturucu madde veya alkol tutkunu bir kişinin yakalanması

26) Anayasamıza göre yakalanan kişilere, yakalama sebepleri ve haklarındaki iddialar kural olarak ne zaman bildirilmelidir?
a) Derhal
b) Mümkün olan en kısa zamanda
c) Makul bir süre içinde
d) Şüpheli gözaltı birimine gelince
e) Şüphelinin hakkındaki bilgiler nezarethane ve gözaltı defterine kayıt olunca

27) Anayasamıza göre “kişisel veriler” hangi hakkın/özgürlüğün koruması altındadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Haberleşme hürriyeti
d) Düşünce ve kanaat hürriyeti
e) Din ve vicdan hürriyeti

28) Anayasada yer alan “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” ilkesi neyin ifadesidir?
a) Suçluluk karinesi
b) Suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi
c) Masumiyet karinesi
d) Kişi özgürlüğü
e) Düzeltme ve cevap hakkı

29) Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden oluşur?
a) 400
b) 450
c) 500
d) 550
e) 600

30) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

31) PVSK m.1’e göre, aşağıdakilerden hangisi kolluğun doğrudan koruduğu bir değer değildir?
a) Halkın ırzı
b) Halkın canı
c) Halkın şerefi ve haysiyeti
d) Halkın malı
e) Halkın istirahatı

32) PVSK’ya göre, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan kolluğun amirinden aldığı emri yerine getirmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Kolluk görevlisi, amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez.
b) Kolluk görevlisi, amirinden aldığı kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı emri yazılı olarak yeniler ve emrinde ısrar ederse yerine getirir.
c) Kolluk, amirinden aldığı kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı emri yazılı olarak yeniler ve emrinde ısrar ederse bunu yerine getiren kolluk görevlisi sorumlu olmaz.
d) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilmez.
e) Konusu suç teşkil eden emri yerine getiren kolluk görevlisinin amiri sorumlu olmaz.

33) PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisi polis tarafından durdurulan kişilere ilişkin uygulanacak işlemleri sırası ile gösterir?
a) Durdurma sebebini bildirme, durdurma sebebine ilişkin sorular sorma, kimlik gösterme, kimlik sorma
b) Durdurma sebebini bildirme, kimlik gösterme, kimlik sorma
c) Kaba üst araması yapma, durdurma sebebini bildirme, durdurma sebebine ilişkin sorular sorma, kimlik gösterme, kimlik sorma
d) Durdurma sebebini bildirme, kaba üst araması yapma, durdurma sebebine ilişkin sorular sorma, kimlik gösterme, kimlik sorma
e) Durdurma sebebini bildirme, kaba üst araması yapma, kimlik sorma

34) PVSK’ya göre durdurulan bir kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde kendisi hakkında uygulanması gereken tedbir hangisidir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Yakalama ve gözaltına alma
d) Tutuklama
e) Yer gösterme

35) PVSK’ya göre önleme araması yapılacak yerleri belirleme yetkisi kime aittir?
a) Sulh ceza hâkimi
b) Mülki idare amiri
c) Kolluk amiri
d) Cumhuriyet başsavcısı
e) Sulh ceza hâkimi veya mülki idare amiri

36) PVSK’ya göre kolluğun adli amaçlı bir yakalama yapabilmesi için aranan şüphe standardı nedir?
a) Basit şüphe
b) Makul şüphe
c) Kuvvetli şüphe
d) Yeterli şüphe
e) Umma derecesinde şüphe

37) PVSK m.15’de yer alan “polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazım gelen kimseleri çağırır ve kendilerine lüzumu olan şeyleri sorar” ifadesinde kolluğun hangi yetkisinin düzenlendiği düşünülmektedir?
a) Yakalama
b) Bilgi alma
c) İfade alma
d) Yer gösterme
e) Teşhis

38) 5188 Sayılı Kanun açısından özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini gerekirse elle arama
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

39) 5188 Sayılı Kanun açısından aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin silah bulunduramayacağı yerlerden değildir?
a) Sağlık tesisleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Talih oyunları işletmeleri
d) İçkili yerler
e) Spor müsabakaları

40) 5188 Sayılı Kanunda yer alan idari para cezalarını verme yetkisi kime aittir?
a) Mülki idare amiri
b) İçişleri Bakanı
c) Belediye başkanı
d) İşveren
e) Özel güvenlik şirketi

41) İş Kanununa göre taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok kaç ay olabilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

42) İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren hangi mahkemede dava açabilir?
a) İdare mahkemesi
b) Sulh hukuk mahkemesi
c) İş mahkemesi
d) Sulh ceza mahkemesi
e) Bölge idare mahkemesi

43) İş Kanuna göre, bir işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin çalıştığı işyerinde ne kadar süre ile işin durmasını gerektirecek bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması gerekir?
a) Bir haftadan fazla süre
b) İki haftadan fazla süre
c) Üç haftadan fazla süre
d) Dört haftadan fazla süre
e) On günden fazla süre

44) Bir kamu binasına ceketinin altında gizlenmiş olan silahla girmeye çalışan bir şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?
a) Kapı detektörü
b) X-ray cihazı
c) Güvenlik kamerası
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Biyometrik giriş sistemi

45) Bir işyeri sahibi, personelinin giriş çıkış saatlerini takip etmek ve işyerinin özel bölümlerine sadece yetkilendirdiği personelin girebilmesini sağlamak istiyor. Bunun için aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir?
a) Kartlı giriş sistemi
b) X-ray cihazı
c) Kamera sistemi
d) Metal detektörü
e) Telsiz sistemi

46) X-ray cihazı ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Şahısların üzerindeki metal maddelerin tespiti
b) Şahısların üzerindeki uyuşturucuların tespiti
c) Çanta içerisindeki nesnelerin görüntülenmesi
d) Şahısların üzerindeki silahların tespiti
e) Şahısların üzerindeki tehlikeli kesici aletlerin algılanması

47) Kameraların gece karanlık ortamlarda görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan hangisi kullanılır?
a) İnfrared aydınlatma cihazları
b) El feneri
c) Ampul
d) Florasan lamba
e) Elektrikli ısıtıcılar

48) Aşağıdakilerden hangisi bir elektronik güvenlik cihazı değildir?
a) Kamera
b) Metal detektörü
c) X-ray cihazı
d) Jeneratör
e) Manyetik kart okuyucu

49) Otobüs terminalinde görev yapmakta olan (A) isimli özel güvenlik görevlisine telefonla, bir kişinin isim ve eşkâl bilgileri ile terminalde bulunduğu yer bilgileri verilmek suretiyle çantasında ruhsatsız silah bulundurduğu ihbar edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi (A)’nın bu kişi ve ihbarla ilgili yapamayacağı işlemlerden biridir?
a) İhbarla ilgili tutanak tutma
b) İhbarın doğruluğuyla ilgili ön araştırma yapma
c) Ön araştırma sonucuna göre kişiden kimlik sorma
d) Durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirme
e) Çantasında elle arama yapma

50) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, bir AVM’de çalışmakta olup, hukuken kabul edilebilir bir neden olmaksızın (B) isimli kişinin AVM’den ayrılıp gitmesine izin vermemiştir. Belirtilen duruma göre, (A) bakımından aşağıdaki hangi suçun oluştuğu söylenebilir?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
b) İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli
c) Ayırımcılık
d) Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
e) Güveni kötüye kullanma

51) Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın yargı kararıyla mülkiyetinin sona erdirilerek devlete geçirilmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?
a) El koyma
b) Muhafaza altına alma
c) Koruma altına alma
d) Müsadere
e) Gözlem altına alma

52) Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla seyreden taşıtlarda polis tarafından yapılan arama işlemi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?
a) Önleme araması
b) Adli arama
c) Durdurma
d) Kimlik sorma
e) Belge kontrolü

53) (B) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir tesiste şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (B) tarafından yapılması veya uygulanması halinde yanlış bir davranış veya uygulama olur?
a) Şüpheli çantanın bulunduğu yerde çevre güvenliği alma
b) Şüpheli çantaya ilişkin ilgili genel kolluğa derhal bilgi verme
c) Şüpheli çantanın bulunduğu yere kişilerin girişine izin vermeme
d) Şüpheli çantanın olduğu yerde veya yakınında bulunan kişileri uzaklaştırma
e) Şüpheli çantayı açarak veya tesiste çalışan bir kişiye açtırarak içini kontrol etme

54) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenliğini sağladığı havaalanına girmek isteyen (B) isimli kişiye karşı uygulayabileceği veya alabileceği güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kimlik sorma
b) Kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alma
c) Duyarlı kapıdan geçirme
d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
e) Üstünü detektörle arama

55) Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla spor alanına girişte izleyicilerin üstünde ve eşyalarında özel güvenlik görevlilerinin gerektiğinde arama yapılabilmelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Müsabaka güvenlik amirinin emri ile arama yapabilirler.
b) En üst rütbeli polis amirinin emri ile arama yapabilirler.
c) En üst rütbeli jandarma komutanının emri ile arama yapabilirler.
d) Spor güvenlik kurulunun vereceği karar üzerine arama yapabilirler.
e) Genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere mülki amirin yazılı emrine istinaden arama yapabilirler.

56) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı bir işyerine girmek isteyen (C) isimli kişinin yanında suç teşkil etmemekle birlikte, kişilerin sağlığı ve güvenliği bakımından tehlike doğurabilecek bir eşya tespit etmiştir. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (A), işyerinde kalabalık azalıncaya kadar (C)’yi tutabilir.
b) (A), söz konusu eşyayı imha edebilir.
c) (A), söz konusu eşyayı emanete almak suretiyle (C)’nin işyerine girişine izin verir.
d) (A), söz konusu eşya nedeniyle (C)’nin ifadesini alabilir.
e) (A), belirtilen durumda (C)’yi yakalayabilir.

57) Özel güvenlik görevlileri kendilerine tanınan yetki kapsamında yakalama tedbirine başvurmaları ve bu tedbir nedeniyle yakalama tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?
a) Yakalamayı kimlerin yaptığı
b) Yakalamanın hangi nedenle yapıldığı
c) Yakalamanın yapıldığı yer ve zaman
d) Yakalama sırasında zor kullanıldı ise bunun nedenleri
e) Yakalanan kişinin yakalandığı yere hangi model ve özellikteki araçla geldiği

58) Özel güvenlik görevlileri koşulları oluşup yakalama yetkisine başvurduğunda yakalanan kişilerin direnmesi halinde bu kişilere karşı zor kullanmaları söz konusu olabilecektir. Zor kullanma tedbirine başvurmak gerektiğinde bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma direnene karşı yapılmalıdır.
b) Direnişin mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun, bedeni kuvvet kullanılmamalı, doğrudan maddi güç araçları kullanılmalıdır.
c) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanılmalıdır.
d) Durumun haklı göstermediği derecede zor kullanmaktan kaçınılmalıdır.
e) Direniş kırıldıktan ve böylece kişi kontrol altına alındıktan sonra, zor kullanımına hemen son verilmelidir.

59) Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre; üst ve eşya aramasının yapılmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
b) Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.
c) Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak gerçekleştirilir.
d) Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır.
e) Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar açılır ve yazılı bilgiler okunur.

60) Şüpheli bir aracın dıştan fiziki kontrolüne ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kelebek ve diğer camların kırık olup olmadığına bakılmalıdır.
b) Kapı yanlarında zorlama olup olmadığına bakılmalıdır.
c) Taşıt kontrol aynasıyla aracın altı kontrol edilerek herhangi bir şüpheli veya dikkat çeken bir maddenin olup olmadığına bakılmalıdır.
d) Kapı ve bagaj kilitlerinde müdahale veya zorlamanın olup olmadığına bakılmalıdır.
e) Kontrol, kalabalık bir ortamda herkesin göreceği şekilde çok sayıda görevlinin katılımı ile yapılmalıdır.

61) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, görevi sırasında öğrendiği bilinmesi veya bildirilmesi gereken bilgiler ile karşılaştığı olayları sorumlu olduğu makamlara iletmek ve sunulmak üzere yazılı hale getirmiştir. Söz konusu bilgi ve olayların yazılı hale getirilmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?
a) Değerlendirme
b) Rapor
c) Açıklama
d) Yorum
e) Bilgi paylaşma

62) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapmaması gereken işlem ve davranışlardan biridir?
a) Olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alma
b) Olay yerine kişilerin girmesine izin verme
c) Suçun delillerinin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alma
d) Suçun delillerinin bozulmaması için gerekli tedbirleri alma
e) Olay yerinde bulunması halinde olayın şüphelilerini yakalama ve koruma altına alma

63) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, hava alanı girişinde (B) isimli kişiye ait valizi X-ray cihazından geçirmiş, valiz içinde yer alan bir cismin veya maddenin görüntüsünü yorumlayamamış, söz konusu cismin veya maddenin ne olduğu konusunda tereddüt ve belirsizlik ortaya çıkmıştır. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Başkaca bir işlem yapılmaz ve (B)’nin uçağa binmesine hiçbir şekilde izin verilmez.
b) Başkaca bir işlem yapılmaz ve (B) derhal yakalanır ve ilgili genel kolluğa teslim edilir.
c) Başkaca bir işlem yapılmaz ve (B) derhal havaalanından uzaklaştırılır ve hiçbir şekilde havaalanına girmesine izin verilmez.
d) (B)’nin yakınları çağrılır, söz konusu valiz, (B)’nin yakınlarına teslim edildikten sonra (B)’nin uçağa binmesine izin verilir.
e) Sahibinin huzurunda bagaj açtırılarak cisme veya maddeye ilişkin tereddüt veya belirsizlik giderilir.

64) I. Cop
II. El feneri
III. Haberleşme cihazı
IV. Kelepçe
Yukarıdakilerden hangileri devriye görevi ifa edecek personelin görev teçhizatlarındandır?
a) I ve III
b) I, II, III ve IV
c) I ve IV
d) Yalnız III
e) Yalnız II

65) Çalıntı veya kayıp eşya başvurusunda bulunulduğunda başvurunun alınması sırasında eşyanın tarifi için aşağıdakilerden hangisi sorulacak ve kayıt altına alınacak hususlar arasında yer almaz?
a) Eşyanın niteliğine göre, markası ve modeli
b) Eşyanın niteliğine göre, bulunması ve bilinmesi halinde seri numarası
c) Eşyanın niteliğine göre, rengi
d) Eşya bulunduktan sonra kullanılıp kullanılmayacağı
e) Eşyanın niteliğine göre, benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan özel nitelikleri

66) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin çalıştığı tesiste bıçakla yaralama olayı meydana gelmiş, (A) olayda kullanılan bıçağı muhafaza altına almıştır. Bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) (A), bıçağı en yakın polis kriminal laboratuarına teslim eder.
b) (A), bıçağı ilgili genel kolluğa teslim eder.
c) (A), bıçağı tesis müdürüne teslim eder.
d) (A), bıçağı en yakın jandarma kriminal laboratuarına teslim eder.
e) (A), bıçağı yaralama olayını gerçekleştiren kişinin yakınlarından birine teslim eder.

67) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenliğini sağladığı AVM çıkışında hırsızlık yapıp kaçmakta olan (B) isimli kişiyi suça konu eşyayla birlikte tespit etmesi halinde, bu kişiye karşı kullanabileceği yetki veya uygulayabileceği tedbir, önlem ve işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) (A), belirtilen suç nedeniyle (B)’yi yakalayabilir.
b) (A), yakalandığı sırada (B)’nin direnmesi halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabilir.
c) (A), suça konu çalıntı eşyaları emanete veya muhafaza altına alabilir.
d) (A), güvenlik amaçlı (B)’nin üst aramasını yapabilir.
e) (A), belirtilen suç nedeniyle (B)’ye yer gösterme yaptırabilir.

68) I Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
II Bulunmuş eşya
III Kişilerin günlük yaşam ihtiyaçları için yanlarında getirdiği veya taşıdığı eşya
IV Terk edilmiş eşya
Özel güvenlik görevlileri, yukarıda belirtilen eşyalardan hangilerini emanete veya muhafaza altına almak ile görevli ve yetkili kılınmamıştır?
a) II ve IV
b) III ve IV
c) II ve III
d) Yalnız II
e) Yalnız III

69) Kalpten çıkarak vücuda temiz kan gitmesini sağlayan damar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplardamar
b) Kılcal damar
c) Atar damar
d) Ana atardamar
e) Ana toplardamar

70) Ayağını yılan ısıran kimseye ilk yapılması gereken nedir?
a) Ülkemizdeki yılanlar zehirsiz olduğu için müdahale yapılmaz.
b) Ayak bileği seviyesi üzerinden turnike yapılır.
c) Bol su içirilir, temin edilebilirse yoğurt yedirilir.
d) Isırılan yer üzerine temiz bir bezle kuvvetlice bastırılır.
e) Kızgın metal çubuk ile dağlama tedavisi yapılır.

71) Uzun süre soğuğa maruz kalmış baygın haldeki kimseye ne yapmak uygundur?
a) Hamam-sauna gibi sıcak bir ortamda ısıtmak
b) Yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
c) Sürekli yürütmek veya hareket ettirmek
d) Kolonya ile el bileklerini ovalamak
e) Bal-pekmez gibi şekerli gıda yedirmek

72) Hangi durumda kemikleri dışarıdan görme olasılığı yüksektir?
a) Burkulma
b) Disk kayması
c) Kırık
d) Çıkık
e) Açık kırık

73) Bir trafik kazası sonrası ilkyardımcının can güvenliği açısından dikkat etmesi gereken kişiler kimlerdir?
a) Yaralılar
b) İlkyardımcının kendisi
c) Meraklı kalabalık
d) Kaza yerindeki diğer kişiler
e) Hepsi

74) İlkyardım uygulamalarının temel amaçlarından biri hangisidir?
a) Hasta/yaralının durumunun kötüye gidişini engellemek
b) Tedaviye başlamak
c) Hastaya ait eşyaların kaybolmasını engellemek
d) Hasta yakınlarına bilgi vermek
e) Sosyal güvence ile ilgili belgelerin sağlanması

75) Göğüs ağrısı, soğuk terleme, zor nefes alma gibi durumların yorgunluk sonrası ani olarak ortaya çıktığı durumda öncelikle hangi hastalık akla gelir?
a) Epilepsi
b) Kalp krizi
c) Kanser
d) İç kanama
e) Akrep sokması

76) Kalp atımı nasıl değerlendirilir?
a) Vücut ısısının ölçülmesi
b) El ve ayakların hareket ettirilmesi
c) Göğüs hareketlerinin kontrolü
d) Kanamanın durması
e) Nabız atışı kontrolü

77) Hangi durum yüksekten düşmüş birinde solunum yollarının tıkanması açısından risk teşkil eder?
a) Bel ağrısı
b) Görme bozukluğu
c) Hafıza kaybı
d) Fışkırır tarzda kusma
e) Konuşmada bozukluk

78) Takla atarak ters dönmüş bir otomobilde, yaralıya müdahalede risk oluşturan hangisidir?
a) Aracı düz duruma getirmek
b) Yaralının yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
c) Ambulans ve itfaiye ile iletişim kurmak
d) Yakıt sızıntısını kontrol etmek
e) Çalışan aracın kontağını kapatmak

79) Aşağıdaki hangi beden hareketi ile selam olmaz?
a) Baş sallayarak
b) Göz kırparak
c) Bel bükerek
d) Ayak sallayarak
e) El sallayarak

80) Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu aşağıdaki şıklardan hangisinde bulunmaktadır?
a) Açık uçlu sorular sormak
b) Yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak
c) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
d) Geçmişten ders almak ve olayları akışına bırakmak
e) Hepsi

81) Aşağıdaki beden dili ve anlam eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
a) Hafif öne eğilmek – Ben seni dinliyorum.
b) Arkaya çekilmek – İlgim azaldı, dinlemiyorum.
c) Kaşı kaldırmak – Konuştuğunuz konudan rahatsızım.
d) Dudak bükmek – Çok doğru söylüyorsun.
e) Derin nefes alıp “püff” demek – Sıkıldım.

82) Aşağıdaki şıklardan hangisinde, verilen örnek karşısındaki iletişim hatasını açıklamaz?
a) Kişilerden birinin danışman rolünü üstlenmesi – Senin durumunu anlıyorum, bundan sonra doğruyu bulman için sana yardımcı olacağım.
b) Yıkıcı eleştiri – Benim de hatalarım var, ben de hatalarımı düzeltmeliyim.
c) İşi yokuşa süren ifadeler kullanma – Şimdi özür diliyorsun ama artık çok geç bunları önceden yapmalıydın.
d) Geçmişi geri getirme – Geçen yıl bana yaptıklarını asla unutmayacağım.
e) Genelleme – Zaten siz hep bencilsiniz.

83) Çok önemli bir konuyu iki dakika içerisinde bir heyete anlatmak mecburiyetinde kalmaktan kaynaklanan iletişim hatasına ne denir?
a) Zaman baskısı
b) Eleştirmek
c) Empati
d) Sempati
e) Brifing

84) İletişim faaliyetinin önemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?
a) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketler için faydalı bir faaliyettir.
b) İletişim, çok amaçlı bir faaliyettir
c) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketler için vazgeçilmez bir faaliyettir.
d) İletişim, insanların mutluluğuna katkı yapar.
e) İletişim, insanlar, kurumlar ve şirketlerin birbiriyle temasını sağlar.

85) Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim sürecindeki öğelerden “alıcı”nın gerekli özelliklerinden biri değildir?
a) Dinleyen
b) İlgi duyan
c) Dikkatini veren
d) Empati yapan
e) Konuşan

86) Aşağıdakilerden hangisi mesajın iletilmesinde kullanılan kodlama yöntemlerinden değildir?
a) Harfler
b) Semboller
c) Bilgisayar
d) Şekiller
e) El hareketleri

87) İletişimde “mesaj” öğesi başka hangi kelimeyle ifade edilir?
a) İleti
b) Uyarı
c) Haber
d) Beyan
e) Açıklama

88) Aşağıdakilerden hangisi mesajın geçtiği kanal çeşitlerinden biridir?
a) Konuşmacı
b) Dinleyici
c) Alıcı
d) Kodlama
e) Televizyon

89) İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İletişim insanların birbirlerine dertlerini aktarmasını sağlar.
b) İletişim insanların birbirini takdir etmesini sağlar.
c) İletişim insanların birbirlerine kendilerini ifade etmesini sağlar.
d) İletişim insanların bir kısmının diğerlerini yönlendirmesinde katkı sağlar.
e) İletişim olmazsa insanlar anlaşamazlar.

90) Aşağıdakilerden hangisinde iletişimin temel öğeleri doğru sıralanmıştır?
a) Mesaj- kaynak -kanal-alıcı
b) Kaynak-alıcı-mesaj-kanal
c) Kaynak-kanal-alıcı-mesaj
d) Kaynak-mesaj-kanal-alıcı
e) Mesaj-kaynak-kanal-alıcı

91) Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında aşağıdaki seçeneklerden hangileri, doğru olarak verilmiştir?
I Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar (Afyon ve türevleri)
II Kimyasal madde ve türevleri
III Hayal gösterenler (Kenevir ve türevleri)
IV Sentetik uyuşturucular ve türevleri
V Merkezi sinir sistemini uyaranlar (Kokain ve türevleri)
a) III-IV-V
b) II-III-IV
c) I-II-III
d) I-III-V
e) I-III-IV

92) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “uyuşturucu madde” tanımı arasında sayılmaz?
a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
b) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
d) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
e) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

93) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Kişi koruma
c) Yaya koruma
d) Araçlı koruma
e) İşyeri koruma

94) Aşağıdakilerden hangisi koruma görevi sırasındaki dört önemli aşamadan biri değildir?
a) Suikast ve saldırının ne zaman olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Bu sebeple koruma personeli koruma görevi sırasında her zaman saldırı olabilir düşüncesi ile hareket etmelidir.
b) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için, tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve tehlikeyi araştırmak gerekir.
c) Koruma görevi sırasında, uygun usul ile tehlikeyi bertaraf etmek gerekir.
d) Yumurtayla saldırı sırasında silah kullanmak ve silahlı saldırıda ise önemli kişiyi olay yerinden kaçırmamak gerekir.
e) Önemli kişinin muhtemel bir tehlikeden zarar görmeden kullanacağı bir güzergâh seçimi yapmak gerekir.

95) Aşağıdakilerden hangisi koruma organizasyonunda görevli öncü istihbarat personelinin görevlerinden değildir?
a) Önemli kişinin gideceği bölge ile ilgili mevkiin keşfini yapmak
b) Önemli kişinin gideceği bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplamak
c) Önemli kişinin gideceği bölge ile boğma noktalarını belirlemek
d) Önemli kişinin gideceği güzergâhta trafik eskortu görevini yapmak
e) Gerekli hallerde mahallin en büyük mülki amiri, kolluk yetkilisiyle görüşerek güvenlik önlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak

96) Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde yapılan koruma düzeni sırasında uygulanacak kurallardan değildir?
a) Önde ilerleyen koruma görevlisi önemli kişinin basamaklara takılıp düşme ihtimaline karşı her zaman hazır olmalıdır.
b) Merdivenlerde bir koruma görevlisi önden çıkarak kontrol yapmalıdır.
c) Önemli kişi merdiven boşluğuna yakın yürütülmemelidir.
d) Merdivenlerde önemli kişi ile halkın yanyana yürümesi sağlanır.
e) Önemli kişinin arkasında yürüyen koruma görevlisi önemli kişinin basamaklara takılıp düşme ihtimaline karşı her zaman hazır olmalıdır.

97) Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Koruma görevlisi
b) Önemli kişi
c) Koruma amiri
d) Önemli kişinin eşi
e) Trafik görevlisi

98) Koruma görevine ilişkin her türlü ..…………… ve …………….. önceden hazırlanmalıdır. Yukarıda boşluğa aşağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düşmektedir?
a) Telefon / plan
b) Araç-gereç / alternatif plan
c) Araç-gereç / kroki
d) Plan / proje
e) Araç-gereç / şemsiye

99) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracından inişi sırasında alınan tedbirlerden biri değildir?
a) Artçı koruma aracının arkasında oturan iki görevli makam aracı durmadan kapılarını açarak dışarı çıkarlar.
b) Aşağı inen iki koruma hızlı bir şekilde makam aracının yanına gelir önemli kişinin bulunduğu yerdeki kapı ve camları kapatarak pozisyon alırlar.
c) Koruma görevlileri sorumluluk sahalarından ziyade önemli kişiyi kontrol ederler.
d) Ekip amiri hızlı bir şekilde yürüyerek makam aracının yanına gelir ve çevrenin güvenli olup olmadığını koruma amirine bildirir.
e) Koruma amiri bu ikaz ile aşağı iner, kendi kapısını kapatır ve çevreyi kontrol ederek önemli kişinin kapısını açarak inmesini sağlar.

100) Önemli kişinin korunmasında önemli bir rolü bulunan koruma çemberlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önemli kişinin şehir içindeki seyahatini daha rahat yapmasını sağlamak
b) Önemli kişinin haberleşmesini en üst seviyede tutmak
c) Önemli kişiye dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırıları kademeli olarak dış ve orta çemberlerde önlemek ve iç çembere ulaşmadan yok etmek
d) Önemli kişiye dışarıdan gelecek hediyeleri kontrol etmek
e) Önemli kişiyi ziyaret edecek insanları kayıt altına alarak kabul etmek

 

48. SINAV SİLAH SORULARI

1) Silah eğitiminin amacı, önemi ve emniyet kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah ile ilgili tecrübe ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan hataların sonradan düzeltilmesi mümkün olmamaktadır
b) Silahlı olarak görev yapan güvenlik görevlilerinin silahını en iyi şekilde kullanmasını ve muhafaza etmesini bilmesi gerekmektedir
c) Silah bilinçsiz ve kötü kullanılırsa kullananın veya masum bir insanın hayatına mâl olabilmektedir
d) Silah doğru, bilinçli ve dikkatli kullanılmaz ise insan hayatına herhangi bir şekilde zararı olmamaktadır
e) Telafisi mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek kötü ve vahim sonuçları önlemenin tek yolu, silahı emniyet kurallarına uyarak hatasız kullanmaktır

2) 14’lü Browning tabancada ateşleme anında aşağıdaki parçalardan hangisi hareket etmez?
a) İğne yayı
b) İğne
c) Horoz
d) Horoz kurma parçası
e) Şarjör

3) Barut gazı ile çalışan tek hareketli, yarım otomatik şarjörü 13 fişek kapasiteli, 1 adet fişekte fişek yatağına yerleştirildiğinde tabancanın kapasitesi 14’e çıkan, sağa döner 6 adet seti olan, 9 mm çapında ve 19 mm uzunluğunda parabellum tipi fişek kullanan silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kırıkkale tabanca
b) MP-5 Makineli tabanca
c) 14’lü Browning tabanca
d) M-16 Piyade tüfeği
e) G-1 Piyade tüfeği

4) Güvenlik hizmeti görevini ifa eden kişilerin görevlerini yürütürken silah taşıma ve kullanmaları hususunda aşağıda ifade edilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken kanunun çizmiş olduğu sınırların dışına çıkarak kullanmalı
b) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken insan haklarına uymayı ilke edinmeli
c) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahını nerede ne zaman kullanabileceğini çok iyi bilmeli ve gerektiğinde de tereddüt etmeksizin en iyi şekilde kullanmalı
d) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi kullanırken silahı son çare olarak kullanmalı ve insanın en önemli hakkının yaşam hakkı olduğunu bilmeli
e) Kanunen silah taşıma ve kullanma yetkisine sahip kişiler, bu hak ve yetkiyi hiçbir zaman keyfi ve hissi olarak kullanmamalı

5) Aşağıdakilerden hangisi silahın devir tesliminde uyulması gereken emniyet kurallarından biri değildir?
a) Silahı teslim eden, silahın dolu veya boş olduğunu kontrol ederek durumu teslim alana bildirmeli
b) Hangi cevabı alırsa alsın silahı alan kişi tekrar kontrol etmeli
c) Tabancalar elden teslim edilirken namlu yere dik bakacak şekilde teslim edilmeli
d) Silahı alan da fişek yatağını mutlaka parmakla kontrol etmeli, teslim alınan yer karanlık ise özellikle fişek yatağı gözle kontrol edilmeli
e) Silahın teslimi anında tetik parmağı tetiğe koyulmamalı

6) Poligonda atışlar, kimin komutları doğrultusunda başlar ve biter?
a) Nezaretçinin
b) Sağlık görevlisinin
c) Atış amirinin
d) Atış eğitimcisinin
e) Silah uzmanın

7) Poligonlarda; “hazırlık hattı”, “atış (nişan) hattı”, “hedef hattı” ve “temizlik hattı” olmak üzere dört hat bulunmaktadır. Atış amiri tarafından atıcılara “Silah al şarjör tak” komutuyla şarjörün silaha takıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazırlık hattı
b) Hedef hattı
c) Temizlik hattı
d) Atış (nişan) hattı
e) Bakım ve kontrol hattı

8) Poligonda atış yapacak atıcıların emniyetli bir şekilde atış yapabilmesi için, poligona kulvar (yol) sayısı kadar girmeleri ve silahlarını kulvara bıraktıktan sonra şarjörleriyle birlikte ….……. ……. yerlerini almaları gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef hattındaki
b) Atış hattındaki
c) Nişan hattındaki
d) Temizlik hattındaki
e) Hazırlık hattındaki

9) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.
b) Tekrar dolduruş yapılır.
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkartılmadan fişek dışarıya alınır.

10) Güvenlik görevlileri tarafından kapalı yerlerde CN ve CS gazlarının kullanılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Gereğinden fazla miktarda kullanılmalıdır.
b) Eğitimli ve bilgili kişilerce kullanılmalıdır.
c) Emir ve komuta zincirine uyulmadan kullanılmalıdır.
d) Uygun olmayan araç ve gereçlerle kullanılmalıdır.
e) Herhangi bir plan yapılmadan kullanılmalıdır.

11) MP-5 makineli tabancanın ana parçaları arasında yer alan “kurma kolu” parçası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurmak ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) En geri durumda takılı bırakıldığında, gövde-mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek bir tür emniyet sağlar.
d) Atış esnasında kurma kolu sürekli olarak hareket halindedir.
e) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında kurma kolunun hiçbir fonksiyonu yoktur .

12) MP-5 makineli tabancada dipçiğin hemen önünde, döner gez üzerinde dört ayrı büyüklükte daireler bulunmakta olup nişan alınacak mesafelere göre atıcı tarafından seçilebilmektedir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Bey kapalı poligonda 21 m. mesafede bulunan bir hedefe atış yapmak istemektedir. İsabetli bir atış yapabilmesi için döner gezi hangi daire üzerine getirmesi daha uygun olur?
a) En küçük geze (daireye) getirmeli
b) En küçüğün bir büyüğü olan geze (daireye) getirmeli
c) En büyük geze (daireye) getirmeli
d) En büyüğün bir küçüğü olan geze (daireye) getirmeli
e) Herhangi bir gez ayarı yapmamalı

13) MP-5 makineli tabancada kilitleme makaraları ile birlikte tam ateşleme anında mekanizmayı kilitleyen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kilitleme parçası
b) İğne
c) İğne yayı
d) Kurma kolu
e) Yerine getiren yay tüpü

14) Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Gerdel
b) Şarjör yayı
c) Şarjör kapağı
d) Şarjör kapağı kilidi
e) Emniyet ve ateş ayar mandalı

15) MP-5 makineli tabancada tetik mekanizması kutusunu, kabza grubuna bağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) El kundağı
b) Emniyet mandalı
c) Horoz
d) Mekanizma başı taşıyıcısı
e) Kilitleme makaraları

16) 1945 yılında ülkemizde MKE kurumu tarafından seri şekilde imalatına başlanan, standart olarak 9mm ve 7,65 mm çaplarında kısa Browning tipi fişek kullanan, set adedi sağa döner 6 adet olan, yarı otomatik, çift hareketli ve 7 adet fişek kapasiteli şarjör ile beslenen silah aşağıdakilerden hangisidir?
a) MP-5 Makineli tabanca
b) 14’lü Browning tabanca
c) Kırıkkale tabanca
d) Ruger (P85) tabanca
e) Smith Wesson toplu tabanca

17) 14’lü Browning tabancanın emniyet sistemlerinden birisi olup, kabza içerisinde yokken tetik manivelası intikal manivelasına temas etmediği ve intikal manivelası horoz kurma parçasını harekete geçiremediği için silah ateş etmez ve bu sayede silah emniyete alınmış olur. Yukarıda bahsedilen emniyet sisteminin adı nedir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) İkaz emniyeti
d) Ateşleme pim bloğu emniyeti
e) Şarjör emniyeti

18) Aşağıdakilerden hangisi CZ Model 75 tabancanın başlıca parçaları arasında yer almaz?
a) Kilitleme makarası
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yerine getiren yay ve pimi
e) Sürgü tutucusu ve pimi

19) Aşağıdakilerden hangisi kapalı atış poligonlarında atış hattının sonunda, mermi çekirdeğinin sekmesini engelleyerek atıcı ve izleyicilerin emniyetini sağlar?
a) Atış stantları
b) Mermi tuzağı
c) Atış kulvarları
d) Kumanda masası
e) Havalandırma sistemi

20) Poligonlarda atış yapılırken atış yapacaklar atış amirinin komutuyla ilk olarak bu hatta çağrılırlar, bu hatta silahlar kılıfından çıkarılmaz ve hiçbir şekilde silahla oynanmadan atışa konsantre olmaya çalışılması gerekir. Yukarıda tanımı yapılan hat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef hattı
b) Atış hattı
c) Hazırlık hattı
d) Nişan hattı
e) Gözlemci hattı

21) Atış anında silahın fişeği dikmesi veya başka bir arıza oluşması durumunda önce ………. , daha sonra ………….. , fişek yatağı boşaltılarak arıza giderilmelidir. Yukarıda boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
a) Namlu çıkartılmalı-horoz geriye çekilip
b) Sürgü çıkartılmalı-namlu geriye çekilip
c) Sürgü tutucusu pimi çıkartılmalı-yerine getiren yay geriye çekilerek
d) Şarjör çıkartılmalı-sürgü geriye çekilip
e) Fişek rampası temizlenmeli-mandal emniyetine alınıp

22) Şahsi durumu kanun ve yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından birine girmeyen, ancak hayatlarının harici ve ciddi tehlikelere maruz kaldığını beyan eden Türk ve yabacılara takdir yetkisi esas olmak üzere silah taşıma ruhsatı verme yetkisi kime aittir?
a) Dışişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde Dışişleri Bakanı Müsteşarı
b) İçişleri Bakanı veya yetki vermesi halinde il valileri
c) Hazine Müsteşarı veya yetki vermesi halinde defterdarlar
d) İçişleri Bakanı Müsteşarı veya yetki vermesi halinde il emniyet müdürleri
e) İl emniyet müdürü veya yetki vermesi halinde ruhsat işlemleri şube müdürleri

23) Silah bulundurmak veya taşımak için yetkili makamlardan alınan izne ve verilen belgeye ne ad verilir?
a) Tezkere
b) Tasdikname
c) İkametgah belgesi
d) Vekaletname
e) Ruhsat

24) Şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgü geride takılı kalmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Gerdel aşınmış olabilir.
b) Horoz yayı esnekliğini kaybetmiş olabilir.
c) Şarjör yayı deforme olabilir.
d) Şarjör dudakları ezik olabilir.
e) Şarjör kilidi arızalı olabilir.

25) Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren …. yıl için geçerli olup, yenilenme harcı alınmak şartıyla her ….. yılda bir yenilenir. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse doğru olur?
a) 5-5
b) 2-3
c) 7-5
d) 4-6
e) 2-4

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 5970 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.