49.Özel Güvenlik Sınavı (Cevapsız)

20 Ocak 2014 tarihinde yayinlandi

 

49. SINAV (A GRUBU)

 

1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
c) Demokratik bir devlet olma
d) Laik bir devlet olma
e) Hukuka saygılı olma

2) Aşağıdakilerden hangisinin Anayasada yer alan “egemenlik” ilkesi ile ilgisi yoktur?
a) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
b) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
c) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
d) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
e) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

3) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine göre, hangi tip düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmaması gerekir?
a) Tüzükler
b) Yönetmelikler
c) Kanunlar
d) Genelgeler
e) Yönergeler

4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer verilen temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?
a) Kişiliğe bağlı olma
b) Dokunulmaz olma
c) Devredilemez olma
d) Sınırlanamaz olma
e) Vazgeçilemez olma

5) Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında aranan kriterlerden birisi değildir?
a) Sınırlamaların hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması
b) Sınırlamaların yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabilmesi
c) Sınırlamaların ancak kanunla yapılabilmesi
d) Sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması
e) Sınırlamaların maslahata uygun olması

6) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirten düzenlemenin konusu nedir?
a) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
b) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
c) Temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması
d) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
e) Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

7) Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması halinde kullanımı askıya alınamayacak haklardan birisi değildir?
a) Yaşama hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamama
d) Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamama
e) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi

8) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca aşağıdaki sayılan yerlerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) Talih oyunları işletmelerinde
d) İçkili yerlerde
e) Alışveriş merkezlerinde

9) PVSK’ya göre, durdurulan ve kimliği sorulan kişi belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan kim haberdar edilmelidir?
a) Cumhuriyet savcısı
b) Kolluk amiri
c) Mülki amir
d) Sulh ceza hakimi
e) Adli kolluk amiri

10) PVSK’ya göre kimliği olmadığı için gözaltına alınan ve nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişiler hakkında serbest bırakılmadan önce hangi tedbire başvurulması gerekir?
a) İfade alma
b) Fotoğraf ve parmak izi tespiti
c) Bilgi alma
d) Yer gösterme
e) Teşhis

11) PVSK’ya göre, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerlere ne ad verilir?
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri
b) Umuma açık mahal
c) Kamuya kapalı alan
d) Yerleşim yeri
e) Kamuya açık alan

12) PVSK’ya göre, kimler önleme araması kararı verebilir?
a) Sulh ceza hakimi, mülki amir
b) Sulh ceza hakimi, mülki amir, kolluk amiri
c) Sulh ceza hakimi, Cumhuriyet savcısı, kolluk amiri
d) Cumhuriyet savcısı, mülki amir
e) Mülki amir, kolluk amiri

13) PVSK’ya göre, gözaltına alındığı için parmak izi alınan kişi hakkında hangi diğer işlemin yapılması kaçınılmazdır?
a) İfade alma
b) Fotoğraf alma
c) Teşhis
d) Yer gösterme
e) Vücuttan örmek alma

14) PVSK’ya göre, konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde kullanılamayan yetki hangisidir?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) El koyma
d) İfade alma
e) Bilgi alma

15) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini detektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri gerekirse elle arama
e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma

16) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkisi hangi tür yakalama için geçerlidir?
a) Önleme yakalaması
b) Muhafaza altına almak amacıyla yapılan yakalama
c) Adli yakalama
d) Suçüstü yakalaması
e) Kimlik yakalaması

17) Türk Ceza Kanuna göre, sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde hangi suç oluşur?
a) Taciz
b) Gürültü yapma
c) Kişilerin huzur ve sükununu bozma
d) İletişimin engellenmesi
e) Kişinin hatırasına hakaret

18) Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının mülkiyetine geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) Zimmet
b) Rüşvet
c) İrtikap
d) Görevi kötüye kullanma
e) Kamu görevlisinin ticareti

19) Türk Ceza Kanununa göre, hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?
a) İşi yavaşlatma
b) Kamu görevinin terki veya yapılmaması
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi yaptırmamak için direnme
e) Kamu görevini yapanı etkileme

20) Türk Ceza Kanuna göre, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkân sağlayan kimsenin işlediği suçun adı nedir?
a) Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme
b) Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme
c) Suçu bildirmeme
d) Suçluyu kayırma
e) Suç uydurma

21) 5188 Sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvurabilir?
a) Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi
b) Hakkındaki tutuklama kararı itiraz üzerine kaldırılarak serbest bırakılan kişi
c) Hakkında yakalama emri bulunan kişi
d) Bir suç şüphesiyle polis tarafından yakalanıp cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan kişi
e) Borcunu ödememesi nedeniyle hakkında icra takibi yapılan kişi

22) Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında terk edilmiş veya kayıp eşya bulmaları ve bu nedenle buluntu eşya tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?
a) Eşyanın bulunduğu yer ve saat
b) Eşyanın piyasa satış fiyatı
c) Eşyanın kim tarafından bulunduğu
d) Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat
e) Tutanağı düzenleyenlerin isim ve imzaları

23) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir işyerinin çevresinde devriye görevi ifa ederken yaya ve araç trafiğine açık bir yerde içinde bomba olabileceğini düşündüğü şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (A) tarafından yapılması ve uygulanması halinde doğru bir davranış veya uygulama olur?
a) Şüpheli paketin bulunduğu yerde çevre güvenliğinin alınması
b) Şüpheli paketin bulunduğu yerden alınıp başka bir yere taşınması
c) Şüpheli paketin bulunduğu yerden araçların geçişine izin verilmesi
d) Şüpheli paketin bulunduğu yerden kişilerin geçişine ve bu yere girmesine izin verilmesi
e) Şüpheli paketin açılarak içinin kontrol edilmesi

24) (A) isimli özel güvenlik görevlisinin görev alanında silahla öldürme olayı meydana gelmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) (A), belirtilen suç nedeniyle olayın şüphelisini yakalayabilir.
b) (A), suçta kullanılan silahı muhafaza altına alabilir.
c) (A), olay yerini ve delilleri koruma altına alabilir.
d) (A), yakalama sırasında olayın şüphelisinin direnmesi halinde direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabilir.
e) Suça ilişkin başka delillerin (A)’nın görev alanı dışında başka bir yerde bulunması halinde, (A), bu delilleri elde etmek ve bu amaçla arama yapmak üzere görev yerinden ayrılabilir.

25) Yolculuk etmek üzere otobüs terminalinde beklemekte olan (B) isimli kişinin çantasında uyuşturucu madde bulundurduğu terminalde görevli, (A) isimli özel güvenlik görevlisine ihbar edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi (A)’nın bu kişi ve ihbarla ilgili yapabileceği işlemlerden biridir?
a) Yakalayıp, kelepçelemek suretiyle sorgu yapma
b) İhbarla ilgili tutanak tutup durumu ilgili genel kolluğa derhal bildirme
c) Çantasına el koyma
d) İfadesini alma
e) Çantasında elle arama yapma

26) (A) isimli özel güvenlik görevlisi bir tesiste silahlı görev yapmakta olup, tesise gelen iki kişi arasında giriş sırası nedeniyle tartışma çıkmış, (A)’nın müdahalesiyle tartışma sona ermiştir. Tartışan kişilerden biri tesisten ayrılırken tartışan diğer kişi tesisten ayrılmakta olan bu kişiye karşı arkasından bir el ateş etmiş, ateş edilen kişi kaçarken (A), ateş eden kişinin silahını doğrultmuş vaziyette ikinci kez ateş etmek üzere olduğunu fark etmiştir. 5188 Sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Meşru savunma hali söz konusu olduğundan (A), söz konusu saldırıyı defetmek için silah kullanabilir.
b) (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, ilgili kişiyi ikaz etmekle yetinir.
c) (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, durumu ilgili genel kolluğa bildirmekle yetinir.
d) (A), kişiye karşı hiçbir şekilde silah kullanamaz, uyarı için havaya bir el ateş etmekle yetinir.
e) (A)’ya karşı silah kullanma söz konusu olmadığından (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz.

27) 5188 Sayılı Kanuna göre; aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerle ilgili yetkileri dâhilinde başvurabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirlerinden biridir?
a) Kişisel ve ekonomik durumları hakkında bilgi alma
b) Adli sicil bilgilerini sorgulama ve döküm alma
c) Suç teşkil etmese veya delil niteliği bulunmasa ya da tehlike doğurabilecek özellikte olmasa dahi yanlarında bulunan her türlü eşyayı emanete alma
d) Kontrol noktasında yarım saatten az olmamak üzere belirlenecek süre kadar bekletme
e) Eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

28) I Yakalama tutanağı
II Teşhis tutanağı
III Yüzleştirme tutanağı
IV Yer gösterme tutanağı
V Arama tutanağı
Özel güvenlik görevlilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamı dikkate alındığında, kolluk uygulamalarında sıkça düzenlenen yukarıdaki tutanaklardan hangileri özel güvenlik görevlilerince de düzenlenebilir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I,II ve III
d) Yalnız IV
e) I ve V

29) Olay yerine varan ilk ekibin olay yerinde yapması gereken davranışlara ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir.
b) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahsa müdahalede bulunmalarına ilk ekip tarafından izin verilebilir.
c) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez.
d) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir ve deliller toplanabilir.
e) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz.

30) (A) isimli özel güvenlik görevlisi görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı tesiste silahla adam öldürme olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi (A) tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a) Olay yeri giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması
b) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması
c) Olay yerinde bırakılan silahın fişek yatağının kontrol edilerek varsa fişeğin çıkarılması
d) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgilerin not edilmesi
e) Olayın gecikmeksizin ilgili genel kolluğa bildirilmesi

31) Olay yerinin kayıt altına alınmasında ve belgelendirilmesinde aşağıdakilerden hangisine bir yöntem olarak başvurulmaz?
a) Fotoğraf çekimi yapılması
b) Kamera çekimi yapılması
c) Kroki çizilmesi
d) Tutanak düzenlenmesi
e) Ayrım gözetilmeksizin tüm delillerin birlikte paketlenmesi

32) Nokta görevi ve bu görevi yerine getirenlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Nokta görevi sırasında, noktadan giriş yapan kişilerin ve bu kişilerin yanında bulunan eşyanın kontrolü yapılmaz.
b) Görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilir.
c) Görev mahalli olarak belirlenmiş ve sınırlandırılmış bir yerde yerine getirilir.
d) Bir sonraki personel gelerek görevi devralıncaya kadar görev yerinde kalınır.
e) Bir sonraki personele görevi devretmeden önce görev süresince meydana gelmiş olaylar ve takip edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilir.

33) (A) isimli özel güvenlik görevlisi, bir otobüs terminalinde çalışmakta olup, terminal girişinde hukuka aykırı olarak (B) isimli kimsenin elle üstünü ve eşyasını aramıştır. Belirtilen duruma göre, (A) bakımından aşağıdaki hangi suçun oluştuğu söylenebilir?
a) Haksız arama
b) Ayrımcılık
c) Özel hayatın gizliliğini ihlâl
d) Kişilerin huzur ve sükununu bozma
e) Görevi kötüye kullanma

34) Rapor yazılırken dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cümleler kısa ve öz olmalıdır.
b) Karışık, anlaşılması zor, yoruma açık cümleler kullanılmamalıdır.
c) Raporda yer verilen bilgilerin öğrenilme şekli belirtilmelidir.
d) Olay raporlarında yorumdan kaçınılmalı, olayla ilgili elde edilen veya öğrenilen bilgiler ne ise onlara yer verilmelidir.
e) İmzasız olarak yetkili makama sunulmalıdır.

35) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla konutunda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre arama yapılmıştır. Belirtilen arama işlemi niteliği itibariyle aşağıdaki hangi kavramla ifade edilmektedir?
a) Kontrol
b) İnceleme
c) Adli arama
d) Önleme araması
e) Denetim

36) El detektörü ile kontrole ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Detektör, kişilerin baş kısmına tutulmamalıdır.
b) Detektör, incelenen bölgeye belli bir mesafeden paralel tutularak kontrol yapılmalıdır.
c) Kontrol bir yerden başlayıp belirli bir sıra izlenerek yapılmalıdır.
d) Kişinin güvenlik açısından sorun meydana getirecek bir madde taşımadığı anlaşıldığında kontrol sona erdirilmelidir.
e) Kontrol sırasında detektörün sinyal vermesi halinde, sinyalin kaynağı bulunsa ve bu kaynak bir güvenlik riski oluşturmadığı anlaşılsa dahi kişi kontrol noktasında en az onbeş dakika bekletildikten sonra girişine izin verilmelidir.

37) Aşağıdakilerden hangisi önleme araması niteliğinde bir işlemdir?
a) Bir hükümlünün yakalanması amacıyla işyerinde yapılan arama
b) Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde yapılan arama
c) Bir şüphelinin veya sanığın yakalanması amacıyla konutunda yapılan arama
d) Suçun delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin üzerinde yapılan arama
e) Suçun delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin aracında yapılan arama

38) Kendisine verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgilerin, tespit ettiği hususların, meydana gelen olaylar ve bu olaylarla ilgili yaptığı işlemlerin sorumlu olduğu makamı bilgilendirmek amacıyla yazılı hale getirilmesine ve sorumlu makama sunulmasına ne ad verilir?
a) Bilgi notu
b) Rapor
c) Açıklama
d) Değerlendirme
e) Görgü ve tespit

39) Kapı tipi metal detektörle kontrole ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kontrol edilen kişi detektörden geçmeden, geçtikten sonra ise cihaz hazır duruma gelmeden ikinci bir kişinin geçişine izin verilmemelidir.
b) Detektörde çalışan personel, detektöre belli mesafede durarak görev yapmalıdır.
c) Kontrole tabi tutulacak kişilerin çok olması halinde kişiler yaş ve cinsiyetlerine göre gruplandırılarak toplu halde kontrole tabi tutulmalıdır.
d) Kontrol sırasında cihaza sürtünmeden geçilmelidir.
e) Kişiler detektöre girmeden önce üzerlerindeki metal maddelerin çıkarılması yönünde uyarılmalıdırlar.

40) (A) ilinde oynanacak olan bir futbol müsabakası nedeniyle spor alanına girişte genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince izleyicilerin üstünün ve eşyasının aranabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yazılı emri gerekir?
a) Cumhuriyet savcısının
b) Mülkî âmirin
c) En üst dereceli genel kolluk amirinin
d) Müsabaka güvenlik amirinin
e) İl spor güvenlik kurulunun

41) (A) isimli özel güvenlik görevlisi koruma ve güvenliğini sağladığı tesiste (B) isimli kişiyi hırsızlık yaparken görmüş ve (B)’yi yakalamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, (A) tarafından (B)’ye uygulanabilecek tedbir ve önlemlerden biri değildir?
a) (B)’nin kaçmasını engelleyecek tedbirleri alabilir.
b) (B)’nin kendisine zarar vermesini engelleyecek tedbirleri alabilir.
c) (B)’nin başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri alabilir.
d) (B)’yi 24 saat süreyle gözaltında tutabilir.
e) İlgili genel kolluğa teslim edinceye kadar (B)’yi tutabilir veya bekletebilir.

42) İlkyardım sırasında hastanın şuurunun açık olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak anlaşılır?
a) Vücut ısısının ölçülmesi
b) Reflekslerin tespit edilmesi
c) Basit sorulara cevap veriyor olması
d) Solunum seslerinin duyulması
e) Kan basıncının ölçülmesi

43) Aşırı sıcağa maruz kalmış şuuru açık bir kimse için ilkyardımda önceliği olmayan hangisidir ?
a) Uygun sıcaklıktaki bir ortama götürülür.
b) Sıvı alması temin edilir.
c) Fazla hareket ettirilmez ve sağlık kuruluşuna nakli planlanır.
d) Temel yaşam bulguları sık sık kontrol edilir.
e) Kişinin bol proteinli gıdalar yemesi sağlanır.

44) Karın ağrısı ve iç kanama şüphesi olan kişiye ilk yardım sırasında yapılanlardan hangisi doğrudur?
a) Derhal kan nakli yapılır.
b) Bol su içirilir.
c) Hiç vakit kaybetmeden hastaneye nakli sağlanır.
d) Sürekli konuşturulur.
e) Aralıklı kan tahlilleri ile iç kanamasının olup olmadığı kontrol edilir.

45) Aşağıdakilerden hangisi suni solunum uygulamasında yer almaz?
a) Ağızdan ağza solunumlarda, ilaçlı dezenfektan ile hastanın ağzı yıkanmadan suni solunuma başlanmaz.
b) Kendiliğinden solunumu olmayan hasta ya da yaralıya uygulanır.
c) Yetişkinlerde ağızdan ağza yapılan suni solunum en bilinen yöntemdir.
d) Mevcut ise suni solunum maskesi ile işlem gerçekleştirilir.
e) Ağızdan ağza hava üflenirken hastanın ya da yaralının burnundan havanın çıkmaması temin edilmelidir.

46) İlkyardımcı tarafından hasta ve yaralı taşınması ve nakli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hasta mümkün olan her durumda yatar pozisyonda taşınmalıdır.
b) Ambulans olmadığı durumlarda beklemek tehlike oluşturuyorsa başka bir araç kullanılabilir.
c) Hastayı zorlayıcı, rahatsızlık verici hareketlerden kaçınılmalıdır.
d) Hastanın kolları ve bacaklarının, sedyeden aşağı ya da yana sarkması engellenmelidir.
e) Hepsi

47) Gözde kimyasal madde etkisi ile meydana gelen acil durumların belirtilerinden olmayan bulgu hangisidir?
a) Gözde kızarma
b) Gözde katarakt
c) Görme bozukluğu
d) Gözde yanma
e) Gözde batma

48) Eklemlerin birbirlerinden ayrılmalarını anlatan terim hangisidir?
a) Lif kopması
b) Çıkık
c) Kırık
d) Açık kırık
e) Kramp

49) İnsan vücudundaki en küçük birim hangisidir?
a) Organ
b) Doku
c) Sistem
d) Hücre
e) Mekanizma

50) İlkyardımcı tarafından aşağıdakilerden hangisi kulağa kaçmış cisimlerde yapılacak uygulamadır?
a) Kulak burun boğaz doktoruna ulaşımını sağlamak
b) Metal cımbız yardımı ile cismi çıkartmak
c) Hastayı yan yatırıp kulağı bol su ile yıkamak
d) Dezenfektan bir sıvıyı kulağa uygulamak
e) Kulak içine sadece su dökmek ve cismi yumuşatmak

51) Araç içerisinde sıkışan bir kimseye hangi yaklaşım uygun değildir?
a) Yaralıya moral vermek
b) Yaralıyı zorlayarak çekip çıkartmak
c) Ambulans ve itfaiye ile iletişim kurmak
d) Hastanın yaşam fonksiyonlarını kontrol etmek
e) Yaralının gereksiz yere hareket yapmasını engellemek

52) Bir binada herhangi bir anda kaç kişi bulunduğunu sürekli takip etmek istiyoruz. Bunun için hangi cihaz veya sistemden faydalanılabilir?
a) Kamera sistemi
b) Kartlı geçiş sistemi
c) Metal detektörleri
d) Aydınlatma sistemi
e) Çevre güvenlik sistemi

53) El tipi metal detektörü kullanımı ile ilgili olarak hangi ifade doğrudur?
a) Cihaz, şahsın vücuduna dokundurulmadan belli mesafede tutularak kullanılır.
b) İlk olarak şahsın baş kısmı kontrol edilir.
c) Şahıslar üzerlerindeki tüm metalik eşyaları çıkartırlar.
d) Şahsın sadece omuzları ile diz kapakları arasında kontrol yapılır.
e) Cihazın kullanımı esnasında, alarmın şahsın hangi bölgesinden geldiğine ilişkin bir fikir edinilemez.

54) Kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek
b) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek
c) Hızlı ve seri giriş çıkış kontrolü sağlamak
d) Personelin, gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak
e) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak

55) Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sisteminin bileşenlerinden birisi değildir?
a) Manyetik kart
b) Kart okuyucu
c) Döner turnike
d) Kart okuyucuya bağlı otomatik açılır kapanır kapı
e) Araç kapanı

56) X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdeler niçin kullanılır?
a) Estetik görüntü oluşturmak amacıyla
b) Tünelin içinin görünmesini engellemek amacıyla
c) Radyoaktif ışınların dışarıya yayılımını engellemek amacıyla
d) Gizlilik sağlamak amacıyla
e) Tozların tünel içerisine girmesini engellemek amacıyla

57) Kapı tipi metal detektörü aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
a) Silah
b) Bıçak
c) Ahşap malzemeler
d) Tornavida
e) Bakır kablo

58) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
a) Önemli kişi akla gelebilecek her türlü tehdit, tehlike ve saldırı ile utandırıcı durumdan korunmalıdır.
b) Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalı ve her ortamda korunmalıdır.
c) Koruma görevi sırasında önemli kişinin görevi engellenmelidir.
d) Koruma görevi her türlü ani ve acil hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır.
e) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve gereç önceden hazırlanmalıdır.

59) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Sağduyulu olmak
b) Uyanık olmak
c) Rutin olmak
d) Sistemli olmak
e) Şüpheci olmak

60) Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
a) 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
b) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
d) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
e) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

61) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin halkın önünde bir konuşma yapacağı zaman koruma görevlilerinin dikkat edeceği hususlardan biridir?
a) Önemli kişinin önünde ahşaptan yapılmış bir kürsü kullanılır.
b) Salondaki ışıklar seyirciden ziyade önemli kişiye çevrilir.
c) Kürsüde açılmış bir şişe su ve bardak bulundurulur.
d) Önemli kişiye verilecek hediyeler kontrol edilmeden içeriye alınır.
e) Önemli kişiyi dinlemeye gelen halkın arasında belirlenen yerlere yeteri kadar koruma görevlisi yerleştirilir.

62) Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç halka
b) Dış halka
c) Orta halka
d) Dar halka
e) Küçük halka

63) Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Saldırının planlanması
c) Saldırıdan vazgeçilmesi
d) Eylem
e) Kaçış

64) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “empati” kavramına en yakın anlamı taşımaktadır?
a) Diğergam
b) Anlama
c) Duyma
d) Sosyopati
e) Antipati

65) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde, kaynak öğesinden kaynaklanan engellerdendir?
a) Giyim-kuşamın düzgün olmaması
b) Konuyu bilmeme
c) Konuyu yanlış bilme
d) Ses tonu
e) Hepsi

66) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi etkili iletişim için geçerli değildir?
a) Beden diline dikkat etmek
b) Geri bildirimde bulunmak
c) Dinlemeyi öğrenmek
d) Sosyopat olmak
e) Empati kurmak

67) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesaj öğesinden kaynaklanan engellerden değildir?
a) Soyut kavram ve olgular
b) İhtiyaç duyulmayan bilgi
c) Mesajın işe yaraması
d) Kullanılabilir olmayan bilgi
e) Fazla bilgi yükleme

68) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kodlama öğesinden kaynaklanan engellerdendir?
a) Duyu organları arızası
b) Kodun belirsiz yapılması
c) Başka şeylerle uğraşma
d) Korku-rahatlık
e) Mesajın ulaşmaması

69) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kanal öğesinden kaynaklanan engellerden değildir?
a) Havanın uygun olmaması
b) Salonda sesin ulaşamaması
c) Cihazın cızırtılı olması
d) Cihazın bozuk olması
e) İletişimi başlatanın kişiliği

70) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde ortam öğesinden kaynaklanan engellerden değildir?
a) Gürültü
b) Mekânın müsait olmaması
c) Kişiliğe bağlı farklı algılamalar
d) Kültür ve sosyo-psikolojik iklim
e) Toplantıdaki kesintiler

71) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin temel davranışlarından değildir?
a) Mail yazmak
b) Göz hareketleri
c) Baş hareketleri
d) Yüz hareketleri
e) Kol ve bacak hareketleri

72) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarındandır?
a) Sohbet
b) Konferans
c) Münazara
d) Broşür
e) Miting

73) Aşağıdakilerden hangisi iletişim çatışması doğuran sebeplerden değildir?
a) Farklı kültürler
b) Diyalog
c) Algı farklılıkları
d) Farklı roller
e) Sosyal çevrenin farklılığı

74) İletişim sürecinde alıcının (hedefin), karşı tarafın gönderdiği iletilerin anlamını belirlemesi, deşifre etmesi işlemine ne denir?
a) Kanal
b) Mesaj
c) Kod açma
d) Geri bildirim
e) Kodlama

75) “Eli bal tutuyor ama yüzü sirke satıyor” cümlesinde iletişimin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?
a) Vücut dilinin ehemmiyeti
b) Kelimelerin gücü
c) Tatlı dilin önemi
d) Cesaret
e) Durulan yer

76) Eroinin hammaddesi olan Haşhaş bitkisinin yasadışı ekimi, Güneybatı Asya’da bulunan ve “Altın Hilal” olarak adlandırılan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Afganistan/Pakistan/İran
b) Bulgaristan/Yunanistan/Romanya
c) Irak/Suriye/Ermenistan
d) Belçika/Makedonya/Slovenya
e) Arabistan/Nijerya/Mısır

77) Haşhaş bitkisinin resmi olarak ekimi, işlenmesi ve satımı ile görevlendirilen devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mal Müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Devlet Malzeme Ofisi
d) Ziraat Odası Başkanlığı
e) Tarım Kooperatifleri Birliği

78) Yanıcı maddenin özelliğine göre yangın sınıfı (türü) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gaz, Elektrik, Orman, Baca
b) Katı, Sıvı, Gaz, Metal
c) Sıvı, Metal, Benzin, Hidrojen
d) Akaryakıt, Ahşap, Sıvı, Gaz
e) Doğalgaz, LPG, Köpük, CO2

79) LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılmaması gereken davranışlar hangisidir?
a) Kapı ve pencereler açılıp mekan havalandırılır.
b) Prizde takılı fişler çekilmez.
c) Telsiz telefon gibi iletişim araçları kullanılmaz.
d) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.

80) I. Rüzgârı arkanıza alınız.
II. Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz.
Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır?
a) Yangından kaçmayı
b) İtfaiyeye haber vermeyi
c) Yangın söndürme cihazının kullanılmasını
d) Dumanın bulunduğu yeri
e) İlk yardım malzemesini

81) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar.
b) Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarır.
c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir.
d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar.
e) Hepsi

82) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir.
b) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
c) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir.
d) Yanıcı madde, ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir.
e) Hiçbiri

83) Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Söndürme ekibi
b) İlk yardım ekibi
c) Koruma ekibi
d) Kurtarma ekibi
e) Hepsi

84) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Açık arazide çömelmek
b) Deniz kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Gaz hatlarından uzaklaşmak
e) Duvar dibine çömelmek

85) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su – toprak
b) Kum – kuru toz
c) Karbonmonoksit
d) Köpük
e) Hepsi

86) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi arasında doğru bir ifade değildir?
a) Yakalama ve zor kullanma ile karşılaşılan olaylar en kısa sürede genel kolluğa bildirilir.
b) Özel güvenlik tarafından yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik ile genel kolluk arasında yetki aynı olduğu için arada bir hiyerarşi bulunmamaktadır.
d) Özel güvenlik görevlileri soruşturma es¬nasında genel kolluğa yardımcı olur.
e) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

87) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özel güvenlik görevlileri yapmış olduğu faaliyetlerle genel kolluğa yardımcı olduğu söylenemez?
a) Özel güvenlik hizmetlerini etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmesi
b) Özel güvenlik hizmetleri sırasında kişi haklarına saygılı olunması
c) Özel güvenlik olarak teknolojik yenilik ve gelişmelerin gerisinde kalınması
d) Özel güvenlik hizmetlerinin uluslararası standartlarda yapılması
e) Özel güvenlik hizmetleri sırasında vatandaş memnuniyeti aranması

88) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak olan üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar hangi kurum tarafından onaylanmaktadır?
a) İçişleri Bakanlığı
b) Valilik
c) Emniyet Müdürlüğü
d) Jandarma Komutanlığı
e) Kaymakamlık

89) Özel güvenlik görevlileri adli görev olarak sayılabilecek her iş ve eylemi kime bildirmek zorundadır?
a) Cumhuriyet savcısına
b) Mülki amire
c) Hakime
d) Belediye başkanına
e) Genel kolluğa

90) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
a) Her iki kurum da üniforma kullanır.
b) Her iki kurum da görev alanında olay yeri incelemesi yapabilir.
c) Her iki kurum da görev alanında nöbet hizmetleri ifa eder.
d) Her iki kurum da suçun önlenmesi için çalışır.
e) Her iki kurumun da görev alanında yaptırım gücü vardır.

91) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının esas amacı nedir?
a) Yürüyüş yapıp eğlenmek
b) Sağlıklı yürüyüş yapmak
c) Kamuoyu oluşturmak
d) Olay çıkarmak
e) Gündemi meşgul etmek

92) Aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz.
b) Genel yollarda toplantı ve yürüyüş yapılamaz.
c) Parklarda ve mabetlerde toplantı yapılamaz.
d) Kamu hizmeti gören bina ve eklentilerinde toplantı yapılamaz.
e) Hepsi

93) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Gurup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat

94) Topluluk içerisinde kendilerini sorumsuz hissederler, tanınmaları ne kadar zor ise o kadar rahat davranırlar, grup içerisinde tanınamadıkları düşüncesiyle eylem sınırı tanımazlar gibi özellikler, grup içerisinde bulunan kişi tiplerinden hangisini tanımlar?
a) Özenti
b) Taklit
c) Yayılma (sirayet)
d) Anonim (isimsizlik)
e) İrade zayıflığı

95) Bir eylemin yasadışı olması için aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?
a) Grubun amacına uygun pankart açılması
b) Gurup üyelerince çevre esnaf ve kamu işyerlerine zarar verilmesi
c) Kişilerin kol kola kalabalık olarak yürünmesi
d) Gurup içerisinden göstericilerin avazı çıktığı kadar bağırması
e) Güvenlik görevlilerine çiçek atılması

96) Yasadışı toplumsal eylemlerde yapılan görevin amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Topluluğu zararsız hale getirmek, dağıtmak ve alanı boşaltmak
b) Topluluktaki kişileri cezalandırmak
c) Topluluktaki kişilerin dağılmasına engel olarak, genel güvenlik kuvvetlerine bildirmek
d) İsteklerini dinlemeden dağıtmaya çalışmak
e) Topluluğun dağılabilecekleri istikametlere barikat kurmak

97) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Güvenlik görevlisi, mecbur kalmadıkça müdahaleden kaçınmalıdır.
b) Güvenlik görevlisinin amacı grubu veya bireyleri eyleminden vazgeçirmek olmalıdır.
c) Güvenlik görevlisi, caydırıcılık maksadıyla aşırı güç gösterisinden kaçınmalıdır.
d) Güvenlik görevlisi, gösterici ile arasında geçen diyaloglarda katı, sert ve emredici üslup kullanmalıdır.
e) Güvenlik görevlisi, guruptan gelen tahriklere kapılmamalı, sabırlı olunmalıdır.

98) Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşma sekli nasıl olmalıdır?
a) Önden yaklaşma
b) Sağ veya sol arka 45 dereceden yaklaşma
c) Doğrudan arkadan yaklaşma
d) Yaklaşmama, uzakta kalma
e) Yanlardan yaklaşma

99) Copun tutuş şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Güçlü elin ayası yukarı bakacak şekilde copun bağı başparmağına geçirilir.
b) Copun bağı el ayasına sarılır.
c) Cop kabza bölümünden sıkıca tutulur.
d) Cop hangi el ile tutulmuş ise o ayağın yanında hazırda tutularak beklenir.
e) Hepsi

100) Üniversite kampusu içerisinde toplumsal bir olay meydana gelecek olması halinde özel güvenlik personeli tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
a) Rektörün bilgilendirilmesi
b) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesi
d) Rektörün izni alınmadan polis çağrılması
e) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamak için müdahale edilmesi

 

49. SINAV SİLAH SORULARI

1) İyi bir atıcıda aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi bulunmalıdır?
a) Silahından masum insanların zarar görmesini sağlamalıdır.
b) Görev silahının tüm özelliklerini bilmemelidir.
c) Görevi esnasında silahının başkalarının eline geçmesini önlememelidir.
d) Silahını kanunlara uygun olarak kullanmalı ve insan haklarına saygılı olmalıdır.
e) Silahının bakımını düzensiz olarak rasgele yapmalıdır.

2) Silahlı olarak görev yapan özel güvenlik personeli, kullandığı silahın mekanik yapısını, …………….. , parçalarını, parçalar arasındaki ilişkiyi ve çalışma sistemini, ……….. , atış bilgisi ve tekniğini, …………… , silahın bakımı ve temizliğini bilmesi gerekmektedir. Boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Söküp takılmasını-fişeklerini-emniyet tedbirlerini
b) Barut gazı miktarını-fişek ağırlıklarını-silah tamirini
c) Azami menzilini-barut gazı basıncını-etkili mesafesini
d) Taşımasını-ağırlığını-atış psikolojisini
e) Temizlik ve bakımını-hedefteki isabet oranını-şarjör kapasitesini

3) Silahlı özel güvenlik görevlisi Hakan Bey Browning 14’lü tabancayla görev yapmaktadır. Hakan Bey elindeki silahı sökmeden aşağıdaki parçalardan hangisini göremez?
a) Arpacık
b) Gez
c) Tetik
d) İğne ve yayı
e) Tetik korkuluğu

4) Sürgü (kapak takımı) üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Yiv ve setler
e) Kovan atma boşluğu

5) Namlu üzerinde aşağıdaki parçalardan hangisi bulunur?
a) Fişek yatağı
b) Gerdel
c) Yerine getiren yay ve mili
d) Kovan atma boşluğu
e) Çıkarıcı

6) Saldırı ya da savunma amacıyla kullanılan düzenek, aygıt ve araçların genel adına ……… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Ateşli silah
b) Silah
c) Patlayıcı silah
d) Biyolojik silah
e) Kesici ve delici silah

7) Fişek (mermi) çekirdeği veya saçma denilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri barut gazı basıncıyla uzak mesafelere atabilen aletlere ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Ağır ateşsiz silah
c) Ateşli silah
d) Kimyasal silah
e) Nükleer silah

8) Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ne ad verilir?
a) Ateşli silah
b) Hafif ateşli silah
c) Uzun namlulu silah
d) Ağır ateşli silah
e) Tam otomatik silah

9) Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
a) Ateşli silahlar
b) Nükleer silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Ateşsiz silahlar
e) Makineli silahlar

10) Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın içerisinde yer alır?
a) Biyolojik silahlar
b) Uzun namlulu silahlar
c) Otomatik silahlar
d) Boğucu ve zehirleyici silahlar
e) Harp silahları

11) Tabancaların hareketli ve sabit bütün parçalarını üzerinde taşıyan bölüm hangisidir?
a) Çerçeve (gövde)
b) Horoz
c) Emniyet mandalı
d) Sürgü (Kapak Takımı)
e) Namlu

12) Çerçeve (gövde) üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Tetik ve tetik korkuluğu
b) Kabza ve kabza kapağı
c) Horoz
d) Şarjör
e) Gez

13) Ateşlemeden sonra, barut gazı basıncıyla sürgü geriye doğru gelirken boş kovanın çarparak kovan atma boşluğundan dışarıya atılmasını sağlayan parça hangisidir?
a) Horoz
b) Çıkarıcı
c) Tırnak
d) İğne ve yayı
e) Emniyet mandalı

14) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik silahların genel özelliklerinden biri değildir?
a) Geniş bir bölge silahıdır.
b) Elde edilmesi ekonomik ve ucuz silahlardır.
c) Hedefi cansız varlıklardır.
d) Arazide keşifleri zordur.
e) Nüfuz kabiliyeti fazla olup havanın girebildiği her yere girebilmektedir.

15) Bir tek atıcı tarafından kullanılan ve isabetli vuruş için atış kabiliyeti gerektiren silahlara ne ad verilir?
a) Ağır ateşli silah
b) Hafif ateşli silah
c) Uçaksavar silahı
d) Harp silahı
e) Top silahı

16) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi veya bütün uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen, barut vb. patlayıcı ve itici güç ile mermi, saçma, gaz veya diğer nesneleri atabilen silahlara ………… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Tabanca
b) Harp tüfekleri
c) Uçaksavar
d) Makineli tüfekler
e) Otomatik tüfekler

17) Silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve son biçimini teşkil etmektedir.
b) Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesini zorunlu kılmaktadır.
c) Silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa durumunda, saldırı ve saldırganı savuşturmak amacıyla silah kullanmaya yetkili kılınmışlardır.
d) Görev esnasında silah kullanan özel güvenlik görevlisinin silahlı güvenlik sertifikasının bulunması gereklidir.
e) Silah kullanmak zorunda kalan özel güvenlik görevlisi silahını kullanmadan önce mutlaka uyarıda bulunmalıdır.

18) Özel güvenlik görevlilerinin silah taşımalarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Silahlı görev yapacak olan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşımalıdır.
b) Her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgesi düzenlenir.
c) Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapmak mecburiyetindedirler.
d) Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı olmayan özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen silah kullanma yetkisini kullanamazlar.
e) Özel güvenlik görevlilerinin kanunda belirtilen istisnalar dışında ateşli silahlarını görev alanının dışına çıkarmamaları gerekir.

19) Özel güvenlik görevlisi aşağıdaki durumların hangisinde silah kullanmak zorunda değildir?
a) Meşru müdafaa durumunda
b) Ağır yaralama veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunma durumunda
c) İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önleme durumunda
d) Para nakli sırasında korumakla görevli olduğu nakil aracına silahla saldıran şahsı etkisiz hale getirme durumunda
e) Marketten bisküvi alıp parasını ödemeden çıkmak isteyen bir şahsı etkisiz hale getirme durumunda

20) Resmi üniforma ile silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlisini silahını taşıması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yanlıştır?
a) Silahını kılıfında taşımalıdır.
b) Yedek şarjörünü yanında bulundurmalıdır.
c) Görev esnasında kendisine teslim edilen silahtan başka bir silahla göreve çıkmalıdır.
d) Görev yaparken şarjörü dolu bir şekilde taşımalıdır.
e) Görev yaparken fişek yatağı boş, horoz inik ve emniyet mandalı açık olmalıdır.

21) Silahlı özel güvenlik görevlisi olup sivil olarak görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, silahını taşırken aşağıdaki kurallardan hangisine uyması beklenemez?
a) Silahının görünmemesine mutlaka dikkat etmelidir.
b) Tabanca gerektiğinde kolayca çekilebilecek şekilde taşınmalıdır.
c) Tabanca fişek yatağı dolu olarak taşınmamalıdır.
d) Tabanca vücut terine maruz kalacak şekilde taşınmamalıdır.
e) Tabanca çanta içerisinde taşınmalıdır.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah yasal şartlar oluşmadan, son çare olarak ve azami seviyede kullanılmalıdır.
b) Silah yasal şartlar oluştuğunda etkisiz ve yavaş bir şekilde kullanılmalıdır.
c) Silahı etkili kullanmada, emniyet, sürat, bilinçli hareket ve isabetli atış çok önemlidir.
d) Silah özel güvenlik görevlilerine suç işleyen insanları koruma amaçlı olarak verilmiştir.
e) Silahın çekilmesi ve dolduruşu sırasında tetik parmağımız tetik korkuluğundan içeri girmelidir.

23) Görev esnasında tabanca taşınırken ………… , ……… ve …………. olarak taşınmalıdır. Boşluklara getirilebilecek en uygun ifade hangisidir?
a) Fişek yatağı boş-emniyet açık-şarjör dolu
b) Şarjör boş-emniyet kapalı-fişek yatağı dolu
c) Fişek yatağı boş-şarjör boş-emniyet açık
d) Emniyet açık-fişek yatağı dolu-taşıma kayışı asılı
e) Emniyet kapalı-fişek yatağı boş-şarjör dolu

24) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahlarını taşıyabilirler?
a) Akıl hastanelerinde
b) Mahkeme salonlarında
c) Tutukevleri ve cezaevlerinde
d) Korumakla görevli oldukları bina önlerinde
e) Uçaklarda

25) Güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde ateşli silahını taşıyamaz?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerin güvenliği ile görevli olanlar, belirtilen yerlerde silah taşıyamazlar.
b) Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
c) Her türlü spor karşılaşma ve yarışmalarının yapıldığı yerlerin giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
d) Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında bulunanların yakınlarının ziyaret günlerinde bina giriş kapılarında oluşturulan arama ve kontrol noktalarında görevlendirilen personel görevli bulunduğu yerlerde silah taşıyamazlar.
e) Güvenlik görevlileri görevli bulundukları adliyelerde şikayetçi, tanık, bilirkişi veya bir davanın sanığı olarak mahkeme salonlarında silah taşıyamazlar.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 13341 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.