5. Özel Güvenlik Sınav Soruları Cevapları

15 Şubat 2009 tarihinde yayinlandi

5. SINAV

 

1) Ziraat Bankasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I 4483 Sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanuna göre işlem yapılır
II Hakkında inceleme raporu düzenlenir
III Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir
IV Yargılanma iznini mülki idare amiri verir
V Savcı doğrudan doğruya dava açabilir
a) I, II, III, IV
b) I, II, III, IV, V
c) I
d) I, III, IV
e) V

2) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Görevli olduğu alan sınırları
d) Ülke geneli
e) Hiçbiri

3) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI

4) 4857 Sayılı İş Kanununa göre “Bu Kanun kapsamına gören iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (Md.47/1) Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
a) 3
b) 2
c) 6
d) 4
e) 8

5) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti
a) I, II, III, IV, V
b) II, IV
c) I, II, III, IV, V
d) IV
e) IV, V

6) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
a) İş mahkemesinde dava açabilir
b) İşveren derneğinden yardım ister
c) İl özel güvenlik komisyonuna başvurur
d) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açar
e) İç İşleri Bakanlığına başvurur

7) Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I Kimlik sorma
II Parmak izi alma
III Üst ve eşya arama
IV Konut ve iş yeri arama
V El koyma
VI Müsadere
VII Yakalama
VIII Tutuklama
a) II, IV, VI, VIII
b) IV, V, VI, VII
c) I, III, V, VII
d) I, II, III
e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

8) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan ÖGG için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haksız arama suçunu işlemiştir
b) 5188 sayılı yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır
c) Önleme görevini yerine getirmiştir
d) Üzeri aranan şikayetçi değil ise sorun yoktur
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir

9) Hırsızlık suçunun faalini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?
I Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır
II Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır
III Kasten yaralama suçu işlemiştir
IV Meşru müdafaa halindedir
V Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır
VI Kanun hükmünü icra etmiştir
a) I, II, III, IV, V, VI
b) I, III, V
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) IV, V, VI

10) Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?
a) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
b) Kaybedilmiş cüzdanı sahibine iade etmek
c) Önleyici arama sonucunu
d) Adli yakalama sonucunu
e) Yaka kartını yitirenleri

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında önleme araması yapabilir
b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında detektörle önleme araması yapabilir
c) Kamuya açık alanlarda üst araması Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre yapılır
d) Arama kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir
e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açkı alanlarda üst aramasını genel kolluğun gözetimi ve denetiminde yaparlar

12) Anayasanın bağlayıcılığıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Anayasa hükümleri, yasama organını bağlar
b) Anayasa hükümleri, yargı organını bağlar
c) Anayasa hükümleri, idare makamlarını bağlar
d) Anayasa hükümleri, kanuna aykırı olamaz
e) Anayasa hükümleri, kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır

13) Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?
a) Kanunda yazılı olması
b) Ahlaka aykırı olması
c) Tehlikeli olması
d) İnsanları rahatsız etmesi
e) Zarar doğurması

14) Özel güvenlik görevlisinin görev alanında suç işlenmesinden sonra, suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?
a) İdari
b) Adli
c) Önleyici
d) Mecburi
e) Hiçbiri

15) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı ÖGG çalışamaz?
a) İş merkezlerinde
b) Fabrikalarda
c) Sağlık kuruluşlarında
d) Bankalarda
e) Benzin istasyonlarında

16) ÖGG’ne valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG görev yaparken kimliğini cebinde taşır
b) ÖGG kimliğini uygun gördüğü şekilde bulundurabilir
c) ÖGG kimliğini, görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takılması gerekir
d) Yönetmelikte bu konuda bir açıklama yoktur
e) Bu konudaki karar komisyona aittir

17) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirinin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

18) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır
b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır
c) Tehlike ile orantılı olmalıdır
d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?
a) Saldırının haksız olması
b) Saldırının devam ediyor olması
c) Savunmanın zorunlu olması
d) Savunma ile saldırı arasında denge bulunması
e) Hepsi

20) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran ÖGG’ne hangi müeyyide uygulanır?
a) Bu konuda müeyyide yoktur
b) Bir milyar lira idari para cezası verilir
c) Şirket yetkilisine idari ceza verilir
d) ÖGG cumhuriyet savcılığına teslim edilir
e) Bir milyar lira para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir

21) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların özelliklerinden değildir?
a) Tutanağın içeriğini yansıtan başlığı olmadır
b) Tutanağa konu olan olay yada işlemin öğreniliş şekli belirtilir
c) Tutanakta şüpheli, tanık, mağdurun açık kimlik bilgileri yer alır
d) Tutanakta konu yada olayla ilgili olan şahısların her birisinin detaylı olarak ifadeleri yer alır
e) Olayın meydana geldiği veya işlemin yapıldığı yer ile ilgili adres bilgileri belirtilir

22) Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmadır
b) Delilerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır
d) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
e) Sanığın kaçma olasılığı olmadır

23) Eşkal tarifi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder?
a) Şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu
b) Şahsın varsa vücudunun görülebilir yerindeki dövmesi
c) Şahsın konuşmasındaki yöresel şivesi
d) Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları
e) Şahsın varsa, uzuv eksiklikleri

24) Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
a) Tutanak
b) Not
c) Rapor
d) İfade alma
e) Zabıt

25) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla, şahısların üzerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Arama tutanağı

26) Özel güvenlik görevlililerinin ister kendileri olsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun, emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) El koyma tutanağı
b) Zapt etme tutanağı
c) Arama tutanağı
d) Olay yeri tutanağı
e) Hiçbiri

27) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanını bilmek
b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
c) Görev alanında koruyucu tedbirler almak
d) Suç kovuşturmak
e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek

28) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?
a) Suça el koymak
b) Olay yerini muhafaza etmek
c) Genel kolluğa bilgi vermek
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Delilleri toplamak

29) Devriye memurlarında aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulunmaz?
a) Silah
b) Düdük
c) X-Ray cihazı
d) Cop
e) Not defteri

30) Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden değildir?
a) Yaya devriye
b) Mobil devriye
c) Bisikletli devriye
d) Otogar devriye
e) Atlı devriye

31) Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Cins
b) Şekil
c) Ebat
d) Kalite
e) Renk

32) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergah boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

33) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin adli görevlerindedir?
a) Kaybolanlara, yer, yol soranlara yardım etmek
b) Bölgesinde boş ve terk edilmiş yerleri kontrol etmek
c) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi yakalamak
e) Hiçbiri

34) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

35) Görme, koklama, dokunma, duyma, ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine …………………. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) İfade alma
b) Tutanak
c) Özet çıkarma
d) Not alma
e) Rapor yazma

36) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?
a) Başlık
b) Giriş
c) Sonuç
d) Gelişme
e) Hepsi

37) Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleşmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?
a) Normal kapsül
b) Patlayıcı madde
c) Elektrikli kapsül
d) Saniyeli fitil
e) Bomba

38) Aşağıdakilerden hangisi bomba çeşitlerinden değildir?
a) Anında ateşlenen bombalar
b) Gecikmeli ateşlenen bombalar
c) Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar
d) Dinamit
e) Hepsi

39) Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Fünye, patlayıcı, TNT, saat
b) Fünye, patlayıcı, tel
c) C4, mekanizma, fitil
d) Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
e) Hiçbiri

40) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde türlerinden değildir?
a) Afyon ve türevleri
b) Kokain ve türevleri
c) Asetik uyuşturucular
d) Kenevir ve türleri
e) Sentetik uyuşturucular

41) Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının özelliklerinden değildir?
a) İrade ve mantık ile önlenmeyen uyuşturucu kullanma isteği
b) Uyuşturucu maddenin giderek artan dozda kullanılmasının engellenememesi
c) Kişinin uyuşturucuya fiziki ve ruhi olmak üzere tam bağımlılığı
d) Sürekli uyuşukluk hali
e) Hal ve hareketlerinde tutarsızlık

42) Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sedafitler
b) Barbituratlar
c) Trankilizanlar
d) Amfetaminler
e) LSD

43) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Anlamlı gruplar
c) Anlamsız gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış gruplar

44) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
a) Bir şahsın korunmasında
b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında
c) Topluluk içinden bir şahsı almak için
d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında
e) Hiçbiri

45) Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
a) Toplulukla karşılıklı arbede sırasında
b) Kalabalığın biçimsel olarak kontrolünde
c) Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
d) Kalabalığı güvenlik güçlerinden belli bir mesafede tutmak için
e) Güvenlik güçlerinin saldırı tekniğini kullandığı pozisyonlarda

46) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Bu maddeler amacı dışında ve gerekli önlemler alınmadan kullanılmamalıdır
b) Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır
c) Bu maddeler eğitim görmüş ve yetkili personel tarafından kullanılmalıdır
d) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsa kullanılmamalıdır
e) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekilde yararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyi hesaplanmalıdır

47) Yasadışı toplumsal olayların hepsi zaten aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır?
a) Haberleşme grupları

b) Duygusal gruplar
c) Finansal gruplar
d) Köylü grupları
e) Göç grupları

48) Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıklarının özelliklerinden sayılmaz?
a) Her zaman yardımlaşmaya hazırdırlar
b) Bu tür kalabalığın faaliyeti geniş ölçüde denetimsizdir
c) Seyredilecek bir olay varsa görmek amacıyla toplanmışlardır
d) Tehlikeli ve saldırganlardır
e) Dikkatlerin odaklandığı nokta tesadüfen ortaya çıkmıştır

49) Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur
b) Taraftarlık kanalı ile ortak düşünce vardır
c) Hareketlerinin bir kısmı önceden tahmin edilebilir
d) Teşkilatlanmaya ve müşterek etkinliklere yatkın olurlar
e) Kuralların caydırıcılığı sebebiyle temkinli davranmaya yatkındırlar

50) Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara; rastgele kalabalıklar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?
a) Gişe önünde sıra bekleyenler
b) Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçmek için bekleyenler
c) Bankada işlemlerini halletmeye çalışanlar
d) Belediye otobüslerine binmeye çalışanlar
e) Mağaza vitrinlerine bakan insanlar

51) Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevdeki kalabalıklara ne ad verilir?
a) Organize aktif kalabalıklar
b) Organize olmayan pasif kalabalıklar
c) Sanatsal etkinlik kalabalıkları
d) Spor seyircileri
e) Hiçbiri

52) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi stresin belirtilerindendir?
I Saldırganlık ve kayıtsızlık
II Korkulu rüyalar
III Karamsarlık, kendini küçük görme
IV Durgunlaşma çökkünlük hali
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III
d) II, III, IV
e) I, II, III, IV

53) Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?
a) İletişimde muhatabımıza karşı durmak
b) Muhatabımızın kişiliğinin elverdiği ölçüde ve dengeli bir şekilde beden teması
c) Temsil ettiğimiz role uygun kıyafetler giymek
d) Konuşmamızın net ve anlaşılır olması
e) Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek

54) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hiçbiri

55) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
a) Hamile bayanlar
b) Kalp pili takılı olan şahıslar
d) Kafatasında metal aparat takılı olanlar
d) Bacağında metal aparat takılı olanlar
e) Hiçbiri

56) Aşağıdakilerden hangisinde metal detektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?
a) X ışınları göndererek metalden geri yansımasını algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
b) Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
c) Kızılötesi enerji yayarak metalden geri yansıyan enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
d) Metalden yayılan kızılötesi enerjiyi algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
e) Detektörün uç kısmına yerleştiren bir güçlü mıknatısla çekim kuvveti oluşturmak suretiyle metal cismi tespit ederler

57) Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?
a) Cihazın hassasiyeti artar ve daha güçlü bir sinyal alınır
b) Kısa devre yoluyla elektrik çarpmasına neden olur
c) Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir
d) Statik elektrik üreterek cihazın elektronik devreleri bozulur
e) Daha yüksek sesli-ışıklı alarm üreterek pili daha çabuk biter

58) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerinden değildir?
a) Haberleşme kısa olmalı
b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı
c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı
d) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
e) Hiçbiri

59) Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
a) Hedef seçimi
b) Buluşma
c) Saldırının planlanması
d) Saldırı
e) Kaçış

60) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?
a) Korunan kişi etrafında 360 derece koruma sağlanmalıdır
b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır
c) Koruma personelinin silahının emniyeti, kazaya sebebiyet verilmemesi için kapalı olmalıdır
d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
e) Koruma amiri korunan kişiye bir saldırı anında vücudunu siper etmelidir

61) Tek araçlı koruma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanılıştır?
a) Tehdit edilme derecesi az olan önemli kişilere yapılır
b) Koruma görevlisi korunan kişinin yanına oturur
c) Tüm koruma sorumluluğu bir koruma görevlisindedir
d) En basit şekilde bir koruma düzenidir
e) Hiçbiri

62) Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Yoldaki otostopçular kesinlikle araca alınmamalıdır
b) Araç mümkün olduğunca kapalı bir yere park edilmelidir
c) Araç park edilirken güvenli oluşu sebebiyle mümkün olduğu kadar dar yollara girilmelidir
d) Çevresinde birkaç kişi bulunan, yol kenarına park etmiş diğer araçlardan uzak durulmalıdır
e) Hiçbiri

63) Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Önemli kişinin hayatını her türlü tehlikeden korumak
b) Gülünç duruma düşmekten korumak
c) Utandırıcı duruma düşmekten korumak
d) Soğuktan korumak
e) Hiçbiri

64) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
b) Koruma araç ve şoförü hazır durumda bulunmalıdır
c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
d) Korumada giriş-çıkış saatleri rutin olmamalıdır
e) Hepsi

65) Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
a) İç halka
b) Ara halka
c) Orta halka
d) Dış halka
e) Hiçbiri

66) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VİP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VİP’i utandırıcı durumlardan korur

67) Aşağıdakilerden hangisi araçla koruma düzeninde konvoyun büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?
a) Yol durumu
b) Tehdit düzeyi
c) Eldeki kaynaklar
d) VİP’in istekleri
e) Hiçbiri

68) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
c) Aracın motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
d) VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açar
e) Hiçbiri

69) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yanık üzerine salça sürülmez
b) Hasta tehlike olmadığı sürece taşınmaz
c) Hastaya kalp masajı yapmadan önce nabzına bakılır
d) Hastaya sigara verilmez
e) Hasta bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır

70) Boyun kırığı şüphesi olan hastalarda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boyunluk takılması
b) Sedye ile taşıma
c) Kucaklayarak taşıma
d) Acilen hastaneye götürmek
e) Kol ve bacaklardan tutarak taşımak

71) Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastalara kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır?
a) Battaniye ile örtme
b) Soluk alıp almadığını kontrol etme
c) Nabzına bakma
d) Su içirme
e) Hiçbiri

72) Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Kolonyalı su içirme
b) Ağrı kesici ilaç içirme
c) Ayağa kaldırma
d) Karnına sıcak su torbası koyma
e) Hiçbiri

73) Aşağıdakilerden hangisinin sara krizinde yapılması doğrudur?
a) Çenesinin açılması
b) Su içirilmesi
c) Vücuduna zarar gelmesinin engellenmesi
d) Hastayı tokatlamak
e) Yüzüne su serpmek

74) Göğüs kısmına yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?
a) Yabancı cismi çekip çıkartmak
b) Suni solunum yapmak
c) Hava yolunun açıklığını sağlamak
d) Göğüste delik varsa kapatmak
e) Kanamayı durdurmak

75) Şok durumunda hastaya hangi pozisyon verilmelidir?
a) Yan yatış
b) Yüz üstü yatış
c) Sırt üstü yatış
d) Yarı oturur durumda
e) Sırt üstü yatırılır, ayaklarının altına yastık konularak yükseltilir

76) Bilinç kaybı olan hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
a) Yan yatar pozisyonda
b) Yüzü koyun yatar pozisyonda
c) Oturur pozisyonda
d) Sırt üstü yatar pozisyonda
e) Yarı oturur pozisyonda

77) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
a) ABC kontrolü
b) Ambulans çağırmak
c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
d) Ayran içirmek
e) Suni solunum yaptırmak

78) Aşağıdakilerden hangisi sıcak su yanıklarında ilk yapılması gerekendir?
a) Pansuman yapmak
b) Yoğurt sürmek
c) Diş macunu sürmek
d) Soğuk su uygulamak
e) Merhem sürmek

79) Suni solunum nedir?
a) Soluk yolu tıkalı olan hastanın soluk yolunu açmadır
b) Solunumu durmuş olan kimseye dışardan hava takviye etmektir
c) Kalbi duran kimseye kapalı kalp masajı yapmaktır
d) Hastanın kendi kendine solumasıdır
e) Hava bulunmayan ortamda yapılan solunumdur

80) Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
a) Hareketle artan ağrı
b) Hassasiyet
c) Kanama
d) Şekil bozukluğu
e) Bulantı

81) Olay yerindeki delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerinden alınan deliller genellikle ıslak zeminde olur
b) Meydana gelen bir suçun aydınlatılması ve suç sanıklarının tespitine yarayan her türlü ispat vasıtalarına olay denir
c) Kanunun cezalandırdığı fiile delil denir
d) Deliller olayı temsil edici ve mantıklı olmalıdır
e) Olay yerinden alınan kıl hiçbir zaman delil olamaz

82) Olay yerinde delillerin kaybolmaması ve olay yerini korumak amacıyla aldığımız tedbirlere aykırı hareket edenlere ne yapılmalıdır?
a) Tedbirlere uymaları yönünde trafik cezası uygulanabilir
b) Özel güvenlik görevlileri genel kolluk olmadığı için vatandaşın alınan tedbirlere uyma zorunluluğu yoktur
c) Olay yerinde tedbir alınmaz, bu genel kolluğun görevidir
d) Tedbirlere uymayanlar tedbirlere uymaları için ikaz edilir, gerekiyorsa zor kullanılır
e) Şahıslar olay yerindeki tedbirlere uymaları için ikaz edilir, ancak zor kullanılamaz

83) Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden değildir?
a) İlgili birimlere ve haber merkezine bilgi verir
b) Suç işlenmesi devam ediyorsa gerekli müdahaleyi yapıp olay sona erdirilir
c) Yaralı varsa ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse ambulans ve itfaiye çağırır
d) Seyirci kalabalığı uzaklaştırır ve olay yerine görevliler haricindekilerin girmesini engeller
e) Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar

84) Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?
a) Görünmez oluşları
b) Benzemez oluşları
c) Tasnif edilebilir oluşları
d) Değişmez ve değiştirilemez oluşları
e) Hepsi

85) Olay yerine bulanan yaralıya/yaralılara bir an önce acil müdahale yapılması gerektiği hallerde, izlenilmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I Olay yerine giriş çıkışlarda aynı hat kullanılmalıdır
II Olay yerine kesinlikle kimse alınmaz
III Olay yerine mağdur yakınları alınır
IV Olay yerine sadece sağlık görevlileri alınır
a) I, IV
b) III
c) II, III
d) I, II, III
e) Hepsi

86) Öldürme, soygun yada yaralama gibi olaylardan, olay yerinde bulunan cam parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller bulunabilir?
a) Parmak izi
b) Kan
c) Tükürük
d) Saç
e) Hepsi

87) Olay yeri incelenmesi ile ilgili en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Topluluğun dağıtılması
b) Basın mensuplarının dinlenmesi
c) Maddi suç delillerini tespit etmek
d) Olay yerine emniyet şeridi çekmek
e) Olay yerinde kirlenmeyi sağlamak

88) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanuna aykırı olmak
b) Mantıklı ve geçerli olmak
c) Olayı tescil edici olmalı
d) Hayal ürünü olmamalı
e) Olay içinde yer almalı

89) Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Delilleri tespit etmek
b) Delilleri belgelemek
c) Transferi sağlamak
d) Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme yapmamak
e) Delilleri ambalajlamak

90) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
a) Parmak izi
b) Ayak izi
c) Avuç izi
d) Oto lastik izi
e) Kan

91) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Açık arazide çömelmek
b) Deniz kıyısından uzaklaşmak
c) Enerji hatlarından uzaklaşmak
d) Gaz hatlarından uzaklaşmak
e) Duvar dibine çömelmek

92) Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?
a) Tatlı ve kokuludur
b) Parlayıcı ve kokuludur
c) Renkli ve tatlıdır
d) Renksiz, kokusuz ve tatsızdır
e) Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır

93) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru, kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

94) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijenle ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

95) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
a) Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır
b) Dışarı çıkmak için koşuşturulur
c) Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır
d) Balkona çıkılır
e) Pencereden aşağı atlanır

96) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
a) Su – Karbondioksit
b) Halon gazları – D tozu
c) Köpük – Kuru kimyevi toz
d) D tozu – Çok amaçlı kimyevi toz
e) Halon gazları – Köpük

97) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
a) Patlama
b) Yanma
c) Yangın
d) Detenasyon
e) Hiçbiri

98) Karbondioksitin birinci derece söndürme ektisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğutma
b) Zayıflatma
c) Boğma
d) Engelleme
e) Hiçbiri

99) Elektrik malzemeleri – motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Gazlı söndürme
b) Suyla söndürme
c) Kuru kumla söndürme
d) Kuru tozla (mesafe hesabıyla) söndürme
e) Hiçbiri

100) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
a) Çevre güvenliğini almak
b) Güvenlik şeridi oluşturmak
c) Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak
d) Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
e) Araç giriş – çıkışlarını düzenlemek

SİLAH SORULARI

1) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Mermi

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?
a) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş vererek, çekirdeğin takla atmadan hedefe gitmesini sağlar
b) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlar
c) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlar
d) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlar
e) Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değildir

3) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi çeşidi değildir?
a) Horozlu sistem
b) İğneli sistem
c) Horozlu iğneli sistem
d) Tokmaklı sistem
e) Hepsi

4) Silahların üzerinde uzman personel tarafından parça değiştirilmesi hangi bakıma girer?
a) Kapsamlı bakım
b) Günlük bakım
c) Haftalık bakım
d) Atış öncesi bakım
e) Atış sonrası bakım

5) Gerdel neyin parçasıdır?
a) Kovan atma tertibatının
b) Nişangâh tertibatının
c) Horoz tertibatının
d) Şarjörün
e) Ateşleme tertibatının

6) Tırnak kırıldığında:
a) Fişek ateşlemez
b) Fişek yatağına fişek sürülmez
c) Kovan normal olarak dışarıya atılamaz
d) Tabanca dolduruş yapamaz
e) Tetik çekilemez

7) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
b) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
c) Takma işleminin genel kuralı yoktur
d) Önce şarjör takılır
e) Önce top doldurulur

8) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

9) Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

10) Etkili mesafe nedir?
a) Merminin delme gücü
b) Fişeğin ilk hızı
c) Silahın menzili
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

11) Ateşli silahlarda genel emniyet kuralları aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
a) Atış poligonlarında
b) Sınıfta
c) Tamir ve bakım atölyelerinde
d) Silah mağazaları ve sokakta
e) Hepsinde

12) Atıcının gözünden, gezin üst kenar orta noktasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Nişan mesafesi
d) Hedef mesafesi
e) Hepsi

13) Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine ne ad verilir?
a) Dış balistik
b) İç balistik
c) Mermi yolu
d) Nifuzi balistik
e) Balistik

14) Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?
a) Silah hakkı
b) Tesir mesafesi hakkı
c) Barut hakkı
d) Çekirdek hakkı
e) Azami hız hakkı

15) Atış anında gez ve arpacık ile hedefin görüntüsü nasıl olmalıdır?
a) Gez ve arpacık net, hedef flu (bulanık)
b) Gez ve arpacık flu (bulanık), hedef net
c) Görüntü önemli değildir
d) Gez net, arpacık ve hedef flu
e) Her üçü de net olmalıdır

16) Aşağıdakilerden hangisi emniyet tertibatı çeşitlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Tetik korkuluk emniyeti
e) Tetik emniyeti

17) Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir
b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
c) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir
d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir
e) Hiçbiri

18) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

19) Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesi ile oluşur?
a) Kovan, çekirdek, kapsül, barut
b) Mermi, kapsül, barut, mermi çekirdeği
c) Kovan, mermi, kapsül, kartuş
d) Çekirdek, kovan, barut
e) Kapsül, barut, kovan

20) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur
b) Namlunun çapıdır
c) Fişeğin çapıdır
d) Fişeğin uzunluğudur
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

21) Silahtan kaynaklanan sebeple hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış biraz aşağı nişan alınarak yapılır
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır
d) Atış biraz sağa, aşağı nişan alınarak atılır
e) Hiçbiri

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

23) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne ad verilir?
a) Mermi yolu
b) Atış menzili
c) Hatve
d) İlk hız
e) Hiçbiri

24) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

25) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 17359 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.