57.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

21 Nisan 2015 tarihinde yayinlandi

 

57. Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

 

57. SINAV A GRUBU

 

 

1) Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

2) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?
a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır.
b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır.
c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır.
d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır.
e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır.

3) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

4) Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

6) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

7) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Öncelikle paket veya çanta içinde patlayıcı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
b) Çevreden bu paket veya çantanın bırakıldığını gören olup olmadığı araştırılmalıdır.
c) Çevreden sahibinin kim olduğu araştırılmalıdır.
d) Bırakıldığını gören yoksa içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilmelidir.
e) Paket veya çantanın yanına kimse yanaştırılmamalıdır.

8) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır.
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder.
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir.
d) Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır.
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar.

9) Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
a) Anayasa – Kanun – Tüzük – Yönetmelik
b) Anayasa – Tüzük – Kanun – Yönetmelik
c) Kanun – Anayasa -Tüzük – Yönetmelik
d) Yönetmelik – Tüzük – Kanun – Anayasa
e) Tüzük – Anayasa – Kanun – Yönetmelik

10) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez.
b) Zorla aranır.
c) Arama için ısrar edilmez ve içeri alınır.
d) Sadece eşyaları aranır.
e) Özel güvenlik görevlisi kişisel takdir hakkını kullanır.

11) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

12) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
a) I, II, III, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI

13) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?
a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Belediye sınırları içerisinde
e) Üzerinde üniforma olduğu zaman her yerde

14) Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Derhal cumhuriyet savcılığına teslim eder.
b) Adli sicil bilgilerini tespit eder.
c) 24 saat gözetim altına alır.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) En kısa zamanda amirine bildirir.

15) Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun, çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
a) Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
b) Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
c) Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
d) Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
e) Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli

16) Adli arama sonunda, aranan kişinin arama tutanağından bir suret talep etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Arama fiili bir işlemdir, tutanak tanzim edilmez.
b) Tutanak tanzim edilir ancak kişiye verilmesine gerek yoktur.
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir.
d) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti genel kolluğa verilir diğer sureti dosyasında muhafaza edilir, kişiye suret verilmez.
e) Aranan kişinin genel kolluğa dilekçe ile müracaat etmesi halinde kendisine bir suret kolluk tarafından verilir.

17) 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adli mahkemeler
b) İdari mahkemeler
c) Mahalli mülki amir
d) İçişleri Bakanı
e) Yetkili kolluk amiri

18) Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
b) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
c) 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

19) 5188 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet savcısı ve hakimler
b) Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri
c) İçişleri Bakanlığı ve il emniyet müdürlükleri
d) İçişleri Bakanlığı ve il jandarma komutanlıkları
e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

20) Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Zapt etme
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir?
a) Bozulan kamu düzenini korumak
b) Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
c) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak
d) Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
e) İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek

22) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Maktul
b) Hava şartları
c) Medya mensupları
d) Mağdur ve yakınları
e) Meraklı kalabalık

23) Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
a) Eşyanın markasının ne olduğu
b) Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
c) Eşyanın ne zaman alındığı
d) Eşyanın hangi renk olduğu
e) Eşyanın ne olduğu

24) Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında, aranması özel hükme bağlı olan kişidir?
a) Milletvekilleri
b) Avukatlar
c) Sanatçılar
d) Futbolcular
e) Hiçbiri

25) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?
a) Noktanın etrafını iyi bilmelidir.
b) Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır.
c) Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir.
d) Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
e) Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir.

26) Özel güvenlik görevlisi eşkâl tespiti hususunda nelere dikkat etmelidir?
a) Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir.
b) Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir.
c) En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır.
d) En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır.
e) Hepsi

27) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
b) Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
c) Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
d) Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
e) Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

28) Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk Barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet’in hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
a) Adli görevleri
b) Koruyucu ve düzenleyici görevleri
c) İdari görevleri
d) Yardım görevleri
e) Hepsi

29) Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı
b) İyi haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalı
c) Gece kontrolleri için iyi bir aydınlatma sistemine sahip olmalı
d) Kontrolden kaçan araçların kaçmasını az zararla engelleyecek kapanlar olmalı
e) İnsan ve eşya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda X-Ray ve kapı detektörü olmalı

30) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yazmış olduğu rapor ile ilgili doğru bir bilgidir?
a) Zaman belirtilmesi gerektiğinde 12 saat esası kullanılmalıdır.
b) Raporlar hiçbir zaman ihbar kabul edilmez.
c) Raporda silinti, kazıntı ve daksil kullanılabilir.
d) Rapor sadece kâğıt üzerinde yazılı olarak verilir.
e) Hiçbiri

31) Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangi tutanağı tanzim edemez?
a) İfade tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Buluntu eşya tutanağı
d) Suçüstü tutanağı
e) Arama tutanağı

32) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma yetkisine sahiptir?
a) Düğün törenlerinde
b) Spor müsabakalarında
c) Sahne gösterilerinde
d) Havaalanlarında
e) Hiçbiri

33) Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır?
a) Yakalama
b) Göz altına alma
c) El koyma
d) Zor kullanma
e) Zapt etme

34) Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) Sportif görev
d) Mecburi görev
e) Özel görev

35) Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
a) Geniş alanları kontrol etme şansı azdır.
b) Bölge dışında caydırıcılık etkisi azdır.
c) Tehlikelere ve saldırılara karşı açıktır.
d) Fazla görünür olduğundan caydırıcıdır.
e) Olumsuz hava koşullarından etkilenir.

36) Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
a) Kameralar
b) Bariyerler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) El tipi metal detektörleri
e) Panik butonu

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?
I Haksız üst arama
II Konut dokunulmazlığı ihlali
III Zor kullanma sınırının aşılması
IV Görevi ihmal
a) Yalnız III
b) I, III
c) I, II, III
d) III, IV
e) I, II, III, IV

38) Aşağıdakilerden hangisi bir aracın şüpheli araç olup olmadığını anlamak konusunda bilgi vermez?
a) Araçta kelebek veya diğer camların kırık olup olmadığı
b) Araçta kapı yanlarında zorlama olup olmadığı
c) Aracın plakasının hangi şehre ait olduğu
d) Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı
e) Plakanın üzerindeki mührün olup olmadığı

39) Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkilerindendir?
I Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama
II Olay yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama
III Kişinin sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
IV Gasp yapıldığı esnada gaspçı kaçarken yapılan yakalama
a) I, IV
b) Yalnız III
c) Yalnız II
d) I, II, III
e) II, IV

40) Genel kolluk, bir suç şüphesi üzerine özel güvenlik görevlisini hangi şartlarda arayabilir?
a) Görev esnasında kamu görevlisi sayıldığı için arayamaz.
b) Özel güvenlik görevlisinin amirine bilgi verilmek zorundadır.
c) Yazılı izin olmaksızın arayamaz.
d) Özel bir şart gerekmez, arayabilir.
e) Görevi bittikten sonra arayabilir.

41) X-Ray cihazları genel güvenlik sistemleri içerisinde hangi güvenlik sistemi kategorisinde yer almaktadır?
a) Çevre güvenlik sistemleri
b) Biometrik güvenlik sistemleri
c) Elektronik güvenlik sistemleri
d) Polis güvenlik sistemleri
e) Hiçbiri

42) Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir?
a) Yeşil
b) Turuncu
c) Mavi
d) Kırmızı
e) Gri

43) Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında hangi renk tespit edilebilir?
a) Gri
b) Yeşil
c) Mavi
d) Siyah
e) Sarı

44) X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?
a) Dozimetre
b) Alkolmetre
c) Barometre
d) Dekametre
e) Hektometre

45) Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?
a) Metal detektörleri
b) Gaz detektörleri
c) Isı ve duman detektörleri
d) Koklama detektörleri
e) Ses detektörleri

46) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardım için doğrudur?
a) Sağlık personelinin ünitelerdeki tıbbi müdahaleleridir.
b) Olay yerindeki hayat kurtarıcı müdahaledir.
c) Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir.
d) Donanımla yapılan müdahalelerdir.
e) Ehliyetli kişilerce gerçekleştirilir.

47) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli değildir?
a) Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir.
b) Hasta/yaralılar için öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.
c) Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır.
d) Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilir.
e) Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir.

48) Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanır.
b) 112’nin sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verilir.
c) Kimin, hangi numaradan aradığı önemli değildir.
d) Yaralıların adı ve olayın tanımı yapılır.
e) Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilir.

49) Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?
a) Kan basıncı
b) Vücut ısısı
c) Kusma
d) Dolaşım
e) Solunum

50) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının özellikleri ile uyumsuzdur?
a) Olayı anında ve doğru olarak haber vermelidir.
b) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
c) Eldeki olanakları değerlendirebilmelidir.
d) Kendine güvenmeli ve pratik olmalıdır.
e) Telaşlı ve heyecanlı olmalıdır.

51) Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilkyardımcının görevidir?
a) Hastane acil servislerinde müdahale yapmak
b) Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak
c) Ambulansta müdahale yapmak
d) İleri yaşam desteği yapmak
e) Tedaviye başlamak

52) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “A” yı anlatır?
a) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Ekstremitelerin değerlendirilmesi
c) Solunumun değerlendirilmesi
d) Dolaşımın değerlendirilmesi
e) Bilincin değerlendirilmesi

53) Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir.
b) Kişinin bilinci yerinde ise = Tüm uyarılara cevap verir.
c) 1 Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir.
d) 2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir.
e) 3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkilidir.

54) Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemine ait bir yapıdır?
a) Solunum yolları
b) Bağırsaklar
c) Böbrekler
d) Beyin
e) Kalp

55) Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)
b) Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)
c) Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından
d) Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde)
e) Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)

56) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerindendir?
a) Söndürme ekibi
b) Koruma ekibi
c) İlk yardım ekibi
d) Kurtarma ekibi
e) Hepsi

57) Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir?
a) Başlangıç yangınlarına müdahale etmek
b) Panik ve kargaşayı önlemek
c) Kurtarma işlerini yapmak
d) İlkyardım yapmak
e) Hepsi

58) Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
a) Yanıcı madde – Isı
b) Oksijen – Hidrojen – Azot
c) Oksijen – Isı – Karbondioksit
d) Yanıcı madde – Azot – Isı
e) Yanıcı madde – Oksijen – Isı

59) Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?
a) Yanma
b) Yavaş yanma
c) Yangın
d) Kendi kendine yanma
e) Patlama

60) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
a) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
b) İhmal ve dikkatsizlik
c) Kazalar
d) Sabotaj
e) Hepsi

61) İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?
a) Dört yılda bir
b) İlk görev verildiğinde
c) Yılda en az bir kere
d) İki yılda bir
e) Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir

62) Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
a) Su püskürten taşınabilir cihazlar
b) Karbonmonoksit
c) Köpük (FOAM)
d) Hidrojen içerikli cihazlar
e) Su

63) Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek ve ortamı havalandırmak
b) Kapı veya pencereleri açmak tehlikelidir yapılmamalıdır
c) Elektrik düğmesini kapatmak
d) İlk olarak odaları dolaşarak gazdan etkilen olup olmadığını kontrol etmek
e) Elektrikli ev aletlerinin fişini prizden çekmek

64) Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Efedrin
b) Asetik Anhidrit
c) Kloroform
d) Kayat tuzu
e) Tuz ruhu

65) MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?
a) LSD
b) Eroin
c) Ecstasy
d) Kenevir bitkisi
e) GHB

66) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
a) Kültür
b) Duygular
c) Algı
d) Değerler
e) Hepsi

67) Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
a) Kaynak
b) Kanal
c) Mesaj
d) Gürültü
e) Geri bildirim

68) Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir?
a) Kod açma
b) Kodlama
c) Cevap
d) Gürültü
e) Geribildirim

69) Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim
b) Geribildirim
c) Kaynak
d) Kanal
e) Kod açma

70) Aşağıdakilerden hangisi feed – back’in (yansımanın) özelliklerinden değildir?
a) Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
b) Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
c) Kelimelerin sözlük anlamları dışında “vericide” ne anlama geldiklerini tanımayı istemek
d) Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
e) İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak

71) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
a) İletişimde ilk izlenim (başlangıç) önemlidir.
b) İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır.
c) İletişim kişiye değil kişiyle yapılır.
d) İletişimsizlik mümkün değildir.
e) İletişimde önemli olan kaynaktır, alıcının tepkisi önemli değildir.

72) Sözsüz iletişimde jest ve mimikler ne anlama gelir?
a) Jest beden hareketleri, mimik yüz hareketleri
b) Jest yüz hareketleri, mimik beden hareketleri
c) Jest yüz hareketleri, mimik duruş şekli
d) Mimik yüz hareketleri, jest duruş şekli
e) Jest oturuş şekli, mimik yürüyüş şekli

73) Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir?
a) Sosyal alan, 50 – 80 cm
b) Özel alan, 45-60 cm
c) Kişisel alan, 40-80 cm
d) Yakın alan 1-3 metre
e) Mahrem alan, 0 – 35 cm.

74) Kişi içi iletişim nedir?
a) Kişinin kendisini dış dünya ile iletişime kapatmasıdır.
b) Kişinin bencil davranmasıdır.
c) Kişinin kendisi ile olan iletişimidir.
d) Kişinin fiziksel iletişim engellerine sahip olmasıdır.
e) Kişinin kendisine yabancılaşmasıdır.

75) Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimin özelliklerinden değildir?
a) Yüz yüze olması
b) Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması
c) İletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olması
d) İletişimin tek taraflı olması
e) Geri bildirimin etkili olarak kullanılması

76) Kurum içi iletişimde çalışanların isteklerini ve beklentilerini yöneticilere bildirmesi hangi isimle adlandırılır?
a) Yukarıdan aşağı iletişim
b) Sonsuz İletişim
c) Aşağıdan yukarı iletişim
d) Çapraz iletişim
e) Yatay iletişim

77) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İletişim toplumsallaşmayı ifade eder.
b) İletişim birlikteliği anlatır.
c) İletişim bir paylaşma eylemidir.
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir.
e) İletişim anlamaktır.

78) Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.
b) Aynı amaca yönelik eylem birliği içindedirler.
c) Birbirlerini tanırlar.
d) Örgütlenmişlerdir.
e) Belirli bir lideri yoktur.

79) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
a) Konferans
b) Sempozyum
c) Miting
d) Propaganda
e) Gösteri

80) “Alanda Görüşme Duruşu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ayaklar omuz genişliğinde açık olur.
b) Silah arkaya doğru kenarda olur.
c) Bacaklar düz ve dizler hafif bükük olur.
d) Eller herhangi bir engelden serbest olur.
e) Hepsi

81) Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sisleme ile yayılma
d) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
e) Parça tesiri yayılma

82) Aşağıdakilerden hangisi copla öncelikli vuruş bölgelerinden değildir?
a) Diz
b) Sırt
c) Kalça
d) Baldır
e) Ön kol bölgeleri

83) Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır.
b) Hedef gözeterek şahısların üzerine atılmalıdır.
c) Sağlık tedbiri alınmalı, sağlık ekibi bölgede olmalıdır.
d) Kaçış yolları açık tutulmalıdır.
e) Doz ayarlaması iyi yapılmalıdır.

84) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Kademeli hat düzeni
c) Kama düzeni
d) Çember düzeni
e) Saldırı düzeni

85) Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?
a) Önderler
b) Destekçiler
c) Provokatörler
d) Seyirciler
e) Atılganlar

86) Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Saldırgan kalabalık

87) İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
a) Saldırı
b) Panik
c) Davranış
d) Kültür
e) Psikoloji

88) Suikasta uğrama riski en az olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasi liderler
b) Zengin iş adamları
c) Çiftçiler
d) Etnik grup liderleri
e) Devlet gücünü ve otoritesini temsil eden kişiler

89) Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkamet giriş ve çıkışları
b) Alışveriş merkezleri
c) Araca binerken veya inerken
d) Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
e) İş yeri giriş ve çıkışları

90) Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
a) Sabit fikirlidir.
b) Ölümü göze almıştır.
c) İnsancıldır.
d) İkna edilmeleri zordur.
e) İçine kapanıktır.

91) Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
a) Korunan kişinin özellikleri
b) Korunan kişinin talepleri
c) Koruma yapılan mekânın özellikleri
d) Halkın istek ve talepleri
e) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

92) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir?
a) Silah
b) Çelik yelek
c) Telsiz
d) El feneri
e) Tornavida

93) Aşağıdaki maddelerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?
a) Protesto amaçlı domates veya yumurta atabilirler.
b) Konuşmayı sloganlarla sık sık protesto edebilirler.
c) Bozuk para, pet şişe, çakmak, ayakkabı v.s. atabilirler.
d) Sloganlarla kalabalığı tahrik edebilirler.
e) Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler.

94) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?
a) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
b) Asansör tamamen boşaltılmalıdır.
c) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
d) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
e) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.

95) Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
a) Paravanlar
b) Kordonlar
c) Zincir
d) İstinat duvarları
e) Güvenlik şeritleri

96) Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
a) 11’li koruma düzeni (karışık)
b) Tekli koruma
c) İkili koruma
d) Üçlü koruma
e) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

97) Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur?
a) Silahın cinsi
b) Silahın seri numarası
c) Fişek adedi
d) Silahın imal tarihi
e) Silahın çapı

98) Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?
a) Üniformalı görev yapma
b) Görevi ile ilgili eğitim alma
c) Görev alanı ve yetkileri
d) Şartlar oluştuğunda tazminat alabilme
e) Konusu suç teşkil eden emri yapmama

99) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?
a) Mülki amir
b) Özel güvenlik komisyonu
c) Emniyet müdürü
d) İçişleri Bakanı
e) Özel güvenlik kurumu

100) Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
a) Suç soruşturması
b) Sınır kapıları
c) Spor alanları
d) Havalimanları
e) Otogar ve tren garları

 

57. SINAV SİLAH BİLGİSİ SORULARI

 

1) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde bulunmaz?
a) Kabza
b) Şarjör yuvası
c) Tetik
d) Fişek rampası
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
a) Kovan atma boşluğu
b) Sürgü kilit dişleri
c) Hazne
d) Gez
e) Arpacık

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Şarjör yuvası
b) Gerdel
c) Fişek yatağı
d) Şarjör kilitleme mandalı
e) Çıkarıcı

4) Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
b) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

5) Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
a) Eğitim fişeği
b) Sevk fişeği
c) İzli fişek
d) Manevra fişeği
e) İşaret fişeği

6) “7,62 x 51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

7) Aşağıdakilerden hangisi bir emniyet sistemi değildir?
a) Kabza emniyeti
b) Şarjör emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Horoz emniyeti

8) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Silahın şahlanmasını önler.
b) Tetiğin yumuşamasını sağlar.
c) Namluyu sürgüye kilitler.
d) Namlu emniyetidir.
e) İlk hızı artırır.

9) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir.
b) Fişek arızalı olabilir.
c) İğne kırık olabilir.
d) Tırnak arızalı olabilir.
e) Emniyeti kapalı olabilir.

10) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) İlk hız
c) Hatve
d) Atış menzili
e) Hiçbir

11) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

12) Hedefte vuruşlar merkezin yukarısında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
a) Atış pozisyonu ve duruş değiştirilmelidir.
b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır.
c) Atış doğrudur, aynı şekilde atılır.
d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır.
e) Hiçbiri

13) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz.
b) Fişek ateşlenemez.
c) Tabanca emniyete alınamaz.
d) Horoz düşmez.
e) Tetik çalışmaz.

14) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

15) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişeğe hız verir.
b) Çekirdeğe yön verir.
c) Barutun nemlenmesini önler.
d) Barutun ateşlemesini sağlar.
e) Fişeğe yön verir.

16) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.

17) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Tetik korkuluğu

18) Rampa nerede bulunur?
a) Fişek yatağı gerisinde
b) Şarjörde
c) Namlu çıkışında
d) Horozun altında
e) Sürgüde

19) Mekanizma şarjörden fişeği almıyor ve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağı kirlidir.
b) Fişek hatalıdır.
c) İğne ucu kırıktır.
d) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.
e) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.

20) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Gövde
c) Hazne
d) Sürgü
e) Şarjör

21) Aşağıdakilerden hangisi bir atış pozisyonu değildir?
a) Yatarak atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Bacak arası ters atış pozisyonu
e) Sütre gerisi atış pozisyonu

22) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

23) Alev gizleyen silahta nerede bulunur?
a) Fişek yatağının önünde
b) Fişek rampasının altında
c) El kundağı içerisinde
d) Mekanizma başında
e) Namlu ağzında

24) Aşağıdakilerden hangisi şarjörlü tabancalarda bulunmaz?
a) Top yuvası
b) Sürgü tutucu
c) Fişek rampası
d) Yerine getiren yay
e) Kabza

25) Silah bulundurmak ve taşımak için yetki mercilerden alınan izine ve verilen belgeye ne ad verilir?
a) Şahadetname
b) Tezkere
c) Ruhsat
d) Av tezkeresi
e) Vesika

 

 

 

57. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

A

26

E

51

B

76

C

1

D

2

E

27

A

52

A

77

D

2

C

3

D

28

B

53

E

78

E

3

B

4

A

29

A

54

E

79

D

4

B

5

C

30

E

55

C

80

E

5

A

6

B

31

A

56

E

81

C

6

E

7

A

32

E

57

E

82

A

7

D

8

D

33

A

58

E

83

B

8

C

9

A

34

A

59

C

84

D

9

D

10

A

35

D

60

E

85

B

10

D

11

B

36

B

61

C

86

D

11

B

12

D

37

C

62

C

87

C

12

E

13

A

38

C

63

A

88

C

13

B

14

D

39

B

64

B

89

B

14

C

15

C

40

D

65

C

90

C

15

D

16

C

41

C

66

E

91

D

16

E

17

C

42

B

67

C

92

E

17

C

18

E

43

C

68

E

93

E

18

A

19

E

44

A

69

D

94

B

19

D

20

A

45

E

70

D

95

D

20

D

21

A

46

B

71

E

96

A

21

D

22

A

47

D

72

A

97

D

22

D

23

C

48

C

73

E

98

C

23

E

24

E

49

C

74

C

99

B

24

A

25

C

50

E

75

D

100

A

25

C

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 85550 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.