60.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

23 Ekim 2015 tarihinde yayinlandi

60. Sınav cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

 

60. SINAV A GRUBU

  

1) Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
a) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
b) Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
c) Parti kongrelerinde
d) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
e) Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması

2) Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncalı bularak izin verilmemesine karar verir?
a) Cenaze töreninde
b) Seyahati engelleyen durumlarda
c) Kişilerin korunması durumunda
d) Spor müsabakalarında
e) Genel kolluğun görev almadığı yerlerde

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?
a) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
b) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
c) Ticaret ve sanayi odası başkanlığı temsilcisi
d) Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi
e) Bölgenin polis merkezi amirliği temsilcisi

4) Özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisinde yakalama yetkisi yoktur?
a) Suçüstü halinde yakalama
b) Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
c) Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla yakalama
d) Vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması gereken kişiyi yakalama
e) Duyarlı kapıdan geçen kişiden ikaz sesi gelmesi durumunda yakalama

5) Özel güvenlik görevlisi adli ve önleyici kolluk kapsamında yakalama yetkisine sahiptir. Aşağıdaki yakalama yetkilerinden hangisi önleyici yakalamadır?
a) Ceza Muhakemesi Kanunu madde 90 kapsamında suçüstü yakalaması
b) Kişinin sağlığı bakımından mevcut tehlikeden korunması amacıyla yakalama
c) Haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
d) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunanları yakalama
e) Ceza Muhakemesi Kanunu madde 168 kapsamında olay yerini koruma amaçlı yakalama

6) Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisinde de esas olan hâkim kararıdır.
b) Suç işlenmeden önce yapılan arama önleme aramasıdır.
c) Suç işlendikten sonra yapılan arama adli aramadır.
d) Özel güvenlik görevlisi arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alabilir.
e) Özel güvenlik görevlisinin adli arama yetkisi yoktur.

7) Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Adil, hırsızlık suçu işlerken suçüstü olarak saat 24.00’te yakaladığı şüpheliyi bir odada bekleterek sabah saat 08.00’de genel kolluğa bildirmiş ve teslim etmiştir. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiştir.
b) Görevi nedeniyle işlediği suç olduğundan verilecek ceza bir kat artırılır.
c) Gece yakalama yaptığından sabah mesai başlangıcında teslim edebilir.
d) Yakalama sonrası en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirmelidir.
e) Yakalama ve teslim-tesellüm tutanağı tutmalıdır.

8) Alış veriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali, hırsızlık suçu işleyen şahsı suçüstü yakalamış, bildirmiş olduğu güvenlik amiri yazılı olarak da talimat vererek genel kolluğa bildirmemesini emretmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Emri veren güvenlik amiri sorumludur
b) Ali’nin sorumluluğu yoktur
c) Yazılı emir verilmesi yeterlidir
d) Suçu işleyenin yaşına göre işlem yapılır
e) Hem güvenlik amiri hem de Ali sorumludur

9) “Adapazarı-İstanbul seferi yapan trende kimliği belirsiz kişiler, kendilerinden bilet isteyen kondüktör ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayda D.Ç. adlı özel güvenlik görevlisi parmağından, diğer özel güvenlik görevlisi H.G. de kolundan yaralandı.” Aşağıdakilerden hangisi olayda bahsedilen yaralanmadan dolayı özel güvenlik görevlilerine ödenecek tazminatla ilgili değildir?
a) İş Sözleşmesi
b) Toplu İş Sözleşmesi
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 4857 Sayılı İş Kanunu
e) İşsizlik Sigortası Kanunu

10) İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?
a) İdare Mahkemesinde
b) İş Mahkemesinde
c) Sulh Mahkemelerinde
d) Ağır Ceza Mahkemesinde
e) Bölge İdare Mahkemesinde

11) 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur.
a) İşçinin içkiye düşkünlüğünden engelli hale gelmesi sebebiyle ardı ardına 3 iş günü devamsızlığı
b) İşçinin iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda
c) İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
d) İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi
e) İşçinin iş yerinde meydana gelen esaslı değişikliği kabul etmemesi

12) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik uygulamasını denetlemeye yetkili makamlar; Kaymakamlık, Valilik ve İçişleri Bakanlığıdır. Yapılan denetimlerde tespit edilen aşağıdaki fiillerden hangisinde özel güvenlik görevlisine idari yaptırım uygulanır?
a) Grev yasağına uyulmaması, ateşli silahın görev alanı dışında kullanılması, özel güvenlik kimlik kartının başkasına kullandırılması
b) Diğer kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetinin valiliğe bildirilmemesi
c) Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirlerin alınmaması
d) Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılması
e) Göreve başlayan ile işten ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirimlerinin yapılmaması

13) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
a) Ortam güvenliğini sağlamak
b) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
c) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
d) Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
e) Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak

14) Harun trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?
a) Atardamar
b) Kılcaldamar
c) Şahdamarı
d) Toplardamar
e) Varisler

15) Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
a) Dil dışarı çekilir
b) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
c) Baş-çene pozisyonu sağlanır
d) Hastaya koma pozisyonu verilir
e) Baş yana çevrilir

16) Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Deride içi su dolu kabarcıklar
b) Deride kızarıklık
c) Yanık bölgede şişlik (ödem)
d) Ağrı
e) Hiçbiri

17) Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
a) İleri yaşam desteği
b) Suni solunum
c) Hayat öpücüğü
d) Dış kalp masajı
e) Temel yaşam desteği

18) Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
a) Koruma- Kurtarma- Tedavi etme
b) Koruma- Bildirme- Kurtarma
c) Koruma- Bildirme- Tedavi etme
d) Koruma- Tedavi etme- Kurtarma
e) Bildirme- Kurtarma- Koruma

19) Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
a) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır.
b) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır.
c) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır.
d) Hastanın komada olup olmadığına bakılır.
e) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır.

20) Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar için …….., uyuşturucular için ……… reçete sistemi uygulanmaktadır. Boşluklara gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?
a) Sarı-Kırmızı
b) Yeşil-Kırmızı
c) Kırmızı-Yeşil
d) Kırmızı-Kırmızı
e) Beyaz-Yeşil

21) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı;
I Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi
II Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması
III Para ve değerli eşya nakli
IV Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I – II
b) I – II – III
c) I – III
d) I – II – III- IV
e) Hiçbiri

22) Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
a) Elektrik
b) Petrol
c) Katı
d) Metal
e) Sıvı

23) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozun özelliklerinden değildir?
a) Yanıcı maddeyi örter
b) Boğma özelliği
c) Soğutma özelliği
d) Yangını durdurmak
e) Etrafı kirletir

24) X-Ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
c) Nemli bezlere sarılmış nesneler
d) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler

25) El tipi detektörlerle kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
a) Bagaj ve koli kontrolünde kullanılırlar.
b) Organik maddeleri tespit edebilirler.
c) Yüksek oranda radyasyonla çalışırlar.
d) Çok geniş bir alanda elektrostatik alan oluştururlar.
e) Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler.

26) Önemli kişiye yönelik saldırı esnasında yapılan işlerden hangisi yanlıştır?
a) Korunan kişi yalnız bırakılmaz.
b) Herhangi bir saldırıda önemli kişi koruma çemberine alınır.
c) Önemli kişinin kendisini korumasına fırsat verilir.
d) Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılır.
e) Meydana gelen saldırıya, diğer güvenlik personeli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar.

27) Koruma görevlisi olarak görev yapan ÖGG Hakan, koruduğu kişiyi işyerinden havalimanına götürecektir. Mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Kritik noktalar

28) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır.
b) Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır.
c) Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur.
d) Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değişken bir hal alır.
e) Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır.

29) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Yaya koruma
c) Kişi koruma
d) Sürekli koruma
e) İşyeri koruma

30) Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz.
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır.
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir.
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir.
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır.

31) Bir özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kuruma başvuran bir kişinin isteklerini doğru anlayabilmek için güvenlik görevlisi nelere dikkat etmelidir?
a) Kılık kıyafetine
b) Tavır ve davranışlarına
c) Başvuru süresince söz, kılık kıyafet ve davranışlarının tümüne
d) Bakışlarına
e) Konuşmasına

32) Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
a) Geri bildirim
b) Mesaj tekrarı
c) Yansıtma
d) Aktarma
e) Görev tekrarı

33) Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?
a) Bakış
b) Konuşma
c) Yüz ifadeleri
d) Beden hareketleri
e) Görüntü

34) Özel güvenlik görevlisinin kurum çalışanları ile iletişiminde başarısını belirleyen ilk önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum mensuplarını güler yüzle karşılamak
b) Kurum mensuplarının içine yabancıların sızmasını engellemek
c) Kurum mensuplarının kimlik kartlarını özenle kontrol etmek
d) Kurum mensuplarının bir an önce görevlerinin başında olmasını kolaylaştırmak
e) Kurum mensuplarının tümünü birbirine karıştırmadan tanımak

35) Bir özel güvenlik görevlisinin yüksek iletişim becerisi onu ruhi risklere karşı korur. Bu ruhi risklerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Panik atak
b) Depresyon
c) Şizofreni
d) Stres
e) Asosyalite

36) Eleştirel dinleme bir özel güvenlik görevlisine hangi yararları sağlamaz?
a) Kendisine verilen mesajın doğru olup olmadığını anlamasını
b) Kendisine verilen mesajın içindeki duygusal boyutların kendisine hata yaptırabileceğini
c) Kendisine verilen mesajın aşırı öfke anında söylenilen sözler olup olmadığını anlamasını
d) Kendisine verilen mesajın görevini eksiksiz yapmasına katkısı olup olmadığını anlamasını
e) Bireylerin memnuniyetini sağlar

37) Özel güvenlik görevlisinin “Katılımlı Dinleme” becerisi aşağıdaki tanımlardan hangisine uymaktadır?
a) Kendisiyle konuşan kişinin mesajını, kendi kelimeleriyle ona yansıtmaktır.
b) Kendisiyle konuşan kişinin sözlerini başıyla onaylamaktır.
c) Kendisiyle konuşan kişiye yer yer “haklısın” sözü ile katılmaktır.
d) Kendisiyle konuşan kişiyi dikkatle sonuna kadar dinlemektir.
e) Kendisiyle konuşan kişiye ara ara kendi düşüncelerini ifade etmektir.

38) Bir güvenlik görevlisi amirleri ile yapacağı özel görüşmeler için zamanı nasıl ayarlamalıdır?
a) Genellikle sabah mesai öncesi yapmalıdır.
b) Mesai saatleri dışını seçmelidir.
c) Amirinin yoğun olmadığı serbest görüşme saatlerini seçmelidir .
d) Her zaman yapabilmelidir.
e) Mesai bitiş saatlerini seçmelidir.

39) Şuurlu fertlerden (kişi) ve özellikle aralarında teşkilatlanma bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden oluşmuş insan yığınlarına aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a) Kalabalık
b) Yığın
c) Topluluk
d) Grup
e) Toplum

40) Toplu hareketlerin çoğu bilinçli ve planlı olarak gerçekleştirilir. Planlı bir toplu hareket de organize olmayı, iş bölümünü ve koordineyi gerektirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
a) Muhasebe müdürü
b) Haberleşme görevlileri
c) Eylem grupları
d) Psikolojik etki grupları
e) İç yönetim grubu

41) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?
a) Topluluğa moral ve cesaret verirler.
b) Saldırgandırlar.
c) Eyleme geçecekleri zaman önceden planlanmıştır.
d) Ne zaman ne slogan atacakları belirlenmiştir.
e) Özel yetiştirilmişlerdir.

42) Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma olur.
b) Gazın bütün etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer.
c) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar.
d) Çok miktarda gaza maruz kalındığında nefes darlığına sebep olabilir.
e) Hepsi

43) Özel güvenlik görevlileri Yunus ve Yalçın belirlenen görev bölgelerinde suçları önlemek, genel emniyeti korumak ve işlenmiş suçları yetkileri dâhilinde takip etmek amacıyla dolaşmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerinin yürüttükleri hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim
b) Kontrol
c) Devriye
d) Takip
e) Kovuşturma

44) Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Kemal üniformalı bir şekilde bölgesinde sürekli dolaşarak görev yapmaktadır. Emniyet ve asayişi sağlama temel alındığında, bu şekilde görev yapmakla aşağıdakilerden hangisi doğrudan elde edilemez?
a) Caydırıcılık
b) Güven
c) Düzen ve intizam
d) Çağrılara hızlı cevap verebilme
e) Sevgi ve sempati kazanma

AVM’de görevli özel güvenlik görevlileri gece geç saatlerde kendi görev bölgelerinde devriye görevi ifa ederken; onları fark eden bir şahsın kaçtığını görürler. Dur ihtarına uymayan bu şahıs, kaçarken birkaç metre ilerde ayağını burkarak yere yatar ve yardım talep eder. Yapılan kontrol ve mülakatta şahsın AVM’nin içine giremediğini, çalma fiilini gerçekleştiremediğini, hırsızlık amacıyla geldiğini, görevlileri görünce yakalanmama amacıyla kaçtığını, hakkında yakalanma emrinin olduğunu ve arandığını öğrenirler. Özel güvenlik görevlileri şahsı etkisiz hale getirdikten sonra üst araması yaparlar. Üstünde; kimlik, 20 TL, tornavida ile bıçak çıkan şahsın, tedavisi için 112 ve teslimi için 155’i ararlar. Ambulanstan önce gelen polis ekibine şahsı teslim ederler.

(45, 46, 47 ve 48. Sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

45) Yukarıdaki olay bütün olarak değerlendirildiğinde; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki devriye görevlerinden hangisini yapmadıkları söylenebilir?
a) Önleyici-caydırıcı görevler
b) İdari-yönetici görevler
c) Koruyucu görevler
d) Yardım görevleri
e) Adli görevleri

46) Yukarıdaki olayın tüm evreleri dikkate alındığında; özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutmalarına gerek olmadığı söylenebilir?
a) Üst arama tutanağı
b) Yakalama ve olay tutanağı
c) Suçüstü tutanağı
d) İfade tutanağı
e) Emanete alma tutanağı

47) Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlileri tarafından tanzim edilip imzalanan ve polis ekibine de imzalatılan, olay yerine gelen polislere şüphelinin verildiğine ilişkin düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Olay görgü ve tespit tutanağı
b) Yakalama ve gözaltına alma tutanağı
c) Muhafaza altına alma tutanağı
d) Devir teslim tutanağı
e) Teslim tesellüm tutanağı

48) Yukarıdaki olayda özel güvenlik görevlilerince, şüphelinin üzerinde çıkan bıçak, tornavida vb. suç unsuru eşyaların alınması ve polise teslim sürecine kadar korunması ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?
a) Emanete alma tutanağı
b) Görgü-tespit tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Değer tespit tutanağı
e) Buluntu eşya tutanağı

49) İstanbul pazarındaki yangında sabotaj ihtimaliyle iş yeri yanan ve can güvenliği bakımından alana girilmesi tehlike arz eden bir esnada Fuat Bey, ısrarla iş yerine girmek istemektedir. Özel güvenlik görevlilerinin Fuat Bey’e yönelik yaptıkları yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdari yakalama
b) Önleyici yakalama
c) Koruyucu amaçlı yakalama
d) Adli yakalama
e) Gözaltına alma

50) Dünyada ve ülkemizde yaygın üretimi yapılan, yetiştirilmesi çok kolay, insanlar üzerinde psikolojik tesir yapan, sigara ve pipo ile rahat içilebilen, kenevir bitkisinin dişisinden elde edilen ve bağımlılık yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kokain
b) Meskalin
c) Esrar
d) Morfin
e) Maraş otu

51) İş Kanunu’na göre “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ….. ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle …… aya kadar uzatılabilir.” Boşluklara yerleştirilecek olan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 – 2
b) 2-4
c) 3-6
d) 5-10
e) 6-12

52) Aşağıda yazılı hallerden hangisinde süresi belirli olsun veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedemez?
a) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa
b) İşveren işçiye cinsel tacizde bulunursa
c) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa
d) İşveren işçinin istemediği bir kişi ile birlikte çalışmasını isterse
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse

53) İş Kanunu’na göre işçilere verilecek ücretli yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) hizmet süresi olanlara on dört günden az olamaz.
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az hizmet süre olanlara yirmi günden az olamaz.
c) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir.
d) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla hizmet süresi olanlara yirmi altı günden az olamaz.
e) Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

54) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik faaliyet izninin alınması ve sona erdirilmesi bakımından yanlıştır?
a) Şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.
b) Şirket yöneticilerinin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası olması gerekir.
c) Şirketler, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesini personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verir.
d) Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip etmediklerini valiliğe bildirir.
e) Özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar kendi istedikleri zamanda özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler.

55) Özel güvenlik komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Oyların eşitliği durumunda emniyetin raporuna başvurulur.
b) Üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır.
c) Oy çokluğuyla karar alır.
d) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
e) Çekimser oy kullanılamaz.

56) 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirilen yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Temel eğitim alma yükümlülüğü
d) Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
e) Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü

57) Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?
a) Eşitlik
b) Mütekabiliyet
c) Kârlılık
d) İyi niyet
e) Bilgi edinme

58) Özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi veren kanunlar aşağıdakilerden hangileridir?
I Türk Medeni Kanunu
II Borçlar Kanunu
III Türk Ceza Kanunu
IV Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
V Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
a) I, II, III
b) III, IV, V
c) I, III, V
d) I, II, V
e) II, III, V

59) Kontrol noktası; koruma ve güvenlik hizmeti sunulan yerlerin koruma amacına uygun olarak güvenlik görevlileri tarafından güvenlik kontrolünün yapıldığı yerdir. Aşağıdakilerden hangisinde kontrol noktasından bahsedilemez?
a) Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenliği sağladığı alanlarda
b) Toplantı, konser, sahne gösterilerinde
c) Hava meydanı, liman, gar, istasyon, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde
d) Spor müsabakalarında
e) Para ve değerli eşya naklinde

60) Nokta görevi; güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak amacıyla kurulan sabit olarak yerine getirilen nokta görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Nokta görevlisi en fazla 20 adım uzaklaşmalıdır.
b) Nokta görevlisi görev yeri ile ilgili tüm ayrıntıları bilmelidir.
c) Görev bölgesi dışında meydana gelen olayı bildirmelidir.
d) Görev alanında meydana gelen olaya müdahale etmelidir.
e) Suçluyu takip dışında görev yerini terk etmemelidir.

61) Özel güvenlik görevlisi, kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla önleme yakalaması yapabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkinin kullanılması ile ilgili değildir?
a) Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu sürede olmalıdır.
b) Yakalama yapılabilmesi için şikayetin mevcut olması gerekir.
c) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde olmalıdır.
d) Kaybolmuş veya terk edilmiş çocuk genel kolluğa teslim edilmelidir.
e) Acil hallerde en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

62) Kişilerin taşıdığı eşya suç teşkil etmemesine rağmen korunan yerde güvenliği tehlikeye düşüreceği düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili yanlış ifadedir?
a) Hakim kararı olmadan eşyayı emanete alamaz.
b) Şahsın rızası ile emanete alır.
c) Eşya çıkışta şahsa teslim edilir.
d) Şahıs eşyayı teslim etmez ise içeri almaz.
e) Şahıs zorla eşya ile içeri girmek isterse zor kullanma yetkisi doğar.

63) ………., kanun tarafından delil niteliği taşımakta olup aksi ispat edilinceye kadar geçerli belgedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Rapor
b) Tutanak
c) Üst yazı
d) Not
e) Bulgu

64) Hakim olayla ilgili her bulguyu delil olarak kabul edebilir, kuralının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olay yerinden elde edilmeyen delilleri
b) Olay yeri inceleme uzmanlarının elde etmediği bulguları
c) Hakim kararı gerekmeyen aramalarda elde edilen bulguları
d) Hakim her bulguyu kabul etmek zorundadır
e) Kanuni yollardan elde edilmeyen bulgular

65) İlk ekibin olay yerini koruma tedbirleri ne zaman sona erer?
a) Sanık yakalanınca
b) Yetkili genel kolluk olay yerine gelince
c) Olay yeri inceleme ekibi olay yerine gelince
d) Olay yeri inceleme ekibi işlemlerini tamamlayınca
e) Yetkili genel kolluğa bilgi vermesiyle son bulur

66) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası ile ilgili değildir?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol görevlileri
c) Kontrol noktası amiri
d) Hakim kararı
e) X-Ray, detektör cihazları

67) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangileri adli yakalamadır?
I CMK-90. maddesine göre yakalama
II Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
III CMK-168. maddesine göre yakalama
IV Haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
a) I
b) I, II
c) I, III, IV
d) I, II, III, IV
e) II

68) Özel güvenlik görevlisinin maddi güç olarak faydalandığı kelepçe kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kelepçe, yakalanan kişinin kendisine veya başkasına bir tehlike ihtimali var ise kullanılır
b) Zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, tehlikeleri önlemek için kelepçe kullanılabilir
c) Yakalanan şahısların bir yerden başka yere nakledilmesi halinde
d) Yakalanan şahısların kaçacaklarına ilişkin belirtiler olması durumunda
e) Kelepçe kullanımı süreklilik arz eden bir durum değil geçici bir tedbirdir

69) Tutanak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir.
b) Tutanak, adli soruşturma safhası bakımından anlam ifade edebilmesi için en az iki görevli tarafından imzalanmalıdır.
c) Elde edilen bilgilerin kimden, ne zaman, nasıl alındığı gizli tutulmalıdır.
d) Hayali ve gerçek dışı tutanak tanzim etmek cezai sorumluluk doğurur.
e) Tutanaklar müdahale edilen durumun veya olayın mahiyetine, yapılan işleme göre isimlendirilir.

70) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin ilk ekip olması için gerekli değildir?
a) Olay adli bir olay olmalıdır.
b) En az iki kişiyle müdahale etmelidir.
c) Fiilen ilk müdahale eden olmalıdır.
d) Olay görev alanı içerisinde olmalıdır.
e) Olay görev saati içerisinde olmalıdır.

71) Olay yerini korumakla görevli ilk ekip, olay yerini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine genellikle tedbir alamaz?
a) Hava koşullarına karşı
b) Görevli olmayanlara, ilgisiz kişilere karşı
c) Basın mensuplarına karşı
d) Uzman hatalarına karşı
e) Fırsatçılara karşı

72) Bir adli olayın ilk derece sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlk ekip
b) Savcı
c) Soruşturma ekibi
d) Olay yeri inceleme ekibi
e) Vali

73) Birden fazla kamera görüntüsünü tek tek, atlamalı veya dörde bölünmüş şekilde gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Multiplexer quad cihazı
b) Matriks anahtarlama cihazı
c) Elektronik fokuslu lens
d) Menu kontrollü LCD monitör
e) Dome tipi CCD kamera

74) Patlayıcı maddelerden C-3 ve C-4 adı verilen plastik patlayıcıları X-Ray cihazında hangi renkleri ile tespit edilebilir?
a) Mavi renkte
b) Turuncu ve tonları renginde
c) Mor renkte
d) Fosforik yeşil renkte
e) Hiçbiri

75) Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
a) Uyuşturucu madde algılama sistemi
b) Metal algılama sistemi
c) Patlayıcı tarama sistemi
d) Duman algılama sistemi
e) Hiçbiri

76) Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
a) Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır.
b) Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır.
c) En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır.
d) Bir çarşaf üzerine konarak taşınır.
e) Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz.

77) Hayvan ve böcek ısırmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hafif yaralanmalarda yara 5 dakika boyunca sabun ve soğuk suyla yıkanır.
b) Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı yaptırması konusunda uyarılır.
c) Arı-akrep-yılan sokmalarında yaraya soğuk uygulama yapılır.
d) Arı-akrep-yılan sokmalarında yara yeri hemen emilir.
e) Akrep sokmalarında hasta yatay pozisyonda tutulur.

78) “Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir.” Aşağıdakilerden hangisi, çocuklar için normal nabız sayısını ifade eder?
a) 60–90/dk
b) 60–100/dk
c) 100–120/dk
d) 100-140/dk
e) 70-150/dk

79) Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılamaz?
a) Köpük konsantrasyonları
b) Kuru kimyevi tozlar
c) Hidrojen içerikli kimyasal gazlar
d) Karbondioksit
e) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar

80) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?
a) Patlama tehlikesi
b) Elektrik tehlikesi
c) Solunum tehlikesi
d) Çökme tehlikesi
e) Hepsi

81) Bir akaryakıt istasyonunda çıkması muhtemel yangın türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) A Sınıfı yangındır.
b) B Sınıfı yangındır.
c) C Sınıfı Yangındır.
d) Yanıcı madde yangınıdır.
e) Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır.

82) Binalarda havalandırma kanalları, borulu tesisatlar, metalik bağlantılar yangın olayının görülmesini sağlayan hangi etkendir?
a) Konveksiyon (akışkan)yolu ile ısı transferi
b) Radyasyon(dalga) yolu ile ısı transferi
c) Konduksiyon (temas)yolu ile ısı transferi
d) Akma yolu ile ısı transferi
e) Yangın ilerlemez

83) Bilgisayar vb. elektronik hassas cihazları yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasal tozlu söndürme cihazlarının tercih edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cihazlara zarar verir
b) Kuru Kimyasal tozun elektrik iletmesi
c) Yangını geç söndürmesi
d) Yangını büyütmesi
e) Kötü koku oluşturması

84) Aşağıdakilerden hangisi yangının tehlikelerinden değildir?
a) Patlama
b) Koku
c) Yanıklar
d) Kan zehirlenmesi
e) Alev yayılması

85) “Bonzai” diye adlandırılan kimyasal uyuşturucunun satışının ve kullanımının yaygınlaşması aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri ile açıklanabilir?
I Ucuz olması
II Üretimdeki kolaylığı ve üretimde sıralı bir işleyişinin/kurallarının olmayışı
III Esrar yerine kullanılabileceği algısı
IV Doğal ve bitkisel bir ürün olarak düşünülmesi
a) I ve III
b) I, II ve III
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) Hepsi

86) Çalıştığınız kurumda herkes bir başkasıyla ilgili yorum yapıyor ve o kişi hakkında bilgiler aktarıyorsa bu durumda neyin yapıldığını söyleyebiliriz?
a) Dinleme
b) Göz kontağı
c) Dedikodu
d) Empati
e) Saygı

87) Özellikle kitle iletişim araçlarının kullanımı ile geniş kitlelere de ulaşabilen, ancak kişiler arası ilişkilerde de fazlasıyla ortaya çıkan ve yanlış bir bilginin paylaşılması anlamına gelen iletişim tekniği hangisidir?
a) Enformasyon
b) Entegrasyon
c) Dezenformasyon
d) Sen dili kullanımı
e) Eleştiri

88) A Futbol Takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir?
a) Danışma grubu
b) Terapi grubu
c) Eğitim grubu
d) Etkileşim grubu
e) Rehberlik grubu

89) Aşağıdakilerden hangisi, grupları diğer toplumsal birimlerden ayıran özelliklerdendir?
a) Sosyal yapıları açık seçik belirlenmiş
b) Bir amaca yönelik planlanmış
c) Farklı görüş ve düşüncelere hizmet eden bireylerden oluşmuş
d) Amaca yönelik işlemler bölümlere ayrılmış
e) Grup içerisinde kademe ve mevkiler oluşturulmuş

90) Grup içerisinde kişinin hem kendisi, hem de iki ya da daha fazla birey ve grup arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlığa ne denir?
a) Kavga
b) Çatışma
c) Müsabaka
d) Tartışma
e) Münazara

91) Çatışma süreci dört safhadan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu safhalardan değildir?
a) Potansiyel çatışma
b) Algılanan çatışma
c) Karşılık verme
d) Davranış
e) Açığa çıkma

92) Her iki taraf da, çatışmanın kökenlerini araştırır, çatışmanın niçin doğduğunu inceler ve birbiriyle yaşadıkları problemlerin nedenleri hakkında bir senaryo yazarlar. Bu safha çatışmanın hangi safhasıdır?
a) Davranış
b) Algılanan çatışma
c) Açığa çıkma
d) Karşılık verme
e) Potansiyel çatışma

93) Aşağıdakilerden hangisi cop kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
a) Kişileri yaralamak amaçlı kullanılmamalıdır.
b) Baş, boyun, bel, kasık gibi hayati bölgelere vurulmamalıdır.
c) Her olayda cop kullanılmamalıdır.
d) Karşı tarafla aradaki mesafe mutlaka korunmalıdır.
e) Mümkünse demir gibi sert metallerden yapılan cop kullanılmalıdır.

94) Korunan kişinin gideceği, ziyaret edeceği, konuşma yapacağı güzergah üzerinde yapılan teferruatlı ve risk analizlerinde ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?
a) Temel koruma prensipleri
b) Kişisel fiziki koruma
c) Yakın koruma alan ziyareti
d) Öncü ekip istihbarat çalışması
e) Hiçbiri

95) Aşağıdaki maddelerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
a) Konut ve işyeri koruma
b) Yakın koruma
c) Özel koruma
d) Çok uzaktan koruma
e) Çağrı üzerine koruma

96) ÖGG tarafından korunan VIP (Çok önemli kişi)’nin bazı özellik ve ayrıcalıkları olmalıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?
a) Devlet memuru olabilir.
b) Halk tarafından sevilen bir sanatçı olabilir.
c) Geniş kitlelere hakim bir şahıs olabilir.
d) Siyasi parti veya sendika başkanı olabilir.
e) Büyük sermaye sahibi işadamı olabilir.

97) Aşağıdaki maddelerden hangisi suikastların nedenlerinden biri değildir?
a) Siyasi ve ideolojik nedenler
b) Ekonomik nedenler
c) Dini ve sosyal inançlar
d) Herhangi bir kişiyi öldürmüş olmak için öldürmek
e) Psikolojik nedenler(akli dengesizlik)

98) Bir mesajın üretilerek birden fazla kişiye ulaştırılabildiği, çoğunluklar üzerinde olumlu veya olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilen, hızlı ve pratik haberleşme sağlayan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi içi iletişim
b) Örgüt içi iletişim – Dikey iletişim
c) Kitle iletişimi
d) Kişiler arası iletişim
e) Örgüt içi iletişim – Yatay iletişim

99) Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çıkık bölgesinde nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir.
b) Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
c) Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır.
d) 112 aranarak tıbbi yardım istenir.
e) Aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.

100) “Biyometrik giriş kontrol sistemi” ne demektir?
a) Kişiye özel biyolojik özelliklerine göre giriş izni veren sistemlerdir.
b) Parmak izi ile çalışan tüm elektronik sistemlerdir.
c) Göz retinasına göre yetki veren bilgisayar sistemleridir.
d) Kartlı geçiş sisteminin diğer bir adıdır.
e) İçerisinde elektronik hiçbir bileşen bulunmayan giriş kontrol sistemidir.

 

60. SINAV SİLAH SORULARI

 

1) Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme makaralarının görevi nedir?
a) Fişeğin düz gitmesini sağlar.
b) Fişeğin namludan çıkışını sağlar.
c) Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar.
d) İğneyi sabitler.
e) Geri tepmeyi engeller.

2) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Fişek bilgisi
c) Balistik
d) Kriminalistik
e) Olay yeri inceleme

3) Ateşleme sırasında şarjörde fişek bitmesine rağmen sürgünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gerdel’in arızalı olması
b) İcra yayının kırık olması
c) Horozun kırık olması
d) Tırnağın kırık olması
e) Fişeğin arızalı olması

4) Fişeklerde, kapsülde bulunan hassas maddenin yanması ile oluşan alevin baruta intikal etmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?
a) Barut yolu
b) Destek
c) Gaz kanalı
d) Alev kanalı
e) Hiçbiri

5) Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
a) Tam otomatik
b) Tek hareketli silah
c) Makinalı silah
d) Çift hareketli silah
e) Yarı otomatik

6) Fişek, fişek yatağına girmiyorsa……………… Boşluğu tamamlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek kirli, paslı ve ezik olabilir.
b) Çapı uygun olmayan fişek kullanılmış olabilir.
c) Fişek yatağında kir veya tıkanma vardır.
d) Bir önceki kovan atılmamış olur.
e) Hepsi

7) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlayan parçaya ne denir?
a) Tetik korkuluğu
b) Kızak
c) Sürgü tutucu
d) İğne
e) Tetik manivelası

8) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini gören parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tırnak
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Top yuvaları
d) Top kilidi
e) Horoz örsü

9) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme(ezme) hatalarından biri değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Düzensiz tetik çekmek
c) İstinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Tetiği çok yavaş çekmek uzun süre bekleme

10) Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
b) Kesici ve delici olması
c) Sis ve yangın meydana getirmesi
d) Ses, ısı, ışık, yayması ve radyasyon etkisi yapması
e) Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması

11) Aşağıdakilerden hangileri çerçeve(gövde) üzerinde bulunur?
a) Tetik-Gez
b) Kabza-Arpacık
c) Horoz-Gez
d) Çıkarıcı- Emniyet mandalı
e) Tırnak-Tetik

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fişeğin, hazneden fişek yatağına geçerken izlediği yola rayyür denir.
b) Kilitleme dişleri atış sırasında namlu ile sürgüyü bir birine sabitlemeye yarar.
c) Karşılıklı iki set arasında mesafeye çap denir.
d) Arpacık sürgünün üzerinde ön taraftadır. Nişan almada çok önemlidir.
e) Gez sürgünün üzerinde ve en gerisindedir. Nişan almada çok önemlidir.

13) Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?
a) Şarjör emniyeti-ikaz pim emniyeti
b) Mandal emniyeti-Şarjör emniyeti
c) Kabza emniyeti- İğne emniyeti
d) İğne emniyeti- Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti-İğne emniyeti

14) Fişek çekirdeğinin delme gücü direk olarak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Mermi çekirdeğinin ağırlığı
b) Silahın özelliklerine
c) Namlu uzunluğuna
d) Mesafeye
e) Hepsi

15) Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duruş
b) Kabza kavrama
c) Nefes kontrolü
d) Nişan alma-Tetik ezme
e) Hepsi

16) Aşağıdakilerden hangisi kabza kavrama hatasıdır?
a) Kabzayı çok sıkma
b) Başparmak baskı yapmayacak şekilde kabzaya yaslanır
c) Tabancanın namlu istikameti, namlu, bilek ve kol aynı hat üzerinde olmalıdır
d) Tetiği çeken işaret parmağı ile kabza arasında küçük bir boşluk bulunmalıdır
e) Tetiği çeken işaret parmağı kabzaya temas etmemelidir

17) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeksiz fişeklerden değildir?
a) Sevk fişekleri
b) Manevra fişekleri
c) Çelik uçlu fişekler
d) Aydınlatma fişekleri
e) İşaret fişekleri

18) Hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Tek elle atış pozisyonu
b) Çift elle atış pozisyonu
c) Yatarak atış pozisyonu
d) Diz çökerek atış pozisyonu
e) Baş üstünden atış pozisyonu

19) Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahını her yerde taşıyabilir.
b) Meskun mahalde atış yapabilir.
c) Yetkili kişilerden izin alarak silahını yetkili tamircilere götürebilir.
d) İşyerine götürebilir.
e) Aracında taşıyabilir.

20) Hedefe nişan alırken arpacığın, gez içerisinde sağa-sola veya aşağıya-yukarıya eşitlenememesi hangi mekanik hatayı oluşturur?
a) Odaklama hatası
b) Açısal hata
c) Paralel hata
d) Tetik hatası
e) Vuruş hatası

21) Etkili mesafe nedir?
a) Silahın menzili
b) Merminin delme gücü
c) Fişeğin ilk hızı
d) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
e) Atıcının görüş mesafesi

22) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

23) Aşağıdakilerin hangisi bir kapsül çeşididir?
a) Düz vuruşlu tip
b) Ortadan vuruşlu tip
c) Boxer tipi
d) İkiz kanallı tip
e) Yandan kanallı tip

24) MP-5 makineli tabancanın üzerinde kaç adet gez vardır?
a) 5
b) 4
c) 2
d) 3
e) 1

25) İlk hızı nasıl tanımlarsınız?
a) Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
b) Merminin namlu içindeki hızıdır.
c) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m’dir
d) Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır.
e) Hiçbiri

  

60. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

C

26

C

51

B

76

C

1

C

2

B

27

B

52

D

77

D

2

C

3

E

28

B

53

C

78

C

3

A

4

E

29

C

54

E

79

C

4

D

5

B

30

D

55

A

80

E

5

D

6

E

31

C

56

D

81

B

6

E

7

C

32

A

57

B

82

C

7

E

8

E

33

E

58

A

83

A

8

B

9

E

34

E

59

E

84

B

9

D

10

B

35

D

60

E

85

E

10

E

11

E

36

E

61

B

86

C

11

D

12

A

37

A

62

A

87

C

12

A

13

D

38

C

63

B

88

D

13

B

14

B

39

E

64

E

89

C

14

E

15

C

40

A

65

D

90

B

15

E

16

A

41

A

66

D

91

C

16

A

17

E

42

E

67

C

92

B

17

C

18

B

43

C

68

B

93

E

18

E

19

C

44

E

69

C

94

D

19

C

20

C

45

B

70

B

95

D

20

B

21

D

46

D

71

D

96

D

21

B

22

A

47

E

72

B

97

D

22

C

23

C

48

A

73

A

98

C

23

C

24

D

49

C

74

B

99

C

24

B

25

E

50

C

75

C

100

A

25

A

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 80044 kişi tarafından okundu.

  1. Henüz geri izleme yok.
Yorumlar kapalı.