60.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

16 Kasım 2019 tarihinde yayinlandi

60.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

  

60. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?
a) Konuşmayı zaman zaman sözle onaylamak
b) Konuşmayı zaman zaman jest ve mimiklerle onaylamak
c) Konuşmacının mesajındaki ana düşünceyi yine ona yansıtmak
d) Konuşmacının konuşmasını kısa kesmesini sağlamak için kendi görüşlerimizi sıralamak
e) Konuşmacının hiçbir görüşüne karşı çıkmamak

2) İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?
a) Amacı
b) Psikolojik durumu
c) Eğitimi
d) Kültür düzeyi
e) Unvanı

3) İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
a) Ortamın gürültüsü
b) Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu
c) O andaki iş akışının yoğunluğu
d) Çalışma saati
e) Fiziksel görünüşü

4) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerindendir?
a) İsim takmak
b) Alınganlık
c) Karşımızdakini dinlemek
d) Kararsızlık
e) Korkular

5) Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
a) Zaman yönetimi
b) Bilgisayar kullanımı
c) Eleştirel düşünme
d) İkna yöntemleri
e) Liderlik

6) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel ögeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
a) Kaynak-Gönderici-Mesaj-Alıcı-Bildirim
b) Kaynak-Kanal-Gönderici-Alıcı-Mesaj
c) Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
d) Kaynak-Mesaj-Hedef-Alıcı-Geribildirim
e) Kaynak-Hedef-Gönderici-Alıcı-Kanal

7) Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?
a) Meslek etiğine uygun davranışların şartlarını gösterdikleri için
b) Kişiyi işinde başarılı olmaya sevk eden koşulları gösterdikleri için
c) Müşteri memnuniyetinin şartlarını gösterdikleri için
d) Finans yönetimi konusunda önemli ipuçları sundukları için
e) Suç işleyen kişilere karşı uygulanacak cezaî müeyyideleri belirledikleri için

8) Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?
a) İş performansını düşürmesi
b) Yeni sorumluluklar doğurması
c) Zor durumlarla başa çıkma gücü vermesi
d) Yaşam kalitesini yükseltmesi
e) İnsan yeteneklerini geliştirmesi

9) Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?
a) Herkese “sen dili” ile hitap etmek
b) Sürekli olarak talimatlar vermek
c) Keskin kurallar koyup uymayanlara tepki göstermek
d) Kişilerin sorunlarıyla ilgilenmemek
e) Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak

10) Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
a) İş yükünün fazlalığı
b) Olumsuz çalışma koşulları
c) İnsan ilişkilerinde başarısızlık
d) Yönetici baskısı
e) Sorun çözme yeteneği

11) İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Kanal
d) Kaynak
e) Kod açma

12) Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Korku ve fobiler
b) Önyargı ve ön kabuller
c) Alınganlık
d) Bencillik
e) Kararlılık

13) Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
a) Kama
b) Hat
c) Çember
d) Sağa kademeli hat
e) Çapraz

14) Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?
a) Seyirci
b) Destekleyici
c) Atılgan
d) Önder
e) İhtiyatlı

15) Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tam ileri doğru dürtme hamlesi
b) Direkt darbe
c) Açılı hamle
d) Tam ileri vuruş
e) Yavaş vurma

16) Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?
a) Saldırgan
b) Pasif
c) Paniğe kapılmış
d) Organize aktif
e) Organize pasif

17) Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?
a) Genel yollarda
b) Parklarda
c) Mabetlerde
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kilometre uzaklıktaki alan içinde
e) Genel meydanlarda

18) Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?
a) Kasık bölgesine
b) Yüzüne
c) Kafasına
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına

19) Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Seyirci kalabalığı
b) Rastgele kalabalık
c) Toplantı yapmak için bir araya gelen grup
d) Küme
e) Çarşı kalabalıkları

20) Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Tesir altında kalanlar
b) Destekleyiciler
c) Provokatörler
d) Atılganlar
e) Seyirciler

21) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?
a) İletişim kurma
b) Caydırıcı olma
c) Tarafsız olma
d) İnisiyatif kullanma
e) Provokasyon özelliği taşıma

22) Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
a) Rasyonel ve mantıklı davranma
b) İrade zayıflığı
c) Duygusallık
d) Telkine elverişlilik
e) Korku ve endişe

23) Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
a) Çevre güvenliği
b) Özel güvenlik
c) Kişisel koruyucu güvenlik
d) Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
e) Temel koruma prensipleri

24) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
a) Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerde olmalıdır
b) Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksek olmalıdır
c) Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır
d) Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır
e) Görev bilincine sahip ve pratik zekalı olmalıdır

25) Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
a) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz
b) Gidilecek güzergahlar her seferinde değiştirilmelidir
c) Yürüyüş sırasında her duruma uygun yeni kaçış noktası belirlenmelidir
d) Tedbirler için görevli koruma personelinin sağlıklı ve fizik kondisyon yönünden üst seviyede ve pratiğe sahip olmalıdır
e) Koruma düzeninde disipline uyulmalı, iltimas, savsaklama veya ihmale yer verilmemelidir

26) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?
a) Hemzemin geçitler
b) Tüneller
c) Kavşaklar
d) Hız yapmaya müsait yollar
e) Trafik lambaları

27) Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı ………… dır. ……………… ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
a) İç halka- Dış halka
b) Orta halka- Dış halka
c) Orta halka- İç halka
d) Dar bölge- Savunma çizgisi
e) İç halka – Orta halka

28) Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?
a) Konut koruma
b) Özel koruma
c) Gizli koruma
d) İşyeri koruma
e) Yakın koruma

29) Hangisi korunan önemli kişiye (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?
a) İntihar saldırıları
b) Silahlı saldırılar
c) Rehin alma
d) Yumurta atma
e) Bombalı saldırı

30) Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a) Konut koruma
b) Yaya koruma
c) Sürekli koruma
d) Kişi koruma
e) İşyeri koruma

31) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Kaçan saldırganları peşlerinden takip etmek

32) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?
a) Gecikmeksizin olaya el koymak
b) Genel kolluğa haber vermek
c) Olay yerini ve delilleri korumak
d) Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak
e) Suç aletini muhafaza altına almak

33) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?
a) Görev yaptığı bölgede çalışan sorumlu genel kolluk ile iletişim ağı kurmak
b) Genel kollukla görev yapılan yerlerde sadece özel güvenlik yöneticisinden emir almak
c) Görev alanında gerçekleşen adli olayla ilgili derhal genel kolluğa bilgi vermek
d) Görev alanında olmasa bile görev alanı çevresinde gerçekleşen ve gördüğü adli olayla ilgili genel kolluğa bilgi vermek
e) Genel kolluk birimleri ile uyum içerisinde görev yapmak

34) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
a) Şüphelileri adli makamlara teslim etmek
b) Suçluları cezalandırmak
c) Suçları aydınlatmak
d) Emniyet ve asayişi sağlamak
e) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak

35) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
b) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
c) Özel güvenlik görevlisi greve katılamaz
d) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğa bildirmeksizin, aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alır
e) Özel güvenlik görevlileri, imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girebilir

36) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1994
b) 2004
c) 2012
d) 2006
e) 2010

37) Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belediye başkanı
b) İl emniyet müdürü
c) İl jandarma komutanı
d) Mülki idare amiri
e) Milletvekili

38) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?
a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Koruma görevi
e) Adli görev

39) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
a) Yakalama
b) Detektörle üst arama
c) Gözaltına alma
d) Kimlik sorma
e) Zor kullanma

40) Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Haksız saldırı olmalı
b) Devam eden bir saldırı olmalı
c) Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
d) Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
e) Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır

41) PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
a) Konutta
b) Umuma açık yerlerde
c) Toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarında
d) Yükseköğretim kurumlarında
e) Polisin korumakla yükümlü olduğu binaların girişlerinde

42) Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
a) Özel güvenlik müdürü
b) Özel güvenlik şirket yöneticisi
c) Genel kolluk amiri
d) Özel kolluk amiri
e) İşletme müdürü

43) Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?
a) Cumhuriyet savcılığı
b) Şirket yönetimi
c) İşveren
d) Bakanlar Kurulu
e) Özel güvenlik komisyonu

44) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından değildir?
a) Mesai saatlerini belirleme hakkı
b) Özel güvenlik çalışma izni hakkı
c) Eğitim hakkı
d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı
e) Kıyafet edinme hakkı

45) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
a) Olay yeri inceleme
b) Konut ve iş yerine girme (Doğal afet ve imdat istenmesi hallerinde)
c) Soruşturma yapma
d) Gözaltına alma
e) İfade alma

46) Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zor kullanma
b) İfade alma
c) Emanete alma
d) Arama
e) Kimlik sorma

47) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?
a) Yol güvenliği
b) Trafik güvenliği
c) Miting güvenliği
d) Konser güvenliği
e) Devlet istihbarat güvenliği

48) Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
a) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
d) Medeni Kanun
e) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

49) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Kimlik sorma
c) Kişileri sorgulama
d) Duyarlı kapıdan geçirme
e) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

50) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali, silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?
a) Üniversitelerde
b) Alışveriş merkezinde
c) Spor müsabakalarında
d) Sahne gösteri etkinliklerinde
e) Tiyatro gösterilerinde

51) Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak
c) Askerliğini yapmış olmak
d) 21 yaşını doldurmuş olmak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek,engelli hali bulunmamak

52) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
a) Kişilerin üstlerini detektörle arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
e) Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirerek aranması

53) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğüne–10 gün
b) İl Emniyet Müdürlüğüne–16 gün
c) Valiliğe–15 gün
d) Valiliğe–10 gün
e) Özel Güvenlik Komisyonuna- 15 gün

54) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?
a) Kimliğini görünür şekilde taşımalı
b) Görev alanı sınırları içinde olmalı
c) Görevli olduğu süre içerisinde kullanmalı
d) Kişisel değil, göreviyle bağlantılı olmalı
e) Çalıştığı kurumun iş konusuyla ilgili olmalı

55) Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?
a) Özel güvenlik komisyonuna
b) Yetkili genel kolluğa
c) Adliyeye
d) Özel kolluğa
e) Valiliğe

56) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) Emanete alınan eşya ve yakalanan şüpheli tutanakla yetkili genel kolluğa teslim edilir
b) Sadece emanete alınan eşya kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Emanete alınan eşya adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılmaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

57) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
a) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalamak
b) Şüpheli kişileri zaman ve mekân gözetmeden takip etmek
c) Meydana gelen suçlarda anında müdahale etmek
d) Suçüstü olaylarda faili yakalamak
e) Yardıma muhtaç olanlara ve yardım isteyenlere yardım etmek

58) Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?
a) Adli görevleri
b) Önleyici görevleri
c) Koruyucu görevleri
d) Yardım görevleri
e) İdari görevleri

59) Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bilgi raporları
b) Gözlem raporları
c) Bilirkişi raporları
d) Takip tarassut raporları
e) Devir teslim raporları

60) Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?
a) Düdük
b) Not defteri
c) Cop
d) Kelepçe
e) El detektörü

61) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Devriyenin görev yaptığı sınırları belli olan özel bölgeye devriye bölgesi denir
b) Devriye görevi en az iki kişiden oluşur
c) Devriye turu öncesi gerekli psikolojik, zihinsel ve fiziksel hazırlıklar yapılmalıdır
d) Kaybolan, yer ve yol soranlara yardım etmek, devriyenin koruyucu görevlerindendir
e) Devriye, görev alanı içinde caydırıcılığı sağlar

62) Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yasalara uygun olmalı
b) Zorunlu durumlarda kullanılmalı
c) Kademeli olarak artmalı
d) Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli
e) Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli

63) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir?
a) Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir
b) Olay yeri “Olay Yeri Girilmez” yazılı şeritle çevrilir
c) Olay yeri kapalı alan ise kapılar kilitlenir
d) Delillerin kaybolmasını, bozulmasını, değiştirilmesini önleyici tedbirler alır
e) Olay yerini korumak için takviye personel ihtiyacı varsa istenir

64) Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?
a) Şahsın direnmesi, saldırgan tutum sergilemesi
b) Kaçmaya yeltenmesi, suçun devamının önlenmesi
c) Görevliye mukavemette bulunması
d) Suç delillerini bozma veya yok etme ihtimalinin bulunması
e) Yakalanan şahıs çocuksa

65) ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?
a) Önleyici görevleri
b) Koruyucu görevleri
c) Yardım görevleri
d) Adli görevleri
e) Genel güvenlik ve asayiş görevi

66) Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Şivesi
b) Şişman, kalıplı
c) Zayıf, ince
d) Kambur
e) Geniş omuzlu

67) Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?
a) Tanıklar
b) Biyolojik deliller
c) Kimyasal deliller
d) Fiziksel deliller
e) İz deliller

68) Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir
b) Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir
c) En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır
d) En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır
e) Mağdurun ifadesi alınmalıdır

69) Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe Hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?
a) Yasal zorunluluktur, zorla imzalatılır
b) Bu durumda tutanak tutulmaz
c) Parmak bastırılır
d) Tutanağa imzadan imtina ettiği yazılır
e) Güvenlik görevlilerinin imzaları yeterlidir

70) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?
a) Kombine devriye görevleri
b) Adli görevler
c) Önleyici görevler
d) Koruyucu görevler
e) Yardım görevleri

71) Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Şüpheli pakete göz ucuyla bakılır, tehlike arz etmiyorsa halkın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır
b) Derhal paketin çevresi boşaltılır ve güvenlik şeridi çekilir
c) Derhal genel kolluk görevlilerine haber verilir
d) Uzman personel gelinceye kadar kimse pakete yaklaştırılmaz
e) Basına bilgi verilmez

72) Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?
a) Başlık
b) Giriş-metin
c) Görevlilerin yorumu
d) Sonuç
e) İmza

73) Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Delil
b) Bulgu
c) İlk ekip
d) Olay
e) Soruşturma

74) Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arama tutanağı
b) El koyma tutanağı
c) Tespit tutanağı
d) Teslim tesellüm tutanağı
e) Görgü tutanağı

75) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
a) Kapalı devre televizyon sistemi
b) X-ray cihazı
c) Demir parmaklık
d) Tel örgü
e) Duvar

76) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

77) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden birisi değildir?
a) X-ray cihazı
b) Alarm sistemleri
c) Çevre güvenliği erken algılama ve sistemleri
d) Duman detektörü
e) Hız kesme kasisi

78) Termal kamera ……….bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?
a) Göz retinasına
b) Parmak izine
c) Vücut ısısına
d) Damar yapısına
e) El yapısına

79) Patlayıcı maddeler aşağıdaki cihazlardan hangisi ile tespit edilebilir?
a) Kapı tipi metal detektörü
b) X-ray cihazı
c) PIR detektörü
d) CCD kamera
e) İyonizasyon duman detektörü

80) Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?
a) X-ray cihazı
b) Metal detektörü
c) Kamera sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Bariyer

81) Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?
a) Çıkarılarak kanama kontrolü yapılır
b) Çıkarılarak yara üzeri örtülür
c) Çıkarılarak bol su ile yıkanır
d) Dokunulmaz, sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülür
e) Dokunulmaz kendi kendine çıkması beklenir

82) Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
a) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır
b) Hasta sıkıca bağlanır
c) Elleri açılmaya çalışılır
d) Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
e) Sarımsak, soğan koklatılır

83) Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?
a) Bir el alında, diğer el çenede olmalıdır
b) Alt çene kemiği yere 90 derece dik olmalıdır
c) Baş geriye doğru itilmelidir
d) Çok dikkatli ve hassas davranılmalıdır
e) Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır

84) Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir
b) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir
c) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
d) Erişkinlerde her üflemeden sonra solunum kontrolü yapılır
e) Ne kadar çok hava üflenirse o kadar iyidir

85) Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?
a) Yırtık yaralar
b) Kesik yaralar
c) Delici yaralar
d) Ezikli yaralar
e) Parçalı yaralar

86) Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?
a) Güneş yanıkları
b) Sürtünme ile oluşan yanıklar
c) Donma sonucu oluşan yanıklar
d) Asit madde ile oluşan yanıklar
e) Elektrik çarpması sonucu oluşan yanıklar

87) Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
a) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80
b) Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
c) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130
d) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100
e) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

88) Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
a) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
b) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
c) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
d) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
e) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

89) Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtfaiyeci yöntemi
b) Altın beşik yöntemi
c) Rentek manevrası
d) Kaşık tekniği
e) Köprü tekniği

90) Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?
a) Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir
b) Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir
c) Hasta/yaralı sayısı bildirilmelidir
d) Hasta /yaralıların durumu söylenmelidir
e) Hasta/yaralıların maddi durumları bildirilmelidir

91) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
a) Benzin
b) Yanma
c) Duman
d) Isı
e) Yangın

92) Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
a) Su
b) Kum
c) Kuru kimyevi toz
d) Karbondioksit
e) Köpük

93) Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Duman – Koku – Alev
b) Koku – Duman – Alev
c) Duman – Alev – Koku
d) Alev – Duman – Koku
e) Alev – Koku – Duman

94) Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?
a) Yangın merdivenleri
b) Otomatik sprinkler söndürme sistemi
c) Dumana-ısıya duyarlı detektörler
d) Kazan dairesi
e) Yangın söndürme cihazları

95) Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
a) Boğma
b) İtme
c) Çekme
d) Soğutma
e) Dağıtma

96) Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Patlama
d) Afet
e) Reaksiyon

97) Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
a) Orman
b) Fuel-oil
c) Motorin
d) Vernik-Boya
e) Yağ

98) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?
a) Tatbikat
b) Sabotaj
c) Tedbirsizlik
d) Bilgisizlik
e) İhmal

99) Aşağıdakilerden hangisi kokain maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
a) Göz bebeklerinin büyümesi
b) Yorgunluk hissi
c) Konuşkanlık ve yerinde duramama
d) Hızlı, kesik kesik nefes alma
e) Nabız hızlanması

100) Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı nitelikte sentetik uyuşturuculardandır?
a) Amfetaminler
b) Esrar
c) Crack
d) Kenevir
e) Kokain

 

60. YENİLEME SİLAH 

 

1) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
a) Horoz
b) Sürgü
c) Namlu
d) Yiv
e) Set

2) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nişan alma tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Ateşleme tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Fişek verme tertibatı

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Gerdel
b) Namlu
c) Yiv
d) Set
e) Tetik

4) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Top yuvaları
b) Tetik
c) Namlu
d) Horoz
e) Şarjör

5) Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?
a) Tırnak kırıktır
b) İğne kırıktır
c) Şarjör veya yayı arızalıdır
d) Kitleme dişleri kırıktır
e) Çıkarıcı kırıktır

6) Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
a) Duruş
b) Nişan alma
c) Nefes kontrolü
d) Horozun düşürülmesi
e) Fişek yatağı kontrolü

7) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
a) Çekirdek
b) Fişek yatağı
c) Barut
d) Kovan
e) Kapsül

8) Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?
a) Düzgün nişan alınmasını sağlar
b) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
c) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
e) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

9) Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
a) Namlu
b) Şarjör
c) Kovan
d) Gerdel
e) Sürgü

10) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?
a) Zehirleyici silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Göz yaşartıcı silahlar

11) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

12) Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?
a) Akıl hastanelerine
b) Uçaklara
c) Cezaevlerine
d) Düğün salonlarına
e) Mahkemelere

13) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
a) Tornavida
b) Kama
c) Topuz
d) Hançer
e) Şişli baston

14) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan ögelerden biri değildir?
a) Göz
b) Namlu ucu
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık

15) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Toplu

16) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
a) V-IV-III-II-I
b) II-V-I-III-IV
c) V-III-IV-II-I
d) III-II-I-V-IV
e) I-II-III-IV-V

17) Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır
b) Şarjör iyi takılmamıştır
c) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
e) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur

18) Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
a) Tetiği aniden düşürme
b) İsnat boşluğunu almayı unutma
c) Tetiği ezerek düşürme
d) Düzensiz tetik düşürme
e) Silahın patlama sesinden etkilenme

19) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
a) Hazne
b) Namlu
c) Sürgü
d) Horoz
e) Harbi

20) 6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

21) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

22) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Rayyür

23) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
a) Horoz
b) İğne
c) Şarjör
d) Tetik
e) İğne yayı

24) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
a) Harbi
b) Temizleyici yağ
c) Tel (yumuşak) fırça
d) Süngü
e) Temizlik bezi

25) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

 

 

 

 

 

60. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI SİLAH
1 C 26 D 51 C 76 B 1 A
2 A 27 A 52 D 77 E 2 C
3 E 28 C 53 C 78 C 3 A
4 C 29 D 54 E 79 B 4 E
5 B 30 D 55 B 80 B 5 C
6 C 31 C 56 A 81 D 6 E
7 B 32 D 57 B 82 D 7 B
8 A 33 B 58 A 83 E 8 E
9 E 34 B 59 C 84 C 9 A
10 E 35 D 60 E 85 C 10 D
11 D 36 B 61 D 86 D 11 A
12 E 37 D 62 E 87 B 12 D
13 C 38 E 63 A 88 C 13 B
14 D 39 C 64 E 89 C 14 D
15 E 40 E 65 E 90 E 15 B
16 C 41 A 66 A 91 B 16 C
17 E 42 C 67 A 92 A 17 C
18 E 43 E 68 E 93 B 18 E
19 B 44 A 69 D 94 D 19 D
20 A 45 B 70 A 95 D 20 D
21 E 46 A 71 A 96 B 21 B
22 A 47 D 72 C 97 A 22 E
23 D 48 B 73 D 98 A 23 C
24 C 49 C 74 D 99 B 24 D
25 A 50 B 75 B 100 A 25 B

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 7836 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.