37.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

29 Aralık 2015 tarihinde yayinlandi

37.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklandığından üzerinde işaretleme yapılmamış olup kaynağından alınan cevaplar altta verilmiştir.

.

37. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi feed – back’in (yansımanın) özelliklerinden değildir?
a) Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
b) Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
c) Kelimelerin sözlük anlamları dışında “vericide” ne anlama geldiklerini tanımayı istemek
d) Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
e) İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak

2) Kurumunuza gelen ve hiç tanımadığınız insanlarla mesafenizin ölçüsü ne olmalıdır?
a) 0-35 m mahrem alan
b) 40-80 cm kişisel alan
c) 80 cm – 2 m sosyal alan
d) 60-90 cm işyeri alanı
e) 2 m ve sonrası genel alan

3) Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik personelinin görevli oldukları alanlar içerisinde 5188 Sayılı Kanunla verilen yetkileri kullanarak yapmış oldukları görevlerin neticesi, genel kolluğa sağladığı avantaj olarak değerlendirilmez?
a) Genel kolluk kuvvetlerinin asli görevlerine odaklanmasını sağlar.
b) Kamu düzeninin sağlanmasında tamamlayıcı rol oynar.
c) Genel kolluk kuvvetleri ile devamlı iletişim içerisinde olunması suçun işlenmeden önlenmesinde önemli faktördür.
d) Özel güvenlik görevlisinin bulunduğu alanda meydana gelen olayların aydınlatılması için gerekli bilgiye daha çabuk ulaşılacaktır.
e) Özel güvenlik görevlilerinin daha ucuz maliyetle çalıştırılmaları.

4) Yüz yüze iletişimin diğer iletişim biçimlerine göre daha etkili olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Geri bildirimin hemen alınabilmesi
b) Karşılıklı etkileşimin sağlanabilmesi
c) İletişim engellerinin anında giderilmesine imkân verebilmesi
d) Empatik düşünceye daha uygun zemin hazırlaması
e) Sürekli konuşan birini, sürekli dinleyen birinin olması

5) Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru sıralanmıştır?
a) Sözlü içerik– Dil ötesi öğeler – Beden dili
b) Sözlü içerik– Beden dili–Dil ötesi öğeler
c) Beden dili–Dil ötesi öğeler–Sözlü içerik
d) Beden dili–Sözlü içerik–Dil ötesi öğeler
e) Dil ötesi öğeler–Beden dili–Sözlü içerik

6) Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
a) Suç soruşturması
b) Sınır kapıları
c) Spor alanları
d) Havalimanları
e) Otogar ve tren garları

7) Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir?
a) Empati önyargı ve hızlı karar vermeyi gerektirir.
b) Empati bencillikten uzak karşıdaki kişiyi anlama çabasıdır.
c) Empati sosyal olmayı ve iletişimi gerektirir.
d) Empati koşulsuz kabul ve saygıdır.
e) Empatinin temeli dinleyerek anlamaya çalışmaktır.

8) Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
a) Kişi içi çatışmalar
b) Rol çatışmaları
c) Ben merkezcilik
d) Empati yoksunluğu
e) Önyargılar

9) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
a) Hedef
b) Araç
c) Model
d) Mesaj
e) Dönüt

10) Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
a) Ses tonu
b) Hitabet
c) Sempati
d) Göz teması
e) Mekan kullanımı

11) Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim
b) Geribildirim
c) Kaynak
d) Kanal
e) Kod açma

12) Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gereklerinden biri değildir?
a) Kişiyle göz teması kurmak
b) Gerektiğinde sorular sormak
c) Anladığını belli etmek için başını sallamak
d) Konuşanın sözünü kesmemek
e) Kişinin elini sıkmak

13) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden değildir?
a) Kitle iletişimi göreli olarak büyük, türdeş olmayan ve kim olduğu belli olmayan izleyicilere yöneliktir.
b) İletiler açıkça iletilir, genellikle izleyicilerin çoğunluğuna aynı anda ulaşacak şekilde ayarlanır ve geçicidir.
c) Kaynak ve alıcı birbirini tanımamaktadır.
d) Geri bildirim çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
e) Kitle iletişiminde mesajlar teknik araçlarla alıcıya ulaştırılır.

14) Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili …… istemi üzerine, …… önerisi ve …… onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. Cümlesinde boşluklara uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Özel güvenlik şirketi-Belediye Başkanı-İl genel meclisi
b) Özel güvenlik şirketi-Emniyet Müdürü-Vali
c) Emniyet Müdürü-Vali Yardımcısı-Vali
d) Jandarma Komutanı-Vali Yardımcısı-Vali
e) Vali-Emniyet Genel Müdürü-İçişleri Bakanı

15) Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amirinin denetleme yetkisinin amaçları içerisinde sayılmaz?
a) Can ve mal güvenliğinin korunması
b) Kamu hürriyetlerinin korunması
c) Özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmak
d) Gerekli ilave tedbirler alınmasını sağlamak
e) Özel güvenlik şirketlerinin zarar etmesini önlemek

16) Bir işyerinin en başarılı çalışanına, her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Dışsal motivasyon
b) İçsel motivasyon
c) Takım çalışması
d) Çapraz iletişim
e) Müşteri odaklılık

17) Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen, parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziki güvenlik sistemleri
b) Elektronik güvenlik sistemleri
c) Biometrik güvenlik sistemleri
d) Görüntü güvenlik sistemleri
e) Mekanik güvenlik sistemleri

18) Kart kontrollü geçiş sistemlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
b) Zaman bazında kayıtların tutulması
c) Geçmişe yönelik raporlar alınabilmesi
d) Giriş-çıkış yapanların yaş gruplarının belirlenmesi
e) Binada bulunan kişilerin tespit edilmesi

19) X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 50 cm
b) 30 cm
c) 150 cm
d) 180 cm
e) 175 cm

20) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

21) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
a) Sızma girişimlerinin anında algılanması
b) Olayın kayıt altına alınması
c) Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
d) Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
e) Tehdidin izlenmesi

22) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
a) İlkyardım sırasında ilaç kullanılır.
b) İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır.
c) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır.
d) İlkyardım ambulansta başlar.
e) İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır.

23) Donması olan bir kişide ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
a) Kişi hareket ettirilmez.
b) Ilık içecekler verilir.
c) Donmuş bölge ovularak ısıtılır.
d) Su toplamış bölgeler patlatılmaz.
e) Kuru giysiler verilir.

24) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?
a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
b) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
c) İyileştirmeyi kolaylaştırmak
d) Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek
e) Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

25) Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilkyardımcının görevidir?
a) Hastane acil servislerinde müdahale yapmak
b) Olay yerinde temel yaşam desteği yapmak
c) Ambulansta müdahale yapmak
d) İleri yaşam desteği yapmak
e) Tedaviye başlamak

26) Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
a) Karına bası uygulanmalıdır (Heimlich manevrası).
b) Kalp masajı yapılmalıdır.
c) Kazazede öksürtülmelidir.
d) Koma pozisyonu verilmelidir.
e) Şok pozisyonu verilmelidir.

27) Aşağıdakilerden hangisi, bacak atardamarı yaralanmalarında uygulanmaz?
a) Kasığa baskı uygulanır.
b) Bacak yukarı kaldırılır.
c) Bacağın üzeri örtülür.
d) Hızla sevk edilir.
e) Turnike yapılır.

28) Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?
a) Ön-kol damarından (Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası)
b) Kol damarından (Kolun iç yüzü, dirseğin üstü)
c) Çocuk ve yetişkinlerde kol atardamarından
d) Bacak damarından (Ayak sırtının merkezinde)
e) Şah damarından (Adem elmasının her iki yanında)

29) Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
a) Kendisi solumaya başlar.
b) Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar.
c) Hiçbir şey olmaz.
d) Hasta şoka girer.
e) Göğüs ağrısı başlar.

30) Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?
a) Kan basıncı
b) Vücut ısısı
c) Kusma
d) Dolaşım
e) Solunum

31) Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?
a) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.
b) Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
c) Hareket ettirilmez.
d) Tıbbi yardım istenir (112).
e) Sıcak uygulama yapılır.

32) Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkamet giriş ve çıkışları
b) Alışveriş merkezleri
c) Araca binerken veya inerken
d) Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
e) İş yeri giriş ve çıkışları

33) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma organizasyonlarında görevli öncü istihbarat personelinin görevlerinden değildir?
a) Gidilecek yerin boğma noktalarını tespit etmek
b) Gidilecek yerin keşif çalışmasını yapmak
c) Koruma amiri emir verdiği takdirde trafik eskortluğu yapmak
d) Gidilecek yerin yapılmış olan keşif raporlarını toplamak
e) Gerekli hallerde koruma ile ilgili olarak gidilecek yerdeki makamlarla koordinasyonu sağlamak

34) Boğma (Boğum) noktası tabirinin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan kişinin boğulabileceği alanlardır.
b) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir.
c) Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır.
d) Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı alanlardır.
e) Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır.

35) Aşağıdakilerden hangisi intihar saldırısı gerçekleştirmek isteyen kişiler için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Fiziki görünüşü ile uygun olmayan göbek olabilir.
b) Mevsim ile uygun olmayan kıyafet giyebilirler.
c) Hareketlerinde tedirginlik belirgindir.
d) Eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçacak yer ararlar.
e) Donuk gözlerle sadece hedef odaklı olabilirler.

36) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisinin yürüme düzenlerinde dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
a) Zihinsel ve psikolojik olarak, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır.
b) Tehdit seviyesi yüksek şahısların yakın koruma organizasyonlarında iç halkaya yabancı birinin girişine müsaade edilmemelidir.
c) Çevre ile ilgilenilmemelidir.
d) Riskli ortamda koruma organizasyonu sıklaştırılmalı, güvenli ortamda genişletilmelidir.
e) Korunan kişinin rahat hareket etmesi sağlanmalıdır.

37) Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
a) 11’li koruma düzeni (karışık)
b) Tekli koruma
c) İkili koruma
d) Üçlü koruma
e) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

38) VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir.
b) VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır.
c) Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir.
d) VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir.
e) Aracı hemen sağa çekmelidir.

39) Koruma hizmetlerinin yürütülmesi dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dört ana başlık arasında sayılmaz?
a) Yaya koruma
b) Bina ve tesis koruma
c) Araçlı koruma
d) Özel koruma
e) Öncü istihbarat

40) Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir kişi ile koruma düzeni
b) İki kişi ile koruma düzeni
c) Üç kişi ile koruma düzeni
d) Dört kişi ile koruma düzeni
e) Beş kişi ile koruma düzeni

41) Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.
b) Aynı amaca yönelik eylem birliği içindedirler.
c) Birbirlerini tanırlar.
d) Örgütlenmişlerdir.
e) Belirli bir lideri yoktur.

42) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel özelliklerinden değildir?
a) Geçici bir birliktelik söz konusudur.
b) Hiyerarşi ve işbölümü düzeni mevcuttur.
c) Provokasyona açıktırlar.
d) İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar.
e) Kitle hareketlerine açıktırlar.

43) Güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iki metreden daha az, kişinin uzanabileceği ve fiziksel olarak da dokunabileceği mesafeye ne denir?
a) Tepkisel bölge
b) Atak bölgesi
c) Kırmızı bölge
d) Tehlike bölgesi
e) Kamusal alan

44) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Kademeli hat düzeni
c) Kama düzeni
d) Çember düzeni
e) Saldırı düzeni

45) Bir topluluğun içindeki kişide topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir?
a) Duygusallık
b) Sakinlik
c) Özenti
d) Tesir altında kalma
e) Taklit

46) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerinin huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe küçük taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnisiyatif kullanma
b) Caydırıcılık
c) İnandırıcı olma
d) İkna edici olma
e) Profesyonel olma

47) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
a) Yakın koruma görevlileri
b) Haberleşme görevlileri
c) Psikolojik etki grupları
d) Eylem grupları
e) İzleyici gruplar

48) Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sisleme ile yayılma
d) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
e) Parça tesiri yayılma

49) Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grup statiği
b) Grup dinamiği
c) Grup hacmi
d) Grubun doğuşu
e) Grup normu

50) İnsanları bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçme ruhuna ne ad verilir?
a) Kolektif şuur
b) Çatışma
c) Psikoloji
d) Kalıtım
e) Kültür

51) Aşağıdakilerden hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
a) Kirişlerin altında durmak
b) Balkona çıkmak
c) Koşarak dışarı çıkmak
d) Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
e) Pencereden aşağıya atlamak

52) Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozun özelliklerinden değildir?
a) Yanıcı maddeyi örter
b) Boğma özelliği
c) Soğutma özelliği
d) Yangını durdurmak
e) Etrafı kirletir

53) Alış veriş merkezinde görevli güvenlik personeli bir yangını gördüğünde ilk olarak ne yapmalıdır?
a) Hemen yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmalıdır.
b) Yangın ihbar butonuna basarak alarmı çalıştırmalı, itfaiyeyi arayarak ihbarda bulunmalı ve başlangıç yangını ise müdahale etmelidir.
c) Güvenli bir yere çekilerek tehlikenin geçmesini beklemelidir.
d) Sadece yakın çevresindekileri uyarmalıdır.
e) İnsanların bulunduğu yeri terk etmelerini önlemelidir.

54) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?
a) Patlama tehlikesi
b) Elektrik tehlikesi
c) Solunum tehlikesi
d) Çökme tehlikesi
e) Hepsi

55) Doğalgaz kaçağında hangi hareket tarzı yanlıştır?
a) Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek
b) Ortamı havalandırmak
c) Elektrik düğmesini kapatmak
d) Kıvılcım çıkaracak herhangi bir hareketten sakınmak
e) Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek

56) Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
a) Yanıcı madde – Isı
b) Oksijen – Hidrojen – Azot
c) Oksijen – Isı – Karbondioksit
d) Yanıcı madde – Azot – Isı
e) Yanıcı madde – Oksijen – Isı

57) Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
a) Su püskürten taşınabilir cihazlar
b) Karbonmonoksit
c) Köpük (FOAM)
d) Hidrojen içerikli cihazlar
e) Su

58) C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
a) Sodyum bikarbonat tozlu yangın söndürücü
b) Kuru kimyevi toz
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Su

59) Afyondan elde edilir, bağımlılık yapıcı etkisi çok fazladır, beyinde ve vücutta bıraktığı tahribat sürekli olarak artar, hareket ve konuşmada yavaşlama, göz bebeklerinde küçülme, uyuşukluk ve kusma yan etkilerine sahiptir.
Yukarıda belirtilen uyuşturucu madde hangisidir?
a) Esrar
b) Captagon
c) Eroin
d) Kokain
e) Ecstasy

60) Halk arasında bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Etken maddesi sentetik kannabinoiddir.
b) Bu uyuşturucu, sentetik kannabinoid maddesinin doğal bitki yapraklarına emdirilerek kullanılır.
c) Doğal bir uyuşturucudur.
d) Ani ölümlere sebep olabilir.
e) Bilimsel literatürde olum tribi (bad trip) olarak adlandırılan yüksek endişe (anksiyete) nöbetlerine sebep olur.

61) Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
a) 20 adımlık
b) 10 adımlık
c) 40 adımlık
d) 30 adımlık
e) 50 adımlık

62) Özel güvenlik görevlisi Sinan, görevli olduğu Atatürk barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Sinan’ın hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
a) Adli görevleri
b) Koruyucu ve düzenleyici görevleri
c) İdari görevleri
d) Yardım görevleri
e) Hepsi

63) Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
a) İhbar tutanağı
b) Tespit tutanağı
c) Görüşme tutanağı
d) Görgü tespit tutanağı
e) Olay tutanağı

64) Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?
a) Güncel olayları takip edebilmek için televizyon olmalı
b) İyi haberleşme ve alarm sistemine sahip olmalı
c) Gece kontrolleri için iyi bir aydınlatma sistemine sahip olmalı
d) Kontrolden kaçan araçların kaçmasını az zararla engelleyecek kapanlar olmalı
e) İnsan ve eşya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda X-Ray ve kapı detektörü olmalı

65) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Maktul
b) Hava şartları
c) Medya mensupları
d) Mağdur ve yakınları
e) Meraklı kalabalık

66) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?
a) Noktanın etrafını iyi bilmelidir.
b) Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır.
c) Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir.
d) Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
e) Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir

67) Kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Arama
d) Yaptırım
e) Gözetim altına alma

68) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
a) Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
b) Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
c) Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
d) Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
e) Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı

69) Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır.
b) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır.
c) İlgili birime haber verilir.
d) Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır.
e) İçindekinin dökülüp saçılmaması için herhangi bir şeye (gazete, kağıt vb.) koyulur.

70) Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
a) Önleyici görev
b) Adli görev
c) Sportif görev
d) Mecburi görev
e) Özel görev

71) Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
a) Koldaki ameliyat izi
b) Pantolon rengi ve cinsi
c) Saç uzunluğu ve rengi
d) Ayakkabı markası ve rengi
e) Heyecanlı olup olmadığı

72) Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır?
a) Yakalama
b) Göz altına alma
c) El koyma
d) Zor kullanma
e) Zapt etme

73) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
a) Önleme araması
b) İdari amaçlı arama
c) El koyma araması
d) Adli arama
e) İnceleme araması

74) Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
a) Kameralar
b) Bariyerler
c) Kapı tipi metal detektörleri
d) El tipi metal detektörleri
e) Panik butonu

75) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden değildir?
a) Devam etmekte olan olaya müdahale etmek ve olayı kontrol altına almak
b) Olayı genel kolluk birimlerine ivedi bir şekilde haber vermek
c) Olay yerinde yaralı varsa ambulans istemek, gerekli durumlarda ilk yardımda bulunmak
d) Personelin ve çevredekilerin can güvenliğine ilişkin tedbirler almak
e) Delil niteliği taşıyabilecek bulgulardan numuneler almak

76) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanan insanları tanımak hususunda ipucu veren belirtilerden değildir?
a) Bilek ve kollarında iğne izleri ve morluklar görülür.
b) Sürekli pozitif, enerjik ve mutludurlar.
c) Gözbebekleri aşırı büyüktür.
d) Kişinin gözlerinin etrafında morluk ve sarkma görülür.
e) Bağımlı kişinin ağzı sürekli kuru ve dudakları çatlaktır.

77) Aşağıdakilerden hangisi bir aracın şüpheli araç olup olmadığını anlamak konusunda bilgi vermez?
a) Araçta kelebek veya diğer camların kırık olup olmadığı
b) Araçta kapı yanlarında zorlama olup olmadığı
c) Aracın plakasının hangi şehre ait olduğu
d) Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı
e) Plakanın üzerindeki mührün olup olmadığı

78) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bütün genel kolluk görevlileri özel güvenlik görevlilerinin amiri olduğundan emir verdikleri zaman yerine getirilir.
b) Özel güvenlik amirleri genel kolluk yetkilerini haizdir.
c) Özel güvenlik görevlilerinin görev yerlerinde arama yapabilmeleri için hâkim kararı gereklidir.
d) Mülki idare amirleri spor müsabakaları ve sahne gösterileri yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye yetkilidir.
e) Hepsi

79) Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
a) Özel hayatın gizliliği
b) Konut dokunulmazlığı
c) İfade özgürlüğü
d) Kişinin dokunulmazlığı
e) Seyahat özgürlüğü

80) Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
a) Eşyanın markasının ne olduğu
b) Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
c) Eşyanın ne zaman alındığı
d) Eşyanın hangi renk olduğu
e) Eşyanın ne olduğu

81) Özel güvenlik izni için yapılan müracaatlar en geç …… iş günü içinde neticelendirilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 7
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30

82) İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Ağır Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
b) Sulh Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
c) Sulh Ceza Hakimi-Vali
d) Ağır Ceza Hakimi-Vali
e) Sulh Ceza Hakimi-İl Emniyet Müdürü

83) Özel güvenlik hizmeti talebini inceleyecek olan komisyonda hangisi bulunmaz?
a) Vali Yardımcısı
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
c) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
d) İl Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
e) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi

84) “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hangi yıl yayımlanmıştır?
a) 1981
b) 1994
c) 2002
d) 2004
e) 2005

85) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

86) Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olan Ali’nin yetkilerinden değildir?
a) Silahını her daim taşıyabilir.
b) Silahını sadece görev alanında taşıyabilir.
c) Cenaze naklinde görevli olursa nakil boyunca taşıyabilir.
d) Suçüstü gördüğü şüpheliyi kovalarken taşıyabilir.
e) Para veya eşya nakli sırasında nakil boyunca taşıyabilir.

87) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılmaz?
a) Önleme aramasına tâbi olmak istemeyen şüphelinin takibinde
b) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
c) Para ve değerli eşya naklinde
d) Cenaze töreninde
e) Kişi korumada

88) Arama kararında aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?
a) Aramanın konusu
b) Aramanın sebebi
c) Aramanın zamanı
d) Aramanın yapılacağı yer
e) Aramanın şekli

89) Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?
a) Silah ruhsatı alacak kişi
b) Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kişi
c) Yakalama işlemi yapılan kişi
d) Gönüllü olarak parmak izin vermek isteyen kişi
e) T.C. Vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişi

90) Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
a) Sözlü rapor
b) Görsel rapor
c) Yazılı rapor
d) Görev öncesi rapor
e) Elektronik rapor

91) Teşhis ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Mevcut bir soruşturma ile ilgili teşhis yapma işlemine polis karar verir.
b) Teşhise tabi kişiler boy, kilo vb. yönlerden birbirine benzemelidir.
c) Teşhis eden ile edilenler birbirini görmemelidir.
d) Fotoğraf üzerinden de teşhis yaptırabilir.
e) Teşhis işlemi en az iki kere tekrarlanır.

92) 4857 sayılı İş Kanuna göre “Yeni İş Arama İzni” ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) İş arama süresi en az 1 saat olmalıdır.
b) İş arama izni iş saatleri içinde verilmelidir.
c) İş arama izni alan kişinin ücreti kesilemez.
d) İş arama izni toplu olarak birleştirilerek de kullanılabilir.
e) İş arama izni işverence verilmez ise, işçiye o süreye ilişkin ücret ödenir.

93) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?
a) Suçluyu mahkemeye nakletmek
b) Para veya kıymetli eşyayı nakletmek
c) Suçlunun ifadesini alarak, üst aramasını yapmak
d) Olay yerinde delil toplamak
e) Trafik kontrolü yaparak, kusurlulara ceza yazmak

94) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalama nedeniyle orantılı üst araması yapar.
b) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder.
c) İlgili genel kolluğa haber verir.
d) Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır.
e) Yakalanan kişiyi koruma altına alır.

95) Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 60
c) 65
d) 80
e) 70

96) Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük-Anayasa -Kanun –Yönetmelik

97) Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarından değildir?
a) Suçla karşılaştığında suça el koymak
b) Suçlu kaçarsa takibini yapmak
c) Doğal afetlerde afet yardım kurumlarına yardımcı olmak
d) Bir suçun olması durumunda olay yerini incelemek
e) Suçla ilgili delilleri saklamak ve genel kolluğa vermek

98) Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?
a) Eşitlik
b) Mütekabiliyet
c) Karlılık
d) İyi niyet
e) Bilgi edinme

99) 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Temel eğitim alma yükümlülüğü
d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
e) Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü

100) Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görevli olduğu yerde mendil satan Suriye’li bir kişiyi kontrol noktası içerisine çekerek insan onuru ile bağdaşmayacak şekilde şiddet uygulamıştır. Daha sonra Suriye’li şahsı aşağılayarak çalıştığı bölge dışarısına atmıştır. Türk Ceza Kanuna göre, bu davranışları gerçekleştiren özel güvenlik görevlisinin, esas itibari ile hangi suçu işlediği iddia edilebilir?
a) Eziyet
b) İşkence
c) Kötü muamele
d) Fiziksel istismar
e) Tehdit ve şantaj

 

37. YENİLEME SİLAH SORULARI

 

1) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması

2) Atışta ilk hız nedir?
a) Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
b) Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
c) Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
d) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
e) Çekirdeğin havadaki seyir hızı

3) Namlu ağzı alevleri içerisinden en parlak ve en etkili olanı hangisidir?
a) İkincil alev
b) Ön parlama
c) Fark yoktur
d) Birincil alev
e) Son alev

4) Kalibre nedir?
a) Namlunun uzunluğudur.
b) Namlunun çapıdır.
c) Fişeğin çapıdır.
d) Fişeğin uzunluğudur.
e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur.

5) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Mahkeme salonları
b) Meskûn mahal
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

6) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Mahkeme salonları
b) Meskûn mahal
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

7) Aşağıdaki gez türlerinden hangisinin görüş hattı diğerlerine göre daha azdır?
a) Üçgen (V) gez
b) Daire gez
c) Dikdörtgen gez
d) Yarım daire gez
e) Yaprak gez

8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kırıkkale silahı dolu iken silah mandal emniyetine alındığında patlar.
b) CZ-75 silahı horoz inik durumdayken de emniyete alınır.
c) CZ-75 mandal emniyetine alındığında sürgü kilitlenir.
d) Beretta FS 92 emniyete alındığında dolduruş yapılmaz.
e) Kırıkkale silahının namlusu hareketlidir.

9) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

10) “7,62 x 51 mm” fişek tabirinde 7,62 mm neyin ifadesidir?
a) Fişek boyu
b) Çekirdeğin boyu
c) Kovan boyu
d) Dip tabla çapı
e) Çekirdeğin çapı

11) Hatve nedir?
a) Silah kapasitesidir.
b) Namlu boyudur.
c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir.
d) Namlu içindeki girintilerdir.
e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur.

12) Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
a) Kuru tetik çalışması
b) Sürpriz atış çalışması
c) Ayna çalışması
d) Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
e) Parayla tetik ezme çalışması

13) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65

14) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
a) Mermi yolu
b) Etkili menzil
c) Azami menzil
d) İlk Hız
e) Hedef

15) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Silahın şahlanmasını önler.
b) Tetiğin yumuşamasını sağlar.
c) Namluyu sürgüye kilitler.
d) Namlu emniyetidir.
e) İlk hızı artırır.

16) Rampa nedir?
a) Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir.
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir.
c) Namlu yoludur.
d) Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir.
e) Şarjör yuvasının diğer adıdır.

17) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Gövde
c) Hazne
d) Sürgü
e) Şarjör

18) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

19) Atış esnasında barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a) İcra yayı
b) Namlu
c) Horoz
d) Gez
e) Tetik

20) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Şarjör emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) İkaz pim emniyeti

21) Nişan tertibatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gez, göz ve arpacık
b) Arpacık, gez ve horoz
c) İğne ve arpacık
d) Gez ve arpacık
e) Arpacık, gez ve iğne

22) Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
a) Tetik emniyeti
b) İğne emniyeti
c) Horoz emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Sürgü emniyeti

23) 6136 Sayılı Kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatı alan sivil vatandaşların ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 2 yıl
d) 5 yıl
e) 1 yıl

24) Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
a) Gömleksiz fişek
b) Sevk fişeği
c) İrtifa fişeği
d) Manevra fişeği
e) Saçma

25) Şarjör emniyeti aşağıdakilerden hangi silahta vardır?
a) CZ-75
b) Kırıkkale
c) Yavuz 16
d) Smith Wesson toplu tabanca
e) FN Belçika Browning HP

 

 

37. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1

D

26

A

51

D

76

B

1

A

2

C

27

C

52

C

77

C

2

D

3

E

28

C

53

B

78

D

3

B

4

E

29

B

54

E

79

A

4

C

5

C

30

C

55

A

80

C

5

B

6

A

31

E

56

E

81

B

6

B

7

A

32

B

57

C

82

C

7

B

8

B

33

C

58

E

83

B

8

C

9

C

34

B

59

C

84

D

9

A

10

D

35

D

60

C

85

D

10

E

11

D

36

C

61

A

86

A

11

E

12

E

37

A

62

B

87

A

12

D

13

D

38

D

63

A

88

E

13

C

14

E

39

D

64

A

89

C

14

C

15

E

40

A

65

A

90

D

15

C

16

A

41

E

66

C

91

A

16

B

17

C

42

B

67

A

92

A

17

D

18

D

43

D

68

A

93

B

18

B

19

A

44

D

69

D

94

D

19

A

20

B

45

B

70

A

95

A

20

E

21

C

46

A

71

A

96

A

21

D

22

C

47

E

72

A

97

D

22

D

23

C

48

C

73

D

98

B

23

D

24

D

49

B

74

B

99

D

24

A

25

B

50

A

75

E

100

B

25

E

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 11852 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.