67.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

28 Nisan 2021 tarihinde yayinlandi

67.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

  

67. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

 

1) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde
b) Umumi ve umuma açık yerlerde
c) Kamuya açık olmayan iş yerlerinde
d) Her türlü toplu taşıma araçlarında
e) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde

2) Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) 5188 sayılı Kanun
b) 2559 sayılı Kanun
c) 3201 sayılı Kanun
d) 2803 sayılı Kanun
e) 2692 sayılı Kanun

3) Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 7 yıl
d) 10 yıl
e) Süresiz

4) Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?
a) Görev belgesi
b) Yivli av tüfeği ruhsatı
c) Avcılık belgesi
d) Silah bulundurma ruhsatı
e) Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi

5) Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?
a) Türk Medeni Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Türk Ticaret Kanunu
d) İş Kanunu
a) Kabahatler Kanunu

6) Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?
a) İş Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Türk Medeni Kanunu
d) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

7) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
b) Suça el koymak, suçun devamını önlemek
b) Şüphelileri sorgulamak
c) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
d) Suç delillerini yetkili genel kolluğa teslim etmek
e) Araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olmak

8) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) Genel kolluk sorumludur
b) Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur
c) Görev dışında da özel güvenlik görevlisi sorumludur
d) Özel güvenlik iznini veren yetkililer sorumludur
e) Devir teslim ve rapor defterinde, silahı en son teslim eden kişi sorumludur

9) Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Sağlık Bakanlığı

10) Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 10 ay
e) 12 ay

11) Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?
a) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası
b) Sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası
c) Maddi tazminat davası
d) Manevi tazminat davası
e) İptal davası

12) Özel güvenlik görevlileri görev alanındaki iş yeri ve konutlara hangi durumda giremez?
a) Gürültü yapılması
b) Sel ve su taşkınları
c) İmdat istenmesi
d) Deprem
e) Yangın

13) Hırsızlık şüphesi ile yakalamış oldukları kişiyi genel kolluk kuvvetlerine bilgi vermeden beş saat güvenlik odasında tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
a) Amirlerinin emirlerine muhalefet
b) Görevliye mukavemet
c) Haksız tahrik
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Görevinden dolayı suç oluşmamıştır

14) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir?
a) Soruşturma yapmak
b) Gözaltı yapmak
c) Olay yeri incelemek
d) Parmak izi almak
e) Kişilerin üstlerini detektörle aramak

15) Özel güvenlik görevlisi Hamza, görev yaptığı alışveriş merkezinde bir mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikten sonra, hırsızlık şüphelisinin mağaza yetkilileri tarafından yakalandığını görür, buna göre aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Suça el koymak
b) Genel kolluğa bilgi vermek
c) Varsa suç delillerini muhafaza etmek
d) Yakalanan şahsı yetkili genel kolluğa teslim etmek
e) Yakalanan şahıs ile mağaza yetkililerini uzlaştırmak

16) Güvenliğini sağlamakla görevli olduğu sitede, yanmakta olan bir konuttan imdat sesi duyan özel güvenlik görevlisinin, konuta girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yetki aşımı yapmıştır
b) Görevini kötüye kullanmıştır
c) Konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir
d) Görev alanının dışına çıkmıştır
e) Yasal yetkisini kullanmıştır

17) Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim veya kimler izin verebilir?
a) Çalıştığı kurumun kurum amiri veya işyerinin sahibi
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu
c) Çalıştığı bankanın müdürü ve güvenlik sorumlusu
d) Bağlı olduğu güvenlik şirketinin yöneticisi
e) Hizmet alan yerin kurum yetkilisi ve güvenlik sorumlusu

18) Özel güvenlik görevlisi başkasına ait olup da, muhafaza etmek üzere kendisine teslim edilen malı, kendi yararına kullandığı zaman hangi suçu işlemiş olur?
a) Haksız arama
b) Görev ihmal
c) Emniyeti suiistimal
d) Görevi kötüye kullanma
e) Rüşvet

19) Özel güvenlik görevlisi Merve, çalıştığı tren istasyonu ana giriş kapısında görevlidir. İçeriye aranmadan girmek isteyen bir yolcu. özel güvenlik görevlisi Merve’nin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehditlerde bulunmuştur. Bu durumda kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Görevli memura hakaret
b) Görevli memura iftira
c) Görevi yaptırmamak için direnme
d) Görevi kötüye kullanma
e) Görevli memur olarak sayılmaz

20) Adli arama kararı verme yetkisi kimindir?
a) Mülki amir
b) Kolluk amiri
c) Hakim
d) Cumhuriyet savcısı
e) Vali

21) Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
a) Görgü tespit tutanağı
b) Olay tutanağı
c) Nöbet devir teslim tutanağı
d) Tespit tutanağı
e) İhbar tutanağı

22) Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri”nden biri değildir?
a) Dairesel devriye
b) Doğrusal devriye
c) Olağan devriye
d) Planlı devriye
e) Geri dönüşlü devriye

23) Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?
a) Önleyici görevler
b) Siyasi görevler
c) Adli görevler
d) Yardım görevleri
e) Koruyucu görevler

24) Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
a) Özel güvenlik amiri
b) Özel güvenlik görevlisi
c) İlk gelen özel güvenlik ekibi
d) Genel kolluk çevik kuvvet ekibi
e) Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi

25) Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?
a) Önleme araması
b) Adli arama
c) Üst araması
d) Suçüstü arama
e) Eşya araması

26) Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?
a) Kontrol görevlisi
b) Yönlendirme görevlisi
c) Koruma görevlisi
d) İlkyardım görevlisi
e) Kontrol nokta amiri

27) Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Tutanağın başlığı olmalıdır
b) Tutanağa imza atmak istemeyen şüpheli için “imzadan imtina etti” şerhi düşülür
c) Tutanakta tarih ve saat belirtilmelidir
d) İşlem yapılan kişilerin açık kimlikleri tutanakta belirtilir
e) Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir

28) Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?
a) Koruyucu
b) Adli
c) İdari
d) Yardım
e) Önleyici

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
a) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
b) Yakalama
c) Gözaltına alma
d) Emanete alma
e) Zor kullanma

30) “Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.”
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimyasal delil
b) Biyolojik delil
c) Fiziksel delil
d) İz delili
e) Parmak izi

31) Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır
b) Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir
c) Raporlarda tarih ve saat belirtilmelidir
d) Raporlarda gereksiz bilgilere yer verilmemelidir
e) Raporlar basit ve sade bir dille yazılmalıdır

32) “Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere …..……. denir.” Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
a) Kapsül
b) Fitil
c) Bomba
d) Fünye
e) Patlayıcı madde

33) Bir eşya tarifi hazırlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
a) Nesnenin cinsi
b) Nesnenin şekli
c) Markası ve seri numarası
d) İlk sahibinin kim olduğu
e) Yapım yeri ve yılı

34) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
a) Olay tespit tutanağı
b) Suçüstü tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Yakalama tutanağı
e) Üst arama tutanağı

35) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereçlerden değildir?
a) Yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem
b) Yangına neden olabilecek cihazlar
c) İlk yardım çantası
d) Haberleşme cihaz ve sistemleri
e) Yangın söndürücüler

36) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Mağdur ve mağdur yakınları
b) Hava koşulları
c) Basın mensupları
d) Sanık ve sanık yakınları
e) Cumhuriyet savcısı

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma
b) Kişinin üzerindeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama
c) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme
d) Yakalanan kişinin ifadesini alma
e) Varsa suç unsuru eşyayı emanete alma

38) Özel güvenlik görevlileri hangi tutanağı tutamazlar?
a) Olay tutanağı
b) Teslim ve tesellüm tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Emanete alma tutanağı
e) Gözaltına alma tutanağı

39) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Olay yeri, “Olay Yeri Girilmez” yazılı şerit ile koruma altına alınır
b) Yaralılara ilk müdahale ve tahliye işlemleri yapılır
c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılmaz
d) Delillerin kaybolması ve bozulması önlenir
e) Şüpheliler varsa muhafaza altına alınır

40) Aşağıdakilerden hangisi, görev alanında ve görevli olduğu süre içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin yapacağı işlemlerden değildir?
a) Suça el koymak ve suçun devamını önlemek
b) Şüpheliyi tespit ve yakalamak
c) Şüpheliyi gözaltına almak
d) Yetkili genel kolluğa teslim etmek
e) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza altına almak

41) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

42) Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Biyometrik giriş sistemi
c) Bariyer
d) X-ray cihazı
e) Tel örgü

43) Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
a) Turuncu ve tonları
b) Mavi
c) Mor
d) Fosforik yeşil
e) Gri

44) Kart kontrollü geçiş sistemlerinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Giriş-çıkışların yetkilendirilmesi
b) Zaman bazında kayıtların tutulması
c) Geçmişe yönelik raporlar alınabilmesi
d) Giriş-çıkış yapanların yaş gruplarının belirlenmesi
e) Binada bulunan kişilerin tespit edilmesi

45) Aşağıdakilerden hangisi giriş kontrol yöntemlerinden değildir?
a) CCTV
b) Kart sistemi
c) Özel bilgiye sahip olma sistemi
d) Biyometrik cihazlarla boyut karşılaştırma ve mukayese sistemi
e) Eşkal tespit sistemi

46) Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?
a) Parçalı yaralar
b) Delici yaralar
c) Ciddi yaralar
d) Ezikli yaralar
e) Kesik yaralar

47) Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
a) Solunumu durmuş olan
b) Solunumu yavaş olan
c) Bilinci kapalı olan
d) Kan basıncı yüksek olan
e) Nabzı yüksek olan

48) Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?
a) Yaralıyı araçtan çıkarmada
b) Kucakla taşımada
c) Battaniye ile taşımada
d) Sandalye ile taşımada
e) Sedye ile taşımada

49) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?
a) Ellerini boynuna götürme
b) Rengin morarması
c) Nefes alamama
d) Konuşamama
e) Öksürme

50) Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?
a) Bak – dinle – hisset uygulamak
b) Baş – çene pozisyonu vermek
c) Nabız almaya çalışmak
d) Dış kalp masajı yapmak
e) Yapay solunum yapmak

51) Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanayan yere baskı uygulanır
b) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
c) Hemen turnike uygulanır
d) Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
e) 112 aranır

52) Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
b) Soğukla teması kesilir
c) Su toplamış bölgeler patlatılmaz
d) Sıcak içecekler verilir
e) Kuru giysiler giydirilir

53) İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
a) İlkyardım bu konuda ehliyetli kişilerce, acil tedavi eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
b) Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilkyardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir
c) Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir
d) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılır
e) İlkyardım ilaçlı, acil tedavi ilaçsız müdahaledir

54) Aşağıdakilerden hangisi, elektrik yanıklarında ilkyardım uygulaması olamaz?
a) Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilir
b) Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir
c) Yaralıya su ile müdahale edilir
d) Yaralının ABC’si değerlendirilir
e) Yaralı hareket ettirilmez

55) Aşağıdakilerden hangisi, kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım uygulamasıdır?
a) Hasta kuduz ve / veya tetanos aşısı için uyarılır
b) Yara 5 dakika süreyle sıcak suyla yıkanır
c) Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz
d) Tıbbi yardıma gerek yoktur
e) Sıcak uygulama yapılır

56) Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kuru kimyevi toz
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Toprak

57) Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
a) Yavaş yanma
b) Kendi kendine yanma
c) Hızlı yanma
d) Parlama ve patlama şeklinde yanma
e) Oksijensiz yanma

58) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?
a) Su
b) Oksijen
c) Kuru kimyevi toz
d) Kum – Toprak
e) Karbondioksit

59) Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
a) Benzin
b) Yanma
c) Duman
d) Yanıcı madde
e) Yangın

60) Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
a) Bilgisizlik
b) İhmal ve dikkatsizlik
c) Kazalar
d) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
e) Tabiat olayları

61) Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?
a) Parlama şeklinde yanma
b) Hızlı yanma
c) Yavaş yanma
d) Kendi kendine yanma
e) Patlama şeklinde yanma

62) “Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla bilerek ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

63) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
a) Acil durum planları
b) CO2
c) Su ve köpük
d) İhbar vermek
e) İhmal, tedbirsizlik ve bilgisizlik

64) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Afyon
e) Morfin

65) Bağımlısı olunan maddenin bulunamadığında, azaltıldığında veya bırakıldığında kişi üzerinde meydana gelen belirtilere ne ad verilir?
a) Madde satışı
b) Madde kullanımı
c) Madde üretimi
d) Madde yoksunluğu
e) Madde tedavisi

66) İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?
a) Kitle iletişimi
b) Yazılı iletişim
c) Sözsüz iletişim
d) Sözlü iletişim
e) Kişilerarası iletişim

67) Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?
a) Özdeşim kurma
b) Sempati
c) Empati
d) Duygusal bağlılık
e) İlgilenme

68) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
a) İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
b) İletişim kuranlar aktif olmasa da etkili iletişim kurulabilir
c) İletişim yalnızca gönüllülük ile gerçekleşir
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir
e) İletişimde sadece sözel olmayan mesajlar vardır

69) Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Alıcının sabırlı olması
b) Kaynağın bilgili olması
c) Ortamın sessiz olması
d) Alıcının mesajı algılaması
e) Kaynağın geri bildirim vermesi

70) Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
a) Saygılılık
b) Umursamazlık
c) Pasiflik
d) Şüphecilik
e) Otoriterlik

71) Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?
a) Geçmişteki yanlışları kurcalamak
b) Kişilere öğütler vermek
c) Kişilere fikirlerini sormak
d) Kendi haklılıklarından bahsetmek
e) İnsanların kişiliklerini eleştirmek

72) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerine sahip olmanın özel güvenlik görevlisi için sağlayacağı katkılardan biri değildir?
a) Baskı altında hareket kabiliyeti kazandırır
b) Her koşulda kendini ifade imkanı verir
c) Rutinlerin yarattığı sıkıntılardan kurtarır
d) Sorunlardan kaçabilmeyi öğretir
e) İnsanları yönetme yeteneği kazandırır

73) Aşağıdakilerden hangisi empatinin yararlarından biri değildir?
a) İletişim sürecinde alınan mesajın doğru anlaşılmasını sağlar
b) Kişinin kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlar
c) Kendi inançlarını başkalarına kabul ettirebilme gücü verir
d) Olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşma becerisi kazandırır
e) Kişinin çevresinde saygınlık kazanmasına imkan verir

74) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanındaki iletişim yeteneğinin göstergesi olabilir?
a) Yangın ihbarı aldığında doğruluğunu teyit etmeden yangın ihbar butonlarına basması ve yüksek sesle “binanın boşaltılmasını” istemesi
b) Otoparkta alınmış olan bir tedbirin nedenini soran yaşlı bir kadına “araçlardan birinin bomba yüklü olduğundan şüphelenildiğini” söylemesi
c) Genel kolluk birimlerinin neden geldiğini öğrenmek isteyen bir kadına “bir çocuk kaçırma girişimi olduğunu ve bunun son günlerde burada sıklıkla yaşandığını” söylemesi
d) Binanın tahliyesini gerektiren bir durumda kişilere “bir kesinlik bulunmamasına rağmen tedbir amacıyla bunu yapmak istediklerini ve çok sakin bir şekilde bina dışına çıkılması gerektiğini” söylemesi
e) Aracını görev sınırları içindeki bir alana park eden bir kişiye “aracını oraya park etmesi halinde aracının çalınma veya zarar görme ihtimalinin yüksek olduğunu” söylemesi

75) Bir özel güvenlik görevlisi telefonla aldığı sözlü emirler karşısında nasıl hareket etmelidir?
a) Emri hemen uygulamalıdır
b) Emrin içeriğini ve saatini not alarak amirine yansıtmalıdır
c) Emrin yazılı olarak verilmesini talep etmelidir
d) Emrin yasal olup olmadığını tartışmalıdır
e) Telefonla verilen sözlü emirlere uymamalıdır

76) Bir özel güvenlik görevlisi olarak iletişim kurarken yapacağımız en doğru davranışlar bir bütün halinde aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim kurduğumuz kişi ile mesafemiz, kurduğumuz cümlelerin açık ve anlaşılır olması, mesajımızın anlamı, sesimizin tonu, rengi ve vurgusu
b) İletişim kurduğumuz kişinin bizimle mesafesi, mesajın anlamı, vurgu ve tonlama
c) İletişim kurduğumuz kişinin konuşma stili, söylediklerinin anlamı, etkili vurgu ve tonlaması
d) İletişim kurduğumuz kişinin psikolojik yapısı, mesajının içeriği, doğru cümle kurması ve etkili vurgulama
e) Dikkatle dinlemek, anlamak, anladığını göstermek, iletişim mesafesini kurmak

77) “……….. toplumsal bir varlıktır ve zamanının çoğunluğunu diğer insanlarla geçirir. İnsan önce toplumsal bir ortamda, genellikle yakın çevresi ile ……………kurmayı öğrenir ve bunu geliştirmek suretiyle hayatına yön vermekte kullanır.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) İnsan, hareket
b) Grup, sosyalleşme
c) İnsan, grup
d) İnsan, iletişim
a) Çevre, iletişim

78) “Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?
a) Amaçlı grup
b) Paniğe kapılmış grup
c) Hedefsiz grup
d) Saldırgan grup
e) Anlamlı grup

79) Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgi ile izleyen kişiye seyirci denir
b) Bir topluluğu yöneterek eyleme yön verene kişiye seyirci denir
c) Olayın şiddetini artırmaya çalışan kişiler olayı seyredenlerdir
d) Seyirciler, olayların artmasında çok önemli rol oynarlar
e) Seyirciler, olayların tesiri altında kalan organize aktif kalabalıklardır

80) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Toplum
d) İzleyici
e) Halk

81) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
a) Organize olmayan pasif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize aktif kalabalık
e) Seyirci kalabalık

82) “Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir ……… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.
a) Hazırlık – olgunlaşma
b) Sebep – doyum
c) Miktar – devam
d) Gelişme – sonuç
e) Başlama – sona erme

83) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?
a) Barikat kurma
b) Lokavt ilan etme
c) Onur kırıcı davranışta bulunma ve tahrik
d) Yangın çıkarmak veya kendini yakma
e) İnsanlara ve çevreye zarar verebilecek bazı maddelerin fırlatılması

84) Osman, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlisidir ve oluşan yasadışı kalabalığın saldırısına uğramış olup, göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kalmıştır. Hasan gazdan etkilenmemek için hangisini kullanmalıdır?
a) Kalkan
b) Robocop kıyafeti
c) Zırhlı araç
d) Gaz maskesi ve gaz filtresi
e) Kask

85) Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?
a) Korku
b) Panik
c) Anti sosyal kişilik bozukluğu
d) Saldırganlık
e) Yetersizlik

86) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Saygılı olma
b) Temiz ve düzenli olma
c) Her an tetikte olma
d) Bilgili olma
e) Gergin olma

87) “Özel güvenlik görevlileri Murat, Erkan ve Selma’nın görev yaptıkları kâğıt fabrikasında çalışan 80 işçi, aylarca sosyal ve mali haklarının verilmediği gerekçesiyle, sabah saatlerinde işbaşı yapmadan fabrika önünde toplanıp yönetim aleyhinde slogan atarak haklarının verilmesini talep etmektedirler.” Fabrikada görevli özel güvenlik görevlilerinin bu olayla ilgili aşağıda belirtilen davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Fabrika önünde toplanmanın kesinlikle yasalara aykırı olduğunu belirterek, hemen zor kullanarak grubu dağıtmaya çalışmak
b) Güvenlik amirlerine ve fabrika yöneticilerine bilgi vermek
c) Grup liderleri ile iletişime geçerek, yasa dışı davranışlardan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunmak
d) Grubun hassas yer ve cihazlara zarar verme ihtimalini düşünerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
e) Olayla ilgili genel kolluğu bilgi vermek

88) Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?
a) Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olmalı
b) Balistik özelliği bulunmayan hafif araç olmalı
c) Yerli üretim olmalı
d) Tek kapılı araç olmalı
e) Sportif araç olmalı

89) Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
a) Alan koruması
b) Karo düzeni
c) Bekleme formasyonu
d) Refakat koruma
e) Sabit koruma

90) Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?
a) Çemberin dışında
b) Çemberin önünde
c) Çemberin arkasında
d) Çemberin içinde
e) Çemberin sağ arka tarafında

91) Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef istihbaratı toplama
b) Kaçış
c) Hedef seçimi
d) Planlama
e) Saldırı

92) Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?
a) Atış
b) Yakın koruma
c) Patlayıcı maddeler
d) Diksiyon (Güzel ve etkili konuşma)
e) Yakın savunma

93) 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde belediye başkanı için valilikten “Kişi Koruma İzni” alınarak 24 saat esasına göre özel güvenlik görevlilerince güvenliğinin sağlandığı faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a) Kişi koruma
b) İzleme
c) Gözetleme
d) Kollama
e) Fark ettirme

94) Özel güvenlik amiri ekibiyle birlikte belediye başkanını tören alanına getirdiği esnada bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden değildir?
a) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
b) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
c) Mümkünse bombayı ilk görenin onu alarak uzak mesafeye atması
d) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
e) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek

95) Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
b) VIP’nin kapısını koruma amiri açar
c) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
d) VIP binaya girene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz
e) Araç kullanıcısı VIP araçtan inip binaya girdikten sonra aracı park ederek bina önünde görev alır

96) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik, can ve mal güvenliğine yönelik tehlikelere ve saldırılara karşı alınan maddi – teknolojik tedbirlerden olan “Fiziki Güvenlik Önlemleri” olarak sayılamaz?
a) Duvarlar
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Koruma ve güvenlik bilgisine sahip olma
e) Erken algılama, uyarı ve alarm sistemleri

97) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
a) Parmak izi alma
b) İfade alma
c) Olay yeri inceleme
d) Tanık dinleme
e) Olay yerini muhafaza altına alma

98) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
a) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET)
b) Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS)
c) Genel Kolluk-Özel Güvenlik El Ele
d) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
e) Genel Kolluk-Özel Güvenlik Alan Uygulaması

99) Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilecek yetkilerden biridir?
a) İfade alma
b) Zor kullanma
c) Olay yeri inceleme
d) Gözaltına alma
e) Parmak izi alma

100) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olan, yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanarak güvenlik sağlayanlar kimlerdir?
a) Polis
b) Jandarma
c) Özel güvenlik
d) Belediye zabıtası
e) Özel kolluk

67. YENİLEME SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
a) Şarjör
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Yerine getiren yay

2) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Alev kanalı

3) Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Gerdel
b) Tırnak
c) Tırnak yayı
d) Çıkarıcı
e) Kovan atma boşluğu

4) Delici, kesici ve ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

5) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği hızlı çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
e) İstinat boşluğunu almayı unutma

6) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

7) Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Hedef – arpacık – gez – göz
b) Gez – göz – arpacık – hedef
c) Arpacık – göz – gez- hedef
d) Göz – gez – hedef – arpacık
e) Göz – gez – arpacık – hedef

8) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Çıkarıcı
b) Horoz
c) Tırnak
d) Tetik korkuluğu
e) Kabza

9) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Şarjör yuvası
c) Yuva
d) Kabza
e) Hazne

10) 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Alışveriş merkezleri
b) Mahkeme salonları
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

11) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
c) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
d) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

12) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

13) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

14) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

15) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz-barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

16) Silahın kapsamlı bakımı için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silah tamircisi tarafından yapılması gereken, lüzum görülmesi halinde parça değişimini de kapsayan bakımdır
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

17) Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken emniyet kurallarından biri değildir?
a) Atışı biten, atış amirinin komutuna gerek kalmadan atış hattını rastgele terk eder
b) Atış görevlisi tarafından kontrolden geçip boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz
c) Atış hattının gerisinde iken silah kurulamaz ve doldurulamaz
d) Atışlar, atış amirinin komutları doğrultusunda başlar ve biter
e) Atışı idare eden amir, emir verinceye kadar atış hattı terk edilmez

18) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İkaz pimi emniyeti
e) Mandal emniyeti

19) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların silah sahibi tarafından atış poligonuna nakledilmesinde uygulanacak usul nedir?
a) Silah sahibi silahını istediği yere hiçbir belge almadan nakledebilir
b) Silah sahibi silahını belediye sınırları içinde hiçbir belge almadan istediği yere nakledebilir
c) Silah sahibi silahını mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledebilir
d) Silah sahibi silahını sadece aracı içinde il sınırları içinde hiçbir belge almadan istediği yere nakledebilir
e) Silah sahibi silahını sadece genel kolluk nezaretinde nakledebilir

20) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Silah ölü bir noktaya çevrilir
b) Şarjör çıkartılır
c) Şarjör çıkartıldıktan sonra sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir
e) Silahı elimize aldığımızda dolu olabileceği unutulmamalıdır

21) Özel güvenlik görevlilerinin silahla görev yapamayacağı yerler hangi seçenekte belirtilmiştir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Şahıs koruma
c) Banka şubeleri
d) Para ve değerli eşya taşınması
e) Özel şirketlerde

22) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Atıcının panik yapması
d) Silahla sık sık ve gereksiz oynama
e) Fişek hatası

23) Tabanca atışlarında, vuruşlarını hedef dairesinin saat 6 yönünde, aşağısında toplayan atıcı aşağıdaki atış hatalarından hangisini yapmış olabilir?
a) Arpacığı yüksek görmüştür
b) Arpacığı sağda görmüştür
c) Arpacığı solda görmüştür
d) Arpacığı aşağıda görmüştür
e) Arpacığı net görmüştür

24) Aşağıdakilerden hangisi poligonda dikkat edilecek emniyet tedbirlerinden değildir?
a) Silah atış yolları dışına da çıkarılabilir
b) Komutlara uygun hareket edilir
c) Namlu hedef istikametinde tutulur
d) Poligon talimatnamesi okunur
e) Atış öncesi atış amiri tarafından genel bilgilendirme yapılır

25) Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasına sağlar?
a) Tırnak ve çıkarıcı
b) Hazne
c) Tetik tespit pimi
d) Şarjör
e) Rampa

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 3956 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.