68.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

28 Haziran 2021 tarihinde yayinlandi

68.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

  

68. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?
a) Mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığından, bir şey yapmasına gerek yoktur
b) İvedilikle genel kolluğa bilgi verir
c) Alışveriş merkezi yönetimine haber vererek, aldığı talimata göre hareket eder
d) Yakalanan gencin kimlik bilgilerini alarak olayı soruşturmaya başlar
e) Mağazanın çevresine olay yeri girilmez bantları çekerek olay yerinde inceleme yapar

2) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?
a) 4857 sayılı İş Kanunu
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) Nüfus Hizmetleri Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Ceza Muhakemesi Kanunu

3) Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?
a) Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı
b) Valilik veya Kaymakamlık
c) Ticaret Bakanlığı
d) İçişleri Bakanlığı
e) Milli Savunma Bakanlığı

4) “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
a) Türk Ceza Kanunu
b) Türk Medeni Kanunu
c) İş Kanunu
d) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) İmar Kanunu

5) Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
a) Uçuş kapısına geçecek yolcuların kimliğini sorma
b) Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete alma
c) Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini detektörle arama
d) Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama
e) Uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-Ray cihazından geçirme

6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?
a) Haberleşmenin gizliliğini ihlal
b) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
c) Karşılıksız yararlanma
d) Haksız arama
e) Kişisel verilerin kaydedilmesi

7) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?
a) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
b) Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
c) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
d) Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir
e) Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır

8) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?
a) Körlük veya gece körlüğü olmamak
b) Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak
c) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
d) Kişilik bozukluğu olmamak
e) Sigara bağımlılığı olmamak

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?
a) Kişilerin korunması
b) Bina ve tesislerin korunması
c) Trafiğin düzenlenmesi
d) Para ve değerli eşya nakilleri
e) Toplantı, konser, sahne gösterileri gibi etkinlikler

10) Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
a) Özel güvenlik hizmetinin azami kaç kişiyle yürütüleceği
b) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı
c) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği
d) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın niteliği
e) Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği

11) Özel güvenlik görevlileri; kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını x-ray cihazlarından geçirme yetkilerini aşağıdakilerden hangisinde kullanamaz?
a) Spor müsabakası
b) Konser
c) Sahne gösterisi
d) Toplantı
e) Sahil

12) Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yılda bir yenileme eğitimi almak zorundadır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

13) Silahlı çalışan özel güvenlik görevlilerinin kullanımına verilen ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Her silah için ayrı ayrı özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesi düzenlenir
b) İstisnai durumlar hariç silahlar görev alanı dışına çıkarılamaz
c) Kullanılacak silahların sayısı ve özellikleri özel güvenlik komisyonunca belirlenir
d) Silahların özel güvenlik görevlilerine devir teslimi için tutanak tanzim edilmesi yeterlidir
e) Her silah için 25 adet fişek alınabilir

14) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen yetkilerini hangi durumlarda kullanabilirler?
a) Havalimanında çalışan özel güvenlik görevlileri uçakla tatile giderken
b) Hastanede çalışan özel güvenlik görevlileri başka bir hastanede hasta ziyaretine gittiğinde
c) Memleketinde izinde iken düğünde çıkan kavga esnasında
d) Sadece görevli olduğu süre içinde ve görev alanında
e) Görevli olduğu terminale giderken personel servisinde

15) Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin hazırlayacakları koruma ve güvenlik planlarını kaç gün içinde ilgili valiliğe vermek zorundadırlar?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 60 gün

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları yetkileri kullanabilmeleri için gerekli unsurlardan değildir?
a) İkamet ettiği il sınırları içinde olması
b) Görev alanı içinde olması
c) Görevli olduğu süre içinde olması
d) Geçerli kimlik kartının bulunması
e) Kimlik kartının herkesin görebileceği şekilde yakasında takılı olması

17) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonunun üyesi değildir?
a) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
b) Belediye Başkanlığı temsilcisi
c) Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
d) Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi
e) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi

18) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti sağlanacak yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
a) Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi
b) Özel güvenlik eğitim kurumu faaliyet izin belgesi
c) Çalışma izin belgesi
d) Özel güvenlik izin belgesi
e) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi

19) Özel güvenlik izni verilen yerde, en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yaptığında özel güvenlik sorumlusu atanması zorunludur?
a) 15
b) 20
c) 10
d) 25
e) 30

20) Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvvetleri arasında yer almaz?
a) Polis
b) Jandarma
c) Gümrük muhafaza memuru
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Belediye zabıtası

21) Özel güvenlik görevlisi Selim ve Burak’ın devriye görevine çıkmadan önce aşağıdaki teçhizatlardan hangisini yanlarına almalarına gerek yoktur?
a) Kalem
b) Defter
c) Kitap
d) Cop
e) Kelepçe

22) Olay yerine varan ilk ekibin olay yerinde yapması gereken davranışlara ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Olay yerinde şüpheli bir paketin varlığı halinde, bundan kaynaklanan tehlikenin önlenmesi için söz konusu paket ilk ekip tarafından kontrol edilip yeri değiştirilebilir
b) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, yaralı yakınlarının olay yerine girmelerine ve bu kişilerin yaralı şahsa müdahalede bulunmalarına ilk ekip tarafından izin verilebilir
c) Uzman ekipler gelinceye kadar ilk ekip tarafından olay yerinin korunması için hiçbir tedbir alınmaz
d) Uzman ekibin gelmesi beklenmeden ilk ekip tarafından olay yerinde gerekli inceleme yapılabilir
e) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez

23) Aşağıdakilerden hangisinin olaya ilk müdahale ediş bakımından ilk ekip olma ihtimali yoktur?
a) Trafik ekibi
b) Çevik kuvvet ekibi
c) Özel güvenlik personeli
d) Asayiş devriye ekibi
e) Düğün konvoyu

24) Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Çetin aşağıdaki davranışların hangisini yapmamalıdır?
a) Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izlemek
b) Görev alanına izinsiz girilmesine engel olmak
c) Gelişen olaylardan amirine bilgi vermek
d) Nokta içerisinde uzun süre telefonla konuşmak
e) Görev yerinden izinsiz ayrılmamak

25) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel delillerdendir?
a) Para
b) Tükürük
c) İlaç
d) Oto lastik izi
e) Kan

26) X bankasında çalışan silahlı bir özel güvenlik görevlisi bir kişinin hırsızlık yapıp kaçtığını görürse ilk olarak ne yapmalıdır?
a) Silahını sadece görev alanında kullanabileceğinden silahını bırakıp takibe başlar
b) Görev alanını terk edemez
c) Hiçbir şey yapmadan genel kolluğa haber verir
d) Silahı da dahil tam teçhizatlı bir şekilde şüpheliyi takip edebilir
e) Cumhuriyet Savcısına bilgi verir

27) Hangisi özel güvenlik görevlisi Hilmi’nin önleme amaçlı olarak yapacağı yakalamalardan değildir?
a) Aklen malul olan kişiyi yakalama
b) Etrafa zarar vermesi muhtemel olan tiner bağımlısını yakalama
c) Karantinada olması gereken Covid-19 olan kişiyi yakalama
d) Hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama
e) Alkol bağımlısı sarhoş kişiyi yakalama

28) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma koşulları oluştuğunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a) Halka mümkün olduğunca rahatsızlık vermemek ve paniğe sebep olmamak için duygu ve davranışlar kontrol edilmeye çalışılır ve gerekli her türlü tedbir alınmalıdır
b) Eldeki mevcut imkânlar orantılılık esasına riayet edilerek en iyi ve etkili şekilde kullanılmalıdır
c) Personelin can güvenliği bazı durumlarda suistimal edilebilir
d) Müdahalenin mutlaka bir taktiği ve planı olmalıdır
e) Ekip düzenleri mümkün olduğunca bozulmamalı, mecbur kalınmadıkça diğer görev yerleri terk edilmemelidir

29) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası için özellikli şahıslardandır?
a) Kurum personeli
b) Kurye
c) Tamirci
d) Ziyaretçi
e) Postacı

30) Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
a) Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
b) Çevre güvenliği sağlanır
c) Çevredeki insanlar uyarılarak tahliye edilir
d) Genel kolluğa hemen haber verilir
a) Şüpheli pakete dokunulmaz, hareket ettirilmez

31) Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?
a) Önleyici görevi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Özel kolluk görevi
e) Yardım görevi

32) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?
a) Yapıştırıcı madde
b) Kan
c) Parmak izi
d) Kovan
e) Araç lastik izi

33) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?
a) Suçları önlemek
b) Aranan şahısları yakalamak
c) Mal ve can güvenliğini sağlamak
d) Korunan yerin güvenliğini sağlamak
e) Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek

34) AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Olay yerinde bulunan suç delillerinin tamamını toplar
b) Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir
c) Suçu derhal soruşturmaya başlar
d) Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır
e) Yerde bulunan delilleri elleri ile yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır

35) Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?
a) Varsa olay yeri çevresindeki kalabalığa güven vermek ve sakinleştirmek
b) Heyecanlı ve panik yapmış olarak görünmemek
c) Rehine olayının olduğu bölge ve çevresini kalabalıktan arındırmak
d) Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek
e) Rehine alanların kontrolden çıkmalarına yol açabilecek eylemlerden kaçınmak

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?
a) Teslim tesellüm tutanağı
b) Yakalama tutanağı
c) Şüpheli ifade tutanağı
d) Emanete alma tutanağı
e) Buluntu eşya tutanağı

37) Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?
a) Televizyon
b) El detektörü
c) X-Ray cihazı
d) Kamera
e) Kapı detektörü

I Polis
II Suçtan zarar gören kişi
III Jandarma
IV Faili gören herkes
38) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?
a) Yalnız I
b) I, III ve IV
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II, III ve IV

39) Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Devriye bölgesi daha sık kontrol edilir
b) İhbarlara daha hızlı bir şekilde cevap verilir
c) Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur
d) Acil bir durum olmadığı müddetçe trafik kurallarına uyulmalıdır
e) Etrafı detaylı görebilecek hızda devriye görevini yapmalıdır

40) Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?
a) Maytap
b) Bıçak
c) Uyarıcı madde
d) Araba anahtarı
e) Meşale

41) Radyasyonun yaşantımızdaki yerini incelediğimizde aşağıdaki alanlardan hangisinde yer almaz?
a) Nükleer serpinti
b) Tıbbi uygulamalar
c) Endüstriyel alanlar
d) Nükleer güç santralleri
e) Bahçe tarımı

42) Gece görev yapan özel güvenlik görevlileri aşağıdaki kamera çeşitlerinden hangisi ile gece görüş imkânı elde edebilirler?
a) InfraRed kameralar
b) Dome kameralar
c) Kablosuz kameralar
d) IP kameralar (Network kameralar)
e) CCD kameralar

43) Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?
a) Tel örgüler
b) Detektör sistemleri
c) Demir parmaklıklar
d) Duvarlar, beton ve engeller
e) Bariyerler

44) Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kartlı sistemler
c) Kapı tipi metal detektörler
d) Turnike geçiş sistemleri
e) Bariyerler

45) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kapı tipi detektörle
b) X-Ray cihazı ile
c) CCTV ile
d) Kartlı okuyucu ile
e) Kamera ile

46) Aşağıdakilerden hangisine kalp masajı uygulanır?
a) Kan basıncı düşük olana
b) Nabzı düşük olana
c) Solunumu durana
d) Bilinci olmayana
e) Kalbi durana

47) Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında hangisi doğrudur?
a) Sokulan bölge hareket ettirilmez
b) Sokulan yer kesilerek emilir
c) Yaralı sürekli hareket ettirilir
d) Sokulan bölgeye sıcak uygulama yapılır
e) Isırılan bölgenin altına turnike uygulanır

48) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım için söylenemez?
a) Durumun kötüleşmemesi için yapılır
b) Tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılır
c) Yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır
d) Hayat kurtarmak için yapılır
e) Tedavi etmek için yapılır

49) Aşağıdakilerden hangisi, şokta ilkyardım uygulamaları ile uyumlu değildir?
a) Havayolu açıklığı sürdürülür
b) Bacaklar yukarı kaldırılır
c) Varsa kanama durdurulur
d) Yaralının üzeri örtülür
e) Yaralıya su içirilir

50) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımada itfaiyeci yöntemidir?
a) Üç elle taşıma
b) Omuzda taşıma
c) Köprü tekniği ile taşıma
d) Kaşık tekniği ile taşıma
e) Altın beşik tekniği ile taşıma

51) Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?
a) Vücutta kanın aktığı bölgeye
b) Kanayan damara
c) Kişinin cinsiyetine
d) Kanama miktarına
e) Kişinin fiziksel durumuna

52) 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?
a) Sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir
b) Olay yerine yakın herhangi bir adres verilmelidir
c) Kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir
d) Kazazedenin durumunu bildirmeye gerek yoktur
e) Kaza yerinin tam adresi verilmelidir

53) Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
a) İlkyardımcı öncelikle kendi gücünü değerlendirmelidir
b) Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir
c) Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır
d) Baş, boyun ve gövde daima aynı düzlemde olmalıdır
e) Kazazedeye mümkün olduğunca yakın çalışılmalıdır

54) Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
a) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
b) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
c) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
d) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
e) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

55) Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
a) Solunum: 8-10, Nabız: 50-80
b) Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
c) Solunum: 12-20, Nabız: 110-130
d) Solunum: 8-10, Nabız: 60-100
e) Solunum: 20-25, Nabız: 50-80

56) Sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hafif metallerin yangınında hangi söndürme maddesi kullanılır?
a) KKT
b) Karbondioksit
c) Su
d) D Tozlu söndürücü
e) Köpük

57) Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye Teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
d) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek
e) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmemek

58) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
a) Benzin
b) Yanma
c) Duman
d) Yanıcı madde
e) Yangın

59) Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?
a) İhmal
b) Bilgisizlik
c) Dikkatsizlik
d) Sabotaj
e) Sirayet

60) Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Su
b) Isı
c) Yanıcı madde
d) Yakıcı madde
e) Karbondioksit

61) Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?
a) Metan
b) Gaz yağı
c) Benzin
d) Tiner
e) Fuel-Oil

62) Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
a) Su
b) Kuru kimyevi toz
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Kum

63) Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
a) Tsunami
b) Sel
c) Erezyon
d) Deprem
e) Toprak kayması

64) Aşağıdakilerden hangisi uçucular olarak bilinen uyuşturucu madde gurubuna girer?
a) Eroin
b) LSD
c) Tiner
d) Ecstasy
e) Morfin

65) Hangisi eroinin etkilerinden değildir?
a) Kol ve bacaklarda ağırlık hissi
b) Kaşıntı
c) Mide bulantısı
d) Merkezi sinir sitemini etkilemez
e) Ağızda kuruluk

66) Bir işle ilgili yöneticinizin size ödül vaat etmesi sizde hangi duyguyu uyandırır?
a) Motivasyon
b) Stres
c) Empati
d) Sempati
e) Güç

67) Etkili iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme biçimi değildir?
a) Katılımlı dinleme
b) Eleştirel dinleme
c) Günlük olağan dinleme
d) Not alarak dinleme
e) Empatik dinleme

68) Bir özel güvenlik görevlisi kendisine telefonla verilen mesaj ve emirleri nasıl dinlemelidir?
a) Dinlediği mesaj ve emirleri tekrarlamalıdır
b) Dinlediği mesaj ve emirleri not almalı, tekrarlamalı, onay almalıdır
c) Dinlediği mesaj ve emirleri “anlaşıldı” sözüyle bitirip uygulamaya geçmelidir
d) Telefonla aldığı mesaj ve emirlerin yazılı olarak verilmesini talep etmelidir
e) Kendisini telefonla arayan kişinin mesaj ve emrini dinledikten sonra bu emrini verenin amiri olup olmadığından emin olmalıdır

69) Aşağıdakilerden hangisi saldırgan davranışın ögelerinden birisi değildir?
a) Başkalarının isteklerini ön plana almak
b) Kaşlarını çatmak
c) Emir verir gibi konuşmak
d) Dik ve gergin beden duruşu
e) Yüzün kızarması

70) Aşağıdakilerden hangisi stresin fizyolojik belirtilerinden birisi değildir?
a) Kas gerginliği
b) Geniz akıntısı
c) Mide ağrısı
d) Nabız artışı
e) Baş ağrısı

71) Aşağıdakilerden hangisi etkin ifadenin unsurlarından birisi değildir?
a) Başlamadan önce konuşmanızı bir mantık zincirine oturtun
b) Açık ve anlaşılır bir dil kullanın
c) Karşınızdakiyle tartışmayın
d) Seçtiğiniz kelimelere özen gösterin
e) Fikir ayrılığınız varsa eğer bunu dile getirmeyin

72) İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
a) Geri bildirim
b) Zaman
c) Mekan
d) Ortam
e) Ortak anlam

73) İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sosyal medya iletişimi yüz yüze iletişimden daha etkilidir
b) Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır
c) İletişimin amacı bilgi almak değildir, bilgi vermektir
d) Kaynağın ve alıcının kimliği iletişim sürecinde herhangi bir etki yaratmaz
e) Mesaj sadece yazılı olarak iletildiğinde etkili olur

74) İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soru cümlesi içermesi
b) Zaman belirtmesi
c) Emir vermesi
d) Kodlanabilmesi
e) Açık ve anlaşılır olması

75) Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisinin özelliğidir?
a) Mesaj
b) Kaynak, verici
c) Alıcı
d) Kanal
e) Geri bildirim

76) Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fark yoktur
b) Önce sempati sonra empati gelir
c) Önce empati sonra sempati gelir
d) Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır
e) Sempati de duygu vardır empatide duygu yoktur

77) Manevi kültür ögeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
a) Madencilik
b) Üretim
c) Dil
d) İnşaat
e) ol yapımı

78) Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?
a) Bina işgali ve yağma
b) Kabarma ve horozlanma devresi
c) Topluluğun büyümesi
d) Önderlik
e) Fikri hazırlık

79) Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?
a) 1 metre
b) 1,5 metre
c) 2 metre
d) 3 metre
e) 4 metre

80) İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
a) Sakinlik
b) Duygusallık
c) Panik
d) Tepki
e) Davranış

81) Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?
a) Topluluk veya kalabalığı bölmek
b) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
c) Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
d) Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
e) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak

82) Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?
I Bedeni kuvvet
II Maddi güç kullanımı
III Sözlü iletişim
IV Silah kullanımı
a) III-I-II-IV
b) II-I-IV-III
c) I-II-III-IV
d) III-II-I-IV
e) III-I-IV-II

83) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin toplu müdahale düzenlerinden biri değildir?
a) Çember düzeni
b) Sıkışık düzen
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Çatı düzeni

84) Görev yaptığı bankanın önünde meydana gelen trafik kazası neticesi oluşan insan kalabalığı, özel güvenlik görevlisi Ali’nin dikkatini çeker. Ali’nin dikkatini çeken bu kalabalığın türü nedir?
a) Organize olmayan aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan pasif kalabalık
d) Organize aktif kalabalık
e) Saldırgan kalabalık

85) “Aynı düzeydeki bireylerin, ast ve üstlerin veya kurmay-komuta kademesindeki yöneticilerin çatışmaları şeklinde tezahür eden çatışmalar örgütlerde çok sık olarak yaşanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu çatışmaların genel nedenlerinden birisi değildir?
a) İletişim noksanlığı
b) Kişilerin fiziki farklılıkları
c) Çıkar farklılıkları
d) Algılama farklılıkları
e) Kişilik farklılıkları

86) Sosyolojik anlamda çatışma aşağıdaki hangi durumda görülmez?
a) Bireyin bir durum karşısında zıt duygular içerisinde olması
b) Daha iyi bir pozisyona gelmek isteyen büro çalışanları arasında
c) Terfi bekleyen personel arasında
d) Örgütlerde
e) Gruplar arası ilişkilerde

87) Güvenlik görevlileri yol veya belirli bir alan kapaması yapmak, bir yeri veya şahsı korumak, topluluğu geriye itmek, belirli bir bölgeden çıkarmak veya iki grubu birbirinden ayırmak amacıyla genellikle aşağıdaki hangi düzeni uygulaması gerekir?
a) Çatı düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Yürüyüş kol düzeni

88) Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma personeli korunan kişinin neresinde durur?
a) Önünde
b) Arkasında
c) Sağ ya da sol arkasında
d) Sağında
e) Solunda

89) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
a) Planlama
b) Hedef seçimi
c) Keşif
d) Kaçış
e) Delillere el koyma

90) Aşağıdaki mevzuattan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
a) 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
d) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

91) Önemli kişiyle (VIP) ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?
a) İki araçla koruma
b) Üç araçla koruma
c) Konvoy halinde koruma
d) Tek araçla koruma
e) Dört araçla koruma

92) Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri
e) Hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat

93) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Kapıların kesinlikle kapatıldığından emin olunmalıdır
b) İnerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır
c) Araca binerken ilk önce kapıya en yakın olan ayak araca konulmalıdır
d) İniş ve binişler hızlı ve güvenli olmalıdır
e) Araçlara iniş ve binişler çok kere denenerek tecrübe kazanılmalıdır

94) Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?
a) Mümkünse tamamen zırhlı olmalıdır
b) Ülke şartlarına uygun olmalıdır
c) Yakıt tasarruflu olmalıdır
d) Çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır
e) Motoru güçlü, hızlı ve seri olmalıdır

95) Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dış çember
b) Geniş çember
c) Dar çember
d) Orta çember
e) İç çember

96) Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
a) 60
b) 70
c) 90
d) 120
e) 180

97) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 6. Maddesinde “…özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.” İbaresi bulunmaktadır. Burada bahsedilen genel kolluk kimlerdir?
a) Çarşı ve Mahalle Bekçileri
b) Polis-Jandarma-Sahil güvenlik
c) Belediye Kolluğu
d) Özel Güvenlik
e) Askeri Birlik Komutanı

98) Özel güvenlik yenileme eğitimi alan bir öğrenciye “Özel güvenlik hizmetlerinin konumu neresidir” şeklinde sorulan soruya verilen cevabın hangisi doğrudur?
a) Genel kolluk teşkilatıdır
b) Genel kolluğa bağlı bir teşkilattır
c) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir
d) Bağımsız bir kolluk teşkilatıdır
e) Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir teşkilattır

99) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?
a) Genel kolluk
b) Belediye Zabıtası
c) Özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerin sahibi
d) Valilik
e) Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi

100) Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Kamu düzenini ve güvenliğini korumak, kollamak
b) Bozulan düzeni sağlamak
c) İşlenen suç ve suçluları bulmak
d) Suçlulara ceza vermek
e) Suç sonrası adli görevleri yerine getirmek

 

68. YENİLEME SİLAH 

 

1) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barutun ateşlemesini sağlar
b) Fişeğe hız verir
c) Çekirdeğe yön verir
d) Çekirdeğe hız verir
e) Fişeğe yön verir

2) Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?
a) Fener
b) Susturucu
c) Ortopedik kabza kapakları
d) Noktalayıcı (pointer, red-dot)
e) Launcher (bombaatar)

3) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Yatarak atış pozisyonu
b) Sütre gerisinden atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Tek elle atış pozisyonu
e) Çift elle atış pozisyonu

4) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Kabza
c) Arpacık
d) Tırnak
e) Gez

5) Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
a) Ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

6) Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?
a) İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek
b) Aniden tetiği çekmek
c) Tetiği çok yavaş çekmek
d) Tetiği düzensiz çekmek
e) Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek

7) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Parmak emniyeti
e) Kabza emniyeti

8) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Şarjör yuvası
b) Gerdel
c) Fişek yatağı
d) Şarjör kilitleme mandalı
e) Çıkarıcı

9) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
a) Şarjör
b) Kapak takımı
c) Horoz
d) Fişek rampası
e) Namlu

10) Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara …………… silah denir.
Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Çift hareketli
b) Ateşli
c) Tek hareketli
d) Otomatik
e) Yarı otomatik

11) Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Tetik-iğne-iğne yayı-kapsül
b) Tetik-fişek-fişek rampası-tetik manivelası-horoz
c) Arpacık-gez-iğne-horoz
d) Tetik-çıkarıcı-tırnak-iğne
e) Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayı-horoz

12) Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Temizleme yağı
b) Temizleme fırçası
c) Koruyucu yağ
d) Sabunlu su
e) Harbi

13) Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?
a) Tetik
b) İğne
c) Rayyür
d) Gerdel
e) İğne yayı

14) Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
a) Horoz emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) İkaz pimi emniyeti
e) Mandal emniyet

15) Fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunur?
a) 14
b) 15
c) 1
d) 7
e) 2

16) Fişek patladığı halde boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğne kırıktır
b) Şarjör iyi takılmamıştır
c) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur
d) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir
e) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır

17) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Kovan dışarı atılamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

18) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerden değildir?
a) Pazar yerlerinde
b) Alışveriş Merkezlerinde (AVM’lerde)
c) Yaylalarda
d) Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
e) Köylerde

19) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattının unsurlarından değildir?
a) Göz
b) Arpacık
c) Namlu
d) Hedef
e) Gez

20) Aşağıdakilerden hangisinde, atış esnasında gez, arpacık ve hedefin görüş şekli doğru olarak verilmiştir?
a) Gez ve arpacığı net, hedefi bulanık görmek
b) Gez ve arpacığı bulanık, hedefi net görmek
c) Gez, arpacık ve hedefi net görmek
d) Gez, arpacık ve hedefi bulanık görmek
e) Gez ve arpacığı bulanık, hedefi ve namlu ucunu net görmek

21) Aşağıdakilerden hangisi, silahlı özel güvenlik görevlisi Kemal’in görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan biridir?
a) Silahın namlusunu arkadaşına doğru çevirir
b) Silaha ait Taşıma/Bulundurma Belgesini teslim eder/alır
c) Silahın dolumu boş mu olduğunu kontrol etmeden alır/verir
d) Silaha ait fişekleri kontrol etmeden alır/verir
e) Silahı devir teslim ve rapor defterine işlemez

22) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Barut
b) Kapsül
c) Gerdel
d) Kovan
e) Çekirdek

23) Tabancada şarjör yuvası nerede bulunur?
a) Sürgüde (kapak takımı)
b) Namluda
c) Şarjör kılıfında
d) Şarjör gövdesinde
e) Çerçevede (gövde)

24) “……………… özelliği nedeniyle öldürücü, yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı vb. etkilere sahip silahlara ……………… silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a) Kimyasal-kimyasal
b) Biyolojik -biyolojik
c) Biyolojik-kimyasal
d) Kimyasal-ateşli
e) Biyolojik-ateşsiz

25) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Atış öncesi yapılan bakımdır
b) Bütün parçaların boyanması işlemidir
c) Elinde silah bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
d) Silah tamircisi tarafından yapılan bakımdır
e) Her zaman yapılan bakımdır
 

 

 

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 607 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.