69.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

20 Ağustos 2021 tarihinde yayinlandi

69.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

 

 

69. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?
a) Sözlü ifade
b) Göz hareketleri
c) Elbiseler
d) Duruş
e) Mekân

2) “Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?
a) Sempati
b) Anlayışlı olma
c) Geri bildirim
d) Empati
e) Özdeşim

3) Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?
a) Empatik dinleme
b) Eleştirel dinleme
c) Eylemli dinleme
d) Katılımlı dinleme
e) Not alarak dinleme

4) Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?
a) Sempati
b) Sevgi
c) Özgecilik
d) Empati
e) İtaat

5) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
a) Değerli olmak
b) Kabul görmek
c) Sevilmek
d) Haberleşmek
e) Umursanmamak

6) Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?
a) Eleştirilere karşı açık olmamak
b) Empati kurabilmek
c) Kendini tanımak
d) Hoşgörülü ve yargısız olabilmek
e) Kendini açmak, kendini doğru ifade etmek

7) İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
a) Sözcükler
b) Ses tonu
c) Düzgün giyim
d) Beden dili
e) Teknolojiyi kullanma

8) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
a) Sesli iletişimi etkin kılma
b) Güvenilir iletişim kurma
c) Anlatılan duygu ve düşünceleri coşkun bir şekilde aktarma
d) İletişim yokluğunu imkansızlaştırma
e) Kültüre göre biçimlenmelidir

9) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?
a) Zayıf el sıkışma
b) El gizlememe
c) Başka tarafa yönelme
d) Fazla yakınlaşma
e) Kolları kenetleme

10) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
a) Yüzümüzü kesinlikle konuşmacıya dönmeliyiz
b) Empatik yaklaşmalıyız
c) Duygu ve düşüncelerimizden bahsetmemeliyiz
d) Olumlu eleştiride bulunarak konuya katkı sağlamalıyız
e) Not alarak dinlemeliyiz

11) Aşağıdakilerden hangisi “Ben” dilinin özelliklerinden biri değildir?
a) Kişiliğe değil, davranışa yöneliktir
b) Atılgan, cesaretli insanlar yaratır
c) İletişimi zedelemez
d) İlişkiyi geliştirir
e) Sorumluluk duygusunu geliştirmez

12) Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
a) Uykusuzluk
b) Mide bulantısı
c) Yeme alışkanlığındaki artış
d) Uyuma isteği
e) İştahsızlık

13) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanında kullanabilecekleri yetkilerinden biridir?
a) El koyma
b) Kimlik tespiti
c) Gözaltına alma
d) İfade alma
e) Yakalama

14) Aşağıdakilerden hangisi, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte ifa edebileceği görevlerden değildir?
a) Suç soruşturmasında ifade alma
b) Hava meydanında güvenlik tedbiri alma
c) Spor müsabakasında görev alma
d) Cenaze, düğün vb. etkinliklerde görev alma
e) Hastanede görev alma

15) Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?
a) Polis
b) Adli kolluk
c) Özel kolluk
d) Yetkili kolluk
e) Özel güvenlik

16) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
a) Suçları soruşturma
b) Görev alanı içinde suçu önleme ve genel kolluğa haber verme
c) İfade alma
d) Teknik takip
e) Teknik izleme

17) ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?
a) Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir
b) Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
c) Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir
d) Görev alanında dolaşan kimseler gözlenmelidir
e) Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir

18) İnsanlarda kısa sürede değişen nitelikler ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Çok uzun boy
b) Bıyık veya sakal
c) Kol ve bacakta belirgin sakatlıklar
d) Kekemelik
e) Sağırlık

19) Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı detektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
a) Kolluğa haber verir
b) Yakalama yapar
c) Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
d) Israr etmez, alışveriş merkezine girmesine izin verir
e) Zor kullanır ve arama yapar

20) ÖGG’lerin devriye hizmetleri ve amaçları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Yaya, araçlı ve kombine devriye yapılabilir
b) Suçlular için caydırıcı etki sağlamak
c) Devriye hizmeti en az 3 kişiden oluşmalıdır
d) Bir suç meydana gelmesi halinde suça müdahale etmek
e) Görev alanında emniyeti sağlamak

21) ÖGG Deniz ve Semih, devriye görevi esnasında şüpheli bir çanta gördüklerinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
a) Meraklı kalabalığı uzaklaştırmak
b) Basına bilgi vermek
c) Genel kolluğa bilgi vermek
d) Olay yerini koruma altına almak
e) Çevreden çantanın sahibini araştırmak

22) Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Devriyeler teçhizatlı ve üniformalı olarak görev yapmalıdır
b) Bölgelerinde görünür şekilde devriye hizmetini yürütmelidir
c) Olaylara her an müdahale edecek şekilde dikkatli ve duyarlı olmalıdır
d) Birden fazla devriye varsa birbirleriyle irtibatlı olmalı, haberleşme sürekli kılınmalıdır
e) Devriye sırasında genel kolluk ve vatandaşlarla iletişim içinde olunmamalıdır

23) Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?
a) Meraklı kalabalık
b) Fırsatçılar
c) Hava koşulları
d) Sanık
e) Görevli personel

24) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?
a) Olay yeri inceleme tutanağı
b) İfade alma tutanağı
c) Yer gösterme tutanağı
d) Suçüstü tutanağı
e) Kimlik tespit tutanağı

25) ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?
a) Suçüstü halinde sanığı/şüpheliyi yakalar
b) Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar
c) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalar
d) Olay yerini koruma tedbirlerine aykırı davrananları men eder
e) Görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koyar, suçun devamını önler, şüpheliyi tespit eder ve yakalar

26) Nokta görevlisi ÖGG Hakan’ın tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
a) Buluntu eşya tutanağı
b) Kimlik tespit tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Yangın tutanağı
e) İhbar tutanağı

27) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?
a) Uyuşturucu maddeler
b) Toksit maddeler
c) İlaçlar
d) Atış artıkları
e) Kemik parçaları

28) Fabrikada görevli ÖGG Utku ile Ender devriye görevine çıkmadan önce kıyafetlerini giymiş ve kullanacakları teçhizatı kontrol etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri devriye öncesi hangi hazırlığı yapmıştır?
a) Fiziksel
b) Zihinsel
c) Psikolojik
d) Ruhsal
e) Sosyolojik

29) Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?
a) Spor alanı güvenlik planındaki görev tanımlarına uygun olarak görev almak
b) Spor alanında güvenlik kontrolü yapmak ve genel kollukla birlikte iç güvenliği sağlamak
c) Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak
d) Spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerin sokulmasına ve kullanılmasına engel olmak
e) Spor alanında söz ve davranışlarla hakarette bulunanları kolluk görevlisine bildirmek

30) ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?
a) Gördüklerini
b) Duyduklarını
c) Anlatılanları
d) Bildiklerini
e) Hayal ettiklerini

31) Olay yerine ilk müdahalede ve korumada hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşmaz?
a) Şüpheli şahısların el, yüz, vb. yerlerini yıkamalarına izin vermez
b) Olay yerini şerit ile koruma altına alır
c) Şüphelilerin eşkâl ve araç bilgilerini not alır
d) Olay yerindeki telefonu kullanır
e) İlgisiz kişilerin olay yerine girişine izin vermez

32) Hastanenin acil servisinde görevli ÖGG Ferdi ile Serkan’ın, sağlık görevlilerini darp eden hasta yakınlarını yakalayarak genel kolluğa teslim etmeleri hangi görevlerindendir?
a) Adli görevler
b) Önleyici görevler
c) İdari görevler
d) Yardımcı görevler
e) Koruyucu görevler

33) Aşağıdakilerden hangisi yaya kontrol noktasında bulunması gereken sistem ve cihazlardan biri değildir?
a) X-Ray cihazı
b) Kapı ve el detektörü
c) Video oynatıcı
d) Kameralar
e) Turnikeler

34) Olay yerinde elde edilen toksik maddeler aşağıdaki hangi bulgu çeşidine girer?
a) Biyolojik bulgular
b) Kimyasal bulgular
c) Fiziksel bulgular
d) Biyomekanik bulgular
e) İz bulgular

35) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
a) Boy
b) Saç rengi
c) Korku durumu
d) Cinsiyet durumu
e) Yüz durumu

36) Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri esnasında duyduğu, gördüğü, önemli olarak değerlendirdiği olay, kişi, araç ve eşyalarla ilgili olarak kaleme aldıkları hatırlatıcı nitelikteki yazılara ne denir?
a) Rapor
b) Tutanak
c) Bulgu
d) Not alma
e) Zabıt

37) Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Soğuk uygulama yapılır
b) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır
c) Yara su ile yıkanır
d) Isırılan bölge kesilerek emilir
e) Tıbbi yardım istenir

38) Kırık bir organa tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmamalıdır
b) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir
c) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur
d) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur
e) Tespit kırık üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır

39) Sıcak çarpmasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a) Soğuk- ılık arası duşa sokulur
b) Soğuk ve ıslak çarşafa sarılır
c) Bilinci açık ise sıcak içecekler verilir
d) Vücut ısısı düşürülür
e) Serin yere alınır

40) Aşağıdakilerden hangisi, kırıklarda ilkyardım için doğrudur?
a) Kırık kemik alt ve üst eklemleri içine alarak tespit edilir
b) Tespit ve sargı parmakları örtecek şekilde yapılır
c) Açık kırıklarda, tespitten önce yara kapatılmaz
d) Yaralı soğuk tutulur ve hareket ettirilebilir
e) Yumuşak tespit malzemesi tercih edilir

41) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerin genel belirtilerinden değildir?
a) Yaşam bulgularının normal olması
b) Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal
c) Bilinç kaybı, havale, hareketlerde uyumsuzluk
d) Nefes darlığı, morarma, solunum durması
e) Nabız bozukluğu, kalp durması

42) Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?
a) Kesik kesik fışkırır tarzda
b) Daha az kan kaybedilir
c) Kalp atımı ile uyumlu
d) Durdurulması zor
e) Açık renkli

43) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?
a) Kaza noktasının önüne ve arkasına uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi
b) Yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemesi
c) Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınması
d) Yaralının endişelerinin giderilmesi
e) Tıbbi yardım istenmesi (112)

44) Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?
a) Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması
b) Ağrı
c) Kanama
d) Yara kenarlarının ayrılması
e) Yaranın içinde yabancı cisim olması

45) Isıyla oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
a) Su toplamış yerler patlatılır
b) Yanık üzerine yanık merhemi sürülür
c) Yanık bölgeler (parmaklar, vb.) birlikte bandaj yapılır
d) Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır
e) Yanmış alandaki deriler kaldırılır

46) Acil tedavi nedir?
a) Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir
b) Yardım çağırmaktır
c) Olay yerinde yapılan müdahaledir
d) Olay yerinde ilkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir
e) Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir

47) Toplumsal olaya müdahale edecek bir ÖGG’de bulunması gereken özellikler ve müdahale ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Provokasyona karşı tedbirli olma
b) Tarafsız olma
c) Medya ile ilişkilere kapalı olma
d) İkna edici ve inandırıcı olma
e) Karşı tarafla diyalog kurma

48) Belediye parkında görevli Özel güvenlik görevlisi Ali, kendisine yönelik mukavemet gösteren şahsa karşı cop kullanmak zorunda kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Ali’nin copu kullanırken, şahsın vücudunda vurmamaya özen göstermesi gereken bölgelerinden biri değildir?
a) Kulak
b) Boyun
c) Omurilik
d) Göğüs
e) Baldır

49) “Turgay, topluluk içinde belli bir statü elde etmek için yasadışı toplumsal olayı başlatarak devam ettirmeye ve olay esnasında ani kararlar vererek öne çıkmaya çalışan sorumsuz ve asosyal bir kişidir.” Turgay’ın durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a) Provokatör
b) Etkilenen
c) Atılgan
d) İhtiyatlı
e) Destekleyici

50) “Birbirini tanımayan insanların günlük hayatın akışı içinde bir otobüs durağında toplanması veya çarşı-pazarda alışveriş yapma amacıyla bir araya gelmesiyle oluşan insan yığınlarına ……. denir.” Cümlesinde boşluğa gelecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalık
b) Toplum
c) Grup
d) Sınıf
e) Birey

51) Özel güvenlik görevlisi İsmail’in grup ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır?
a) Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirlerler
b) Grup üyelerinin birbirlerini tanımaları ve ortak hareket etmeleri mümkün değildir
c) Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır
d) Benzer düşünce ve fikirlerin paylaşıldığı grupta bir amaç birliği vardır
e) Kalabalıklardan farklı olarak, anlamlı birlikteliği temsil eden gruplar, kendilerine yönelen tehditlere karşı daha kısa sürede bütünleşir ve bireyselliği aşan tepkiler verirler

52) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin copla uyguladığı müdahale (vuruş) tekniklerinden birisi değildir?
a) Güçlü taraf vuruşu (Açılı hamle vuruşu)
b) Dürtme tekniği
c) İtme tekniği
d) Rahat duruş vuruşu
e) Zayıf taraf vuruşu (Yan hamle vuruşu)

53) “Kalabalığı oluşturan insanların bir arada olmalarından dolayı kolektif bir şuur oluşmakta ve bu durum kişilerin psikolojik özelliklerini de değiştirmektedir.” Buna göre, böyle bir topluluk karşısında bulunan ÖGG Merve kalabalığın aşağıdaki hangi psikolojik özelliğiyle karşılaşmaz?
a) Anonimlik
b) Duygusallık
c) Özenti ve taklit
d) Telkin
e) Makul davranma

54) Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?
a) Mahallede çıkan bir yangını izleyen kalabalık
b) Hastanede muayene için bekleyen hastalar
c) Camide ibadet eden cemaat
d) Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık
e) Durakta otobüs bekleyen kalabalık

55) Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?
a) Yapısal değişiklikler yapma
b) Kaynakların artırılması
c) Uzlaşma
d) Çatışmayı görmezden gelme
e) Çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi

56) CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cilt
b) Karaciğer
c) Akciğer
d) Burun
e) Gözler

57) Koruma çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Korunan kişi
b) Koruma amiri
c) Özel kalem müdürü
d) VIP’nin eşi
e) Keskin nişancı

58) Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
a) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
b) Dört araç boyu mesafede
c) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
d) Önemli kişiyi görecek mesafede
e) Çok yakın mesafede

59) Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkamet giriş ve çıkışları
b) Uçağa binerken veya inerken
c) Araca binerken veya inerken
d) Trafik ışıklarında (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
e) İş yeri giriş ve çıkışları

60) Araçlı özel güvenlik koruma hizmetinde korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz?
a) Mümkünse tamamen zırhlı olmalıdır
b) Ülke şartlarına uygun olmalıdır
c) Çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır
d) Yakıt tasarruflu olmalıdır
e) Motoru güçlü, hızlı ve seri olmalıdır

61) Aşağıdakilerden hangisi kişi korumanın amaçlarından biri değildir?
a) Korunan önemli kişinin (VIP)küçük düşmesine engel olmak
b) Korunan önemli kişinin (VIP) özel hayatını düzenlemek, planlamak
c) Korunan önemli kişiyi (VIP) herhangi bir saldırıdan korumak
d) Korunan önemli kişinin (VIP)mahremiyetini korumak
e) Özel ve resmi görevini engellememek, hareketlerini kısıtlamamak

62) Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?
a) Destek ekibi
b) Karşı saldırı ekibi
c) Yakın koruma ekibi
d) Keşif ekibi
e) İlkyardım ekibi

63) Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?
a) Artçı personele
b) Koruma amirine
c) Araç amirine
d) Öncü ekibe
e) Sürücüye

64) Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?
a) Keskin nişancı personeli
b) Artçı koruma personeli
c) Öncü koruma personeli
d) Bomba imha uzmanı
e) Sürücü

65) Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?
a) İki araçla koruma
b) Üç araçla koruma
c) Konvoy halinde koruma
d) Tek araçla koruma
e) Dört araçla koruma

66) Özel güvenlik komisyonu kararlarını …………. ile alır.”
Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?
a) Oy çokluğu
b) Oy birliği
c) 2/3 çoğunluk
d) 3/5 çoğunluk
e) Çoğunluğa bakılmaksızın komisyon başkanının oyu

67) Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin’in aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir?
a) Greve katılma hakkı
b) Sendikaya üye olma hakkı
c) Nakdi tazminat hakkı
d) Ücret hakkı
e) İzin hakkı

68) Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Maddi güç, bedeni kuvvet, silah kullanımı
b) Silah kullanımı, maddi güç, bedeni kuvvet
c) Maddi güç, silah kullanımı, bedeni kuvvet
d) Bedeni kuvvet, maddi güç, silah kullanımı
e) Bedeni kuvvet, silah kullanımı, maddi güç

69) “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla …………………. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
b) Ödenek tahsisi
c) Hizmet içi eğitim
d) Maaş kesintisi
e) Fon kesintisi

70) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Mert’in, silah taşıma ve bulundurma yetkisi bulunmaktadır. Mert aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?
a) Alışveriş merkezinde
b) Siyasi parti kongrelerinde
c) Spor müsabakalarında
d) Sahne gösteri etkinliklerinde
e) Tiyatro gösterilerinde

71) Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
a) Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
b) Kolluk amirinin yazılı emri ile
c) Sulh ceza hâkiminin kararı ile
d) Herhangi bir makamdan izin alınmaksızın doğrudan
e) Cumhuriyet savcısının emri ile

72) Genel kolluk makul suç şüphesi üzerine bir alışveriş merkezinde görevli olan özel güvenlik görevlisi Kerem’e nasıl müdahale edebilir?
a) Özel güvenlik görevlisinin görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında müdahale edilemez
b) Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
c) Özel güvenlik şirketi yöneticisi müsaade etmeden müdahale edilemez
d) Alışveriş merkezi yönetimi müsaade etmeden müdahale edilemez
e) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz

73) “Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
a) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) İl İdaresi Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Türk Ticaret Kanunu
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

74) Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası ve yaptırım gerektiren fiillerden değildir?
a) İşverenin göreve başlayan özel güvenlik görevlisini 15 gün içinde valiliğe bildirmemesi
b) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırması
c) Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenlik hizmeti dışında başka bir işte çalıştırılması
d) Geçerli mazereti olmadan güvenlik sorumlusunun ya da yöneticinin denetleme esnasında hazır bulunmaması
e) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi çalıştırılması

75) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Valilik
b) İçişleri Bakanlığı
c) Belediye Başkanlığı
d) Cumhuriyet Başsavcılığı
e) Ticaret ve Sanayi Odası

76) En az kaç özel güvenlik görevlisinin istihdam edildiği yerlerde, özel güvenlik sorumlusu atanması gerekir?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 30
e) 50

77) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisi, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
b) Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler
c) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.
d) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
e) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

78) Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çalışmasını ve yetki kullanmasını etkilemez
b) Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir
c) İşyeri sahibinin onay vermesi halinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir
d) Yakalama yetkisi haricindeki yetkilerini kullanabilir
e) Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz

79) Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilebilmesi için en az bir ay önce başvuru şartı aranır
b) Özel güvenlik uygulaması, komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir
c) Özel güvenlik izin belgesi faaliyetin devam ettiği adreste de geçerlidir
d) Adres değişikliği ile özel güvenlik izni iptale gerek kalmaksızın son bulmuştur
e) Özel güvenlik belgesinde adres belirtilmez

80) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
a) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. Maddesine göre yakalama
b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
c) Her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama

81) Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) İş Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) İl İdaresi Kanunu
d) Anayasa
e) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

82) Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) İl İdaresi Kanunu
c) İş Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

83) Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?
a) Komiser
b) Başkomiser
c) Emniyet Amiri
d) 1.Sınıf Emniyet Müdürü
e) 4.Sınıf Emniyet Müdürü

84) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel güvenlik görevlileri korudukları yerlere girişte, her hal ve şartta kimlik sorabilirler
b) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma ve kimlik tespitine yönelik genel kollukla aynı şartlarda yetkileri vardır
c) Özel güvenlik görevlileri şüphelendikleri herkese kimlik sorabilirler
d) Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilirler
e) Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri yoktur

85) Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
a) Mahalli Mülki Amiri
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu
c) İçişleri Bakanlığı
d) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
e) Defterdarlık

86) Kullanılan uyuşturucu maddenin miktarını her geçen gün arttırma isteğine ne ad verilir?
a) Duygu durumunda yükselme
b) Yoksunluk hali
c) Duygusal kötüleşme
d) Tolerans etkisi
e) Keyif hali

87) Aşağıdakilerden hangisi madde kullanım belirtilerinden “sosyal belirti” sınıfına girer?
a) Bitkinlik ve dalgınlık
b) Konuşma güçlüğü
c) İlgi – istek kaybı
d) Gözde kanlanma
e) Göz bebeğinde daralma

88) Bitkisel ve hayvansal pişirme yağ yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?
a) A
b) C
c) E
d) X
e) F

89) Kapalı bir alanda LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır
b) Her ikisi de havadan ağırdır
c) Her ikisi de havadan hafiftir
d) Doğal gaz havadan ağır, LPG havadan hafiftir
e) Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır

90) Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
d) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
e) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

91) Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
a) F
b) B
c) A
d) C
e) D

92) Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
a) 35
b) 5
c) 25
d) 78
e) 21

93) Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek hangi ekibin görevidir?
a) Söndürme ekibi
b) Kurtarma ekibi
c) İlkyardım ekibi
d) Koruma ekibi
e) Teknik bakım ekibi

94) Yangını ısıyı düşürerek söndürmek, hangi söndürme yöntemi ile açıklanabilir?
a) Boğma
b) İtme
c) Çekme
d) Soğutma
e) Dağıtma

95) Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu oluşan yanma ürünlerden değildir?
a) Duman
b) Oksijen
c) Zehirli gazlar
d) Isı
e) Alev

96) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şahıs ve bagaj kontrolünün yasal dayanağı olamaz?
a) Ulusal mevzuat
b) 5188 Sayılı Kanun
c) 97/9707 Sayılı Sivil Hava Meydanları, Lojmanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
d) Uluslararası mevzuat
e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

97) Aşağıdaki tedbirlerden hangisi, X-Ray cihazlarını kullanırken meydana gelebilecek radyasyon tehlikesinden korunma yollarından biri değildir?
a) Vücudun açık yerlerinde yara ve çizik var iken çalışmamak
b) Dönüşümlü çalışmak
c) X-Ray cihazına 1 metreden fazla yaklaşmamak
d) Çalışanlardan en az birinde radyasyon ölçer alet bulundurmak
e) X-Ray cihazı çalışırken vücudun herhangi bir bölümünü içeri sokmamak

98) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

99) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazları kullanımında kullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?
a) AVO metre
b) Barometre
c) Dozimetre
d) Ultrasonik detektör
e) Manyetik kontak

100) Speed Dome kamera özelliği ne anlama gelir?
a) Ölçü aletli kamera
b) Hareket edebilen kamera
c) Siyah beyaz kamera
d) Renkli kamera
e) Harmonik ölçen kamera

69. SINAV YENİLEME SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

2) Aşağıdakilerden hangisi silah temizliği için kullanılan malzemelerden biridir?
a) Harbi
b) Tırnak
c) Çıkarıcı
d) Hatve
e) Rayyür

3) Silahla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bütün silahlarda aynı çaptaki fişek kullanılır
b) Namlunun içerisinde bulunan yivlere çap denir
c) Toplu tabancalarda iğne emniyeti vardır
d) Atışa hazır fişeğin bulunduğu yer şarjördür
e) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur

4) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……….. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağı
b) Hazne
c) Şarjör
d) Hatve
e) Rayyür

5) Fişeğin ana unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
b) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
c) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
d) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
e) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek

6) İğnenin vurması ile fişekte ateşlemeyi başlatan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

7) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Horoz

8) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme…….. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kulp
b) Sürgü
c) Kabza
d) Tetik korkuluğu
e) Namlu

9) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden birisi değildir?
a) Tetik emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Horoz emniyeti
e) Kovan emniyeti

10) Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen vb. şekillerde olabilen parçaya ne ad verilir?
a) Tetik
b) Namlu ucu
c) Horoz
d) Nişan hattı
e) Gez

11) Atış esnasında iğnenin arızalı olduğu nasıl anlaşılır?
a) Fişeğin kapsülünde iğnenin vuruş izinin görülmemesi
b) Tabancanın dolduruş yapamaması
c) Tetik çekilememesi
d) Horozun düşmemesi
e) Tabancanın emniyete alınamaması

12) Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
a) Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
b) Kovan fişek yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz
c) Namluda şişme oluşur
d) İğne kırılır
e) Çekirdek namluyu terk edemez

13) İstinat boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Tetik
b) Horoz
c) Gez
d) Arpacık
e) Şarjör

14) Atış esnasında tetik parmağının kullanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a) Tetik parmağının ucuyla tetiği çekmek
b) Tetik parmağının ikinci boğuma yakın tarafıyla tetiği çekmek
c) Tetik parmağının birinci boğumu ve ikinci boğumu arasından tutarak tetiği çekmek
d) Tetik parmağının ucu ile birinci boğum arasındaki etli kısımdan tutularak tetiği çekmek
e) Tetik parmağının herhangi bir yerinden tutarak atış yapmak

15) Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Şarjör tüpü – şarjör yayı- hatve –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
b) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
c) Şarjör tüpü – şarjör yayı- rayyür –şarjör kapağı – destek
d) Şarjör tüpü – şarjör yayı- çıkarıcı –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
e) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapak kilidi – rampa

16) Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil
b) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
c) Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız
d) Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız
e) Silahı namlusundan çekerek almayınız

17) Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?
a) Tırnak-İğne
b) Çıkarıcı-Tetik
c) Tırnak- Çıkarıcı
d) Kilitleme dişleri-İğne
e) Yerine getiren yay mili-Tetik

18) Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru nişan alma
b) İyi bir duruş
c) Kabza kavrama
d) Emniyet kurallarına uyma
e) Nefes kontrolü yapma

19) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
a) Barut miktarı az olabilir
b) Çıkarıcı kırık olabilir
c) Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir
d) İğne yayı kırık olabilir
e) Barut nemli olabilir

20) Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?
a) Hedef hattı
b) Nişan hattı
c) Görüş hattı
d) Göz hattı
a) Gez hattı

21) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
a) Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır
b) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
d) Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar
e) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar

22) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı arızalı olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Tırnak kırık olabilir
d) İğne ucu kırık olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

23) Yerine getiren yayının görevi nedir?
a) Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar
c) Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
c) Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır
d) Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar
e) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini sağlar

24) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
a) Arpacık
b) Horoz
c) Tetik
d) Kabza
e) Şarjör yuvası

25) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?
a) Parklarda
b) Karayollarında
c) Alışveriş merkezlerinde
d) Akıl hastanelerinde
e) Pazar yerinde

 

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 1822 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.