73.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

27 Mayıs 2022 tarihinde yayinlandi

73.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

 

 

73. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari para cezası
B) Adli para cezası
C) İlgili kişi, kurum, kuruluşun özel güvenlik izninin, özel güvenlik şirketinin faaliyet izninin iptali
D) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamama
E) Hapis cezası

2. Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?
A) Bir ay süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
B) Altı ay süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
C) Bir yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
D) Beş yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
E) Süresiz olarak özel güvenlik alanında çalışamama

3. Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ateşli silahını her zaman ve her yerde kullanabilir
B) Ateşli silahını görev alanı dışında kullandığından bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
C) Yemek yediği yer de görev alanı sayılır
D) Üzerinde üniforma olması nedeniyle ateşli silahını kullanmasında sakınca yoktur
E) Mehmet’in kavgayı ayırması kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir görev olması nedeniyle ateşli silah kullanma yetkisine sahiptir

4. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine (Değişik: Türk Borçlar Kanunu 64.Maddesine), Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanırlar
B) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. maddesine göre zor ve silah kullanırlar
C) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre zor kullanırlar
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. Maddesine göre zor kullanırlar
E) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesine göre zor kullanırlar

5. Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?
A) Kamu kurumlarında görev yapmaları durumunda
B) Görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri durumunda
C) Herhangi bir kamu binası sınırları içerisinde suç işlemeleri durumunda
D) Yabancı ülke vatandaşları dışında sadece Türk vatandaşlarına karşı suç işlemeleri durumunda
E) Çalışma izni olmaksızın çalışırken suç işlemeleri durumunda

6. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?
A) Sendikal hakların kullanılmasının engellemesi
B) Hakaret
C) Nefret ve ayrımcılık
D) Haberleşmenin engellenmesi
E) Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7. maddesinde düzenlenen, özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biri değildir?
A) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sormak
B) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek
C) Kişilerin üstlerini detektörle aramak
D) El ile üst araması yapmak
E) Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek

8. Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Emir yerine getirilir
B) Emir yerine getirilmez
C) Emir yazılı olarak verilmiş ise yerine getirilir
D) Aynı emir bir üst özel güvenlik amiri tarafından da yazılı olarak tekrarlanırsa yerine getirilir
E) Aynı emri işveren ve üst özel güvenlik amiri beraberce yazılı olarak verirlerse yerine getirilir

9. Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri, şirket yöneticisi tarafından talimat verilmesi şartı ile her hal ve yerde elle üst araması yapabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri hiçbir kısıtlama olmadan görev yaptıkları alanda elle kişilerin üstlerini arayabilirler
C) Özel güvenlik görevlileri hiçbir halde elle üst araması yapamazlar
D) Özel güvenlik görevlileri mevzuatta düzenlenmiş hallerle kısıtlı olmak kaydı ile genel kolluğun gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilirler
E) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik sorumlusu tarafından talimat verilmesi şartı ile her hal ve yerde elle üst araması yapabilirler

10. Özel güvenlik görevlilerinin giydiği üniforma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik faaliyet izni için yapılacak başvurulara üniforma kataloğunun bir sureti eklenir
B) Üniformada özel güvenlik şirketini tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur
C) Üniformanın genel kolluk kuvvetlerince kullanılan renk, biçim ve motifte olması gerekir
D) Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniformalar İçişleri Bakanlığınca onaylanır
E) Gece görevinde üniformanın üzerine arkasında ışığı yansıtan “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yelek giyilir

11. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
B) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz
C) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz
D) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedemez
E) Taraflar iş sözleşmesini, İş Kanunu hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler

12. Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?
A) Beş gün ücretli izin
B) Yedi gün ücretsiz izin
C) Üç gün ücretli izin
D) On gün ücretsiz izin
E) On beş gün ücretsiz izin

13. Takip ettiği şüpheli şahsın peşinden alışveriş merkezine girmek isteyen polisin girmesini engellemek amacıyla direnen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem yapılır?
A) Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
B) Bağlı olduğu özel güvenlik şirketi/birimi tarafından görev yeri değiştirilir
C) Özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulur
D) Hakkında tekrar güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılır
E) Görevindeki duyarlılığından dolayı ödüllendirilir

14. VYZ alışveriş merkezinde görevli olan özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanında meydana gelen olayda suç işleyen bir şahsı yakalamıştır. Konu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yakalama görevini ifa eden özel güvenlik görevlisi adli ve önleme amaçlı her yakalama olayını tutanakla tespit etmelidir
B) Yakalamalarda tutanak yazılması gerekmez
C) Zor kullanılarak yakalandıysa nedeninin belirtilmesi gerekir
D) Yakalama nedeni ve mevcut deliller muhakkak belirtilmelidir
E) Şüphelinin çarpma düşme vb. nedenlerle yaralanması durumlarının belirtilmesi gerekir

15. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
B) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde yakaya takılır
C) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri yetkilerini kullanamazlar
D) Özel güvenlik görevlisinde aranan şartlardan herhangi birini kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir
E) Kimlik kartı özel güvenlik eğitim kurumunca verilir

16. Özel güvenlik görevlisi Çetin, VYZ alışveriş merkezinde görevi esnasında içinde bomba olduğu şüphesi uyandıran bir paket ile karşılaşmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Bomba şüphesi olan paket teşhis edildiğinde çevredeki personel, emniyetli bir mesafeye kadar uzaklaştırılır
B) Kamera kayıtlarından, çevredeki personel ve müşterilerden paket sahibinin tespit edilmesi için hızlı bir araştırma yapılır
C) Genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilir
D) Paketin bulunduğu alandan canlıların ve araçların geçişleri engellenir
E) Etraftaki insanların güvenliği için, şüpheli paket hemen güvenli ve tenha bir alana nakledilir

17. Görev yeri ve niteliğine göre özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayı ile artırılmamış olmak kaydıyla, bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç adet fişek alınmasına izin verilir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

18. Özel güvenlik görevlilerinin, ilgili kanunlarla belirlenen şartlar çerçevesinde sahip olduğu yetkiler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Arama
B) Yakalama
C) Emanete alma
D) Zor kullanma
E) İfade alma

19. Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Aşağıdaki hallerden hangisi bildirimsiz fesih ile ÖGG Mert’in iş sözleşmesine son verilme nedeni olamaz?
A) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak
B) İşyeri hakkında asılsız şikayet veya ihbarda bulunmak
C) Tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanmak
D) İzinsiz olarak işyerini terk etmek
E) Hasta olmadığı halde viziteye çıkmak

20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
A) Hakkında olumsuz arşiv kaydı olan kişiyi yakalama
B) Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
C) Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
D) Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
E) Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B) Üniformalı ve tam teçhizatlı olmalıdır
C) Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir
D) Görev bölgesini kontrol altında tutmalıdır
E) Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durmak suretiyle çevre gözetlenmelidir

22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?
A) Genel güvenliği korumak
B) Suçları işlenmeden önce önlemek
C) Suç işlendikten sonra müdahale etmek
D) Vatandaşlara yardımcı olmak
E) Suçluların ifadesini almak

23. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?
A) Silahı emanete alarak şahsı bırakırlar
B) Şahsı silahı ile birlikte içeri alırlar
C) Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler
D) Şahsı bir daha silahı yanında taşımaması konusunda uyararak bırakırlar
E) Şahıs hakkında herhangi bir işlem yapmazlar

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
A) Suç işlenmesi halinde olaylara müdahale etmek
B) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak
C) Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı olanları yakalamak
D) Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emanete almak
E) Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek

25. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?
A) Başlık bölümü
B) Metin bölümü
C) Yorum bölümü
D) Tarih ve saat bölümü
E) İmza bölümü

26. Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tutanaklar A4 veya A5 kağıtlara yazılmalıdır
B) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır
C) Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla kurşun kalemle de yazılabilir
D) Tutanak üzerinde silinti, kazıntı veya ilave yapılmamalıdır
E) Tutanaklar bilgisayar ile yazılabileceği gibi, okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile de yazılabilir

27. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir?
A) 12 saat
B) 24 saat
C) 48 saat
D) 60 saat
E) 72 saat

28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?
A) Spor müsabakalarında
B) AVM girişlerinde
C) Özel kurumların girişinde
D) Site girişlerinde
E) Kamu kurum ve kuruluşları girişinde

29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?
A) Biyolojik bulgular
B) Kimyasal bulgular
C) Fiziksel bulgular
D) İz bulgular
E) Psikolojik bulgular

30. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?
A) Rutin devriye
B) Planlı devriye
C) Geri dönüşlü devriye
D) Dairesel devriye
E) Karesel devriye

31. Aşağıdakilerden hangisi korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir?
A) Dış halkada duvar, çit, tel örgü, parmaklık, kapan, bariyer vb. fiziki engeller oluşturulmalıdır
B) Kurum ve kuruluşlar, personelini her gün kontrolden muaf tutması
C) X-ray cihazından kontrol edilecek eşyalar arasında en az 50 cm mesafe bulunmalıdır
D) Kapı detektöründen geçişler tek tek olmalıdır
E) Araç ve ziyaretçi girişleri için kontrolsüz giriş ve çıkış noktaları olmamalıdır

32. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
A) Yönlendirme görevlisi
B) Kontrol görevlisi
C) Emanet görevlisi
D) Koruma görevlisi
E) Kontrol nokta sorumlusu

33. Not tutma kuralları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kullanmadan ön kapağın içine tanzim tarihi ve sahibinin ismini yazılmalıdır
B) Her sayfa numaralandırılmalıdır
C) Gün içerisinde bir olay olmamış olsa dahi, göreve başlangıç ve bitiş saatleri yazılarak, kayda değer olay olmadı ibaresi yazılmalıdır
D) Boş yaprak bırakılmamalıdır
E) Değişiklik gerekiyorsa o sayfa yırtılıp, yeni bir sayfaya anlaşılır, düzgün yazılmalıdır

34. Aşağıdakilerden hangisi yaya kontrol noktasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Sistemin halkla irtibat noktasıdır
B) Görevlilerin davranışları ve fiziki görünümü uygun olmalıdır
C) Kapı detektöründen geçmek istemeyenler korunan alana alınmazlar
D) Görevlilerin iletişimi iyi olmalıdır.
E) Gerektiğinde kişiler X-Ray cihazından geçirilmelidir

35. Güvenlik sistem ve cihazları seçilirken kullanışlı olmasına, yeterli personelle çalışmasına ve maliyet durumuna dikkat edilmesi gerekir. Cihazın pahalı olması her zaman istenen verimi sağlamayabilir.
Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
A) Özgürlükler gözetilmeli
B) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmeli
C) Caydırıcı olmalı
D) Fayda/maliyet dengesi gözetilmeli
E) Dinamik olmalı

36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Yaşar’ın adli görevidir?
A) Buluntu eşyayı emanete almak
B) Hakkında yakalama emri olan kişileri yakalamak
C) Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak
D) Koşullar oluştuğunda (suçüstü) kaba üst araması yapmak
E) Kimlik sormak

37. Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden biri değildir?
A) Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, spor alanında görev almak
B) Spor alanı içerisinde düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri en yakın genel kolluk görevlisine bildirmek
C) Spor alanlarındaki alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde olan taraftarların dışarıya çıkartılmasını sağlamak
D) Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri sağlamak
E) Seyirciler seyir alanına alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak

38. AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi İlkay koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirirken kozmetik ürünlerin satıldığı Pembe isimli işyerinden parfüm hırsızlığı olayına şahit olur. Şüpheli kişiyi yakalayarak suç eşyasıyla birlikte genel kolluğa teslim eder. İlkay bu olay ile ilgili olarak aşağıdaki tutanak çeşitlerinden hangisini tutmaya yetkili değildir?
A) Teslim tesellüm tutanağı
B) Gözaltı tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Yakalama tutanağı
E) Suçüstü tutanağı

39. Özel güvenlik görevlileri Orhan ile Kemal organize sanayi bölgesinde yaya devriye hizmeti yürütürlerken Oya isimli elektronik eşya üreten fabrikadan işyerinden hırsızlık olayı ihbarı üzerine olay yerine giderler. İlk olarak genel kolluğa bilgi verdikten sonra olay ile ilgili rapor ve tutanaklara kaynak teşkil edecek not olma işlemini gerçekleştirirler.

Aşağıdakilerden hangisi not almada Orhan ile Kemal’in dikkat etmeleri gereken hususlardan biri değildir?
A) Bilgisine başvurulan kişilerin kimlik bilgileri not alınmalıdır
B) Notlar genelde el yazısıyla alınır
C) Not alma işlemi, olaya müdahale edildiğinde veya hemen sonrasında yapılır
D) Notun yazıldığı kağıda konuyla ilgili olmayan yazı veya şahsi notlar yazılabilir
E) Notta kişisel düşünce ve yorum yer almaz

40. Ankaragücü-Gençlerbirliği futbol müsabakasında genel kolluğun gözetim ve denetiminde, arama yapan özel güvenlik görevlisi Caner, maç izlemeye gelen seyircilerin üst aramasını yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Ayakta durdurarak
B) Sırt üstü yatırarak
C) Duvar veya araca yaslayarak
D) Diz çöktürerek
E) Yüz üstü yatırarak

41. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir?
A) Kamera
B) Monitör
C) Kayıt cihazı
D) Parmak izi okuyucu
E) Lens

42. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
A) Barkod okuyucu
B) Monitör
C) Flaşör
D) Detektör
E) Turnike

43. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
A) Alarm sistemi
B) Metal detektör
C) X-Ray cihazı
D) Tel Örgü
E) CCTV

44. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A) Hırsız alarm sistemleri
B) Kapalı devre TV sistemi
C) Fiber optik algılama sistemi
D) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
E) Yeraltı fiber optik algılama

45. Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?
A) Manyetik giriş kartı
B) Kart okuyucu
C) Turnike
D) Kamera
E) Server

46. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Hastanın sıcaklığı düşer
B) Hastanın cilt rengi solar
C) Beyine yeteri kadar oksijen gitmediği için bilinci bulanır, kapanır
D) Hastanın tansiyonu (kan basıncı) düşer
E) Solunumu ve nabzı yavaşlar

47. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?
A) Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
C) İlkyardım önceliklerini belirlemek
D) Güvenli bir müdahale sağlamak
E) Ortamı havalandırmak

48. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?
A) Normal kiloda olanlar
B) 65 yaşın altındakiler
C) 5 yaş üzerindeki çocuklar
D) Kalp ve tansiyon hastaları
E) Yeterli miktarda su içenler

49. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında değildir?
A) Yaralının yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmesi
B) Yaralının kırık ve kanamasına müdahale edilmesi
C) Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D) Yaralının hareket ettirilmemesi
E) Yaralının sıcak tutulması

50. Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Zorlamalar sonucu oluşur
B) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır
C) Sıkıştırıcı bir bandajla eklem tespit edilir
D) Bölge aşağı sarkıtılır
E) Eklem hareket ettirilmez

51. Çocuğunuzun yabancı madde içtiğini gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
A) Zehirleyici olabilecek madde ile temas kesilir
B) Hızlıca yaşam bulguları değerlendirilir
C) Kusturulmaya çalışılmaz
D) Zehirli maddenin türü ile ilgili bilgiler sağlık ekibine iletilir
E) Zehirli maddenin ne zaman içildiğinin müdahalenin ne zaman yapıldığının önemi yoktur

52. Hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılır
B) Hasta/yaralının başı her zaman düz tutulur
C) Taşıma yaparken baş-boyun-gövde ekseninin düz tutulması önemli değildir
D) Yavaş ve düzgün adımlarla yürünür
E) Olay yerinde ikinci bir tehlike söz konusuysa, risk olmasına rağmen acil taşıma yapılır

53. Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olay yeri görünür şekilde işaretlenir
B) Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir
C) Sıkışan bir yeri olup olmadığı kontrol edilir
D) Aracın motoru durdurulur, el freni çekilir
E) İkinci bir tehlike yoksa yaralı araçtan hızlıca çıkarılır

54. Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajına başlanmalıdır?
A) Kalp krizine bağlı kalp ve solunum durmasında
B) Yüksekten düşmeye bağlı kalp ve solunum durmasında
C) Suda boğulmaya bağlı kalp ve solunum durmasına
D) Delici, kesici alet yaralanmasına bağlı kalp ve solunum durmasına
E) Kırıklarda

55. Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir?
A) Ağrı
B) Kanama
C) Yara içinde yabancı cisim
D) Yara kenarının ayrılması
E) Her yaranın kesici bir aletle olması

56. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?
A) Deprem
B) Kuraklık
C) Çığ
D) Sel
E) Tusunami

57. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?
A) Parlayıcıdırlar
B) Alevli yanarlar
C) Su ile söndürülemezler
D) Kor oluşturarak yanarlar
E) Boğma yöntemiyle söndürülürler

58. Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?
A) Fiziksel kayıplar doğurur
B) Sosyal kayıplar doğurur
C) Ekonomik kayıplar doğurur
D) Toplumun baş etme kapasitesi yeterlidir
E) Normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurur

59. Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Köpük
C) Kuru kimyevi toz
D) D tozu
E) Halokarbon

60. Asetilen, propan, hidrojen ve bütan gibi gaz yangınlarında en etkili söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynağını kesme yöntemi
B) Boğma yöntemi
C) Yanıcı maddeyi yok etme yöntemi
D) Soğutma yöntemi
E) Engelleme yöntemi

61. Yangının oluşum seyri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Gelişme – Sönme -Yanma
B) Başlangıç -Yayılma -Korlaşma
C) Başlangıç – Korlaşma -Yayılma
D) Başlangıç -Alevlenme -Yayılma
E) Duman – Başlangıç –Korlaşma

62. Doğalgaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Cam ve kapıları açarak ortamı havalandırınız
B) Cep ve ev telefonlarını kullanmayın, çalarsa açmayınız
C) Sayaç vanasını ve diğer doğalgaz vanalarını kapatınız
D) Sigara içmeyin, kibrit/çakmak kullanmayınız
E) Elektrikli cihazları derhal kapatınız

63. Aşağıdakilerden hangisi sel sırasında yapılan yanlış davranışlardan biridir?
A) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir
B) Sel bölgesi terk edilerek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmelidir
C) Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır
D) Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin fotoğrafı çekilmelidir
E) Sel bölgesinde araçtaysanız araç terk edilmelidir

64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisi değildir?
A) ALO 191
B) YEDAM
C) AMATEM
D) KADES
E) ÇEMATEM

65. Aşağıdakilerden hangisi sentetik uyuşturuculardandır?
A) Likit esrar
B) Ecstasy
C) Eroin
D) Toz esrar
E) Kokain

66. Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umursanmak
B) Değerli olmak
C) Paylaşmak
D) Sevilmek
E) Etkilemek ve yönlendirmek

67. Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşınızdakini iyi tanımak
B) Ailenizi iyi tanımak
C) Konuşurken nelere dikkat edileceğini iyi bilmek
D) Kendinizi tanımak
E) Karşınızdaki kişinin tüm fikirlerini kabul etmek

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?
A) Haber etmek
B) Güven vermek
C) Anlaşılmak
D) İnandırıcı olmak
E) Empatik olmak

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?
A) Korku
B) Endişe
C) Alınganlık
D) Kararsızlık
E) Resmiyet ve samimiyet

70. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
A) Kaş
B) Ağız
C) Yüz
D) El
E) Ayak

71. İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
A) Beden dili
B) Sözcükler
C) Ses tonu
D) Düzgün giyim
E) Teknolojiyi kullanma

72. İş yeriyle ilgili bir sorunu anlatan müşteriye “bizim kurumda asla böyle şeyler olmaz” gibi cümlelerle cevap vermeniz dinlemenin hangi çeşidi ile ilgilidir?
A) Saldırgan dinleme
B) Savunucu dinleme
C) Aktif dinleme
D) Empatik dinleme
E) Kapı aralayıcı dinleme

73. Mesai arkadaşınız ailesi ile ilgili problemlerini anlattığında sizin de kendisiyle birlikte üzülüp ağlamanız aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) İkna
B) Empati
C) Uzlaşı
D) Sempati
E) Özdeşim

74. Birey olarak alışık olduğunuzdan ya da beklediğinizden çok sorunla karşılaştığınızda ortaya çıkan ve sizin günlük hayatınızı zorlaştıran duruma ne denir?
A) Motivasyon
B) Stres
C) Depresyon
D) İletişim Engeli
E) Ego

75. Bireyler arasında kurulan iletişim sırasında karşı tarafı en fazla aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A) Empati
B) Kılık-kıyafet
C) Kullanılan aksesuarlar
D) Beden dili
E) Sözcükler

76. Kuruma başvuran kimsenin dış görünüşü bir özel güvenlik görevlisine hangi bilgileri verebilir?
A) Kişinin statüsü hakkında bilgi verebilir
B) Kişinin isteğini belirleyebilir
C) Kişinin mesleğini belirleyebilir
D) Kişinin psikolojisini belirleyebilir
E) Kişinin kurumla iletişim sebebini belirleyebilir

77. İş yerinizdeki hizmetlerle ilgili sorunları olan biri ile karşılaştığınızda aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
A) Dinlemek
B) Kılık kıyafetine bakarak nasıl davranacağınıza karar vermek
C) İlgili birime yönlendirmek
D) Halkla ilişkiler ya da müşteri ilişkilerine yönlendirmek
E) İlgili kişiler yoksa talebini ve iletişim bilgilerini gerekli yerlere iletmek üzere yazılı olarak almak

78. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?
A) Bölgede bulunan tali yolları kapatmak
B) Kalabalığı tahliye için Belediyeden otobüs talep etmek
C) Kalabalığı çember içine alarak güvenliğini sağlamak
D) Kalabalık tamamen dağılana kadar izlemek
E) Ses yükseltici cihazlarla veya yüksek sesle bağırarak grubu sakinleştirmeye ve paniği önlemeye çalışmak

79. Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
B) Cilt ve gözlerde yanma ve batma hissi olur
C) Kulaklarda yanma olur
D) Mide bulantısı yapabilir
E) Öksürük yapabilir

80. “Kimyasal maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadırlar. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir.“ Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir?
A) Damlama ile yayma
B) Yanma ile yayma
C) Patlama ile yayma
D) Aerosol ile yayma
E) Sisleme ile yayma

81. “Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme……. , çünkü……..” Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.
A) Çok kolaydır – güvenlik görevlilerine güvenirler
B) İmkânsızdır – heyecanlanmışlardır
C) Gereği yoktur – o an insanlar zaten kimseyi duymazlar
D) Çok basittir – zaten çıkış yön levhaları mevcuttur
E) Çok zordur – panik korku ve bilgisizliğin ortaya çıkardığı bir şuursuz bir harekettir

82. Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?
A) Hat düzeni
B) Kama düzeni ve sağa destekli hat düzeni
C) Çatı düzeni
D) Çember ve çatı düzeni
E) Yürüyüş düzeni

83. ÖGG Kaan, üniversite kampüsünde görevli iken, kalabalığa müdahale eden arkadaşlarının kullanmış olduğu gazdan etkilenmiştir. Kaan bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Gazlı ortamı derhal terk etmeli, temiz havaya çıkmalıdır
B) Göz kapaklarını mümkün olduğunca açık tutmalıdır
C) Burnunu temizleyerek, normal nefes almaya gayret etmelidir
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerleri ovuşturarak yıkamalıdır
E) Gözünde lens varsa çıkarmalıdır

84. Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
A) 90
B) 120
C) 180
D) 360
E) 190

85. Cop ve özel güvenlik görevlilerinin cop kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlileri görevlerini ifa ederken direnişle karşılaşmaları halinde saldırgan kişilere karşı saldırıyı defetmek için cop kullanabilir
B) Cop, bir savunma ve müdahale aracıdır
C) Acı vermesi sebebiyle fiziki etkiye sahiptir
D) Cop, direnen şahısları cezalandırmak ve onlara acı çektirmek için kullanılır
E) Copun caydırıcı bir etkisi de vardır

86. Toplumsal bir olay esnasında toplanan kitle ile birlikte hareket eden üniversite öğrencisi Teoman’da genel olarak aşağıda belirtilen hangi psikolojik durum görülmez?
A) Kitle ile söylem ve eylem birliği oluşur
B) Bilinçli hareket ve davranış kaybolmaya başlar
C) Duygusal hareket etme eğilimi azalır, mantıklı hareket etme eğilimi artar
D) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar
E) Merhamet, şefkat ve yardım etme gibi olumlu duygular zayıflar, hırs, şiddet ve intikam gibi olumsuz duygular artar

87. Göz yaşartıcı gazların kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanım öncesi kalabalık ikaz edilmelidir
B) Rüzgar yönü ve hızı iyi ayarlanmalıdır
C) Kaçış yolları açık olmalı, dağılım istikameti önceden belirlenmeli ve ilgililere duyurulmalıdır
D) Olası ilk müdahalelere karşı olay yerinde sağlık ekibi bulundurulmalıdır
E) Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır

88. Özel güvenlik görevlisi Recep, banka şubesinde görevlidir ve banka önünde trafik kazasına bakan bir kalabalık olduğunu görür. Recep’ in gördüğü bu kalabalığın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organize aktif kalabalık
B) Organize pasif kalabalık
C) Saldırgan kalabalık
D) Organize olmayan aktif kalabalık
E) Organize olmayan pasif kalabalık

89. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?
A) Tarım Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

90. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) 18 yaşını doldurmuş olmalıdır
B) Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir
C) Silahlı özel güvenlik ise silahını iyi kullanmalıdır
D) Askerlik hizmetini mutlaka tamamlamış olmalıdır
E) Disiplinli olmalıdır

91. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?
A) Sürücüler
B) Ekip amiri
C) Koruma amiri
D) Koruma görevlileri
E) Sağlık görevlileri

92. Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
E) 6

93. Önemli kişinin (VIP); ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A) Konut koruma
B) Yaya koruma
C) Kişi koruma
D) Sürekli koruma
E) İşyeri koruma

94. Özel güvenlik görevlisi Yaşar ABA’nın, yakın korumasını yürüttüğü ile ilgili olarak hangi hususları bilmesine gerek yoktur?
A) Siyasi görüşü
B) Kullandığı ilaçlar
C) Kan grubu
D) Tercih ettiği giyim markaları
E) Silah merakı

95. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Korunan kişinin özellikleri
B) Korunan kişinin talepleri
C) Koruma yapılan mekânın özellikleri
D) Halkın istek ve talepleri
E) Sahip olunan personel sayısı ve mevcut kaynaklar

96. Koruma görevinin aşamalarını (4) madde halinde sıralayabiliriz. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu aşamalardan değildir?
A) Yaya koruma
B) Motorize koruma
C) Vücut sağlığını koruma
D) Bina ve tesis koruma
E) Öncü istihbarat

97. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşyeri koruma
B) Özel koruma
C) Çağrı üzerine koruma
D) Konut koruma
E) Yakın koruma

98. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
A) Yakalama
B) El koyma
C) Göz altına alma
D) Muhafaza altına alma
E) Arama

99. Ankara YHT garında görev yapmakta olan Çağatay ve Aslı, X-Ray cihazından geçen şahsın uyarı vermesi üzerine el detektörü ile yaptıkları aramada taşınması yasak ve suç aleti olan kama ele geçirmişlerdir. Bu durumda hangi tutanağı düzenlemeleri gerekmektedir?
A) Muhafaza altına alama tutanağı
B) Emanete alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk görevlilerini mülki idare amiri hangi makamdır?
A) Vali
B) Jandarma komutanı
C) Belediye başkanı
D) İlçe emniyet müdürü
E) Kaymakam

 

73. SINAV YENİLEME SİLAH

 

1. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Namlu hedef istikametinde tutulur
B) Atış nezaretçisinin komutu ile hareket edilir
C) Bir kişi atış yaparken, atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur
D) Hedef hattında kimsenin olmadığından emin olunur
E) Atış esnasında silah tutukluk yapar ise silah ile birlikte geriye dönülmez

2. Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdek ağırlığı
B) Barut miktarı
C) Rüzgar
D) Şarjör kapasitesi
E) Hava ısısı

3. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
A) Kapsül
B) Horoz
C) Namlu
D) Hatve
E) Tetik

4. Yarı otomatik tabanca nedir?
A) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır
B) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır
C) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır
D) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
E) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır

5. İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?
A) Sürgü tutucu pimi
B) Tetik manivelası
C) İğne ve yayı
D) Yerine getiren yay
E) Kilitleme dişlisi

6. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
A) Atıcının atış esnasında geriye yatma temayülü
B) Tetiğin birden güç uygulayarak değil, ezerek çekilmesi
C) Dikkatin arpacık yerine hedefte toplanması
D) Silahın patlama sesi ile silahı ileri itme
E) Acele tetik çekme

7. Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?
A) Şarjör kapak kilidi
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör gövdesi
D) Şarjör yayı
E) Gerdel

8. Nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
A) Nişan tertibatı
B) Ateşleme tertibatı
C) Boş kovan atma tertibatı
D) Sürgü kapak takımı
E) Horoz tertibatı

9. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
A) Çap
B) Namlu
C) Yiv ve setler
D) Fişek rampası
E) Fişek yatağı

10. Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?
A) Gez
B) Arpacık
C) Namlu
D) Yerine getiren yay ve mili
E) Horoz

11. Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür
B) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
C) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir
D) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur
E) Bütün tabancaların fişek çapı aynıdır

12. Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?
A) Emniyet mandalı
B) Yerine getiren yay mili
C) Tırnak
D) Kilitleme dişleri
E) Namlu kilidi

13. Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
B) Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması
C) Işığa ve sese karşı duyarlı olması
D) Ses, ısı, ışık, yayması ve radyasyon etkisi yapması
E) Sis ve yangın meydana getirmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?
A) Set
B) Yiv
C) Fişek yatağı
D) Fişek yatağı rampası
E) Sürgü

15. Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
A) Takma işlemine büyük parçalardan başlanır
B) Takma işleminde önce şarjör takılır
C) Sürgü tutucu pimi öncelikli olarak yerine takılır
D) Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir
E) Takma işlemi sökülme işlemindeki gibi kurala bağlı değildir

16. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?
A) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek
B) Silahla şaka yapmamak
C) Ele alınan silahın her zaman dolu olduğunu kabul etmek
D) Silah temizlerken veya söküp takarken namluyu ölü noktaya çevirmek
E) Silah alındığında gerekli kontrolleri yapmak, silahın boş olduğundan emin olmak

17. Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
A) Silahlar ateş hattında, atış öğretmeninin talimatından önce doldurulur
B) Atış hattının gerisinde iken silah kurulur ve doldurulur
C) Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
D) Silah, atış hattında tutukluk yaptığında geriye dönülerek atış eğitmenine uzatılır
E) Atış esnasında arızalanan silahla onarımı yapılmadan atışa devam edilir

18. Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
A) Namlu canlı hedefe gelmeyecek ve tehlike oluşturmayacak ölü noktaya çevrilir
B) Şarjör tabancadan çıkartılır
C) Sürgü geri çekilip bırakılarak fişek yatağında fişek varsa çıkartılır
D) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
E) Şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılır

19. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin, silahının tutukluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?
A) Şarjörü çıkartmadan doldur boşalt yapmalıdır
B) Silahı atış gözlemcisine çevirmelidir
C) Atış nezaretçisinin komutlarına uygun hareket etmelidir
D) Silahın namlusundan bakarak kontrol etmeli ve tornavida ile fişeği çıkarmalıdır
E) Silahı havaya doğru çevirerek tetiğe sert bir şekilde basmalıdır

20. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir
B) İş yeri bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evine götürebilir
C) Bulundurma ruhsatı, meskende ve işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir
D) Silah bulundurma ruhsatı olanlar atış poligonunda atış yapacaksa Mülki Amirden nakil belgesi almak zorundadır
E) Taşıt araçları, silah bulundurmada işyeri ve mesken olarak sayılmazlar

21. Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?
A) Silahı emniyete almamızı sağlar
B) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E) Tabancanın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar

22. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Her silaha dolu muamelesi yapılmalı
B) Her zaman ve her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalı
C) Atış yapmaya karar vermedikçe namlu ölü noktaya tutulmalı
D) Atış yapmaya karar vermedikçe parmak tetik korkuluğunun içine sokulmamalı
E) Hedef ve çevresine dikkat edilmeli

23. Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirler için söylenemez?
A) Atış hattı ile hedef hattı arasında ve hedef hattı arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır
B) Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz
C) Silahlar atış hattından önce komuta gerek olmadan doldurulur ve boşaltılır
D) Atış eğitimcisi izin vermedikçe hiç kimse atış hattını geçmez ve komutsuz hedef kontrolü yapmaz
E) Atışı bitenler oluşturulacak bir istasyonda eğitmen veya atış nezaretçileri tarafından silah kontrolü yapıldıktan sonra atış alanından çıkarılır

24. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
B) Horozun elle kurulup, tetiğin çekilmesi ile horozu düşüren sistemdir
C) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında silahın otomatik çalışma özelliğidir
E) Silahlarda böyle bir özellik yoktur.

25. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
B) Silahı eline aldığında şarjörü çıkartmadan, sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
C) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
D) Silah ile her türlü şakadan kaçın
E) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

 

 

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 324 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.