74.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

29 Haziran 2022 tarihinde yayinlandi

74.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

 

 

74. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1. Özel güvenlik görevlisi Adnan, görev yaptığı alışveriş merkezindeki bir mağazada, hırsızlık yapıldığını ve şahsın giriş kapısına doğru kaçtığını öğrenir, aldığı tedbirle hırsızı yakalar ancak hırsız kendisine karşı direnmektedir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi hangi yetkisini kullanarak hırsızlık şüphelisini etkisiz hale getirir?
A) Tutuklama
B) Gözaltı
C) Zor alım
D) Emanete alma
E) Zor kullanma

2. I Olaya müdahale ederek suça el koyar.
II Olay yeri koruma altına alınır.
III Tutanak düzenlenir.
IV Tıbbi destek talep edilerek, ivedilikle genel kolluk kuvvetlerine haber verirler.

Bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı yaralama olayında suçüstü durumu mevcut ise, özel güvenlik görevlileri tarafından sırası ile yapılması gereken işlemler nasıl olmalıdır?
A) III-II-IV-I
B) I-IV-II-III
C) I-II-III-IV
D) IV-I-III-II
E) I-II-IV-III

3. Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler?
A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B) İş Kanunu
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
D) Türk Ceza Kanunu
E) Ceza Muhakemesi Kanunu

4. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir?
A) Gözaltına alma
B) Parmak izi alma
C) Olay yerini inceleme
D) İfade alma
E) Yakalama

5. Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim ……… gün içinde yapılır.

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?
A) Aynı
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

6. Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır?
A) Sadece kendi güvenlik amirlerinin
B) Sadece spor kulübü başkanının
C) Müsabaka güvenlik amirinin ve genel kolluğun
D) Sadece özel güvenlik şube polislerinin
E) Spor salonunun ya da stat tesis müdürünün

7. Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabancı dil eğitimi
B) Alan eğitimi
C) Kişisel gelişim eğitimi
D) Pedagojik formasyon eğitimi
E) Temel bilgisayar eğitimi

8. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Ali ’nin yetkilerinden değildir?
A) Görev alanındaki suça el koymak
B) Mevzuatla öngörülen hallerde genel kolluğun denetiminde üst araması yapmak
C) Görev alanında güvenlik sistem ve cihazlarıyla önleyici arama yapmak
D) İşlenen bir suçla ilgili konutta arama
E) Tabii afetlerde arama-kurtarma görevlilerine yardım etmek

9. Özel güvenlik görevlisi, görevli bulunduğu alanda, bir suçla karşılaştığında ne yapmaz?
A) Suça el koyar
B) Suçu önler
C) Sanık ve suç delillerini tespit eder
D) Sanık ve suç delillerini muhafaza eder ve yetkili zabıtaya teslim eder
E) Cumhuriyet Savcılığını arayıp onun yazılı emir vermesini bekler

10. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un Ek Madde 1 maddesine göre silahla girilmesi yasaklanmış yerlerden biri değildir?
A) Mahkemeler
B) Toplu taşıma araçları
C) Akıl hastaneleri
D) Ceza ve tutukevleri
E) Spor müsabakaları

11. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Can’ın, aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir?
A) Greve katılma hakkı
B) Sendikaya üye olma hakkı
C) Nakdi tazminat hakkı
D) Aylık bağlanması hakkı
E) Viziteye çıkma hakkı

12. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının, aşağıdakilerden hangisi tarafından yaptırılması zorunlu değildir?
A) Özel hukuk tüzel kişileri
B) Özel güvenlik şirketleri
C) Kamu kurumları
D) Özel banka ve kuruluşlar
E) Özel güvenlik görevlisi istihdam eden gerçek kişiler

13. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla aşağıdakilerden hangisini yaptırmak zorundadır?
A) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
B) Ödenek tahsisi
C) Hizmet içi eğitim
D) Maaş kesintisi
E) Fon kesintisi

14. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapmasına kim tarafından izin verilir?
A) Vali
B) Vali Yardımcısı
C) İl Emniyet Müdürü
D) Özel Güvenlik Komisyonu
E) Özel Güvenlik Şirketi Müdürü

15. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır?
A) İmar Kanunu
B) İş Kanunu
C) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
D) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
E) Türk Ceza Kanunu

16. Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Aşağıdaki hallerden hangisi bildirimsiz fesih ile ÖGG Ali Emir’in iş sözleşmesine son verilme nedeni olamaz?
A) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak,
B) İşyeri hakkında asılsız şikâyet veya ihbarda bulunmak
C) Tedavi edilebilecek bir hastalığa yakalanmak
D) İzinsiz olarak işyerini terk etmek
E) İşyerinde hırsızlık yapmak

17. “Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az ………. önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 7 Gün
B) 15 Gün
C) 1 Ay
D) 2 Ay
E) 3 Ay

18. Büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri özel güvenlik izin taleplerini aşağıdakilerden hangisine yapar?
A) Dışişleri Bakanlığına
B) İçişleri Bakanlığına
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne
D) Valiliğe
E) Kaymakamlığa

19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerine ait olmayan yetkiler arasında değildir?
A) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma
B) İfade alma
C) Parmak izi alma
D) Delil incelemesi yapma
E) Olay yeri incelemesi yapma

20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde, kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi, kime verilmiştir?
A) Birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirine
B) İl Emniyet Müdürlüğüne
C) Özel güvenlik şirketi yöneticisine
D) İl özel güvenlik komisyonuna
E) Özel güvenlik görevlisine

21. Özel güvenlik görevlileri Fuat ile Yaşar’ın görev alanı içinde bıçakla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde koruma altına aldıkları kan lekeleri hangi delil çeşididir?
A) Fiziksel delil
B) Kimyasal delil
C) Biyolojik delil
D) İz delil
E) Beyan delil

22. Yakalama tutanağında hangisinin belirtilmesine gerek yoktur?
A) Şüphelinin yakalanma nedeni
B) Şüpheli direnmiş ise yapılan zor kullanma
C) Şüphelinin kimlik bilgileri
D) Şüphelinin yakalandığı yer
E) Şüphelinin mal varlığı

23. Kontrol noktalarındaki uygulamalarla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?
A) Kontrol noktalarına gelen gönderinin üzerinde kimlik ve adres bilgileri varsa kontrolden geçirilmesine gerek yoktur
B) Kontrol noktalarında yasal olmayan uygulamalara maruz kalan kişilerin özel güvenlik görevlileri hakkında dava açma ve şikâyet etme hakları vardır
C) İşyeri sahiplerinin beğenisini kazanmak için kontrol noktalarında yasal olmayan davranışlarda bulunmak suçtur
D) Özel alanlara girişe ilişkin sahipliği ya da zilyetliği bulunan kişilerin engelleyici özel kurallar koyması hukukidir
E) Kontrol noktalarındaki özel güvenlik uygulamaları hukuki olmalıdır

24. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A) Şaşkınlık durumu
B) Saç rengi
C) Boy durumu
D) Cinsiyet durumu
E) Yüz durumu

25. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre genel kolluk görevlilerinin gözetiminde özel güvenlik görevlilerinin spor alanına girişte, izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol etme ve arayabilmesi için yazılı emri kim verir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) Belediye başkanı
C) İl emniyet müdürü
D) Mülki amir
E) İl jandarma komutanı

26. Üniversitenin merkez kampüsünde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Serkan ile Cengiz’in hangi davranışı yanlıştır?
A) Hassas yerleri kontrol etme
B) Şüpheli şahısları takip etme
C) Trafiği düzenleme
D) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
E) Aynı güzergâhı kullanmamaları

27. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) Tutanakta başlık olmalıdır
B) Gerçek dışı tutanak düzenlemek suç değildir
C) Tutanak üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz
D) Kurşun kalemle tutanak düzenlenmez
E) Tutanakta yer, tarih ve saat belirtilmelidir

28. Noktada görevli özel güvenlik görevlisi Cengiz’in, not alırken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Bilgisine başvurduğu kişinin kimlik bilgilerini not almalıdır
B) Notunda tarih ve saat bilgisine yer vermelidir
C) Not alma işlemini hemen olay sonrasında almalıdır
D) Not defterine kişisel notlar yazmalıdır
E) Kişisel düşünce ve yorum yapmamalıdır

29. Koruma altına alınmış ve hizmet sunulan yere suç unsuru olabilecek materyaller ile şüpheli şahısların ve araçların girişlerin engellemesi amacıyla özel güvenlik görevlileri tarafından giriş ve çıkışların kontrol altında bulunduğu yere … denir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelmelidir?
A) Kontrol noktası
B) Koruma
C) Devriye
D) El koyma
E) Yakalama

30. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
A) Kan
B) Kovan
C) Parmak izi
D) Araç lastik izi
E) Yapıştırıcı madde

31. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
A) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi
B) Dar bir alanın koruma altına alınması
C) Güvenlik şeridinin çekilmesi
D) İlgisiz kişilerin olay yerine sokulmaması
E) Delillere dokunulmaması

32. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir?
A) Uyuşturucu kullanıldığında
B) Gürültü olduğunda
C) Alkol kullanıldığında
D) Yangın olduğunda
E) Kavga olduğunda

33. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
A) Yönlendirme görevlisi
B) Kontrol görevlisi
C) Koruma görevlisi
D) İlkyardım görevlisi
E) Kontrol nokta sorumlusu

34. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki’nin hangi davranışı yanlıştır?
A) Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olmalıdır
B) Müşterileri izlemelidir
C) Banka çalışanı ile tartışan müşteriyi ikaz etmelidir
D) İletişimi iyi olmalıdır
E) Bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı olmalıdır

35. Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Hasan’ın hangi davranışı yanlıştır?
A) Araç altı inceleme kamerası, araç altı arama aynası gibi cihazlarla araçları kontrol etmesi
B) Özel güvenlik komisyonunca izin verilen görev hayvanları ile kontrol yapması
C) Suç unsuru ile karşılaşılması halinde derhal genel kolluğa bilgi vermesi
D) Araç giriş ve çıkış yerlerinden yaya giriş ve çıkışlara izin vermesi
E) Personel araçlarındaki misafirlerin kontrolünü yapmaması

36. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Sedat, ziyaretçi olarak gelen kişilerin üst ve eşyalarını ararken aşağıdakilerden hangisini yaparsa yetkisini aşmış olur?
A) Ziyaretçiyi kapı detektöründen geçirir
B) Ziyaretçiyi el detektörü ile kontrol eder
C) Ziyaretçinin çanta ve eşyaları x-ray cihazından geçirir
D) Ziyaretçinin aracının torpido kısmını arar
E) Ziyaretçinin aracını araç altı aynası ile arar

37. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, hangi devriye yöntemidir?
A) Geri dönüşlü devriye
B) Planlı devriye
C) Rastgele devriye
D) Rutin devriye
E) Dairesel devriye

38. Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir?
A) Şüpheli-polis-savcı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır
B) Suça karışan şahısların kimliğini belirler
C) İşlenmiş bir suçu kanıtlayabilir ve suçun anahtar unsurunu tespit eder
D) Mağdurun veya tanıkların ifadesini doğrular
E) Suça karışanların suçtaki kusurluluk derecesinin belirlenmesine yardımcı olur

39. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Taşıdıkları paket ve eşyaları bırakıp ayrılan kişiler
B) Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler
C) Hamile izlenimi veren kadınlar
D) Mevsim normallerine göre giyinen ve normal davranış sergileyen şahıslar
E) Sıcak havalarda ceket, mont gibi giysileri giyen şahıslar

40. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Uzun süre aynı yerde park etmiş araçlar
B) Yasak yerlere park etmiş araçlar
C) Gelişi güzel park etmiş ancak sahibi bilinen araçlar
D) Plakasız veya hasarlı araçlar
E) İçerisinde görünür şekilde kablolar bulunan araçlar

41. Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?
A) Manyetik giriş kartı
B) Kart okuyucu
C) Turnike
D) Kamera
E) Server

42. Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B) İnsan tasarrufu sağlama
C) Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
D) Satışları artırmak
E) Kurumun güvenliğini sağlamak

43. X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B) X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C) Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D) Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E) Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu

44. Yangın algılama sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dumana göre alarm üretirler
B) Isıya göre alarm üretirler
C) Patlayıcı maddelere göre alarm üretirler
D) Aleve göre alarm üretirler
E) Gaz kaçağına göre alarm üretirler

45. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A) CCTV Kapalı Devre Kamera ve Kayıt Sistemleri
B) Bagaj Tarama Sistemi (EDS/EDDS Sistemi)
C) İz detektörleri
D) Kapı tipi metal arama detektörleri
E) Üst arama (El ile)

46. Kırık bir organa tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmamalıdır
B) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir
C) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur
D) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur
E) Tespit kırık üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır

47. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çıkık bölgesinde nabız, deri rengi ve ısı kontrol edilir
B) Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez
C) Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır
D) 112 aranarak tıbbi yardım istenir
E) Aynen bulunduğu şekilde tespit edilir

48. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
A) Yüzüstü yatırılmalıdır
B) Bilinç açık ise koma pozisyonu verilmelidir
C) Şok pozisyonu verilmelidir
D) Sırt üstü yatırılmalıdır
E) Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır

49. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?
A) Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
B) Kalp masajı yapılır
C) Hasta öksürtülür
D) Koma pozisyonu verilir
E) Şok pozisyonu verilir

50. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
B) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
C) Baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır
D) Tıbbi yardım istenir
E) Uzuv kopması varsa turnike uygulanır

51. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir?
A) Baş-çene pozisyonu
B) Kalp masajı
C) Suni solunum
D) Ağızdaki yabancı cisim alınır
E) Psikolojik destek verilmesi

52. Özel güvenlik görevlisi Osman kafatası ve omurga yaralanması olan bir kazazedeye ilkyardım yapmıştır. Buna neden hangisi değildir?
A) Yüksek bir yerden düşme
B) Tiroid hastalıkları
C) Spor ve iş kazaları
D) Yıkıntı altında kalma
E) Trafik kazaları

53. Aşağıdakilerden hangisi, suda boğulmalarda ilkyardım uygulaması değildir?
A) Vücut travması ya da omurga kırıkları olabilir, baş çok fazla arkaya itilmemelidir
B) Soğuk havalarda 20–30 dakika geçse de temel yaşam desteği uygulanır
C) Su içerisinde iken ağızdan ağza/ağızdan buruna solunuma başlanabilir
D) Boğulma nedeni ortadan kaldırılır ve bilinç kontrolü yapılır
E) Derin sularda da temel yaşam desteği uygulanır

54. Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardımda hangisi yapılmaz?
A) Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır
B) Yaşamsal belirtiler değerlendirilir
C) Yarı oturur pozisyonda tutulur
D) Bilinç kapalıysa koma pozisyonu verilir
E) Elektrik düğmeleri, elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılır

55. Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir?
A) Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaştırılır
B) Zehirlenen kişi hareket ettirilmez
C) Hayati fonksiyonların devamı sağlanır
D) Yaralı düz yatırılır
E) Tıbbi yardım istenir (112)

56. Hurdalık veya açık alanlarda görülen demirin paslanması aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisine örnektir?
A) Yavaş yanma
B) Hızlı yanma
C) Kendi kendine yanma
D) Parlama ve patlama
E) Korlu yanma

57. Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kim/kimler tarafından yaptırılması mecburidir?
A) Bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi
B) Kiracı
C) Kapıcı
D) İtfaiye görevlisi
E) Belediye görevlisi

58. Yangın dolaplarının, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde olması gerekir. Yangın dolaplarının aralarındaki uzaklık aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 10 m
B) 15 m
C) 30 m
D) 50 m
E) 60 m

59. Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne ad verilir?
A) Yangın butonu
B) Siren
C) Yangın dolabı
D) Duman detektörü
E) Alev detektörü

60. Orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Halokarbon
C) Kum – toprak
D) Kuru kimyevi toz
E) Karbondioksit

61. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir?
A) Acil durum planları
B) Yanıcılar, oksijenler
C) Su, Köpük, CO2
D) İhbar vermemek
E) İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik

62. Pişirme aletleri içindeki bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilir?
A) A Sınıfı
B) B Sınıfı
C) C Sınıfı
D) D Sınıfı
E) F Sınıfı

63. Doğalgaz ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Havadan ağırdır.
B) Patlayıcı bir gazdır.
C) Havadan hafiftir.
D) Kokulandırılmıştır.
E) Kaçak durumunda tavanda birikir.

64. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?
A) Afyondan elde edilir
B) Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
C) Kenevir bitkisinden elde edilir
D) Kullanılması yasak değildir
E) İzin alınarak satışı yapılmaktadır

65. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kullanımı bulunan ve bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan maddelerdendir?
A) Eroin
B) Morfin
C) Esrar
D) Metakualon
E) LSD

66. Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir?
A) Empati önyargı ve hızlı karar vermeyi gerektirir
B) Empati bencillikten uzak karşıdaki kişiyi anlama çabasıdır
C) Empati sosyal olmayı ve iletişimi gerektirir
D) Empati koşulsuz kabul ve saygıdır
E) Empatinin temeli dinleyerek anlamaya çalışmaktır

67. Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurumda karşılaştığı iletişim biçimlerinden biri değildir?
A) Amir-Memur iletişimi
B) Memur-Amir iletişimi
C) Mesai arkadaşlığı iletişimi
D) Arkadaş iletişimi
E) Özel güvenlik görevlisi kurum çalışanı iletişimi

68. Etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir?
A) E-mail mesajı
B) SMS mesajı
C) Telefonla görüşme
D) Tutanak oluşturma
E) Rapor düzenleme

69. Bir özel güvenlik görevlisinin yazılı iletişim becerileri aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisi değildir?
A) Rapor hazırlamak
B) Tutanak tutmak
C) SMS göndermek
D) Not almak
E) Not alarak dinlemek

70. Özel güvenlik görevlisi bir telefon görüşmesini doğru sonlandırmak için hangi söz kalıbını kullanmalıdır?
A) “Anlaşıldı” sözüyle bitirmelidir
B) “İyi günler” dileğiyle bitirmelidir
C) Görüşmeyi özetleyen bir cümle ile teşekkür etmelidir
D) Teşekkür etmelidir
E) Karşı tarafın telefonu kapatmasını beklemelidir

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
A) Öğrenmek
B) Susmak
C) Anlamak
D) Etkilemek
E) Paylaşmak

72. İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir?
A) İyi bir lider olabilmek için
B) Mesajı anlayıp gereğini yapabilmek için
C) Tecrübeleri aktarabilmek için
D) Simgeleri etkili şekilde kullanabilmek için
E) Argo kelimeler kullanmamak için

73. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir?
A) Kendini tanıma, duygularının ve iç çelişkilerinin farkına varmak
B) Ben dilini kullanmak
C) Karşıdakiyle empati kurmak
D) Haksız olduğumuzu asla kabul etmemek
E) Duygu ve düşüncelerini açıkça dile getirmek

74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel ögelerinden biri değildir?
A) Kaynak (Verici)
B) Hedef (Alıcı)
C) Kanal (Araç)
D) Ön kabuller (Benimseme)
E) Geri bildirim (Dönüt)

75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
A) Haberleşmek
B) Paylaşmak
C) Sorun çıkarmak
D) Etkilemek
E) Yönlendirmek

76. Bir özel güvenlik görevlisinin ilk temas anında hangi durum ve davranışları sempati uyandırmamaktadır?
A) Kıyafete gösterilen özen
B) Duruş ve yürüyüş
C) Genel görünüş
D) Gülümseme
E) Profesyonelce dokunma

77. İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
A) Ortamın gürültüsü
B) Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu
C) O andaki iş akışının yoğunluğu
D) Çalışma saati
E) Fiziksel görünüşü

78. “Bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan ÖGG Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar.” Murat’ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir?
A) 1 saat
B) 10-30 dakika
C) 2-5 dakika
D) 2 saat
E) 45 dakika

79. “Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir.” Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destekleyici
B) Seyirci
C) İhtiyatlı
D) Atılgan
E) Tesir altında kalan

80. Aşağıdakilerden hangisi, grup liderinin grubu etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı yöntemlerden biri değildir?
A) Ödüllendirme
B) Şikayet etme
C) İnandırma (İkna Etme)
D) Zor Kullanma
E) Cezalandırma

81. ÖGG Recep, üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerinin sorumlusudur. Üniversitede zaman zaman toplumsal olaylar olabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, Recep’in bu olaylara müdahale esnasında dikkate alması gereken ilkelerden biri değildir?
A) Tarafsız olma
B) Diyalog kurma
C) Orantılı kuvvet kullanma
D) Tahriklere ve tahrikçilere engel olma
E) Eylemcilere hiçbir şekilde taviz vermeme

82. Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarının kullandığı gazdan etkilenen özel güvenlik görevlisi Ahmet için, doğru hareket tarzlarından biri olur?
A) Hızlı nefes almalıdır
B) Gözünde lens varsa çıkarmamalıdır
C) Gözlerini ovuşturmalıdır
D) Temiz hava olan bir ortama gitmelidir
E) Gazdan etkilenen yerlerine krem sürmelidir

83. Özel Güvenlik Amiri Selim, emri altındaki özel güvenlik görevlilerine “Hat düzeni al…” şeklinde talimat verdiğine göre, Selim aşağıda sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır?
A) Yol veya belirli bir alan kapaması yapma
B) Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etme
C) Önemli bir bina veya şahsı koruma
D) Topluluk veya kalabalığı geriye itme veya belirli bir bölgeden çıkarma
E) İki grubu birbirinden ayırma

84. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur
II Gazın etkisi 2 ila 3 saat arası sürer
III Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez
IV Öksürük ve mide bulantısı yapabilir
A) II, IV
B) I, IV
C) II, III, IV
D) I, II, IV
E) I, II, III

85. “Özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir?
A) Hukuk kuralları
B) Disiplin kuralları
C) Din kuralları
D) Ahlak kuralları
E) Örf ve adet kuralları

86. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Ahmet, özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumludur. Protesto gösterisinde bulunan küçük bir grubun etrafını çevirmeleri gerekmektedir. Bu durumda Ahmet hangi müdahale düzeninin uygulanmasını istemelidir?
A) Saldırı düzeni
B) Savunma düzeni
C) Sağa ve sola hat düzeni
D) Çember düzeni
E) Kama düzeni

87. “Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacı ile bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konu ile ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılamaz hale getirirler.”
Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir?
A) Kabarma ve horozlanma evresi
B) Topluluğun büyümesi
C) Fikri hazırlık
D) Kontrolden çıkış ve zorbalık hareketlerinin yayılması
E) Çabuklaştırıcı olay

88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
A) Ekonomik nedenler
B) Siyasi ve ideolojik nedenler
C) Duygusal nedenler
D) Dini ve sosyal inançlar
E) Psikolojik nedenler

89. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak
B) Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek
C) Havaya ateş etmek
D) Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
E) Olay yerini boşaltmak

90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
A) Yakalama
B) El koyma
C) Arama
D) Göz altına alma
E) Muhafaza altına alma

91. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir?
A) Araçların üstü kapalı olmalıdır.
B) Araçların motorları güçlü olmalıdır.
C) Araçlar zırhlı olmalıdır.
D) Araçlarda ABS gibi güvenlik sistemleri olmalıdır.
E) Araçlar açık renkli olmalıdır.

92. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir?
A) Korunan önemli kişinin (VIP) rakiplerini, hasımlarını korkutmak
B) Korunan önemli kişinin (VIP) kişisel ve özel ihtiyaçlarını karşılamak
C) Güvenlik noktalarından kolayca geçmek
D) Terör örgütlerinin, suç şebekelerinin hedefi olan önemli kişilerin (VIP) korunma ihtiyacını karşılamak
E) Silah taşımak

93. Temel koruma prensipleri olarak aşağıdaki maddelerden hangisi sayılamaz?
A) Koruma faaliyeti boşluk bırakılmadan, devamlılık sürecinde 24 saat devam etmelidir.
B) Korunan önemli kişinin (VIP) her türlü tehdit, tehlike ve utandırıcı durumlardan korunmalıdır
C) Koruma faaliyetlerinde her türlü olay karşısında tereddüt edilmeden doğrudan silah kullanılmalıdır
D) Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır
E) Koruma hizmeti esnek olmalı önemli kişinin hareketlerini kısıtlamamalıdır

94. Koruma personelinden bir kişinin, koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir kişi ile koruma düzeni
B) İki kişi ile koruma düzeni
C) Üç kişi ile koruma düzeni
D) Dört kişi ile koruma düzeni
E) Beş kişi ile koruma düzeni

95. Kişi Koruma hizmetlerinde kullanılacak olan silahlar genelde korunan kişi tarafından temin edilir. Ancak genel kolluktan emekli olan özel güvenlik görevlileri zati silahlarıyla kişi koruma hizmetinde bulunabilirler. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) Genel kolluktan emekli olanlar özel güvenlik kimliği olmadan kişi koruma hizmetlerinde çalışamazlar
B) Zati silahlar il özel güvenlik komisyonundan izin almadan kişi koruma hizmetlerinde kullanılamaz
C) Zati silahıyla görev yapan özel güvenlik görevlisinin zaten taşıma ruhsatı olduğundan ayrıca bir daha taşıma/bulundurma belgesi düzenlenmez
D) Kişi koruma hizmetlerinde kullanılan zati silahlar için görev alanı kısıtlaması bulunmaz
E) Kişi koruma hizmetinde kullanılan zati silah da diğerleri gibi Devir Teslim ve Rapor Defterine kaydedilerek nöbeti devralan özel güvenlik görevlisine teslim edilir

96. Kişi koruma görevinde bulunan özel güvenlik görevlileri gittikleri yerde bombalı bir saldırıyla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması gerekir
B) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek gerekir
C) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması gerekir
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak gerekir
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye biran önce geçmek gerekir

97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri dışındadır?
A) Terkedilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
B) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından tehlikeden korunması amacıyla yakalama
C) Görev alanında gerçekleşen olayda parmak izi alma
D) Doğal afet ve imdat istenmesi halinde görev alanında konut ve işyerine girme
E) Toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma

98. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A) Gümrük Muhafaza
B) Köy ve Kır Bekçileri
C) Orman Muhafaza
D) Sahil Güvenlik
E) Belediye Zabıtası

99. Kamu düzenin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?
A) Yetkili kolluk
B) Özel kolluk
C) Genel kolluk
D) Adli kolluk
E) İdari kolluk

100. Görev yaptığı havalimanı girişinde, kontrol esnasında bir şahsın çantasında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
A) Tabancayı sahibine teslim ederek havalimanına girişine engel olur
B) Tabancayı ve kişiyi muhafaza ederek derhal genel kolluğa haber verir
C) Tabancayı emanete alıp şahsı bırakır
D) Tabancanın sahibine ruhsat almasını söyler
E) Şahsın havalimanına girişine izin verir

 

74. SINAV YENİLEME SİLAH

 

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Gerdel
E) Çekirdek

2. Kabza emniyetinin açık olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) Horozu yavaş düşürmek
B) Şarjöre baskı yapmak
C) El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
D) Tetiğe iki kere basmak
E) Tetiği yavaş çekmek

3. Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?
A) Acele tetik çekme
B) Arpacığı yukarıda görme
C) Arpacığı sağda görme
D) Hedefi flu, arpacığı net görememe
E) Arpacığı aşağıda görme

4. Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?
A) Kovan
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Fişek rampası
E) Fişek yuvası

5. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?
A) 9 x 19 mm
B) 7,65 x 17 mm
C) 6,35 x 12 mm
D) 7,62 x 51 mm
E) 7,62 x 39 mm

6. Setlerin fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
A) Hatve
B) Rayyür
C) Rampa
D) Helezonik şekil
E) Yiv

7. Fişek yatağında fişek bulunan bir tabancada ateşleme olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?
A) Emniyet kapalı olabilir
B) Kapsül nemlenmiş olabilir
C) Gerdel aşınmış olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Fişekteki alev kanalları tıkalı olabilir

8. Doğru nişan alma tekniğini bilen bir ÖGG için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B) Gez ve hedef bulanık, arpacık net görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

9. Tabancanın parçalarında meydana gelebilecek arızaların meydana gelme sebepleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Silaha yeterince bakım yapılmaması
B) Silaha uygun olan çapta fişek kullanılması
C) Arızalı fişek kullanılması
D) Fabrikasyon hataları
E) Atıcıdan kaynaklanan kullanım hataları

10. Şarjör ve fişek yatağı görevini gören silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan silah grubuna ne denir?
A) Tek atışlı silahlar
B) Makineli silahlar
C) Toplu silahlar
D) Otomatik silahlar
E) Yarı otomatik silahlar

11. Boş kovanın ya da fişeğin tırnak tarafından geri çekilip, gövde üzerindeki çıkarıcıya çarparak dışarı atılmasını sağlayan, bazı silahlarda yan tarafta, bazı silahlarda üst kısımda olan sürgü üzerindeki bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kovan atma boşluğu
B) Yerine getiren yay
C) Şarjör yuvası
D) Namlu yatağı
E) Şarjör kilitleme mandalı

12. Musa atış esnasında patlama sesi ile irkildiğinden, sürekli silahı ileri iterek ve tetiği aniden çekerek atışını tamamlamış ve atışları genel olarak hedef kağıdının …….. kısmında toplanmıştır.
Boşluğa uygun kelime hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Üst
B) Sağ
C) Sol
D) Alt
E) Sağda ve solda

13. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Serin kuru bir yerde muhafaza edilmelidir
B) Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır
C) İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
D) Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır
E) Kullanılan silaha uygun kalibrede fişek kullanılmalıdır

14. Tabancanın sökülme sırası hangisidir?
I Şarjör
II Kapak takımı
III Namlu
IV Yerine getiren yay
V Sürgü tutucu
A) II-III-I-V-IV
B) V-III-IV-II-I
C) I-V-II-IV-III
D) V-IV-III-II-I
E) V-II-III-IV- I

15. Fişek yatağında bulanan, fişek ya da boş kovanı çıkartan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürgü tutucu pim
B) Tırnak
C) Çıkarıcı
D) Kilitleme dişlileri
E) Yerine getiren yay

16. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Kabza
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Horoz

17. Aşağıdaki parçalardan hangisinin eksikliği yarı otomatik tabancanın atış yapmasına engel değildir?
A) İğne
B) Tetik
C) Namlu
D) Gez
E) Tetik manivelası

18. Silahın basit bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Silah bakım ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir
B) Güvenlik önlemlerine uyulmalıdır
C) Silah bakım ve temizliğinde, silaha zarar verebilecek sert cisimler kullanılmamalıdır
D) Atıcı tarafından tetik grubu ufak parçalarına kadar sökülüp yağlanmalıdır
E) Silahın namlu içi kontrol edilmeli ve yabancı cisimlerden arındırılmalıdır

19. Tabancalarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine yapılacak herhangi bir darbe durumunda ateşlemenin olmasını engelleyen sisteme .… emniyet sistemi denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İğne
B) Kabza
C) Şarjör
D) Horoz
E) Mandal

20. I Tırnak kırık veya arızalı olabilir.
II Çıkarıcı kırık olabilir.
III Tırnak yayı arızalı olabilir.
IV Şarjör yerine oturmamış olabilir.
V İğne yayı arızalı olabilir.

Yukarıdakilerden hangileri ateşlenen silahta boş kovanın dışarı atılmamasına yol açabilen nedenlerden değildir?
A) I-V
B) II-III
C) III-V
D) IV-V
E) I-III

21. Kapsül aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bulunur?
A) Şarjör
B) Fişek
C) Namlu
D) Gövde
E) Rampa

22. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
A) Horoz
B) İğne
C) Tetik
D) Şarjör
E) İğne yayı

23. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

24. Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardandır?
A) Uçaksavar
B) Kesici aletler
C) Toplu tabanca
D) Av tüfeği
E) G3 Piyade tüfeği

25. Eğitimde kullanılan kuru tetik çalışması hangi şıkta doğru olarak açıklanmıştır?
A) Atış esnasında elimizdeki terlemeden dolayı tetikte meydana gelecek ıslanmanın kuru temiz bir bezle sürekli silinmesidir
B) Boş silahla, atış yapıyormuş gibi horoz veya iğnenin kurulup, atış ve nişan alma kuralları uygulanarak tetiğin düşürülmesidir
C) Eğitici tarafından kursiyerin atış korkusunu yenmesi için dolu veya boş silahla sürpriz atış eğitimidir
D) Eğitim fişeği ile yapılan tetiği ezerek horoz düşürme eğitimidir
E) Ses disiplini sağlanarak sessizce silahı doldurma ve tetik düşürme eğitimidir

 

 

Bu yazı bugün : 8, toplamda : 315 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.