57.Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Soru ve Cevapları

24 Mayıs 2019 tarihinde yayinlandi

57.Yenileme sınavı cevapları EGM tarafından açıklanmıştır.

 

 

57. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

 

1) Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
b) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.
c) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
d) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.
e) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

2) Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
a) O2 (oksijen)
b) CO (karbonmonoksit)
c) CO2 (karbondioksit)
d) N2 (azot)
e) H2O (su)

3) Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
a) Toprak kayması
b) Erozyon
c) Tsunami
d) Heyelan
e) Çığ

4) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin önleyici görevlerinden değildir?
a) Görev alanlarına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme
b) Görev alanlarına girmek isteyen kişilerin üstlerini detektörle arama
c) Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
d) Görev alanında caydırıcı olmak amacıyla üniformalı görev yapma
e) Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma

5) Özel güvenlik görevlisi Şevket, havalimanındaki bina girişinde bulunan x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Şevket bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?
a) 5442 Sayılı Kanundan
b) 5188 Sayılı Kanundan
c) 7145 Sayılı Kanundan
d) 2559 Sayılı Kanundan
e) 657 Sayılı Kanundan

6) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
d) Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
e) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak

7) Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
a) Yüksek sıcaklık tehlikesi
b) Patlama tehlikesi
c) Yangın safhalarındaki tehlikeler
d) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
e) Çökme tehlikesi

8) LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
a) B sınıfı
b) C sınıfı
c) A sınıfı
d) D sınıfı
e) F sınıfı

9) Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
a) Yıldırım düşmesi
b) Sıçramalar
c) Bilgisizlik
d) Aşırı hava sıcaklıkları
e) Doğalgaz kaçağı

10) Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Söndürme ekibi
b) Koruma ekibi
c) İlk yardım ekibi
d) Teknik destek ekibi
e) Kurtarma ekibi

11) Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.
b) X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.
c) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir.
d) Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
e) Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.

12) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça noktadan ayrılamaz.
b) Nokta görevlisi, noktasının civarında 20 adımlık mesafede dolaşabilir.
c) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz.
d) Nokta görevlisi, meydana gelebilecek suçlara karşı her zaman duyarlı olmalıdır.
e) Nokta görevlisi, görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir.

13) Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
a) Çevredeki insanlara güç göstermek
b) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak
c) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak
d) Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek
e) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek

14) Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?
a) Planlı devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Olağan devriye
e) Yaya devriye

15) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?
a) Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
b) Olay yerinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri men etme
c) Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla ele geçirdiği suç eşyasını emanete alma
d) Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine göre zor kullanma
e) Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma

16) Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?
a) Kritik alan giriş kontrolü
b) Bina giriş kontrolü
c) Ana giriş kontrolü
d) Kişi kontrolü
e) Araç kontrolü

17) Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
a) Nokta görevlisi
b) Devriye bölgesi
c) Devriye
d) Kontrol görevlisi
e) Koruma görevlisi

18) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre (suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?
a) Adli görevler
b) Önleyici görevler
c) Yardım görevleri
d) Koruyucu görevler
e) İdari görevler

19) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
a) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi
b) Şüpheli şahıslara duyarlı olması
c) Şüpheli paketlere duyarlı olması
d) Şüpheli araçlara duyarlı olması
e) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi

20) Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Muhafaza altına alma
d) Emanete alma
e) Zor kullanma

21) Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
a) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama
b) Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama
c) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama
d) Suçları önlemek için yapılan arama
e) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama

22) Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
a) Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
b) Maddi güç-bedeni kuvvet-silah
c) Silah-bedeni kuvvet-maddi güç
d) Silah-maddi güç-bedeni kuvvet
e) Bedeni kuvvet-silah-maddi güç

23) Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
a) Yaya devriye
b) Bisikletli devriye
c) Motosikletli devriye
d) Olağan devriye
e) Atlı devriye

24) Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?
a) Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak
b) Spor alanlarında ateşli silah taşımak
c) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak
d) Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
e) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek

25) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?
a) Cep telefonu
b) Kelepçe
c) Düdük
d) Cop
e) El feneri

26) Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
a) Kamu güvenliğini sağlayıcı
b) Özel güvenliği sağlayıcı
c) Kamu güvenliğini belirleyici
d) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
e) Kişi güvenliğini sağlayıcı

27) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
a) Giriş
b) Başlık
c) Tarih
d) Sonuç
e) Sunum

28) Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şüpheliye zorla imzalatılır.
b) Şüphelinin imzalaması şarttır.
c) Şüpheliye imza açılmaz.
d) İmza açılır ama imzadan imtina ettiği yazılır.
e) Tutanak yeniden düzenlenir.

29) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) İl Jandarma Komutanlığı
b) İl Emniyet Müdürlüğü
c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
d) Özel Güvenlik Komisyonu
e) Ticaret ve Sanayi Odası

30) Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Valilik
b) İçişleri Bakanlığı
c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
d) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
e) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

31) Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) 18 yaşını doldurmuş olmak
c) En az ön lisans mezunu olmak
d) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
e) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

32) Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı özel güvenlik temel eğitim süresi toplam kaç saattir?

a) 100
b) 75
c) 120
d) 142
e) 110

33) Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
a) Özel toplantılarda
b) Spor müsabakalarında
c) Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde
d) İçkili yerlerde
e) Bankalarda

34) Özel güvenlik görevlileri, yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?
a) Yetkili genel kolluk birimine
b) Tanıdık kolluk mensubuna
c) Cumhuriyet Başsavcılığına
d) Mülki idare amirliğine
e) Güvenlik amirine

35) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1994/5188
b) 2004/5188
c) 2012/5188
d) 2006/5442
e) 2010/3201

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
c) Sanayi odası temsilcisi
d) Ticaret odası temsilcisi
e) Belediye yetkilisi

37) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
a) 15 gün/Valilik
b) 15 gün/Emniyet
c) 15 gün/Belediye
d) 30 gün/Valilik
e) 30 gün/Emniyet

38) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
a) İl Emniyet Müdürlüğü
b) İl Jandarma Komutanlığı
c) Valilik
d) Genelkurmay Başkanlığı
e) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimliği iptal edilir.
b) İşverenin takdirine göre işlem yapılır.
c) Başka bir firma/kurumda özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilir.
d) Yeniden güvenlik soruşturması yapılır.
e) İş akdi feshedilir.

40) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Valilikler
b) Bakanlıklar
c) Belediye Başkanlığı
d) Cumhuriyet Başsavcılığı
e) Sanayi ve Ticaret Odası

41) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
a) Görev dışında çalıştırma yasağı
b) Grev yasağı
c) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı
d) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı
e) Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı

42) Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?
a) 142 saat
b) Sadece silahlı eğitim alırlar
c) Temel eğitim şartı aranmaz
d) 100 saat
e) 75 saat

43) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) CCTV kapalı devre kamera ve kayıt sistemleri
b) X-Ray cihazları
c) Yangın santraline bağlı duman detektörü
d) Kapı tipi metal arama detektörleri
e) Üst arama (el ile)

44) “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Genel kolluk görevlisine
b) Güvenlik görevlisine
c) Kamu görevlisine
d) Emniyet Teşkilatı personeline
e) İşçiye

45) Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar.
b) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek, görüntünün kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder.
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
d) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
e) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini yapan aksama denir.

46) Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek
b) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek
c) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü sağlamak
d) Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek
e) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak

47) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kalp göğüs boşluğundadır.
b) İnsanda bir tane karaciğer bulunur.
c) Akciğerler, oksijenin kana geçmesini sağlar.
d) Yaşam bulguları değerlendirilirken önce yaralının bilincine bakılır.
e) İnsanın nabzı toplardamarlardan alınır.

48) Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder.
II Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir.
III Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.

a) I-II-III
b) II-III
c) Yalnız II
d) I-II
e) Yalnız I

49) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Belediye başkanı ve belediye meclisinin
d) İl genel meclisinin
e) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin

50) 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Temel eğitim alma yükümlülüğü
d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
e) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

51) Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay yerine gelen ilk ekibe
b) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
c) Özel güvenlik amirine
d) Özel güvenlik görevlilerine
e) Olay yeri inceleme ekibine

52) Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.
b) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
c) Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
d) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.
e) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır.

53) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hakim
b) Cumhuriyet savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri

54) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
a) Arama (güvenlik sistemi ve cihazları ile)
b) Kimlik sorma
c) Yakalama
d) Emanete alma
e) Soruşturma yapma

55) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?
a) Kamera
b) Monitör
c) Video kayıt cihazı
d) Turnike
e) Lens (mercek)

56) Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kanama bölgesinin üzerine temiz bir bezle bastırılır.
b) Açık renkli ve kesik kesik kanıyorsa toplardamar kanamasıdır.
c) Kanamanın durması için hiç dokunmamak gerekir.
d) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur.
e) Kanamanın ciddiyeti, kaybedilen kan miktarına bağlı değildir.

57) Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.
b) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
c) Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir.
d) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
e) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır.

58) Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?
a) Atardamar içinde açık renkli kan olduğu için
b) Oksijen yönünden zengin kan olduğu için
c) Besin maddeleri yönünden zengin kan olduğu için
d) Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
e) Atardamarın çapı küçük olduğu için

59) Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
b) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez.
c) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
d) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.
e) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.

60) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.
b) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
c) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.
d) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.
e) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.

61) AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Ercan, hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Yakaladığı kişiye ilişkin genel kolluğa bilgi verir.
b) Yakaladığı kişinin ifadesini alır.
c) Yakaladığı kişiyi genel kolluğa teslim eder.
d) Yakaladığı kişinin üzerindeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlar.
e) Yakalanan kişinin güvenliğini sağlar.

62) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
a) Silah
b) Tornavida
c) Çelik yelek
d) Telsiz
e) El feneri

63) Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
b) Kalabalık ve ilgisiz kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
c) Olay hemen genel kolluğa bildirilerek ilk ekibin gelmesi sağlanır.
d) Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir.
e) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.

64) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
a) Yaş
b) Cinsiyet
c) Resmiyet
d) Eğitim
e) Kültür

65) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
a) Alkol ve türevleri
b) Kenevir ve türevleri
c) Sentetik uyuşturucular
d) Afyon ve türevleri
e) Kokain ve türevleri

66) Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?
a) Açık kırık varsa, yara temiz bir bezle örtülür.
b) Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak sabitlenir.
c) Çıkık şüphesi varsa, eklem oynatılmadan bulunduğu şekilde tespit edilir.
d) Burkulma durumunda şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
e) Açık kırıkta dışarı çıkan kemik parçaları varsa içeriye sokulur.

67) Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.
b) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
c) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
d) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
e) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağırılır.

68) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Solunum yoluyla zehirlenmede hasta/yaralı derhal temiz havaya çıkarılır.
b) Sindirim yoluyla zehirlenmede hasta kusturulmaya çalışılmaz.
c) Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi yardıma gerek yoktur.
d) Cilt yoluyla zehirlenmede bölge bol su ile yıkanır.
e) Sindirim yoluyla zehirlenmelerde zehirli maddenin türü ve ne zaman içildiği önemlidir.

69) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
a) Tolerans
b) Manevi bağımlılık
c) Maddi bağımlılık
d) Psikolojik bağımlılık
e) Yoksunluk

70) “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Stres
b) Endişe
c) Etkileşim
d) Motivasyon
e) Kaygı

71) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
a) Kendini tanımak
b) Kendini açmak
c) Alınganlık
d) Karşımızdakini dinlemek
e) Kendini doğru ifade etmek

72) Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
a) Genel yaklaşım
b) Problemin tanımlanması
c) Seçeneklerin yaratılması
d) Karar verme
e) Probleme problemle yaklaşmak

73) “Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ……………… denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Heyecan
b) Korku
c) Endişe
d) Utanma
e) Stres

74) “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) İletişim
b) Beden dili
c) Mimik
d) Etkileşim
e) Mesaj

75) Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
a) Not alıp sahibine verilir.
b) Depoda koruma altına alınır.
c) Mülki amire teslim edilir.
d) Sahibine verip görev alanına girişini engeller.
e) Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir.

76) “Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Beden dili
b) Sempati
c) Etkileşim
d) Jest
e) Mimik

77) Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi

78) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır?
I) Rol belirsizliği
II) Rol çatışması
III) Engelleme
IV) Çalışma koşulları

a) I
b) I-II
c) I-III
d) II-IV
e) I-II-III-IV

79) İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I) Söz
II) Ses
III) Beden dili
IV) Gürültü

a) I
b) I-II
c) I-II-III
d) I-II-IV
e) I-II-III-IV

80) Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
a) Kalça
b) Baldır
c) Ön kol bölgeleri
d) Belden alt kısmı
e) Boyun

81) Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
b) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
c) İşitme kaybı
d) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
e) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

82) Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
b) Çarşı-pazar kalabalıkları
c) Ani karışıklık nedeniyle oluşan kalabalıklar
d) Meraklı seyircilerin oluşturduğu kalabalıklar
e) Rastgele oluşan kalabalıklar

83) Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
a) Gaz süzgeci
b) Gaz maskesi
c) Kask
d) Koruyucu başlık
e) Gaz filtresi

84) Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
a) Psikiyatri
b) Felsefe
c) Toplum psikolojisi
d) Nöroloji
e) Siyaset bilimi

85) Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
a) İnsanların ellerine
b) İnsanların eşkâline
c) İnsanların kıyafetine
d) İnsanların gözlerine
e) İnsanların yüzüne

86) Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkamet giriş ve çıkışları
b) Alışveriş merkezleri
c) Araca binerken veya inerken
d) Trafik ışıklarında
e) İş yeri giriş ve çıkışları

87) Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
a) Sabit fikirlidir.
b) Ölümü göze almıştır.
c) İnsancıldır.
d) İkna edilmeleri zordur.
e) İçine kapanıktır.

88) Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
a) Paravanlar
b) Güvenlik şeritleri
c) İstinat duvarları
d) Zincir
e) Kordonlar

89) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
a) Asansördeki herkes indirilmelidir.
b) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
c) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
d) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
e) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.

90) Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
a) Özel Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
c) Ordu Kolluğu
d) Belediye Kolluğu
e) Çarşı ve Mahalle Bekçileri

91) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
a) Düşünceler
b) Bedenin duruşu
c) Bakışlar
d) Başın hareketleri
e) Jestler

92) Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
a) Mesaj tekrarı
b) Yansıtma
c) Görev tekrarı
d) Geri bildirim
e) Kodlama

93) Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
a) Grup
b) Kalabalık
c) Toplum
d) Örgüt
e) Cemaat

94) Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organize pasif kalabalık
b) Organize aktif kalabalık
c) Organize olmayan pasif kalabalık
d) Organize olmayan aktif kalabalık
e) Saldırgan kalabalık

95) Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
a) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır.
b) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır.
c) Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir.
d) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır.
e) Vücuda krem, merhem, losyon vb.. maddeler sürülmemelidir.

96) Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?
a) Koruma
b) İzleme
c) Gözetleme
d) Kollama
e) Fark ettirme

97) Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
a) 11’li koruma düzeni (karışık)
b) Tekli koruma
c) İkili koruma
d) Üçlü koruma
e) Dörtlü koruma (açık V düzeni)

98) Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saldırı düzeni
b) Savunma düzeni
c) Sağa ve sola hat düzeni
d) Çember düzeni
e) Kama düzeni

99) Üniversite kampusu içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
a) Üniversite yönetiminin bilgilendirilmesi
b) Grubun faaliyetlerine son vermesi için ikaz edilmesi
c) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilerek takviye kuvvet talep edilmesi
d) Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarının sağlanması için müdahale edilmesi
e) Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması

100) Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
a) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
b) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
c) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
d) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
e) Savunma Çizgisi

 

57. YENİLEME SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

2) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Havanın ısısı
d) Horozun darbe gücü
e) Rüzgâr

3) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

4) Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

5) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) İğnesinin kırık olması
b) Tetiğin arızalı olması
c) Fişeğin arızalı olması
d) Kapsülün arızalı olması
e) Tırnağın kırık olması

6) Aşağıdakilerden hangisi silahta kovanın dışarı atılmasında etkilidir?
a) Gerdel
b) Tırnak ve çıkarıcı
c) Hazne
d) Tetik tespit pimi
e) Şarjör

7) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır.
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
c) Silah markasıdır.
d) Namlu içindeki genişliktir.
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

8) (9×19)’luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?
a) Kovan boyu
b) Kovan çapı
c) Fişek uzunluğu
d) Namlu çapı
e) Kalibre olarak fişek çapı

9) 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
a) Tetik
b) Mandal
c) Horoz
d) Şarjör
e) Kabza

10) Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
a) Uzun namlulu silah
b) Obüs
c) Tank
d) Uçaksavar
e) Top

11) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangâh sistemi
b) Kabza sistemi
c) Atış sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği sistemi

12) Hazne nedir?
a) Boş kovandır.
b) Dolu fişektir.
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yerdir.
d) Fişek yatağıdır.
e) Şarjör yuvasıdır.

13) Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?
a) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
d) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

14) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
a) Tetik
b) İğne
c) Horoz
d) Kapsül
e) Tırnak

16) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Saatlik bakım

17) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

18) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminalistik
c) Olay Yeri İnceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

19) “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Silah sürekli dolu halde taşınır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

20) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Kabza emniyeti

21) Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
a) Mp5 makineli tabanca
b) Cz – 75 tabanca
c) Toplu tabanca
d) Kırıkkale tabanca
e) Yavuz 16 tabanca

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Fişek yatağı kirli olabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

23) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Namlu
b) Fişek yatağı
c) Sürgü
d) Gövde
e) Hazne

24) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkartıcı
e) Fişek yatağı

25) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 18-7
b) 19-3
c) 21-5
d) 25-2
e) 20-5

 

 

57. YENİLEME  SINAVI CEVAP ANAHTARI SİLAH
1 E 26 D 51 E 76 B 1 D
2 B 27 E 52 C 77 A 2 D
3 B 28 D 53 A 78 E 3 E
4 C 29 D 54 E 79 C 4 B
5 B 30 B 55 D 80 E 5 E
6 D 31 D 56 A 81 C 6 B
7 D 32 C 57 B 82 A 7 E
8 C 33 E 58 D 83 B 8 A
9 A 34 A 59 E 84 C 9 D
10 A 35 B 60 B 85 A 10 A
11 D 36 E 61 B 86 B 11 A
12 E 37 A 62 B 87 C 12 C
13 A 38 C 63 A 88 C 13 A
14 E 39 A 64 C 89 A 14 C
15 E 40 A 65 A 90 B 15 E
16 A 41 E 66 E 91 A 16 E
17 C 42 C 67 B 92 D 17 A
18 A 43 E 68 C 93 B 18 D
19 E 44 C 69 E 94 A 19 D
20 A 45 C 70 D 95 D 20 D
21 B 46 D 71 C 96 A 21 C
22 A 47 E 72 E 97 A 22 A
23 D 48 D 73 E 98 D 23 C
24 B 49 E 74 A 99 E 24 A
25 A 50 D 75 E 100 D 25 C

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 7938 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.