87.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

26 Haziran 2020 tarihinde yayinlandi

Soru ve cevaplar, EGM tarafından açıklanmıştır.

 

87. SINAV (A) GRUBU

 

1) Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
a) Mahalle
b) Polis bölgesi
c) Devriye güzergahı
d) Belediye sınırları
e) Kontrollü bölge

2) Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?
a) Devriye görevi sırasında görünür olmak, caydırıcı olmak
b) Proaktif, dikkatli olmak ve olaylara anında etkili müdahale etmek
c) Olay durumunda, genel kolluğu aramak ve güvenlik sorumlusuna bilgi vermek
d) AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş araçlarını toplamak.
e) Yaşlı ve engelli vatandaşları yönlendirmek ve yardımcı olmak

3) “Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Hangi suç şüphesi ile yakalama yapıldığı
b) Yakalamayı yapan görevlilerin kim olduğu
c) Yakalama tarih ve saati
d) Yakalama yeri
e) Yakalamanın şekli

4) Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İnsan onuru zedelenmelidir
b) Zorunlu olmalıdır
c) Gereksiz gecikmeler olabilir
d) Denge olmamalıdır
e) Orantısız olmalıdır

5) Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
a) Paket yoldan uzaklaştırılarak daha güvenli bir yere taşınır
b) Trafik görevlisi gelene kadar trafiğin akışı sağlanır
c) Paket kontrol edilir ve sahibine ulaşılmaya çalışılır
d) Cumhuriyet savcısına bilgi verilir
e) Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır

6) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?
a) Suça el koyma yetkisi
b) Olay ve delilleri koruma
c) İkametten ayrılmamayı isteme
d) Zor kullanma
e) Yakalama

7) Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?
a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
b) Türk Ceza Kanunu
c) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
d) Anayasa
e) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokoller

8) Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimyasal delil
b) Fiziksel delil
c) Biyolojik delil
d) İz delili
e) Parmak izi

9) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) İlgili komisyon
b) Valilik
c) İl emniyet müdürlüğü
d) İl jandarma komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı

10) Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Hüküm giydirme
d) İfade alma
e) Tutuklama

11) Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
a) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
b) Gerektiğinde zor kullanmak
c) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
d) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
e) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak

12) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) İl idare kurulu
c) Hakim
d) Kolluk amiri
E) Belediye meclisi

13) Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
a) Gerekli sağlık birimlerine haber verilir
b) Delillerin değiştirilmesi ve kaybolması önlenir
c) Olaydan başkalarının zarar görmemesi için çevre emniyeti alınır
d) Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
e) Genel kolluğa derhal bilgi verilir

14) Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İhbar ciddiye alınmaz
b) Emniyet hattı oluşturulur
c) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
d) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
e) Bomba imha uzmanının talimatlarına uyulur

15) Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
a) Kasten yaralama
b) Görevi kötüye kullanma
c) Hakaret
d) Tehdit
e) İşkence

16) 5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Sağlık tesislerinde
d) Talih oyunları işletmelerinde
e) İçkili yerlerde

17) Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?
a) Öğretmenler
b) Milletvekilleri
c) Diplomatlar
d) Hakimler
e) Avukatlar

18) Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Yargı yoluna başvurma hakkı
c) Vatandaşlık hakkı
d) Ötenazi hakkı
e) Eğitim öğretim hakkı

19) Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

20) Özel güvenlik şirketleri, birimleri ve özel eğitim kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?
a) 7
b) 10
c) 15
d) 30
e) 60

21) Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
b) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
c) Çekimser oy kullanılabilir
d) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
e) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

22) Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?
a) Yönlendirici personel
b) Kontrol personeli
c) Koruma personeli
d) Kontrol noktası amiri
e) Sağlık personeli

23) İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği

24) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?
I Haksız üst arama
II Konut dokunulmazlığı ihlali
III Zor kullanma sınırının aşılması
IV Görevi ihmal
a) I, II, III
b) Yalnız III
c) I, III
d) III, IV
e) I, II, III, IV

25) Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C. Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel güvenliğe
e) Valiliğe

26) Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
a) Adli
b) İdari
c) Önleyici
d) Yardım
e) Yargısal

27) “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
a) İhbar
b) Eşkâl
c) Bombalı paket
d) Biyolojik tehdit
e) Devriye

28) Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
a) Adam öldürme
b) Trafik kural ihlali
c) Gasp
d) Kapkaç
e) Çete oluşturanlar

29) “Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.”

Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
a) Mektup
b) Tutanak
c) Çizelge
d) Rapor
e) Dilekçe

30) Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
a) Tespit tutanağı
b) İhbar tutanağı
c) Suçüstü tutanağı
e) Müracaat tutanağı
e) Devriye tutanağı

31) ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
a) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir
b) Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
c) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
d) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
e) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir

32) Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

33) Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
b) Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir
c) Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
d) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
a) Bineceği uçağın pilotuna sorulur

34) Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
b) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
c) Tarih-giriş-gelişme-sonuç-imza
d) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
e) Başlık-gelişme-sonuç

35) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?
a) Mahkeme salonları
b) Umuma açık alanlar
c) Eğitim ve öğretim kurumları
d) Akıl hastaneleri
e) Duruşmalar

36) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir?
a) Belge
b) Delil
c) İspat vasıtası
d) Maddi delil
e) Bulgu

37) Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüs

38) Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) X-Ray cihazı
b) Kapalı devre televizyon sistemi
c) Tel örgü
d) Duvar
e) Demir parmaklık

39) Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
a) Suç sebebi
b) Yakalanma zamanı ve yeri
c) Bilirkişi ifadesi
d) Ne şekilde yakalandığı
e) Zor kullanılmış ise doktor raporu

40) “Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.”

Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
a) Olay yeri çevresini kontrol altına alması
b) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
c) Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
d) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
e) Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi

41) Metal detektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Zoom
d) Kalibrasyon
e) Gramaj ayarı

42) Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
I Duman
II Işık
III Isı
IV Alev
a) I, II ve III
b) I, III ve IV
c) II, III ve IV
d) I ve IV
e) I,II, III ve IV

43) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörü ile

44) Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
a) 0,5 metre
b) 1 metre
c) 1,5 metre
d) 2 metre
e) 3 metre

45) Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
a) Mavi
b) Mor
c) Gri
d) Fosforik yeşil
e) Turuncu ve tonları

46) Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
a) Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır
b) Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
c) Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır
d) Hastanın komada olup olmadığına bakılır
e) Hastanın ölüp ölmediğine bakılır

47) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
b) Durumun kötüleşmesini önlemek
c) İyileşmeyi kolaylaştırmak
d) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
e) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak

48) İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
a) Koruma, Bildirme, Kurtarma
b) Koruma, Taşıma, Nakil
c) Konuşma, Bildirme, Nakil
d) Kurtarma, Taşıma, Nakil
e) Koruma, Kollama, Nakil

49) Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
a) 12-20
b) 16-22
c) 18-24
d) 24-30
e) 30-36

50) Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
a) Sağlık kuruluşuna haber verme
b) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
d) Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
e) Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması

51) İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
a) Hava yolunun açılması
b) Solunumun düzenlenmesi
c) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
d) Kan dolaşımının sağlanması
e) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

52) Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?
a) İskelet sistemi
b) Dolaşım sistemi
c) Sindirim sistemi
d) Bilinç durumu
e) Kas sistemi

53) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
a) Sakin ve kararlı olmalıdır
b) Kimseden yardım almamalıdır
c) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
d) Yaralının endişelerini gidermelidir
e) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

54) Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
a) Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
b) Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır
c) Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır
d) Temel yaşam desteği yapılmalıdır
e) Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır

55) Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Morarır
b) Öksürebilir
c) Konuşamaz
d) Nefes alamaz
e) Göğüs ağrısı olur

56) Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
a) Yanan maddenin ısısını düşürmek
b) Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
c) Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
d) Yanan maddeyi dağıtmak
e) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

57) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
a) Hidrojenli hidrokarbonlar
b) Kum
c) Toprak
d) Oksijen
e) Karbondioksit

58) I Nüfus yoğunluğu
II İmar durumu
III Öğrenim durumu
IV Bitki örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I – II ve III
d) I ve IV
e) I – II ve IV

59) Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?
a) F sınıfı yangın
b) D sınıfı yangın
c) C sınıfı yangın
d) B sınıfı yangın
e) A sınıfı yangın

60) Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurtarma ekibi
b) İlkyardım ekibi
c) Koruma ekibi
d) Söndürme ekibi
e) Teknik bakım ekibi

61) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
a) Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
b) Su baskınlarına müdahale etmek
c) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
d) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
e) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

62) Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?
a) Z
b) E
c) C
d) B
e) A

63) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
a) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
b) Sel sularına girmemek
c) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
d) Araç içinden ayrılmamak
e) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

64) Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
a) LSD
b) Eroin
c) Kokain
d) Metadon
e) Esrar

65) Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?
a) İlaç kaçakçılığı
b) İlaç israfı
c) İlaç zayiatı
d) İlaç ticareti
e) İlaç suiistimali

66) “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
a) Sempati
b) Dinleme
c) İletişim
d) Psikoloji
e) Empati

67) Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
a) Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
b) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
c) Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
d) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
e) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

68) “………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Grup iletişimi
c) Örgütsel iletişim
d) Görsel iletişim
e) Toplumsal iletişim

69) Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Sözlü iletişim
c) Sözsüz iletişim
d) Öz kişisel iletişim
e) Yatay iletişim

70) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
a) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
b) Tüm insanlar saygıya değerdir
c) Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
d) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
e) İlişkilerde gönüllülük esastır

71) Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öge aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim
b) Geri bildirim
c) Kaynak
d) Kod açma
e) Kanal

72) Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletişim
e) Motivasyon

73) İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mahrem alan – Kişisel alan – Sosyal alan-Ortak alan
b) Kişisel alan – Ortak alan – Sosyal alan – Mahrem alan
c) Sosyal alan – Mahrem alan – Ortak alan – Kişisel alan
d) Ortak alan – Kişisel alan – Mahrem alan – Sosyal alan
e) Mahrem alan – Ortak alan – Sosyal alan -Kişisel alan

74) Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
a) Nezaket
b) Hoşgörü
c) Doğru algılamak
d) Özgüven
e) Benmerkezcilik

75) İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
a) İleti
b) Kod
c) Gösterge
d) Gönderici
e) Kanal

76) Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır.

VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?
a) Sağ-Yukarı
b) Yukarı-Sol
c) Aşağı-Sağ
d) Arka-Aşağı
e) Sol-Aşağı

77) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
a) Emir vermek, yönlendirmek
b) Ahlak dersi vermek
c) Göz teması kurmak, dinlemek
d) Öğretmek, nutuk çekmek
e) Ad takmak, alay etmek

78) Aşağıdakilerden hangisi “algılama-seçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
a) Hedef
b) Kaynak
c) İleti
d) Anlam
e) Kod açma

79) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
a) Bilet almak için kuyrukta bekleyen insanlar
b) Sinemada film seyreden insanlar
c) Saklambaç oynayan arkadaşlar
d) Minibüste birlikte seyahat eden insanlar
e) Akademik yaşamda gözlük takanlar

80) Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Provakatör
b) Atılgan
c) İhtiyatlı
d) Ajan provokatör
e) Önder

81) Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
a) Dernekler
b) Stadyumdaki seyirciler
c) Sendikalar
d) Aile
e) Kamu kurumları

82) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) İnisiyatif kullanma
e) İletişime kapalı olma

83) Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
a) Çember düzeni
b) Kol düzeni
c) Kama düzeni
d) Hat düzeni
e) Sağa hat düzeni

84) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
a) Bölük
b) Grup
c) Seyirci
d) Küme
e) Takım

85) Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
a) Tekamül
b) İrade
c) Kariyer yapma
d) Sosyalleşme
e) Tedbirli olma

86) Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Caydırıcılık
c) Profesyonel olma
d) Organizatörlerle diyalog kurma
e) İnisiyatif kullanma

87) “……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kamera
b) Tabanca
c) Gaz maskesi
d) Kelepçe
e) Cop

88) Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
a) Genel kolluk asayiş hizmeti
b) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
c) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
d) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
e) Özel güvenlik koruma hizmeti

89) Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?
a) Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
b) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
c) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
d) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
e) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır

90) Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?
a) Makam şoförü
b) Protokol ekibi
c) Öncü ekibi
d) Trafik ekibi
e) Koruma ekibi

91) Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Koruma amiri dışındaki tüm koruma görevlilerinin sorumluluk alanı 90 derecedir
b) Her koruma eşit uzaklıkta kare şeklini alır ve korunan önemli kişiyi aralarına alırlar
c) Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri 120 derecelik bir alanda koruma sağlar
d) Tüm görevliler dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yönlendirir
e) Düşük seviyede tehdidin algılandığı durumlarda tercih edilen bir koruma düzenidir

92) Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşyeri koruma
b) Özel koruma
c) Konut koruma
d) Çağrı üzerine koruma
e) Yakın koruma

93) Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
a) Özel koruma
b) Araç koruma
c) Yakın koruma
d) Konut koruma
e) İşyeri koruma

94) Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
a) Tehlike noktası
b) Hedef noktası
c) Boğma noktası
d) Koruma noktası
e) Saldırı noktası

95) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
a) Kimlik sorma
b) Zor kullanma
c) Arama
d) Yakalama
e) Telefon dinleme

96) Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Koruma organizasyonunda sadece yakın koruma görevlileri silah kullanır
b) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
c) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir
d) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
e) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır

97) Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
a) Silah kullanma
b) Cop kullanma
c) Üst araması
d) Kimlik sorma
e) İkaz etme

98) Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
a) Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
b) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
c) Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
d) Ülke genelinde her zaman kullanır
e) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır

99) Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
a) Makam aracı
b) Baştaki güvenlik aracı
c) İkinci güvenlik aracı
d) Kılavuz araba
e) Çekici, kurtarıcı araç

100) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
a) Vali
b) Kaymakam
c) İçişleri Bakanı
d) Emniyet müdürü
e) Garnizon komutanı

 

87. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
c) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
d) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
e) Merminin azami mesafesini artırır

2) Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?
a) İğne kurulamaz
b) Horoz kendiliğinden düşer
c) Fişek barutu alev almaz
d) Silah mandal emniyetine alınamaz
e) Fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez

3) Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?
a) Ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşsiz silah
e) Patlayıcı maddeler

4) Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl

5) Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
a) Çerçeve
b) Şarjör
c) Namlu
d) Fişek yatağı
e) Tırnak

6) Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?
a) Arpacık
b) Atış hocası
c) Hedef
d) Tabanca
e) Gez

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) Tırnak arızalı olabilir
d) İğne kırık olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

8) Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?
a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmeli
d) Arpacık ve hedef net, gez bulanık görülmeli
e) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
a) Barut
b) Çap
c) Çekirdek
d) Kapsül
e) Kovan

10) Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?
a) Tetiğe sert biçimde birkaç defa basmalıdır
b) Sürgü arka arkaya çekilerek silahın mermiden arındırılması sağlanmalıdır
c) Silah havaya doğru çevrilerek en yakın atış yapan özel güvenlik görevlisinden yardım istenmelidir
d) Silah atış hattına çevrilerek tetiğe daha sert basılmalıdır
e) Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine bilgi verilmelidir

11) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
a) 15 yaşını
b) 18 yaşını
c) 20 yaşını
d) 21 yaşını
e) 25 yaşını

12) Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?
(Burada; atışların hedef kağıdının üst kısmında-arpacığın hizasında toplandığını gösteren bir şekil var.)
a) Aşağı arpacık
b) Sola arpacık
c) Yukarı arpacık
d) Sağa arpacık
e) Aşağı sağa arpacık

13) Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) İğne mekanizması
b) Namlu
c) Şarjör
d) Sürgü
e) Gövde

14) Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) İcra yayının kırık olması
b) Horozun kırık olması
c) Tırnağın kırık olması
d) Fişeğin arızalı olması
e) Gerdelin arızalı olması

15) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Çıkarıcı yıldızı
b) Top yuvaları
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

16) İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silahın horoz emniyeti çalışmaz ve horoz düşmez
b) Silah ateşleme yapmaz
c) Fişek yatağına fişek sürülemez
d) Tetik çalışmaz
e) Namludan boş kovan atılmaz

17) Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (Kalibre)
c) Hatve
d) Set
e) Namlu

18) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) 15
b) 25
c) 30
d) 45
e) 90

19) Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Kabza emniyeti
d) Şarjör emniyeti
e) Mandal emniyeti

20) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Baş üzerinden atış pozisyonu
b) Tek elle atış pozisyonu
c) Çift elle atış pozisyonu
d) Yatarak atış pozisyonu
e) Sütre gerisinden atış pozisyonu

21) MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?
a) ETS
b) MKE
c) SEMİ
d) NİM
e) SAFE

22) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
a) 1402
b) 2559
c) 3201
d) 5188
e) 6136

23) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……… denir?
a) İz
b) Rayyür
c) Leke
d) Kir
e) Çekirdek izi

24) Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
a) Kovan yuvası
b) Fişek yatağı
c) Şarjör yayı
d) Hazne
e) Şarjör yatağı

25) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

 

 

 

 

 

87. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1 C 26 D 51 D 76 E 1 B
2 D 27 B 52 D 77 C 2 E
3 E 28 B 53 B 78 B 3 A
4 B 29 D 54 A 79 C 4 E
5 E 30 E 55 B 80 D 5 C
6 C 31 C 56 C 81 D 6 A
7 A 32 B 57 D 82 E 7 C
8 C 33 C 58 E 83 C 8 E
9 A 34 B 59 B 84 B 9 B
10 B 35 B 60 D 85 D 10 E
11 E 36 E 61 C 86 E 11 D
12 A 37 C 62 D 87 E 12 C
13 D 38 A 63 D 88 A 13 D
14 A 39 C 64 E 89 B 14 E
15 A 40 C 65 E 90 C 15 A
16 B 41 D 66 E 91 C 16 B
17 A 42 B 67 D 92 C 17 C
18 D 43 C 68 A 93 B 18 D
19 D 44 B 69 C 94 C 19 C
20 7 45 E 70 D 95 E 20 A
21 C 46 B 71 E 96 D 21 A
22 E 47 E 72 D 97 A 22 E
23 E 48 A 73 A 98 A 23 B
24 A 49 A 74 B 99 E 24 D
25 A 50 A 75 A 100 B 25 D

 

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 15986 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.