88.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

22 Ağustos 2020 tarihinde yayinlandi

Soru ve cevaplar, EGM tarafından açıklanmıştır.

 

88. SINAV (A) GRUBU

 

1) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1994/5188
b) 2004/5188
c) 2012/5188
d) 2006/5442
e) 2010/3201

2) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla genel kolluğa teslim eder
b) Şüpheliyi amirine teslim eder
c) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
d) Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
e) Şüpheli şahsın ifadesini alır

3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
a) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) Sanayi odası temsilcisi
d) Ticaret odası temsilcisi
e) Belediye yetkilisi

4) “Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kanunilik
b) Keyfilik
c) Zorunluluk
d) Ölçülülük
e) Kademelilik

5) Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Genelkurmay Başkanlığı
c) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
d) Jandarma
e) Valilik

6) Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

7) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
a) Silah kullanma
b) Bedeni kuvvet kullanma
c) Göz yaşartıcı gaz kullanma
d) Polis köpeklerini kullanma
e) Basınçlı su kullanma

8) Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) 18 yaşını doldurmuş olmak
c) En az ön lisans mezunu olmak
d) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
e) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

9) Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

10) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
a) Görev dışında çalıştırma yasağı
b) Grev yasağı
c) Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı
d) Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı
e) Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı

11) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
a) 15 gün/Valilik
b) 15 gün/Emniyet
c) 15 Gün/Belediye
d) 30 gün/Valilik
e) 30 gün/Emniyet

12) Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
a) Gözaltına alma
b) Yakalama
c) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
d) Emanete alma
e) Zor kullanma

13) Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arama
b) Yakalama
c) Zor kullanma
d) Muhafaza altına alma
e) Emanete alma

14) Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
a) Her yerde ve her zaman
b) Görev alanında ve süresinde
c) İl sınırları içerisinde ve her zaman
d) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
e) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman

15) “Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Genel kolluk görevlisine
b) Güvenlik görevlisine
c) Kamu görevlisine
d) Emniyet teşkilatı personeline
e) İşçiye

16) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
a) İdari görevler
b) Adli görevler
c) Yardım görevleri
d) Koruyucu görevler
e) Önleyici görevler

17) Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?
a) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
b) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
c) Mala zarar verme suçları
d) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından

18) Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
a) Hakim
b) Cumhuriyet savcısı
c) Mülki amir
d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri

19) 5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Temel eğitim alma yükümlülüğü
d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
e) Güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü

20) Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
a) Emanete alma tutanağı
b) Muhafaza altına alma tutanağı
c) Yakalama tutanağı
d) Zor kullanma tutanağı
e) Teslim tesellüm tutanağı

21) Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
a) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
b) Şüpheli şahısları izleme
c) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
d) Trafiği tanzim etme
e) Ayrı güzergâh kullanmaları

22) Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Eşyalar X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir.
b) X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır.
c) Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir.
d) Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
e) Görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir.

23) Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
a) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre yakalama
b) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
c) Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
d) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
e) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama

24) Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
a) Çevredeki insanlara güç göstermek.
b) Saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak.
c) Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak.
d) Meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek.
e) Bölgede yaşayan insanlara güven vermek.

25) Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
a) Nokta görevlisi
b) Devriye bölgesi
c) Devriye
d) Kontrol görevlisi
e) Koruma görevlisi

26) Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Önleme araması
c) Üst araması
d) İdari arama
e) İş yeri araması

27) Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişi noktası
b) Araç noktası
c) Kontrol noktası
d) Nokta
e) Devriye noktası

28) Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
a) Emanete alma
b) Arama
c) Yakalama
d) Muhafaza altına alma
e) Zor kullanma

29) Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
a) Yaya devriye
b) Bisikletli devriye
c) Motosikletli devriye
d) Olağan devriye
e) Atlı devriye

30) Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
a) Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
b) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
c) Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
d) Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
e) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz

31) Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
a) Giriş
b) Başlık
c) Tarih
d) Sonuç
e) Sunum

32) Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?
a) Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak
b) Spor alanlarında ateşli silah taşımak
c) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak
d) Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
e) Spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek

33) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?
a) Cep telefonu
b) Kelepçe
c) Düdük
d) Cop
e) El feneri

34) Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
a) Kamu güvenliğini sağlayıcı
b) Özel güvenliği sağlayıcı
c) Kamu güvenliğini belirleyici
d) Kamu güvenliğini tamamlayıcı
e) Kişi güvenliğini sağlayıcı

35) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
a) Görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi
b) Şüpheli şahıslara duyarlı olması
c) Şüpheli paketlere duyarlı olması
d) Şüpheli araçlara duyarlı olması
e) Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi

36) Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
a) Kişisel hazırlık
b) Fiziksel hazırlık
c) Zihinsel hazırlık
d) Psikolojik hazırlık
e) Sosyolojik hazırlık

37) Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
a) Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama
b) Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama
c) Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama
d) Suçları önlemek için yapılan arama
e) Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama

38) Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?
a) Olay yerinin ve delillerin korunmasını sağlar
b) Suç işleyen şüpheliyi yakalar
c) Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
d) Genel kolluğa bilgi verir
e) Olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini de sağlar

39) Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?
a) Konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır
b) Mesajlar uzun olmalıdır
c) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
d) Konuşmalarda isim kullanılmalıdır
e) Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır

40) Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Olay yerine gelen ilk ekibe
b) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
c) Özel güvenlik amirine
d) Özel güvenlik görevlilerine
e) Olay yeri inceleme ekibine

41) Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar.
b) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek, görüntünün kayıt yapılabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder.
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
d) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır.
e) Görüntüyü yakınlaştırma (zoom) işini yapan aksama denir.

42) Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek.
b) Yetkisiz kişilerin girişini engellemek.
c) Hızlı ve seri giriş-çıkış kontrolünü sağlamak.
d) Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.
e) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.

43) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
a) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul
b) Daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket
c) Kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası
d) İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
e) Kişilerin taşıdığı sırt çantası

44) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I Kartlı geçiş sistemi
II X-ray cihazı
III Metal detektörü
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III

45) I Işık sinyali
II Ses sinyali
III Titreşim sinyali
Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal detektörü ile kapı tipi metal detektörünün ortak özelliklerindendir?
a) I-II-III
b) I-III
c) Yalnız II
d) I-II
e) Yalnız I

46) İlkyardım nedir?
a) Yardım çağırmaktır
b) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
c) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir
d) Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
e) Ambulansta yapılan müdahaledir

47) Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapılır.
b) Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
c) Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
d) Kalp basısı, hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır.
e) 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır.

48) Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
a) 2 saniye
b) 5 saniye
c) 10 saniye
d) 20 saniye
e) 8 saniye

49) Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır.
b) Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
c) Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir.
d) Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır.
e) Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır.

50) İlkyardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a) Kurtarma, Bildirme, Tedavi
b) Koruma, Kurtarma, Tedavi
c) Bildirme, Tedavi, Koruma
d) Koruma, Bildirme, Kurtarma
e) Koruma, Bildirme, Önleme

51) Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz.
b) Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez.
c) Yaralının baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
d) Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir, kanamaları durdurulur.
e) Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.

52) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir.
b) Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
c) Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır.
d) Sıcak çarpmasında hasta/yaralı serin bir yere alınır.
e) Donmuş bölgeler ovulmaz, kendi kendine ısınması beklenir.

53) Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
a) Karaciğer
b) Mide
c) Bağırsaklar
d) Safra kesesi
e) Akciğer

54) Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir.
b) Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
c) Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek, içecek verilmez.
d) Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz.
e) Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağrılır.

55) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Göze yabancı cisim battığında çıkarılır
b) Kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır
c) Buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir
d) Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
e) Göze toz kaçmasında, göz yoğun şekilde ovalanmalıdır

56) Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir ortamı havalandırarak gazı tahliye etmek mümkündür
b) Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine dönüşür
c) Sızıntının olduğu ortamda ısı, ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen teması ile yanmaya başlar
d) Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
e) LPG gazı çok yanıcı bir gazdır zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur

57) Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Her yıl
b) 2 yılda bir
c) 3 yılda bir
d) 4 yılda bir
e) 5 yılda bir

58) Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
a) Yüksek sıcaklık tehlikesi
b) Patlama tehlikesi
c) Yangın safhalarındaki tehlikeler
d) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
e) Çökme tehlikesi

59) Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
a) O2 (oksijen)
b) CO (karbonmonoksit)
c) CO2 (karbondioksit)
d) N2 (azot)
e) H2O (su)

60) Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
a) Yıldırım düşmesi
b) Sıçramalar
c) Bilgisizlik
d) Aşırı hava sıcaklıkları
e) Doğalgaz kaçağı

61) Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
a) A Sınıfı yangınlar
b) B Sınıfı yangınlar
c) C Sınıfı yangınlar
d) D Sınıfı yangınlar
e) F Sınıfı yangınlar

62) Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
a) Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.
b) Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır.
c) Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır.
d) Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır.
e) Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.

63) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
a) Köpük
b) Kum
c) Asetilen
d) Kuru kimyevi toz
e) Karbondioksit

64) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
a) Tolerans
b) Manevi bağımlılık
c) Maddi bağımlılık
d) Psikolojik bağımlılık
e) Yoksunluk

65) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
a) Alkol ve türevleri
b) Kenevir ve türevleri
c) Sentetik uyuşturucular
d) Afyon ve türevleri
e) Kokain ve türevleri

66) “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) İletişim
b) Beden dili
c) Mimik
d) Etkileşim
e) Mesaj

67) Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
a) Görünüşte dinleme
b) Seçerek dinleme
c) Denetçi dinleme
d) Savunucu dinleme
e) Nezaketen dinleme

68) “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya ……………… denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Stres
b) Endişe
c) Etkileşim
d) Motivasyon
e) Kaygı

69) Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
a) Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
b) Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
c) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
d) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
e) Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

70) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
a) Empati
b) Öğrenme
c) Enformasyon
d) Yaşantı
e) Beden dili

71) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
a) Ön kabuller
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Kararlılık
e) Ben merkezcilik (egoizm)

72) Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
a) Genel yaklaşım
b) Problemin tanımlanması
c) Seçeneklerin yaratılması
d) Karar verme
e) Probleme problemle yaklaşmak

73) Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine …………………….. adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
a) Kitle iletişimi
b) Bireysel iletişim
c) Empati
d) Geri bildirim
e) Eğitim

74) Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
b) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
c) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
d) Kendine karşı anlayışlı olmak
e) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

75) Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?
a) Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır
b) Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
c) Mesaj açık olmalıdır
d) Mesaj anlaşılır olmalıdır
e) Mesaj uygun kanalı izlemelidir

76) Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
a) Düşünceler
b) Bedenin duruşu
c) Bakışlar
d) Başın hareketleri
e) Jestler

77) Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
a) Suçlayıcıdır
b) Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir
c) Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular uyandırır
d) İletişimi zedeler
e) Çekingen yada saldırgan insanlar yaratır

78) Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
a) Grup
b) Kalabalık
c) Toplum
d) Örgüt
e) Cemaat

79) Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organize pasif kalabalık
b) Organize aktif kalabalık
c) Organize olmayan pasif kalabalık
d) Organize olmayan aktif kalabalık
e) Saldırgan kalabalık

80) Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır
b) Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
c) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır
d) Topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir
e) Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir

81) Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
a) Kalça
b) Baldır
c) Ön kol bölgeleri
d) Belden alt kısmı
e) Boyun

82) Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Nefes darlığı, diyaframda kasılma
b) Aşırı derecede göz yaşı ve yanma
c) İşitme kaybı
d) Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı
e) Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve göz yaşına bağlı olarak geçici görememe

83) Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
a) Sahnede dans edenler
b) Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler
c) Bilet kuyruğunda bekleyenler
d) Spor salonunda halk oyunları oynayanlar
e) Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar

84) Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yakın koruma düzeni
e) Bariyer düzeni

85) Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saldırı düzeni
b) Savunma düzeni
c) Sağa ve sola hat düzeni
d) Çember düzeni
e) Kama düzeni

86) Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
a) Motivasyon
b) Provokasyon
c) Davranış
d) Atak
e) Etkileşim

87) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz
b) 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir
c) Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter
d) Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24.00’e kadar yapılabilir
e) Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir

88) Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
a) Dış Halka-Basit Halka-Bileşik Halka
b) Dış Halka-Orta Halka-Karmaşık Halka
c) İç Halka-Dış Halka-Girift Halka
d) Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
e) Savunma Çizgisi

89) Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) İçişleri bakanı
c) Milletvekilleri
d) Milli Eğitim Bakanı
e) TBMM Başkanı

90) Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usul ve yöntemlere ne denir?
a) Davranış
b) Strateji
c) Yöntem
d) Taktik
e) Eylem

91) Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
a) İnsanların ellerine
b) İnsanların eşkâline
c) İnsanların kıyafetine
d) İnsanların gözlerine
e) İnsanların yüzüne

92) Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
a) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede
b) Dört araç boyu mesafede
c) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
d) Önemli kişiyi görecek mesafede
e) Çok yakın mesafede

93) Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
a) Sabit fikirlidir.
b) Ölümü göze almıştır.
c) İnsancıldır.
d) İkna edilmeleri zordur.
e) İçine kapanıktır.

94) Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
a) Paravanlar
b) Güvenlik şeritleri
c) İstinat duvarları
d) Zincir
e) Kordonlar

95) Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
a) Asansördeki herkes indirilmelidir.
b) Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır.
c) Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir.
d) Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir.
e) Asansörden önce koruma personeli inmelidir.

96) Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
a) Özel güvenlik
b) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
c) Ordu kolluğu
d) Belediye kolluğu
a) Çarşı ve mahalle bekçileri

97) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
a) Jandarma komutanı
b) Emniyet müdürü
c) Belediye başkanı
d) Garnizon komutanı
e) Mülki idare amiri

98) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
a) Silah
b) Tornavida
c) Çelik yelek
d) Telsiz
e) El feneri

99) Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
a) Not alıp sahibine verilir
b) Depoda koruma altına alınır
c) Mülki amire teslim edilir
d) Sahibine verip görev alanına girişini engeller
e) Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir

100) Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
b) Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay yerinden uzaklaştırılır.
c) Olay hemen genel kolluğa bildirerek ve ilk ekibin gelmesi sağlanır.
d) Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir.
e) Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır.

 

88. SINAV SİLAH

 

1) Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?
a) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
c) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
d) 2559 sayıl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

2) Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
a) Yarı otomatik
b) Tam otomatik
c) Tek hareketli
d) Çift hareketli
e) Makineli

3) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Fişek yatağı
d) Gövde
e) Hazne

4) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkartıcı
e) Fişek yatağı

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
a) Mandal emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Namlu emniyeti
e) Kabza emniyeti

6) Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
a) MP-5 makineli tabanca
b) Cz-75 tabanca
c) Toplu tabanca
d) Kırıkkale tabanca
e) Yavuz 16 tabanca

7) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
a) İğnenin kırık olması
b) Tetiğin arızalı olması
c) Barutun yetersiz veya nemli olması
d) Kapsülün arızalı olması
e) Tırnağın kırık olması

8) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Horozun darbe gücü
c) Havanın yoğunluğu
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

9) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Heyecan
e) Fişek yatağına fişek sürülmemesi

10) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
a) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
b) İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
c) İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
d) Bölge polis merkezince belirlenir
e) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir

11) Rayyür nedir?
a) Çekirdek ağırlığıdır.
b) Kapsül içindeki yanıcı maddedir.
c) Silah markasıdır.
d) Namlu içindeki genişliktir.
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir.

12) Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
a) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
b) Horoz – iğne -tetik – tetik manivelası
c) Tetik manivelası -tetik – horoz – iğne
d) İğne -tetik – tetik manivelası – horoz
e) Tetik -iğne – tetik manivelası – horoz

13) (9×19)’luk fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?
a) Çekirdek çapını
b) Kovan çapı
c) Fişek uzunluğu
d) Namlu çapı
e) Kalibre olarak fişek çapı

14) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Kovan dip tablası

15) Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
a) İğne veya yayı kırık olabilir.
b) Fişek yatağı kirli olabilir.
c) Şarjör yerine oturmamış olabilir.
d) Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir.
e) Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir.

16) Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?
a) Nişangâh sistemi
b) Kabza sistemi
c) Atış sistemi
d) Mandal emniyeti sistemi
e) Nefes tekniği sistemi

17) Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
a) Gövde (Çerçeve)
b) Sürgü (Kapak takımı)
c) Kabza
d) Nişan tertibatı
e) Ateşleme tertibatı

18) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
b) Tırnak-çıkarıcı
c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
d) Namlu- iğne-horoz
e) Şarjör- horoz- namlu

19) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv ve set izi
c) Çıkarıcı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı

20) “Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir.
d) Silah sürekli dolu halde taşınır.
e) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır.

21) Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
a) İğne
b) Tetik
c) Namlu
d) Gez
e) Fişek yatağı

22) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?
a) 18-7
b) 19-3
c) 21-5
d) 25-2
e) 20-5

23) Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
a) Gerdel yayı
b) İcra yayı mili
c) Tetik manivelası
d) Kilitleme dişleri
e) Sürgü tutucu pimi

24) 14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?
a) Tetik
b) Mandal
c) Horoz
d) Şarjör
e) Kabza

25) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.
b) Takma işlemenin genel kuralı yoktur.
c) Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır.
d) Önce şarjör takılır.
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir.

 

 

88. SINAV CEVAP ANAHTARI

SİLAH

1 B 26 B 51 E 76 A 1 A
2 A 27 D 52 B 77 B 2 D
3 E 28 B 53 E 78 B 3 A
4 B 29 D 54 B 79 A 4 A
5 E 30 C 55 D 80 B 5 D
6 A 31 E 56 D 81 E 6 C
7 A 32 B 57 D 82 C 7 E
8 D 33 A 58 D 83 C 8 B
9 B 34 D 59 B 84 C 9 E
10 E 35 E 60 A 85 D 10 C
11 A 36 C 61 B 86 B 11 E
12 A 37 B 62 E 87 E 12 A
13 B 38 C 63 C 88 D 13 A
14 B 39 E 64 E 89 C 14 B
15 C 40 E 65 A 90 D 15 A
16 B 41 C 66 A 91 A 16 A
17 C 42 D 67 A 92 C 17 A
18 A 43 D 68 D 93 C 18 A
19 D 44 A 69 C 94 C 19 B
20 A 45 D 70 E 95 A 20 D
21 D 46 D 71 D 96 B 21 D
22 D 47 C 72 E 97 E 22 C
23 D 48 C 73 A 98 B 23 E
24 A 49 B 74 C 99 E 24 D
25 C 50 D 75 B 100 A 25 C

 

 

 

Bu yazı bugün : 3, toplamda : 12301 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.