9.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soru ve Cevapları (B Grubu)

21 Nisan 2011 tarihinde yayinlandi

 

 

9.YENİLEME SINAVI  (B GRUBU)

 

1) El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?
a) Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
c) Organik madde taşıyan bir cisme tutarak
d) Ahşap bir maddeye tutarak
e) Hiçbiri

2) Hareketli kameraların özelliklerinden olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir?
a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma
b) Uzaklaşma
c) Sağa, sola – aşağı yukarı
d) Yoğunlaşma
e) Kamera seçme

3) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yakalama ve zor kullanılan olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
b) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
c) Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, araştırma, yakalama ve delil toplama konularında genel kolluğa yardımcı olur.
d) Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir.
e) Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.

4) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?
a) Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.
b) Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir
c) Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına gerek yoktur.
d) Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen emir arasında bağlantı ve mantık kurarak verilen emri yerine getirir.
e) Hepsi

5) Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
a) İdare mahkemesine
b) Polise
c) İşçi sendikasına
d) İş mahkemesine
e) İşveren sendikasına

6) Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi tamamlayıcı olarak doğru olandır? (86 ile aynı)
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

7) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” Hükmünde geçen “mütekabiliyet” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

8) Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla atlatılmasını sağlar ?
1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel örgüler çekilmeli
2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek için otoparklar tesise en yakın yere yapılmalıdır
3) Kapalı devre görüntüleme sistemi kurmak
a) 2
b) 1-2
c) 1-3
d) Hiçbiri
e) Hepsi

9) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris ve retina şekli gibi) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirme
d) Kartlı cihazlar
e) Detektörler

10) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kameralarının kurulmasında dikkat edilecek hususlardandır?
a) Kameralar hakim noktalara kurulmalıdır.
b) Kontrol edilmesi gereken alanların tamamına kontrol edebilecek şekilde kurulmalıdır.
c) Giriş çıkış ve kayıt altına alınması gereken yerlere kurulmalıdır.
d) Ulaşılması her zaman mümkün olmayan yerlere monte edilmelidir.
e) Hepsi

11) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında bulunan konuta girebilir?
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için

12) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir.
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir.
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir.
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir.
e) Para cezası ve ihtar verilir.

13) Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl alır?
a) Oy çokluğu ile
b) Oy birliği ile
c) Bunu komisyonun başkanı belirler
d) Çekimser oy ile
e) Hiçbiri

14) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.
b) Zor kullanma yasal olmalıdır.
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır.
d) Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır.
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır.

15) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Öfke
b) Sosyal statü
c) Kendini açığa vurma
d) İfade berraklığı
e) Benlik

16) Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak
b) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
c) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak
e) Hiçbiri

17) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak sempati, hak vermek empatidir.
b) Anlamak empati, hak vermek sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak vermek sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.

18) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik ve huzursuzluk haline
………………… denir.
a) Stres
b) Depresyon
c) Zorlanma
d) Savunma
e) Sinirlenme

19) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden “Alınganlık” ile en yakın anlama sahiptir?
a) Bencillik
b) Duyarlılık
c) Duygusallık
d) Kişiselleştirme
e) Umursamazlık

20) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak

21) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Cumhuriyet savcılığına
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

22) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
a) Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı detektörü ile yapılır.
b) Tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranması gerekir.
c) Kontrol noktasında şahısların kontrolü el detektörü ile yapılır.
d) Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.
e) Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.

23) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır.
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.

24) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını imzalar.
b) Zorla parmak bastırır imzalatır.
c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.
d) İmzadan çekildiği (imtina ettiği) yazılarak tutanak tutulur.
e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur, imzalatılır.

25) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır.
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır.
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir.
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri

26) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?
a) Üniformalı
b) Sivil
c) Teçhizatlı
d) Üniformalı ve tam teçhizatlı
e) Tek kişiyle

27) İyi bir dinleyici;
a) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar.
b) Başka şeylerle ilgilenir.
c) Sürekli telefonla konuşur.
d) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder.
e) Hiçbiri

28) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Kendisi olma
d) Özenti
e) Telkin

29) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma

30) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir.
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir.
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye yarayan öğelerdir.
d) Karşıdakini anlamaktır.
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan cihazdır.

31) Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Farklı güdülenme düzeyleriyle
b) Güdülenmenin toplumsal kökenli olmasıyla
c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla
d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla
e) Başarılı olmanın çok çalışmaya dayanmasıyla

32) Algıda seçicilik nedir?
a) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri

33) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

34) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak
c) Kalabalık önderlerini toplamak
d) Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engelleme

35) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda yapılan müdahalede genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İnisiyatif kullanma
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma
e) Caydırıcılık

36) I Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir.
II Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir.
III Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının
gerçekleşmesi gerekir.
IV Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.

Yukarıdaki tanımlamalardan empati ile ilgili doğru olanlar hangi seçeneklerde verilmiştir?
a) I, II ve IV
b) I, II ve III
c) I, III ve IV
d) III ve IV
e) II, III ve IV

37) Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya bu güzergahta ani dönüşler yaparak, gözetlenme olup olmadığı takip edilip edilmediğinin kontrol edildiği devriye yöntemi hangisidir ?
a) Olağan devriye
b) Dairesel devriye
c) Geri dönüşlü devriye
d) Planlı devriye
e) Hiçbiri

38) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz.
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır.

39) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
a) Zeki olması
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması
d) Ketum olması
e) Az konuşması

40) Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çevreden bu paketin veya çantanın bırakıldığını gören araştırılır.
b) Çevreden sahibi araştırılır.
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış gibi hareket edilir.
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha bir yere nakli sağlanır.
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz.

41) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.
b) Köpükle söndürülür.
c) Su ile söndürülür.
d) Karbondioksit ile söndürülür.
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür.

42) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca serbest bırakılmıştır?
a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde
b) Mabetlerde
c) Genel yollar ile parklarda
d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda
e) TBMM’de

43) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112
b) 110-155-112-156
c) 110-155-177-156
d) 156-112-177-155
e) 156- 155-112-110

44) “Koruma şekilleri korunan kişinin …………………..  göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

45) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Kilo ve boy
c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

46) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a) Ağzı açılmaya çalışılır.
b) İçecek verilmeye çalışılır.
c) Kendisine zarar vermesi engellenir.
d) Suni solunum yaptırılmalıdır.
e) Kolonya koklatılmalıdır.

47) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl taşınmalıdır?
a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
b) Sedyeye oturtularak
c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
d) Taşınma şekli önemli değildir
e) Kucakta

48) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a) Yaralının bilinci açıksa
b) Gazyağı içmiş ise
c) Fazla miktarda ilaç içmiş ise
d) Hiçbiri
e) Hepsi

49) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a) Baş geriye kaldırılır.
b) Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır.
c) İki parmakla burun kanatları sıkılır.
d) 5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı kontrol edilir.
e) Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya devam edilir.

50) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır.
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır.
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır.
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır.
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranışlardan kaçınılmalıdır.

51) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır.
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.
c) Normal nefes alınmasına gayret edilir.
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur.

52) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) İnisiyatif kullanma
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

53) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak neler yapılabilir?
a) Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır.
b) Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda süt içirilmelidir.
c) Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta kusturulmalıdır.
d) Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
e) Hepsi

54) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi

55) Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?
a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği

56) Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
a) Baş dik durumda oturtulur.
b) Yan yatırılır.
c) Sırtüstü yatırılır.
d) Ayakları havaya kaldırılır.
e) Yüzüstü yatırılır.

57) Kırık bir uzva tespit uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Tespit materyali kırığın şekline uygun olarak seçilir.
b) Tespit materyali ile uzuv arasına yumuşak dolgu malzemesi konur.
c) Uygulanan bandaj dolaşımı engellemeyecek kadar sıkı olur.
d) Tespit esnasında parmak uçları açık bırakılmalıdır.
e) Hepsi

58) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.
b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.
c) Diş macunu sürülür.
d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır.
e) Yoğurt sürülür.

59) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?
a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri

60) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım hangisidir?
a) Turnike uygulamak
b) Zehri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya çalışmak

61) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür.

62) Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a) X-RAY cihazından geçirilmesi
b) Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması
c) Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d) El detektörü ile kişinin üzerine tutulması
e) Hepsi

63) Adli arama sonunda kişi arama tutanağı talep ederse ne yapılmalıdır?
a) Tutanak verilmez.
b) Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez.
c) Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti kişiye verilir.
d) İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye verilmez.
e) Hiçbiri

64) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a) El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla görevli kolluğa teslim edilir.
b) Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine teslim edilir.
c) Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir.
d) Hiçbir şey yapılmaz.
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır.

65) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

66) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir.
b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır.
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir.
d) Su ile söndürülmelidir.
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.

67) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
a) Benzin
b) Mazot
c) Gazyağı
d) Karpit
e) Fuel Oil

68) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir.” Cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İz
b) Delil
c) Papil
d) Traje
e) Delta

69) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu?
b) Nerede oldu?
c) Nasıl oldu, kimler karıştı?
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı?
e) Hepsi

70) Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler azaltılabilir.
b) Korunan kişi konutta yoksa tedbirler alınmayabilir.
c) Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır.
d) Korunan kişi konutta yoksa da varmış gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltılabilir.
e) Korunan kişi konutta yoksa tedbir artırılır.

71) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık tam olarak tamamlar?
Muhafaza altına alınan eşyanın ……………….. gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta ………………. ve eşya …………………. şekilde muhafaza edilir.
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulmayacak, değiştirilmeyecek
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – bozulacak, değiştirilecek
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – bozulacak, değiştirilecek
e) Marka, model – belirtilir – korunacak

72) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

73) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

74) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 Sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
a) Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
b) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.
c) Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
d) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
e) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir.

75) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli

76) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?
a) Olayın vuku bulduğu anda
b) Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine
c) Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir
d) Olayların sonuçlanması beklenir
e) Hiçbir durumda karışılmaz

77) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?
a) İşveren
b) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri
c) Emniyet müdürü
d) Mahalli mülkî amir
e) Hiçbiri

78) Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a) Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri

79) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açmalıdır.
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır.
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır.
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır.
e) Hiçbiri

80) Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?
a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20

81) Aşağıdaki yasaklardan hangisi özel güvenlik görevlileri için düşünülemez?
a) Grev yapma yasağı
b) Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma yasağı
c) Yabancı bir eşle evlenme yasağı
d) ÖGG kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
e) Silahını amaç dışı kullanma veya başkasına silahını kullandırma yasağı

82) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar.
b) ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur.
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir.
d) Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır.
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz.

83) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?
a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
b) Emniyet müdürlükleri
c) Jandarma komutanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Hepsi

84) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak uyması gereken kurallardan değildir?
a) Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılmalı
b) Belirli bir güzergahta sürekli aynı şekilde dolaşılmalıdır
c) Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı fikren ve bedenen hazır olunmalıdır
d) Görev bölgesi çok iyi bilinmeli
e) Görev sona erdiğinde belirlenen formata göre devriye raporu tanzim edilmeli

85) 5188 Sayılı Yasa ile öngörülen özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin azami miktarını belirlemeye
b) Koruma ve güvenlik hizmetinde taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin asgari miktarını belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu binalarının ÖG görevlilerince korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek şirketin genel müdürünü belirlemeye

86) Aşağıdakilerden hangi seçenek doğru tamamlayıcı ifadedir? (6 ile aynı)
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri; genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

87) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

88) Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama yetkisi vardır?
a) Jandarma-Polis
b) Mağdur veya yakınları
c) Özel güvenlik görevlisi
d) Herkesin
e) Cumhuriyet savcısı

89) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

90) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi

91) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) İl özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali

92) LPG tüplerinin konulabileceği yerin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin kaçak yapması durumunda gaz zeminde toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere dolu tüp konulmamalıdır.
b) Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c) Özellikle kamu kurumlarından hastane, okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d) Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da olsa irtibatı bulunmamalıdır.
e) LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

93) Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile ceza verilir?
a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde
b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile
c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile
d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde
e) Hiçbiri

94) Yangın söndürme usullerinden olan “boğma”  yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek

95) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

96) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

97) Aşağıdaki özelliklerden hangisi kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?
a) Burnun kırmızı şekli
b) Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali
c) Aşırı neşelilik hali
d) Kollardaki enjeksiyon izleri
e) Aşırı enerjik olma hali

98) Özel güvenlik görevlisi ne zaman silah taşıyabilir ?
a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren silah taşıyabilir.
b) Silah taşıyamaz.
c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu kurumda silah taşıyabilir.
d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah taşıyabilir.
e) İşe başladığı zaman her yerde silah taşır.

99) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin etkilerindendir?
a) Düşünce ve davranış bozukluğu
b) Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması
c) Bedensel ve psikolojik çöküntü
d) Erken bunamalar
e) Hepsi

100) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP in ……… ve ……….. üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

 

SİLAH SORULARI (B GRUBU )

1) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

2) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde
e) Sürgü üzerinde

3) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası

4) Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir.
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır.
c) Yeniden denemek gerekir.
d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir.
e) Horozu kurmak gerekir.

5) Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu parçadır.
b) Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e) Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

6) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör kapağı
c) Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

7) Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a) Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden silah sökülemez.
b) Silah üzerindeki yaylar icabında benzer yaylarla değiştirilir.
c) Silahı çizecek sert malzeme kullanılmaz.
d) Silah gereğinden fazla sökülmez.
e) Sökme takma sırasında zorlama yapılmaz.

8) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır.
b) Silahla vakit geçirilir.
c) Silahla oynanmaz.
d) Çekirdek yenilir.
e) TV seyredilir.

9) Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini kabul ederek hareket etmek
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi

10) “Tetik Emniyeti” ne manaya gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe dokunulsa bile düşmemesi anlamına gelir.
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe dokunulduğunda horozun düşmesi anlamına gelir.
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur.
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe düşme, çarpma veya horozun kurulu durumdan kurtulup düşmesi ile
kendiliğinden ateş almaması durumudur.
e) Hiçbiri

11) Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı silahı inceler arızayı tespite çalışır.
b) Atıcı silahı söker.
c) Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür.
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar.
e) Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler.

12) Fişek bittikten sonra kapak takımı geride kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır.
b) Gerdelde problem vardır.
c) Tetik manivelasında problem vardır.
d) Şarjör yayında problem vardır.
e) Sürgü tutucusunda problem vardır.

13) Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır.
b) İğne ucu kırıktır.
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır.
d) Fişek hatalıdır.
e) Hepsi

14) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar.
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.
e) Hepsi

15) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

16) Atış sırasında fişek yatağında fişek mevcut iken, tabanca ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30 saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır.
b) Namlu hedeften ayrılmadan, beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya alınır.
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır.
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe basılır.
e) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır.

17) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak

18) Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu görülmelidir.
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla artırarak sıkılmalıdır.
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne bakmalıdır.
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak gerekir.
e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır.

19) “Yarı Otomatik Tabancalar” ifadesinde “Yarı Otomatik” olma özelliği ne anlama gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün yarısının boşaltılması anlamındadır.
b) Kendiliğinden dolduruş yapan tabancaları ifade eder.
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi anlamındadır.
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene kadar atısın devam etmesidir.
e) Hiçbiri

20) Çift göz ile nisan almanın faydaları aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Hedef istikametinin sağından veya solundan herhangi bir saldırının fark edilmesine olanak sağlar.
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış istikametine girmesi halinde bunun görülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına olanak sağlar.
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak sağlar.
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası yoktur.
e) Çift göz ile nisan almanın önemsenmeyecek kadar az bir faydası vardır.

21) Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak suretle silahın mermi yatağı boş tutulmalıdır.
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı olmalıdır.
c) MP – 5 makineli tabanca veya uzun namlulu tüfek cinsinden silah taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru tutulmalıdır.
d) Silahın emniyet kilidi her durumda açık ve silah ateşe hazır durumda bulundurulmalıdır.
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya uyulmamışsa, havaya doğru yapılmalıdır.

22) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar.
b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar.
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar.
d) Merminin azami mesafesini artırır.
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar.

23) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silahlar
b) Patlayıcı maddeler
c) Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
e) Hepsi

24) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık

25) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) Tetik üzerine uygulanan baskıdan nişan hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir.
b) Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı bir şekilde artan bir basınç olmalı ve kesintisiz olarak devam etmelidir.
c) Tetik işaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir.
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak için dikkat edilmelidir.
e) Nişan alındıktan sonra kısa süre içinde atışın yapılması gerekir.

 

Bu yazı bugün : 0, toplamda : 15906 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.