91.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

28 Nisan 2021 tarihinde yayinlandi

Soru ve cevaplar, EGM tarafından açıklanmıştır.

 

91. SINAV (A) GRUBU

 

1) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde
b) Umumi ve umuma açık yerlerde
c) Kamuya açık olmayan iş yerlerinde
d) Her türlü toplu taşıma araçlarında
e) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?
a) Özel güvenlik eğitim kurumlarında bulundurulabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek
b) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak
c) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek
d) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine özel güvenlik personeli istihdam etmesine izin vermek
e) Özel güvenlik görevlisi istihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini resen iptal etmek

3) Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?
a) 5188 sayılı Kanun
b) 2559 sayılı Kanun
c) 3201 sayılı Kanun
d) 2803 sayılı Kanun
e) 2692 sayılı Kanun

4) Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
a) 3 yıl
b) 5 yıl
c) 7 yıl
d) 10 yıl
e) Süresiz

5) Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?
a) Görev Belgesi
b) Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
c) Avcılık Belgesi
d) Silah Bulundurma Ruhsatı
e) Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi

6) Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?
a) Görev alanı
b) Görev süresi
c) Görev teçhizatı
d) Görev üniforması
e) Özel güvenlik kimlik kartı

7) Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?
a) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesine göre yakalama
b) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama
c) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
d) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168. maddesine göre yakalama
e) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama

8) 4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez
b) İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir
c) Ücret kesme cezası nedeniyle kesintiler, bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz
d) Ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar, vergilerin ödenmesinde kullanılır
e) Her işveren işyerinde ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur

9) Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?
a) Türk Medeni Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Türk Ticaret Kanunu
d) İş Kanunu
e) Kabahatler Kanunu

10) Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?
a) İş Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Türk Medeni Kanunu
d) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

11) Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
a) Suça el koymak, suçun devamını önlemek
b) Şüphelileri sorgulamak
c) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
d) Suç delillerini yetkili genel kolluğa teslim etmek
e) Araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olmak

12) Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, on beş gün içerisinde İçişleri Bakanlığına verilir
b) Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe verilir
c) Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, otuz gün içerisinde valiliğe verilir
d) Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, on gün içerisinde en yakın genel kolluğa verilir
e) Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği herhangi bir yere verilmeksizin denetimlerde ibraz edilmek üzere ilgili tesis veya alanda muhafaza edilir

13) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) Genel kolluk sorumludur
b) Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur
c) Görev dışında da özel güvenlik görevlisi sorumludur
d) Özel güvenlik iznini veren yetkililer sorumludur
e) Devir teslim ve rapor defterinde, silahı en son teslim eden kişi sorumludur

14) Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı
b) Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Sağlık Bakanlığı

15) Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 10 ay
e) 12 ay

16) Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?
a) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak
b) Mülki idare amirinin verdiği görevleri yerine getirmemek
c) Geçerli mazeret olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu bulundurmamak
d) Bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenip genel kolluğa haber vermemek
e) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

17) 5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
a) İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
b) Tazminat ödenmez
c) Uzlaştırmacı marifetiyle anlaşma sağlanır
d) Tüketici Hakem Heyeti karar verir
e) Sadece silahlı görev yapanlar tazminattan yararlanabilir

18) Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?
a) Görev yeri ile ilgili güvenlik talimatını okuyarak, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur
c) Silahlı olarak görev yapacağı yerde görev alanının sınırlarının neresi olduğunu öğrenir
d) Görev yerine tahsis edilen silahın taşıma ve bulundurma belgesinin olup olmadığı, silah seri numarası ile belgedeki numaraların aynı olup olmadığını, belgenin süresinin dolup dolmadığını inceler
d) Görev yerinin hangi genel kolluğun sorumluluk alanında olduğunu öğrenerek, gerek duyduğunda irtibata geçebileceği genel kolluğa ait numaraları tespit eder
e) Silahını, görev bitiminde devir teslim ve rapor defterine kaydederek teslim eder

19) “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?
a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) 4857 sayılı İş Kanunu
c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
d) Türk Ceza Kanunu
e) Türk Medeni Kanunu

2) Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?
a) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası
b) Sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası
c) Maddi tazminat davası
d) Manevi tazminat davası
e) İptal davası

21) Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
a) Görgü tespit tutanağı
b) Olay tutanağı
c) Nöbet devir teslim tutanağı
d) Tespit tutanağı
e) İhbar tutanağı

22) Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?
a) Personelden ve zamandan tasarruf sağlar
b) Olaylara zamanında ve anında müdahale imkanı sağladığından caydırıcılık etkisi fazladır
c) Personelin tehlike ve saldırılara karşı korunma imkanı fazladır
d) Olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır
e) Oto ile malzeme ve donanım taşıma imkanı olduğundan, olaylara etkin müdahale sağlanır

23) Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Nokta görevlisi nokta çevresinde şahit olduğu, herhangi bir hukuki değeri olmayan olayları takip etmek amacı ile görev yerini terk ederek müdahale eder
b) Nokta görevlisi, nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz
c) Nokta görevlisi kafasına göre üniformalı veya sivil şekilde görevini yapar
d) Nokta görevlisi her gelenin elle üst aramasını yaparak içeriye alır
e) Karşılığı gelmeden nokta yerinden ayrılabilir

24) Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
a) Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur
b) Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar
c) Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur
d) Polis/Jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır
e) Genel kolluk geldiğinde topladığı bilgileri aktarır ve emrine girer

25) Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtir
b) Yakalama nedenini belirtir
c) Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder
d) Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir
e) Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez

26) Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
a) Kapı detektörü ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca
b) Suçüstü halinde failin elinden alınmış olan tabanca
c) Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca
d) Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu tabanca
e) X-ray cihazı ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca

27) I Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.
II İyi iletişim kurabilmelidir.
III Ciddi ve tetikte olmalıdır.
IV Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.
Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
a) I, II ve III
b) Sadece II
c) II ve III
d) I ve IV
e) Sadece III

28) Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri”nden biri değildir?
a) Dairesel devriye
b) Doğrusal devriye
c) Olağan devriye
d) Planlı devriye
e) Geri dönüşlü devriye

29) Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?
a) Önleyici görevler
b) Siyasi görevler
c) Adli görevler
d) Yardım görevleri
e) Koruyucu görevler

30) Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
a) Özel güvenlik amiri
b) Özel güvenlik görevlisi
c) İlk gelen özel güvenlik ekibi
d) Genel kolluk çevik kuvvet ekibi
e) Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi

31) Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?
a) Önleme araması
b) Adli arama
c) Üst araması
d) Suçüstü arama
e) Eşya araması

32) Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?
a) Kontrol görevlisi
b) Yönlendirme görevlisi
c) Koruma görevlisi
d) İlkyardım görevlisi
e) Kontrol nokta amiri

33) Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Tutanağın başlığı olmalıdır
b) Tutanağa imza atmak istemeyen şüpheli için “imzadan imtina etti” şerhi düşülür
c) Tutanakta tarih ve saat belirtilmelidir
d) İşlem yapılan kişilerin açık kimlikleri tutanakta belirtilir
e) Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir

34) Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?
a) Polis memurunun silahı olduğu için içeri alamaz
b) Silahını emanete alarak kendisini içeri alır
c) Amirlerinin talimatına göre hareket eder
d) Yönetim kurulunun kararına göre hareket eder
e) Polis memurunu silahı ile birlikte içeri alır

35) Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?
a) Koruyucu
b) Adli
c) İdari
d) Yardım
e) Önleyici

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
a) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
b) Yakalama
c) Gözaltına alma
d) Emanete alma
e) Zor kullanma

37) Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kimyasal delil
b) Biyolojik delil
c) Fiziksel delil
d) İz delili
e) Parmak izi

38) Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
a) Gar
b) Hastane
c) Düğün
d) Konser
e) Liman

39) Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rutin devriye
b) Rastgele devriye
c) Planlı devriye
d) Dairesel devriye
e) Geri dönüşümlü devriye

40) Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Raporlarda silinti ve kazıntı yapılmamalıdır
b) Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir
c) Raporlarda tarih ve saat belirtilmelidir
d) Raporlarda gereksiz bilgilere yer verilmemelidir
e) Raporlar basit ve sade bir dille yazılmalıdır

41) Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar
b) Maddeleri tespit etmek için içinden geçirilen bagajı x ışınına tabi tutar
c) Bagajların içindeki metal cisimlere karşı duyarlıdır
d) Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
e) Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır

42) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
a) Çevre engelleri
b) İkaz levhaları
c) Gözetleme kuleleri
d) Bariyerler ve kilit sistemleri
e) Aydınlatma sistemleri

43) Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?
a) Kartlı geçiş sistemi
b) Biyometrik giriş sistemi
c) Bariyer
d) X-ray cihazı
e) Tel örgü

44) Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?
a) X-ray cihazı
b) Biyometrik giriş sistemi
c) Güvenlik kamerası
d) Kapı detektörü
e) Hareket detektörü

45) Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
a) Turuncu ve tonları
b) Mavi
c) Mor
d) Fosforik yeşil
e) Gri

46) Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?
a) Parçalı yaralar
b) Delici yaralar
c) Ciddi yaralar
d) Ezikli yaralar
e) Kesik yaralar

47) Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
a) Solunumu durmuş olan
b) Solunumu yavaş olan
c) Bilinci kapalı olan
d) Kan basıncı yüksek olan
e) Nabzı yüksek olan

48) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?
a) Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle oluşan uyku hali
b) Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali
c) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici olarak beyine giden kan akışında azalma
d) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin azalması ya da yok olması
e) Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki verme hali

49) Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?
a) Yaralıyı araçtan çıkarmada
b) Kucakla taşımada
c) Battaniye ile taşımada
d) Sandalye ile taşımada
e) Sedye ile taşımada

50) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?
a) Ellerini boynuna götürme
b) Rengin morarması
c) Nefes alamama
d) Konuşamama
e) Öksürme

51) Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?
a) Temel yaşam desteği uygulanır
b) Kişinin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır
c) Yumruk yapılan el, başparmağı midenin üstüne gelecek şekilde, göğüs kemiği altına yerleştirilir, diğer el ile yumruk yapılan el kavranır
d) Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır ve bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır, tıkanıklık açılmaz ise tekrar sırtına vurulur, işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır
e) Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır, şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir

52) Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?
a) Bak – dinle – hisset uygulamak
b) Baş – çene pozisyonu vermek
c) Nabız almaya çalışmak
d) Dış kalp masajı yapmak
e) Yapay solunum yapmak

53) Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?
a) Solunum yolu açıklığı
b) Kanama varlığı
c) Dolaşım durumu
d) Bilinç durumu
e) Kırık olup olmadığı

54) Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir
b) İlk halka 112’ye haber verilmesidir
c) İkinci halka olay yerinde yapılan temel yaşam desteğidir
d) Üçüncü halka 112 ambulans ekiplerince yapılan müdahalelerdir
e) Dördüncü halka hastane acil servislerinde yapılan müdahalelerdir

55) Hangi durumda turnike uygulanabilir?
a) Kanaması olan her kazazedede
b) Uzuv kopması olan kazazedede
c) Toplardamar kanamalarında
d) Baş yaralanmalarında
e) İç kanamalarda

56) Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 4
d) 3
e) 8

57) Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Ortam havalandırılır
b) LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir
c) Doğalgaz tavan kısmından süpürülerek tahliye edilmelidir
d) Gaz vanalarını kapatmalıdır
e) Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir

58) Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kuru kimyevi toz
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Toprak

59) Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
a) Yavaş yanma
b) Kendi kendine yanma
c) Hızlı yanma
d) Parlama ve patlama şeklinde yanma
e) Oksijensiz yanma

60) Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
a) Çığ
b) Heyelan
c) Erozyon
d) Tsunami
e) Deprem

61) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
a) İlkyardım Ekibi
b) Kurtarma Ekibi
c) Enkaz Ekibi
d) Koruma Ekibi
e) Söndürme Ekibi

62) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?
a) Su
b) Oksijen
c) Kuru kimyevi toz
d) Kum – Toprak
e) Karbondioksit

63) Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
a) Benzin
b) Yanma
c) Duman
d) Yanıcı madde
e) Yangın

64) Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
a) Kokain
b) Esrar
c) Eroin
d) Afyon
e) Morfin

65) Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?
a) Canlılık
b) Enerji artışı
c) Yorgunluk
d) Güven duygusu
e) Algı değişiklikleri

66) Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öge aşağıdakilerden hangisidir?
a) İletişim
b) Geri bildirim
c) Kaynak
d) Kanal
e) Kod açma

67) Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?
a) Duvara veya masaya yaslanmak
b) Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak
c) Yüz ifadelerini kontrol etmek
d) Sürekli sabit durmak
e) Aşırı göz temasında bulunmak

68) İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?
a) Kitle iletişimi
b) Yazılı iletişim
c) Sözsüz iletişim
d) Sözlü iletişim
e) Kişilerarası iletişim

69) Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?
a) Özdeşim kurma
b) Sempati
c) Empati
d) Duygusal bağlılık
e) İlgilenme

70) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
a) İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
b) İletişim kuranlar aktif olmasa da etkili iletişim kurulabilir
c) İletişim yalnızca gönüllülük ile gerçekleşir
d) İletişim tek yönlü bir süreçtir
e) İletişimde sadece sözel olmayan mesajlar vardır

71) Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?
a) Kurum içi iletişimle kurumun çalışma verimliliğini artırmak
b) Kurum içi iletişimle kurum içi kargaşaları önlemek
c) Kurum içi iletişimle kurumun tanıtımını sağlamak
d) Kurum içi iletişimle kurumun huzurunu sağlamak
e) Kurum içi iletişimle kurum içi iş akışını hızlandırmak

72) Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?
a) Kendisini tanıtmasını istemelidir
b) Arayanın amacını bildirmesini istemelidir
c) Konuşmayı kısa kesmesi gerektiğini söylemelidir
d) Kendisinin sorumlu olmadığını söylemelidir
e) Arayanla doğrudan konuşmaya geçmelidir

73) Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?
a) Suçlayıcı ifadeler kullanırsa
b) Yönlendirici açıklamalar yaparsa
c) Yardım edici davranışlar gerçekleştirirse
d) Bilgi verici ifadeler kullanırsa
e) “Rahat olun, bulunacaktır” derse

74) Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Alıcının sabırlı olması
b) Kaynağın bilgili olması
c) Ortamın sessiz olması
d) Alıcının mesajı algılaması
e) Kaynağın geri bildirim vermesi

75) Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
a) Saygılılık
b) Umursamazlık
c) Pasiflik
d) Şüphecilik
e) Otoriterlik

76) Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?
a) Geçmişteki yanlışları kurcalamak
b) Kişilere öğütler vermek
c) Kişilere fikirlerini sormak
d) Kendi haklılıklarından bahsetmek
e) İnsanların kişiliklerini eleştirmek

77) Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?
a) Kişiyi kenara çekip, başkalarının duymayacağı şekilde birebir konuşun
b) Hakaret etmeyin
c) Genelleme yapmayın
d) Hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın
e) Kişinin karakterini değil, davranışını eleştirin

78) Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
a) Uyarılma
b) Bilinç
c) Davranış
d) Kalıtım
e) Refleks

79) “Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?
a) Amaçlı grup
b) Paniğe kapılmış grup
c) Hedefsiz grup
d) Saldırgan grup
e) Anlamlı grup

80) Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgi ile izleyen kişiye seyirci denir
b) Bir topluluğu yöneterek eyleme yön verene kişiye seyirci denir
c) Olayın şiddetini artırmaya çalışan kişiler olayı seyredenlerdir
d) Seyirciler, olayların artmasında çok önemli rol oynarlar
e) Seyirciler, olayların tesiri altında kalan organize aktif kalabalıklardır

81) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?
a) Kalabalık
b) Grup
c) Toplum
d) İzleyici
e) Halk

82) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
a) Organize olmayan pasif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize aktif kalabalık
e) Seyirci kalabalık

83) “Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir ……… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.
a) Hazırlık – olgunlaşma
b) Sebep – doyum
c) Miktar – devam
d) Gelişme – sonuç
e) Başlama – sona erme

84) Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?
a) Yönetici tarzları arasındaki farklılıklar
b) Statü farklılıkları
c) Tüm iletişim yollarının açık olması
d) Çıkar farklılıkları
e) Kişilik farklılıkları

85) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?
a) Barikat kurma
b) Lokavt ilan etme
c) Onur kırıcı davranışta bulunma ve tahrik
d) Yangın çıkarmak veya kendini yakma
e) İnsanlara ve çevreye zarar verebilecek bazı maddelerin fırlatılması

86) Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?
a) İnandırma
b) Akademik yardım alma
c) Ödüllendirme
d) Zor kullanma
e) Ceza verme

87) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?
a) Açık havada rüzgara karşı durmalıdır
b) Elleri ile gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır
c) Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır
d) Bol sıcak su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır
e) Gazlı ortamdan hemen uzaklaşmalıdır

88) Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?
a) Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olmalı
b) Balistik özelliği bulunmayan hafif araç olmalı
c) Yerli üretim olmalı
d) Tek kapılı araç olmalı
e) Sportif araç olmalı

89) Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?
a) Sözlü saldırı
b) Basit saldırı
c) Fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı
d) Olağan saldırı
e) Karmaşık saldırı

90) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergahlar oluşturmak
e) Güzergahta VIP’ye (önemli kişi) saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak

91) Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
a) Alan koruması
b) Karo düzeni
c) Bekleme formasyonu
d) Refakat koruma
e) Sabit koruma

92) Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?
a) Çemberin dışında
b) Çemberin önünde
c) Çemberin arkasında
d) Çemberin içinde
e) Çemberin sağ arka tarafında

93) Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hedef istihbaratı toplama
b) Kaçış
c) Hedef seçimi
d) Planlama
e) Saldırı

94) Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Koruma amiri
b) Önemli kişi
c) Koruma görevlisi
d) Önemli kişinin eşi
e) Trafik görevlisi

95) Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?
a) Hemzemin geçitler
b) Bina giriş ve çıkışları
c) Köprüler
d) İniş ve biniş noktaları
e) Otoyollar

96) Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?
a) Atış
b) Yakın koruma
c) Patlayıcı maddeler
d) Diksiyon (güzel ve etkili konuşma)
e) Yakın savunma

97) Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
a) Parmak izi alma
b) İfade alma
c) Olay yeri inceleme
d) Tanık dinleme
e) Olay yerini muhafaza altına alma

98) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
a) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET)
b) Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS)
c) Genel Kolluk-Özel Güvenlik El Ele
d) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
e) Genel Kolluk-Özel Güvenlik Alan Uygulaması

99) Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?
a) Olay yerini muhafaza eder
b) Delilleri inceler
c) Suç işleyeni yakalar
d) Genel kolluğa bilgi verir
e) Olayla ilgili tutanak tutar

100) Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri görevli olduğu alanlar sınırlıdır
b) Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir
c) Görev alanı, esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonu tarafından sınırları belirlenmiş alanlardır
d) Özel güvenlik görevlileri yetkilerini görevli oldukları sürede kullanabilirler
e) Özel güvenlik görevlileri silahlarını her zaman görev alanı dışına çıkarabilirler

 

91. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör çıkartma mandalı
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör tüpü
e) Gerdel

3) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) Kovan atma boşluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Tırnak emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

6) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
a) Şarjör
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Yerine getiren yay

7) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Alev kanalı

8) Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Gerdel
b) Tırnak
c) Tırnak yayı
d) Çıkarıcı
e) Kovan atma boşluğu

9) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği hızlı çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
e) İstinat boşluğunu almayı unutma

11) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

12) Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Hedef – arpacık – gez – göz
b) Gez – göz – arpacık – hedef
c) Arpacık – göz – gez- hedef
d) Göz – gez – hedef – arpacık
e) Göz – gez – arpacık – hedef

13) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Çıkarıcı
b) Horoz
c) Tırnak
d) Tetik korkuluğu
e) Kabza

14) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Şarjör yuvası
c) Yuva
d) Kabza
e) Hazne

15) 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Alışveriş merkezleri
b) Mahkeme salonları
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

16) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
c) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
d) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

19) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

20) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz–barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

22) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Ağır ateşsiz silahlar
e) El bombası

23) Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (kalibre)
c) Set
d) Namlu
e) Hatve

24) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

25) Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Barut miktarı
b) Namlu uzunluğu
c) Tetiğin sert çekilmesi
d) Çekirdek ağırlığı
e) Yiv ve setlerin sayısı

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 5813 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.