97.Özel Güvenlik Sınavı Soru ve Cevapları

27 Mayıs 2022 tarihinde yayinlandi

Soru ve cevaplar, EGM tarafından açıklanmıştır.

 

97. SINAV (A) GRUBU

 

 

1. Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari para cezası
B) Adli para cezası
C) İlgili kişi, kurum, kuruluşun özel güvenlik izninin, özel güvenlik şirketinin faaliyet izninin iptali
D) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamama
E) Hapis cezası

2. Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?
A) Bir ay süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
B) Altı ay süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
C) Bir yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
D) Beş yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
E) Süresiz olarak özel güvenlik alanında çalışamama

3. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine (Değişik: Türk Borçlar Kanunu 64.Maddesine), Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanırlar
B) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. maddesine göre zor ve silah kullanırlar
C) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre zor kullanırlar
D) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 8. Maddesine göre zor kullanırlar
E) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesine göre zor kullanırlar

4. Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?
A) Kamu kurumlarında görev yapmaları durumunda
B) Görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri durumunda
C) Herhangi bir kamu binası sınırları içerisinde suç işlemeleri durumunda
D) Yabancı ülke vatandaşları dışında sadece Türk vatandaşlarına karşı suç işlemeleri durumunda
E) Çalışma izni olmaksızın çalışırken suç işlemeleri durumunda

5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır?
A) En az önlisans mezunu olmak
B) En az 21 yaşını doldurmuş olmak
C) En az beş yıl süreyle özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak
D) Silah ve atış eğitimi dahil olmak üzere en az 120 saatlik özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
E) Görevin ve işyerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
B) Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz
C) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz
D) Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedemez
E) Taraflar iş sözleşmesini, İş Kanunu hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler

7. Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ateşli silahını her zaman ve her yerde kullanabilir
B) Ateşli silahını görev alanı dışında kullandığından bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
C) Yemek yediği yer de görev alanı sayılır
D) Üzerinde üniforma olması nedeniyle ateşli silahını kullanmasında sakınca yoktur
E) Mehmet’in kavgayı ayırması kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir görev olması nedeniyle ateşli silah kullanma yetkisine sahiptir

8. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?
A) Sendikal hakların kullanılmasının engellemesi
B) Hakaret
C) Nefret ve ayrımcılık
D) Haberleşmenin engellenmesi
E) Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

9. Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Emir yerine getirilir
B) Emir yerine getirilmez
C) Emir yazılı olarak verilmiş ise yerine getirilir
D) Aynı emir bir üst özel güvenlik amiri tarafından da yazılı olarak tekrarlanırsa yerine getirilir
E) Aynı emri işveren ve üst özel güvenlik amiri beraberce yazılı olarak verirlerse yerine getirilir

10. Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlileri, şirket yöneticisi tarafından talimat verilmesi şartı ile her hal ve yerde elle üst araması yapabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri hiçbir kısıtlama olmadan görev yaptıkları alanda elle kişilerin üstlerini arayabilirler
C) Özel güvenlik görevlileri hiçbir halde elle üst araması yapamazlar
D) Özel güvenlik görevlileri mevzuatta düzenlenmiş hallerle kısıtlı olmak kaydı ile genel kolluğun gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilirler
E) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik sorumlusu tarafından talimat verilmesi şartı ile her hal ve yerde elle üst araması yapabilirler

11. Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunulabilir?
A) Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
B) Hırsızlık
C) Güveni kötüye kullanma
D) Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
E) Kişisel verilerin kaydedilmesi

12. Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir?
A) Zapt etme yetkisi
B) Müsadere etme yetkisi
C) Zor kullanma yetkisi
D) El koyma yetkisi
E) Emanete alma yetkisi

13. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ateşli silahların, bunların fişek ve tesisatlarının özel oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur
B) Ateşli silahların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur
C) Ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır
D) Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından ateşli silahlara Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir
E) Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz

14. Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?
A) Beş gün ücretli izin
B) Yedi gün ücretsiz izin
C) Üç gün ücretli izin
D) On gün ücretsiz izin
E) On beş gün ücretsiz izin

15. 4857 sayılı İş Kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genel bakımdan özel güvenlik görevlisinin haftalık çalışma süresi en çok 55 saattir
B) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin ara dinlenmesi bir saattir
C) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir
D) Özel güvenlik görevlisi günde 11 saati aşmamak koşulu ile çalışabilir
E) Kadın özel güvenlik görevlilerine bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde, göreve başlayan özel güvenlik görevlilerini bildirim yükümlülüğü yoktur
B) Özel güvenlik birimlerinde, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirilmesi yükümlülüğü yoktur
C) Özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde, görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yer değişimlerini bildirim yükümlülüğü yoktur
D) Kurum ve kuruluşların ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerde göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimlerinin yapılmasına dair yükümlülük yoktur
E) Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde hizmet alan kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur

17. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur?
A) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
B) Kamu görevlisinin ticareti
C) Zimmet
D) Dolandırıcılık
E) Güveni kötüyü kullanma

18. Spor müsabakasında, birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
A) Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
B) Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
C) İdari para cezası verilir
D) Altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
E) Hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır

19. Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
A) Herhangi bir işlem öngörülmemiştir
B) Ali idari para cezası ile karşılaşacaktır
C) Ali hapis cezası ile karşılaşacaktır
D) Ali altı ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
E) Ali yalnızca uyarılacaktır

20. İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumda katılabilir?
A) Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması
B) Özel güvenlik görevlisinin sayısının artırılması veya azaltılması
C) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğinin değiştirilmesi
D) Koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması
E) Denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırılması

21. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B) Üniformalı ve tam teçhizatlı olmalıdır
C) Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir
D) Görev bölgesini kontrol altında tutmalıdır
E) Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durmak suretiyle çevre gözetlenmelidir

22. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?
A) Genel güvenliği korumak
B) Suçları işlenmeden önce önlemek
C) Suç işlendikten sonra müdahale etmek
D) Vatandaşlara yardımcı olmak
E) Suçluların ifadesini almak

23. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı detektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?
A) Silahı emanete alarak şahsı bırakırlar
B) Şahsı silahı ile birlikte içeri alırlar
C) Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler
D) Şahsı bir daha silahı yanında taşımaması konusunda uyararak bırakırlar
E) Şahıs hakkında herhangi bir işlem yapmazlar

24. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
A) Suç işlenmesi halinde olaylara müdahale etmek
B) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak
C) Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı olanları yakalamak
D) Kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emanete almak
E) Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek

25. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?
A) Başlık bölümü
B) Metin bölümü
C) Yorum bölümü
D) Tarih ve saat bölümü
E) İmza bölümü

26. Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tutanaklar A4 veya A5 kağıtlara yazılmalıdır
B) Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalıdır
C) Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla kurşun kalemle de yazılabilir
D) Tutanak üzerinde silinti, kazıntı veya ilave yapılmamalıdır
E) Tutanaklar bilgisayar ile yazılabileceği gibi, okunaklı olmak kaydıyla el yazısı ile de yazılabilir

27. 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir?
A) 12 saat
B) 24 saat
C) 48 saat
D) 60 saat
E) 72 saat

28. Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?
A) Spor müsabakalarında
B) AVM girişlerinde
C) Özel kurumların girişinde
D) Site girişlerinde
E) Kamu kurum ve kuruluşları girişinde

29. Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?
A) Biyolojik bulgular
B) Kimyasal bulgular
C) Fiziksel bulgular
D) İz bulgular
E) Psikolojik bulgular

30. AVM’de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir?
A) Göz rengi
B) Çocuk sayısı
C) Şüphelinin eşinin ne iş yaptığı
D) Yakalama nedeni
E) Eğitim durumu

31. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?
A) Maliyet-fayda dengesi gözetilmelidir
B) Caydırıcı olmalıdır
C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmelidir
D) Güvenlik planlaması önemli olduğundan her zaman en pahalı cihazlar kullanılmalıdır
E) Dinamik olmalıdır

32. Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir?
A) Önleyici
B) Adli
C) Koruyucu
D) Yardım
E) Engelleyici

33. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur?
A) Kişiyi duyarlı kapıdan (kapı detektörü) geçirebilir
B) Kişiyi el detektörü ile arayabilir
C) Çanta ve eşyaları X-ray cihazından geçirebilir
D) Aracın torpido kısmını el ile arayabilir
E) Gerektiğinde narkotik veya patlayıcı tespit köpeği gibi görev hayvanları ile kontrol edebilir

34. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?
A) Rutin devriye
B) Planlı devriye
C) Geri dönüşlü devriye
D) Dairesel devriye
E) Karesel devriye

35. Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
A) Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim ederler
B) Tabancayı imha için MKE’ne göndermek üzere emanete alıp, şahsın gitmesine müsaade ederler
C) Kolluğa iletmek üzere tabancayı emanete alarak şahsı bırakırlar
D) Şahsı içeri almazlar geri çevirirler
E) Tabancayı emanete alıp, şahsa ruhsat çıkartıp getirmesini söyleyerek gitmesine müsaade ederler

36. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir?
A) Dinamik olmalı
B) Caydırıcı olmalı
C) Özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilmeli
D) Maliyet/fayda dengesi gözetilmeli
E) Kişilerin yaşantılarını zorlaştırmalı/kısıtlamalı

37. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?
A) Müşteri haklıdır düşüncesiyle arama ve kontrol için ısrar etmez ve Bahattin’in girişine izin verirler
B) Bahattin’i ikna ederek yalnızca üst araması yaparlar
C) Bahattin’i ikna ederek yalnızca eşyalarını ararlar
D) Bahattin’in üstü ve eşyalarını zorla da olsa ararlar
E) Arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin’i zorlamazlar fakat içeri girmesine izin vermezler

38. Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile Veli’nin yaptığı hatalardan biridir?
A) Emniyet şeridinin çekilmesi
B) Yetkisiz kişilerin olay yerine girmemesi
C) Bomba ve patlama olaylarında olay yerine girildiği halde bunun inceleme ekibine bildirilmesi
D) Olay yerinin dışındaki iz, eşya veya maddelerin olay yerine bırakılmaması
E) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi

39. Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar?
A) Üç yıldan sekiz yıla kadar
B) Üç yıldan on yıla kadar
C) İki yıldan yedi yıla kadar
D) İki yıldan on yıla kadar
E) Bir yıldan dört yıla kadar

40. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
A) Tabanca
B) Cop
C) Göz yaşartıcı gaz
D) Kelepçe
E) Fiziki engeller

41. Aşağıdakilerden hangisi CCTV sistemlerinin bileşenlerinden birisi değildir?
A) Kamera
B) Monitör
C) Kayıt cihazı
D) Parmak izi okuyucu
E) Lens

42. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
A) Barkod okuyucu
B) Monitör
C) Flaşör
D) Detektör
E) Turnike

43. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
A) Alarm sistemi
B) Metal detektör
C) X-Ray cihazı
D) Tel örgü
E) CCTV

44. Bir tren garında yolcuların kullandığı girişe hangi güvenlik cihazının konulmasına gerek yoktur?
A) Kapı tipi metal detektör
B) X-Ray
C) El tipi metal detektör
D) Parmak izi okuyucusu
E) Güvenlik kamerası

45. Kontrol noktalarında bazı kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangileri bu kategoride değerlendirilmezler?
A) Hastalar
B) Hamileler
C) Yaşlı kişiler
D) Sporcular
E) Engeliler

46. Kanaması durdurulamayan bir yaralıda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
A) Hastanın sıcaklığı düşer
B) Hastanın cilt rengi solar
C) Beyine yeteri kadar oksijen gitmediği için bilinci bulanır, kapanır
D) Hastanın tansiyonu (kan basıncı) düşer
E) Solunumu ve nabzı yavaşlar

47. Aşağıdakilerden hangisi, yaralının değerlendirilmesi kapsamında değildir?
A) Yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B) Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
C) İlkyardım önceliklerini belirlemek
D) Güvenli bir müdahale sağlamak
E) Ortamı havalandırmak

48. Aşağıdakilerden hangisi, sıcaktan daha çok etkilenir?
A) Normal kiloda olanlar
B) 65 yaşın altındakiler
C) 5 yaş üzerindeki çocuklar
D) Kalp ve tansiyon hastaları
E) Yeterli miktarda su içenler

49. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Kurtarma”nın kapsamında değildir?
A) Yaralının yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmesi
B) Yaralının kırık ve kanamasına müdahale edilmesi
C) Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D) Yaralının hareket ettirilmemesi
E) Yaralının sıcak tutulması

50. Burkulma ve burkulmada ilk yardımla ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Zorlamalar sonucu oluşur
B) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır
C) Sıkıştırıcı bir bandajla eklem tespit edilir
D) Bölge aşağı sarkıtılır
E) Eklem hareket ettirilmez

51. Sedye ile taşıma tekniği ile ilgili hangi şık yanlıştır?
A) Güçlü olan ilkyardımcı hastanın ayak kısmında olmalıdır
B) Hastanın başı gidiş yönünde olmalıdır
C) Sedye yatay konumda olmalıdır
D) Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
E) Hasta düşmenin önlenmesi için sedyeye bağlanmalıdır

52. Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili yazılanlardan hangisi yanlıştır?
A) Herhangi bir ateşli hastalık sonucu oluşabilir
B) Genellikle 10 yaşından büyük çocuklarda görülür
C) Vücut sıcaklığının 38° C’nin üstüne çıkmasıyla oluşur
D) Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesine ıslak bez konulur
E) Oda sıcaklığında küvete sokulur

53. Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yaralı sudan çıkarılır
B) Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir
C) Hasta sırtüstü yatırılıp karnına bastırılarak yuttuğu sular çıkarılmaya çalışılır
D) Gerekiyorsa Temel Yaşam Desteği uygulanır
E) Derhal tıbbi yardım istenir (112)

54. Aşağıdaki yaralı taşıma tekniklerinin hangisini uygulamak için en az 2 kişi gereklidir?
A) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
B) Omuzda taşıma
C) Sırtta taşıma
D) İlkyardımcının omzundan destek alarak taşıma
E) Kucakta taşıma

55. Özel güvenlik görevlisi Hasan; bilinci kapalı bir kişi ile karşılaştığında solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat etmesi gerekir?
A) Kırılan dişlere
B) Gıdalara
C) Kravatın sıkmasına
D) Dile
E) Ağza alınan para, oyuncak gibi küçük cisimler

56. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?
A) Deprem
B) Kuraklık
C) Çığ
D) Sel
E) Tusunami

57. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?
A) Parlayıcıdırlar
B) Alevli yanarlar
C) Su ile söndürülemezler
D) Kor oluşturarak yanarlar
E) Boğma yöntemiyle söndürülürler

58. Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?
A) Fiziksel kayıplar doğurur
B) Sosyal kayıplar doğurur
C) Ekonomik kayıplar doğurur
D) Toplumun baş etme kapasitesi yeterlidir
E) Normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurur

59. Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su
B) Köpük
C) Kuru kimyevi toz
D) D tozu
E) Halokarbon

60. Ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 110
B) 155
C) 156
D) 112
E) 187

61. Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer?
A) Soğutma
B) Boğma
C) Üfleme
D) Dağıtma
E) Yakıtı giderme

62. Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre, hangi boyalı alanı gösterir?
A) Mavi
B) Kırmızı
C) Sarı
D) Yeşil
E) Beyaz

63. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir?
A) Kesinlikle panik yapmayınız
B) Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz
C) Çök – Kapan – Tutun hareketini yapınız
D) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayınız
E) Asansörü kullanarak derhal bulunduğunuz yeri terk ediniz

64. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisi değildir?
A) ALO 191
B) YEDAM
C) AMATEM
D) KADES
E) ÇEMATEM

65. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık oluşturan maddelerin, vücuda temel alınma yollarından birisi değildir?
A) Solunum yoluyla alma
B) İğne kullanarak alma
C) Toz halinde burundan çekerek alma
D) Deri üzerine sürerek alma
E) Yutarak alma

66. Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umursanmak
B) Değerli olmak
C) Paylaşmak
D) Sevilmek
E) Etkilemek ve yönlendirmek

67. Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşınızdakini iyi tanımak
B) Ailenizi iyi tanımak
C) Konuşurken nelere dikkat edileceğini iyi bilmek
D) Kendinizi tanımak
E) Karşınızdaki kişinin tüm fikirlerini kabul etmek

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?
A) Haber etmek
B) Güven vermek
C) Anlaşılmak
D) İnandırıcı olmak
E) Empatik olmak

69. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?
A) Korku
B) Endişe
C) Alınganlık
D) Kararsızlık
E) Resmiyet ve samimiyet

70. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
A) Kaş
B) Ağız
C) Yüz
D) El
E) Ayak

71. İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
A) Beden dili
B) Sözcükler
C) Ses tonu
D) Düzgün giyim
E) Teknolojiyi kullanma

72. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
A) Konuşanı rahatlatın
B) Soru sorun
C) Zaman tanıyın
D) Yargılayın
E) Söylenenlere ilgi gösterin

73. Önyargı nedir?
A) Diğer kişilere karşı tepkilerimizdir
B) Değerler sistemidir
C) Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden peşin bir karara varmış olma durumudur
D) Bireyin ortaya koyduğu tutum ve davranışlardır
E) Maddi kültür ögeleridir

74. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) İletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B) İletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C) İletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D) İletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir
E) İletişime girdiğimiz insanı yüceltmektir

75. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir?
A) İletişim
B) Süreç
C) Konuşma
D) Dinleme
E) İkna

76. İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?
A) Samimi ilişkiler gelişmesine fırsat verdiği için
B) Geri-bildirime ihtiyaç duyulmasını önlediği için
C) Kişileri yargılamadan sonuca ulaşmayı sağladığı için
D) Mesajın başarılı şekilde iletilmesini kolaylaştırdığı için
E) İletişimin olumsuz etkilerinin fark edilmesini kolaylaştırdığı için

77. İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Olumlu iletişim kurmaya
B) İletişim engeline
C) Sempati duymaya
D) Hoşgörü ortamına
E) Anlamaya

78. Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?
A) Bölgede bulunan tali yolları kapatmak
B) Kalabalığı tahliye için Belediyeden otobüs talep etmek
C) Kalabalığı çember içine alarak güvenliğini sağlamak
D) Kalabalık tamamen dağılana kadar izlemek
E) Ses yükseltici cihazlarla veya yüksek sesle bağırarak grubu sakinleştirmeye ve paniği önlemeye çalışmak

79. Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sinüsleri etkiler, ağız ve burun salgıları artar
B) Cilt ve gözlerde yanma ve batma hissi olur
C) Kulaklarda yanma olur
D) Mide bulantısı yapabilir
E) Öksürük yapabilir

80. “Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleri ile farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz.” Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir?
A) Provokatör
B) İhtiyatlı
C) Destekleyici
D) Atılgan
E) Tesir altında kalan

81. “Kimyasal maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunmaktadırlar. Bu maddeler kullanılırken bulundukları hal, kullanım amaçları ve yayılacakları alana göre farklı yayma yöntemleri geliştirilmiştir.“ Aşağıdaki yöntemlerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddeleri yayılma yöntemlerinden birisi değildir?
A) Damlama ile yayma
B) Yanma ile yayma
C) Patlama ile yayma
D) Aerosol ile yayma
E) Sisleme ile yayma

82. “Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme ……. , çünkü……..” Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.
A) Çok kolaydır – güvenlik görevlilerine güvenirler
B) İmkânsızdır – heyecanlanmışlardır
C) Gereği yoktur – o an insanlar zaten kimseyi duymazlar
D) Çok basittir – zaten çıkış yön levhaları mevcuttur
E) Çok zordur – panik korku ve bilgisizliğin ortaya çıkardığı bir şuursuz bir harekettir

83. Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?
A) Hat düzeni
B) Kama düzeni ve sağa destekli hat düzeni
C) Çatı düzeni
D) Çember ve çatı düzeni
E) Yürüyüş düzeni

84. Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?
A) Yeteri kadar kuvvetle gidip şahsı yakalayıp derhal sahadan dışarı çıkartmalı
B) Saha ortasında şahsı durdurup, üzerini elle arayıp, kelepçe takarak dışarı çıkartmalı
C) Şahsın yorulmasını ve kendiliğinden çıkmasını beklemeli
D) Şahsı yakaladıktan sonra sahadan çıkartmadan önce mutlaka kimlik tespiti yapmalı
E) Şahsı bedeni kuvvetle etkisiz hale getirmeli, daha sonra copla vurarak dışarı çıkarmalı

85. Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumun huzuru bireylerin ve işyerlerinin güvenliğinden geçer
B) Alınan tedbirler kalabalığın özelliğine göre değişir
C) Güvenlik görevlisi toplum psikolojisini iyi bilmelidir
D) Toplumsal tepkilerden daha çok bireysel tepki önemlidir ve bunun için daha fazla güvenlik tedbiri alınmalıdır
E) Güvenlik görevlisi olaylara profesyonelce yaklaşmalı ve davranmalıdır

86. Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en etkili yöntemlerinden birisi uzlaşma diğer adıyla kazan-kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır?
A) Hem benim isteklerimi, hem de senin isteklerini karşılayacak bir çözüm bulalım
B) Benim istediğim olmazsa, senin istediğin de olmasın
C) Benim istediğim olacak, ama senin istediğin olmayacak
D) Benim isteğim önemli değil, yeter ki senin isteğin olsun
E) Bizim isteğimiz önemli değil yeter ki başkası kazansın

87. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz?
A) Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B) Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C) Bayrak ve flama taşıyarak marş söyleme
D) Topluluğun çevresine kadın ve çocukların dizilmesi
E) Güvenlik görevlileriyle olumlu diyalog kurarak alanın kendilerine terk edilmesini sağlama propaganda yapma

88. İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır
B) Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
C) Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder
D) Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer
E) Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar

89. Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşyeri koruma
B) Özel koruma
C) Çağrı üzerine koruma
D) Konut koruma
E) Yakın koruma

90. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
A) Yakalama
B) El koyma
C) Göz altına alma
D) Muhafaza altına alma
E) Arama

91. Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Eylemin kesin ve kati olması
B) Eylemin etkisinin büyük olması
C) Panik ve tedirginlik oluşturması
D) Güven ve emniyet hissi oluşturması
E) Saldırganın kaçmaya zaman bulması

92. Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

A) 90
B) 120
C) 180
D) 360
E) 190

93. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?
A) Tarım Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

94. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) 18 yaşını doldurmuş olmalıdır
B) Protokol ve görgü kurallarını çok iyi bilmelidir
C) Silahlı özel güvenlik ise silahını iyi kullanmalıdır
D) Askerlik hizmetini mutlaka tamamlamış olmalıdır
E) Disiplinli olmalıdır

95. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?
A) Sürücüler
B) Ekip amiri
C) Koruma amiri
D) Koruma görevlileri
E) Sağlık görevlileri

96. Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
E) 6

97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir?
A) Suçları araştırma
B) Telefon dinleme
C) Teknik takip
D) Genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına alma
E) Parmak izi alma

98. Özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir?
A) Mezarlık müdürü
B) Güvenlik müdürü
C) Genel kolluk amiri
D) Özel güvenlik sorumlusu
E) Belediye başkanı

99. Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) KAAN
B) ÖGNET
C) PATBİS
D) ASİP
E) KAHAN

100. Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
A) İl emniyet müdüründen
B) Mülki amirden
C) İl spor güvenlik kurulundan
D) Savcıdan
E) Müsabaka güvenlik amirinden

 

97. SINAV SİLAH

 

1. Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
B) Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması
C) Işığa ve sese karşı duyarlı olması
D) Ses, ısı, ışık, yayması ve radyasyon etkisi yapması
E) Sis ve yangın meydana getirmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?
A) Set
B) Yiv
C) Fişek yatağı
D) Fişek yatağı rampası
E) Sürgü

3. Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?
A) Şarjör kapak kilidi
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör gövdesi
D) Şarjör yayı
E) Gerdel

4. Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
A) Takma işlemine büyük parçalardan başlanır
B) Takma işleminde önce şarjör takılır
C) Sürgü tutucu pimi öncelikli olarak yerine takılır
D) Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir
E) Takma işlemi sökülme işlemindeki gibi kurala bağlı değildir

5. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?
A) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek
B) Silahla şaka yapmamak
C) Ele alınan silahın her zaman dolu olduğunu kabul etmek
D) Silah temizlerken veya söküp takarken namluyu ölü noktaya çevirmek
E) Silah alındığında gerekli kontrolleri yapmak, silahın boş olduğundan emin olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
A) Silahlar ateş hattında, atış öğretmeninin talimatından önce doldurulur
B) Atış hattının gerisinde iken silah kurulur ve doldurulur
C) Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
D) Silah, atış hattında tutukluk yaptığında geriye dönülerek atış eğitmenine uzatılır
E) Atış esnasında arızalanan silahla onarımı yapılmadan atışa devam edilir

7. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin, silahının tutukluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?
A) Şarjörü çıkartmadan doldur boşalt yapmalıdır
B) Silahı atış gözlemcisine çevirmelidir
C) Atış nezaretçisinin komutlarına uygun hareket etmelidir
D) Silahın namlusundan bakarak kontrol etmeli ve tornavida ile fişeği çıkarmalıdır
E) Silahı havaya doğru çevirerek tetiğe sert bir şekilde basmalıdır

8. Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
A) Namlu canlı hedefe gelmeyecek ve tehlike oluşturmayacak ölü noktaya çevrilir
B) Şarjör tabancadan çıkartılır
C) Sürgü geri çekilip bırakılarak fişek yatağında fişek varsa çıkartılır
D) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
E) Şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılır

9. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir
B) İş yeri bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evine götürebilir
C) Bulundurma ruhsatı, meskende ve işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir
D) Silah bulundurma ruhsatı olanlar atış poligonunda atış yapacaksa Mülki Amirden nakil belgesi almak zorundadır
E) Taşıt araçları, silah bulundurmada işyeri ve mesken olarak sayılmazlar

10. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Namlu hedef istikametinde tutulur
B) Atış nezaretçisinin komutu ile hareket edilir
C) Bir kişi atış yaparken, atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur
D) Hedef hattında kimsenin olmadığından emin olunur
E) Atış esnasında silah tutukluk yapar ise silah ile birlikte geriye dönülmez

11. Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdek ağırlığı
B) Barut miktarı
C) Rüzgar
D) Şarjör kapasitesi
E) Hava ısısı

12. Nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
A) Nişan tertibatı
B) Ateşleme tertibatı
C) Boş kovan atma tertibatı
D) Sürgü kapak takımı
E) Horoz tertibatı

13. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
A) Kapsül
B) Horoz
C) Namlu
D) Hatve
E) Tetik

14. Yarı otomatik tabanca nedir?
A) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır
B) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır
C) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır
D) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
E) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır

15. İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?
A) Sürgü tutucu pimi
B) Tetik manivelası
C) İğne ve yayı
D) Yerine getiren yay
E) Kilitleme dişlisi

16. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
A) Atıcının atış esnasında geriye yatma temayülü
B) Tetiğin birden güç uygulayarak değil, ezerek çekilmesi
C) Dikkatin arpacık yerine hedefte toplanması
D) Silahın patlama sesi ile silahı ileri itme
E) Acele tetik çekme

17. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
A) Çap
B) Namlu
C) Yiv ve setler
D) Fişek rampası
E) Fişek yatağı

18. Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?
A) Gez
B) Arpacık
C) Namlu
D) Yerine getiren yay ve mili
E) Horoz

19. Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür
B) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
C) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir
D) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur
E) Bütün tabancaların fişek çapı aynıdır

20. Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?
A) Emniyet mandalı
B) Yerine getiren yay mili
C) Tırnak
D) Kilitleme dişleri
E) Namlu kilidi

21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
B) Silahı eline aldığında şarjörü çıkartmadan, sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
C) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
D) Silah ile her türlü şakadan kaçın
E) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

22. Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?
A) Silahı emniyete almamızı sağlar
B) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E) Tabancanın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar

23. Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirler için söylenemez?
A) Atış hattı ile hedef hattı arasında ve hedef hattı arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır
B) Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz
C) Silahlar atış hattından önce komuta gerek olmadan doldurulur ve boşaltılır
D) Atış eğitimcisi izin vermedikçe hiç kimse atış hattını geçmez ve komutsuz hedef kontrolü yapmaz
E) Atışı bitenler oluşturulacak bir istasyonda eğitmen veya atış nezaretçileri tarafından silah kontrolü yapıldıktan sonra atış alanından çıkarılır

24. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
B) Horozun elle kurulup, tetiğin çekilmesi ile horozu düşüren sistemdir
C) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında silahın otomatik çalışma özelliğidir
E) Silahlarda böyle bir özellik yoktur.

25. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Her silaha dolu muamelesi yapılmalı
B) Her zaman ve her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalı
C) Atış yapmaya karar vermedikçe namlu ölü noktaya tutulmalı
D) Atış yapmaya karar vermedikçe parmak tetik korkuluğunun içine sokulmamalı
E) Hedef ve çevresine dikkat edilmeli

 

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 818 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.