Hizmetiçi Eğitim Atışları

30 Haziran 2010 tarihinde yayinlandi

Em.Gn.Md.lüğünün “HİZMETİÇİ EĞİTİM ATIŞLARI” hakkındaki emri aşağıya aynen alınmıştır. 

 

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı   :  B.05.1.EGM.0.52.45259/(63191) 99094                                     28/05/2010

Konu  :   Hizmetiçi Eğitim Atışı Hakkında

İlgi      :    a) 26.09.2006 tarihli Bakanlık Makamı Oluru.
b) 18.05.2007 tarihli Bakanlık Makamı Oluru.
c) 14.03.2007 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.03/1793- 51720 sayılı emir yazımız.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33’üncü maddesi 8’inci fıkrası; “Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmetiçi eğitim atışı yaptırılır.” hükmüne amirdir. Bu hüküm doğrultusunda, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden, istihdam edenler tarafından hizmetiçi eğitim atışı yaptırılmaları zorunludur.  

Silahlı özel güvenlik izni olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yıllık hizmetiçi eğitim atışları bağlı bulunduğu Valilik sınırları içerisinde Bakanlıkça işletme izni verilmiş özel atış poligonlarında özel güvenlik eğitim kurumları tarafından yaptırılabileceği gibi, sorumluluk bölge esasına göre kurum/kuruluş ve şirketin bulunduğu Valilik sınırları içerisinde Jandarmaya ait poligonlarda veya İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları, Polis Meslek Yüksekokulu veya Polis Meslek Eğitim Merkezine bağlı poligonlarda yapılacak olup, poligon olmaması yada yetersiz kalması durumunda Valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde de yapılabilecektir.

A- ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPTIRILACAK ATIŞLAR

Kurum/kuruluş veya hizmet veren şirket bünyesinde fiilen silahlı olarak çalışan özel güvenlik görevlilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yerinde eğitim verilmesi ile ilgili 14’üncü maddesi 2’nci fıkrası “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir” hükmü çerçevesinde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışları Bakanlığımızdan faaliyet izni alan herhangi bir Özel Güvenlik Eğitim Kurumu üzerinden de eğitim ve atış için gerekli şartların (Poligon) sağlanması durumunda yapılabilecektir. Hizmetiçi eğitim atışlarının Özel Güvenlik Eğitim Kurumları üzerinden özel poligonlarda yapılması durumunda atış yaptıracak olan ekipte atış eğitimcisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi hazır bulundurulacaktır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 mermiyi kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri atış sorumlusu, poligon sorumlusu ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve muhafaza edilecektir. Özel poligonda yaptırılacak atışlar en az 15 gün öncesinden ilgili Emniyet Müdürlüğünün Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir. Ayrıca, özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak ders veren ve hizmetiçi eğitim atışı yaptırılmasında görev alacak olan ek ders görevlileri özel güvenlikle ilgili tüm eğitimlerin toplamında yönetmeliğin 33’üncü maddesinin altıncı bendindeki “Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar.” belirtilen saat sınırlamasına uyacaklardır.

B- GENEL KOLLUK TARAFINDAN YAPTIRILACAK ATIŞLAR

Bakanlık Makamının 26.09.2006 ve 18.05.2007 tarihli Olurları ve 14.03.2007 tarih ve 51720 sayılı emir yazımız doğrultusunda, ülke genelinde bir bütünlük dâhilinde uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi ve görev dağılımından kaynaklı olarak karşılaşılan birtakım sorunların giderilebilmesi için özel güvenlik sınavları başta olmak üzere, Bakanlığımız adına özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak yürütülen sınav, temel/yenileme ve hizmetiçi eğitim atışları gibi hizmetler, “Tüm özel güvenlik faaliyetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve atış poligonlarının bu faaliyetlerin ifa edildiği süre ile sınırlı olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı emrine tahsisi ve bu hizmetlerin ücreti mukabilinde Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi üzerinden yerine getirilmesi…” hükmü çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden ücreti mukabilinde yürütülmektedir. Genel Kolluk tarafından yaptırılacak olan hizmetiçi eğitim atışları aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1-GENEL ESASLAR

Hizmetiçi eğitim atışları, sorumluluk bölge esasına göre Polis ya da Jandarma nezaretinde yaptırılacak olup, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı poligonlarda Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin dönem atışları göz önünde bulundurularak ve ilgili birimlerle koordineli olarak planlanacaktır. Jandarma Komutanlıklarının müsait olmaması durumunda Jandarma bölgesinden gelen talepler Emniyet Müdürlüklerince olumlu olarak değerlendirilecektir.

Atışlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönergesi esas alınacak olup, bahse konu yönergede yapılacak olan her türlü değişikliğe uyulacaktır. Atış yapacak özel güvenlik görevlisi sayısı göz önüne alınarak oluşturulacak atış komisyonu; bir atış amiri başkanlığında atış gözetmeni, poligon görevlisi, sağlık ekibi ve idari personelden oluşacak ve yine bahse konu yönergenin ilgili hükmündeki sağlık tedbirleri alınacaktır.

Valiliklerimiz, silahlı özel güvenlik görevlilerinin yapacağı silah atışları için takvim yılını esas alarak, 1 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında dönemler halinde, hava şartları ve poligonların açık/kapalı oluşlarını göz önünde bulundurarak atışlar toplu yapılmak üzere planlama yapacaktır. Atış yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atış tarihleri önceden planlanarak duyurulacaktır. Yılsonu ücret ödenmesinde sorun yaşanmaması için Aralık ayında atış planlanmayacaktır.

Atış yapmak üzere toplanan personel Ek-1’de bulunan, başarılı bir atış için atışta uyulacak kurallar, kullanılacak tabanca veya uzun namlulu silahın özellikleri, sökülüp takılması gibi hususlarda bilgilendirilecek olup, emniyet kuralları doğrultusunda tehlikeli olabilecek unsurlardan arındırılmış olan özel güvenlik personelin atış alanına girmesine müsaade edilecektir.

Silahlı özel güvenlik izni olan yerlerde yapılacak denetlemelerde silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışlarını yaptıklarını belgelemeleri bakımından Ek-2’deki taslağa uygun olarak hazırlayacakları “Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defteri”ni atış yapmaya geldiklerinde yanlarında hazır bulunduracak ve atıştan sonra dolduracaklardır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 mermiyi kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri atış sorumlusu, poligon sorumlusu ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve muhafaza edilecektir.Bahse konu defter silahlı görev yapılan yerde muhafaza edilecektir.  

Özel güvenlik eğitimlerinde (temel, yenileme, hizmetiçi) kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak yere nakli, silah yol nakil belgesi almak kaydıyla silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yapılabilecektir. Atış yapacak olan personeli istihdam eden kurum/kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahlar da kullanılabilecektir.  

Atışta görev alacak personele en fazla günlük 6 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saat ve yıllık 300 saat üzerinden ek ders ödemesi yapılabileceğinden planlamada bu husus dikkate alınacaktır.

2-KISA NAMLULU SİLAHLA YAPILACAK ATIŞLAR

Yapılacak planlamalar kısa namlulu silah atışları için günlük 60 kişi atış yapacak şekilde olacaktır. Atışlar 15 metre mesafeden ve Ek-3’deki hedefe yapılacaktır. Atışların 25 fişekten daha fazla adetle yapılmasının talep edilmesi durumunda sarf edilecek her 25 fişek için ayrı ücretlendirme yapılacaktır. Atış yapacak 60 özel güvenlik görevlisinden sonraki her 20 kişi için atışlarda görev alacak gözetmen personel sayısı 1 kişi artırılabilecektir. 60’dan fazla kişinin atış yapması durumunda atış yapacak olan özel güvenlik görevlisi sayısına göre görevlendirilecek personel sayısı ve ücretlendirme tablo şeklinde Ek-4 de gösterilmiştir.

3-UZUN NAMLULU SİLAHLA YAPILACAK ATIŞLAR

Uzun namlulu silahla görev yapan özel güvenlik görevlilerine sadece uzun namlulu silah atışı yaptırılacak, uzun namlulu silah atışları Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirlikleri koordinesinde Özel Harekât ve / veya ilgili Şube Müdürlüklerince yaptırılacaktır. Uzun namlulu silah atışları 50 metreden ve Ek-3’deki hedefe yapılacaktır. Atış yapanlar için planlama 25 kişi üzerinden yapılacak olup bu atışlarda 1 atış amiri, 2 atış gözetmeni, 1 poligon görevlisi ve 2 sağlık memuru olmak üzere azami 6 personel görevlendirilecektir. Ancak atış yapacak olan özel güvenlik görevlisinin 25 kişiden fazla olması durumunda her 10 kişi için atış gözetmen sayısı bir kişi artırılacaktır. (Örn. 35-45 özel güvenlik görevlisi için 3’ü atış gözetmeni olmak üzere görev alacak personel sayısı 7 kişi olarak planlanacaktır.)

4-GÖREVLENDİRME VE DENETİM

Özel güvenlik görevlisi hizmetiçi eğitim atışlarının planlaması ve koordinasyonu Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliklerince yapılacak olup, atış poligonlarındaki idari işlemler yine Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği personelince yerine getirilecektir.
Özel güvenlik personeline hizmetiçi eğitim atışının yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi esnasında öncelikle personelin mevcut kurum/kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde iki aydan fazla fiilen çalışıp çalışmadığına bakılacaktır. Hizmetiçi eğitim atışının yaptırılmadığı tespit edilen personel ile ilgili olarak ilgili kurum/kuruluş veya şirkete atış planlamasına dahil olması için makul bir süre (1 hafta-30 gün arası) verilecek, sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personelin tespit edilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluş veya şirkete, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 20’nci maddesinin (d) fıkrası “22’nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.” hükmü uygulanacaktır.  

Yukarıda belirtilen hususlarda uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilerek herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa B.DEMİRER
Vali
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

EKLER                               :
Ek-1 Başarılı Bir Atış İçin Uyulacak Kurallar Yazısı
Ek-2 Hizmetiçi Eğitim Atış Takip Defter Örneği
Ek-3 Hizmetiçi Eğitim Atışı Hedef Kağıdı Örneği
Ek-4 Ücretlendirme Tablosu
D A Ğ I T I M                  :
Gereği                                :                       Bilgi                            :
81 İl Valiliğine                                             Jandarma Genel Komutanlığına
Polis Akademisi Başkanlığına

 
 

Bu yazı bugün : 2, toplamda : 30802 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.