Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (91-98)

28 Nisan 2021 tarihinde yayinlandi

 

91. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör çıkartma mandalı
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör tüpü
e) Gerdel

3) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) Kovan atma boşluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Tırnak emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

6) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
a) Şarjör
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Yerine getiren yay

7) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Alev kanalı

8) Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Gerdel
b) Tırnak
c) Tırnak yayı
d) Çıkarıcı
e) Kovan atma boşluğu

9) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği hızlı çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
e) İstinat boşluğunu almayı unutma

11) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

12) Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Hedef – arpacık – gez – göz
b) Gez – göz – arpacık – hedef
c) Arpacık – göz – gez- hedef
d) Göz – gez – hedef – arpacık
e) Göz – gez – arpacık – hedef

13) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Çıkarıcı
b) Horoz
c) Tırnak
d) Tetik korkuluğu
e) Kabza

14) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Şarjör yuvası
c) Yuva
d) Kabza
e) Hazne

15) 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Alışveriş merkezleri
b) Mahkeme salonları
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

16) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
c) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
d) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

19) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

20) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz–barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

22) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Ağır ateşsiz silahlar
e) El bombası

23) Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (kalibre)
c) Set
d) Namlu
e) Hatve

24) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

25) Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Barut miktarı
b) Namlu uzunluğu
c) Tetiğin sert çekilmesi
d) Çekirdek ağırlığı
e) Yiv ve setlerin sayısı

 

92. SINAV SİLAH

 

1) Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Tetik-iğne-iğne yayı-kapsül
b) Tetik-fişek-fişek rampası-tetik manivelası-horoz
c) Arpacık-gez-iğne-horoz
d) Tetik-çıkarıcı-tırnak-iğne
e) Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayı-horoz

2) Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Temizleme yağı
b) Sabunlu su
c) Temizleme fırçası
d) Koruyucu yağ
e) Harbi

3) Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?
a) Tetik
b) İğne
c) Rayyür
d) Gerdel
e) İğne yayı

4) Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5) Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkartılarak tekrar tetiğe basılır
b) Tekrar dolduruş yapılır
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
e) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
a) Gövde
b) Kabza
c) Namlu
d) Fişek
e) ğne

7) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Alışveriş merkezi
c) Cezaevi
d) Otel
e) Sinema

8) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
a) Tırnak
b) Şarjör yuvası
c) Tetik
d) Tetik korkuluğu
e) Tetik manivelası

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Çekirdeğin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

10) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

11) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?
a) Şarjör yerine oturmamış olabilir
b) Gerdel yıpranmış, özelliğini kaybetmiş olabilir
c) Gerdel yayı esnemiş, kırılmış özelliğini kaybetmiş olabilir
d) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş, kırık olabilir
e) İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir

12) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kurallara uymak
b) Unutkanlık
c) İhmal
d) Kendine aşırı güven
e) Bilinçsizlik

13) Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?
a) Doldur boşalt yapılır
b) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
c) Fişek yatağı elle kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Tetik düşürülür

14) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şarjör yatağı
b) Şarjör
c) Fişek yatağı
d) Namlu yatağı
e) Namlu

15) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
b) Silahla şaka yapılır
c) Alkollüyken atış yapılabilir
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

16) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barutun ateşlemesini sağlar
b) Fişeğe hız verir
c) Çekirdeğe yön verir
d) Çekirdeğe hız verir
e) Fişeğe yön verir

17) Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?
a) Fener
b) Susturucu
c) Ortopedik kabza kapakları
d) Noktalayıcı (pointer, red-dot)
e) Launcher (bombaatar)

18) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Yatarak atış pozisyonu
b) Sütre gerisinden atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Tek elle atış pozisyonu
e) Çift elle atış pozisyonu

19) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Kabza
c) Arpacık
d) Tırnak
e) Gez

20) Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
a) Ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

21) Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?
a) İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek
b) Aniden tetiği çekmek
c) Tetiği çok yavaş çekmek
d) Tetiği düzensiz çekmek
e) Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek

22) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Parmak emniyeti
e) Kabza emniyeti

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Şarjör yuvası
b) Gerdel
c) Fişek yatağı
d) Şarjör kilitleme mandalı
e) Çıkarıcı

24) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
a) Şarjör
b) Kapak takımı
c) Horoz
d) Fişek rampası
e) Namlu

25) Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara …………… silah denir.
Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Çift hareketli
b) Ateşli
c) Tek hareketli
d) Otomatik
e) Yarı otomatik

93. SINAV SİLAH

 

1) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Düzgün nişan alınmasını sağlar
b) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
c) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
e) İlk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar

2) Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Şarjör tüpü – şarjör yayı- hatve –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
b) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
c) Şarjör tüpü – şarjör yayı- rayyür –şarjör kapağı – destek
d) Şarjör tüpü – şarjör yayı- çıkarıcı –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
e) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapak kilidi – rampa

3) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Çekirdek
d) Çıkarıcı
e) Alev kanalı

4) Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek rampası
b) Şarjör
c) Rayyür
d) Fişek yatağı
e) Atım odacığı

5) Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil
b) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
c) Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız
d) Silahı namlusundan çekerek almayınız
e) Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız

6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Horoz çerçeve (gövde) üzerinde bulunur
b) Tırnak çerçeve (gövde) üzerinde bulunur
c) İğne grubu çerçeve içerisindedir
d) Gez namlu üzerinde bulunur
e) Tetik, sürgü (kapak takımı) üzerindedir

7) Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?
a) Tırnak-İğne
b) Çıkarıcı-Tetik
c) Tırnak- Çıkarıcı
d) Kilitleme dişleri-İğne
e) Yerine getiren yay mili-Tetik

8) Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru nişan alma
b) İyi bir duruş
c) Kabza kavrama
d) Emniyet kurallarına uyma
e) Nefes kontrolü yapma

9) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
a) Barut miktarı az olabilir
b) Çıkarıcı kırık olabilir
c) Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir
d) İğne yayı kırık olabilir
e) Barut nemli olabilir

10) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler
b) Silahın şahlanmasını önler
c) Tetiğin yumuşamasını sağlar
d) Namlu emniyetidir
e) Sürgünün kabzadan ayrılmasını engeller

11) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
a) Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır
b) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
d) Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar
e) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar

12) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?
a) Parklarda
b) Akıl hastanelerinde
c) Alışveriş merkezlerinde
d) Karayollarında
e) Pazar yerinde

13) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Barut
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Kapsül
e) Gerdel

14) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı arızalı olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Tırnak kırık olabilir
d) İğne ucu kırık olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

15) Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?
a) Göz hattı
b) Nişan hattı
c) Gez hattı
d) Hedef hattı
e) Görüş hattı

16) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Ustalık gerektiren parçaların sökülmesinden kaçınılır
b) Sürgü çekilip bırakılmadan önce şarjör çıkartılır
c) Zor sökülen parçalar çekiç ve tornavida kullanılarak sökülür
d) Sürgü çekilip bırakılır, fişek yatağı gözle kontrol edilir
e) Silah sökülürken namlusu ölü bir noktaya çevrilir

17) Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?
a) Harbi
b) İğne
c) Şiş
d) Tel fırça
e) Kontrol çubuğu

18) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) Arpacık
d) Kabza
e) Şarjör yuvası

19) Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?
a) Şarjör
b) Tetik
c) Tırnak
d) Kapsül
e) Ateşleme iğnesi

20) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?
a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Emniyet mandalı
d) Kabza emniyeti
e) Fişek emniyeti

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?
a) Tırnak yayı arızalı olabilir
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir
c) Gerdel yayı esnemiş özelliğini kaybetmiş olabilir
d) İğne yayı kirli, paslı veya çok yağlıdır
e) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir

22) Tabanca ve makineli tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Şarjör çıkartılır
b) Namlu ölü noktaya çevrilir
c) Sürgü/kurma kolu geri çekilerek fişek yatağındaki fişek çıkartılır
d) Atıcı namluyu kendine çevirerek namlu içerisini kontrol eder
e) Silah en az 15 saniye kadar hedeften çevrilmez

23) Tabancada kabza ne işe yarar?
a) Fişekleri içine yerleştirmeye
b) Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye
c) Şarjörün düşmesini engellemeye
d) Tabancanın sessiz çalışmasına
e) Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya

24) Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik aniden ve sertçe çekilmelidir
b) Tetikte, isnat boşluğu alınmalıdır
c) Tetik parmağı, tetik üzerine doğru yerleştirilmelidir
d) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılmalıdır
e) Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemelidir

25) Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
a) Yiv set arasındaki mesafe
b) Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
c) İki yiv arasındaki mesafe
d) Namlunun uzunluğu
e) Fişek yatağı boyutu

 

94. SINAV SİLAH

 

1) Poligonda atış yapan ÖGG Melih için aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan ögelerden biri değildir?
a) Göz
b) Namlu ucu
c) Gez
d) Hedef
e) Arpacık

2) ÖGG Tamer’in kullanmış olduğu görev silahının gerdel yayı kırılmış veya ters takılmışsa bu durum, silahın hangi bölümünde arızaya sebep olur?
a) Hazne (şarjör) arızası
b) Tetik takımı arızası
c) Nişan tertibatı arızası
d) Fişek arızası
e) İğne arızası

3) Gerek otomatik silahlarda gerekse toplu silahlarda, ateşleme neticesinde fişek yatağındaki boş kovanı veya fişek yatağındaki fişeği çıkarmayı sağlayan tertibata ne denir?
a) Fişek verme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Ateşleme tertibatı
d) Nişan tertibatı
e) Emniyet tertibatı

4) Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
a) Atıcının kendine aşırı güveni
b) Atıcının silahını tanımaması
c) Atıcının aşırı unutkanlığı
d) Atıcının silahla sık sık ve gereksiz oynaması
e) Fişeğin hatalı olması

5) Aşağıdakilerden hangisi tabancaların emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) İkaz pimi emniyeti
c) Fişek yatağı emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Şarjör emniyeti

6) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kapsül
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Barut
e) İğne

7) ÖGG Mahmut’a verilen görev silahının rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?
a) Şarjöre fişek doldurulamaz
b) Emniyet mandalı hareket etmez
c) Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
d) Boş kovan dışarı atılamaz
e) Fişeğin ilk hızı düşer

8) Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili emniyet kurallarından değildir?
a) Her silaha dolu muamelesi yap
b) Ateş etmeye karar vermedikçe parmağını tetik korkuluğuna sokma
c) Ateş etmeye karar vermedikçe namluyu ölü noktaya tut
d) Hedefini bil, çevresini dikkate al
e) Şarjör çıkarmadan silahı sökmeye başla

9) Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden biri değildir?
a) Silah bakımına özen göstermez
b) Silahını güvenli kullanır
c) Silahını tanır
d) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır
e) Silahını korur

10) Gez ve arpacık yarı otomatik tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
a) İğne mekanizması
b) Namlu
c) Sürgü (Kapak)
d) Şarjör
e) Çerçeve (Gövde)

11) Aşağıdaki şıklardan hangisi, tabancanın ana parçalarından olan çerçevede (gövdede) yer almaz?
a) Kabza
b) Yerine getiren yay
c) Tetik korkuluğu
d) Şarjör mandalı
e) Tetik

12) Aşağıdakilerden hangisi silahın tertibatlarından değildir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Kovan atma tertibatı
c) Namlu tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Nişan tertibatı

13) Ateşlenen fişek çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya ……… denir.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Namlu
b) Çap
c) Fişek yatağı
d) Kabza
e) Çıkarıcı

14) Tabancanın atış esnasında elle tutulduğu bölümüne ne denir?
a) Kabza
b) Sürgü
c) Şarjör yuvası
d) Horoz
e) Sürgü tutucu

15) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle tetiğe artan oranda baskı yapmasına ne denir?
a) Horoz kaldırma
b) Dolduruş yapma
c) Nişan alma
d) Tetik ezme
e) Şarjör çıkarma

16) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalardaki emniyet sistemidir?
a) İğne emniyeti
b) Kabza emniyeti
c) Emniyet tertibatı yoktur
d) Şarjör emniyeti
e) Horoz emniyeti

17) Nişan tertibatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Gez, tırnak ve arpacık
b) Arpacık, gez ve horoz
c) İğne ve arpacık
d) Gez ve arpacık
e) Arpacık, gez ve iğne

18) Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?
a) Tetik
b) Şarjör tüpü
c) Çekirdek
d) Boş kovan
e) Kapsül

19) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
a) Namlunun ısınması
b) Tabancanın iğnesinin kırılması
c) Şarjörün tabancadan çıkması
d) Şarjörde fişeğin bitmesi
e) Şarjör kilidinin bozuk olması

20) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından değildir?
a) Namlu
b) Sürgü
c) Kabza
d) Horoz
e) Harbi

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
a) Topuz
b) Tabanca
c) Pala
d) Kılıç
e) Kama

22) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden olabilir?
a) Gez ayarsız olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) Sürgü kilit dişleri aşınmış olabilir
d) Namlu içindeki yiv ve setler aşınmış olabilir
e) Kabza kapakları kırık olabilir

23) 9 X 19 mm fişekte 19 rakamı neyi ifade etmektedir?
a) Çekirdek çapını
b) Çekirdek boyunu
c) Kovan çapını
d) Kovan boyunu
e) Kapsül boyunu

24) Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG Kemal’in görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan biridir?
a) Namluyu rastgele bir noktaya çevirir
b) Silahın dolu mu, boş mu olduğunu kontrol etmeden alır/verir
c) Fişekleri kontrol etmeden alır/verir
d) Silahı devir-teslim ve rapor defterine işler
e) Görev silahını evine götürür

25) Aşağıdakilerden hangisi silah değildir?
a) Tabanca
b) Tüfek
c) Kama
d) Bomba
e) X-Ray cihazı

 

95. SINAV SİLAH

 

1) Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir
b) Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır
c) İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
d) Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır
e) Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır

2) Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kabza
b) Top
c) Yiv
d) Şarjör
e) Sürgü

3) İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?
a) Tam otomatik tabancalar
b) Toplu tabancalar
c) Tek atışlı tabancalar
d) Yarı otomatik tabancalar
e) Tek hareketli tabancalar

4) Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Fişek arızalı olabilir
b) Silahın iğnesi kırık olabilir
c) Tetik arızalı olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Silahın iğne yayı arızalı olabilir

5) 6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?
a) Kovan boyunu
b) Çekirdek boyunu
c) Kapsül boyunu
d) Kovan çapını
e) Çekirdek çapını

6) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

7) Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?
a) Atış amirinin atış yapan kişiyi takip ettiği göze yardımcı göz denir
b) Gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme tepesinden hedefin alt kenar orta noktasına uzanan mesafeye yardımcı göz denir
c) Atış gözlemcisinin yardımcısının faaliyetlerine yardımcı göz denir
d) Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir
e) Silahın kabzasının el içine “V” şeklinde yerleştirilmesine yardımcı göz denir

8) Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim’in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takma işlemine istediği parçadan başlar
b) Önce yerine getiren yayı takar
c) Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırası ile yapar
d) Önce şarjörü takar
e) Öncelikle sürgüyü gövdeye takar

9) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Düzgün nişan alınmasını sağlar
b) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
c) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
e) Sürgünün, atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

10) Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?
a) Sürgü
b) Gövde (çerçeve)
c) Şarjör
d) Nişan tertibatı
e) Namlu

11) Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

12) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) İğne yayı
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Barut
e) Kapsül

13) Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a) Kapsülün ateşlenmesini sağlar
b) Silahın emniyete alınmasını sağlar
c) Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
d) Şarjörün çıkarılmasını sağlar
e) Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar

14) Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tetik manivelası
b) Rampa
c) Sürgü tutucusu
d) Hatve
e) Çıkarıcı

15) Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?
a) Şarjör tak
b) Dolduruş yap
c) Nişan al
d) Atış serbest
e) Hedef kontrol

16) Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
a) Ateşleme tertibatı
b) Boş kovan atma tertibatı
c) Sürgü kapak takımı
d) Nişan tertibatı
e) Horoz tertibatı

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Namlu
c) Şarjör
d) Çıkarıcı
e) Horoz

18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

19) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?
a) 1
b) 6
c) 14
d) 16
e) 19

20) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?
a) Hatve
b) Rayyür
c) Harbi
d) Namlu
e) Etkili menzil

21) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör kilitleme mandalı
b) Şarjör yayı
c) Şarjör kapak kilidi
d) Gerdel
e) Şarjör gövdesi

22) Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?
a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve

23) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz–barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

24) Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fişek yatağında fişek olup olmadığı kontrol edilmeli
b) Şarjör çıkartılmalı
c) Sürgü tutucu pime arkadan baskı yapılarak çıkartılmalı
d) Namlu içerisine pas sökücü yağ sıkılmalı
e) Kabza çıkartılmalı

25) Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a) Tetik düşmez
b) Kapsül ateşlenmez
c) Silah otomatik olarak çalışır
d) Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
e) Silah emniyete alınmaz

 

96. SINAV SİLAH

 

1. Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?
A) Şarjör emniyeti – İkaz pim emniyeti
B) İğne emniyeti – Horoz emniyeti
C) Kabza emniyeti – İğne emniyeti
D) Mandal emniyeti – Kabza emniyeti
E) İkaz pim emniyeti – İğne emniyeti

2. Silahlarda, fişeğin ateşlenmesinden itibaren namludan çıkan çekirdeğin hedefe varıncaya kadar hareketlerini ve vurduktan sonra ise hedefteki değişiklikleri de dâhil fişeğin tüm hareketlerini etkileyen unsurları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Fişek bilgisi
C) Balistik
D) Otopsi
E) Olay yeri inceleme

3. Bir silahı temizlik, bakım ve arıza gidermek için sökmemiz gerekirse güvenliğimiz açısından hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
I Ölü (güvenli) bölgeye tetik düşürülür
II Şarjör çıkartılır
III Atım yatağı gözle kontrol edilir dolu ise boşaltılır
IV Sökme işlemine başlanır
A) II, III, IV, I
B) II, III, I, IV
C) III, II, I, IV
D) II, I, III, IV
E) I,II, III, IV

4. Aşağıdakilerden hangisi MP5 makinalı tabanca parçalarından değildir?
A) El kundağı
B) Arpacık
C) Kurma kolu
D) Şarjör kilidi
E) Harbi

5. MP5 Makinalı tabancalarda; atış seçici mandala karşılık gelen emniyeti ve atışı seçilen pozisyonu gösteren harfler, silahın imal edildiği ülkeye göre değişebilir fakat pozisyonun ifade ettiği emniyet ve atış sisteminin sırası değişmez. Buna göre; ülkemizde imal edilmiş olan MP5 Makinalı tabancadaki (S) harfi neyi ifade eder?
A) Emniyet
B) Tek tek atış
C) Seri atış
D) Tek atış
E) Sıralı atış

6. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A) Çekirdek
B) Gerdel
C) Kapsül
D) Kovan
E) Barut

7. Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Silah namlusu asla canlı bir hedefe doğrultulmamalıdır
B) Dolu şarjör takılı iken de doldur boşalt yapılabilir
C) Doldur boşalt sadece uygun alanlarda yapılır
D) Eğitim atışı esnasında tutukluk yapan silah olursa, silah hedeften çevrilmeden atış gözlemcisine haber vermek için silah tutmayan sol el havaya kaldırılır
E) Görev esnasında mesaisi biten ÖGG görev silahını teslim ederken, tahsis edilen uygun alanda doldur boşalt yaparak silahını boş teslim eder

8. (9×19)’luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam 19 neyi ifade eder?
A) Çekirdek boyu
B) Kovan boyu
C) Fişek uzunluğu
D) Namlu çapı
E) Kalibre olarak fişek çapı

9. Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatı içerisinde yer alır?
A) Gez-Arpacık
B) Tetik-Tetik korkuluğu
C) Şarjör-Şarjör tablası
D) Horoz-İğne
E) Şarjör-Çerçeve

10. İğnenin kırık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tabanca dolduruş yapamaz
B) Fişek ateşlenemez
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Şarjör yerine oturmaz
E) Tetik çalışmaz

11. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur” bu sisteme ne ad verilir?
A) Horozlu iğneli sistem
B) Horozlu sistem
C) İğneli sistem
D) Horozsuz sistem
E) İğnesiz sistem

12. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın çerçevesinde (gövde) yer almaz?
A) Tetik korkuluğu
B) Tetik
C) Kabza
D) Arpacık
E) Horoz

13. MP-5 Makineli tabancada mesafe ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Döner gez
B) Kurma kolu
C) Arpacık
D) El kundağı
E) Namlu

14. Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunun ateş almasını sağlayan, çok hassas patlayıcı maddelerden üretilen parçaya ……….denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çekirdek
B) Kapsül
C) Kovan
D) Barut
E) Fişek

15. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme …………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Şarjör
B) Sürgü
C) Tetik korkuluğu
D) Namlu
E) Kabza

16. Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?
A) Bakır fırça
B) Harbi
C) Kıl fırça
D) Temizleyici yağ
E) Çekiç

17. Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
A) 16
B) 1
C) 3
D) 15
E) 10

18. Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir?
A) Kimyasal silah
B) Biyolojik silah
C) Ateşli silah
D) Ağır silah
E) Ateşsiz silah

19. Bazı tabancalarda kabza kısmında bulunan ve avuç içiyle kavrayıp, el ayası ile kabza gerisindeki oynar kısma baskı yapmadan tetiğin çekilmesine rağmen ateşlemeyi engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horoz emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Tetik emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) Kabza emniyeti

20. Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya ve dışarı atmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Emniyet tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Hatve
E) Rayyür

21. Tabancada bulunan yerine getiren yayın görevi nedir?
A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar

22. Yarı otomatik tabancalarda namluya bitişik olan kısım hangisidir?
A) Şarjör
B) Horoz
C) Çerçeve
D) Tetik
E) Fişek yatağı

23. Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevidir?
A) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılması
B) Namlunun monte edilmesi
C) Fişeği fişek yatağına sürme
D) Sürgüyü gövdeye sabitleme
E) Şarjörün yuvasına oturmasını sağlama

24. Şarjörün, şarjör yuvasında takılı kalmasına yarayan genelde kabzanın sol tarafında, bazı silahlarda çift yönlü olabilen ve bazı silahlarda şarjör yuvasının girişinde olan parçanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürgü tutucu pimi
B) Şarjör tutma kilidi
C) Emniyet mandalı
D) Gerdel yayı
E) Çıkarıcı

25. Emniyet tedbirleri bakımından, aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar ………………
Boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doludur
B) Boştur
C) Emniyetlidir
D) Temizdir
E) Güvenlidir

 

97. SINAV SİLAH

 

1. Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
B) Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması
C) Işığa ve sese karşı duyarlı olması
D) Ses, ısı, ışık, yayması ve radyasyon etkisi yapması
E) Sis ve yangın meydana getirmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?
A) Set
B) Yiv
C) Fişek yatağı
D) Fişek yatağı rampası
E) Sürgü

3. Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?
A) Şarjör kapak kilidi
B) Şarjör kapağı
C) Şarjör gövdesi
D) Şarjör yayı
E) Gerdel

4. Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
A) Takma işlemine büyük parçalardan başlanır
B) Takma işleminde önce şarjör takılır
C) Sürgü tutucu pimi öncelikli olarak yerine takılır
D) Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir
E) Takma işlemi sökülme işlemindeki gibi kurala bağlı değildir

5. Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?
A) Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek
B) Silahla şaka yapmamak
C) Ele alınan silahın her zaman dolu olduğunu kabul etmek
D) Silah temizlerken veya söküp takarken namluyu ölü noktaya çevirmek
E) Silah alındığında gerekli kontrolleri yapmak, silahın boş olduğundan emin olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
A) Silahlar ateş hattında, atış öğretmeninin talimatından önce doldurulur
B) Atış hattının gerisinde iken silah kurulur ve doldurulur
C) Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
D) Silah, atış hattında tutukluk yaptığında geriye dönülerek atış eğitmenine uzatılır
E) Atış esnasında arızalanan silahla onarımı yapılmadan atışa devam edilir

7. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin, silahının tutukluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur?
A) Şarjörü çıkartmadan doldur boşalt yapmalıdır
B) Silahı atış gözlemcisine çevirmelidir
C) Atış nezaretçisinin komutlarına uygun hareket etmelidir
D) Silahın namlusundan bakarak kontrol etmeli ve tornavida ile fişeği çıkarmalıdır
E) Silahı havaya doğru çevirerek tetiğe sert bir şekilde basmalıdır

8. Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?
A) Namlu canlı hedefe gelmeyecek ve tehlike oluşturmayacak ölü noktaya çevrilir
B) Şarjör tabancadan çıkartılır
C) Sürgü geri çekilip bırakılarak fişek yatağında fişek varsa çıkartılır
D) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
E) Şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılır

9. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir
B) İş yeri bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evine götürebilir
C) Bulundurma ruhsatı, meskende ve işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir
D) Silah bulundurma ruhsatı olanlar atış poligonunda atış yapacaksa Mülki Amirden nakil belgesi almak zorundadır
E) Taşıt araçları, silah bulundurmada işyeri ve mesken olarak sayılmazlar

10. Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?
A) Namlu hedef istikametinde tutulur
B) Atış nezaretçisinin komutu ile hareket edilir
C) Bir kişi atış yaparken, atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur
D) Hedef hattında kimsenin olmadığından emin olunur
E) Atış esnasında silah tutukluk yapar ise silah ile birlikte geriye dönülmez

11. Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdek ağırlığı
B) Barut miktarı
C) Rüzgar
D) Şarjör kapasitesi
E) Hava ısısı

12. Nişan hattını oluşturmaya yarayan, gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
A) Nişan tertibatı
B) Ateşleme tertibatı
C) Boş kovan atma tertibatı
D) Sürgü kapak takımı
E) Horoz tertibatı

13. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?
A) Kapsül
B) Horoz
C) Namlu
D) Hatve
E) Tetik

14. Yarı otomatik tabanca nedir?
A) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır
B) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır
C) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır
D) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır
E) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır

15. İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?
A) Sürgü tutucu pimi
B) Tetik manivelası
C) İğne ve yayı
D) Yerine getiren yay
E) Kilitleme dişlisi

16. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
A) Atıcının atış esnasında geriye yatma temayülü
B) Tetiğin birden güç uygulayarak değil, ezerek çekilmesi
C) Dikkatin arpacık yerine hedefte toplanması
D) Silahın patlama sesi ile silahı ileri itme
E) Acele tetik çekme

17. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
A) Çap
B) Namlu
C) Yiv ve setler
D) Fişek rampası
E) Fişek yatağı

18. Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?
A) Gez
B) Arpacık
C) Namlu
D) Yerine getiren yay ve mili
E) Horoz

19. Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür
B) Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
C) Namlunun içerisinde bulunan girintilere çap denir
D) Toplu tabancalarda kabza emniyeti bulunur
E) Bütün tabancaların fişek çapı aynıdır

20. Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?
A) Emniyet mandalı
B) Yerine getiren yay mili
C) Tırnak
D) Kilitleme dişleri
E) Namlu kilidi

21. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Silahı her zaman dolu bil ve mutlaka kontrol et
B) Silahı eline aldığında şarjörü çıkartmadan, sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
C) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
D) Silah ile her türlü şakadan kaçın
E) Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmeden asla kullanma

22. Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?
A) Silahı emniyete almamızı sağlar
B) Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C) Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D) Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E) Tabancanın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar

23. Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirler için söylenemez?
A) Atış hattı ile hedef hattı arasında ve hedef hattı arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır
B) Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz
C) Silahlar atış hattından önce komuta gerek olmadan doldurulur ve boşaltılır
D) Atış eğitimcisi izin vermedikçe hiç kimse atış hattını geçmez ve komutsuz hedef kontrolü yapmaz
E) Atışı bitenler oluşturulacak bir istasyonda eğitmen veya atış nezaretçileri tarafından silah kontrolü yapıldıktan sonra atış alanından çıkarılır

24. Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
B) Horozun elle kurulup, tetiğin çekilmesi ile horozu düşüren sistemdir
C) Tetiğe bir kere basıldığında horozun hem kurulması ve hem düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında silahın otomatik çalışma özelliğidir
E) Silahlarda böyle bir özellik yoktur.

25. Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?
A) Her silaha dolu muamelesi yapılmalı
B) Her zaman ve her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalı
C) Atış yapmaya karar vermedikçe namlu ölü noktaya tutulmalı
D) Atış yapmaya karar vermedikçe parmak tetik korkuluğunun içine sokulmamalı
E) Hedef ve çevresine dikkat edilmeli

 

98. SINAV SİLAH

 

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A) Kovan
B) Kapsül
C) Barut
D) Gerdel
E) Çekirdek

2. Kabza emniyetinin açık olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) Horozu yavaş düşürmek
B) Şarjöre baskı yapmak
C) El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
D) Tetiğe iki kere basmak
E) Tetiği yavaş çekmek

3. Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?
A) Acele tetik çekme
B) Arpacığı yukarıda görme
C) Arpacığı sağda görme
D) Hedefi flu, arpacığı net görememe
E) Arpacığı aşağıda görme

4. Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?
A) Kovan
B) Namlu
C) Fişek yatağı
D) Fişek rampası
E) Fişek yuvası

5. Aşağıdakilerden hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?
A) 9 x 19 mm
B) 7,65 x 17 mm
C) 6,35 x 12 mm
D) 7,62 x 51 mm
E) 7,62 x 39 mm

6. Setlerin fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
A) Hatve
B) Rayyür
C) Rampa
D) Helezonik şekil
E) Yiv

7. Doğru nişan alma tekniğini bilen bir ÖGG için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B) Gez ve hedef bulanık, arpacık net görülmeli
C) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D) Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E) Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi

8. Tabancanın parçalarında meydana gelebilecek arızaların meydana gelme sebepleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Silaha yeterince bakım yapılmaması
B) Silaha uygun olan çapta fişek kullanılması
C) Arızalı fişek kullanılması
D) Fabrikasyon hataları
E) Atıcıdan kaynaklanan kullanım hataları

9. Şarjör ve fişek yatağı görevini gören silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan silah grubuna ne denir?
A) Tek atışlı silahlar
B) Makineli silahlar
C) Toplu silahlar
D) Otomatik silahlar
E) Yarı otomatik silahlar

10. Boş kovanın ya da fişeğin tırnak tarafından geri çekilip, gövde üzerindeki çıkarıcıya çarparak dışarı atılmasını sağlayan, bazı silahlarda yan tarafta, bazı silahlarda üst kısımda olan sürgü üzerindeki bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kovan atma boşluğu
B) Yerine getiren yay
C) Şarjör yuvası
D) Namlu yatağı
E) Şarjör kilitleme mandalı

11. Fişek yatağında fişek bulunan bir tabancada ateşleme olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?
A) Emniyet kapalı olabilir
B) Kapsül nemlenmiş olabilir
C) Gerdel aşınmış olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Fişekteki alev kanalları tıkalı olabilir

12. Musa, atış esnasında patlama sesi ile irkildiğinden, sürekli silahı ileri iterek ve tetiği aniden çekerek atışını tamamlamış ve atışları genel olarak hedef kağıdının …….. kısmında toplanmıştır.

Boşluğa uygun kelime hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Üst
B) Sağ
C) Sol
D) Alt
E) Sağda ve solda

13. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Serin kuru bir yerde muhafaza edilmelidir
B) Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır
C) İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
D) Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır
E) Kullanılan silaha uygun kalibrede fişek kullanılmalıdır

14. Tabancanın sökülme sırası hangisidir?
I Şarjör
II Kapak takımı
III Namlu
IV Yerine getiren yay
V Sürgü tutucu
A) II-III-I-V-IV
B) V-III-IV-II-I
C) I-V-II-IV-III
D) V-IV-III-II-I
E) V -II-III-IV- I

15. Fişek yatağında bulanan, fişek ya da boş kovanı çıkartan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürgü tutucu pim
B) Tırnak
C) Çıkarıcı
D) Kilitleme dişlileri
E) Yerine getiren yay

16. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Kabza
B) Namlu
C) Sürgü
D) Harbi
E) Horoz

17. Aşağıdaki parçalardan hangisinin eksikliği yarı otomatik tabancanın atış yapmasına engel değildir?
A) İğne
B) Tetik
C) Namlu
D) Gez
E) Tetik manivelası

18. Silahın basit bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Silah bakım ve temizliği için uygun bir ortam belirlenmelidir
B) Güvenlik önlemlerine uyulmalıdır
C) Silah bakım ve temizliğinde, silaha zarar verebilecek sert cisimler kullanılmamalıdır
D) Atıcı tarafından tetik grubu ufak parçalarına kadar sökülüp yağlanmalıdır
E) Silahın namlu içi kontrol edilmeli ve yabancı cisimlerden arındırılmalıdır

19. Tabancalarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine yapılacak herhangi bir darbe durumunda ateşlemenin olmasını engelleyen sisteme .… emniyet sistemi denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İğne
B) Kabza
C) Şarjör
D) Horoz
E) Mandal

20. I Tırnak kırık veya arızalı olabilir.
II Çıkarıcı kırık olabilir.
III Tırnak yayı arızalı olabilir.
IV Şarjör yerine oturmamış olabilir.
V İğne yayı arızalı olabilir.

Yukarıdakilerden hangileri ateşlenen silahta boş kovanın dışarı atılmamasına yol açabilen nedenlerden değildir?
A) I-V
B) II-III
C) III-V
D) IV-V
E) I-III

21. Kapsül aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bulunur?
A) Şarjör
B) Fişek
C) Namlu
D) Gövde
E) Rampa

22. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
A) Horoz
B) İğne
C) Tetik
D) Şarjör
E) İğne yayı

23. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A) Çerçeve
B) Horoz
C) Çıkarıcı
D) Şarjör
E) Namlu

24. Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardandır?
A) Uçaksavar
B) Kesici aletler
C) Toplu tabanca
D) Av tüfeği
E) G3 Piyade tüfeği

25. Eğitimde kullanılan kuru tetik çalışması hangi şıkta doğru olarak açıklanmıştır?
A) Atış esnasında elimizdeki terlemeden dolayı tetikte meydana gelecek ıslanmanın kuru temiz bir bezle sürekli silinmesidir
B) Boş silahla, atış yapıyormuş gibi horoz veya iğnenin kurulup, atış ve nişan alma kuralları uygulanarak tetiğin düşürülmesidir
C) Eğitici tarafından kursiyerin atış korkusunu yenmesi için dolu veya boş silahla sürpriz atış eğitimidir
D) Eğitim fişeği ile yapılan tetiği ezerek horoz düşürme eğitimidir
E) Ses disiplini sağlanarak sessizce silahı doldurma ve tetik düşürme eğitimidir

 

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 4, toplamda : 2987 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.