Sınav Sırasıyla Tüm Silah Bilgileri Soruları (91-93)

28 Nisan 2021 tarihinde yayinlandi

 

91. SINAV SİLAH

 

1) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?
a) Tetik
b) Gez
c) İğne
d) Horoz
e) Tetik manivelası

2) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör çıkartma mandalı
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör tüpü
e) Gerdel

3) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) Gez
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Tetik
e) Kovan atma boşluğu

4) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Tırnak emniyeti
d) Kabza emniyeti
e) Tetik emniyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?
a) Fişek nemli ortamda kalmış olabilir
b) Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
c) İğne kırık olabilir
d) Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

6) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir?
a) Şarjör
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Yerine getiren yay

7) Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Barut
d) Çekirdek
e) Alev kanalı

8) Aşağıdakilerden hangisi otomatik/yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz?
a) Gerdel
b) Tırnak
c) Tırnak yayı
d) Çıkarıcı
e) Kovan atma boşluğu

9) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Hafif ateşli silahlar
e) Harp silahları

10) Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
a) Aniden tetik çekme
b) Tetiği hızlı çekme
c) Düzensiz tetik çekme
d) İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
e) İstinat boşluğunu almayı unutma

11) Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silahın temiz olması
b) İğnenin sağlam olması
c) Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
d) Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
e) Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması

12) Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Hedef – arpacık – gez – göz
b) Gez – göz – arpacık – hedef
c) Arpacık – göz – gez- hedef
d) Göz – gez – hedef – arpacık
e) Göz – gez – arpacık – hedef

13) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz?
a) Çıkarıcı
b) Horoz
c) Tırnak
d) Tetik korkuluğu
e) Kabza

14) Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fişek yatağı
b) Şarjör yuvası
c) Yuva
d) Kabza
e) Hazne

15) 6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
a) Alışveriş merkezleri
b) Mahkeme salonları
c) Akıl hastaneleri
d) Eğitim ve öğretim kurumları
e) TBMM ana binaları

16) Çap nedir?
a) Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır
b) Namlu içindeki helezoni girintilerdir
c) Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
d) Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir
e) Fişeğin uzunluk ölçüsüdür

17) Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
a) Çerçeve
b) Horoz
c) Çıkarıcı
d) Şarjör
e) Namlu

18) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir?
a) Acele tetik çekme
b) İrkilme ve silahı ileriye itme
c) Geriye yatma temayülü
d) Silahın geri tepeceği beklentisi
e) Fişeğin arızalı olması

19) Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
a) Şarjör yayının diğer adıdır
b) Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
c) Şarjörün uzunluğudur
d) Namlunun üzerindeki numaralardır
e) Şarjör yuvasıdır

20) Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
a) Horoz-iğne-kapsül-barut
b) İğne-horoz–barut-kapsül
c) Horoz-barut-kapsül-iğne
d) Kapsül-barut-iğne-horoz
e) Barut-horoz-kapsül-iğne

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez?
a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer silahlar

22) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) Ağır ateşsiz silahlar
e) El bombası

23) Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Rayyür
b) Çap (kalibre)
c) Set
d) Namlu
e) Hatve

24) Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
a) Tetik korkuluğu
b) Tetik manivelası
c) Sürgü sistemi
d) Yiv ve setler
e) Fişek yatağı

25) Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Barut miktarı
b) Namlu uzunluğu
c) Tetiğin sert çekilmesi
d) Çekirdek ağırlığı
e) Yiv ve setlerin sayısı

 

92. SINAV SİLAH

 

1) Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Tetik-iğne-iğne yayı-kapsül
b) Tetik-fişek-fişek rampası-tetik manivelası-horoz
c) Arpacık-gez-iğne-horoz
d) Tetik-çıkarıcı-tırnak-iğne
e) Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayı-horoz

2) Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Temizleme yağı
b) Sabunlu su
c) Temizleme fırçası
d) Koruyucu yağ
e) Harbi

3) Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?
a) Tetik
b) İğne
c) Rayyür
d) Gerdel
e) İğne yayı

4) Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
a) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

5) Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Şarjör çıkartılarak tekrar tetiğe basılır
b) Tekrar dolduruş yapılır
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır
d) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır
e) Şarjör çıkarılmadan fişek dışarıya alınır

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
a) Gövde
b) Kabza
c) Namlu
d) Fişek
e) ğne

7) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?
a) İçkili lokanta
b) Alışveriş merkezi
c) Cezaevi
d) Otel
e) Sinema

8) Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
a) Tırnak
b) Şarjör yuvası
c) Tetik
d) Tetik korkuluğu
e) Tetik manivelası

9) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
a) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar
c) Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar
d) Çekirdeğin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar

10) Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
a) Gez
b) Göz
c) Arpacık
d) Tetik
e) Hedef

11) Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?
a) Şarjör yerine oturmamış olabilir
b) Gerdel yıpranmış, özelliğini kaybetmiş olabilir
c) Gerdel yayı esnemiş, kırılmış özelliğini kaybetmiş olabilir
d) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiş, kırık olabilir
e) İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir

12) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kurallara uymak
b) Unutkanlık
c) İhmal
d) Kendine aşırı güven
e) Bilinçsizlik

13) Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?
a) Doldur boşalt yapılır
b) Fişek yatağı gözle kontrol edilir
c) Fişek yatağı elle kontrol edilir
d) Şarjör çıkartılır
e) Tetik düşürülür

14) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şarjör yatağı
b) Şarjör
c) Fişek yatağı
d) Namlu yatağı
e) Namlu

15) Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
a) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
b) Silahla şaka yapılır
c) Alkollüyken atış yapılabilir
d) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
e) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır

16) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barutun ateşlemesini sağlar
b) Fişeğe hız verir
c) Çekirdeğe yön verir
d) Çekirdeğe hız verir
e) Fişeğe yön verir

17) Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?
a) Fener
b) Susturucu
c) Ortopedik kabza kapakları
d) Noktalayıcı (pointer, red-dot)
e) Launcher (bombaatar)

18) Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
a) Yatarak atış pozisyonu
b) Sütre gerisinden atış pozisyonu
c) Baş üzerinden atış pozisyonu
d) Tek elle atış pozisyonu
e) Çift elle atış pozisyonu

19) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Kabza
c) Arpacık
d) Tırnak
e) Gez

20) Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
a) Ateşli silahlar
b) Hafif ateşli silahlar
c) Ateşsiz silahlar
d) El aletleri
e) Hafif silahlar

21) Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?
a) İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek
b) Aniden tetiği çekmek
c) Tetiği çok yavaş çekmek
d) Tetiği düzensiz çekmek
e) Silahın patlayacağını düşünerek tetik çekmek

22) Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Mandal emniyeti
c) Şarjör emniyeti
d) Parmak emniyeti
e) Kabza emniyeti

23) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
a) Şarjör yuvası
b) Gerdel
c) Fişek yatağı
d) Şarjör kilitleme mandalı
e) Çıkarıcı

24) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
a) Şarjör
b) Kapak takımı
c) Horoz
d) Fişek rampası
e) Namlu

25) Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara …………… silah denir.
Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
a) Çift hareketli
b) Ateşli
c) Tek hareketli
d) Otomatik
e) Yarı otomatik

93. SINAV SİLAH

 

1) Yerine getiren yayın görevi nedir?
a) Düzgün nişan alınmasını sağlar
b) Namluyu kilitleyerek emniyete alır
c) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar
d) Tetik çekildiğinde horozun yavaş düşmesini sağlayarak zarar görmesini engeller
e) İlk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar

2) Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) Şarjör tüpü – şarjör yayı- hatve –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
b) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
c) Şarjör tüpü – şarjör yayı- rayyür –şarjör kapağı – destek
d) Şarjör tüpü – şarjör yayı- çıkarıcı –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
e) Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapak kilidi – rampa

3) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
a) Kovan
b) Kapsül
c) Çekirdek
d) Çıkarıcı
e) Alev kanalı

4) Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Fişek rampası
b) Şarjör
c) Rayyür
d) Fişek yatağı
e) Atım odacığı

5) Aşağıdakilerden hangisi silahın genel emniyet kurallarından biri değildir?
a) Eline aldığın silahı her zaman dolu bil
b) Silahı kontrol ederken ölü noktaya doğrult
c) Namlu ağzından içeriye doğru asla bakmayınız
d) Silahı namlusundan çekerek almayınız
e) Silahınızı her zaman dolu olarak taşıyınız

6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Horoz çerçeve (gövde) üzerinde bulunur
b) Tırnak çerçeve (gövde) üzerinde bulunur
c) İğne grubu çerçeve içerisindedir
d) Gez namlu üzerinde bulunur
e) Tetik, sürgü (kapak takımı) üzerindedir

7) Aşağıdakilerden hangileri kovan atma tertibatı içerisinde yer alır?
a) Tırnak-İğne
b) Çıkarıcı-Tetik
c) Tırnak- Çıkarıcı
d) Kilitleme dişleri-İğne
e) Yerine getiren yay mili-Tetik

8) Silah kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru nişan alma
b) İyi bir duruş
c) Kabza kavrama
d) Emniyet kurallarına uyma
e) Nefes kontrolü yapma

9) Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın ilk dolduruş yapmamasına yol açabilecek nedenlerdendir?
a) Barut miktarı az olabilir
b) Çıkarıcı kırık olabilir
c) Şarjör ağzının kenarları bozuk olabilir
d) İğne yayı kırık olabilir
e) Barut nemli olabilir

10) Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
a) Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler
b) Silahın şahlanmasını önler
c) Tetiğin yumuşamasını sağlar
d) Namlu emniyetidir
e) Sürgünün kabzadan ayrılmasını engeller

11) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
a) Çekirdeğin gitme mesafesini uzatır
b) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin deliş gücünü artırır
d) Çekirdeğin hedefe uç kısmından vurmasını sağlar
e) İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar

12) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınamayacak yerlerdendir?
a) Parklarda
b) Akıl hastanelerinde
c) Alışveriş merkezlerinde
d) Karayollarında
e) Pazar yerinde

13) Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
a) Barut
b) Çekirdek
c) Kovan
d) Kapsül
e) Gerdel

14) Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
a) İğne yayı arızalı olabilir
b) İğne kırık olabilir
c) Tırnak kırık olabilir
d) İğne ucu kırık olabilir
e) Fişek hatalı olabilir

15) Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden ve hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hatta …….denir?
a) Göz hattı
b) Nişan hattı
c) Gez hattı
d) Hedef hattı
e) Görüş hattı

16) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Ustalık gerektiren parçaların sökülmesinden kaçınılır
b) Sürgü çekilip bırakılmadan önce şarjör çıkartılır
c) Zor sökülen parçalar çekiç ve tornavida kullanılarak sökülür
d) Sürgü çekilip bırakılır, fişek yatağı gözle kontrol edilir
e) Silah sökülürken namlusu ölü bir noktaya çevrilir

17) Namlunun yiv ve set aralarını temizlemek amacıyla ucuna bez veya fırça takılarak kullanılan alete ne ad verilir?
a) Harbi
b) İğne
c) Şiş
d) Tel fırça
e) Kontrol çubuğu

18) Aşağıdaki parçalardan hangisi gövde (çerçeve) üzerinde bulunmaz?
a) Tetik
b) Horoz
c) Arpacık
d) Kabza
e) Şarjör yuvası

19) Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?
a) Şarjör
b) Tetik
c) Tırnak
d) Kapsül
e) Ateşleme iğnesi

20) Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?
a) Şarjör emniyeti
b) Horoz emniyeti
c) Emniyet mandalı
d) Kabza emniyeti
e) Fişek emniyeti

21) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir?
a) Tırnak yayı arızalı olabilir
b) Şarjör yerine oturmamış olabilir
c) Gerdel yayı esnemiş özelliğini kaybetmiş olabilir
d) İğne yayı kirli, paslı veya çok yağlıdır
e) Horoz mandalı veya yayı kırık olabilir

22) Tabanca ve makineli tabancalarda tetiğinin çekildiği durumda, iğne kapsüle vuruyor ancak patlama gerçekleşmiyor ise aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
a) Şarjör çıkartılır
b) Namlu ölü noktaya çevrilir
c) Sürgü/kurma kolu geri çekilerek fişek yatağındaki fişek çıkartılır
d) Atıcı namluyu kendine çevirerek namlu içerisini kontrol eder
e) Silah en az 15 saniye kadar hedeften çevrilmez

23) Tabancada kabza ne işe yarar?
a) Fişekleri içine yerleştirmeye
b) Tabanca üzerinde bulunan parçaları sabitlemeye
c) Şarjörün düşmesini engellemeye
d) Tabancanın sessiz çalışmasına
e) Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya

24) Atış kurallarına uygun olarak atış yapmaya hazırlanan bir ÖGG için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tetik aniden ve sertçe çekilmelidir
b) Tetikte, isnat boşluğu alınmalıdır
c) Tetik parmağı, tetik üzerine doğru yerleştirilmelidir
d) Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılmalıdır
e) Tetik düşürmek için gereğinden fazla beklenmemelidir

25) Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
a) Yiv set arasındaki mesafe
b) Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
c) İki yiv arasındaki mesafe
d) Namlunun uzunluğu
e) Fişek yatağı boyutu

 

 

 

 

Bu yazı bugün : 1, toplamda : 1073 kişi tarafından okundu.

Yorumlar kapalı.